Pandemiplan for Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pandemiplan for Region Nordjylland"

Transkript

1 Pandemiplan for Region Nordjylland 1

2 Pandemiplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Den 1. september 2011 Version 1.01 Læs mere om Region Nordjylland på Læs mere om Region Nordjylland på 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Definition af pandemi Aktivering af pandemiplan Regional pandemigruppe Pandemigruppens opgaver Deltagerkreds og mødefrekvens Formandskab Pandemigruppens beføjelser Værnemidler og hygiejne Lægemiddelberedskab Vaccination Scenarier for vaccination Gennemførelse af vaccinationer Registrering af vaccinationer og bivirkninger Kapacitet i sygehusene og almen praksis Isolation og karantæne Isolation på sygehus Karantæne Forberedelse af pandemibygninger i regionen Udpegede pandemibygninger/-afdelinger Afdelingsledelse og personale til bemanding af pandemiafdeling Personaleretslige spørgsmål IT-mæssigt set-up for pandemiafdelinger Registrering og overvågning af pandemisituationen Ekstraordinære udskrivninger Kommunikation Koordinering af kommunikation Kommunikationskanaler Pressekontakt Kommunikation internt i pandemigruppen Tilgang til pandemiplan Revision af pandemiplan Litteraturliste Bilag A: Kommissorium for Regional Pandemigruppe Bilag B: Groft skøn over sygelighed og dødelighed under en pandemi til brug for planlægning af dimensionering af personale og sengepladser i primær og sekundærsektor Bilag C: Gennemgang af personalejuridiske spørgsmål Danske Regioner Bilag D: Gennemgang af personalejuridiske spørgsmål Region Nordjylland

4 Bilag E Kommunikationsstrategi for Koncern IT ved pandemi Bilag F: Eksempel på registreringsvejledning ved pandemi

5 1.0 Indledning Nærværende pandemiplan indeholder en beskrivelse af opgaver og organisering i Region Nordjylland i tilfælde af trussel om og udbrud af en pandemisk sygdom. Formålet med denne pandemiplan er, at beskrive, dels hvorledes man i regionen vil søge at begrænse smittespredning i pandemisituationer, dels hvorledes regionens daglige beredskab kan udvides i tilfælde af pandemi, således at evnen til at behandle et stort antal patienter og syge borgere sikres. Desuden er formålet at beskrive, hvorledes den sundhedsfaglige indsats i regionen organiseres, således at der kan ydes en koordineret indsats i en pandemisk situation. I udarbejdelsen af denne pandemiplan er der taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Beredskab for pandemisk influenza (Sundhedsstyrelsen 2006a), der indeholder beskrivelse af regionale opgaver og ansvar i tilfælde af trussel om pandemisk influenza. Desuden bygger pandemiplanen på Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland samt erfaringer fra den indsats, som blev udført såvel på nationalt plan som på regionalt plan vedrørende influenza A H1N1, da denne brød ud i 2009 (Region Nordjylland 2010a). 1.1 Definition af pandemi En pandemi er en verdensomspændende smitsom infektionssygdom. En pandemi er kendetegnet ved, at der er tale om forekomst af en hidtil ukendt sygdom - eksempelvis forårsaget af et nyt virus. I kraft af, at der er tale om en hidtil ukendt sygdom vil der være en begrænset immunitet overfor virusset hos befolkningen, og mange personer risikerer derfor at blive ramt af sygdommen også i Nordjylland. Kendetegnende for en pandemi er desuden, at smitten spredes nemt til og blandt mennesker og kan medføre alvorlig sygdom. Den seneste pandemiske sygdom, der ramte Danmark, og dermed også Nordjylland var influenza A (H1N1). Influenza A blev første gang konstateret i Danmark i maj 2009, og udviklede sig til en influenzapandemi, der toppede i Danmark i november Det er ikke muligt med sikkerhed at forudsige, hvornår en pandemi igen vil ramme Danmark og dermed også Nordjylland, eller hvad der vil forårsage pandemien. Det er dermed heller ikke muligt på forhånd at udvikle en specifik vaccine, som vil kunne anvendes i tilfælde af pandemi. Uanset tidspunkt og art af sygdom forventes det således, at det nordjyske sundhedsvæsens evne til at opretholde kritiske funktioner vil blive påvirket betydeligt i tilfælde af udbrud af pandemi. 2.0 Aktivering af pandemiplan Pandemiplan for Region Nordjylland aktiveres, når der er trussel om pandemi. Eventuel trussel om pandemi bestemmes af WHO, og i Danmark udmeldes trussel om pandemi af Sundhedsstyrelsen via direkte mail til 5

6 overordnet ansvarlig for koordinering af sundhedsberedskabet i regionen, Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK). Trussel om pandemi udmeldes desuden via Sundhedsstyrelsens hjemmeside ( EPI-NYT samt Statens Serums Instituts hjemmeside ( Sundhedsstyrelsens udmelding sker på baggrund af vurdering fra WHO. Når AMK i Region Nordjylland modtager melding om pandemitrussel, tager AMK kontakt til formand for regional pandemigruppe, som søger for aktivering af regional pandemigruppe. 3.0 Regional pandemigruppe Der nedsættes en permanent regional pandemigruppe, som kan aktiveres i tilfælde af, at en trussel om pandemi opstår. Pandemigruppen bør aktiveres så snart, der er modtaget melding fra Sundhedsstyrelsen om, at en pandemi kan være på vej, dog uden at gruppen fra starten behøver at sætte de store foranstaltninger i gang. 3.1 Pandemigruppens opgaver Pandemigruppen har som overordnet formål at organisere og koordinere indsatsen i Region Nordjylland i tilfælde af trussel om og udbrud af en pandemi. Herunder varetager gruppen spørgsmål og opgaver vedrørende: Værnemidler, hygiejne og medicin Vaccination, herunder koordinering af evt. massevaccination Diagnostik af patienter, som kan være smittet med pandemisk sygdom Isolation og karantæne Behandling af smittede Kapacitet i sygehuse og almen praksis Forberedelse af pandemiafdelinger i regionen Registrering af syge/overvågning af pandemisituationen Udpegning af overvågningsansvalige mhp. kontakt til centrale myndigheder, fx Sundhedsstyrelsen Ekstraordinære udskrivninger fra sygehuse til kommuner Kommunikation af information vedr. pandemi til ansatte i region, kommuner og befolkning generelt Pressekontakt 6

7 3.2 Deltagerkreds og mødefrekvens Pandemigruppen sammensættes af repræsentant(er) fra: Præhospitalt Beredskab (Præhospital leder som formand + fuldmægtig som varetager sekretariatsfunktion) Planlægning, Kvalitet og Analyse Praksissektoren Embedslægerne Nordjylland Infektionsmedicinsk Afdeling Infektionshygiejnen Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Fælles Akut Modtagelser (én repræsentant fra hver FAM) Psykiatrien Sygehusapoteket Almen Praksis, PLO Nordjylland Regional kommunikationskonsulent Nordjyllands Politi Kommunekontaktrådet (KKR) Nordjylland udpeger repræsentanter fra de nordjyske kommuner Ambulancetjenesten/Falck Udpegede afdelingsledelser for regionens pandemibygninger/-afdelinger (når ledelser er udpeget) Af hensyn til at sikre gruppens effektivitet og forståelsesramme sammensættes gruppen af faste medlemmer med suppleanter, ligesom der skal være mulighed for at indkalde ad hoc medlemmer. Alle relevante parter bør aktiveres til første møde i pandemigruppen. Gruppen kan på indledende møder aftale mødefrekvens og eventuelt differentieret deltagerkreds alt efter behov, da det er muligt, at nogle deltagere i perioder kan nøjes med orientering undervejs via referater mm. Eksempelvis bør kommunernes deltagelse vurderes ud fra kommunernes behov. Når planlægningen i forbindelse med en pandemi er på sit højeste, kan der være behov for et ugentligt møde. Erfaringerne fra influenza A H1N1 pandemien viser, at det fungerer godt, hvis en fast ugentlig mødedag aftales på forhånd. Unødvendige møder kan således altid aflyses, hvis der fx ikke er nyt på området. 3.3 Formandskab Formandskabet for den regionale pandemigruppe varetages af præhospital leder for Region Nordjylland. 7

8 3.4 Pandemigruppens beføjelser Den regionale pandemigruppe har i perioder, hvor gruppen er aktiveret formel beslutningskompetence over involverede institutioner og samarbejdsparter i regionen. Dette med henblik på at sikre en handlekraftig pandemigruppe med mulighed for at træffe hurtige beslutninger. Kommissorium for gruppen er vedlagt som bilag A. 4.0 Værnemidler og hygiejne Smittespredning af pandemisk sygdom kan begrænses ved brug af visse værnemidler og efterlevelse af en række hygiejniske foranstaltninger. Smittespredning vil sandsynligvis kunne begrænses ved isolation af patienten (enestue) samt ved at personalet bruger kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse samt udføre håndhygiejne. Desuden er rengøring og desinfektion vigtig. Infektionshygiejnen i Region Nordjylland udarbejder ved trussel om og i tilfælde af pandemi, retningslinjer for regionens personale vedrørende pandemisituationen, samt vejleder og rådgiver personale, som skal håndtere pandemisk syge patienter på regionens sygehuse. Retningslinjer og andet materiale, som udarbejdes af Infektionshygiejne i en pandemisituation distribueres til alle relevante interessenter. 5.0 Lægemiddelberedskab I regi af Danske Regioner blev der i 2009 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionernes sundhedsberedskab og sygehusapotekerne. Arbejdsgruppen har haft til opgave at sikre et tilfredsstillende grundlag for regionernes planlægning af lægemiddelberedskabet, herunder at udarbejde en oversigt over hvilke lægemidler og tilhørende utensilier, der er behov for, lagerstørrelser samt produktionskapacitet på sygehusapotekerne i forhold til forskellige beredskabssituation, bl.a. pandemi (bakterielle og virale infektioner). I henhold til afrapportering fra ovennævnte arbejdsgruppe er der ikke behov for etablering af et særskilt regionalt beredskab af lægemidler til behandling af ofre for biologiske hændelser i form af bl.a. naturligt forekommende pandemier, som fx influenza: Med hensyn til vacciner kan de fremstilles, når den biologiske agens er kendt. Det er således ikke muligt at opbygge et vaccinelager mod en ny pandemi, som måske opstår om et ukendt antal år. Med hensyn til øvrige typer af medicin (såsom fx antibiotika og anæstesimidler, der er relevante i forhold til pandemi) har arbejdsgruppen lavet oversigt over beredskabslægemidler. Arbejdsgruppen anbefaler, at der skal være en beholdning på afdelingerne af beredskabslægemidler svarende til (mindst) to dages forbrug på den enkelte afdeling, og derudover en beholdning på sygehusapote- 8

9 kerne svarende til (mindst) fem dages forbrug. Disse beholdninger skønnes at sikre medicin til behandling som følge af beredskabshændelser af mindst akutte patienter på landsplan. Behandlingen udover disse patienter forudsætter at normal genforsyning med lægemidler er mulig (Danske Regioner 2011). 6.0 Vaccination Vaccination vil formodentligt være det mest effektive værn mod en kommende pandemi, forudsat at det lykkes at producere og fordele en effektiv vaccine tilstrækkeligt hurtigt og i tilstrækkelige mængder. I tilfælde af at en pandemisk vaccine er til rådighed, kan denne i princippet tilbydes alle. Men sandsynligvis vil vaccinen kun kunne leveres i en begrænset mængde i starten. Derfor vil der sandsynligvis skulle vaccineres i en prioriteret rækkefølge efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalingerne afhænger af pandemiens alvor og hvilke befolkningsgrupper, der er særligt udsatte. 6.1 Scenarier for vaccination 1. Alt sundhedspersonale i regionen skal vaccineres: Vaccination vil sandsynligvis kunne håndteres på regionens sygehuse. 2. Hele den nordjyske befolkning eller bestemte befolkningsgrupper i regionen skal vaccineres: Der vil sandsynligvis være behov for at finde vaccinationslokaliteter, der rækker udover lokaliteter på regionens sygehuse. 6.2 Gennemførelse af vaccinationer Det er erfaringen, at vaccination i sygehusregi i Region Nordjylland i forbindelse med en pandemi fungerer godt, hvis processen er organiseret med én vaccinationsansvarlig på hvert sygehus. Den vaccinationsansvarlige gennemfører i samarbejde med en pandemiansvarlig overlæge vaccination af patienter og personale på sygehuset. Regional pandemigruppe bør gøre det klart, hvilke kompetencer og ansvar den vaccinationsansvarlige på sygehusene skal have. Regional pandemigruppe koordinerer i et samarbejde mellem regionen og de forskellige institutioner i primærsektoren, hvorledes en eventuel massevaccination (scenarie 2) skal iværksættes og organiseres. 9

10 6.3 Registrering af vaccinationer og bivirkninger Sundhedsstyrelsen kan anbefale, at vaccinationsansvarlige indberetter alle givne vaccinationer til centralt register. Dette med henblik på at kunne foretage vurdering af vaccinationsdækning og eventuelle bivirkninger af vaccination (Sundhedsstyrelsen 2006a: 42). I sådanne tilfælde fungerer registreringskyndige repræsenteret i regional pandemigruppe som rådgivende instans med henblik på at etablere nødvendig registreringspraksis. Herudover har læger som ved alle andre lægemidler og vacciner pligt til at indberette alle mistænkte bivirkninger ved vaccinationer for pandemiske sygdomme til Lægemiddelstyrelsen. Andet sundhedspersonale har adgang til at indberette mistænkte bivirkninger (Sundhedsstyrelsen, 2006a: 42). 7.0 Kapacitet i sygehusene og almen praksis Både op til og i særdeleshed under udbrud af en egentlig pandemi vil der være et øget behov for diagnostik, smitteudredning og behandling i såvel almen praksis som i sygehusvæsenet. Pandemigruppen har til opgave at skabe overblik over kapacitet i såvel regionens sygehuse som i almen praksis ved udbrud af pandemisk sygdom, herunder antal og placering af ekstra intensivpladser på regionens sygehuse samt fordeling af patienter mellem sygehusene. Det er vigtigt, at den regionale pandemigruppe tidligt i forløbet igangsætter overvejelser omkring kapacitetsbehov. Kapacitetsbehov pandemisk influenza som eksempel Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et groft skøn over antallet af patientkontakter, som kan forventes i henholdsvis almen praksis, lægevagt, skadestuer og på sygehuse i tilfælde af pandemisk influenza. Eksempelvis vil der i Region Nordjylland ifølge Sundhedsstyrelsens beregninger være behov for ca. 22 ekstra intensivpladser, når en pandemisk influenza er på sit højeste (Sundhedsstyrelsen 2007: 82ff). (Se evt. bilag B). 8.0 Isolation og karantæne Ved pandemisk sygdom (i visse af pandemiens faser) bør patienter og kontaktpersoner isoleres eller i karantæne med henblik på at begrænse smittespredning. Isolation anvendes med henblik på at undgå smitte fra syge personer til raske personer. Karantæne anvendes til kontaktpersoner, som kan være smittede, men som endnu ikke har udviklet symptomer herpå. Isolation kan ske på sygehuse (enestue eller sammen med andre syge, eksempelvis i særlige pandemibygninger/-afdelinger). Karantæne kan etableres i hjemmet eller på specielt oprettede karantænelokaliteter. 10

11 8.1 Isolation på sygehus Når der er påvist smitte med pandemisk sygdom fra person til person, skal patienter, som indlægges, isoleres på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Sygehus. Når kapaciteten på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Sygehus er fuldt udnyttet indlægges pandemisk syge patienter i isolation på enestue eller sammen med andre smittede på andre interne medicinske afdelinger på regionens sygehuse. Når isolationskapaciteten på regionens sygehuse er fuldt udnyttet, overflyttes yderligere isoleringskrævende patienter til sygehuse i andre regioner (Region Midtjylland og Region Hovedstaden). Hvis der ikke er ledig kapacitet på sygehuse i Region Nordjylland eller i andre regioner, tages særlige pandemibygninger/-afdelinger i Region Nordjylland i brug. I den lokale planlægning skal der tages højde for isolation af patienter, som har behov for intensiv behandling. Isolationsstuer skal leve op til særlige krav (Sundhedsstyrelsen 2007b: Bilag 19 og 20). 8.2 Karantæne Der er udarbejdet en karantæneplan for Region Nordjylland, hvor der er udpeget en række faciliteter, som kan anvendes som karantænelokaliteter med henblik på at begrænse smittespredning. Karantæneplan for Region Nordjylland kan aktiveres, hvis det findes relevant med henblik på karantæne af borgere, som befinder sig i Region Nordjylland, og som kan være smittet med pandemisk sygdom, men som endnu ikke udviser symptomer herpå. 9.0 Forberedelse af pandemibygninger i regionen Regional pandemigruppe har til opgave at organisere og koordinere forberedelsen af særlig pandemibygninger/-afdelinger i regionen, hvis dette viser sig nødvendigt. Der er på forhånd udpeget nogle bygninger i regionen, som kan anvendes til pandemibygninger. Krav til bygningerne er, at de har egen indgang samt eget ventilationssystem. 9.1 Udpegede pandemibygninger/-afdelinger Sygehusledelserne i Region Nordjylland har udpeget nedenstående lokaliteter som mulige pandemibygninger/-afdelinger. I tilfælde af behov for ibrugtagning af pandemibygning/-afdelinger, afgør Regional Pandemigruppe, hvilken bygning/hvilke afdelinger, der tages i brug. 11

12 Aalborg Sygehus Bygning 14 (Vil kunne omdannes til pandemibygning i løbet af 3-5 dage under forudsætning af, at bygningen ikke er i brug til andre formål. Såfremt bygningen udnyttes til andre formål vil klargøringsperioden forlænges til forventeligt 1-2 uger, idet der vil skulle etableres andre lokaler til de funktioner, der måtte være placeret i bygningen). Sygehus Vendsyssel Medicinerhuset, Hjørring (5 sengeafsnit hver med 26 sengepladser. Afsnittene skal rømmes for patienter efterhånden, som der er behov for at etablere pandemifaciliteter, og disse skal placeres på anden afdeling, hvis der er behov for fortsat indlæggelse). Sygehus Thy-Mors Sengeafsnit K2, Thisted (21 sengepladser. Ved behov for omdannelse til pandemiafsnit, skal afsnittet rømmes for indlagte patienter, og disse skal placeres på anden afdeling, hvis der er behov for fortsat indlæggelse). Sygehus Himmerland Afdeling M2 og M3 i Hobro (M2: 23 sengepladser, M3: 24 sengepladser. Ved behov for omdannelse til pandemiafdeling, skal afdelingen rømmes for indlagte patienter, og disse skal placeres på anden afdeling, hvis der er behov for fortsat indlæggelse). Afdeling R i Farsø (10 sengepladser. Ved behov for omdannelse til pandemiafdeling, skal afdelingen rømmes for indlagte patienter, og disse skal placeres på anden afdeling, hvis der er behov for fortsat indlæggelse). 9.2 Afdelingsledelse og personale til bemanding af pandemiafdeling I tilfælde af behov for ibrugtagning af pandemibygning/-afdelinger udpeger sygehusledelsen for det sygehus, hvorpå pandemiafdeling etableres afdelingsledelse og personale, som skal bemande pandemibygning/- afdeling(er) i regionen. Den udpegede afdelingsledelse har bl.a. til opgave at forestå koordinering vedr. indretning af bygning/afdeling, oprettelse af eventuelle afsnit, samtaler med ledelser, som skal levere medarbejdere til funktionen, udarbejde vagtplaner, skabe overblik over medicin, værnemidler, IT-udstyr, registrering m.v. Hygiejneorganisationen vejleder og rådgiver udpeget afdelingsledelse for pandemibygning/-afdeling samt personale om isolationshåndtering, beskyttelsesudstyr mv. 12

13 9.3 Personaleretslige spørgsmål I forbindelse med en pandemi kan der opstå en række personalejuridiske spørgsmål relateret til sygehuspersonalets rettigheder i en pandemisituation, bl.a. i forhold til midlertidig ændring i opgaver og arbejdssted samt modtagelse af vaccine for pandemisk sygdom. Den/de afdelingsledelser, der udpeges som afdelingsledelse(r) for pandemiafdelinger skal sikre, at der sker en afklaring af de personaleretslige spørgsmål, der måtte opstå i en pandemisituation. Under influenza A - H1N1 pandemien i 2009 udarbejdede henholdsvis Danske Regioner og Koncern HR i Region Nordjylland en gennemgang af personaleretslige spørgsmål, der opstod under pandemien. Disse er vedlagt som bilag C og D i nærværende pandemiplan IT-mæssigt set-up for pandemiafdelinger Der er på forhånd rent registreringsmæssigt oprettet pandemiafdelinger/-afsnit for udpegede lokaliteter på regionens akutsygehuse, som vil kunne anvendes som pandemiafdelinger. Desuden er der for hvert sygehus oprettet et afsnit i sygehus-/afdelingsklassifikationen med henblik på at kunne registrere en ambulant ydelse (podning) ved pandemi 1. Formålet hermed er at kunne registrere alle personer, som bliver udredt for pandemisk sygdom, også personer som ikke indlægges. Koncern IT i regionen er ansvarlig for at alt personale, som i en pandemisituation udpeges til at bemande pandemiafdelinger bliver tildelt adgang til de IT-systemer, der er nødvendige at kunne anvende på de udpegede pandemiafdelinger. Når det er besluttet, om og hvilke pandemiafdelinger, der skal ibrugtages, vil ITafdelingen kunne tildele relevant personale de nødvendige adgange indenfor ganske få timer. Ved beslutning om ibrugtagning af pandemiafdelinger i regionen, vil der være behov for fremskaffelse af teknisk udstyr (hardware). Dette være sig PC'ere, printere, telefoner og lignende. Koncern IT er ansvarlig for bestilling af det nødvendige tekniske udstyr. Der vil skulle påregnes en leveringstid på minimum 14 dage. Ved beslutning om ibrugtagning af en eller flere af de udpegede pandemiafdelinger, skal Regional Pandemigruppe informere IT-afdelingen herom, således at Koncern IT kan sørge for, at ovenstående forberedelser iværksættes. 1 Sygehus-/afdelingskoden er oprettet under sygehusenes akutafdeling. 13

14 11.0 Registrering og overvågning af pandemisituationen I en pandemisituation skal følgende registreres: Registrerende/modtagende læge skal anføre en henvisningsdiagnose for patienter, der henvises til udredning for pandemisk sygdom, således at det er muligt at lave opgørelser over, hvor mange patienter, der er henvist til udredning herfor. Hvis patienter, som er henvist til udredning for pandemisk sygdom ikke bliver indlagt, skal det registreres, at der er udført en ambulant ydelse. Registreringskyndige personer fra Koncern IT udarbejder registreringsvejledning og fungerer som rådgivende instans i forbindelse med registreringer, der vurderes relevante i forbindelse med en given pandemi. Når det bliver aktuelt vil Koncern IT afholde informationsmøder for relevant sygehuspersonale om registrering under pandemisituationen (se bilag F for eksempel på registreringsvejledning ved pandemi). Det er vigtig at være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er muligt at lave en fælles regional registreringsløsning, da der eksisterer forskellige IT-systemer på de forskellige sygehuse. Regional Pandemigruppe udpeger regional overvågningsansvarlig person og stedfortræder herfor i en pandemisituation. Den overvågningsansvarlige person fungerer som kontaktperson for centrale myndigheder, fx Sundhedsstyrelsen i en pandemisituation, med henblik på overblik over pandemisituationen i regionen, eksempelvis overblik over antallet af indlæggelser på intensivafdelinger på grund af pandemisk sygdom Ekstraordinære udskrivninger For at skabe ledige sengepladser i regionens sygehuse under en pandemi, kan der være behov for at foretage ekstraordinære udskrivninger af patienter fra regionens sygehuse til de nordjyske kommuner. Ved behov for at foretage ekstraordinære udskrivninger følges Handleplan for ekstraordinære udskrivninger fra sygehuse til kommuner i Region Nordjylland (Region Nordjylland: 2011) Kommunikation Både ved trussel om og ved udbrud af pandemi vil der være et betydeligt behov for dækkende, rettidig og kontinuerlig information til personale i sundhedsvæsenet i regionen, til patienter og borgere i regionen og til pressen. Organisering og koordinering af kommunikationen i forbindelse med en pandemi skal derfor overvejes allerede, når trussel om pandemi opstår. Oplysninger om influenzasygdommens natur og udbredelse, behandling af influenzaen samt hvilke forholdsregler, den enkelte kan tage med henblik på at undgå smitte vil sandsynligvis blive efterspurgt. 14

15 Kommunikationen om pandemisituationen til såvel personale i regionen som befolkningen generelt skal være: Ensartet og sammenhængende Aktuel Lettilgængelig 13.1 Koordinering af kommunikation Al kommunikation om pandemisituationen går gennem regional pandemigruppe samt den regionale kommunikationskonsulent, som er repræsenteret i pandemigruppen. Den regionale kommunikationskonsulent, som er repræsenteret i pandemigruppen varetager opgaven med at koordinere kommunikationen i pandemisituationen med henblik på at sikre ensartet og sammenhængende information i regionen. Eksempelvis vil den regionale kommunikationskonsulent kunne tage kontakt til alle sygehuse i regionen med henblik på at koordinere, hvilken information om pandemisituationen, der kommunikeres fælles regionalt, og om der eventuelt er specifikke informationer, der skal kommunikeres til personalet på et enkelt sygehus Kommunikationskanaler Ved trussel om pandemi oprettes en regional hjemmeside, hvor informationer og retningslinjer mv. om pandemien kan kommunikeres til regionens personale, befolkningen i regionen og pressen 2. Dette medvirker til at sikre ensartet, aktuel og lettilgængelig information til alle interessenter i regionen i en pandemisituation. Regional pandemigruppe bør overveje, om der i en pandemisituation skal udsendes nyhedsbreve fra pandemigruppen til ledelser og personale i regionen. Dette giver ligesom fælles regional hjemmeside mulighed for at kommunikere aktuelle oplysninger om pandemien ud til regionens medarbejdere. I en pandemisituation er det dog vigtigt, at sygehuspersonalet holder sig opdateret omkring retningslinjer fra centrale myndigheder (tilmelder sig nyhedsinformation fra Sundhedsstyrelsen), da situationen hurtigt kan ændre sig, og det dermed ikke kan forventes at regional kommunikation når ud i tide Pressekontakt Pandemigruppen bør overveje, om der skal udarbejdes en vagtplan for pressekontakt. 2 Der skal være mulighed for, at der fra hjemmesiden sendes en advis til relevante parter, når hjemmesiden opdateres. 15

16 13.4 Kommunikation internt i pandemigruppen Præhospitalt Beredskab varetager sekretariatsfunktionen for regional pandemigruppe, og repræsentant fra Præhospitalt Beredskab udarbejder referater af møder i pandemigruppen. Referater fremsendes til medlemmer af regional pandemigruppe, samt til eventuelle ad hoc deltagere. Medlemmer af pandemigruppen har ansvaret for at videreformidle referater og eventuelle beslutninger truffet på møder i pandemigruppen til relevante parter indenfor egen organisation Tilgang til pandemiplan Gældende pandemiplan for Region Nordjylland er tilgængelig i PRI-systemet regionens dokumentstyrings- og håndteringssystem til retningsgivende dokumenter Revision af pandemiplan Pandemiplanen er udarbejdet af regional pandemigruppe. Pandemiplanen er forelagt Regionsrådet til orientering den 8. februar Planen vil som minimum blive revideret hver 4. år. Opstår der behov for rettelser, bliver disse løbende indarbejdet og sendt til orientering regional pandemigruppe samt til øvrige parter, der har indgået i arbejdet omkring udarbejdelsen af pandemiplanen. 16

17 16.0 Litteraturliste Danske Regioner (2011): Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende samordning af regionernes lægemiddelberedskab. København: Danske Regioner. Region Nordjylland (2009): Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland. Aalborg: Region Nordjylland. Region Nordjylland (2010a): Evaluering af processen i Region Nordjylland vedr. influenza A. Aalborg: Region Nordjylland. Region Nordjylland (2010b): Karantæneplan for Region Nordjylland. Aalborg: Region Nordjylland. Region Nordjylland (2011): Handleplan for ekstraordinære udskrivninger fra sygehuse til kommuner i Region Nordjylland. Aalborg: Region Nordjylland. Sundhedsstyrelsen (2006a): Beredskab for pandemisk influenza. National strategi og rammer for planlægning i sundhedsberedskabet. København: Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen (2006b): Bilag. Beredskab for pandemisk influenza. National strategi for planlægning i sundhedsberedskabet. København: Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen (2007a): Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. København: Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen (2007b): Bilag til håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. København: Sundhedsstyrelsen. 17

18 Bilag A: Kommissorium for Regional Pandemigruppe Baggrund De enkelte regioner har, jf. Sundhedsstyrelsens Håndbog om sundhedsberedskab 2007, til opgave at planlægge for håndtering af situationer med et større antal patienter med smitsom sygdom, hvor sygdomsudbruddene skyldes en naturlig epidemi/pandemi. På baggrund af regionale erfaringer fra influenza A H1N1 pandemien, som brød ud i 2009, anbefales det, at der nedsættes en permanent regional pandemigruppe. Dette med henblik på at sikre optimal planlægning i en pandemisituation. Præhospitalt Beredskab J.nr.: Ref.: AGLS Dato: 13. december Formål og omfang Den regionale pandemigruppe kan aktiveres, når der opstår trussel om udbrud af pandemi. Den regionale pandemigruppe har til formål at organisere og koordinere indsatsen i Region Nordjylland i tilfælde af trussel om og udbrud af pandemisk sygdom. Pandemigruppen bør aktiveres så snart der er modtaget melding om, at en pandemi kan være på vej, dog uden at gruppen fra starten behøver at sætte de store foranstaltninger i gang. Pandemigruppen varetager koordinering og organisering af opgaver vedrørende: Værnemidler, hygiejne, udstyr og medicin Vaccination, herunder koordinering af evt. massevaccination Diagnostik af patienter, som kan være smittet med pandemisk sygdom Isolation og karantæne Behandling af smittede Kapacitet i sygehuse og almen praksis Forberedelse af pandemiafdelinger i regionen Registrering af syge/overvågning af pandemisituationen Ekstraordinære udskrivninger fra sygehuse til kommuner Kommunikation af information vedr. pandemi til ansatte i region og kommuner, befolkning og presse Pandemigruppens sammensætning, organisering og beføjelser Pandemigruppen foreslås sammensat af repræsentanter fra følgende enheder: Præhospitalt Beredskab (Præhospital leder, som varetager formandsposten + fuldmægtig, som varetager sekretariatsfunktion) Planlægning, Kvalitet og Analyse Praksisektoren Embedslægerne Nordjylland Infektionsmedicinsk Afdeling Infektionshygiejnen Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnen Fælles Akut Modtagelser (én repræsentant fra hver FAM) Regionens akutsygehuse (Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel i Hjørring og Sygehus Thy-Mors i Thisted) Psykiatrien 18

19 Sygehusapoteket Almen Praksis, PLO Nordjylland Regional kommunikationskonsulent Nordjyllands Politi Nordjyske kommuner Ambulancetjenesten/Falck Udpegede afdelingsledelser for regionens pandemibygninger/-afdelinger (når ledelser er udpeget) Herudover er der mulighed for ad hoc deltagelse af relevante fagpersoner. Alle der er repræsenteret i pandemigruppen bør indkaldes til første møde i forbindelse med aktivering af pandemigruppen. Gruppen aftaler på indledende møde fremtidig mødefrekvens samt eventuel differentieret deltagerkreds alt efter behov og karakteren af pandemitruslen. Når planlægningen i forbindelse med en pandemi er på sit højeste kan der være behov for ugentligt møder. Den regionale pandemigruppe har i perioder hvor denne er aktiveret formel beslutningskompetence over involverede institutioner og samarbejdsparter i regionen. Dette med henblik på at sikre en handlekraftig pandemigruppe med mulighed for at træffe hurtige beslutninger. 19

20 Bilag B: Groft skøn over sygelighed og dødelighed under en pandemi til brug for planlægning af dimensionering af personale og sengepladser i primær og sekundærsektor Indledning Ud fra den engelske pandemiplan, oktober , dens forudsætninger for model beregning af forventeligt forløb og konsekvenser af en influenza pandemi og ud fra simpel forholdstalsberegning er der nedenfor angivet overslag over worst case scenario for en influenzapandemi beregnet pr indbyggere. Det vil give kommuner og regioner mulighed for at skønne over størrelsesordenen af sygelighed og dødelighed forårsaget af en influenza pandemi, behovet for konsultationer hos praktiserende læger, på skadestuer og behovet for sengepladser, som pandemien udvikler sig i den første bølge af en formodet varighed på 6-10 uger. Under den Spanske syge/influenzapandemi i blev ca. 25 % af befolkningen klinisk influenza syge. Det er således næppe sandsynligt, at der ved en kommende pandemi vil blive tale om, at der i en enkelt af forventede 2 (-3) bølger af pandemien vil være mere end højst 25 % af befolkningen som klinisk bliver syge. Dødeligheden (case fatality rate) forventes at blive mellem 0.37 % og maksimalt 2.5 %. Estimeret antal patientkontakter med sundhedsvæsenet pga. influenzapandemi De engelske estimater omsat til danske forhold vil indebære, at man ville kunne forvente maksimalt kontakter til sundhedsvæsenet pr indbyggere i de 1-2 uger pandemien har spidsbelastning. I primærsektoren (praktiserende læger) ville man kunne forvente kontakter pr indbyggere pr. uge (under spidsbelastning 1-2 uger op til kontakter). Det kan forventes at ca. 10 % af de influenzasyge er komplicerede tilfælde og skal ses af den praktiserende læge svarende til 100/ pr. uge og under spidsbelastning 500 pr. uge. For en dansk praktiserende læge (patientunderlag ca personer) svarer dette til maksimalt henholdsvist 75 af alle slags kontakter og 7-8 komplicerede tilfælde pr. læge pr. uge under kulminationen af pandemien. Et tilsvarende antal af komplicerede patienter pr kan forventes i lægevagtskonsultationer og på skadestuer. Hospitalsindlæggelser Det forventes, antallet af indlæggelser vil være højest fra 5. til 12. uge af pandemien. Fra de engelske forudsætninger kan ekstrapoleres et omtrentligt antal indlæggelser, som i Danmark vil være som angivet i tabellen nedenfor. Det antages at case hospitalization = 0.55 % og case fatality rate = 0.37 %. For sengekapacitetsberegninger er antaget, at de hospitalsindlagte (fortrinsvis patienter med lungebetændelse ligger i gennemsnit 6 dage). Klinisk attack rate (andel som udvikler symptomatisk influenza) er sat til 25 %. 3 UK Influenza pandemic contingency plan, October

21 Region Nordjylland Indb.: Uge Influenzatilfælde Influenzaindlagte Antal sengedage Behov for antal intensivpladser Behov for antal respiratorpladser Øvrige konsekvenser af influenzapandemien ekstrapoleret fra de engelske beregninger: 1. Det formodes at ca. 25 % af arbejdsstyrken vil have 5-8 sygedage pga. pandemien over 3-4 måneder 2. Selv under de værste forudsætninger (50 % attack rate) vil fraværet på arbejdspladserne næppe overstige % af arbejdsstyrken 3. Skoler: Under pandemien i 1957 udviklede ca. 50 % af skolebørnene influenza; men selv de værst afficerede skoler var i gang igen efter ca. 4 uger 4. Lukning af skoler og børneinstitutioner vil have betydelig negativ indflydelse på andre sektorer, pga. behovet for, at forældre passer deres børn hjemme. 21

22 Bilag C: Gennemgang af personalejuridiske spørgsmål Danske Regioner Influenza Nedenstående behandles nogle udvalgte problemstillinger i forbindelse med vaccination af sundhedspersonalet. 1. Det er Sundhedsstyrelsens afgørelse, hvem der tilbydes vaccination. 2. Kan arbejdstagere midlertidigt overføres til anden afdeling/institution eller andet arbejde, hvis der på grund af en influenzaepidemi opstår behov derfor? 3. Andre anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. 4. Almindelige arbejdsmiljøregler. 5. Sygemelding/lægeattest. 1. Tilbud om vaccination. Sundhedsstyrelsen vælger, hvilke danskere, der tilbydes vaccination. På sundhedsstyrelsens hjemmeside angives det, at der stilles vaccine til rådighed for dele af sundhedspersonalet. Der synes at være tre begrundelser for, at dele af sundhedspersonalet vaccineres. - Der skal være personale til at passe de influenzaramte - Medarbejderne må ikke være smittebærere - Beskyttelse af sundhedsmedarbejderne Det skal understreges, at Sundhedsstyrelsens tilbyder de udvalgte sundhedsmedarbejdere vaccination. Skulle enkelte medarbejdere mod forventning afslå tilbuddet om vaccination, må regionerne som arbejdsgivere overveje denne situation. Argumentet om beskyttelse af patienter og kolleger mod smitte må føre til, at en medarbejder, der vægrer sig mod at lade sig vaccinere, ikke kan anvendes i en funktion, hvor sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination. I en sådan situation vil arbejdsgiver kunne overføre de medarbejdere, der har vægret sig ved at lade sig vaccinere, til andet arbejde eller andet arbejdssted. Kan arbejdsgiver i en periode ikke finde anden anvendelse for disse medarbejderes arbejdskraft, er der formodning for, at arbejdsgiver vil kunne undlade at udbetale løn til dem i perioden. 2. Midlertidig overførsel geografisk og opgavemæssigt. Opstår der en epidemilignende situation, udvides arbejdsgivers mulighed for midlertidigt at overføre medarbejderne til anden institution eller andet arbejde også uden for det i ansættelsesbrevet fastlagte ansættelsesområde. Udgangspunktet for en sådan midlertidig overførsel vil være, at medarbejdere, der overføres, holdes økonomisk skadesløse i forbindelse med overførslen. 3. Andre anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Andre anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om vaccination rettet mod befolkningen i almindelighed finder tilsvarende anvendelse for det ansatte personale. 22

23 Som eksempler herpå kan nævnes anbefalinger om vaccination i forbindelse med graviditet og influenza i den nærmeste familie. 4. Almindelige arbejdsmiljøregler. De sædvanlige arbejdsmiljøregler finder selvsagt også anvendelse i forbindelse med en influenzaepidemilignende situation. Som eksempel kan nævnes, at maske kun må bæres i tidsmæssig afgrænset en periode. I pressen har spørgsmålet, om en medarbejder kan undlade at møde på arbejde, når der er en risiko for at blive smittet med influenza på arbejdspladsen, været debatteret. At arbejdsmiljøbetragtninger skulle kunne føre til, at en medarbejder kan undlade at give møde (uden løntræk) ved at påberåbe sig konkret risiko for smitte, forekommer noget spekulativt. I arbejdsmiljøsager af denne art (f.eks. asbestsager og sagerne om formaldehyd) er der blevet stillet ganske strenge krav til beviserne for konkrete helbredsrisici. Vægrer en medarbejder sig mod at give møde under henvisning til den generelle helbredsrisiko ved smitte (Normens bestemmelse om liv, ære og velfærd), vil en sådan generel henvisning ikke opfylde det af retspraksis opstillede krav om, at der skal være konkret bevis for en helbredsrisiko, før Normens bestemmelse om arbejdsfritagelse kan finde anvendelse. 5. Sygemelding/lægeattest. Udgangspunktet i dansk ret er, at en medarbejder, der melder sig syg, må formodes at være syg. Størstedelen af de medarbejdere, der bliver ramt af influenza A (H1N1)v vil utvivlsomt opleve sygdomsforløbet på samme måde som en almindelig influenza. Der ses ikke at være grundlag for i forbindelse med en influenzaepidemi at kræve lægeattest i situationer, hvor regionen under normale omstændigheder ikke kræver lægeattest. Tværtimod kan der være argumenter for at være tilbageholdende med at kræve lægeattest, så der ikke opstår risiko for at andre patienter i lægens venteværelse smittes. 23

24 Bilag D: Gennemgang af personalejuridiske spørgsmål Region Nordjylland Personalejuridiske spørgsmål i forbindelse med influenza A Forhandling & Personalejura har modtaget en række personalejuridiske spørgsmål i forbindelse med truende pandemi. De modtagne spørgsmål og svar beskrives kort nedenfor og vil blive udbygget såfremt yderligere spørgsmål stilles. Kan medarbejdere i en periode pålægges at gøre tjeneste ved anden afdeling end den hvor pågældende sædvanligvis udfører sit arbejde? Som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 blev alle ansatte i Region Nordjylland skriftligt gjort bekendt med at Regionen betragtedes som ét fælles ansættelsesområde. Under forudsætning af at ansættelsesbeviser udfærdiget efter 1. januar 2007 er udformet med Region Nordjylland som ansættelsesområde og med tjeneste indtil videre ved navngiven institution betyder det, at arbejdsgiver kan pålægge den ansatte at gøre tjeneste et andet sted end det nuværende tjenestested. Såfremt det nye tjenestested afstandsmæssigt ligger så langt væk, at det må betragtes som en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, har den pågældende ret til at blive kompenseret for forøgede transportomkostninger samt at den forøgede transporttid foregår i arbejdstiden. Kan planlagt ferie inddrages og hvem skal i givet fald betale evt. økonomisk tab? Det fremgår af ferieaftalen at såfremt væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Arbejdsgiveren skal erstatte et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes. Det bemærkes at det for arbejdsgiveren skal have været uforudsigeligt at situationen kunne opstå og det skal være nødvendigt at det er den ansatte, der får ferien ændret, der skal udføre arbejdet samt der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Såfremt influenza A forventes udbrudt i efteråret 2009 vil fastsat ferie i uge 42 således ikke kunne ændres af arbejdsgiver, da begrundelsen herfor ikke kan betragtes som upåregnelig. Har medarbejderen krav på økonomisk kompensation såfremt vedkommende får et indtægtstab ved at arbejde ved anden afdeling eks. fordi der ikke er samme antal eller type vagter som tidligere? En ændring af lønnen i nedadgående retning betragtes som en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene og skal varsles med det varsel som den pågældende har krav på efter Funktionærloven ligesom den pågældende har krav på at blive hørt efter Forvaltningslovens regler. Svaret er derfor, at den pågældende ikke skal tåle en lønnedgang, såfremt der ikke forud derfor er sket behørig varsling. 7/ EK 24

25 Bilag E Koncern IT Kommunikationsstrategi for Koncern IT i forbindelse med ibrugtagning af Pandemi-afsnit ved pandemi eller katastrofe Aktivering af kommunikationsstrategi for Koncern IT: Ved trussel om pandemi kontakter repræsentant for regional pandemigruppe Chefvagten i Koncern IT, tlf Chefvagten kontaktes også, hvis der er behov for akut aktivering af Koncern ITs kommunikationsstrategi. Brugeroprettelse: Når pandemipersonale er udpeget kontaktes IT Drift og Support med henblik på oprettelse af adgangskoder til personalet. Opgaven er højt prioriteret og adgangskoderne skal oprettes i løbet af ganske få timer. Dette gælder pandemiafdelinger på Aalborg Sygehus samt Sygehus Vendsyssel. Alt personale med EPJ-adgang på Sygehus Thy-Mors er oprettet med mulighed for logon på afsnit (pandemiafsnit). Kontaktadresse: PC- og printerudstyr i pandemiafsnit: Lokalerne som er planlagt til brug for pandemiafsnit, benyttes i øjeblikket af anden afdeling. Ved behov for indflytning af pandemiafsnit i disse lokaler anvendes eksisterende IT-udstyr. IT Drift og Support opsætter yderligere PC- og printerudstyr, hvis det viser sig nødvendigt. Leveringstid på ca. 14 dage. Kontaktadresse: Patientregistrering: Ved en evt. pandemi eller katastrofe-situation er det vigtigt, at patienter, som modtages p.g.a. pandemien/katastrofen registreringsmæssigt mærkes ved indlæggelsen med henblik på at kunne følge disse patienters forløb. Eksempel 1: Registrering i forbindelse med Pandemipatienter: I forbindelse med modtagelse af patienten registreres henvisningsdiagnosen: DZ038 samt tillægskode DJ091A. Når podningen foretages registreres procedurekode ZX992PO (podning ved pandemi). For alle patienter, som mistænkes for at være pandemi-patient registreres - når svar på podning foreligger - enten procedurekode ZX992P (pandemipatient) eller procedurekode ZX992AP (afkræftet pandemipatient). Hvis patienten indlægges i et pandemi-afsnit registreres dette som vanligt med en intern flytning. 25

26 Ved udskrivelse af bekræftet pandemipatient diagnoseregistreres Aktionsdiagnose DJ091A, eller hvis det er relevant med anden Aktionsdiagnose, registreres DJ091A som Bidiagnose. Ved udskrivelse af patient med afkræftet mistanke, registreres relevant Aktionsdiagnose samt at patienten har været mistænkt og udredt for pandemi. Dette foretages med registrering af Bidiagnose DZ038 og tillægskode DJ091A. I øvrigt henvises til registreringsvejledning fra Koncern IT. Udtræk af data fra ADBakt (Klinisk Mikrobiologisk Afdeling) kan ikke foretages fra Koncern IT. I visse tilfælde har det vist sig nødvendigt at foretage podning af personale samt personales børn. Hvis dette foretages skal podningen efterfølgende registreres som en ambulant ydelse under de ambulante afsnit, som er oprettet under pandemi-afdelingerne. Der oprettes et pandemi-ambulatorie på hvert sygehus under det pågældende pandemiafsnit. Første gang kommunikationsstrategien aktiveres opretter IT Kunderelationer ambulatorieafsnit med henblik på registrering af personale og evt. personales børn. Ambulatorieafsnittene skal forblive åbne, således de samme afsnit bruges ved evt. efterfølgende pandemi-trusler. Kontaktadresse: De lægesekretærer, som har brug for adgang til disse afsnit skal rette henvendelse til IT Drift og Support med henblik på oprettelse af adgang til disse afsnit. Kontaktadresse: Eksempel 2: Registrering i forbindelse med katastrofesituationer: I forbindelse med modtagelse af patienten registreres henvisningsdiagnosen: DZ655 (udsættelse for katastrofer m.m.) med henblik på at mærke patienten. Øvrig registrering på patienten som vanligt i henhold til det konkrete patientforløb. Informationsmøder om registreringspraksis: IT Anvendelse og Udvikling afholder informationsmøde for relevante personalegrupper vedrørende registreringspraksis i forbindelse med pandemi. Informationsmøderne planlægges af IT Anvendelse og Udvikling, som også indkalder til disse møder. Repræsentant for regional pandemigruppe kontakter IT Anvendelse og Udvikling, når der er trussel om pandemi. Formand for regional pandemigruppe og IT Anvendelse og Udvikling aftaler, hvornår i forløbet, det vil være relevant at afholde informationsmøde. Kontaktadresse: Jan Ostenfeld Michaelsen, IT Drift og Support Helle Frederiksen, IT Anvendelse og Udvikling

27 Koncern IT Bilag F: Eksempel på registreringsvejledning ved pandemi Når patienten indlægges på grund af mistanke om eksempelvis H1N1 influenzavirus registreres: HVF-registrering: Henvisningsdiagnosen: DZ038 Henvisningsdiagnosen: DJ091A ved konstateret H1N1 Tryk F9 her fremkaldes henvisningens side 2. Tilføj DJ091A som tillægskode til henvisningsdiagnosen. Ovenstående registrering af henvisningsdiagnose sker kun, hvis patienten indlægges på mistanke om H1N1 influenzavirus. Hvis diagnosen H1N1 influenzavirus er påvist ved indlæggelsen registreres henvisningsdiagnosen således: Procedureregistrering: Nedenstående registrering gælder både hvis patienten i forvejen er indlagt på sygehuset (henvist under anden henvisningsdiagnose) og mistanke om H1N1 influenzavirus opstår under indlæggelsen, og hvis patienten indlægges på mistanke om H1N1 influenzavirus og patienten podes for H1N1 influenzavirus. Hvis patienten podes, på grund af mistanke om H1N1 influenzavirus, registreres koden ZX992PO Se nedenfor: Resultatet af podningen registreres på følgende måde 27

28 Registrering i procedurebilledet: ZX992AP registreres når negativ virustest foreligger Registrering i procedurebilledet: ZX992P registreres når positiv virustest på H1N1 foreligger Diagnoseregistrering: Ved udskrivelse og bekræftet mistanke registreres Aktionsdiagnose DJ091A: Ved bekræftet mistanke om H1N1 influenzavirus, men hvor korrekt registrering af patientens forløb er anden aktionsdiagnose, registreres som nedenstående: Ved anden aktionsdiagnose end påvist H1N1, men hvor patienten i forløbet har været udredt for mistanke om H1N1 influenzavirus (og som ikke er påvist) registreres som nedenfor. Hvis patienten fysisk flyttes til Pandemiafsnittet registreres dette i FLY-billedet: Husk at flytte patienten retur i FLY billedet til stamafsnittet inden udskrivelse. 28

29 29

Pandemiplan for Region Nordjylland

Pandemiplan for Region Nordjylland Pandemiplan for Region Nordjylland Udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Pandemiplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels Bohrs

Læs mere

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger 29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet praktiserende læger og vagtlæger. Formålet er at vejlede praktiserende læger

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014 Pandemisk Influenza Workshop 3 Øvelsesseminar 2014 Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen 27. maj 2014 Hvad er en pandemi? En epidemi med en smitsom sygdom, som forekommer på verdens plan, eller omfatter

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza )

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) APRIL 2009 Indhold Forord 3 1 Indledende vurdering af patienten 4 2 Hvem gør hvad? 4 3 Sygdomsdefinition af influenza

Læs mere

Den danske beredskabsplan for pandemisk influenza. Else Smith, centerchef, overlæge Center for Forebyggelse Januar 2006

Den danske beredskabsplan for pandemisk influenza. Else Smith, centerchef, overlæge Center for Forebyggelse Januar 2006 Den danske beredskabsplan for pandemisk influenza Else Smith, centerchef, overlæge Center for Forebyggelse Januar 2006 Fugleinfluenza - 1 En virusinfektion hos fugle. Ses over hele verden H5N1 influenzavirus

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlemmer til epidemikommission. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 2

Region Midtjylland. Udpegning af medlemmer til epidemikommission. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 2 Region Midtjylland Udpegning af medlemmer til epidemikommission Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 2 Regionshuset Viborg Sundhedplanlægningsafdelingen Præhospital og Beredskab

Læs mere

K O M M I S S O R I U M

K O M M I S S O R I U M K O M M I S S O R I U M K O M M I S S O R I U M Introduktion Arbejdsgruppen skal udarbejde et fagligt bidrag til brug for udformning af en fremtidig organisering af det diagnostiske område på Statens Serum

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status

Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Notat Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Sygefraværet i Region Nordjylland skal nedbringes med i gennemsnit én dag årligt pr. medarbejder. Det fremgår af regionens Budget 2015 og indgår

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Ved værnemidler forstås masker, handsker, beskyttelsesbriller, kitler og prøvetagnings-materiale.

Ved værnemidler forstås masker, handsker, beskyttelsesbriller, kitler og prøvetagnings-materiale. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 09/9618 Dato: 1. oktober 20097. oktober 2009 Udarbejdet af: Helle Bruun E-mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Pjece INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Udgivet af MedHelp A/S August 2009 Indhold 1 Om Influenza A (H1N1) Kort om sygdom, symptomer og nødvendig personlig handling. 2 Planlægning

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente?

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente? Pandemi (H1N1) 2009 Konference for Maritim sikkerhed, sundhed og miljø 26. august 2010 af Tove Rønne, overlæge Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Indhold Influenza og pandemier Hvad var situationen

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Konklusion og anbefalinger

Konklusion og anbefalinger Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2015-008549 Sundhedsplanlægning Ref.: DFN Dato: 18. juni 2015 Konklusion og anbefalinger Del 1 Lokal undersøgelse på Sygehus Thy-Mors og afdækning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber fra Inno Pharma

Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber fra Inno Pharma Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 785 Offentligt Dato 18-08-2016 Sagsnr. 1-1810-91/1 Redegørelse for Sundhedsstyrelsens indsats i sagen om forgiftning med D- vitamindråber

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Kommunaldirektøren Social- og sundhedsdirektøren Beredskabschefen Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Resumé KL informerer i denne administrative information

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere