I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:"

Transkript

1 Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Budget 1. Menighedsrådenes årsbudgetter lægges i overensstemmelse med de retnings-linier, der er fastlagt i dette cirkulære, Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser og det nyeste skema til årsbudget for kirke- og præstegårdskasser, samt andre forskrifter og brugervejledninger, der er godkendt af Kirkeministeriet og udsendt til menighedsrådene. Budgetproceduren 2. Provstiudvalget indkalder i året før budgetåret en eller to repræsentanter for hvert menighedsråd i en kommune til budgetsamråd. Såfremt enkelte sogne i et andet provsti hører til vedkommende kommune, skal en eller to repræsentanter fra disse sogne indbydes til at deltage i budgetsamrådet. Hvis en kommune dækker flere provstier, kan provstiudvalgene aftale, at der afholdes budgetsamråd i det enkelte provsti for sognene i provstiet. Der kan afholdes flere budgetsamråd. Menighedsrådene har pligt til at lade sig repræsentere under budgetsamråd. Budgetsamråd er offentlige. Provstiudvalget træffer beslutning om bekendtgørelse af tid, sted og emner til drøftelse på budgetsamråd. Bekendtgørelsen skal ske på en sådan måde, at offentligheden bliver bekendt med afholdelsen af budgetsamrådet. På budgetsamrådet skal de økonomiske forhold i ligningsområdet belyses. På budgetsamrådet har menighedsrådene adgang til at fremlægge ønsker om fx større bygningsarbejder og andre resursekrævende projekter, med henblik på at menighedsrådene og provstiudvalget i fællesskab kan vurdere ønskerne. På budgetsamrådet oplyser menighedsrådene om, hvilke større udgifter og hvilke indtægter de forventer at få i de kommende år, både årlige indtægter i form af lejeindtægter, forpagtningsafgifter mv. og ekstraordinære indtægter i form af salgs- eller erstatningssummer vedrørende præsteembedernes landbrugsejendomme, der fremkommer i forbindelse med salg af rettigheder eller fast ejendom, samt om indtægter i form af gaver/arv mv. Budgetsamrådet har ikke besluttende myndighed, jf. dog nedenfor i punkt 5. Fastsættelse af rammebevilling for driftsudgifter og anlægsramme udgifter 3. Efter at der har været afholdt budgetsamråd, hvor de økonomiske forhold i ligningsområderne h b h dl i d l b illi d kl kikk

2 har været behandlet, fastsætter provstiudvalget en ramme-bevilling for den enkelte kirkekasses driftsudgifter og bevillinger for kirkekassens anlægsudgifter, låneydelser og opsparing for det kommende budgetår. Er der i et sogn eller pastorat oprettet en præstegårdskasse, fastsætter provstiudvalget også de nævnte bevillinger for denne kasse. Provstiudvalget giver hvert menighedsråd meddelelse om rammebevillingen for driftsudgifter og rammen for anlægsudgifter, låneydelser og opsparing for det kommende budgetår. Menighedsrådet udarbejder på grundlag af rammebevillingen for driftsudgifter (driftsrammen) og bevillingerne for anlægsrammen årsbudget for kirke- og præstegårdskassen, jf. nedenfor i punkt 6 8. I tilfælde hvor flere menighedsråd i et pastorat har oprettet en præstegårdskasse, udarbejder menighedsrådene ved almindelig stemmeflertal budget for denne på et fællesmøde efter indhentet udtalelse fra præstegårdsudvalget. Budgetterne for kirke- og præstegårdskasserne indsendes til provstiudvalget inden en af provstiudvalget fastsat frist. Fastsættelse af ligningsbeløbene til kommunens kirke- og præstegårdskasse mv. 4. Provstiudvalget påser, at kirke- og præstegårdskassernes budget for det kommende regnskabsår er i overensstemmelse med de udmeldte rammer og bevillinger, jf. 5, stk. 1 og 2, i lov om folkekirkens økonomi, ligesom provstiudvalget foretager legalitetskontrol af budgetterne. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirke- og præstegårds-kasser og giver senest den 15. september kommunalbestyrelsen meddelelse om ligningsbeløbenes størrelse. Besluttende budgetsamråd 5. Menighedsrådene i et provsti kan beslutte, at budgetsamrådet skal have besluttende myndighed, jf. lov om folkekirkens økonomi 4, stk. 4. Såfremt det besluttende budgetsamråds virksomhed tilrettelægges i overens-stemmelse med den standardvedtægt, som Kirkeministeriet har godkendt, skal der ikke indhentes yderligere godkendelse af det besluttende budgetsamråd. Hvis menighedsrådene ønsker, at det besluttende budgetsamråds arbejde skal ske på andre vilkår, skal vedtægten for samarbejdet indsendes gennem provstiudvalget og stiftsøvrigheden til godkendelse i Kirkeministeriet, jf. lov om menighedsråd 43. Hvis budgetsamrådet har besluttende myndighed, fastsætter budgetsamrådet den enkelte kirkeeller præstegårdskasses bevilling for driftsudgifter (driftsrammen) og bevillinger til anlægsarbejder, låneydelser og opsparing (anlægsramme-udgifter), samt ligningsbeløb til kommunens kirke- og præstegårdskasser. Ved det besluttende budgetsamråds fastsættelse af ligningsbeløbet finder reglerne i lov om folkekirkens økonomi 6, stk. 1, 2. og 3. pkt., (5%-midler) samt 17a, stk. 8, tilsvarende anvendelse. Driftsrammeudgifter, anlægsrammeudgifter, omdisponeringsadgang mv. 6. Menighedsrådet skal indenfor den bevilling for driftsudgifter (driftsrammen) for budgetåret, som

3 provstiudvalget fastsætter for kirkekassen og eventuelt præstegårdskassen, årligt udarbejde et budget for kirke- og præstegårdskassens udgifter og indtægter, jf. 5, stk. 3 og 4, i lov om folkekirkens økonomi. 7. Driftsrammen, som provstiudvalget har fastsat, skal fordeles på hovedkonti 0, 1, 2, 3, 4 og 5 i kontoplanen for kirke- og præstegårdskasser. Ligningsbeløb henføres til hovedkonto 8, mens øvrige indtægter henføres til hovedkonto 6. Indbetalinger. Hovedkonto 0 Hovedkonto 1 Hovedkonto 2 Hovedkonto 3 Hovedkonto 4 Hovedkonto 5 Hovedkonto 6 Løn Kirkelige aktiviteter Administration Præstegård, præstebolig mv. Kirke, menighedslokaler, funktionærbolig mv. Kirkegård Indbetalinger Menighedsrådet kan i løbet af budgetåret overføre midler (foretage om-disponeringer) mellem samtlige driftskonti, dvs. hovedkontiene 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6 uden provstiudvalgets godkendelse. Menighedsrådet har adgang til ved årets slutning at overføre de midler på rammebevillingen for driftsudgifter, der ikke er brugt i løbet af et regnskabsår, til brug i efterfølgende år. 8. Anlægsrammen omfatter anlægsarbejder, låneydelser og opsparing og budgetteres på hovedkonto 7. Anlægsarbejder omfatter følgende udgiftstyper: Erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, samt større istandsættelsesarbejder og arbejder, hvortil der ydes statstilskud. Udgiften til et istandsættelses- og ombygningsarbejde regnes kun som et anlægsarbejde, hvis arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg. Udgifter til egentlige anlægsprojekter som fx nybyggeri regnes altid som anlægsudgifter. En bevilling til en anlægsudgift skal anvendes i overensstemmelse med dens formål. Bevillingen kan være flerårig. Afgrænsningen mellem hvilke udgifter, der kan henføres til driftsrammen og hvilke, der vedrører anlægsrammen, foretages af provstiudvalget. Bevillinger til afdrag og forrentning af lån samt opsparing til særlige formål fastlægges årligt af provstiudvalget. Der oprettes konto i pengeinstitut for hvert formål, hvortil der afsættes opsparing. Kontoen skal være forsynet med påtegning om, at menighedsrådet kun kan råde over indeståendet med provstiudvalgets samtykke. Enhver overførsel fra hovedkonto 7 Anlægsarbejder til rammebevillingen til driftsudgifter (hovedkonto: 0, 1, 2, 3, 4, og 5) kræver provstiudvalgets godkendelse, jf. dog nedenfor. Omdisponering mellem de enkelte bevillinger til anlægsudgifter kræver ligeledes provstiudvalgets godkendelse. Et beløb på en konto under hovedkonto 7 indgår efter et anlægsarbejdes udførelse i kirke- eller præstegårdskassens kassebeholdning. Viser det sig ved afslutningen af et anlægsarbejde, at

4 arbejdet rent faktisk er udført billigere end forventet, er besparelsen således en del af kassebeholdningen. I denne situation kan besparelsen (restbeløbet) uden provstiudvalgets godkendelse anvendes til udgifter på driftsrammen, medmindre anlægsarbejdet er lånefinansieret. Hvis et anlægsarbejde opgives, reduceres eller udskydes på ubestemt tid, kan den besparelse, som opstår for kirkekassen, ikke overføres til driftsrammen eller til følgende års anlægsbevilling. Provstiudvalget træffer i denne situation beslutning om, på hvilken måde beløbet skal anvendes indenfor det pågældende ligningsområde. Kontoplan, budgetskema mv. 9. Budgetskemaets formål er med udgangspunkt i rammebevillingerne til driftsudgifter og de anlægsudgiftsbevillinger, som provstiudvalget har fastsat, at lette den løbende opfølgning af budgetoverholdelsen. Skemaet tilgodeser også hensynet til offentlig fremlæggelse i en let tilgængelig form. Årsbudgetskemaet er opdelt i 3 afsnit: 1. En tekstdel, hvor budgetforudsætninger og særlige forhold anføres, 2. En oversigtsdel, hvor hovedkontiene med en specifikation på kontoniveau er samlet med henblik på at give offentligheden et overblik over årsbudgettet og 3. Oversigter over beløb fra driftsrammen eller anlægsrammen (anlægsarbejder, låneydelser og opsparing), som menighedsrådet ønsker at overføre til følgende år, anden opsparing, samt låneoptagelser. Menighedsrådet kan udskrive årsbudgettet fra edb-baserede budget- og regnskabssystemer med de konti, der fremgår af kontoplanen for kirke- og præstegårdskasserne. Kontoplanen for Kirke- og Præstegårdskasserne er specificeret i Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke og præstegårdskasser, december 2003, der kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside Der skal udarbejdes budget på hovedkontoniveau. Hvis menighedsrådet vælger at udarbejde et mere detaljeret budget, skal de kontonumre, der fremgår af konteringsvejledningen og det årsbudgetskema, der er omtalt ovenfor, anvendes. Med henblik på at sikre ensartede kontonumre i alle bogføringsprogrammer, har kontonumrene 4 cifre. Den systematik, der fremgår af årsbudgetskemaet skal anvendes. Det er kun nødvendigt at udskrive/anvende sider med specifikationer, dvs. de konti, der er budgetteret og bogført på. Årsbudgetskemaet ajourføres årligt sammen med årsregnskabsskemaet. Skemaerne kan ligeledes hentes på Kirkeministeriets hjemmeside. Er der oprettet præstegårdskasse i henhold til 1, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, anvendes årsbudgetskemaet tilsvarende ved budgetlægningen for præstegårdskassen. Årsregnskab, regnskabsskema mv. 10. Regnskabsåret for kirke- og præstegårdskassen er kalenderåret, og årsregnskabet skal aflægges senest den 1. april efter regnskabsårets udløb. Til brug for regnskabsaflæggelsen anvendes det årsregnskabsskema, der er godkendt af Kirkeministeriet. Den systematik, der fremgår af årsregnskabsskemaet skal anvendes. Det er kun nødvendigt at udskrive/anvende sider med specifikationer, dvs. de konti, der er bogført på.

5 Er der oprettet præstegårdskasse i henhold til 1, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, anvendes årsregnskabsskemaet tilsvarende ved aflæggelse af regnskab for præstegårdskassen. Regnskab for særlige nybygnings- og istandsættelsesarbejder føres som særskilte bi-regnskaber, ligesom der ved større kirkegårde med særskilt regnskab med provstiudvalgets godkendelse er mulighed for at videreføre hidtil anvendte regnskabssystemer. Biregnskabet for indsamlede midler kan enten specificeres nøje eller aflægges som en bekræftet udskrift af indsamlingsbog, der så træder i stedet for specifikationen. De indsamlede midler indgår ikke i regnskabet. Menighedsrådet aflægger regnskab i underskrevet stand og sender 1 eksemplar til provstiudvalget og 3 eksemplarer med bilag til provstirevisor inden den 1. april i året efter regnskabsårets udløb. Efter aftale mellem provstiudvalget og provstirevisor kan der ændres i antallet af regnskabseksemplarer. Revisor foretager revision og udarbejder revisionsprotokol og sender det påtegnede regnskab og revisionsprotokol til menighedsrådet senest den 15. september. Samtidig sendes et eksemplar af revisionsprotokollen til provstiudvalget. Når menighedsrådet modtager det reviderede regnskab i 2 eksemplarer samt revisionsprotokol fra provstirevisor, behandles regnskabet på et menighedsråds-møde og forsynes med rådets eventuelle bemærkninger. Det reviderede regnskab underskrives af menighedsrådet ved formanden og forsynes med dato. 2 regnskaber med revisionsprotokol fremsendes til provstiudvalget senest den 1. oktober. Provstiudvalget kan dispensere fra denne frist. Efter provstiudvalgets godkendelse tilbagesendes 1 eksemplar af regnskabet til menighedsrådet, mens provstiudvalget beholder det andet eksemplar. Efter modtagelsen af det godkendte regnskab behandler menighedsrådet regnskabet på ordinært rådsmøde, og bemærkning herom optages i menighedsrådets protokol. Bogholderi og rapportering 11. Den løbende bogføring foretages efter almindelig anerkendt bogføringsteknik. Der kan således anvendes kolonnebog eller -ark, kontokort med gennemskrivning, edb mv. Forretningsgangen baseres på det forhold, at der normalt ikke kan ske adskillelse mellem kasse og bogholderi. Bogholderiet skal være ajour, og kvartalsvis rapportering til menighedsrådet skal finde sted. Kassebogføringen må ikke være mere end 14 dage bagud, bortset fra særlige tilfælde, hvor dette skriftligt er godkendt af formanden for menighedsrådet. Kvartalsvis rapportering, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet, fremsendes til menighedsrådet så betids, at rådet senest 2 måneder efter kvartalets udløb kan behandle kvartalsrapporten på et menighedsrådsmøde. Rapporteringen skal indeholde oplysninger svarende til regnskabsblankettens oversigtsdel, og denne blanketside kan anvendes ved rapporteringen. Det skal imidlertid bemærkes, at det vil øge kvartalsrapportens anvendelighed, hvis den udfærdiges på en hel regnskabsblanket og ikke kun på oversigtskemaet.

6 Et eksemplar af kvartalsrapporten tilsendes provstirevisor senest 2 måneder efter kvartalets udløb. Det tilstræbes at en eventuel kontakt kassebeholdning ikke overstiger 500 kr. ved dagens slutning. I særlige tilfælde kan kassebeholdningen, efter aftale mellem menighedsråd og provstirevisor, fastsættes til et højere beløb end 500 kr. Alle udbetalinger skal være dokumenteret ved bilag og i nødvendigt omfang godkendt af en af menighedsrådet befuldmægtiget. Revision 12. Til varetagelsen af den løbende revision af de kirkelige kasser antages faguddannet revisionsbistand. Med hensyn til revisionens praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse henvises til nedenstående revisionsinstruks med bemærkninger. Provstiudvalgets forvaltningstilsyn og godkendelse 13. Provstiudvalget udøver forvaltningstilsyn i løbet af året. Provstiudvalget meddeler decision (endelig godkendelse) af regnskabet under hensyntagen til revisors antegnelser og menighedsrådets bemærkninger hertil, senest 1. november. Provstiudvalgets afgørelse vedrørende regnskabet kan indbringes for stiftsøvrig-heden. Kirkegårde, gravstedskapitaler m.v. 14. Budget og regnskab for kirkegårde udarbejdes efter retningslinierne i punkt 1 til 9, ligesom den i punkt 12 omhandlede revision tillige omfatter kirkegårdens regnskaber. For at sikre den størst mulige forsvarlighed i forbindelse med forretningsgangene omkring betaling for gravstedserhvervelse/fornyelse og vedligeholdelse fastsættes nedenstående bestemmelser om indbetalingsprocedurer for disse indtægter samt om kartotek over gravsteder. Bestemmelserne må sammenholdes med bestemmelserne i de gældende kirkegårdsvedtægter og regulativer for gravere og kirkegårdsledere. Erhvervelse/fornyelse af gravstedsret 15. Gravstedsbrev udarbejdes i et originaleksemplar med 1 kopi. Originaleksemplaret udleveres til indehaveren af gravstedsretten eller dennes be-fuldmægtigede. Kirkeværgen/graveren/kirkegårdsadministrationen opbevarer en kopi. Fornyelse af brugsret over gravsted sker ved påtegning på gravstedbrevet. Lige-lydende påtegning påføres kopien. Regning for erhvervelse/fornyelse sendes til indehaveren af gravstedsretten (boet) sammen med

7 gravstedsbrevet. Vedligeholdelse Kirkens overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for én fredningsperiode. 16. Normalt afgives et skriftligt tilbud. Aftale indgås skriftligt med indehaveren af gravstedsretten. Et eksemplar af den skriftlige aftale overgives gravstedsrettens indehaver, mens en genpart af aftalen opbevares af henholdsvis kirkeværgen, kassereren og graveren, ligesom et eksemplar sendes til stiftsøvrigheden. Den af stiftsøvrigheden foreskrevne formular skal benyttes, og indbetaling til stiftsøvrigheden skal finde sted pr. giro. Stiftsøvrigheden påser, at det indbetalte beløb er i overensstemmelse med gravstedsaftalen og den af provstiudvalget godkendte kirkegårdsvedtægt. Stiftsøvrigheden fastsætter de nærmere retningslinier vedrørende proceduren. Kirkens overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode 17. Aftale indgås med udtrykkeligt forbehold af stiftsøvrighedens godkendelse af aftalen, og den skriftlige aftale om vedligeholdelse udleveres først til indehaveren af gravstedsretten, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger. Kirkens overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for 1 år 18. Er aftale herom indgået mundtligt, bekræftes aftalen herefter skriftligt over for indehaveren af gravstedsretten eventuelt ved udsendelse af regning. Der udfærdiges regning på alle kirken tilkommende beløb vedrørende gravsteder uanset beløbets størrelse. Regninger for et-årige vedligeholdelsesaftaler udsendes en eller to gange årligt. Forudbetaling kan kræves. Indbetalinger i øvrigt 19. Regninger for andre ydelser (gravkastning, urnenedsættelser, anlæg eller omlægning af gravsted, pyntning af kirke, grandækning, som ikke indgår i et eller flerårlig vedligeholdelsesaftale, osv.) udsendes senest en måned efter arbejdets udførelse med angivelse af, at betaling kun kan ske via postgiro, bank eller sparekasse. Regninger udfærdiges på regningsblanketsæt med fortrykte, fortløbende numre og gennemskrivning til 2 kopier.

8 Kopi arkiveres i nummerorden og det påses, at alle numre er til stede. Regningskopierne opbevares af kassereren/kirkegårdsadministrationen. Annullerede regningssæt opbevares af kassereren/kirkegårdsadministrationen, således at brud i nummerfølgen ikke fremkommer. Menighedsrådet tager stilling til, om fordringerne skal overgives til retslig inkasso, eller om afskrivning af udestående beløb, som er uerholdelige, skal ske. Beslutning om afskrivning af tilgodehavender påføres regningskopien, og attesteres af menighedsrådet. Kartotek 20. Der føres af graveren et kartotek over ibrugtagne gravsteder med kartotekskort for hvert gravsted med angivelse af aftalegrundlag. Kortet skal indeholde oplysning om: 1. Gravstedets betegnelse (nummer og placering). 2. Navn og adresse for indehaveren af gravstedsretten. 3. Navne på de begravede. 4. Erhvervelsesperioden. 5. Aftale om vedligeholdelse, betalingsdato og beløb m.v. Ved eventuel overgang til EDB bør det tilstræbes, at der skabes mulighed for at afstemning af kartotek og bogholderi kan finde sted. 21. Foranstående regler finder anvendelse med virkning fra budget- og regnskabsåret De hidtidige bestemmelser i Kirkeministeriets cirkulære af 15. juli 1985 om budget og regnskab for samt revision af kirkelige kasser m.v. samt cirkulære af 15. marts 1988 om ændring af cirkulære af 15. juli 1985 om budget og regnskab for samt revision af kirkelige kasser m.v. ophæves. Kirkeministeriet, den 22. juli Cirkulæret træder i kraft den 1. januar Omdisponeringer som nævnt i punkt 6 8 kan ske med virkning for regnskabsåret 2004, mens budgetlægning efter cirkulæret i øvrigt først sker med virkning for regnskabsåret Kirkeministeriet, den 18. december 2003

9 BILAG REVISIONSINSTRUKS FOR REVISION AF MENIGHEDSRÅDENES REGNSKABER 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor eller af Kommunernes Revisorafdeling. Provstirevisor må med provstiudvalgets godkendelse udføre anden assistance for de menighedsråd, hvis regnskab han reviderer. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om de enkelte provstirevisorers ansættelsesområder under hensyntagen til de lokale forhold. Provstirevisor ansættes og afskediges af stiftsøvrigheden. Forinden ansættelse eller afskedigelse høres provstiudvalgene. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisorskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revision af statens regnskab mm.: Ved revisionen efterprøves, om regnskab er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af kassens midler og ved driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ved revision tager provstirevisor hensyn til det af provstiudvalget gennemførte forvaltningstilsyn. 3. Revisionen, der kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser, tilrettelægges efter de vejledende retningslinier, der er angivet i betænkningerne til denne revisionsinstruks og under hensyntagen til menighedsrådets kasse- og regnskabs-mæssige forretningsgange og kontrolforanstaltninger. Revisionens omfang afhænger af aktivitetens størrelse, administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 4. Der foretages revision i årets løb. Som led i revisionen, jf. 3, undersøger revisor de eksisterende forretningsgange og påser, om de er i overensstemmelse med de administrative forskrifter og om de er betryggende den administrative struktur taget i betragtning. Det bemærkes, at der normalt ikke kan ske adskillelse af bogholderi og kassefunktion. Kasse- og beholdningseftersyn, der foretages mindst en gang pr. regnskabsår, kan foretages som uanmeldt eftersyn eller, såfremt det findes hensigtsmæssigt, som anmeldt eftersyn med meget kort varsel. 5. Menighedsråd og provstiudvalg skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser mv., som revisor finder nødvendige. Revisor skal endvidere have adgang til de oplysninger og det materiale, som efter hans skøn er af betydning for udførelsen af hans hverv, herunder menighedsrådets beslutningsprotokol.

10 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give menighedsrådet og provstiudvalget meddelelse herom. 7. Revisor fører en revisionsprotokol for hvert menighedsråd. I revisionspro-tokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde, der er udført, samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger, herunder foretages notering om foretagne kasse- og beholdningseftersyn. Såfremt der ved kasse- og beholdningseftersyn konstateres uregelmæssigheder, sendes revisionsprotokollen straks til menighedsrådet og provstiudvalget. I forbindelse med revisionsbemærkninger i revisionsprotokollen vedrørende års-regnskabet skal revisor oplyse: 1. Hvorvidt revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser. 2. Hvorvidt revisor under sin revision har modtaget alle begærede oplysninger til bekræftelse af regnskabets rigtighed. 3. Hvorvidt revisor anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelser af særlig beretninger, rådgivning eller assistance. Revisionsprotokollen skal fortløbende pagineres. 8. Det reviderede regnskab forsynes med en påtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. BEMÆRKNINGER TIL REVISIONSINSTRUKS FOR REVISION AF MENIGHEDSRÅDENES REGNSKAB Ad 1. Til varetagelse af den løbende revision af de kirkelige kasser antages faguddannet revisionsbistand, enten statsautoriseret revisor, registeret revisor eller kommunernes revisorafdeling. Kun med stiftsøvrighedens tilladelse kan forudgående kirkekassefinansieret revision af de kirkelige kasser fremtidig opretholdes eller etableres. Der tænkes især her på situationer, hvor særlige restaureringsarbejder, kirkegårdsforhold eller mangelfuld regnskabsførelse tilsiger en sådan ordning. Provstirevisor er berettiget til at anvende materiale udført af fagfæller for disse menighedsråd. Provstirevisor gives tilladelse til, med Provstiudvalgets godkendelse, at yde betalt assistance for de af revisionen omfattede menighedsråd. En sådan tilladelse kan gives generelt eller specifikt. Menighedsrådet afholder udgifterne ved ordningens gennemførelse. Provstirevisionen udbydes af stiftsøvrighederne for større enheder. Det overlades til stiftsøvrighederne at fastlægge disse enheder under hensyntagen til de lokale forhold. Vejledende

11 skal man udtale, at enheder svarende til ca. 1/3 1/2 af et stift må anses for passende. Stiftsøvrighederne gennemfører kontraktforhandlinger med provstirevisor og orienterer de berørte provstiudvalg. Forinden der sker ansættelse eller afskedigelse af provstirevisor, indhentes en udtalelse fra provstiudvalgene. Ad 2. I henhold til revisionsinstruksens 2 skal revisionen udføres i overensstem- melse med god offentlig revisionsskik. God offentlig revisionsskik medfører, at revisionen udover finansiel revision tillige omfatter forvaltningsrevision. Undersøgelser vedrørende forvaltningsrevisionens tre aspekter, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, skal ikke gennemføres hvert år for alle områder, men kan tilrettelægges over en længere periode, således at enkeltområder udtages til vurdering hvert år i henhold til en plan dækkende flere år. Revisionen tilrettelægges under hensyntagen til, at menighedsrådene som oftest af praktiske grunde ikke kan foretage en adskillelse af kasse- og bogholderi-funktionerne. Grundlaget for revisionens udførelse er en af revisor udarbejdet revisionsplan omfattende såvel den finansielle revision som forvaltningsrevisionen, dels i årets løb, dels i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med udarbejdelse af revisionsplanen, koordinerer revisor sin indsats med det af provstiudvalget planlagte forvaltningstilsyn. Denne koordination og planlægning skal således gennemføres så tidligt som mulig og ikke senere end 30. juni i det aktuelle år. Provstiudvalg og revisor rapporterer gensidigt, såfremt planlægningsforudsætningerne ikke længere er aktuelle. I forbindelse med den finansielle revision kan revisor eksempelvis efterprøve: Om menighedsrådet overholder de i nærværende cirkulære angivne forret-ningsgange. Om menighedsrådets dispositioner i det væsentlige er i overensstemmelse såvel med bevillingsforudsætninger og gældende bestemmelser fastsat i love, administrative forskrifter, vedtægter mv. som med almindelig praksis. Om udgifterne er behørigt dokumenterede ved bilag, kontrakter mv. og posteret på de rigtige konti Om der er foretaget nødvendige registreringer af menighedsrådets indtægter, og om disse registreringer korrekt fremgår af bogføringen. Om indtægter og udgifter er henført til rette regnskabsår efter gældende regler. Om udgifterne til personale er i overensstemmelse med gældende overens-komster, aftaler mv. Om tilbageholdte løndele (pensionsbidrag, ATP-bidrag, skattefradrag mv.) og moms afregnes over for rette myndighed og til rette tid.

12 Om årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsføringen. Om der er rimelig overensstemmelse mellem budget og regnskab. Om menighedsrådets beholdning er korrekt medtaget i årsregnskabet og om henlagte midler er korrekt prohiberede. I forbindelse med forvaltningsrevisionen påhviler det revisor at efterprøve, om menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig administration ved forbrug af offentlige midler. Revisor kan eksempelvis efterprøve: Om varer og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk forsvarlig måde. Om likvide midler er anbragt fordelagtigt. Om eventuelle renteudgifter kan nedbringes ved indfrielse eller omplacering af lån. Om der utilsigtet sker en opsamling af midler. Om afgifter, gebyrer o. lign., som opkræves af menighedsrådet, er beregnet på et fyldestgørende og tilstrækkeligt ajourført grundlag. I forbindelse med forvaltningsrevisionen påhviler det desuden revisor i samarbejde med provstiudvalget som tilsynsmyndighed at vurdere produktivitet og effektivitet i overensstemmelse med disse begrebers indhold. Det skal understreges, at provstiudvalget i forbindelse med sit forvaltningstilsyn i det væsentlige gennemfører denne efterprøvning, især for så vidt angår effektivitets-aspektet, der vedrører sammenholdelse af mål og midler. Under hensyntagen til folkekirkens aktivitet vil det kun være i ekstraordinære tilfælde, at revisor invol-veres i vurderingen af effektivitetsaspektet. For så vidt angår produktivitetsaspektet vil revisor i højere grad skulle deltage i efterprøvningen. Dette vil mest hensigtsmæssigt kunne foregå i forbindelse med koordinationen mellem provstiudvalgets forvaltningstilsyn og revisors revisions-planlægning. Provstiudvalget udøver løbende forvaltningstilsyn med menighedsrådenes admini-stration. Forvaltningstilsynet udøves fx.: Når der sker påtegning på regulativ for kirkens personale (legalitetspåtegning). Når provstiudvalget forhandler takstregulativ i forbindelse med kirkegårdsved-tægtens godkendelse. Når provstiudvalget påser, at forpagtningskontrakter el. lejekontrakter fornyes, og det efterprøves i samarbejde med revisor, at de indgåede aftaler overholdes. Når menighedsråd ønsker ændringer i det godkendte budget, fordi grundlaget for budgetforudsætningerne er forandrede. Når provstiudvalget godkender finansieringsplan for et forelagt budget.

13 Når provstiudvalget tager stilling til provstesynets udsættelse, for at sikre den nødvendige finansiering af udsættelserne og angive rimelig tidsfrist for af-hjælpning af mangler. Når provstiudvalget tager stilling til menighedsrådets synsudskrift efter det årlige syn. Provstiudvalget har ikke selvstændige revisionsbeføjelser, men skal alene tage stilling til revisors bemærkninger til det aflagte regnskab. Såfremt provstiudvalget har andre indvendinger imod regnskabet end de af revisionen anførte, må provstiudvalget anmode provstirevisor om at tage sådanne indvendinger op til nærmere overvejelse. Såfremt provstiudvalget herefter forsat ikke finder at kunne godkende regnskabet, må provstiudvalget indsende en redegørelse til stiftsøvrigheden med begrundelse for den manglende godkendelse samt eventuelt foretage indstilling om anden revisionsbistand. BILAG 2 KONTOPLAN FOR KIRKE- OG PRÆSTEGÅRDSKASSER Se: Kirkeministeriets Konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser 2006

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti.

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Sabro, den 5. oktober 2009 Vor ref.: 86.09/0324 OW/PFS Forslag vedrørende nyt cirkulære om kirke-

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision VEJ nr 10318 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke-

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads og

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune ÅRSREGNSKAB 2010 Bevtoft kirkekasse Bevtoft menighedsråd Haderslev provsti Haderslev kommune Kirkeministeriet, december 2010 Skovbo - Udskrevet - 06.03.2011 kl.14:33 Bevtoft kirkekasse Side 1 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Søllinge Sogns Menighedsråd i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 7737 CVR-nr. 42620114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7458 CVR-nr. 16660019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7157 CVR-nr. 16496316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vrigsted Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7957. CVR-nr. 68659019

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vrigsted Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7957. CVR-nr. 68659019 ÅRSREGNSKAB for Vrigsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7957 CVR-nr. 68659019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Davids Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9175. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Davids Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9175. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Davids Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 9175 CVR-nr. 34020795 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hvidovre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7141. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hvidovre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7141. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hvidovre Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7141 CVR-nr. 13895082 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vålse-Kippinge Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7615. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vålse-Kippinge Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7615. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vålse-Kippinge Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7615 CVR-nr. 35288899 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vigerslev Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7865. CVR-nr. 59059815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vigerslev Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7865. CVR-nr. 59059815 ÅRSREGNSKAB for Vigerslev Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7865 CVR-nr. 59059815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere