Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet )"

Transkript

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: TIL ALLE KENDTE KREDITORER 12. august 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3556 Hannah Russell Direct line: Direct fax: AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet ) High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court Case number 548 of 2009 Vi skriver til dem i henhold til Rule 2.47 of The Insolvency Rules 1986 for at give kreditorer den femte rapport vedrørende fremdriften af betalingsstandsningen (herefter benævnt rapporten ). Rapporten omhandler perioden 14. januar 2011 til 13. juli Rapporten bør læses i sammenhæng med de tidligere rapporter dateret 13. august 2009, 13. februar 2010, 12. august 2010 og 11, februar 2011 samt det beskikkede tilsyns Statement of Proposals dateret 23. februar Yderligere kopier af indeværende samt de tidligere rapporter refereret til ovenfor kan fås ved anmodning herom eller på følgende adresse: Selskabet kom under tilsyn ( beskikket tilsyn ) d. 14. januar 2009, da AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London SE1 2AF, blev udpeget som beskikket tilsyn på anmodning fra ( anmodningen ) the High Court of Justice of England and Wales ("retten"), efter ansøgning fra selskabets ledelse. Betalingsstandsningen er et led i en større restrukturering af Nortel gruppen. Corporation ( NNC ), det ultimative moderselskab for Nortel gruppen, Limited ( NNL ), og visse andre canadiske datterselskaber ansøgte om kreditorbeskyttelse jævnfør the Companies Creditors Arrangement Act ( CCAA ) i Canada, for at sikre en komplet operationel og finansiel restrukturering under CCAA. Inc ( NNI ), Capital Corporation og en række andre amerikanske Nortel gruppe selskaber ansøgte i USA under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code. The UK firm Ernst & Young LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC and is a member firm of Ernst & Young Global Limited. A list of members names is available for inspection at 1 More London Place, London SE1 2AF, the firm s principal place of business and registered office.

2 2 På samme dag som selskabet kom under beskikket tilsyn, satte retten yderligere 18 andre Nortel gruppe selskaber i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA") under beskikket tilsyn efter anmodning fra de enkelte selskabers ledelse. Article 3 of the EC Regulation on Insolvency Proceedings 1346/2000 (the "EC Regulation") anfører, at retten for et EC medlemsland i hvilket størstedelen af interessen ("COMI")er placeret har retten til at gennemføre betalingsstandsningen. For så vidt angår de 19 EMEA gruppe selskaber ("EMEA selskaber") var retten tilfreds med at deres COMI var i England som således havde ret til at gennemføre betalingsstandsningen, herunder beskikket tilsyn af hvert enkelt selskab. Detaljer vedrørende de 19 selskaber er anført i appendiks 1. Idet Nortel gruppe selskaber rapporterer i US dollars ("USD") vil alle beløb angivet i indeværende rapport være i USD, hvis ikke andet er anført. Den officielle version af denne rapport er på engelsk. Såfremt der er en konflikt mellem den engelske og en oversat version, vil det være den engelske version som er gældende. Venligst referer til ansvarsfraskrivelsen i slutningen af denne rapport.

3 3 1. Resumé af betalingsstandsningens fremdrift Formål med det beskikkede tilsyn Det beskikkede tilsyn har forsat frasalget af selskabets aktiviteter enten med det formål at redde selskabet som en going concern eller opnå et samlet bedre resultat for selskabets kreditorer end hvis selskabet var blevet opløst. I 2009 stod det klart, at som følge af det finansielle og markedsmæssige pres Nortel selskaberne stod over for, at salget af selskaberne var nødvendigt og en redning af selskabet som en going concern ikke var mulig. Det beskikkede tilsyn var af den overbevisning, at beslutningen om at fortsætte handlen for at opnå en going concern værdi for selskaberne og deres aktiver og at undgå eventualkrav, ville være en fordel for kreditorerne samlet set. Som salget skrider frem [er afsluttet], er denne beslutning understøttet ved værdien af de realiserede salg (underlagt en endelig fordeling af disse udbytter til Selskabet) og undgåelsen af eventualkrav. Salg af selskaber og aktiver Gruppen opererede hovedsageligt inden for fire forretningssegmenter: Enterprise Solutions ( Enterprise ); Metro Ethernet Networks ( MEN ); Carrier Networks, som inkluderer Global System for Mobile Communications ( GSM ), Carrier VoIP Application Solutions ( CVAS ) and the Multi Service Switch business ( MSS ); and Code Division Multiple Access ( CDMA ). Siden sidste rapport er salget af forretningsområdet MSS tilendebragt pr. 11. marts 2011 for en købspris på USD 65 millioner, hvormed al driftsaktiviteten nu er frasolgt. Ydermere blev de resterende immaterielle rettigheder i gruppen efter salget af selskaberne (som bestod af over registrerede eller igangværende patenter) solgt på en auktion i New York mellem d. 27. og 30. juni 2011 i overensstemmelse med Section 363 under the US Bankruptcy Code. De immaterielle rettigheder blev solgt for USD 4,5 milliarder. Den vindende byder var et konsortium bestående af Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, Research In Motion og Sony. Det samlede salgsprovenu for den globale aktivitet, som tilbageholdes på en spærret konto og afventer en fordeling inden for gruppen (som yderligere forklaret nedenfor), udgør nu næsten USD 7,5 milliarder. Som følge af den naturlige integration af gruppeselskabernes var det nødvendigt for nogle EMEA selskaber at udføre overgangsydelser til køberne af selskaberne efter salget. Disse ydelser inkluderede diverse stabsfunktioner, infrastruktursupport og anden assistance som gjorde det muligt for hver enkelt køber at integrere hvert enkelt selskab i deres eget selskab. Køberne afholdte de direkte omkostninger forbundet med disse ydelser. EMEA overgangsydelsesaftalen (Transitional Service Agreement, TSA ) er næsten tilendebragt. Det beskikkede tilsyn forventer at de resterende TSA er er tilendebragt ved udgangen af 4. kvartal EMEA vil få dækket alle direkte omkostninger forbundet med disse ydelser.

4 4 På trods af at der er enkelte yderligere aktiver at sælge, var de nu solgte immaterielle rettigheder og globale kerneselskaber de primære aktiver i gruppen. Konklusionen på den over to år lange salgsproces er et væsentligt resultat opnået via en fælles indsats fra det beskikkede tilsyn, Nortel ansatte og repræsentanter for selskaberne fra USA og Canada. Næste skridt Efter den primære andel af det beskikkede tilsyns driftsfase er afsluttet, fokuseres der nu på at nedlukke selskabets forretningsforhold og afslutte udestående problemstillinger med andre gruppeselskaber. Selskabets primære udeståender er koncerninterne problemstillinger så som købesumsallokering ( PPA ), koncerninterne krav herunder krav fremsat af selskabet og andre EMEA selskaber mod canadiske og amerikanske konkursbo, The Pensions Regulator ( TPR ), Financial Support Directions ( FSD ); samt udviklingen af en proces for at afgøre kreditorernes krav og distribuere frie midler. Siden den sidste rapport er endnu et inter-estate møde blevet afholdt i New York i april 2011 med repræsentanterne for de andre gruppe konkursboer samt nøgleinteressenter (så som amerikanske og canadiske obligationsindehavere og TPR) for at forhandle aftaler på de fleste af disse problemstillinger. Som følge af kompleksiteten af kravene mod de forskellige konkursbo er dette dog en gradvis proces. Det beskikkede tilsyn har dog tilstræbt at tilsikre processens fremdrift. Inter-estate møderne i november 2010 og april 2011 har dog begge desværre ikke bragt parterne tættere på hinanden eller resulteret i en struktur for en forhandlet aftale. For yderligere information vedrørende det andet inter-estate møde henvises til PPA sektionen i rapporten. Det beskikkede tilsyn har fortsat afholdt fortrolige møder med selskabets kreditorkomité ( komiteen ) for at give en opdatering om hændelser og den valgte strategi. Yderligere information fremgår i de efterfølgende sektioner

5 5 2. Salgsstrategi Det beskikkede tilsyn har nu gennemført salget af Selskabets aktiviteter. Det beskikkede tilsyn mener, at dette har opnået et bedre afkast til Selskabets kreditorer end ville have været opnået på anden vis, på grund af sandsynligvis højere realisationsniveauer, bevarelse af stillinger gennem overførsel af ansatte til nye selskaber samt overførsler af kontrakter til købere. Alle salg af overordnede aktiviteter blev håndteret på global basis i forening med gruppen. Afhændelserne, eksklusiv GSM transaktionen, fulgte en stalking horse -proces 1 under Section 363 under the US Bankruptcy Code. Det beskikkede tilsyn var aktivt involveret i disse auktionsprocesser og i fastsættelsen af auktionsparametrene senere godkendt af de amerikanske og canadiske domstole. Gennemførte afhændelser De følgende transaktioner er blevet gennemført. Venligst se den tidligere rapport dateret den 11. februar 2011 for flere detaljer. Overskuddet fra salget, hvilket beløber sig på næsten USD 7,5 milliarder, forbliver deponeret til fordeling når PPAen er blevet vedtaget i gruppen. Aktivitet / aktiv salg Dato for gennemførsel Layer 5-7 Gennemført den 31. marts 2009 CDMA Gennemført den 14. november 2009 Enterprise Gennemført den 18. december 2009 MEN Gennemført den 19. marts 2010 GSM/GSM-R Gennemført den 1. april 2010 CVAS Gennemført den 28. maj 2011 MSS Gennemført den 11. marts 2011 Residual IP Gennemført juli 2011 Overgangsservices efter transaktionerne Gruppens drift var organiseret på aktivitets-niveau, hvor hver juridisk enhed styrede et antal aktiviteter. Køberne af aktiviteterne har fortsat haft behov for støtte fra gruppen, som sælger, til at levere overgangsydelser for at sikre en ordentlig overgang af hver aktivitet til nyt ejerskab. Disse overgangsydelser er i stor udstrækning blevet leveret i EMEA af (UK) Limited ( NNUK ) og, i mere begrænset omfang, af (Ireland) Limited. 1 Det vil sige en proces, hvor konkursboet indhenter et favorabelt bud før auktionen, som så danner mindstepris i selve auktionen.

6 6 Transaktioner og afhændelser overordnet udvikling MSS Den 11. marts 2011 blev salget af MSS aktiviteten til Telefonaktiebolaget Ericsson gennemført for en købesum på USD 65 millioner. GSM Tvisten med køberen om arbejdskapitalregulering er nu løst og køberen vil, betinget af endelig godkendelse fra alle relevante parter, betale yderligere USD 3,1 millioner. CVAS Som skrevet i vores rapport dateret den 12. august 2010, blev salget af CVAS til Genband gennemført med en købesum på USD 282 millioner, fratrukket balancen samt andre reguleringer og således estimeret til ca. USD 100 millioner. Der har været løbende diskussioner mellem Genband og Nortel med hensyn til en tvist vedrørende arbejdskapital omhandlende prisregulering, der skulle anvendes ved overført udskudt indtjening. USD 34 millioner er deponeret indtil tvisten er løst. Sagen blev ført ved de amerikanske og canadiske domstole og et forlig forventes gennemført og godkendt af de amerikanske domstole snarest. Tilbageværende intellektuel ejendom Gruppen ejede over patenter og patentansøgninger, som ikke blev overført som en del af salget af aktiviteterne. Nortel konkursboet mener, at på linje med den klare værdiforøgelse opnået ved salget af aktiviteterne, er den mest effektive måde at maksimere værdien af disse tilbageværende aktiver at sælge dem gennem stalking horse auktioner under Section 363 under the US Bankruptcy Code. Efter en lang periode med forhandlinger med interesserede parter blev en stalking horse salgsaftale underskrevet med Google og dets opkøbsenhed Ranger Inc. den 4. april 2011 for USD 900 millioner. En auktionsproces for at sælge sådanne patenter og tilknyttede aktiver begyndte i New York med Google som stalking horse-byder. Efter en flerdagsauktion endte et konsortium som den vindende byder med en kontant købspris på USD 4,5 milliarder. Konsortiet bestod af Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, Research In Motion og Sony.

7 7 3. Indtjeningsoversigt Det beskikkede tilsyn konkluderede at fortsat drift i aktiviteterne, (med udestående salg som going concern), var i Selskabets kreditorers bedste interesse. Det beskikkede tilsyn fortsat driften for at maksimere værdien af potentielle aktivitets- og aktivsalg og for at reducere værdien af ophævelseskrav og eventualkrav, som måtte rejses mod Selskabet i fremtiden. Det beskikkede tilsyn mente at den potentielle realisationsværdi ved at sælge Selskabets forskellige aktiviteter som going concern ville resultere i et bedre afkast til kreditorer end hvis aktiviteterne havde ophørt med driften og Selskabets aktiver var blevet solgt på basis af en opløsning. Det beskikkede tilsyn føler sig overbevist om at den succesfulde gennemførsel af salget af gruppens større, globale aktiviteter vil, når PPA er blevet gennemført, resultere i indtægter fra salget og andre fordele. Derudover har gennemførslen af disse salg resulteret i overgang af ansættelseskontrakter, visse leverandør- og købsaftaler samt de fleste kundekontrakter til de respektive købere. Dette har muliggjort en ordentlig nedlukning af Selskabets drift og vil fortsætte med at gøre det. De overordnede driftsresultater for Selskabet (inklusiv den danske filial) for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. marts 2011 er vist i den følgende tabel. Overordnet finansiel information (US GAAP) USD (m) Q Omsætning 0,07 0,01 - Driftsresultat/ (Tab) (6,59) 0,30 (0,03) Netto resultat/ (Tab) 1,32 (0,08) (0,06)

8 8 Ejendom Selskabet flyttede ud af sine kontorer i Stockholm ved udgangen af marts Ansatte Gennem salget af de forskellige aktiviteter har det beskikkede tilsyn haft succes med at overføre 15 medarbejderkontrakter til køberne af de respektive aktiviteter. Antal ansatte per d. 13. juli 2011 Ansatte ved beskikkelse 17 Overført ved aktivitetssalg (15) Medarbejdernes opsigelser og andre fratrædelser (2) Opsagte medarbejdere (0) Fortsættende ansatte per d. 13. juli Gennem salget af de forskellige aktiviteter har det beskikkede tilsyn også haft succes med at overføre 10 ansættelseskontrakter til køberne af aktiviteterne med hensyn til den danske filial. Antal ansatte per d. 13. juli 2011 Ansatte ved beskikkelse 15 Overført ved aktivitetssalg (10) Medarbejdernes opsigelser og andre fratrædelser (3) Opsagte medarbejdere (2) Fortsættende ansatte per d. 13. juli

9 9 4. Ind- og udbetalingskonto Vedhæftet i Appendix 2 er det beskikkede tilsyns ind- og udbetalingskonto (Receipts and payments R & P ) for perioden 14. januar 2011 til 13. juli 2011 for Selskabet i Sverige og den danske filial. R&P en viser totale indbetalinger på US$ og totale udbetalinger på US$ En indtjeningsoversigt er vedlagt i sektion 3 ovenfor. Selskabet i Sverige og den danske filial tilsammen havde kontanter i forskellige valuta svarende til US$1.8 milioner per d. 13. juli R & P-kontoen er en opgørelse over kontanter modtaget samt kontanter betalt og reflekterer ikke estimerede fremtidige ind- eller udbetalinger, inklusiv overskud fra salg af aktiviteter holdt i depot, mens dette allokeres internt i gruppen. Der har været en væsentlig reduktion i aktiviteten af ind- og udbetalinger over rapporteringsperioden. Dette reflekterer aktiviteternes ophør samt Selskabets igangværende nedlukning. Yderligere detaljer fremgår af Appendix 2.

10 10 5. Det beskikkede tilsyns vederlag og udgifter Det beskikkede tilsyns vederlag var fastsat på en time-omkostningsbase af komiteen. Det er komiteens ansvar at godkende det beskikkede tilsyns forbrugte honorar. I perioden fra d. 4. december 2010 til d. 3. juni 2011 forbrugte det beskikkede tilsyn omkostninger for timer for GBP og omkostninger for transaktioner for GBP En analyse af den forbrugte tid findes i Appendix 3, som inkluderer en opgørelse over det beskikkede tilsyns politik i forhold til fakturering af timer og omkostninger. Vi fortsætter med at fordele visse timeomkostninger for workstreams, der kommer alle EMEA enheder til gode. Gennem perioden fra 4. december 2010 til 3. juni 2011 er GBP blevet allokeret til Selskabet gennem disse fordelinger (som udgør 1,06% af total fordelte omkostninger over alle EMEA enheder). Vi refererer til Appendix 4 for flere detaljer. Fra 6. februar 2010 til 1. april 2011 udgjorde omkostningerne for timer GBP Dette inkluderer GBP relateret til omkostninger til transaktioner og GBP relateret til fordeling, hvilket er blevet godkendt til betaling efter komiteens vedtagelse. Betaling til andre rådgivere Det beskikkede tilsyn fortsætter med at benytte de følgende rådgivere til at assistere dem med betalingsstandsningen. Disse rådgivere arbejder på en timeomkostningsbasis og interne review procedurer gennemføres for at vurdere deres fakturaer. I perioden 14. januar 2011 til 13. juli 2011 er det følgende blevet betalt: Local Counsel US$ (Juridiske rådgivere)

11 11 6. Fremtidig varetagelse af betalingsstandsningen PPA afhændelse af aktiviteterne Afkastet fra salget af aktiviteterne, som blev placeret på spærrede konti ved gennemførsel, vil senere blive fordelt mellem de sælgende virksomheder. Den korrekte allokering af afkast på tværs af hver sælgende enhed, inklusiv Selskabet og andre EMEA virksomheder, er en sag af stor betydning, ikke kun for det beskikkede tilsyn men også for alle andre gruppeselskaber og, hvis relevant, kuratorer eller andre med betroede ansvar for dem. Det beskikkede tilsyns intention, NNL og NNI (sammen med the Monitor and the legal advisors to the Unsecured Creditors Committee) har været at opnå en konsensussøgende aftale mellem de tre hoved-bo, EMEA, USA og Canada med hensyn til PPAen og afregningen af koncerninterne krav. For videre at støtte boenes evne til at nå en konsensussøgende aftale, har boene i EMEA, USA og Canada udvekslet PPA-metoder og koncerninterne krav, der potentielt kunne rejses. Sådanne krav er udvekslet men forbliver fortrolige på nuværende tidspunkt. Det beskikkede tilsyn har deltaget i to inter-estate møder med alle andre bo og centrale interessenten i november 2010 og april Beklageligvis bragte begge inter-estate møder hverken parterne tættere sammen eller skabte en ramme for et forhandlet forlig. Det beskikkede tilsyn foregav deres syn, sammen med de andre konkursbo, overfor de amerikanske og canadiske domstole ved en fælles høring i juni 2011 vedrørende metoder for at bestemme koncerninterne krav og PPA. De amerikanske og canadiske konkursbo søgte at PPA-argumenter skulle bestemmes gennem fælles høringer ved de amerikanske og canadiske domstole og at krav skulle håndteres ved separate procedurer i de amerikanske og canadiske domstole, respektivt. Selskabet og andre EMEA virksomheder argumenterede for at PPAen og dele eller alle andre krav skulle håndteres ved voldgift med et panel af tre voldgiftsmænd (hvor US, Canada og EMEA hver vælger en). De amerikanske og canadiske domstole har udsat kendelse i sagen til tidligst slutningen af august I mellemtiden har begge dommere beordret, at alle konkursbo skulle deltage i mægling for at søge en løsning på ovenfornævnte forhold. Dette vil sandsynligvis blive afholdt i Canada under opsyn af en canadisk mægler. Selvom datoen endnu ikke er bekræftet, forventer vi denne mægling vil finde sted i september 2011 eller senere. Pensionslovgiveren i UK TPR, et britisk regulativ organ, har rejst krav mod flere Nortel gruppeselskaber i EMEA ( target companies ) og Nordamerika. Dets Determination Panel udsendte en afgørelse i juni 2010 at FDS skulle blive udstedt, hvilket ville kræve at target companies bidrager til underskuddet i UK Limiteds pensionsplaner, hvilket på nuværende tidspunkt er estimeret til ca. GBP 2,1 milliarder. Det beskikkede tilsyn har lavet en henvisning til Upper Tribunal for at udfordre denne afgørelse på vegne af Selskabet samt hvert af de andre target companies. Sagen om udstedelse af

12 12 FSDerne vil blive behandlet af Upper Tribunal, som er en overordnet domstol, hvis afgørelse føres til protokol og sandsynligvis bliver ledet af en overretsdommer. Appeller fra Upper Tribunal, når det drejer sig om lov, kan fremsættes til the Court of Appeal og the High Court. Hvis det endeligt blev afgjort, at et eller flere af selskaberne var ansvarlige for at bidrage, ville hvert selskab blive forpligtet til at nå en aftale med TPR angående bidragsbeløbet. Hvis en sådan aftale ikke nås, ville TPR kunne søge opfyldelse af Upper Tribunals beslutning ved at udstede en Contribution Notice, som ville erklære det påkrævede beløb. Det beskikkede tilsyn ansøgte i november 2010 High Court in England for anvisninger på rangering af krav fra TPR, i tilfælde af det eventuelt ville blive pålagt et af target companies. High Court afgjorde, med klare forbehold, at ethvert krav ville rangere som en udgift for konkursboet/selskabet i betalingsstandsning, til udbetaling foran kreditorernes krav. Det beskikkede tilsyn har appelleret denne afgørelse til Court of Appeal og appellen blev behandlet i juli Vi forventer ikke at have en afgørelse før oktober Effekten af denne afgørelse angående rangering er, at det ikke er muligt på dette tidspunkt at lave uddeling til target companies kreditorerne. Det skal understreges at det beskikkede tilsyn modsætter sig TPRs krav og tager alle relevante handlinger for at forsvare Selskabets position til interesse for dets kreditorer. Disse krav er ikke rejst af det beskikkede tilsyn til NNUK, og hverken NNUK eller dets beskikkede tilsyn er part i forhandlingerne. Ethvert bidrag pålagt et af target companies ville tilflyde TPR direkte og UK pension fund snarere end NNUK. Det beskikkede tilsyn fortsætter med at holde komiteen underrettet om sagen på fortrolig basis. Processen for Nordamerikanske krav Som tidligere rapporteret har det beskikkede tilsyn rejste visse krav på vegne af Selskabet og andre EMEA virksomheder i jurisdiktioner med en fastsat proklama frist. Den canadiske domstol satte en proklama frist til d. 18. marts 2011 for at indberette koncerninterne krav fra EMEA selskaberne mod de canadiske enheder. Derudover satte den amerikanske domstol en proklama frist til den 3. juni 2011 i forhold til koncerninterne krav rejst af EMEA selskaberne og andre EMEA enheder mod de amerikanske Nortel enheder. EMEA enhederne indsendte herefter deres beviser der særskilt nævnte deres krav mod de canadiske og amerikanske enheder. På nuværende tidspunkt er det uklart hvilken værdi der i sidste ende vil komme ud af disse krav gennem en konsensussøgende, voldgifts- ellers retstvist proces. Distribution til kreditorer Det beskikkede tilsyn indhentede domstolsbestemmelser der tillod at starte en uformel kravsproces. Denne uformelle kravsproces startede i juli Det beskikkede tilsyn har opfordret til indsendelser af krav-formularer, så Nortel bogholderiansatte kan assistere med afstemning af krav mod bogholderiet.

13 13 I lyset af den nuværende usikkerhed med hensyn til løsning på PPAen og andre sager er det ikke muligt at sige hvornår en formel kreditor kravsproces kan blive påbegyndt. Det beskikkede tilsyn fortsætter med at evaluere mulige distributionsmuligheder for Selskabet og EMEA virksomhederne for at sende overskudsmidler til kreditorerne og ultimativt afslutte betalingsstandsningen. Når det endelige regnskab er færdiggjort, men før PPA-indtægter fra de spærrede konti fra salg af aktiviteterne (PPA-indtægter, som det beskikkede tilsyn forventer, vil afspejle værdien af de solgte aktiviteter), og indtægter fra koncerninterne dividender, forventer det beskikkede tilsyn at der vil, i fravær af krav om bidrag til en FSD og/eller en Contribution Notice, eller opståen af uforudsete krav, være i omegnen af USD 4 millioner til rådighed til distribution til Selskabets kreditorer. Det beskikkede tilsyn er dog stadig ikke i stand til at bekræfte hverken delen af krav rejst af kreditorer før beskikkelsen, eller det sandsynlige afkast for individuelle kreditorer eller grupper af kreditorer. Dette vil for størstedelen blive bestemt af følgende nøglefaktorer: a. Løbende analyse af det til det beskikkede tilsyn oplyste krav i den uformelle kravsproces og resultatet af en efterfølgende formel procedure til bevisføring af gælden. b. Servicering af ethvert FSD pålagt Selskabet af TPR. Som skrevet er vi ikke sikre på hvorvidt et sådant FSD faktisk vil blive pålagt, og der er heller ikke klarhed i forhold til størrelsen af kravet, der måtte rejses. Det bør noteres at skulle et sådan krav rejses, vil det beskikkede tilsyn energisk forsvare Selskabets position. Via den modtagne rådgivning håber det beskikkede tilsyn at et sådan FSD succesfuldt kan modstås. c. Afslutning af en del komplekse passiver og krav. d. Afslutning af rangering af kreditorkrav, som skal fastsættes som en del af distributionsprocessen. Det beskikkede tilsyn vil fortsætte med at opdatere komiteen som nødvendigt angående ethvert nøglespørgsmål og deres løsning. Exit Strategi Det beskikkede tilsyn ansøgte og opnåede i januar 2010 retten om forlængelse af betalingsstandsningen indtil M&A processen og TSAen bliver tilendebragt, samt at tillade implementeringen af en ordentlig nedlukningsproces. Det beskikkede tilsyn fortsætter med at udforske den mest anvendelige exit rute fra betalingsstandsningen for Selskabet og de andre EMEA virksomheder i betalingsstandsning; med andre ord processen ved hvilken kreditorernes krav forliges, overskudsmidler distribueres til kreditorerne og Selskabets aktiviteter generelt bringes til afslutning.

14 14 Det beskikkede tilsyn vil blive påkrævet at udføre lovmæssige forpligtelser så som at formalisere indkaldelse af beviser for gæld, indhentelse af kreditoraftaler, afslutte aktivafhændelser, håndtering af salgsindtægter og koncerninterne krav, forlige alle andre kreditor krav og etablere mekanismen til distribution af midler. I alle ovenstående scenarier vil distributionsprocessen være underlagt tidsmæssige implikationer, omkostning, størrelsen af enhed under review, relevante valutaer, lokale lovbestemmelser på fordringer og lokale processer for andre gruppeenheder i relation til koncerninterne dividender, udover UK lovgivning.

15 15 7. Andre sager Komiteen Kreditor komiteen blev dannet ved kreditormødet afholdt d. 18. marts Det beskikkede tilsyn leverer detaljeret information til medlemmerne af komiteen som betalingsstandsningen og sagerne udvikler sig (inklusiv en analyse af timeomkostninger til godkendelse). Det beskikkede tilsyn vil fortsætte med at holde komiteen opdateret omkring udviklingen. Siden vores sidste rapport har UK Limited (i betalingsstandsning) erstattet Svenska Handelsbanken AB som medlem af bestyrelsen af komiteen. Den obligatoriske del Section 176A in the Insolvency Act 1986 kan ikke anvendes til denne betalingsstandsning, da der ikke er noget kvalificerende, flydende behæftet værdipapir og derfor ikke nogen obligatorisk del, der skal sættes til side til ikke-priviligerede kreditorer. Det beskikkede tilsyn vil rapporterer til kreditorer igen om seks måneders tid. Med venlig hilsen for AB (i betalingsstandsning) SJ Harris Joint Administrator Enc: Company information Joint Administrators Receipts and Payments Account Summary of Joint Administrators Time Costs Joint Administrators Policy on Fees and Disbursements

16 16 A R Bloom, S J Harris and C J W Hill are licensed in the United Kingdom to act as insolvency practitioners by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and A M Hudson is licensed in the United Kingdom to act as an insolvency practitioner by the Association of Chartered Certified Accountants, for the Companies listed below. The affairs, business and property of the Companies are being managed by the Joint Administrators, A R Bloom, S J Harris, A M Hudson and C J W Hill who act as agents of the Companies only and without personal liability. The Companies are UK Limited; S.A.; Nortel GmbH; France S.A.S.; Nortel Networks N.V.; S.p.A.; B.V.; Polska Sp z.o.o.; Hispania, S.A.; (Austria) GmbH; s.r.o.; Engineering Service Kft; Portugal S.A.; Slovensko s.r.o.; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding B.V. The affairs, business and property of (Ireland) Limited are being managed by the Joint Administrators, A R Bloom and D M Hughes, who act as agents of (Ireland) Limited only and without personal liability. S.A. was placed into French liquidation judiciaire on 28 May The business and assets of the company that are situated in France are now under the control of la liquidateur judiciaire. We advise that this report is provided pursuant to our appointments as Joint Administrators of the Company. It is provided solely for the purpose of informing creditors of certain aspects of the current status of the Administration. As this report is only an interim indication of the overall position of the Company, and not a valuation of the current or future value of any particular item of debt, and is liable to change, it should not be relied upon as an indication of the final return to creditors and, in particular, neither we nor the Company shall have any responsibility to any person who relies on our report for the purpose of trading in debt of the Company.

17 Appendix 1 AB (i betalingsstandsning) Selskabsinformation Registreringsnummer: Selskabsnavn: Registreret selskabsadresse: Tidligere navn: AB C/o BDO Stockholm AB, Box , Stockholm, Sweden Nordic AB Oplysninger om det beskikkede tilsyn og dets beskikkelse Beskikkede tilsyn: Dato for beskikkelse: 14 January 2009 AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Beskikket af: Beskikkelsen blev foretaget af the High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court på baggrund af anmodning fra Selskabets bestyrelse Domstolsreference: High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 548 of 2009 Opdeling af det beskikkede tilsyns ansvarsområder: Enhver af de funktioner, der skal udføres eller beføjelser udøves af administratorerne kan udføres / udøves af en af dem alene, eller af dem begge i fællesskab Erklæring om EF-forordning EF-Rådets forordning om konkurs 2000 finder anvendelse for denne betalingsstandsning, og denne sag er hovedsagen. Dette betyder, at denne betalingsstandsning er udført i overensstemmelse med engelsk konkurslovgivning og er ikke omfattet af konkurslovgivningen i et andet EU-medlemsland.

18 Aktiekapital Klasse Autoriseret Udstedt og fuldt betalt Antal SEK Antal SEK Ordinær 4, ,000 1, ,000 Aktionær International Finance & Holdings B.V. 100% Bestyrelse (nuværende og for de sidste tre år) og selskabssekretær (nuværende) Navn Bestyrelsesmedlem eller sekretær Dato udnævnt Dato fratrådt Nuværende aktiebeholdning Roland Dahlman Visebestyrelsesmedlem 26/04/ Joe O Connor Bestyrelsesmedlem 26/04/ /01/ Rob Haitsma Bestyrelsesmedlem 28/02/ /01/ Sharon Rolston Simon Freemantle Bestyrelsesmedlem 14/01/ /09/ Bestyrelsesmedlem 14/01/ David Quane Bestyrelsesmedlem 30/09/ Roland Dahlman Sekretær - - -

19 Resumé af Nortel Group selskabsstruktur Corporation (Canada) Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA SA (France) (Ireland) Dormant companies International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France s.r.o. (Czech) (Austria) GmbH AG Switzerland (Scandinavia) AS (Norway) S.p.A (Italy) South Africa (Proprietary) Limited (RSA) N.V. (Belgium) France SAS Engineering Service Kft. (Hungary) Slovensko s.r.o. (Slovak) Romania Srl (Romania) O.O.O. (Russia) (Portugal) S.A. Polska Sp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited BV (The Netherlands) AB (Sweden) Hispania S.A. (Spain) Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

20 EMEA selskaberne under engelsk betalingsstandsningsbehandling: Juridisk enhed UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal, S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Registreringsland England Frankrig Frankrig Irland Tyskland Finland Rumænien Sverige Belgien Italien Holland Holland Polen Østrig Tjekkiet Ungarn Portugal Spanien Slovakiet

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet )

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Telefax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TIL ALLE KENDTE KREDITORER 6. august 2013 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/RG/LO3556/PCF16 Sam East Direkte

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Vilkår og betingelser for Office 365-udrulningstilbud

Vilkår og betingelser for Office 365-udrulningstilbud Vilkår og betingelser for Office 365-udrulningstilbud Dette dokument indeholder oplysninger om Office 365-udrulningstilbuddet ("tilbud"), herunder kravene for berettigelse og forpligtelserne for både Microsoft

Læs mere