I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:"

Transkript

1 Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Budget 1. Menighedsrådenes årsbudgetter lægges i overensstemmelse med de retnings-linier, der er fastlagt i dette cirkulære, Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser og det nyeste skema til årsbudget for kirke- og præstegårdskasser, samt andre forskrifter og brugervejledninger, der er godkendt af Kirkeministeriet og udsendt til menighedsrådene. Budgetproceduren 2. Provstiudvalget indkalder i året før budgetåret en eller to repræsentanter for hvert menighedsråd i en kommune til budgetsamråd. Såfremt enkelte sogne i et andet provsti hører til vedkommende kommune, skal en eller to repræsentanter fra disse sogne indbydes til at deltage i budgetsamrådet. Hvis en kommune dækker flere provstier, kan provstiudvalgene aftale, at der afholdes budgetsamråd i det enkelte provsti for sognene i provstiet. Der kan afholdes flere budgetsamråd. Menighedsrådene har pligt til at lade sig repræsentere under budgetsamråd. Budgetsamråd er offentlige. Provstiudvalget træffer beslutning om bekendtgørelse af tid, sted og emner til drøftelse på budgetsamråd. Bekendtgørelsen skal ske på en sådan måde, at offentligheden bliver bekendt med afholdelsen af budgetsamrådet. På budgetsamrådet skal de økonomiske forhold i ligningsområdet belyses. På budgetsamrådet har menighedsrådene adgang til at fremlægge ønsker om fx større bygningsarbejder og andre resursekrævende projekter, med henblik på at menighedsrådene og provstiudvalget i fællesskab kan vurdere ønskerne. På budgetsamrådet oplyser menighedsrådene om, hvilke større udgifter og hvilke indtægter de forventer at få i de kommende år, både årlige indtægter i form af lejeindtægter, forpagtningsafgifter mv. og ekstraordinære indtægter i form af salgs- eller erstatningssummer vedrørende præsteembedernes landbrugsejendomme, der fremkommer i forbindelse med salg af rettigheder eller fast ejendom, samt om indtægter i form af gaver/arv mv. Budgetsamrådet har ikke besluttende myndighed, jf. dog nedenfor i punkt 5. Fastsættelse af rammebevilling for driftsudgifter og anlægsramme udgifter 3. Efter at der har været afholdt budgetsamråd, hvor de økonomiske forhold i ligningsområderne h b h dl i d l b illi d kl kikk

2 har været behandlet, fastsætter provstiudvalget en ramme-bevilling for den enkelte kirkekasses driftsudgifter og bevillinger for kirkekassens anlægsudgifter, låneydelser og opsparing for det kommende budgetår. Er der i et sogn eller pastorat oprettet en præstegårdskasse, fastsætter provstiudvalget også de nævnte bevillinger for denne kasse. Provstiudvalget giver hvert menighedsråd meddelelse om rammebevillingen for driftsudgifter og rammen for anlægsudgifter, låneydelser og opsparing for det kommende budgetår. Menighedsrådet udarbejder på grundlag af rammebevillingen for driftsudgifter (driftsrammen) og bevillingerne for anlægsrammen årsbudget for kirke- og præstegårdskassen, jf. nedenfor i punkt 6 8. I tilfælde hvor flere menighedsråd i et pastorat har oprettet en præstegårdskasse, udarbejder menighedsrådene ved almindelig stemmeflertal budget for denne på et fællesmøde efter indhentet udtalelse fra præstegårdsudvalget. Budgetterne for kirke- og præstegårdskasserne indsendes til provstiudvalget inden en af provstiudvalget fastsat frist. Fastsættelse af ligningsbeløbene til kommunens kirke- og præstegårdskasse mv. 4. Provstiudvalget påser, at kirke- og præstegårdskassernes budget for det kommende regnskabsår er i overensstemmelse med de udmeldte rammer og bevillinger, jf. 5, stk. 1 og 2, i lov om folkekirkens økonomi, ligesom provstiudvalget foretager legalitetskontrol af budgetterne. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirke- og præstegårds-kasser og giver senest den 15. september kommunalbestyrelsen meddelelse om ligningsbeløbenes størrelse. Besluttende budgetsamråd 5. Menighedsrådene i et provsti kan beslutte, at budgetsamrådet skal have besluttende myndighed, jf. lov om folkekirkens økonomi 4, stk. 4. Såfremt det besluttende budgetsamråds virksomhed tilrettelægges i overens-stemmelse med den standardvedtægt, som Kirkeministeriet har godkendt, skal der ikke indhentes yderligere godkendelse af det besluttende budgetsamråd. Hvis menighedsrådene ønsker, at det besluttende budgetsamråds arbejde skal ske på andre vilkår, skal vedtægten for samarbejdet indsendes gennem provstiudvalget og stiftsøvrigheden til godkendelse i Kirkeministeriet, jf. lov om menighedsråd 43. Hvis budgetsamrådet har besluttende myndighed, fastsætter budgetsamrådet den enkelte kirkeeller præstegårdskasses bevilling for driftsudgifter (driftsrammen) og bevillinger til anlægsarbejder, låneydelser og opsparing (anlægsramme-udgifter), samt ligningsbeløb til kommunens kirke- og præstegårdskasser. Ved det besluttende budgetsamråds fastsættelse af ligningsbeløbet finder reglerne i lov om folkekirkens økonomi 6, stk. 1, 2. og 3. pkt., (5%-midler) samt 17a, stk. 8, tilsvarende anvendelse. Driftsrammeudgifter, anlægsrammeudgifter, omdisponeringsadgang mv. 6. Menighedsrådet skal indenfor den bevilling for driftsudgifter (driftsrammen) for budgetåret, som

3 provstiudvalget fastsætter for kirkekassen og eventuelt præstegårdskassen, årligt udarbejde et budget for kirke- og præstegårdskassens udgifter og indtægter, jf. 5, stk. 3 og 4, i lov om folkekirkens økonomi. 7. Driftsrammen, som provstiudvalget har fastsat, skal fordeles på hovedkonti 0, 1, 2, 3, 4 og 5 i kontoplanen for kirke- og præstegårdskasser. Ligningsbeløb henføres til hovedkonto 8, mens øvrige indtægter henføres til hovedkonto 6. Indbetalinger. Hovedkonto 0 Hovedkonto 1 Hovedkonto 2 Hovedkonto 3 Hovedkonto 4 Hovedkonto 5 Hovedkonto 6 Løn Kirkelige aktiviteter Administration Præstegård, præstebolig mv. Kirke, menighedslokaler, funktionærbolig mv. Kirkegård Indbetalinger Menighedsrådet kan i løbet af budgetåret overføre midler (foretage om-disponeringer) mellem samtlige driftskonti, dvs. hovedkontiene 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6 uden provstiudvalgets godkendelse. Menighedsrådet har adgang til ved årets slutning at overføre de midler på rammebevillingen for driftsudgifter, der ikke er brugt i løbet af et regnskabsår, til brug i efterfølgende år. 8. Anlægsrammen omfatter anlægsarbejder, låneydelser og opsparing og budgetteres på hovedkonto 7. Anlægsarbejder omfatter følgende udgiftstyper: Erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, samt større istandsættelsesarbejder og arbejder, hvortil der ydes statstilskud. Udgiften til et istandsættelses- og ombygningsarbejde regnes kun som et anlægsarbejde, hvis arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg. Udgifter til egentlige anlægsprojekter som fx nybyggeri regnes altid som anlægsudgifter. En bevilling til en anlægsudgift skal anvendes i overensstemmelse med dens formål. Bevillingen kan være flerårig. Afgrænsningen mellem hvilke udgifter, der kan henføres til driftsrammen og hvilke, der vedrører anlægsrammen, foretages af provstiudvalget. Bevillinger til afdrag og forrentning af lån samt opsparing til særlige formål fastlægges årligt af provstiudvalget. Der oprettes konto i pengeinstitut for hvert formål, hvortil der afsættes opsparing. Kontoen skal være forsynet med påtegning om, at menighedsrådet kun kan råde over indeståendet med provstiudvalgets samtykke. Enhver overførsel fra hovedkonto 7 Anlægsarbejder til rammebevillingen til driftsudgifter (hovedkonto: 0, 1, 2, 3, 4, og 5) kræver provstiudvalgets godkendelse, jf. dog nedenfor. Omdisponering mellem de enkelte bevillinger til anlægsudgifter kræver ligeledes provstiudvalgets godkendelse. Et beløb på en konto under hovedkonto 7 indgår efter et anlægsarbejdes udførelse i kirke- eller præstegårdskassens kassebeholdning. Viser det sig ved afslutningen af et anlægsarbejde, at

4 arbejdet rent faktisk er udført billigere end forventet, er besparelsen således en del af kassebeholdningen. I denne situation kan besparelsen (restbeløbet) uden provstiudvalgets godkendelse anvendes til udgifter på driftsrammen, medmindre anlægsarbejdet er lånefinansieret. Hvis et anlægsarbejde opgives, reduceres eller udskydes på ubestemt tid, kan den besparelse, som opstår for kirkekassen, ikke overføres til driftsrammen eller til følgende års anlægsbevilling. Provstiudvalget træffer i denne situation beslutning om, på hvilken måde beløbet skal anvendes indenfor det pågældende ligningsområde. Kontoplan, budgetskema mv. 9. Budgetskemaets formål er med udgangspunkt i rammebevillingerne til driftsudgifter og de anlægsudgiftsbevillinger, som provstiudvalget har fastsat, at lette den løbende opfølgning af budgetoverholdelsen. Skemaet tilgodeser også hensynet til offentlig fremlæggelse i en let tilgængelig form. Årsbudgetskemaet er opdelt i 3 afsnit: 1. En tekstdel, hvor budgetforudsætninger og særlige forhold anføres, 2. En oversigtsdel, hvor hovedkontiene med en specifikation på kontoniveau er samlet med henblik på at give offentligheden et overblik over årsbudgettet og 3. Oversigter over beløb fra driftsrammen eller anlægsrammen (anlægsarbejder, låneydelser og opsparing), som menighedsrådet ønsker at overføre til følgende år, anden opsparing, samt låneoptagelser. Menighedsrådet kan udskrive årsbudgettet fra edb-baserede budget- og regnskabssystemer med de konti, der fremgår af kontoplanen for kirke- og præstegårdskasserne. Kontoplanen for Kirke- og Præstegårdskasserne er specificeret i Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke og præstegårdskasser, december 2003, der kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside Der skal udarbejdes budget på hovedkontoniveau. Hvis menighedsrådet vælger at udarbejde et mere detaljeret budget, skal de kontonumre, der fremgår af konteringsvejledningen og det årsbudgetskema, der er omtalt ovenfor, anvendes. Med henblik på at sikre ensartede kontonumre i alle bogføringsprogrammer, har kontonumrene 4 cifre. Den systematik, der fremgår af årsbudgetskemaet skal anvendes. Det er kun nødvendigt at udskrive/anvende sider med specifikationer, dvs. de konti, der er budgetteret og bogført på. Årsbudgetskemaet ajourføres årligt sammen med årsregnskabsskemaet. Skemaerne kan ligeledes hentes på Kirkeministeriets hjemmeside. Er der oprettet præstegårdskasse i henhold til 1, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, anvendes årsbudgetskemaet tilsvarende ved budgetlægningen for præstegårdskassen. Årsregnskab, regnskabsskema mv. 10. Regnskabsåret for kirke- og præstegårdskassen er kalenderåret, og årsregnskabet skal aflægges senest den 1. april efter regnskabsårets udløb. Til brug for regnskabsaflæggelsen anvendes det årsregnskabsskema, der er godkendt af Kirkeministeriet. Den systematik, der fremgår af årsregnskabsskemaet skal anvendes. Det er kun nødvendigt at udskrive/anvende sider med specifikationer, dvs. de konti, der er bogført på.

5 Er der oprettet præstegårdskasse i henhold til 1, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, anvendes årsregnskabsskemaet tilsvarende ved aflæggelse af regnskab for præstegårdskassen. Regnskab for særlige nybygnings- og istandsættelsesarbejder føres som særskilte bi-regnskaber, ligesom der ved større kirkegårde med særskilt regnskab med provstiudvalgets godkendelse er mulighed for at videreføre hidtil anvendte regnskabssystemer. Biregnskabet for indsamlede midler kan enten specificeres nøje eller aflægges som en bekræftet udskrift af indsamlingsbog, der så træder i stedet for specifikationen. De indsamlede midler indgår ikke i regnskabet. Menighedsrådet aflægger regnskab i underskrevet stand og sender 1 eksemplar til provstiudvalget og 3 eksemplarer med bilag til provstirevisor inden den 1. april i året efter regnskabsårets udløb. Efter aftale mellem provstiudvalget og provstirevisor kan der ændres i antallet af regnskabseksemplarer. Revisor foretager revision og udarbejder revisionsprotokol og sender det påtegnede regnskab og revisionsprotokol til menighedsrådet senest den 15. september. Samtidig sendes et eksemplar af revisionsprotokollen til provstiudvalget. Når menighedsrådet modtager det reviderede regnskab i 2 eksemplarer samt revisionsprotokol fra provstirevisor, behandles regnskabet på et menighedsråds-møde og forsynes med rådets eventuelle bemærkninger. Det reviderede regnskab underskrives af menighedsrådet ved formanden og forsynes med dato. 2 regnskaber med revisionsprotokol fremsendes til provstiudvalget senest den 1. oktober. Provstiudvalget kan dispensere fra denne frist. Efter provstiudvalgets godkendelse tilbagesendes 1 eksemplar af regnskabet til menighedsrådet, mens provstiudvalget beholder det andet eksemplar. Efter modtagelsen af det godkendte regnskab behandler menighedsrådet regnskabet på ordinært rådsmøde, og bemærkning herom optages i menighedsrådets protokol. Bogholderi og rapportering 11. Den løbende bogføring foretages efter almindelig anerkendt bogføringsteknik. Der kan således anvendes kolonnebog eller -ark, kontokort med gennemskrivning, edb mv. Forretningsgangen baseres på det forhold, at der normalt ikke kan ske adskillelse mellem kasse og bogholderi. Bogholderiet skal være ajour, og kvartalsvis rapportering til menighedsrådet skal finde sted. Kassebogføringen må ikke være mere end 14 dage bagud, bortset fra særlige tilfælde, hvor dette skriftligt er godkendt af formanden for menighedsrådet. Kvartalsvis rapportering, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet, fremsendes til menighedsrådet så betids, at rådet senest 2 måneder efter kvartalets udløb kan behandle kvartalsrapporten på et menighedsrådsmøde. Rapporteringen skal indeholde oplysninger svarende til regnskabsblankettens oversigtsdel, og denne blanketside kan anvendes ved rapporteringen. Det skal imidlertid bemærkes, at det vil øge kvartalsrapportens anvendelighed, hvis den udfærdiges på en hel regnskabsblanket og ikke kun på oversigtskemaet.

6 Et eksemplar af kvartalsrapporten tilsendes provstirevisor senest 2 måneder efter kvartalets udløb. Det tilstræbes at en eventuel kontakt kassebeholdning ikke overstiger 500 kr. ved dagens slutning. I særlige tilfælde kan kassebeholdningen, efter aftale mellem menighedsråd og provstirevisor, fastsættes til et højere beløb end 500 kr. Alle udbetalinger skal være dokumenteret ved bilag og i nødvendigt omfang godkendt af en af menighedsrådet befuldmægtiget. Revision 12. Til varetagelsen af den løbende revision af de kirkelige kasser antages faguddannet revisionsbistand. Med hensyn til revisionens praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse henvises til nedenstående revisionsinstruks med bemærkninger. Provstiudvalgets forvaltningstilsyn og godkendelse 13. Provstiudvalget udøver forvaltningstilsyn i løbet af året. Provstiudvalget meddeler decision (endelig godkendelse) af regnskabet under hensyntagen til revisors antegnelser og menighedsrådets bemærkninger hertil, senest 1. november. Provstiudvalgets afgørelse vedrørende regnskabet kan indbringes for stiftsøvrig-heden. Kirkegårde, gravstedskapitaler m.v. 14. Budget og regnskab for kirkegårde udarbejdes efter retningslinierne i punkt 1 til 9, ligesom den i punkt 12 omhandlede revision tillige omfatter kirkegårdens regnskaber. For at sikre den størst mulige forsvarlighed i forbindelse med forretningsgangene omkring betaling for gravstedserhvervelse/fornyelse og vedligeholdelse fastsættes nedenstående bestemmelser om indbetalingsprocedurer for disse indtægter samt om kartotek over gravsteder. Bestemmelserne må sammenholdes med bestemmelserne i de gældende kirkegårdsvedtægter og regulativer for gravere og kirkegårdsledere. Erhvervelse/fornyelse af gravstedsret 15. Gravstedsbrev udarbejdes i et originaleksemplar med 1 kopi. Originaleksemplaret udleveres til indehaveren af gravstedsretten eller dennes be-fuldmægtigede. Kirkeværgen/graveren/kirkegårdsadministrationen opbevarer en kopi. Fornyelse af brugsret over gravsted sker ved påtegning på gravstedbrevet. Lige-lydende påtegning påføres kopien. Regning for erhvervelse/fornyelse sendes til indehaveren af gravstedsretten (boet) sammen med

7 gravstedsbrevet. Vedligeholdelse Kirkens overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for én fredningsperiode. 16. Normalt afgives et skriftligt tilbud. Aftale indgås skriftligt med indehaveren af gravstedsretten. Et eksemplar af den skriftlige aftale overgives gravstedsrettens indehaver, mens en genpart af aftalen opbevares af henholdsvis kirkeværgen, kassereren og graveren, ligesom et eksemplar sendes til stiftsøvrigheden. Den af stiftsøvrigheden foreskrevne formular skal benyttes, og indbetaling til stiftsøvrigheden skal finde sted pr. giro. Stiftsøvrigheden påser, at det indbetalte beløb er i overensstemmelse med gravstedsaftalen og den af provstiudvalget godkendte kirkegårdsvedtægt. Stiftsøvrigheden fastsætter de nærmere retningslinier vedrørende proceduren. Kirkens overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode 17. Aftale indgås med udtrykkeligt forbehold af stiftsøvrighedens godkendelse af aftalen, og den skriftlige aftale om vedligeholdelse udleveres først til indehaveren af gravstedsretten, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger. Kirkens overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for 1 år 18. Er aftale herom indgået mundtligt, bekræftes aftalen herefter skriftligt over for indehaveren af gravstedsretten eventuelt ved udsendelse af regning. Der udfærdiges regning på alle kirken tilkommende beløb vedrørende gravsteder uanset beløbets størrelse. Regninger for et-årige vedligeholdelsesaftaler udsendes en eller to gange årligt. Forudbetaling kan kræves. Indbetalinger i øvrigt 19. Regninger for andre ydelser (gravkastning, urnenedsættelser, anlæg eller omlægning af gravsted, pyntning af kirke, grandækning, som ikke indgår i et eller flerårlig vedligeholdelsesaftale, osv.) udsendes senest en måned efter arbejdets udførelse med angivelse af, at betaling kun kan ske via postgiro, bank eller sparekasse. Regninger udfærdiges på regningsblanketsæt med fortrykte, fortløbende numre og gennemskrivning til 2 kopier.

8 Kopi arkiveres i nummerorden og det påses, at alle numre er til stede. Regningskopierne opbevares af kassereren/kirkegårdsadministrationen. Annullerede regningssæt opbevares af kassereren/kirkegårdsadministrationen, således at brud i nummerfølgen ikke fremkommer. Menighedsrådet tager stilling til, om fordringerne skal overgives til retslig inkasso, eller om afskrivning af udestående beløb, som er uerholdelige, skal ske. Beslutning om afskrivning af tilgodehavender påføres regningskopien, og attesteres af menighedsrådet. Kartotek 20. Der føres af graveren et kartotek over ibrugtagne gravsteder med kartotekskort for hvert gravsted med angivelse af aftalegrundlag. Kortet skal indeholde oplysning om: 1. Gravstedets betegnelse (nummer og placering). 2. Navn og adresse for indehaveren af gravstedsretten. 3. Navne på de begravede. 4. Erhvervelsesperioden. 5. Aftale om vedligeholdelse, betalingsdato og beløb m.v. Ved eventuel overgang til EDB bør det tilstræbes, at der skabes mulighed for at afstemning af kartotek og bogholderi kan finde sted. 21. Foranstående regler finder anvendelse med virkning fra budget- og regnskabsåret De hidtidige bestemmelser i Kirkeministeriets cirkulære af 15. juli 1985 om budget og regnskab for samt revision af kirkelige kasser m.v. samt cirkulære af 15. marts 1988 om ændring af cirkulære af 15. juli 1985 om budget og regnskab for samt revision af kirkelige kasser m.v. ophæves. Kirkeministeriet, den 22. juli Cirkulæret træder i kraft den 1. januar Omdisponeringer som nævnt i punkt 6 8 kan ske med virkning for regnskabsåret 2004, mens budgetlægning efter cirkulæret i øvrigt først sker med virkning for regnskabsåret Kirkeministeriet, den 18. december 2003

9 BILAG REVISIONSINSTRUKS FOR REVISION AF MENIGHEDSRÅDENES REGNSKABER 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor eller af Kommunernes Revisorafdeling. Provstirevisor må med provstiudvalgets godkendelse udføre anden assistance for de menighedsråd, hvis regnskab han reviderer. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om de enkelte provstirevisorers ansættelsesområder under hensyntagen til de lokale forhold. Provstirevisor ansættes og afskediges af stiftsøvrigheden. Forinden ansættelse eller afskedigelse høres provstiudvalgene. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisorskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revision af statens regnskab mm.: Ved revisionen efterprøves, om regnskab er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af kassens midler og ved driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ved revision tager provstirevisor hensyn til det af provstiudvalget gennemførte forvaltningstilsyn. 3. Revisionen, der kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser, tilrettelægges efter de vejledende retningslinier, der er angivet i betænkningerne til denne revisionsinstruks og under hensyntagen til menighedsrådets kasse- og regnskabs-mæssige forretningsgange og kontrolforanstaltninger. Revisionens omfang afhænger af aktivitetens størrelse, administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 4. Der foretages revision i årets løb. Som led i revisionen, jf. 3, undersøger revisor de eksisterende forretningsgange og påser, om de er i overensstemmelse med de administrative forskrifter og om de er betryggende den administrative struktur taget i betragtning. Det bemærkes, at der normalt ikke kan ske adskillelse af bogholderi og kassefunktion. Kasse- og beholdningseftersyn, der foretages mindst en gang pr. regnskabsår, kan foretages som uanmeldt eftersyn eller, såfremt det findes hensigtsmæssigt, som anmeldt eftersyn med meget kort varsel. 5. Menighedsråd og provstiudvalg skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser mv., som revisor finder nødvendige. Revisor skal endvidere have adgang til de oplysninger og det materiale, som efter hans skøn er af betydning for udførelsen af hans hverv, herunder menighedsrådets beslutningsprotokol.

10 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give menighedsrådet og provstiudvalget meddelelse herom. 7. Revisor fører en revisionsprotokol for hvert menighedsråd. I revisionspro-tokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde, der er udført, samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger, herunder foretages notering om foretagne kasse- og beholdningseftersyn. Såfremt der ved kasse- og beholdningseftersyn konstateres uregelmæssigheder, sendes revisionsprotokollen straks til menighedsrådet og provstiudvalget. I forbindelse med revisionsbemærkninger i revisionsprotokollen vedrørende års-regnskabet skal revisor oplyse: 1. Hvorvidt revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser. 2. Hvorvidt revisor under sin revision har modtaget alle begærede oplysninger til bekræftelse af regnskabets rigtighed. 3. Hvorvidt revisor anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelser af særlig beretninger, rådgivning eller assistance. Revisionsprotokollen skal fortløbende pagineres. 8. Det reviderede regnskab forsynes med en påtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. BEMÆRKNINGER TIL REVISIONSINSTRUKS FOR REVISION AF MENIGHEDSRÅDENES REGNSKAB Ad 1. Til varetagelse af den løbende revision af de kirkelige kasser antages faguddannet revisionsbistand, enten statsautoriseret revisor, registeret revisor eller kommunernes revisorafdeling. Kun med stiftsøvrighedens tilladelse kan forudgående kirkekassefinansieret revision af de kirkelige kasser fremtidig opretholdes eller etableres. Der tænkes især her på situationer, hvor særlige restaureringsarbejder, kirkegårdsforhold eller mangelfuld regnskabsførelse tilsiger en sådan ordning. Provstirevisor er berettiget til at anvende materiale udført af fagfæller for disse menighedsråd. Provstirevisor gives tilladelse til, med Provstiudvalgets godkendelse, at yde betalt assistance for de af revisionen omfattede menighedsråd. En sådan tilladelse kan gives generelt eller specifikt. Menighedsrådet afholder udgifterne ved ordningens gennemførelse. Provstirevisionen udbydes af stiftsøvrighederne for større enheder. Det overlades til stiftsøvrighederne at fastlægge disse enheder under hensyntagen til de lokale forhold. Vejledende

11 skal man udtale, at enheder svarende til ca. 1/3 1/2 af et stift må anses for passende. Stiftsøvrighederne gennemfører kontraktforhandlinger med provstirevisor og orienterer de berørte provstiudvalg. Forinden der sker ansættelse eller afskedigelse af provstirevisor, indhentes en udtalelse fra provstiudvalgene. Ad 2. I henhold til revisionsinstruksens 2 skal revisionen udføres i overensstem- melse med god offentlig revisionsskik. God offentlig revisionsskik medfører, at revisionen udover finansiel revision tillige omfatter forvaltningsrevision. Undersøgelser vedrørende forvaltningsrevisionens tre aspekter, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, skal ikke gennemføres hvert år for alle områder, men kan tilrettelægges over en længere periode, således at enkeltområder udtages til vurdering hvert år i henhold til en plan dækkende flere år. Revisionen tilrettelægges under hensyntagen til, at menighedsrådene som oftest af praktiske grunde ikke kan foretage en adskillelse af kasse- og bogholderi-funktionerne. Grundlaget for revisionens udførelse er en af revisor udarbejdet revisionsplan omfattende såvel den finansielle revision som forvaltningsrevisionen, dels i årets løb, dels i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med udarbejdelse af revisionsplanen, koordinerer revisor sin indsats med det af provstiudvalget planlagte forvaltningstilsyn. Denne koordination og planlægning skal således gennemføres så tidligt som mulig og ikke senere end 30. juni i det aktuelle år. Provstiudvalg og revisor rapporterer gensidigt, såfremt planlægningsforudsætningerne ikke længere er aktuelle. I forbindelse med den finansielle revision kan revisor eksempelvis efterprøve: Om menighedsrådet overholder de i nærværende cirkulære angivne forret-ningsgange. Om menighedsrådets dispositioner i det væsentlige er i overensstemmelse såvel med bevillingsforudsætninger og gældende bestemmelser fastsat i love, administrative forskrifter, vedtægter mv. som med almindelig praksis. Om udgifterne er behørigt dokumenterede ved bilag, kontrakter mv. og posteret på de rigtige konti Om der er foretaget nødvendige registreringer af menighedsrådets indtægter, og om disse registreringer korrekt fremgår af bogføringen. Om indtægter og udgifter er henført til rette regnskabsår efter gældende regler. Om udgifterne til personale er i overensstemmelse med gældende overens-komster, aftaler mv. Om tilbageholdte løndele (pensionsbidrag, ATP-bidrag, skattefradrag mv.) og moms afregnes over for rette myndighed og til rette tid.

12 Om årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsføringen. Om der er rimelig overensstemmelse mellem budget og regnskab. Om menighedsrådets beholdning er korrekt medtaget i årsregnskabet og om henlagte midler er korrekt prohiberede. I forbindelse med forvaltningsrevisionen påhviler det revisor at efterprøve, om menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig administration ved forbrug af offentlige midler. Revisor kan eksempelvis efterprøve: Om varer og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk forsvarlig måde. Om likvide midler er anbragt fordelagtigt. Om eventuelle renteudgifter kan nedbringes ved indfrielse eller omplacering af lån. Om der utilsigtet sker en opsamling af midler. Om afgifter, gebyrer o. lign., som opkræves af menighedsrådet, er beregnet på et fyldestgørende og tilstrækkeligt ajourført grundlag. I forbindelse med forvaltningsrevisionen påhviler det desuden revisor i samarbejde med provstiudvalget som tilsynsmyndighed at vurdere produktivitet og effektivitet i overensstemmelse med disse begrebers indhold. Det skal understreges, at provstiudvalget i forbindelse med sit forvaltningstilsyn i det væsentlige gennemfører denne efterprøvning, især for så vidt angår effektivitets-aspektet, der vedrører sammenholdelse af mål og midler. Under hensyntagen til folkekirkens aktivitet vil det kun være i ekstraordinære tilfælde, at revisor invol-veres i vurderingen af effektivitetsaspektet. For så vidt angår produktivitetsaspektet vil revisor i højere grad skulle deltage i efterprøvningen. Dette vil mest hensigtsmæssigt kunne foregå i forbindelse med koordinationen mellem provstiudvalgets forvaltningstilsyn og revisors revisions-planlægning. Provstiudvalget udøver løbende forvaltningstilsyn med menighedsrådenes admini-stration. Forvaltningstilsynet udøves fx.: Når der sker påtegning på regulativ for kirkens personale (legalitetspåtegning). Når provstiudvalget forhandler takstregulativ i forbindelse med kirkegårdsved-tægtens godkendelse. Når provstiudvalget påser, at forpagtningskontrakter el. lejekontrakter fornyes, og det efterprøves i samarbejde med revisor, at de indgåede aftaler overholdes. Når menighedsråd ønsker ændringer i det godkendte budget, fordi grundlaget for budgetforudsætningerne er forandrede. Når provstiudvalget godkender finansieringsplan for et forelagt budget.

13 Når provstiudvalget tager stilling til provstesynets udsættelse, for at sikre den nødvendige finansiering af udsættelserne og angive rimelig tidsfrist for af-hjælpning af mangler. Når provstiudvalget tager stilling til menighedsrådets synsudskrift efter det årlige syn. Provstiudvalget har ikke selvstændige revisionsbeføjelser, men skal alene tage stilling til revisors bemærkninger til det aflagte regnskab. Såfremt provstiudvalget har andre indvendinger imod regnskabet end de af revisionen anførte, må provstiudvalget anmode provstirevisor om at tage sådanne indvendinger op til nærmere overvejelse. Såfremt provstiudvalget herefter forsat ikke finder at kunne godkende regnskabet, må provstiudvalget indsende en redegørelse til stiftsøvrigheden med begrundelse for den manglende godkendelse samt eventuelt foretage indstilling om anden revisionsbistand. BILAG 2 KONTOPLAN FOR KIRKE- OG PRÆSTEGÅRDSKASSER Se: Kirkeministeriets Konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser 2006

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Revision af bogføringslovgivningen

Revision af bogføringslovgivningen Revision af bogføringslovgivningen Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 121b København K Betænkning nr. 1140 Industriministeriet, august 1988 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-7355-2 HA. 00-504-bet.

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere