Lokalplan nr Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg"

Transkript

1 Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: - Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. - Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for Byrådet, grundejere i og brugere af området. Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Offentlig høring Viborg Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fremlagt lokalplanforslaget offentligt fra den 11. juni til den 5. august I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget har Byrådet vurderet eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Bemærkningerne til lokalplanforslaget har ikke medført ændringer. Byrådet har endelig vedtaget lokalplan nr. 363 den 23. september 2009 og offentliggjort lokalplanen den 8. oktober

3 Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Indholdsfortegnelse Redegørelse Bestemmelser Oversigtskort... 6 A. Lokalplanens baggrund og formål... 7 Luftfoto... 8 B. Eksisterende forhold... 9 Illustrationsplan C. Lokalplanens indhold D. Lokalplanens forhold til anden planlægning E. Bindinger på planområdet F. Miljøforhold Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplanens formål Afgrænsning og zonestatus Anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Terrænregulering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Skiltning Ubebyggede arealer, beplantning m.m Tekniske anlæg Miljøforhold Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt Servitutter Betingelser og tilladelser fra myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Kortbilag 2 - Anvendelsesplan Kortbilag 3 - Anvendelsesplan.41 Bilag 4 - Servitutter 43 Lokalplanen er udarbejdet af Viborg Kommune Illustrationer side 12 er udarbejdet af Christoffersen Arkitekter MAA. 3

4 4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Oversigtskort 6

7 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning om at igangsætte planlægningen for erhvervsområdet ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej på baggrund af to konkrete projekter. Med lokalplanen ønsker Byrådet at bibeholde det eksisterende erhvervsområde, give mulighed for at etablere liberale erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej samt give mulighed for at etablere butikker med særligt pladskrævende varer i et mindre område. Endelig ønsker Byrådet at overføre to mindre dele af det grønne område ved Englandsdalen til erhvervsområdet samt sikre den resterende del af det grønne område. Formål Lokalplanen har til formål at sikre de eksisterende forhold for erhvervsområdet ved Agerlandsvej samt give mulighed for at etablere liberale erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej. Lokalplanen sikrer endvidere det grønne område ved Englandsdalen og bevarer og udbygger det eksisterende stisystem. På mange ejendomme i området er der tinglyst servitutter, som nu er forældede. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen aflyses disse. 7

8 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Luftfoto 8

9 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE B. EKSISTERENDE FORHOLD Facadeerhverv ved Ndr. Ringvej Omgivelser og beliggenhed Området afgrænses af Ndr. Ringvej mod nordøst, boligområder ved Engelsborgvej og Nymarksvej mod vest, samt et grønt område ved Dyrskuepladsen og eksisterende erhvervsområder ved Industrivej og Blytækkervej mod syd og øst. På den anden side af Ndr. Ringvej mod nord ligger det åbne land. Området Lokalplanen omfatter et område på ca. 43,8 ha. Området anvendes i dag til erhverv og grønt rekreativt område. Englandsdalen Tagtækkervej Vognmagervej Grønt forareal ved Agerlandsvej Landskab og beplantning Englandsdalen udgør et markant dalstrøg som en grøn forbindelse mellem det åbne land mod nord og det grønne område ved Dyrskuepladsen mod syd. Dalens sider er bevokset med træer og buske, som markerer og understreger dalens langstrakte rum. I Englandsdalen er et større regnvandsbassin. Den resterende del af lokalplanområdet udgøres af et erhvervsområde, med fladt terræn og kun lidt bevoksning. Bebyggelse og anlæg Bebyggelsen i erhvervsområdet er i 1-2 etager og har en blandet karakter. Mod Ringvejen og de overordnede veje ligger flere repræsentative og istandsatte bygninger, mens der i området som helhed også ligger bygninger, der trænger til istandsættelse og fornyelse. I planområdets sydvestlige hjørne ligger en butik med salg af særlig pladskrævende varer i form af bilsalg. Der er enkelte boliger i den sydlige del af erhvervsområdet. Trafik Agerlandsvej og Vognmagervej udgør de overordnede veje i området med forbindelse til midtbyen, Ndr. Ringvej m.m. Mellem bebyggelse og de overordnede veje er der friholdt grønne forarealer, som udgør et fint grønt træk i erhvervsområdet. Den offentlige sti gennem Englandsdalen udgør en del af et sammenhængende stiforløb, der skaber forbindelse til det åbne land mod nord via en tunnel under Ndr. Ringvej og til Vognmagervej og Dyrskuepladsen mod syd. Teknik Langs Ndr. Ringvej ligger en naturgasledning. Fra enden af Industrivej går et højspændingskabel mod nord. Desuden er der i erhvervsområdet flere transformerstationer. Tagtækkervej 9

10 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 ILLUSTRATIONSPLAN - et eksempel på hvordan planen kan virkeliggøres 10

11 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE C. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen sikrer et allerede eksisterende erhvervsområde og et grønt område og overfører desuden to mindre arealer fra det grønne område til erhvervsområdet. Anvendelse Det eksisterende erhvervsområde bibeholdes. Der kan etableres erhverv i miljøklasse 3-4. I et afgrænset område længst væk fra eksisterende boligområder kan der endvidere etableres erhverv i miljøklasse 5. Da området ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, er det en forudsætning for at etablere erhverv, at det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Der kan endvidere etableres administrative erhverv med præsentable facader mod Ndr. Ringvej. I et område mod Gl. Skivevej kan der etableres detailhandel med særlig pladskrævende varer. Englandsdalen bevares som et åbent grønt offentligt område. Bebyggelse Bebyggelsen kan opføres i højst to etager. Der er dog mulighed for at udnytte det kuperede terræn mod Nordre Ringvej syd for Agerlandsvej til en ekstra etage mod den lavest liggende del af terrænet. Lokalplanen fastlægger byggelinier langs vejene. Bebyggelsen skal placeres bag ved disse byggelinier for at friholde et grønt og repræsentativ forareal langs vejene. Bebyggelsen mod Ndr. Ringvej vil ligge synligt visuelt, og for at sikre et præsentabelt og sammenhængende udtryk herimod fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelse og facadeindtryk. Veje, stier og parkeringsforhold De eksisterende veje bibeholdes. Agerlandsvej og Vognmagervej udgør de to overordnede gennemgående veje i området. Fra disse veje kan der ikke etableres nye vejadgange bortset fra adgang til det nye område til administrative erhverv nord for Agerlandsvej. Den eksisterende offentlige sti gennem Englandsdalen bibeholdes og udvides hele vejen rundt om regnvandsbassinet som del af et sammenhængende stiforløb fra Ndr. Ringvej over Vognmagervej til Dyrskuepladsen og Vestervang Skole. Ubebyggede arealer Englandsdalen bevares som en åben grøn forbindelse mellem erhvervsområderne. På skrænterne bevares beplantningens karakter af skov med blandt andet eg og ask. En mindre sidearm til dalen overføres til erhvervsområdet for at give mulighed for bebyggelse til administrative erhverv. I den forbindelse skal terrænet ved regulering gives et naturligt forløb, og som overgang til beplantningen på skrænterne etableres et bælte med karakter af skovbryn. 11

12 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Eksempel på hvordan lokalplanen kan virkeliggøres facadeerhverv ved Ndr. Ringvej/Agerlandsvej 12

13 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE D. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Regionplan 2005 for Viborg Amt med tilhørende regionplantillæg er ophøjet til landsplandirektiv, indtil det ophæves ved vedtagelse af Kommuneplan for Viborg Kommune. Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i regionplanen: 27 Beskyttelse af grundvandet Planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser og den nordøstlige ca. 2/3 af området ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Nord. Aktiviteter, der indebærer risiko for grundvandsforurening, må ikke finde sted. Lokalplanen giver mulighed for erhverv i overensstemmelse med de eksisterende forhold. I et mindre område gives mulighed for at etablere erhverv i miljøklase 5. Det er en forudsætning, at erhverv ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Følgende landsplanlægning vil fortsat være gældende: Indtil der er vedtaget vandplaner, er retningslinjer om akvakultur (18), kvalitetsmål for vandområder (29), spildevandsrensning (30) vandindvinding og vandforsyning (9) samt beskyttelse af grundvandet (27) i Regionplan 2005 for Viborg Amt ophøjet til landsplandirektiver. Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Kommuneplanlægning Lokalplanen er i Kommuneplan for Viborg Kommune omfattet af rammebestemmelser for rammeområde VIBNV.E2.03, der fastlægger områdets anvendelse til egentlig erhverv i miljøklasse 3-5, VIBNV.E1.03 og VIBNV.E1.04, der fastlægger områdets anvendelse til lettere erhverv i miljøklasse 1-3, samt VIBNV.R1.04 der fastlægger områdets anvendelse til rekreativt grønt areal. Lokalplanområdets sydvestlige del er endvidere del af suppleringsområde VIBNV.D3, der giver mulighed for detailsalg med særlig pladskrævende varer. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan for Viborg Kommune. Lokalplan nr. 138, nr. 141, nr. 172, nr. 180 og nr. 229 Den nordlige del af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 138, der udlægger området til lettere erhverv og grønt område. I erhvervsområdet kan der mod Ringvejen kun etableres administration, og der udlægges et 50 m bredt bælte, som skal friholdes for bebyggelse. En lille strimmel af planområdet mod nord er omfattet af lokalplan nr. 141, der udlægger området til et beplantningsbælte. Den vestligste del af Agerlandsvej inden for lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 172, der udlægger området til vej. En lille del af planområdet mod øst er omfattet af lokalplan nr. 180, der udlægger området til lettere erhverv i en højde på maks. 8,5m. En lille del af planområdet mod syd er omfattet af lokalplan nr. 229, der udlægger området til grønt område. 13

14 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 363 ophæves lokalplan nr. 138, nr. 141, nr. 172, nr. 180 og nr. 229 for de dele, der er omfattet af lokalplan nr Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Servitutter, der aflyses, fremgår af lokalplanens bestemmelser. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Der er tinglyst en rådighedsservitut om offentlig kloakledning over matr. nr. 309fg, 702 m.m. Servitutten er i strid med lokalplanen, idet ledningen forløber delvist under byggefeltet i delområde Ia. Der skal indgås aftale med bygherre om omlægning af den offentlige kloakledning på matr. nr. 702 og 309fg som forudsætning for nyt byggeri. Der er tinglyst en rådighedsservitut om areal til et sikringsrum på matr. nr Servitutten er i strid med lokalplanen, idet det reserverede areal er udlagt som byggefelt i delområde Ia. Servitutten skal tilføjes en note med et kort over ny placering for sikringsrummet uden for byggefeltet. Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Viborg Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Ledninger Der er i lokalplanområdet tinglyst en naturgasfordelingsledning langs Ndr. Ringvej med et servitutbælte i en bredde af 10 meter, nemlig 5 m på hver side af ledningsmidten. Der må ikke opføres bygninger til ophold for mennesker inden for bæltet. Der må endvidere ikke opføres andre bygninger eller foretages større terrænændringer, påfyldning, nedlægning af ledninger eller permanent oplag uden tilladelse fra Naturgas Midt/Nord I/S. For at fremtidssikre planlægningen i forhold til en evt. opgradering af ledningsnettet fastlægger lokalplanen efter aftale med Naturgas Midt/Nord I/S mere restriktive krav. Lokalplanen udlægger et byggefelt i en afstand på mere end 10 m fra naturgasledningen, og der kan således ikke opføres bygninger af nogen art inden for 10 m fra ledningen. Oplysninger om naturgasledningen fås hos Naturgas Midt/Nord I/S. Der er endvidere tinglyst en højspændingsledning fra enden af Industrivej mod nord. Anvendelse af arealet under og i nærheden af en højspændingsledning begrænses af stærkstrømsreglementet. Oplysninger om dette fås hos Energi Viborg/Viborg elnet A/S/Elro/Bjerringbro Elværk/EnergiMidt. 14

15 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE Zonestatus Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. Detailhandel Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres i alt m² butikker til salg af særlig pladskrævende varer inkl. eksisterende butikker ved Gl. Skivevej. Der er ved lokalplanens udarbejdelse registreret m² detailhandel, så lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres 835 m² ny detailhandel. Den enkelte forretning til salg af særlig pladskrævende varer må ikke være større end m². Særlig pladskrævende varer er biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. I den resterende del af planområdet kan der ikke etableres detailhandel bortset fra salg af egne produkter i forbindelse med en produktionsvirksomhed. Erhverv Lokalplanen giver mulighed for erhverv i henholdsvis miljøklasse 1-2, 3-4 og 3-5. Miljøklasserne er udtryk for virksomhedernes miljøpåvirkning på omgivelserne. Ved planlægning for erhverv i miljøklasse 5 skal der som udgangspunkt være en afstand på 150 m til forureningsfølsomme anvendelser jf. Håndbog om miljø og planlægning. Lokalplanen sikrer de eksisterende forhold og giver mulighed for erhverv i miljøklasse 5 i en afstand på mindst 150 m fra nærmeste eksisterende boligområde. I den hidtidige planlægning har der været mulighed for erhverv i miljøklasse 3-4. På baggrund af de faktiske forhold vurderes det imidlertid, at et par af virksomhederne reelt tilhører miljøklasse 5, idet virksomhederne har opnået en størrelse og en trafikmængde, der reelt klassificerer dem hertil. Lokalplanen foreskriver, at det er en forudsætning for erhverv, at det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. SEKTORPLANER / TEKNISK FORSYNING Vandforsyning Området ligger i Viborg Vands forsyningsområde. Varmeforsyning Området ligger i et område med naturgasforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Forsyningen af det enkelte område skal ske efter et projekt godkendt af Viborg Kommune. Spildevand Området er i dag separatkloakeret og skal fortsat separatkloakeres. Overfladevand fra tage, veje, oplags- og parkeringsarealer skal afledes til offentlig kloak. Der må ikke ske nedsivning. 15

16 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Spildevand afledes til Viborg Centralrenseanlæg. Afledningen giver ikke anledning til kapacitetsproblemer på anlægget. I Englandsdalen er der etableret et regnvandsbassin med henblik på rensning og tilbageholdelse af tag- og overfladevand inden udledningen til Nørremølle Å. Bassinets bund er tætnet med en lermembran for at undgå nedsivning til grundvandet. Der skal indgås aftale med bygherre om omlægning af den offentlige kloakledning på matr. nr. 702 og 309fg som forudsætning for nyt byggeri inden for delområde Ia. E. BINDINGER PÅ PLANOMRÅDET Der er en række begrænsninger for, hvordan lokalplanområdet må udnyttes. Dette er reguleret af love og tinglyste servitutter. Nogle af bindingerne forhindrer ikke den planlagte anvendelse af området. Andre bindinger kræver ophævelse, dispensation, tilladelse eller godkendelse for, at den planlagte anvendelse kan blive til virkelighed. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Statsveje Der kan ikke etableres byggeri og anlæg samt vejadgange og skiltning nærmere end 50 meter fra vejskel til Ndr. Ringvej (Rute 13 og 16). 50-meter linien langs Rute 13 og 16 er vist på kortbilag 2 og 3. Fortidsminder i jorden Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. For den del af området, som i dag er bebygget vurderer museet, at der er ringe sandsynlighed for forekomst af væsentlige fortidsminder. Museet har tidligere frigivet arealet til anlægsarbejder i henhold til museumslovens Arealet er markeret med grønt på kortet på næste side. Da museet har frigivet området er det ifølge museumslovens 27 stk. 5 staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser i det frigivne område. For det ubebyggede areal vurderer museet ud fra den topografiske placering og de arkæologiske registreringer, at der er risiko for forekomst af ukendte fortidsminder. Arealet er markeret med gult på kortet på næste side. 16

17 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE På det ubebyggede areal skal der laves prøvegravning, inden byggeog anlægsarbejde af enhver art sættes i gang. TILLADELSER FRA VIBORG KOMMUNE Forurenet jord Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.) Inden for lokalplanområdet er der registreret forurening (vidensniveau 2) på matr. nr. 309bg, 309bf og 309cø, alle af Viborg Markjorder, som vist herover. Der er registreret mulig forurening (vidensniveau 1) på matr. nr. 309bi, 309by, 309bø, 309ci, 309ct, 309cv, 309dh og 309ek, alle af Viborg Markjorder. 17

18 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 363 Matr. nr. 309bk, 309cy og 309di, samt del af matr. nr. 345a, alle af Viborg Markjorder er frikendt for forurening. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Lokalplanens realisering er afhængig af tilladelse, hvis arealer i lokalplanområdet er kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet efter lov om forurenet jord. Flytning af jord fra et kortlagt forurenet areal skal forinden anmeldes til kommunen. Ønsker man at genbruge opgravet forurenet jord, skal der søges tilladelse hos Viborg Kommune. Hvis et areal er kortlagt som forurenet, skal ejer eller bruger søge Viborg Kommune om tilladelse, før brugen af arealet ændres til følsom arealanvendelse dvs. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution. Der skal ligeledes søges om tilladelse hos kommunen før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, hvis et kortlagt areal allerede bruges til et af de nævnte formål eller er udpeget som indsatsområde. Forurenede grunde er vist på kortbilag 1. Der skal søges om tilladelse hos Viborg Kommune før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, da alle arealer inden for planområdet er fastlagt som indsatsområde 1. Drikkevandsinteresser Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og den nordøstlige ca. 2/3 af området ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Nord. Lokalplanen sikrer derfor bestemmelser til grundvandets beskyttelse. Der fastlægges bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at parkeringsarealer skal etableres på fast bund, og at udendørs oplag skal sikres mod nedsivning. Erhverv kan kun etableres, hvis det ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Endvidere kan der kun etableres erhverv i miljøklasse 5 inden for et afgrænset område. 1 Indsatsområder er områder, hvor der er følsom arealanvendelse samt områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandindvindinger. 18

19 Lokalplan nr. 363 REDEGØRELSE F. MILJØFORHOLD Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag og visse større projekter, som planen eventuelt giver mulighed for. Planforslag skal i givet fald miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og konkrete projekter skal i givet fald VVM-vurderes, når de er aktuelle. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt lov nr. 250 af 31. marts Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. - Miljøvurdering af planer og programmer Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal kommunen kun gennemføre en miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer ( 3-4, LBK nr af 22. oktober 2007), da: - Planen kun indeholder mindre ændringer i forhold til gældende planlægning og de eksisterende forhold. - Ændringerne vurderes ikke at generere væsentligt mere trafik end i dag. - Naturinteresserne i området er begrænsede. - Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Lokalplanen giver mulighed for konkrete projekter, der evt. kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse i medfør af bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlige indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle miljøpåvirkning. Der vil blive taget stilling til, om evt. projekter er VVM-pligtige ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Ifølge VVM-bekendtgørelsens 2 skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen. Denne anmeldelse skal være tilgængelig for offentligheden. 19

20 REDEGØRELSE Lokalplan nr

21 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

22 BESTEMMELSER Lokalplan nr. 363 Kortbilag indsættes i øverste lag med tekst, skala mv. Kortet skal indeholde målepind samt skala Skal indeholde følgende tekst i nederste hjørne og evt. signaturforklaring i venstre hjørne Forslag til lokalplan nr. X Mål ca. 1:xxxx (ved udprint i AX) Viborg Kommune, x 200X (slet blå og rød tekst inden indsætning af kortbilag, da teksten ellers kan ses kortvarrigt i pdf. fil KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT SORT TEKST HEROVER MÅ IKKE SLETTES, SKAL LIGGE BAG KORTET - TIL INDHOLDSFORTEGNELSE 22

23 Lokalplan nr. 363 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 363 ERHVERVSOMRÅDE OG GRØNT OMRÅDE VED AGERLANDSVEJ OG NDR. RINGVEJ I VIBORG Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv og grønt område i henhold til 3, at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer en præsentabel bebyggelse mod Nordre Ringvej, samt at ophæve tilstandsservitutter, hvis opretholdelse er i strid med lokalplanens formål og principper. 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 266c,309bb, 309bd, 309bf, 309bg, 309bh, 309bi, 309bk, 309bl, 309bp, 309bq, 309br, 309bs, 309bu, 309by, 309bz, 309bæ, 309bø, 309cb, 309cc, 309ci, 309cr, 309cs, 309ct, 309cv, 309cy, 309cz, 309cø, 309dc, 309dh, 309di, 309dk, 309dæ, 309ec, 309ek, 309el, 309ep, 309er, 309ey, 309fc, 309fg, 345e, 352h, 493ak, 493am, 493al, 500i, 501g, 656, 671, 672, 702, 718, dele af matrikelnummer 309dg, 345a og 498a, samt vejlitra 7000ek, 7000ey og 7000it, 7000kv, 7000kø, og dele af vejlitra 7000es, 7000ex, 7000fd og 7000gæ, alle af Viborg Markjorder, samt alle parceller, der efter den udstykkes inden for området. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal blive i byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsområde samt offentligt grønt område. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i 12 delområder, som er vist på kortbilag 2. Delområdernes anvendelse fastlægges til: Delområde Ia, Ib og Ic Administrative erhverv, miljøklasse 1-2 Delområde IIa, IIb, IIc, IId og IIe Erhverv, miljøklasse 3-4 Delområde III Erhverv, miljøklasse 3-5 Delområde IV Erhverv miljøklasse 3-4 samt detailhandel med særlig pladskrævende varer Delområde V Grønt område Delområde VI Offentlige veje 23

24 BESTEMMELSER Lokalplan nr Delområde Ia, Ib og Ic må kun anvendes til erhverv i miljøklasse 1-2 i form af administrative erhverv. 3.4 Delområde IIa, IIb, IIc, IId, IIe og IV må kun anvendes til lettere erhverv i miljøklasse 3-4, så som lettere industri og værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel mv. med tilhørende administration og udstilling. 3.5 Delområde III må kun anvendes til erhverv i miljøklasse Det er en forudsætning for erhverv, at risikoen for forurening af grundvandet i området ikke øges, og at nødvendige ændringer kun udgør en meget begrænset forureningstrussel. Der kan således ikke etableres erhverv som autoophugger, skrot og lignende. 3.7 Delområde V må kun anvendes til offentligt grønt område med stier. Området skal friholdes fra bebyggelse bortset fra tekniske anlæg til naturgas, transformere og lignende. Der kan etableres regnvandsbassin. 3.8 Delområde VI må kun anvendes til offentlige veje. 3.9 Der må ikke etableres nye boliger i lokalplanområdet. Eksisterende boliger kan bibeholdes og tilbygges med højst 10 % af det nuværende boligetageareal under forudsætning af, at boligetagearealet på den enkelte ejendom ikke overstiger 25 % af erhvervsetagearealet. Detailhandel 3.10 Inden for delområde IV må der endvidere højst etableres i alt m² bruttoetageareal til detailhandel i form af salg af særlig pladskrævende varer inkl. eksisterende detailhandel 2. Bruttoetagearealet 3 for den enkelte forretning med salg af særlig pladskrævende varer 4 må ikke overstige m² I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer, kan der etableres et særligt afsnit med udvalgsvarer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmerog byggematerialer. 5 Bruttoetagearealer for dette afsnit må højst udgøre 1/3 af butikkens samlede bruttoetageareal til detailhandel. 2 Der er pt. registreret m² eksisterende detailhandel svarende til, at der kan etableres 835 m² ny detailhandel. 3 Til bruttoetagearealet for butikker med særlig pladskrævende varer skal kun medregnes arealer, som anvendes til detailhandel eller er en forudsætning for detailhandelsfunktionen. Værkstedsarealer, lagre, kontor- og personalefaciliteter m.v. medregnes kun i det omfang, disse arealer anvendes til klargøring, administration og salg fra butikken. 4 Særlig pladskrævende varer er jf. planlovens 5n, stk. 1, nr. 3: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. NB: Møbler kun i særlige områder 5 Tømmer og byggematerialer, der er omfattet af bestemmelsen om særlig pladskrævende varer er fx træ-, sten-, beton-, glas- og gipsmaterialer, træbeskyttelse, søm, skruer, VVS-produkter som f.eks. rør, fittings, radiatorer, vandvarmere, produkter til bad og toilet samt værktøj som f.eks. bore- skrue- og slibemaskiner, tænger og skruetrækkere. Produkter som f.eks. tovværk, elartikler, postkasser, brændeovne, tyverialarmer, paraboler og lignende skal derimod placeres i det særlige afsnit med udvalgsvarer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. 24

25 Lokalplan nr. 363 BESTEMMELSER 3.12 Til produktionsvirksomheder må der etableres salg af egne produkter 6 svarende til højst 10 % af den enkelte virksomheds bruttoetageareal. Det samlede bruttoetageareal til salgsområde må højst udgøre 300 m² pr. virksomhed, skal have selvstændig indgang og være tydeligt afgrænset fra den øvrige del af virksomheden. Der må ikke være kundeadgang til den øvrige del af virksomheden. Skiltning til salg af egne produkter skal ske i henhold til 9.10 og må kun etableres i form af et mindre facadeskilt på højst 0,5 m². 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning må kun finde sted med Viborg Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 4.2 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med områdets overordnede disponering og vejstruktur 4.3 Erhvervsgrunde skal have et areal på mindst m² 4.4 Eksisterende boliger må ikke selvstændigt udstykkes. 4.5 Ejendomme til tekniske anlæg, transformere og lignende kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1 m herom. 4.6 Delområde V og VI kan ikke udstykkes yderligere. 4.7 Delområde Ia kan ikke udstykkes yderligere. Der kan dog ske sammenlægning. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Eksisterende veje som vist på kortbilag 2 og 3 bibeholdes. 5.2 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra eksisterende veje som vist på kortbilag 2 og 3. De eksisterende vejadgange fra Agerlandsvej og Vognmagervej kan bibeholdes. Der kan etableres én ny vejadgang fra Agerlandsvej til delområde Ib, i princippet som vist på kortbilag 2 og 3. Herudover kan der ikke etableres nye vejadgange fra Agerlandsvej og Vognmagervej. 5.3 De eksisterende vendepladser for enden af Tagtækkervej og Klokkestøbervej skal bevares i en størrelse på mindst 12 x 12 m. 5.4 Veje må kun belægges med fast belægning. 6 Der kan etableres detailhandel med salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, når det kun er virksomhedens egne produkter, der forhandles. Produktionslokaler defineres som lokaler, hvor der sker egentlig produktion eller forarbejdning af produkter 25

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 073-310

Lokalplan nr. 073-310 Lokalplan nr. 073-310 Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Tønder kommune, KMD, COWI Udskrift genereret d. 03-01-2013 09:4 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Lokalplan nr. 073-310

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere