Lokalplan nr Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg"

Transkript

1 Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: - Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. - Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for Byrådet, grundejere i og brugere af området. Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Offentlig høring Viborg Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fremlagt lokalplanforslaget offentligt fra den 11. juni til den 5. august I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget har Byrådet vurderet eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Bemærkningerne til lokalplanforslaget har ikke medført ændringer. Byrådet har endelig vedtaget lokalplan nr. 363 den 23. september 2009 og offentliggjort lokalplanen den 8. oktober

3 Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Indholdsfortegnelse Redegørelse Bestemmelser Oversigtskort... 6 A. Lokalplanens baggrund og formål... 7 Luftfoto... 8 B. Eksisterende forhold... 9 Illustrationsplan C. Lokalplanens indhold D. Lokalplanens forhold til anden planlægning E. Bindinger på planområdet F. Miljøforhold Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplanens formål Afgrænsning og zonestatus Anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Terrænregulering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Skiltning Ubebyggede arealer, beplantning m.m Tekniske anlæg Miljøforhold Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt Servitutter Betingelser og tilladelser fra myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Kortbilag 2 - Anvendelsesplan Kortbilag 3 - Anvendelsesplan.41 Bilag 4 - Servitutter 43 Lokalplanen er udarbejdet af Viborg Kommune Illustrationer side 12 er udarbejdet af Christoffersen Arkitekter MAA. 3

4 4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Oversigtskort 6

7 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning om at igangsætte planlægningen for erhvervsområdet ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej på baggrund af to konkrete projekter. Med lokalplanen ønsker Byrådet at bibeholde det eksisterende erhvervsområde, give mulighed for at etablere liberale erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej samt give mulighed for at etablere butikker med særligt pladskrævende varer i et mindre område. Endelig ønsker Byrådet at overføre to mindre dele af det grønne område ved Englandsdalen til erhvervsområdet samt sikre den resterende del af det grønne område. Formål Lokalplanen har til formål at sikre de eksisterende forhold for erhvervsområdet ved Agerlandsvej samt give mulighed for at etablere liberale erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej. Lokalplanen sikrer endvidere det grønne område ved Englandsdalen og bevarer og udbygger det eksisterende stisystem. På mange ejendomme i området er der tinglyst servitutter, som nu er forældede. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen aflyses disse. 7

8 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Luftfoto 8

9 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE B. EKSISTERENDE FORHOLD Facadeerhverv ved Ndr. Ringvej Omgivelser og beliggenhed Området afgrænses af Ndr. Ringvej mod nordøst, boligområder ved Engelsborgvej og Nymarksvej mod vest, samt et grønt område ved Dyrskuepladsen og eksisterende erhvervsområder ved Industrivej og Blytækkervej mod syd og øst. På den anden side af Ndr. Ringvej mod nord ligger det åbne land. Området Lokalplanen omfatter et område på ca. 43,8 ha. Området anvendes i dag til erhverv og grønt rekreativt område. Englandsdalen Tagtækkervej Vognmagervej Grønt forareal ved Agerlandsvej Landskab og beplantning Englandsdalen udgør et markant dalstrøg som en grøn forbindelse mellem det åbne land mod nord og det grønne område ved Dyrskuepladsen mod syd. Dalens sider er bevokset med træer og buske, som markerer og understreger dalens langstrakte rum. I Englandsdalen er et større regnvandsbassin. Den resterende del af lokalplanområdet udgøres af et erhvervsområde, med fladt terræn og kun lidt bevoksning. Bebyggelse og anlæg Bebyggelsen i erhvervsområdet er i 1-2 etager og har en blandet karakter. Mod Ringvejen og de overordnede veje ligger flere repræsentative og istandsatte bygninger, mens der i området som helhed også ligger bygninger, der trænger til istandsættelse og fornyelse. I planområdets sydvestlige hjørne ligger en butik med salg af særlig pladskrævende varer i form af bilsalg. Der er enkelte boliger i den sydlige del af erhvervsområdet. Trafik Agerlandsvej og Vognmagervej udgør de overordnede veje i området med forbindelse til midtbyen, Ndr. Ringvej m.m. Mellem bebyggelse og de overordnede veje er der friholdt grønne forarealer, som udgør et fint grønt træk i erhvervsområdet. Den offentlige sti gennem Englandsdalen udgør en del af et sammenhængende stiforløb, der skaber forbindelse til det åbne land mod nord via en tunnel under Ndr. Ringvej og til Vognmagervej og Dyrskuepladsen mod syd. Teknik Langs Ndr. Ringvej ligger en naturgasledning. Fra enden af Industrivej går et højspændingskabel mod nord. Desuden er der i erhvervsområdet flere transformerstationer. Tagtækkervej 9

10 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 ILLUSTRATIONSPLAN - et eksempel på hvordan planen kan virkeliggøres 10

11 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE C. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen sikrer et allerede eksisterende erhvervsområde og et grønt område og overfører desuden to mindre arealer fra det grønne område til erhvervsområdet. Anvendelse Det eksisterende erhvervsområde bibeholdes. Der kan etableres erhverv i miljøklasse 3-4. I et afgrænset område længst væk fra eksisterende boligområder kan der endvidere etableres erhverv i miljøklasse 5. Da området ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, er det en forudsætning for at etablere erhverv, at det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Der kan endvidere etableres administrative erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej. I et område mod Gl. Skivevej kan der etableres detailhandel med særlig pladskrævende varer. Englandsdalen bevares som et åbent grønt offentligt område. Bebyggelse Bebyggelsen kan opføres i højst to etager. Der er dog mulighed for at udnytte det kuperede terræn mod Nordre Ringvej syd for Agerlandsvej til en ekstra etage mod den lavest liggende del af terrænet. Lokalplanen fastlægger byggelinier langs vejene. Bebyggelsen skal placeres bag ved disse byggelinier for at friholde et grønt og repræsentativ forareal langs vejene. Bebyggelsen mod Ndr. Ringvej vil ligge synligt visuelt, og for at sikre et præsentabelt og sammenhængende udtryk herimod fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelse og facadeindtryk. Veje, stier og parkeringsforhold De eksisterende veje bibeholdes. Agerlandsvej og Vognmagervej udgør de to overordnede gennemgående veje i området. Fra disse veje kan der ikke etableres nye vejadgange bortset fra adgang til det nye område til administrative erhverv nord for Agerlandsvej. Den eksisterende offentlige sti gennem Englandsdalen bibeholdes og udvides hele vejen rundt om regnvandsbassinet som del af et sammenhængende stiforløb fra Ndr. Ringvej over Vognmagervej til Dyrskuepladsen og Vestervang Skole. Ubebyggede arealer Englandsdalen bevares som en åben grøn forbindelse mellem erhvervsområderne. På skrænterne bevares beplantningens karakter af skov med blandt andet eg og ask. En mindre sidearm til dalen overføres til erhvervsområdet for at give mulighed for bebyggelse til administrative erhverv. I den forbindelse skal terrænet ved regulering gives et naturligt forløb, og som overgang til beplantningen på skrænterne etableres et bælte med karakter af skovbryn. 11

12 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Eksempel på hvordan lokalplanen kan virkeliggøres facadeerhverv ved Ndr. Ringvej/Agerlandsvej 12

13 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE D. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Regionplan 2005 for Viborg Amt med tilhørende regionplantillæg er ophøjet til landsplandirektiv, indtil det ophæves ved vedtagelse af Kommuneplan for Viborg Kommune. Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i regionplanen: 27 Beskyttelse af grundvandet Planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser og den nordøstlige ca. 2/3 af området ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Nord. Aktiviteter, der indebærer risiko for grundvandsforurening, må ikke finde sted. Lokalplanen giver mulighed for erhverv i overensstemmelse med de eksisterende forhold. I et mindre område gives mulighed for at etablere erhverv i miljøklase 5. Det er en forudsætning, at erhverv ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Følgende landsplanlægning vil fortsat være gældende: Indtil der er vedtaget vandplaner, er retningslinjer om akvakultur (18), kvalitetsmål for vandområder (29), spildevandsrensning (30) vandindvinding og vandforsyning (9) samt beskyttelse af grundvandet (27) i Regionplan 2005 for Viborg Amt ophøjet til landsplandirektiver. Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Kommuneplanlægning Lokalplanen er i Kommuneplan for Viborg Kommune omfattet af rammebestemmelser for rammeområde VIBNV.E2.03, der fastlægger områdets anvendelse til egentlig erhverv i miljøklasse 3-5, VIBNV.E1.03 og VIBNV.E1.04, der fastlægger områdets anvendelse til lettere erhverv i miljøklasse 1-3, samt VIBNV.R1.04 der fastlægger områdets anvendelse til rekreativt grønt areal. Lokalplanområdets sydvestlige del er endvidere del af suppleringsområde VIBNV.D3, der giver mulighed for detailsalg med særlig pladskrævende varer. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan for Viborg Kommune. Lokalplan nr. 138, nr. 141, nr. 172, nr. 180 og nr. 229 Den nordlige del af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 138, der udlægger området til lettere erhverv og grønt område. I erhvervsområdet kan der mod Ringvejen kun etableres administration, og der udlægges et 50 m bredt bælte, som skal friholdes for bebyggelse. En lille strimmel af planområdet mod nord er omfattet af lokalplan nr. 141, der udlægger området til et beplantningsbælte. Den vestligste del af Agerlandsvej inden for lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 172, der udlægger området til vej. En lille del af planområdet mod øst er omfattet af lokalplan nr. 180, der udlægger området til lettere erhverv i en højde på maks. 8,5m. En lille del af planområdet mod syd er omfattet af lokalplan nr. 229, der udlægger området til grønt område. 13

14 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 363 ophæves lokalplan nr. 138, nr. 141, nr. 172, nr. 180 og nr. 229 for de dele, der er omfattet af lokalplan nr Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Servitutter, der aflyses, fremgår af lokalplanens bestemmelser. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Der er tinglyst en rådighedsservitut om offentlig kloakledning over matr. nr. 309fg, 702 m.m. Servitutten er i strid med lokalplanen, idet ledningen forløber delvist under byggefeltet i delområde Ia. Der skal indgås aftale med bygherre om omlægning af den offentlige kloakledning på matr. nr. 702 og 309fg som forudsætning for nyt byggeri. Der er tinglyst en rådighedsservitut om areal til et sikringsrum på matr. nr Servitutten er i strid med lokalplanen, idet det reserverede areal er udlagt som byggefelt i delområde Ia. Servitutten skal tilføjes en note med et kort over ny placering for sikringsrummet uden for byggefeltet. Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Viborg Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Ledninger Der er i lokalplanområdet tinglyst en naturgasfordelingsledning langs Ndr. Ringvej med et servitutbælte i en bredde af 10 meter, nemlig 5 m på hver side af ledningsmidten. Der må ikke opføres bygninger til ophold for mennesker inden for bæltet. Der må endvidere ikke opføres andre bygninger eller foretages større terrænændringer, påfyldning, nedlægning af ledninger eller permanent oplag uden tilladelse fra Naturgas Midt/Nord I/S. For at fremtidssikre planlægningen i forhold til en evt. opgradering af ledningsnettet fastlægger lokalplanen efter aftale med Naturgas Midt/Nord I/S mere restriktive krav. Lokalplanen udlægger et byggefelt i en afstand på mere end 10 m fra naturgasledningen, og der kan således ikke opføres bygninger af nogen art inden for 10 m fra ledningen. Oplysninger om naturgasledningen fås hos Naturgas Midt/Nord I/S. Der er endvidere tinglyst en højspændingsledning fra enden af Industrivej mod nord. Anvendelse af arealet under og i nærheden af en højspændingsledning begrænses af stærkstrømsreglementet. Oplysninger om dette fås hos Energi Viborg/Viborg elnet A/S/Elro/Bjerringbro Elværk/EnergiMidt. 14

15 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE Zonestatus Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. Detailhandel Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres i alt m² butikker til salg af særlig pladskrævende varer inkl. eksisterende butikker ved Gl. Skivevej. Der er ved lokalplanens udarbejdelse registreret m² detailhandel, så lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres 835 m² ny detailhandel. Den enkelte forretning til salg af særlig pladskrævende varer må ikke være større end m². Særlig pladskrævende varer er biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. I den resterende del af planområdet kan der ikke etableres detailhandel bortset fra salg af egne produkter i forbindelse med en produktionsvirksomhed. Erhverv Lokalplanen giver mulighed for erhverv i henholdsvis miljøklasse 1-2, 3-4 og 3-5. Miljøklasserne er udtryk for virksomhedernes miljøpåvirkning på omgivelserne. Ved planlægning for erhverv i miljøklasse 5 skal der som udgangspunkt være en afstand på 150 m til forureningsfølsomme anvendelser jf. Håndbog om miljø og planlægning. Lokalplanen sikrer de eksisterende forhold og giver mulighed for erhverv i miljøklasse 5 i en afstand på mindst 150 m fra nærmeste eksisterende boligområde. I den hidtidige planlægning har der været mulighed for erhverv i miljøklasse 3-4. På baggrund af de faktiske forhold vurderes det imidlertid, at et par af virksomhederne reelt tilhører miljøklasse 5, idet virksomhederne har opnået en størrelse og en trafikmængde, der reelt klassificerer dem hertil. Lokalplanen foreskriver, at det er en forudsætning for erhverv, at det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. SEKTORPLANER / TEKNISK FORSYNING Vandforsyning Området ligger i Viborg Vands forsyningsområde. Varmeforsyning Området ligger i et område med naturgasforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Forsyningen af det enkelte område skal ske efter et projekt godkendt af Viborg Kommune. Spildevand Området er i dag separatkloakeret og skal fortsat separatkloakeres. Overfladevand fra tage, veje, oplags- og parkeringsarealer skal afledes til offentlig kloak. Der må ikke ske nedsivning. 15

16 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Spildevand afledes til Viborg Centralrenseanlæg. Afledningen giver ikke anledning til kapacitetsproblemer på anlægget. I Englandsdalen er der etableret et regnvandsbassin med henblik på rensning og tilbageholdelse af tag- og overfladevand inden udledningen til Nørremølle Å. Bassinets bund er tætnet med en lermembran for at undgå nedsivning til grundvandet. Der skal indgås aftale med bygherre om omlægning af den offentlige kloakledning på matr. nr. 702 og 309fg som forudsætning for nyt byggeri inden for delområde Ia. E. BINDINGER PÅ PLANOMRÅDET Der er en række begrænsninger for, hvordan lokalplanområdet må udnyttes. Dette er reguleret af love og tinglyste servitutter. Nogle af bindingerne forhindrer ikke den planlagte anvendelse af området. Andre bindinger kræver ophævelse, dispensation, tilladelse eller godkendelse for, at den planlagte anvendelse kan blive til virkelighed. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Statsveje Der kan ikke etableres byggeri og anlæg samt vejadgange og skiltning nærmere end 50 meter fra vejskel til Ndr. Ringvej (Rute 13 og 16). 50-meter linien langs Rute 13 og 16 er vist på kortbilag 2 og 3. Fortidsminder i jorden Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. For den del af området, som i dag er bebygget vurderer museet, at der er ringe sandsynlighed for forekomst af væsentlige fortidsminder. Museet har tidligere frigivet arealet til anlægsarbejder i henhold til museumslovens Arealet er markeret med grønt på kortet på næste side. Da museet har frigivet området er det ifølge museumslovens 27 stk. 5 staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser i det frigivne område. For det ubebyggede areal vurderer museet ud fra den topografiske placering og de arkæologiske registreringer, at der er risiko for forekomst af ukendte fortidsminder. Arealet er markeret med gult på kortet på næste side. 16

17 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE På det ubebyggede areal skal der laves prøvegravning, inden byggeog anlægsarbejde af enhver art sættes i gang. TILLADELSER FRA VIBORG KOMMUNE Forurenet jord Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.) Inden for lokalplanområdet er der registreret forurening (vidensniveau 2) på matr. nr. 309bg, 309bf og 309cø, alle af Viborg Markjorder, som vist herover. Der er registreret mulig forurening (vidensniveau 1) på matr. nr. 309bi, 309by, 309bø, 309ci, 309ct, 309cv, 309dh og 309ek, alle af Viborg Markjorder. 17

18 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Matr. nr. 309bk, 309cy og 309di, samt del af matr. nr. 345a, alle af Viborg Markjorder er frikendt for forurening. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Lokalplanens realisering er afhængig af tilladelse, hvis arealer i lokalplanområdet er kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet efter lov om forurenet jord. Flytning af jord fra et kortlagt forurenet areal skal forinden anmeldes til kommunen. Ønsker man at genbruge opgravet forurenet jord, skal der søges tilladelse hos Viborg Kommune. Hvis et areal er kortlagt som forurenet, skal ejer eller bruger søge Viborg Kommune om tilladelse, før brugen af arealet ændres til følsom arealanvendelse dvs. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution. Der skal ligeledes søges om tilladelse hos kommunen før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, hvis et kortlagt areal allerede bruges til et af de nævnte formål eller er udpeget som indsatsområde. Forurenede grunde er vist på kortbilag 1. Der skal søges om tilladelse hos Viborg Kommune før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, da alle arealer inden for planområdet er fastlagt som indsatsområde 1. Drikkevandsinteresser Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og den nordøstlige ca. 2/3 af området ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Nord. Lokalplanen sikrer derfor bestemmelser til grundvandets beskyttelse. Der fastlægges bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at parkeringsarealer skal etableres på fast bund, og at udendørs oplag skal sikres mod nedsivning. Erhverv kan kun etableres, hvis det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Endvidere kan der kun etableres erhverv i miljøklasse 5 inden for et afgrænset område. 1 Indsatsområder er områder, hvor der er følsom arealanvendelse samt områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandindvindinger. 18

19 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE F. MILJØFORHOLD Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag og visse større projekter, som planen eventuelt giver mulighed for. Planforslag skal i givet fald miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og konkrete projekter skal i givet fald VVM-vurderes, når de er aktuelle. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt lov nr. 250 af 31. marts Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. - Miljøvurdering af planer og programmer Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal kommunen kun gennemføre en miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer ( 3-4, LBK nr af 22. oktober 2007), da: - Planen kun indeholder mindre ændringer i forhold til gældende planlægning og de eksisterende forhold. - Ændringerne vurderes ikke at generere væsentligt mere trafik end i dag. - Naturinteresserne i området er begrænsede. - Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Lokalplanen giver mulighed for konkrete projekter, der evt. kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse i medfør af bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlige indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle miljøpåvirkning. Der vil blive taget stilling til, om evt. projekter er VVM-pligtige ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Ifølge VVM-bekendtgørelsens 2 skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen. Denne anmeldelse skal være tilgængelig for offentligheden. 19

20 REDEGØRELSE Lokalplan nr

21 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

22 BESTEMMELSER Lokalplan nr. 363 Kortbilag indsættes i øverste lag med tekst, skala mv. Kortet skal indeholde målepind samt skala Skal indeholde følgende tekst i nederste hjørne og evt. signaturforklaring i venstre hjørne Forslag til lokalplan nr. X Mål ca. 1:xxxx (ved udprint i AX) Viborg Kommune, x 200X (slet blå og rød tekst inden indsætning af kortbilag, da teksten ellers kan ses kortvarrigt i pdf. fil KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT SORT TEKST HEROVER MÅ IKKE SLETTES, SKAL LIGGE BAG KORTET - TIL INDHOLDSFORTEGNELSE 22

23 Lokalplan nr. 363 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 363 ERHVERVSOMRÅDE OG GRØNT OMRÅDE VED AGERLANDSVEJ OG NDR. RINGVEJ I VIBORG Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv og grønt område i henhold til 3, at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer en præsentabel bebyggelse mod Nordre Ringvej, samt at ophæve tilstandsservitutter, hvis opretholdelse er i strid med lokalplanens formål og principper. 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 266c,309bb, 309bd, 309bf, 309bg, 309bh, 309bi, 309bk, 309bl, 309bp, 309bq, 309br, 309bs, 309bu, 309by, 309bz, 309bæ, 309bø, 309cb, 309cc, 309ci, 309cr, 309cs, 309ct, 309cv, 309cy, 309cz, 309cø, 309dc, 309dh, 309di, 309dk, 309dæ, 309ec, 309ek, 309el, 309ep, 309er, 309ey, 309fc, 309fg, 345e, 352h, 493ak, 493am, 493al, 500i, 501g, 656, 671, 672, 702, 718, dele af matrikelnummer 309dg, 345a og 498a, samt vejlitra 7000ek, 7000ey og 7000it, 7000kv, 7000kø, og dele af vejlitra 7000es, 7000ex, 7000fd og 7000gæ, alle af Viborg Markjorder, samt alle parceller, der efter den udstykkes inden for området. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal blive i byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsområde samt offentligt grønt område. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i 12 delområder, som er vist på kortbilag 2. Delområdernes anvendelse fastlægges til: Delområde Ia, Ib og Ic Administrative erhverv, miljøklasse 1-2 Delområde IIa, IIb, IIc, IId og IIe Erhverv, miljøklasse 3-4 Delområde III Erhverv, miljøklasse 3-5 Delområde IV Erhverv miljøklasse 3-4 samt detailhandel med særlig pladskrævende varer Delområde V Grønt område Delområde VI Offentlige veje 23

24 BESTEMMELSER Lokalplan nr Delområde Ia, Ib og Ic må kun anvendes til erhverv i miljøklasse 1-2 i form af administrative erhverv. 3.4 Delområde IIa, IIb, IIc, IId, IIe og IV må kun anvendes til lettere erhverv i miljøklasse 3-4, så som lettere industri og værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel mv. med tilhørende administration og udstilling. 3.5 Delområde III må kun anvendes til erhverv i miljøklasse Det er en forudsætning for erhverv, at risikoen for forurening af grundvandet i området ikke øges, og at nødvendige ændringer kun udgør en meget begrænset forureningstrussel. Der kan således ikke etableres erhverv som autoophugger, skrot og lignende. 3.7 Delområde V må kun anvendes til offentligt grønt område med stier. Området skal friholdes fra bebyggelse bortset fra tekniske anlæg til naturgas, transformere og lignende. Der kan etableres regnvandsbassin. 3.8 Delområde VI må kun anvendes til offentlige veje. 3.9 Der må ikke etableres nye boliger i lokalplanområdet. Eksisterende boliger kan bibeholdes og tilbygges med højst 10 % af det nuværende boligetageareal under forudsætning af, at boligetagearealet på den enkelte ejendom ikke overstiger 25 % af erhvervsetagearealet. Detailhandel 3.10 Inden for delområde IV må der endvidere højst etableres i alt m² bruttoetageareal til detailhandel i form af salg af særlig pladskrævende varer inkl. eksisterende detailhandel 2. Bruttoetagearealet 3 for den enkelte forretning med salg af særlig pladskrævende varer 4 må ikke overstige m² I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer, kan der etableres et særligt afsnit med udvalgsvarer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmerog byggematerialer. 5 Bruttoetagearealer for dette afsnit må højst udgøre 1/3 af butikkens samlede bruttoetageareal til detailhandel. 2 Der er pt. registreret m² eksisterende detailhandel svarende til, at der kan etableres 835 m² ny detailhandel. 3 Til bruttoetagearealet for butikker med særlig pladskrævende varer skal kun medregnes arealer, som anvendes til detailhandel eller er en forudsætning for detailhandelsfunktionen. Værkstedsarealer, lagre, kontor- og personalefaciliteter m.v. medregnes kun i det omfang, disse arealer anvendes til klargøring, administration og salg fra butikken. 4 Særlig pladskrævende varer er jf. planlovens 5n, stk. 1, nr. 3: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. NB: Møbler kun i særlige områder 5 Tømmer og byggematerialer, der er omfattet af bestemmelsen om særlig pladskrævende varer er fx træ-, sten-, beton-, glas- og gipsmaterialer, træbeskyttelse, søm, skruer, VVS-produkter som f.eks. rør, fittings, radiatorer, vandvarmere, produkter til bad og toilet samt værktøj som f.eks. bore- skrue- og slibemaskiner, tænger og skruetrækkere. Produkter som f.eks. tovværk, elartikler, postkasser, brændeovne, tyverialarmer, paraboler og lignende skal derimod placeres i det særlige afsnit med udvalgsvarer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. 24

25 Lokalplan nr. 363 BESTEMMELSER 3.12 Til produktionsvirksomheder må der etableres salg af egne produkter 6 svarende til højst 10 % af den enkelte virksomheds bruttoetageareal. Det samlede bruttoetageareal til salgsområde må højst udgøre 300 m² pr. virksomhed, skal have selvstændig indgang og være tydeligt afgrænset fra den øvrige del af virksomheden. Der må ikke være kundeadgang til den øvrige del af virksomheden. Skiltning til salg af egne produkter skal ske i henhold til 9.10 og må kun etableres i form af et mindre facadeskilt på højst 0,5 m². 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning må kun finde sted med Viborg Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 4.2 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med områdets overordnede disponering og vejstruktur 4.3 Erhvervsgrunde skal have et areal på mindst m² 4.4 Eksisterende boliger må ikke selvstændigt udstykkes. 4.5 Ejendomme til tekniske anlæg, transformere og lignende kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1 m herom. 4.6 Delområde V og VI kan ikke udstykkes yderligere. 4.7 Delområde Ia kan ikke udstykkes yderligere. Der kan dog ske sammenlægning. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Eksisterende veje som vist på kortbilag 2 og 3 bibeholdes. 5.2 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra eksisterende veje som vist på kortbilag 2 og 3. De eksisterende vejadgange fra Agerlandsvej og Vognmagervej kan bibeholdes. Der kan etableres én ny vejadgang fra Agerlandsvej til delområde Ib, i princippet som vist på kortbilag 2 og 3. Herudover kan der ikke etableres nye vejadgange fra Agerlandsvej og Vognmagervej. 5.3 De eksisterende vendepladser for enden af Tagtækkervej og Klokkestøbervej skal bevares i en størrelse på mindst 12 x 12 m. 5.4 Veje må kun belægges med fast belægning. 6 Der kan etableres detailhandel med salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, når det kun er virksomhedens egne produkter, der forhandles. Produktionslokaler defineres som lokaler, hvor der sker egentlig produktion eller forarbejdning af produkter 25

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere