DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR R)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)"

Transkript

1 Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet klage over registreret revisor R. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R blev meddelt beskikkelse som registreret revisor siden Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved revision af menighedsrådets regnskaber. Sagens omstændigheder: Indklagede har siden 1993 varetaget revisionen af klagerens bogføring og regnskab og har i henhold til kontrakt af 30. marts 2000 siden 1. april 2000 fungeret som revisor i 6 provstier i X Stift. I kontraktens punkt 2 hedder det: Revisionen af de kirkelige kasser skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som fastlagt i 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. og udføres i overensstemmelse med Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992 om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision herunder den i cirkulæret indeholdte revisionsinstruks og bemærkninger hertil,. Revisionen sker i øvrigt efter reglerne om statsautoriserede/registrerede revisorer og deres virksomhed..

2 Side 2 af 7 I kontraktens punkt 4 hedder det: Revisionen skal foretages som stedlig revision. Revisor skal påse, om forretningsgange er i overensstemmelse med administrative forskrifter og findes betryggende. Herunder bemærkes specielt, at der skal foretages kasse- og beholdningseftersyn hos hver enkelt kirkekasse mindst en gang pr. regnskabsår. Kasseeftersynet foretages som uanmeldt eftersyn eller, såfremt det findes hensigtsmæssigt, som anmeldt eftersyn med meget kort varsel. Ved kasseeftersynet skal revisor blandt andet: Foretage beholdningsopgørelse, som afstemmes med bogføringen. Foretage detaljeret bilagsrevision af samtlige bilag for en måned, dog for så vidt angår små kasser herunder præstegårdskasser, foretages bilagsrevisionen af samtlige bilag indenfor et kvartal. Udarbejde særskilt revisionsrapport omfattende disse forhold. Såfremt der ved kasse-, beholdningseftersynet konstateres uregelmæssigheder, sendes revisionsprotokollen straks til menighedsråd og provstiudvalget.. Kassereren varetog såvel bogholderi- som kassefunktion, og kassereren udførte arbejdet fra sin private bopæl, hvortil også kontoudtog fra klagers pengeinstitut blev fremsendt. Indklagede foretog den 21. november 2000 beholdningseftersyn hos kassereren og afstemte i forbindelse hermed 4 bankkonti i klagers pengeinstitut med indeståender på henholdsvis checkkonto ,95 kr., julekonto 2.375,32 kr., henlagte midler til en ny kirke ,45 kr. og forbudspåtegnet udløber 1/ ,35 kr. I revisionsprotokollatet pr. 31/ meddelte indklagede under sine bemærkninger, at der var en kassedifference på kr., og indklagede oplyste, at klager ikke reagerede på denne oplysning. Kassereren blev afskediget i december I den forbindelse viste det sig, at klagers konti var tømte, idet kassereren havde trukket hele klagers indestående ud til sig selv. Dette kunne lade sig gøre, fordi kassereren forfalskede kontoudtog og årsopgørelser fra banken. De forfalskede kontoudtog blev udleveret til indklagede i forbindelse med revision af bogføringen. Indklagede indhentede ikke de originale opgørelser fra banken, hvorfor

3 Side 3 af 7 forholdet ikke blev opdaget før i 2002 via klagerens pengeinstitut. Klagers tab udgør ,29 kr., som kassereren er dømt til at betale. Det besvegne beløb udgør heraf kr. Kassererens bo blev taget under konkursbehandling den 13. marts 2002, og hun har ingen betalingsevne. Af revisionsrapport udarbejdet på begæring af anklagemyndigheden i forbindelse med straffesagen mod kassereren fremgår, at uregelmæssighederne har fundet sted i årene fra og med 1997 til og med For så vidt angår indklagedes udførelse af revisionen fremgår det af kassererens forklaring i under straffesagen, hvor der blev afsagt dom den 13. november 2003, at indklagede kun igennem de fire år havde været på besøg én gang, vist nok i år 2000, at kassereren hvert år kørte op til indklagede med regnskaber og bilag, at kassereren udførte arbejdet fra sin privatadresse, at kassereren én gang årligt foretog rettelser i årsopgørelserne fra banken, og at hun til indklagede afleverede en fotokopi af den tilrettede årsopgørelse, samt at det tydeligt fremgik, at der var tale om en fotokopi, og at indklagede aldrig spurgte efter originale kontoudtog. Indklagede fremsatte ikke i revisionsprotokollaterne forslag til ændrede forretningsgange. Indklagede har under sagen oplyst, at han i forbindelse med årsregnskabsrevisionen modtog bilagsmaterialet senest 1. april og ved sit beholdningseftersyn for det nye regnskabsår returnerede materialet til kassereren. Kassereren havde i perioden boet på 3 adresser, og han har besøgt hende 2 gange på hendes første adresse og mindst 3 gange på hendes anden adresse. I 2001 forsøgte han forgæves at foretage kasseeftersyn på den sidste adresse. Der blev i oktober 2001 aftalt møde med kassereren, men dette blev af denne aflyst og erstattet af et nyt møde den 7. november Dette blev imidlertid den 6. november 2001 aflyst af kassereren og erstattet af et nyt møde den 5. december Dette møde aflystes af kassereren om aftenen den 4. december, idet edb-anlægget havde fået virus og systemet ikke kunne bruges. Indklagede kontaktede herefter formanden for menighedsrådet, der kunne bekræfte kassererens forklaring, idet andre menighedsrådsmedlemmer havde

4 Side 4 af 7 modtaget diskette fra kassereren indeholdende virus. Indklagede forespurgte samtidig, om klager havde købt obligationer, som det fremgik af indklagedes protokollat pr. 31/ , hvilket formanden bekræftede, idet der var købt for 1,5 millioner kr., og at obligationerne lå i depot i banken. Det aftaltes med formanden, at et nyt beholdningseftersyn skulle udskydes til edb-maskinen atter var i orden. Det viste sig senere, at klager havde ladet kassereren købe obligationerne uden selv at kontakte banken, og at kassereren herefter havde anskaffet for kr. obligationer i klagers navn og forfalsket alle bilag til 1,5 millioner kr., herunder rigtig beregning af kurtage, renter m.v. Der havde de seneste år været opsparet til en ny kirke, og beløbene var indsat på 2 aftalekonti i banken, som indklagede løbende havde kontrolleret var prohibiteret, og at der kun kunne hæves på kontiene ved skriftlig anmodning fra provstiet. Indklagede har kontrolleret indeståendet ved årsopgørelserne fra banken og ved beholdningseftersynene og senest den 21. november 2000 fået forelagt skrivelser fra banken om aftalekontiene, hvor beløb og kontonummer var angivet, og hvor banken havde meddelt om næste rentesatsaftale. Opgørelserne fra banken viste sig senere at være forfalsket. Indklagede har oplyst, at han løbende gennem årene har set kontoudtog fra banken, og at det ikke har givet anledning til bemærkninger eller vækket mistanke om forfalskninger. Indklagede har videre oplyst, at klager ved ansættelse af kassereren var blevet advaret af den tidligere kasserer, der var ansat i banken, idet man skulle passe på, hvis man antog hende. Denne oplysning var aldrig tilgået indklagede. Indklagede hævder, at såfremt klager ved denne lejlighed havde orienteret herom, ville han straks have anmodet provstiudvalget om udvidet kritisk revision. Indklagede har endelig gjort opmærksom på, at kassereren efter sin fratræden har besveget en ny arbejdsgiver for kr. Klager har forelagt spørgsmålet om indklagedes mulige overtrædelse af god revisionsskik for Foreningen Danske Revisorers responsumudvalg, som den 17. september 2004 besvarede de til udvalget stillede spørgsmål og udtalte, at indklagede med udgangspunkt heri ikke har handlet i strid med god revisionsskik. Klageren har vedlagt klagen responsum nr. 961 af 29. maj 1990 afgivet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers responsumudvalg i en sag, hvor en kasserer i en forening F over en årrække havde tilegnet sig kr. af foreningens midler.

5 Side 5 af 7 Responsumudvalget besvarede bl.a. følgende 2 spørgsmål bekræftende: 1. Burde statsautoriseret revisor R i forbindelse med sit arbejde som revisor for F i årene have afstemt kontoudtog og saldi med kontoførende pengeinstitut? 2. Burde en statsautoriseret revisor have opdaget, at de fra kassereren fremsendte kontoudtog var forfalskede? Responsumudvalget besvarede endvidere følgende tillægsspørgsmål: 1. a. Det bedes supplerende oplyst, om saldo på de foreliggende konti pr hvert år i perioden i forbindelse med årsregnskabets udarbejdelse og revision, burde have været afstemt ved direkte henvendelse til pengeinstitut, eventuelt telefonisk.? således: God revisionsskik forudsætter, at mellemværende med et pengeinstitut skal afstemmes enten ved henvendelse til det pågældende pengeinstitut eller ved afstemning af ajourført originalmateriale. Af en revisionsrapport udarbejdet på begæring af anklagemyndigheden i forbindelse straffesagen mod kassereren fremgår, hvorledes transaktionerne er gennemført, og at der er forskel på de i bogføringsmaterialet forefundne kontoudtog og de i banken senere udleverede. Klager har gjort gældende, at indklagede har tilsidesat de pligter, stillingen som revisor medfører, ved at have udført sin revision på grundlag af kopier af kontoog årsopgørelser fra klagers bank. Herunder forsømte indklagede at tilrettelægge sin revision på sådan vis, at det blev konstateret, at de pågældende kontoudtog var forfalskede. Ligeledes foretog indklagede ikke afstemning af kontoudtogene med kontoførende pengeinstitut. Indklagede har gjort gældende, at revisionen er udført i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 22. juli 1992 og er blevet udført som stikprøverevision i henhold til en revisionsplan. Såfremt der under revisionen var opstået mistanke om uregelmæssigheder, ville han have rettet der henvendelse til provstiudvalget, der herefter ville træffe bestemmelse om, hvorvidt der skulle foretages kritisk revision. Det er indklagedes opfattelse, at revisionen ikke skal omfatte undersøgelser med henblik på besvigelser, hvilket han har anført i revisionsprotokollaterne. Der er utallige måder, hvorpå der kan forekomme besvigelser, og det fremgår da ej heller af kontrakten, der i øvrigt er særdeles detaljeret beskrevet,

6 Side 6 af 7 hvorledes et sådant arbejde skal udføres, ligesom der ej heller af kontrakten fremgår, at der fra banken skal fremsendes en engagementsaftale, som ifølge indklagedes oplysning ville medføre en udgift til banken på 500 kr. Disciplinærnævnet udtaler: Det er ubestridt, at indklagede har været revisor for klageren i årene 1993 til 2001 og foretaget revision af klagers bogføring og årsregnskaber for årene 1993 til og med Det er ligeledes ubestridt, at kassereren i perioden 1997 til 2001 uretmæssig har tilegnet sig kr., uden at indklagede har konstateret uregelmæssighederne. Da det i klagen er præciseret, at indklagede har været revisor for indklagede siden 1993, må klagen opfattes som omfattende alle årene siden da. Det bemærkes, at klagen er modtaget i Disciplinærnævnet den 3. november 2004, og at forhold, der ligger mere end 5 år forud for denne dato er forældet. Da det ikke er oplyst, at indklagede har påtegnet regnskabet for 1998 efter den 3. november 1999, er klagen vedrørende dette og tidligere regnskabsår forældet og afvises fra nævnsbehandling. Det fremgår af sagen, at indklagede ikke har gjort klager opmærksom på den svage forretningsgang. Det kan ikke ved kassererens forklaring som tiltalt i straffesagen i anledning af underslæbet mod indklagedes opfattelse heraf lægges til grund, at indklagede ikke årligt har foretaget uanmeldt stedligt kasseeftersyn. Det kan derimod lægges til grund, at indklagede, der var bekendt med den svage forretningsgang, hvor kassereren havde både kasse- og bogføringsfunktioner, foretog sin kontrol på grundlag af kopier af kontoudtog uden at rette henvendelse til det kontoførende pengeinstitut eller ved afstemning af ajourført originalmateriale, jf. responsum nr. 961 af 29. maj 1990 afgivet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers responsumudvalg. Indklagede findes herved at have tilrettelagt sin revision i strid med god revisionsskik. For overtrædelse af 4 a, stk. i lov om registrerede revisorer, jf. 30, stk. 4, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, pålægges indklagede en bøde på kr., jf. 20, stk. 1, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Ved bødens fastsættelse er der som en skærpende omstændighed taget hensyn til, at indklagede har afsløret en manglende grundlæggende forståelse for sin revisionsmæssige opgave. Dette ses bl.a. ved, at han ved beholdningseftersynet den 21. november 2000 har afstemt med balancen pr. 30. september s.å., uden forinden at bogføre op til beholdningseftersynsdagen,

7 Side 7 af 7 og uagtet at det fremgår af cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992 om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision, at kirkekassens bogholderi skal være ajour, og at kassebogføringen kun i særlige tilfælde må være mere end 14 dage bagud, og uden at modtage løbende kontoudtog fra klagerens pengeinstitut. T h i b e s t e m m e s : Indklagede, registreret revisor R, pålægges en bøde på kr. Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 21, 2100 København Ø - Tlf Telefontid mandag fredag kl Cookie

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere