Lokalplan nr Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg"

Transkript

1 Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: - Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. - Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for Byrådet, grundejere i og brugere af området. Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Offentlig høring Viborg Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fremlagt lokalplanforslaget offentligt fra den 11. juni til den 5. august I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget har Byrådet vurderet eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Bemærkningerne til lokalplanforslaget har ikke medført ændringer. Byrådet har endelig vedtaget lokalplan nr. 363 den 23. september 2009 og offentliggjort lokalplanen den 8. oktober

3 Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Indholdsfortegnelse Redegørelse Bestemmelser Oversigtskort... 6 A. Lokalplanens baggrund og formål... 7 Luftfoto... 8 B. Eksisterende forhold... 9 Illustrationsplan C. Lokalplanens indhold D. Lokalplanens forhold til anden planlægning E. Bindinger på planområdet F. Miljøforhold Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplanens formål Afgrænsning og zonestatus Anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Terrænregulering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Skiltning Ubebyggede arealer, beplantning m.m Tekniske anlæg Miljøforhold Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt Servitutter Betingelser og tilladelser fra myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Kortbilag 2 - Anvendelsesplan Kortbilag 3 - Anvendelsesplan.41 Bilag 4 - Servitutter 43 Lokalplanen er udarbejdet af Viborg Kommune Illustrationer side 12 er udarbejdet af Christoffersen Arkitekter MAA. 3

4 4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Oversigtskort 6

7 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning om at igangsætte planlægningen for erhvervsområdet ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej på baggrund af to konkrete projekter. Med lokalplanen ønsker Byrådet at bibeholde det eksisterende erhvervsområde, give mulighed for at etablere liberale erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej samt give mulighed for at etablere butikker med særligt pladskrævende varer i et mindre område. Endelig ønsker Byrådet at overføre to mindre dele af det grønne område ved Englandsdalen til erhvervsområdet samt sikre den resterende del af det grønne område. Formål Lokalplanen har til formål at sikre de eksisterende forhold for erhvervsområdet ved Agerlandsvej samt give mulighed for at etablere liberale erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej. Lokalplanen sikrer endvidere det grønne område ved Englandsdalen og bevarer og udbygger det eksisterende stisystem. På mange ejendomme i området er der tinglyst servitutter, som nu er forældede. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen aflyses disse. 7

8 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Luftfoto 8

9 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE B. EKSISTERENDE FORHOLD Facadeerhverv ved Ndr. Ringvej Omgivelser og beliggenhed Området afgrænses af Ndr. Ringvej mod nordøst, boligområder ved Engelsborgvej og Nymarksvej mod vest, samt et grønt område ved Dyrskuepladsen og eksisterende erhvervsområder ved Industrivej og Blytækkervej mod syd og øst. På den anden side af Ndr. Ringvej mod nord ligger det åbne land. Området Lokalplanen omfatter et område på ca. 43,8 ha. Området anvendes i dag til erhverv og grønt rekreativt område. Englandsdalen Tagtækkervej Vognmagervej Grønt forareal ved Agerlandsvej Landskab og beplantning Englandsdalen udgør et markant dalstrøg som en grøn forbindelse mellem det åbne land mod nord og det grønne område ved Dyrskuepladsen mod syd. Dalens sider er bevokset med træer og buske, som markerer og understreger dalens langstrakte rum. I Englandsdalen er et større regnvandsbassin. Den resterende del af lokalplanområdet udgøres af et erhvervsområde, med fladt terræn og kun lidt bevoksning. Bebyggelse og anlæg Bebyggelsen i erhvervsområdet er i 1-2 etager og har en blandet karakter. Mod Ringvejen og de overordnede veje ligger flere repræsentative og istandsatte bygninger, mens der i området som helhed også ligger bygninger, der trænger til istandsættelse og fornyelse. I planområdets sydvestlige hjørne ligger en butik med salg af særlig pladskrævende varer i form af bilsalg. Der er enkelte boliger i den sydlige del af erhvervsområdet. Trafik Agerlandsvej og Vognmagervej udgør de overordnede veje i området med forbindelse til midtbyen, Ndr. Ringvej m.m. Mellem bebyggelse og de overordnede veje er der friholdt grønne forarealer, som udgør et fint grønt træk i erhvervsområdet. Den offentlige sti gennem Englandsdalen udgør en del af et sammenhængende stiforløb, der skaber forbindelse til det åbne land mod nord via en tunnel under Ndr. Ringvej og til Vognmagervej og Dyrskuepladsen mod syd. Teknik Langs Ndr. Ringvej ligger en naturgasledning. Fra enden af Industrivej går et højspændingskabel mod nord. Desuden er der i erhvervsområdet flere transformerstationer. Tagtækkervej 9

10 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 ILLUSTRATIONSPLAN - et eksempel på hvordan planen kan virkeliggøres 10

11 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE C. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen sikrer et allerede eksisterende erhvervsområde og et grønt område og overfører desuden to mindre arealer fra det grønne område til erhvervsområdet. Anvendelse Det eksisterende erhvervsområde bibeholdes. Der kan etableres erhverv i miljøklasse 3-4. I et afgrænset område længst væk fra eksisterende boligområder kan der endvidere etableres erhverv i miljøklasse 5. Da området ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, er det en forudsætning for at etablere erhverv, at det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Der kan endvidere etableres administrative erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej. I et område mod Gl. Skivevej kan der etableres detailhandel med særlig pladskrævende varer. Englandsdalen bevares som et åbent grønt offentligt område. Bebyggelse Bebyggelsen kan opføres i højst to etager. Der er dog mulighed for at udnytte det kuperede terræn mod Nordre Ringvej syd for Agerlandsvej til en ekstra etage mod den lavest liggende del af terrænet. Lokalplanen fastlægger byggelinier langs vejene. Bebyggelsen skal placeres bag ved disse byggelinier for at friholde et grønt og repræsentativ forareal langs vejene. Bebyggelsen mod Ndr. Ringvej vil ligge synligt visuelt, og for at sikre et præsentabelt og sammenhængende udtryk herimod fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelse og facadeindtryk. Veje, stier og parkeringsforhold De eksisterende veje bibeholdes. Agerlandsvej og Vognmagervej udgør de to overordnede gennemgående veje i området. Fra disse veje kan der ikke etableres nye vejadgange bortset fra adgang til det nye område til administrative erhverv nord for Agerlandsvej. Den eksisterende offentlige sti gennem Englandsdalen bibeholdes og udvides hele vejen rundt om regnvandsbassinet som del af et sammenhængende stiforløb fra Ndr. Ringvej over Vognmagervej til Dyrskuepladsen og Vestervang Skole. Ubebyggede arealer Englandsdalen bevares som en åben grøn forbindelse mellem erhvervsområderne. På skrænterne bevares beplantningens karakter af skov med blandt andet eg og ask. En mindre sidearm til dalen overføres til erhvervsområdet for at give mulighed for bebyggelse til administrative erhverv. I den forbindelse skal terrænet ved regulering gives et naturligt forløb, og som overgang til beplantningen på skrænterne etableres et bælte med karakter af skovbryn. 11

12 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Eksempel på hvordan lokalplanen kan virkeliggøres facadeerhverv ved Ndr. Ringvej/Agerlandsvej 12

13 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE D. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Regionplan 2005 for Viborg Amt med tilhørende regionplantillæg er ophøjet til landsplandirektiv, indtil det ophæves ved vedtagelse af Kommuneplan for Viborg Kommune. Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i regionplanen: 27 Beskyttelse af grundvandet Planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser og den nordøstlige ca. 2/3 af området ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Nord. Aktiviteter, der indebærer risiko for grundvandsforurening, må ikke finde sted. Lokalplanen giver mulighed for erhverv i overensstemmelse med de eksisterende forhold. I et mindre område gives mulighed for at etablere erhverv i miljøklase 5. Det er en forudsætning, at erhverv ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Følgende landsplanlægning vil fortsat være gældende: Indtil der er vedtaget vandplaner, er retningslinjer om akvakultur (18), kvalitetsmål for vandområder (29), spildevandsrensning (30) vandindvinding og vandforsyning (9) samt beskyttelse af grundvandet (27) i Regionplan 2005 for Viborg Amt ophøjet til landsplandirektiver. Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Kommuneplanlægning Lokalplanen er i Kommuneplan for Viborg Kommune omfattet af rammebestemmelser for rammeområde VIBNV.E2.03, der fastlægger områdets anvendelse til egentlig erhverv i miljøklasse 3-5, VIBNV.E1.03 og VIBNV.E1.04, der fastlægger områdets anvendelse til lettere erhverv i miljøklasse 1-3, samt VIBNV.R1.04 der fastlægger områdets anvendelse til rekreativt grønt areal. Lokalplanområdets sydvestlige del er endvidere del af suppleringsområde VIBNV.D3, der giver mulighed for detailsalg med særlig pladskrævende varer. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan for Viborg Kommune. Lokalplan nr. 138, nr. 141, nr. 172, nr. 180 og nr. 229 Den nordlige del af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 138, der udlægger området til lettere erhverv og grønt område. I erhvervsområdet kan der mod Ringvejen kun etableres administration, og der udlægges et 50 m bredt bælte, som skal friholdes for bebyggelse. En lille strimmel af planområdet mod nord er omfattet af lokalplan nr. 141, der udlægger området til et beplantningsbælte. Den vestligste del af Agerlandsvej inden for lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 172, der udlægger området til vej. En lille del af planområdet mod øst er omfattet af lokalplan nr. 180, der udlægger området til lettere erhverv i en højde på maks. 8,5m. En lille del af planområdet mod syd er omfattet af lokalplan nr. 229, der udlægger området til grønt område. 13

14 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 363 ophæves lokalplan nr. 138, nr. 141, nr. 172, nr. 180 og nr. 229 for de dele, der er omfattet af lokalplan nr Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Servitutter, der aflyses, fremgår af lokalplanens bestemmelser. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Der er tinglyst en rådighedsservitut om offentlig kloakledning over matr. nr. 309fg, 702 m.m. Servitutten er i strid med lokalplanen, idet ledningen forløber delvist under byggefeltet i delområde Ia. Der skal indgås aftale med bygherre om omlægning af den offentlige kloakledning på matr. nr. 702 og 309fg som forudsætning for nyt byggeri. Der er tinglyst en rådighedsservitut om areal til et sikringsrum på matr. nr Servitutten er i strid med lokalplanen, idet det reserverede areal er udlagt som byggefelt i delområde Ia. Servitutten skal tilføjes en note med et kort over ny placering for sikringsrummet uden for byggefeltet. Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Viborg Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Ledninger Der er i lokalplanområdet tinglyst en naturgasfordelingsledning langs Ndr. Ringvej med et servitutbælte i en bredde af 10 meter, nemlig 5 m på hver side af ledningsmidten. Der må ikke opføres bygninger til ophold for mennesker inden for bæltet. Der må endvidere ikke opføres andre bygninger eller foretages større terrænændringer, påfyldning, nedlægning af ledninger eller permanent oplag uden tilladelse fra Naturgas Midt/Nord I/S. For at fremtidssikre planlægningen i forhold til en evt. opgradering af ledningsnettet fastlægger lokalplanen efter aftale med Naturgas Midt/Nord I/S mere restriktive krav. Lokalplanen udlægger et byggefelt i en afstand på mere end 10 m fra naturgasledningen, og der kan således ikke opføres bygninger af nogen art inden for 10 m fra ledningen. Oplysninger om naturgasledningen fås hos Naturgas Midt/Nord I/S. Der er endvidere tinglyst en højspændingsledning fra enden af Industrivej mod nord. Anvendelse af arealet under og i nærheden af en højspændingsledning begrænses af stærkstrømsreglementet. Oplysninger om dette fås hos Energi Viborg/Viborg elnet A/S/Elro/Bjerringbro Elværk/EnergiMidt. 14

15 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE Zonestatus Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. Detailhandel Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres i alt m² butikker til salg af særlig pladskrævende varer inkl. eksisterende butikker ved Gl. Skivevej. Der er ved lokalplanens udarbejdelse registreret m² detailhandel, så lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres 835 m² ny detailhandel. Den enkelte forretning til salg af særlig pladskrævende varer må ikke være større end m². Særlig pladskrævende varer er biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. I den resterende del af planområdet kan der ikke etableres detailhandel bortset fra salg af egne produkter i forbindelse med en produktionsvirksomhed. Erhverv Lokalplanen giver mulighed for erhverv i henholdsvis miljøklasse 1-2, 3-4 og 3-5. Miljøklasserne er udtryk for virksomhedernes miljøpåvirkning på omgivelserne. Ved planlægning for erhverv i miljøklasse 5 skal der som udgangspunkt være en afstand på 150 m til forureningsfølsomme anvendelser jf. Håndbog om miljø og planlægning. Lokalplanen sikrer de eksisterende forhold og giver mulighed for erhverv i miljøklasse 5 i en afstand på mindst 150 m fra nærmeste eksisterende boligområde. I den hidtidige planlægning har der været mulighed for erhverv i miljøklasse 3-4. På baggrund af de faktiske forhold vurderes det imidlertid, at et par af virksomhederne reelt tilhører miljøklasse 5, idet virksomhederne har opnået en størrelse og en trafikmængde, der reelt klassificerer dem hertil. Lokalplanen foreskriver, at det er en forudsætning for erhverv, at det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. SEKTORPLANER / TEKNISK FORSYNING Vandforsyning Området ligger i Viborg Vands forsyningsområde. Varmeforsyning Området ligger i et område med naturgasforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Forsyningen af det enkelte område skal ske efter et projekt godkendt af Viborg Kommune. Spildevand Området er i dag separatkloakeret og skal fortsat separatkloakeres. Overfladevand fra tage, veje, oplags- og parkeringsarealer skal afledes til offentlig kloak. Der må ikke ske nedsivning. 15

16 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Spildevand afledes til Viborg Centralrenseanlæg. Afledningen giver ikke anledning til kapacitetsproblemer på anlægget. I Englandsdalen er der etableret et regnvandsbassin med henblik på rensning og tilbageholdelse af tag- og overfladevand inden udledningen til Nørremølle Å. Bassinets bund er tætnet med en lermembran for at undgå nedsivning til grundvandet. Der skal indgås aftale med bygherre om omlægning af den offentlige kloakledning på matr. nr. 702 og 309fg som forudsætning for nyt byggeri inden for delområde Ia. E. BINDINGER PÅ PLANOMRÅDET Der er en række begrænsninger for, hvordan lokalplanområdet må udnyttes. Dette er reguleret af love og tinglyste servitutter. Nogle af bindingerne forhindrer ikke den planlagte anvendelse af området. Andre bindinger kræver ophævelse, dispensation, tilladelse eller godkendelse for, at den planlagte anvendelse kan blive til virkelighed. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Statsveje Der kan ikke etableres byggeri og anlæg samt vejadgange og skiltning nærmere end 50 meter fra vejskel til Ndr. Ringvej (Rute 13 og 16). 50-meter linien langs Rute 13 og 16 er vist på kortbilag 2 og 3. Fortidsminder i jorden Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. For den del af området, som i dag er bebygget vurderer museet, at der er ringe sandsynlighed for forekomst af væsentlige fortidsminder. Museet har tidligere frigivet arealet til anlægsarbejder i henhold til museumslovens Arealet er markeret med grønt på kortet på næste side. Da museet har frigivet området er det ifølge museumslovens 27 stk. 5 staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser i det frigivne område. For det ubebyggede areal vurderer museet ud fra den topografiske placering og de arkæologiske registreringer, at der er risiko for forekomst af ukendte fortidsminder. Arealet er markeret med gult på kortet på næste side. 16

17 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE På det ubebyggede areal skal der laves prøvegravning, inden byggeog anlægsarbejde af enhver art sættes i gang. TILLADELSER FRA VIBORG KOMMUNE Forurenet jord Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.) Inden for lokalplanområdet er der registreret forurening (vidensniveau 2) på matr. nr. 309bg, 309bf og 309cø, alle af Viborg Markjorder, som vist herover. Der er registreret mulig forurening (vidensniveau 1) på matr. nr. 309bi, 309by, 309bø, 309ci, 309ct, 309cv, 309dh og 309ek, alle af Viborg Markjorder. 17

18 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Matr. nr. 309bk, 309cy og 309di, samt del af matr. nr. 345a, alle af Viborg Markjorder er frikendt for forurening. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Lokalplanens realisering er afhængig af tilladelse, hvis arealer i lokalplanområdet er kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet efter lov om forurenet jord. Flytning af jord fra et kortlagt forurenet areal skal forinden anmeldes til kommunen. Ønsker man at genbruge opgravet forurenet jord, skal der søges tilladelse hos Viborg Kommune. Hvis et areal er kortlagt som forurenet, skal ejer eller bruger søge Viborg Kommune om tilladelse, før brugen af arealet ændres til følsom arealanvendelse dvs. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution. Der skal ligeledes søges om tilladelse hos kommunen før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, hvis et kortlagt areal allerede bruges til et af de nævnte formål eller er udpeget som indsatsområde. Forurenede grunde er vist på kortbilag 1. Der skal søges om tilladelse hos Viborg Kommune før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, da alle arealer inden for planområdet er fastlagt som indsatsområde 1. Drikkevandsinteresser Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og den nordøstlige ca. 2/3 af området ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Nord. Lokalplanen sikrer derfor bestemmelser til grundvandets beskyttelse. Der fastlægges bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at parkeringsarealer skal etableres på fast bund, og at udendørs oplag skal sikres mod nedsivning. Erhverv kan kun etableres, hvis det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Endvidere kan der kun etableres erhverv i miljøklasse 5 inden for et afgrænset område. 1 Indsatsområder er områder, hvor der er følsom arealanvendelse samt områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandindvindinger. 18

19 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE F. MILJØFORHOLD Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag og visse større projekter, som planen eventuelt giver mulighed for. Planforslag skal i givet fald miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og konkrete projekter skal i givet fald VVM-vurderes, når de er aktuelle. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt lov nr. 250 af 31. marts Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. - Miljøvurdering af planer og programmer Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal kommunen kun gennemføre en miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer ( 3-4, LBK nr af 22. oktober 2007), da: - Planen kun indeholder mindre ændringer i forhold til gældende planlægning og de eksisterende forhold. - Ændringerne vurderes ikke at generere væsentligt mere trafik end i dag. - Naturinteresserne i området er begrænsede. - Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Lokalplanen giver mulighed for konkrete projekter, der evt. kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse i medfør af bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlige indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle miljøpåvirkning. Der vil blive taget stilling til, om evt. projekter er VVM-pligtige ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Ifølge VVM-bekendtgørelsens 2 skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen. Denne anmeldelse skal være tilgængelig for offentligheden. 19

20 REDEGØRELSE Lokalplan nr

21 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

22 BESTEMMELSER Lokalplan nr. 363 Kortbilag indsættes i øverste lag med tekst, skala mv. Kortet skal indeholde målepind samt skala Skal indeholde følgende tekst i nederste hjørne og evt. signaturforklaring i venstre hjørne Forslag til lokalplan nr. X Mål ca. 1:xxxx (ved udprint i AX) Viborg Kommune, x 200X (slet blå og rød tekst inden indsætning af kortbilag, da teksten ellers kan ses kortvarrigt i pdf. fil KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT SORT TEKST HEROVER MÅ IKKE SLETTES, SKAL LIGGE BAG KORTET - TIL INDHOLDSFORTEGNELSE 22

23 Lokalplan nr. 363 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 363 ERHVERVSOMRÅDE OG GRØNT OMRÅDE VED AGERLANDSVEJ OG NDR. RINGVEJ I VIBORG Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv og grønt område i henhold til 3, at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer en præsentabel bebyggelse mod Nordre Ringvej, samt at ophæve tilstandsservitutter, hvis opretholdelse er i strid med lokalplanens formål og principper. 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 266c,309bb, 309bd, 309bf, 309bg, 309bh, 309bi, 309bk, 309bl, 309bp, 309bq, 309br, 309bs, 309bu, 309by, 309bz, 309bæ, 309bø, 309cb, 309cc, 309ci, 309cr, 309cs, 309ct, 309cv, 309cy, 309cz, 309cø, 309dc, 309dh, 309di, 309dk, 309dæ, 309ec, 309ek, 309el, 309ep, 309er, 309ey, 309fc, 309fg, 345e, 352h, 493ak, 493am, 493al, 500i, 501g, 656, 671, 672, 702, 718, dele af matrikelnummer 309dg, 345a og 498a, samt vejlitra 7000ek, 7000ey og 7000it, 7000kv, 7000kø, og dele af vejlitra 7000es, 7000ex, 7000fd og 7000gæ, alle af Viborg Markjorder, samt alle parceller, der efter den udstykkes inden for området. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal blive i byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsområde samt offentligt grønt område. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i 12 delområder, som er vist på kortbilag 2. Delområdernes anvendelse fastlægges til: Delområde Ia, Ib og Ic Administrative erhverv, miljøklasse 1-2 Delområde IIa, IIb, IIc, IId og IIe Erhverv, miljøklasse 3-4 Delområde III Erhverv, miljøklasse 3-5 Delområde IV Erhverv miljøklasse 3-4 samt detailhandel med særlig pladskrævende varer Delområde V Grønt område Delområde VI Offentlige veje 23

24 BESTEMMELSER Lokalplan nr Delområde Ia, Ib og Ic må kun anvendes til erhverv i miljøklasse 1-2 i form af administrative erhverv. 3.4 Delområde IIa, IIb, IIc, IId, IIe og IV må kun anvendes til lettere erhverv i miljøklasse 3-4, så som lettere industri og værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel mv. med tilhørende administration og udstilling. 3.5 Delområde III må kun anvendes til erhverv i miljøklasse Det er en forudsætning for erhverv, at risikoen for forurening af grundvandet i området ikke øges, og at nødvendige ændringer kun udgør en meget begrænset forureningstrussel. Der kan således ikke etableres erhverv som autoophugger, skrot og lignende. 3.7 Delområde V må kun anvendes til offentligt grønt område med stier. Området skal friholdes fra bebyggelse bortset fra tekniske anlæg til naturgas, transformere og lignende. Der kan etableres regnvandsbassin. 3.8 Delområde VI må kun anvendes til offentlige veje. 3.9 Der må ikke etableres nye boliger i lokalplanområdet. Eksisterende boliger kan bibeholdes og tilbygges med højst 10 % af det nuværende boligetageareal under forudsætning af, at boligetagearealet på den enkelte ejendom ikke overstiger 25 % af erhvervsetagearealet. Detailhandel 3.10 Inden for delområde IV må der endvidere højst etableres i alt m² bruttoetageareal til detailhandel i form af salg af særlig pladskrævende varer inkl. eksisterende detailhandel 2. Bruttoetagearealet 3 for den enkelte forretning med salg af særlig pladskrævende varer 4 må ikke overstige m² I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer, kan der etableres et særligt afsnit med udvalgsvarer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmerog byggematerialer. 5 Bruttoetagearealer for dette afsnit må højst udgøre 1/3 af butikkens samlede bruttoetageareal til detailhandel. 2 Der er pt. registreret m² eksisterende detailhandel svarende til, at der kan etableres 835 m² ny detailhandel. 3 Til bruttoetagearealet for butikker med særlig pladskrævende varer skal kun medregnes arealer, som anvendes til detailhandel eller er en forudsætning for detailhandelsfunktionen. Værkstedsarealer, lagre, kontor- og personalefaciliteter m.v. medregnes kun i det omfang, disse arealer anvendes til klargøring, administration og salg fra butikken. 4 Særlig pladskrævende varer er jf. planlovens 5n, stk. 1, nr. 3: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. NB: Møbler kun i særlige områder 5 Tømmer og byggematerialer, der er omfattet af bestemmelsen om særlig pladskrævende varer er fx træ-, sten-, beton-, glas- og gipsmaterialer, træbeskyttelse, søm, skruer, VVS-produkter som f.eks. rør, fittings, radiatorer, vandvarmere, produkter til bad og toilet samt værktøj som f.eks. bore- skrue- og slibemaskiner, tænger og skruetrækkere. Produkter som f.eks. tovværk, elartikler, postkasser, brændeovne, tyverialarmer, paraboler og lignende skal derimod placeres i det særlige afsnit med udvalgsvarer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. 24

25 Lokalplan nr. 363 BESTEMMELSER 3.12 Til produktionsvirksomheder må der etableres salg af egne produkter 6 svarende til højst 10 % af den enkelte virksomheds bruttoetageareal. Det samlede bruttoetageareal til salgsområde må højst udgøre 300 m² pr. virksomhed, skal have selvstændig indgang og være tydeligt afgrænset fra den øvrige del af virksomheden. Der må ikke være kundeadgang til den øvrige del af virksomheden. Skiltning til salg af egne produkter skal ske i henhold til 9.10 og må kun etableres i form af et mindre facadeskilt på højst 0,5 m². 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning må kun finde sted med Viborg Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 4.2 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med områdets overordnede disponering og vejstruktur 4.3 Erhvervsgrunde skal have et areal på mindst m² 4.4 Eksisterende boliger må ikke selvstændigt udstykkes. 4.5 Ejendomme til tekniske anlæg, transformere og lignende kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1 m herom. 4.6 Delområde V og VI kan ikke udstykkes yderligere. 4.7 Delområde Ia kan ikke udstykkes yderligere. Der kan dog ske sammenlægning. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Eksisterende veje som vist på kortbilag 2 og 3 bibeholdes. 5.2 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra eksisterende veje som vist på kortbilag 2 og 3. De eksisterende vejadgange fra Agerlandsvej og Vognmagervej kan bibeholdes. Der kan etableres én ny vejadgang fra Agerlandsvej til delområde Ib, i princippet som vist på kortbilag 2 og 3. Herudover kan der ikke etableres nye vejadgange fra Agerlandsvej og Vognmagervej. 5.3 De eksisterende vendepladser for enden af Tagtækkervej og Klokkestøbervej skal bevares i en størrelse på mindst 12 x 12 m. 5.4 Veje må kun belægges med fast belægning. 6 Der kan etableres detailhandel med salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, når det kun er virksomhedens egne produkter, der forhandles. Produktionslokaler defineres som lokaler, hvor der sker egentlig produktion eller forarbejdning af produkter 25

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 338. for en børnehave ved Ingstrupvej i Rødding

Lokalplan nr. 338. for en børnehave ved Ingstrupvej i Rødding Lokalplan nr. 338 for en børnehave ved Ingstrupvej i Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 325. For et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg. forslag

Lokalplan nr. 325. For et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg. forslag Lokalplan nr. 325 For et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 350. for et centerområde til liberale erhverv ved Reberbanen i Viborg

Lokalplan nr. 350. for et centerområde til liberale erhverv ved Reberbanen i Viborg Lokalplan nr. 350 for et centerområde til liberale erhverv ved Reberbanen i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Lokalplan nr Erhvervsområde ved Heimdalsvej i Bjerringbro

Lokalplan nr Erhvervsområde ved Heimdalsvej i Bjerringbro Lokalplan nr. 427 Erhvervsområde ved Heimdalsvej i Bjerringbro Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 325. For et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg

Lokalplan nr. 325. For et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg Lokalplan nr. 325 For et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 147B. For et erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 147B. For et erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 147B For et erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej Vedtaget af Byrådet den 30. august 2006 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag Lokalplan nr. 457 Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 390. Bjerringbro Idrætspark ved Vestre Ringvej i Bjerringbro. Forslag

Lokalplan nr. 390. Bjerringbro Idrætspark ved Vestre Ringvej i Bjerringbro. Forslag Lokalplan nr. 390 Bjerringbro Idrætspark ved Vestre Ringvej i Bjerringbro Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VESTERVANG SKOLE. Vedtaget af Byrådet den 1. februar og offentliggjort den 22.

LOKALPLAN NR. 226 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VESTERVANG SKOLE. Vedtaget af Byrådet den 1. februar og offentliggjort den 22. LOKALPLAN NR. 226 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VESTERVANG SKOLE Vedtaget af Byrådet den 1. februar og offentliggjort den 22. februar 2006 VIBORG KOMMUNE Februar 2006 LOKALPLAN HVAD ER DET? Med

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 380. Center- og erhvervsområde ved Asmild Centervej i Viborg. Forslag

Lokalplan nr. 380. Center- og erhvervsområde ved Asmild Centervej i Viborg. Forslag Lokalplan nr. 380 Center- og erhvervsområde ved Asmild Centervej i Viborg Forslag 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere