Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v."

Transkript

1 Dokumentnr.: /09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål 1. Kirke- og præstegårdskassernes budgetter fastlægges i et samvirke mellem menighedsråd, budgetsamråd og provstiudvalg. Budgetterne tjener flere forskellige formål. For det første giver budgettet hjemmel til og udgør styringsgrundlaget for menighedsrådets økonomiske dispositioner i løbet af året, idet menighedsrådet har ret til at disponere inden for de økonomiske rammer, som rammebevillingen til driftsudgifter og anlægsbevillingerne afstikker. For det andet er budgettet et redskab til en flerårig planlægning af indtægter og udgifter og derigennem en prioritering af personaleressourcer, kirkelige aktiviteter, bygningsvedligeholdelse mv. For det tredje danner budgetbidragene grundlag for drøftelser af prioriteringer mellem sognene inden for provstiet. Endelig giver drøftelserne på budgetsamrådet en lejlighed til at overveje mulighederne for samarbejde sognene imellem inden for forskellige områder. Disse forskellige formål afspejler sig i kravene til budgetterne og i budgetproceduren. Kirke- og præstegårdskassernes budgetter fastsættes efter en rammebudgetteringsmodel. Det betyder, at budgetlægningen tager udgangspunkt i fastlæggelsen af en samlet ramme for udgifterne inden for provstiet. Denne samlede ramme bliver derefter nedbrudt i rammer for de enkelte kirke- og præstegårdskasser. Herudover betyder det, at menighedsrådene har stor frihed til at budgettere og disponere inden for den fastsatte ramme. Rammebudgetteringsmodellen søger herved at forene hensynet til lokal frihed med en samlet økonomisk ansvarlighed. Foreløbig driftsramme 2. Den årlige budgetproces indledes med, at provstiudvalget fastsætter foreløbige driftsrammer for kirke- og præstegårdskasserne i provstiet og meddeler disse til menighedsrådene senest 15. april. Provstiudvalget tager ved fastsættelsen af de foreløbige driftsrammer udgangspunkt i de overordnede målsætninger for udviklingen i udgifter og ligning, som blev fastsat i forbindelse med det foregående års budgetlægning. Provstiudvalget kan ved fastsættelsen af de foreløbige driftsrammer tilbageholde en omprioriteringsreserve til senere fordeling i forbindelse med fastlæggelsen af de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger. Reserven vil for eksempel kunne etableres som følge af, at et anlægsarbejde er gennemført, eller et stiftsmiddellån er betalt ud, eller ved en grønthøsterbesparelse på driftsrammerne. 1

2 Der fastsættes foreløbige driftsrammer for budgetåret (B-året) og for tre budgetoverslagsår (BO1, BO2 og BO3). Rammerne for budgetoverslagsårene fastsættes i faste priser (dvs. i B-årets pris- og lønniveau). Menighedsmøde 3. Som opfølgning på betænkning 1491 om den lokale økonomi i folkekirken, har menighedsrådene fået en klar hjemmel til at afholde udgifter vedrørende aktiviteter og fremme af det kirkelige liv i sognet. Menighedsrådet har herved lettere ved at finansiere aktiviteter med menigheden. Menighedsrådene blev samtidig forpligtet til, én gang i løbet af året, at indkalde til et menighedsmøde, for at aflægge beretning om rådets virksomhed i løbet af året og orientere om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretningen behøver ikke at være skriftlig, men kan lægges på sognets hjemmeside, hvis den er skriftlig udarbejdet. Menighedsrådet skal herudover redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget. Det er særlig vigtigt efter et menighedsrådsvalg, at menighedsrådene får anledning til at drøfte målsætninger og mål i sognet, så der bliver tegnet en retning for det kirkelige arbejde de næste fire år. Hvad vil man satse på i det enkelte sogn, og er der nogle opgaver, som med fordel kan løftes i fællesskab af menighedsrådene i provstiet? Resultatet af drøftelserne kan blive et redskab til dialog med menigheden på menighedsmødet, og samtidig bidrage til drøftelserne på provstiniveau om provstiudvalget prioriteringer de kommende fire år. Til de fleste aktiviteter er der knyttet en økonomi, og det er derfor vigtigt at debatten om målsætninger og mål finder sted som en del af forårets budgetproces, og at menighedsrådet inddrager menigheden i drøftelserne. Menighedsrådet kan herefter vælge, at følge op på målsætningerne på f.eks. næste menighedsmøde. Budgetbidrag 4. På grundlag af den foreløbige driftsramme og drøftelserne på menighedsmødet, udarbejder menighedsrådene et budgetbidrag, som fremsendes til provstiudvalget inden for den af provstiudvalget fastsatte frist, dog senest den 15. juni. Menighedsrådene indberetter budgetbidraget i provstiernes budgetstøttesystem. Budgetbidraget omfatter følgende: a) Et foreløbigt driftsbudget, som ud over budgetåret også omfatter de tre budgetoverslagsår. Det foreløbige driftsbudget skal overholde de af provstiudvalget udmeldte foreløbige driftsrammer. Budgettet skal for budgetåret specificeres på kontiene i den af Kirkeministeriet fastlagte 4-cifrede kontoplan, mens det for budgetoverslagsårene specificeres på hovedkonti. b) En oversigt over de faste stillinger, som budgettet omfatter, med angivelse af stillingskvoten. c) Eventuelle ønsker om merudgifter i budgetåret og/eller budgetoverslagsårene, som ikke er omfattet af det foreløbige driftsbudget. Der skal anføres en kort begrundelse for merudgiftsønsket. d) Eventuelle ønsker om bevilling til anlægsudgifter i budgetåret og/eller budgetoverslagsårene. Ønsker om nye anlægsarbejder skal ledsages af en kort begrundelse. I tilfælde, hvor flere menighedsråd i et pastorat har oprettet en præstegårdskasse, udarbejdes budgetbidraget på et fællesmøde mellem menighedsrådene. Der træffes beslutning herom ved stemmeflertal efter indhentet udtalelse fra præstegårdsudvalget. 2

3 Hvis der er oprettet et særskilt budget for en kirkegård og kirkegårdens budget udarbejdes af kirkegårdslederen eller af kirkegårdsbestyrelsen, skal budgettet drøftes og godkendes af menighedsrådet. Hvis der er oprettet særskilt budget for en kirkegård som et samarbejde mellem flere sogne, udarbejdes budgetbidraget og eventuelle ønsker om yderligere driftsudgifter og bevillinger til anlæg af de pågældende menighedsråd i henhold til kirkegårdskassens vedtægter. Kirkegårdskassens budget indgår i de deltagende kirkekassers budget med den pågældende kasses respektive andel. Budgetbidraget for kirkegårdskasser følger i øvrigt samme regler som kirke- og præstegårdskasser. Til budget for kirke- og præstegårdskasser anvendes folkekirkens 4-cifrede kontoplan, konteringsvejledning og nyeste budgetskema, som kan hentes fra Kirkeministeriets hjemmeside. Budget for provstiudvalgskassen 5. Provstiudvalget skal udarbejde et budget senest den 15. juni. Provstiudvalget kan afholde udgifter til følgende formål: Valg af provstiudvalg Udvalgets møder, herunder befordringsgodtgørelse og diæter Medhjælp og provstiudvalgsmedlemmers deltagelse i relevante kurser Provstikontor og administration Samarbejde mellem menighedsråd i provstiet Særlige revisionsarbejder. Budgettet skal udarbejdes i henhold til provstiudvalgskassernes økonomisystem med tilhørende kontoplan, som det fremgår af IT systemet Provstiportalen. Provstiudvalget er forpligtet til at orientere menighedsrådene om budgettet på budgetsamrådet. Budgetsamråd 6. Der afholdes herefter budgetsamråd med udgangspunkt i de fremsendte budgetbidrag. Provstiudvalget indkalder en eller to repræsentanter for hvert menighedsråd i provstiet til budgetsamrådet. Hvis provstiet består af to eller flere kommuner eller dele af flere kommuner, afholdes budgetsamrådet dog særskilt for sognene i den enkelte kommune. Der kan afholdes flere budgetsamråd. Budgetsamrådet er offentligt. Bekendtgørelse om afholdelse af budgetsamrådet sker efter provstiudvalgets bestemmelse på en måde, der sikrer, at offentligheden bliver bekendt med afholdelsen. I bekendtgørelsen angives, hvilke emner der skal behandles på budgetsamrådet. Budgetsamrådet har ikke besluttende myndighed, med mindre der er truffet beslutning om at flytte kompetence fra provstiudvalget til budgetudvalget, jf. punkt 9. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet, og målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv drøftes. Der kan ved drøftelsen tages udgangspunkt i den ønskede udgiftsudvikling og i den ønskede udvikling i kirkeskatten set i lyset af blandt andet 3

4 befolkningsudviklingen, folkekirkens medlemsandel og udviklingen i udskrivningsgrundlaget inden for ligningsområdet. Med udgangspunkt i de fremsendte budgetbidrag drøfter budgetsamrådet endvidere menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for driftsramme og anlæg. Ligningsbeløb fordelt på flere kommuner 7. Hvis provstiudvalget omfatter flere kommuner eller dele af flere kommuner, træffer provstiudvalget beslutning om ligningsbeløbets fordeling senest den 1. september. Ligningsbeløbet til provstiudvalgskassen og landskirkeskatten skal vedrøre det samme regnskabsår og provstiudvalgene vil derfor i løbet af sommeren få udmeldt det følgende års landskirkeskats fordeling på kommuner. Ligningsbeløbet til kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskasser mellem flere kommuner skal fordeles i henhold til nedenstående eksempler. Eksempel 1 X-provsti omfatter i dette tilfælde kommune I, kommune II og kommune III. Landskirkeskatten udgør i hver af de tre kommuner følgende beløb: Kommune I: kr. svarende til 50 % af det samlede beløb Kommune II: kr. svarende til 30 % af det samlede beløb Kommune III: kr. svarende til 20 % af det samlede beløb Landskirkeskat i alt: kr. Provstiudvalget har fastsat ligningsbeløbet til provstiudvalgskassen til kr. Dette beløb fordeles på følgende måde: Kommune I: 50% af kr. svarende til kr. Kommune II: 30% af kr. svarende til kr. Kommune III: 20% af kr. svarende til kr. Ligningsbeløb i alt: kr. Eksempel 2 Y-provsti omfatter kommune I, kommune II samt ét sogn i en tredje kommune. Landskirkeskatten er beregnet til følgende beløb: Kommune I: kr. svarende til 50% af det samlede beløb Kommune II: kr. svarende til 20% af det samlede beløb Kommune III: kr. svarende til 30% af det samlede beløb Provstiudvalget har fastsat ligningsbeløbet til provstiudvalgskassen til kr. Der skal nu foretages en beregning af beløbet, der hører til sognet i kommune III. Sognet har indbyggere i kommune III, som har i alt indbyggere. Det svarer til 10% af kommunens indbyggere. 4

5 Sognets andel af landskirkeskatten i kommune III skal på den baggrund beregnes som 10% af kr. svarende til kr. Ligningsbeløbet på kr. fordeles herefter således. Kommune I: / = 0,6098 af = kr. Kommune II: / = 0,3659 af = kr. Kommune III: / = 2,44% af = kr. Ligningsbeløb i alt: kr. Det bogføringsansvarlige menighedsråd eller provstiudvalg registrerer ligningsbidragene, så det klart fremgår hvor meget den enkelte kommune bidrager med. Fastsættelse af ligningsbeløb 8. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget målsætninger for provstiets udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv, herunder en samlet udgiftsramme for drift og anlæg i budgetåret. På den baggrund fastlægger provstiudvalget: De endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for kirke- og præstegårdskasser 5 % reserven Ligningsbeløb for provstiudvalgskassen Kontrol af det bindende stiftsbidrag Ligningsbeløbet til provstiudvalgskassen og 5% reserven udbetales af kommunen til provstiudvalget. Ligningsbeløbet til menighedsrådene udbetales til de enkelte menighedsråd. De endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for kirke- og præstegårdskasserne i provstiet meddeles til menighedsrådene senest 15. september. Heri indgår en prioritering af menighedsrådenes ønsker til yderligere driftsudgifter og nye anlægsprojekter under hensyn til den samlede udgiftsramme. Provstiudvalget kan ved fastsættelsen af driftsrammer og anlægsbevillinger (og ved senere tildeling af yderligere midler fra 5 % reserven) tage hensyn til omfanget af videreførte midler i pågældende kirke- og præstegårdskasser samt til omfanget af anlægsopsparing, også selv om midlerne er opsparet til andre formål. Der fastsættes endelige driftsrammer for budgetåret (B-året) og for tre budget overslagsår (BO1, BO2 og BO3). Alle rammer er bindende for menighedsrådenes budgettering i indeværende års budgetproces. Rammerne for budget overslagsårene er ikke bindende, men alene vejledende for næste års budgetproces. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet til kommunens kirke- og præstegårdskasser. Provstiudvalget har ved ligningsbeløbets fastsættelse adgang til at afsætte midler til en reserve på op til 5 % af ligningsbeløbet. Ved forbrug af reserven har provstiudvalget det følgende år mulighed for at forhøje ligningen med henblik på reservens reetablering. Reserven kan bruges til imødegåelse af uforudsete udgifter i ligningsområdet i løbet af budgetåret. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløb for provstiudvalgskassen senest den 15. september. For at understøtte en samlet set bedre opgavevaretagelse i folkekirken og fremme det kirkelige liv i stiftet, er der skabt mulighed for at finansiere kommunikation mellem stift, menighedsråd og præster, formidling af kristendom samt forskellige slags udviklingsprojekter. Udgifterne finansieres af et 5

6 bindende bidrag fra menighedsrådene, som Stiftsudvalget vedrørende Økonomi (Stiftsrådet) kan opkræve, jf. Bek. nr. 707 af 21/06/2007. Bidraget udmeldes af stiftet til provstiudvalgene senest i november måned, og kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Provstiudvalget foretager kontrol heraf. Provstiudvalget giver senest den 15. september kommunalbestyrelsen meddelelse om ligningsbeløbet størrelse. Besluttende budgetsamråd 9. Budgetsamrådet har som udgangspunkt ikke besluttende myndighed. Menighedsrådene kan imidlertid på det første budgetsamrådsmøde efter nyvalg til menighedsråd, beslutte at flytte kompetence fra provstiudvalget til budgetsamrådet. Beslutningen er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode. Hvis der efter nyvalg ikke træffes fornyet beslutning om ændret kompetencefordeling, er budgetsamrådet alene orienterende. Budgetsamrådet kan overtage provstiudvalgets kompetence til at: a) Fastsætte målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv. b) Fastsætte en samlet udgiftsramme og et samlet ligningsbeløb, herunder en eventuel 5 % reserve (med mindre ligningsbeløbet fastsættes af et budgetudvalg). c) Fastsætte driftsrammer, anlægsbevillinger og ligningsbeløb til de enkelte kirke- og præstegårdskasser. Provstiudvalgets og budgetsamrådets kompetencer fastlægges i en vedtægt. Der kan træffes beslutning om, at budgetudvalget alene overtager visse af ovennævnte tre kompetencer, idet budgetsamrådet kan overtage a) alene, a) og b) eller a), b) og c). Såfremt budgetsamrådet har overtaget kompetencer fra provstiudvalget, er det provstiudvalgets opgave at udarbejde indstillinger til budgetsamrådets beslutning. Budgetsamrådet kan beslutte, at personalenormeringen fastlægges af provstiudvalget. I så fald kan budgetsamrådet fastlægge retningslinjer for personalenormeringen. Beslutningen træffes på det første budgetsamrådsmøde efter nyvalg til menighedsråd og er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode. Når budgetsamrådet træffer beslutning om en ændret kompetencefordeling vægtes det enkelte menighedsråds stemme i forhold til antal af valgte medlemmer i det enkelte råd, og beslutningen træffes ved kvalificeret flertal på 2/3. Ved budgetsamrådets beslutninger vedrørende budgetlægning vægtes stemmerne på samme måde, og beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Det er menighedsrådets flertal, der bestemmer mandatet til repræsentanterne på budgetsamrådet. Der kan derfor ikke blive tale om, at et vist antal stemmer fra det enkelte menighedsråd repræsenterer rådets flertal og et vist antal rådets mindretal. 10. Der skal nedsættes budgetudvalg hvis: Budgetudvalg a) kommunen omfatter to eller flere provstier, der hver har 50 % eller mere af deres folkekirkemedlemmer inden for kommunen, eller 6

7 b) kommunen omfatter to eller flere provstier, hvoraf mindst ét har mere end 20 %, men mindre end 50 % af deres folkekirkemedlemmer inden for kommunen. Det er i så fald budgetudvalget, der fastsætter det samlede ligningsbeløb til kommunens kirke-, præstegårdskasser og til provstiudvalgskasserne samt ligningsbeløbets fordeling mellem provstierne. I en kommune, der består af to provstier, kan kirkeministeren godkende, at der i stedet for to provstiudvalg og et budgetudvalg vælges ét fælles provstiudvalg for provstierne i kommunen. Det fælles provstiudvalg varetager i så fald samtlige opgaver, der er henlagt til provstiudvalg. Budget for kirke- og præstegårdskasser 11. Menighedsrådet fastsætter, inden for den af provstiudvalget fastsatte rammebevilling til driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter, budgettet for det kommende regnskabsår. For så vidt angår driftsrammen står menighedsrådet frit i sin budgettering af driftsudgifterne inden for den udmeldte ramme, forudsat at der er tale om formål, hvortil der kan afholdes udgifter af kirkekassen. På anlægsområdet er der tale om bindende bevillinger. Budgettet for præstegårdskassen fastsættes på et fællesmøde mellem menighedsrådene ved stemmeflertal efter indhentet udtalelse fra præstegårdsudvalget. Budgettet for kirke- og præstegårdskasserne specificeres på den 4-cifrede kontoplan og fremsendes til provstiudvalget senest den 15. november. Provstiudvalget påser, at kirke- og præstegårdskassernes budget for det kommende år er i overensstemmelse med de af provstiudvalget fastsatte rammer og bevillinger. Provstiudvalget foretager ligeledes legalitetskontrol af budgetterne, herunder at der er tale om formål, som der kan afholdes udgifter til af kirkekassen. 12. Menighedsrådene kan afholde udgifter af kirkekassen til følgende formål: 1) sognets kirkelige virksomhed 2) sognets begravelsesvæsen 3) indtægtsdækket virksomhed, som udøves i tilknytning til sognets kirkelige virksomhed og begravelsesvæsen 4) fremme af det kirkelige liv i provstiet 5) kirkelige formål af betydning for stiftet som helhed 6) den kirkelige betjening af folkekirkens medlemmer i udlandet, og 7) personregistrering Hvis der er oprettet en præstegårdskasse, afholdes de udgifter, der vedrører præstegården, af præstegårdskassen. Hvis der ikke er oprettet en præstegårdskasse i et pastorat med flere menighedsråd, træffer provstiudvalget beslutning om, af hvilken kirkekasse de nævnte udgifter skal afholdes. Udgifter vedrørende ikke-selvejende kirker afholdes som udgangspunkt af den, der ejer kirken, eller den, der ejer afløsningssummen for kirketienden, men menighedsrådet kan beslutte, at der af kirkekassen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af udgifter til ikke-selvejende kirkers vedligeholdelse og drift samt tilskud til kirkegårdens drift. 7

8 Kirkekassen oppebærer indtægter, herunder renter, udbytte m.v., af kirkens kapitaler samt betaling for brug af kirke og kirkegård. Renter, udbytte m.v. af præsteembedets kapitaler samt leje- og driftsindtægter for præsteembedets faste ejendomme indgår i præstegårdskassen, hvor en sådan oprettes, og ellers i kirkekassen. Oprettes der ikke en præstegårdskasse i et pastorat med flere menighedsråd, træffer provstiudvalget beslutning om, i hvilken kirkekasse de nævnte indtægter skal indgå. 13. I Kirkeministeriets konteringsvejledning, som kan hentes på ministeriets hjemmeside, fremgår den 4-cifrede kontoplan for kirke- og præstegårdskasser. Driftsrammen omfatter følgende hovedkonti i kontoplanen for kirke- og præstegårdskasser. Hovedkonto 0 Hovedkonto 1 Hovedkonto 2 Hovedkonto 3 Hovedkonto 4 Hovedkonto 5 Løn Kirkelige aktiviteter Administration Præstegård, præstebolig mv. Kirke, menighedslokaler, funktionærbolig mv. Kirkegård Ligningsbeløb opføres på hovedkonto 8 Kirkelig ligning, mens øvrige indtægter opføres på hovedkonto 6 Indbetalinger. De konti der ender på 1-9 er frivillige og kan anvendes, så længe formålet for den pågældende konto kan indgå under det formål, der er angivet på nærmeste ovenstående konto, der ender på 0. Anlægsbevillinger omfatter anlægsarbejder, låneydelser og opsparing og budgetteres på hovedkonto 7. Anlægsarbejder omfatter erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, samt større istandsættelsesarbejder og arbejder, hvortil der ydes statstilskud. Udgiften til et istandsættelses- og ombygningsarbejde regnes kun som et anlægsarbejde, hvis arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg. Udgifter til egentlige anlægsprojekter som f.eks. nybyggeri regnes altid som anlægsudgifter. Afgrænsningen mellem hvilke udgifter, der kan henføres til driftsrammen, og hvilke, der vedrører anlæg, foretages af provstiudvalget. Bevillinger til afdrag og forrentning af lån samt opsparing til særlige formål fastlægges årligt af provstiudvalget. Der oprettes en konto i pengeinstitut for hvert formål, hvortil der afsættes opsparing. Kontoen skal være forsynet med påtegning om, at menighedsrådet kun kan råde over indeståendet med provstiudvalgets samtykke. Menighedsrådenes disponering og lånoptagelse 14. I løbet af året kan menighedsrådet overføre midler (foretage omdisponeringer) mellem samtlige driftskonti uden provstiudvalgets godkendelse. Ved årets slutning har menighedsrådet adgang til at videreføre de midler på driftsrammen, der ikke er brugt i løbet af et regnskabsår, til brug i efterfølgende år. I beregning af det disponible beløb skal der fratrækkes et eventuelt underskud på årets anlægsprojekter. En bevilling til en anlægsudgift skal anvendes i overensstemmelse med dens formål. Bevillingen kan være flerårig. En uforbrugt bevilling til anlægsarbejder videreføres til næste år, såfremt anlægsarbejdet ikke er afsluttet. 8

9 Enhver overførsel fra en anlægsbevilling til driftsrammen kræver provstiudvalgets godkendelse, jf. dog nedenfor. Omdisponering mellem de enkelte bevillinger til anlægsudgifter eller overførsel af midler fra driftsrammen til anlægsudgifter kræver ligeledes provstiudvalgets godkendelse. Viser det sig ved afslutningen af et anlægsarbejde, at arbejdet er udført billigere end forventet, kan besparelsen overføres til driftsrammen uden provstiudvalgets godkendelse, med mindre anlægsarbejdet er lånefinansieret. Viser det sig derimod, at arbejdet er blevet dyrere end forventet, kan provstiudvalget beslutte, at merudgiften finansieres af den pågældende kirkekasses driftsramme, herunder videreførte midler fra tidligere år, af besparelser på andre anlægsarbejder eller af anlægsopsparing, også selv om midlerne er opsparet til andre formål. Hvis et anlægsarbejde opgives, reduceres eller udskydes på ubestemt tid, kan den besparelse, som opstår for kirkekassen, ikke overføres til driftsrammen eller til følgende års anlægsbevilling. Provstiudvalget træffer i denne situation beslutning om, på hvilken måde beløbet skal anvendes indenfor det pågældende ligningsområde. Menighedsrådet har ikke adgang til at oprette en kassekredit til kirke- eller præstegårdskassen. I tilfælde af en akut likviditetskrise, er der mulighed for at låne af egen anlægsopsparing (kræver provstiudvalgets tilslutning), ansøge provstiudvalget om 5 % midler til uforudsete udgifter, ansøge provstiudvalget om likviditetslån af 5 % midlerne eller at ansøge provstiudvalget om forskud på næste års ligning (hvilket kræver kommunalbestyrelsens tilslutning). Uforudsete udgifter er nye og uventede udgiftsbehov, der ikke kan vente til det efterfølgende år og som ikke kan finansieres ved hjælp af kompenserende besparelser. Et kortvarigt likviditetslån kan maksimalt ydes i 12 måneder. Provstiudvalget fastsætter betingelserne for lånet, herunder om hvorvidt der skal opkræves renter for lånet. Regnskab for kirke- og præstegårdskasser 15. Den valgte kasserer skal afgive kvartalsvis rapportering til menighedsrådet, hvor forbruget sammenholdes med budgettet. Rapporteringen skal indeholde oplysninger svarende til regnskabsskemaets oversigtsdel. Rapporten fremsendes til menighedsrådet så betids, at menighedsrådet kan behandle kvartalsrapporten senest 2 måneder efter kvartalets udløb. Efter menighedsrådets behandling, fremsender den valgte kasserer et eksemplar af kvartalsrapporten og beslutningsprotokollen fra det pågældende menighedsrådsmøde til provstirevisor senest 3 måneder efter kvartalets udløb. Årsregnskabsåret for kirke- og præstegårdskassen er kalenderåret. Regnskabet skal aflægges senest 1. april efter regnskabsårets udløb. Til regnskabet anvendes folkekirkens 4-cifrede kontoplan, Kirkeministeriets konteringsvejledning og nyeste regnskabsskema, der kan hentes på ministeriets hjemmeside. Den systematik, der fremgår af skemaet skal anvendes. Det er kun nødvendigt at udskrive/anvende sider med specifikationer, dvs. de konti, der er bogført på. Regnskabet skal indberettes i provstiernes budgetstøttesystem. Er der oprettet en præstegårdskasse anvendes årsregnskabsskemaet tilsvarende ved aflæggelse af regnskab for præstegårdskassen. Regnskab for særlige nybygnings- og istandsættelsesarbejder føres som særskilte biregnskaber og vedlægges regnskabet. De til menighedsplejen indsamlede beløb samt beløb indsamlet til andre 9

10 formål skal opføres i et biregnskab til kirkekassens årlige regnskab, jf. 10 i cirkulære om indsamling i kirkerne nr. 21 af 26. marts Biregnskab vedlægges regnskabsskemaet, jf. bilag 6. Hvis der føres særskilt regnskab for en kirkegård, og kirkegårdens regnskab udarbejdes af kirkegårdslederen eller af kirkegårdsbestyrelsen, skal regnskabet aflægges til menighedsrådet. Hvis der er oprettet særskilt budget for en kirkegård som et samarbejde mellem flere sogne, aflægges regnskabet i henhold til vedtægterne for kirkegårdskassen. Kirkegårdskassens regnskab indgår i de deltagende kirkekassers regnskab med den pågældende kasses respektive andel. Regnskabsaflæggelsen følger i øvrigt samme regler som kirke- og præstegårdskasser. Dog er der ved større kirkegårde med særskilt regnskab med provstiudvalgets godkendelse mulighed for at videreføre hidtil anvendte regnskabssystemer. Regnskabet i fire eksemplarer skal underskrives af rådets formand og kasserer og indberettes elektronisk i provstiernes budgetstøttesystem. Hvis et menighedsrådsmedlem har taget forbehold for godkendelse af regnskabet, skal det fremgå af beslutningsprotokollen fra det pågældende møde. En kopi af beslutningsprotokollen fra mødet hvor regnskabet blev behandlet, skal fremsendes til revisor sammen med det underskrevne regnskab. Bogholderi og rapportering 16. Den løbende bogføring foretages efter almindelige anerkendte bogføringsprincipper. Alle udgifter og indtægter skal være dokumenterede ved bilag og godkendt af den af menighedrådet bemyndigede. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at anvende originalbilag, skal det tydeligt fremgå af bilaget, at der er tale om en kopi. Der anvendes sædvanligvis edb-baserede regnskabssystemer, men der kan tillige anvendes kolonnebog eller ark og kontokort med gennemskrivning. Forretningsgangen er baseret på det forhold, at der normalt ikke kan ske adskillelse mellem kasse og bogholderi. Bogholderiet skal være ajour, og kvartalsvis rapportering til menighedsrådet skal finde sted. Kassebogføringen må ikke være mere end én måned bagud, bortset fra særlige tilfælde, hvor dette skriftligt er godkendt af formanden for menighedsrådet. Det tilstræbes, at en eventuel kontant kassebeholdning ikke overstiger kr. ved dagens slutning. I særlige tilfælde kan kassebeholdningen, efter aftale mellem menighedsråd og provstirevisor, fastsættes til et højere beløb end kr. Godkendelse af regnskab 17. Senest den 1. april fremsender menighedsrådet ét underskrevet eksemplar af regnskabet til provstiudvalget og tre underskrevne eksemplarer med bilag til provstirevisor. Revisor foretager revision, udarbejder revisionsprotokol og sender to eksemplarer af det påtegnede regnskab og revisionsprotokol til menighedsrådet senest den 15. september. Når menighedsrådet har modtaget det reviderede regnskab samt revisionsprotokol fra provstirevisor, behandles revisionsprotokollen på et menighedsrådsmøde og forsynes med rådets eventuelle bemærkninger. Det reviderede regnskab underskrives af menighedsrådet ved formanden og forsynes med dato. 10

11 Menighedsrådet fremsender to reviderede regnskaber med revisionsprotokol samt rådets eventuelle bemærkninger til provstiudvalget senest den 15. oktober. Provstiudvalget kan dispensere fra denne frist. Provstiudvalget meddeler senest den 15. november endelig godkendelse af regnskabet under hensyntagen til revisionsprotokollen og menighedsrådets eventuelle bemærkninger hertil. Efter provstiudvalgets godkendelse tilbagesendes ét eksemplar af regnskabet til menighedsrådet, mens provstiudvalget beholder det andet eksemplar. Efter modtagelsen af det godkendte regnskab behandler menighedsrådet regnskabet på rådsmøde, og bemærkning herom optages i menighedsrådets protokol. Revision og forvaltningstilsyn 18. Den løbende revision af de kirkelige kasser og revision af årsregnskaberne varetages af provstirevisor. Provstirevisor ansættes og afskediges af stiftsøvrigheden. Forinden ansættelse eller afskedigelse høres provstiudvalgene. Stiftsøvrigheden træffer afgørelse om de enkelte provstirevisorers ansættelsesområder under hensyntagen til de lokale forhold. Revisionen gennemføres i henhold til God Offentlig Revisionsskik, som det er fastlagt i Rigsrevisionens vejledning, jf. Revisionsopgaven ifølge God Offentlig Revisionsskik omfatter finansiel revision såvel som forvaltningsrevision samt kasse- og beholdningseftersyn. Provstirevisor må med provstiudvalgets godkendelse udføre anden assistance for de menighedsråd, hvis regnskab revisor reviderer. Revisionen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med revisionsinstruksen, jf. bilag 1 til cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. 19. Provstiudvalget udøver forvaltningstilsyn i løbet af året for kirke- og præstegårdskasser. Provstiudvalget kan anmode provstirevisor om bistand hertil. Tilsynet kan tage udgangspunkt i menighedsrådets kvartalsrapporter samt i de angivne eksempler i revisionsinstruksen. Såfremt provstiudvalget i forbindelse med behandling af sager vurderer, at menighedsrådets dispositioner ikke er i overensstemmelse med budgettet, lovgivningen og de faktiske forhold, har provstiudvalget pligt til at reagere overfor menighedsrådet. Kirkeministeriet, den 29. maj 2009 Klaus Kerrn-Jespersen Økonomichef /Myong Grøn 11

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere