Vejledning om byvækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om byvækst"

Transkript

1 Vejledning om byvækst Planlægning og Byudvikling

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Planlovens bestemmelser om byvækst 2. Metode til opgørelse af arealbehov 3. Muligheder for at udlægge nye arealer 3.1 Positivt nettobehov for nye arealer - nyudlæg 3.2 Ikke positivt nettobehov - omfordeling 3.3 Undtagelsesbestemmelse til hovedreglen for byvækst 4. Indefra og ud 4.1 Undtagelsesbestemmelser til inde fra og ud side 2

3 Indledning Denne vejledning præciserer, hvordan kommunerne skal redegøre for behovet for at inddrage nye arealer til byvækst, og skal ses i forlængelse af Bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal af 2017 om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af planlovens 11a, stk. 12. Endvidere redegør vejledningen for det moderniserede princip om, at byvækst som udgangspunkt skal ske indefra og ud fra eksisterende by. Vejledningen er inddelt i fire dele. Første del giver et overblik over planlovens bestemmelser om byvækst. Anden del redegør for, hvordan kommunerne konkret skal opgøre behovet for at inddrage nye arealer til byvækst. Tredje del beskriver, hvordan kommunerne kan udlægge nyt areal til byvækst på baggrund af behovsopgørelsens resultater. I fjerde og sidste del redegøres for princippet om, at byudviklingen som udgangspunkt skal ske i direkte tilknytning til eksisterende bysamfund. side 3

4 1. Planlovens bestemmelser om byvækst Planloven indeholder en række bestemmelser, som regulerer kommunernes planlægning for byvækst. Nedenfor gennemgås planlovens samlede regler for byvækst. : 11, stk. 1. For hver kommune skal der foreligge en kommuneplan. Kommuneplanen skal omfatte en periode på 12 år. Efter planlovens 11, stk. 1, skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan hvert 4. år, der omfatter en periode på 12 år. Kommuneplanen fastlægger den overordnede retning og rammer for den enkelte kommunes fysiske udvikling, herunder kommunens behov for areal til byvækst inden for den 12-årige plan-periode. Planlovens formål er bl.a. at fremme, at der i den fysiske planlægning skabes gode rammer for erhvervsudvikling og vækst ved en afvejning af samfundets interesser i arealanvendelsen, hvor der både skal være plads til byudvikling, landbrug, vindmøller, sommerhusområder og natur m.v. og hvor potentielle miljøkonflikter i videst mulig omfang skal søges undgået. Byvækst forudsætter offentlige investeringer i kloakker, energiforsyning, infrastruktur, offentlig service mv. Den 12 årige planperiode er således kommunernes redskab til at udvikle byer og lokalsamfund, fremme en effektiv udnyttelse af offentlige investeringer og skabe gennemsigtighed for virksomheder, borgere, investorer, nabokommunerne mv. om den planlagte fysiske udvikling. Planlovens 11 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 6 12, fastlægger regler for inddragelse af nyt areal i den 12-årige periode: 11 a. Stk. 1. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for 1) Udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder. Stk. 6. Ved fastsættelse af retningslinjer efter stk. 1, nr. 1, kan kommunalbestyrelsen omfordele allerede udlagte arealer til byvækst. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan udlægge nye arealer til byzoner for at dække det forventede behov for byvækst i en periode på 12 år, jf. dog stk. 12. Stk. 8. Et nyt areal i byzone, jf. stk. 6 og 7, skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig be-byggelse i byzone. Stk. 9. Erhvervsministeren kan uanset stk. 8 efter ansøgning fra kommunalbestyrelser i særlige tilfælde meddele tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone. Stk. 10. Kommuneplanrammer og bestemmelser i lokalplaner for arealer udlagt efter tilladelse fra erhvervsministeren, jf. stk. 9, skal indeholde anvendelsesbestemmelser, der sikrer, at arealet alene kan anvendes til det ansøgte formål. Arealer udlagt til byzone efter erhvervsministerens tilladelse jf. stk. 9, kan ikke indgå i omfordeling af byzonearealer efter stk. 6. Stk. 11. Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde, hvor et udlæg af et areal til byzone er af national interesse, fastsætte regler efter 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., der fraviger stk. 6-8 for et afgrænset areal. Stk. 12. Erhvervsministeren fastsætter regler om kommunalbestyrelsens metode til at opgøre det forven-tede behov for at inddrage nye arealer til byvækst, herunder om adgangen til at fravige metoden på baggrund af et dokumenteret behov for at udlægge yderligere arealer til byvækst. side 4

5 Som anført ovenfor, skal kommuneplanen indeholde tilstrækkeligt med areal for at rumme den forventede byvækst i den 12-årige planperiode. Reglerne i 11 a, stk. 7, betyder, at en kommune kan udlægge nye arealer, hvis der kan redegøres for, at rummeligheden i den gældende kommuneplan ikke er tilstrækkelig til den forventede fysiske udvikling i de kommende 12 år. Strukturelle forandringer eller et nyt strategisk fokus siden vedtagelse af den seneste kommuneplan kan give anledning til, at en kommune ønsker at udlægge nye arealer til byvækst. Såfremt den eksisterende rummelighed er stor nok, men ikke indeholder alle de ønskede arealer til byvækst i den kommende planperiode, har kommunen efter 11 a, stk. 6, mulighed for at omfordele arealer, dvs. lægge nye arealer ind i kommuneplanen mod at udtage andre arealer af omtrent samme størrelse, således at den samlede rummelighed ikke øges væsentligt. Efter 11 a, stk. 12, fastsætter erhvervsministeren regler om metoden for at opgøre behov for at inddrage nye arealer til byvækst samt mulighederne for at fravige metoden. Metoden består af tre trin. I del 2 beskrives trin et og to, hvor metoden for at opgøre kommunens behov for areal i den 12-årige periode opgøres. I del 3 beskrives metodens tredje trin, hvor der på baggrund af behovsopgørelsen i trin et og to er forskellige muligheder og redegørelseskrav for at inddrage nye arealer til byvækst i kommuneplanen, alt afhængig af om behovsopgørelsen viser et positivt nettobehov for flere arealer eller ej. I del 3 redegøres der endvidere for muligheden for at fravige disse redegørelseskrav, jf. 11 a, stk a, stk. 8, lovfæster, at byzonearealer skal placeres i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. Hensigten er bl.a. at begrænse spredt bymæssig bebyggelse i landzonen, og dermed at forebygge, at landbrugets drift og udviklingsmuligheder begrænses. Endvidere er hensigten at fremme en effektiv udnyttelse af de offentlige investeringer gennem en sammenhængende placering af erhvervsvirksomheder, boliger m.v. Indefra og ud-princip beskrives i del a, stk. 9 og 10, vedrører muligheder for at fravige indefra og ud-princippet, ligesom 11 a, stk. 11 giver mulighed for at fravige såvel metoden for nyudlæg efter stk. 6 og 7 og princippet om indefra og ud efter stk. 8. Herudover fastlægger 11 b yderligere muligheder for at fravige princippet om indefra og ud. 11 b. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset 11 a, stk. 8, i særlige tilfælde fastsætte rammer i kommuneplanen for eksisterende fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, hvis, 1) fødevarevirksomheden udspringer af en produktion knyttet til lokale råvarer og stadig baserer produk-tionen på råvarer fra landbruget, 2) fødevarevirksomheden har eksisteret på stedet i mindst 5 år, 3) fødevarevirksomheden ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgsturisme, som bidrager til områdets turisme, og 4) der er en funktionel sammenhæng mellem fødevarevirksomheden og besøgsfaciliteterne. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, uanset 11 a, stk. 8, fastsætte rammer for overførsel af arealer i landzone til byzone, for veletablerede virksomheder som f.eks. produktionsvirksomheder, hvis virksomheden over en længere årrække har foretaget væsentlige investeringer i bebyggelse eller i produktion, og hvis virksomheden er beliggende i tilknytning til eksisterende nødvendig infrastruktur. Formålet med mulighederne for at fravige hovedreglerne i 11 a, stk. 6-8, samt undtagelserne 11 b, stk. 3-4, er at sikre eksisterende og nye virksomheders udviklingsmuligheder i landzone i de tilfælde, hvor det ud fra en samlet afvejning af de hensyn, der varetages ved planloven vurderes hensigtsmæssigt. Disse muligheder beskrives ligeledes i del 4. Når princippet lovfæstes, er der behov for, at det gøres fleksibelt, så det kan tilpasses konkrete forhold i kommunerne. Lovændringen forhindrer derfor ikke, at kommunalbestyrelsen kan planlægge for en asym-metrisk byudvikling f.eks. langs en central vej. side 5

6 2. Metode til opgørelse af arealbehov Efter planlovens 11, stk. 1, skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan hvert 4. år, der omfatter en periode på 12 år. Kommuneplanen fastlægger den overordnede retning og rammer for den enkelte kommunes fysiske udvikling, herunder kommunens behov for nye arealudlæg til byvækst inden for den 12-årige planperiode. Planlovens bestemmelser om byvækst i 11 a, stk. 7, fastlægger, at kommunalbestyrelsen skal anvende en af erhvervsministeren efter stk. 12 fastsat metode til at opgøre det forventede behov for at inddrage nye arealer til byvækst i den 12 årige planperiode. Behovsopgørelsen skal offentliggøres som en del af kommuneplanen. I følgende afsnit gennemgås metoden med tilhørende fiktive eksempler. Metoden inddeles i tre trin: 1. Kommunen opgør det samlede forventede arealbehov for de kommende 12 år (bruttobehovet). 2. Kommunen opgør rummeligheden, dvs. arealer til byvækst i den aktuelle kommuneplan, som end-nu ikke er udnyttet. 3. Kommunen vurderer, om der er behov for at udlægge nye arealer til byvækst, f.eks. fordi (1) behovet er større end rummeligheden, svarende til et positivt nettobehov, eller (2) fordi kommunen vurderer, at der er sket en ændring i sammensætningen af behovet for arealer til byvækst som følge af nye vilkår i kommunen eller samfundets udvikling generelt, som giver anledning til en omfordeling af arealer. Trin et og to gennemgås i nærværende afsnit. Trin 3 gennemgås i del 3. Trin 1: Opgørelse af bruttobehov Kommunen skal opgøre deres samlede forventede arealbehov for de kommende 12 år (bruttobehov). Dette sker som udgangspunkt på baggrund af en fremskrivning af historiske data om kommunens udvikling gennem de seneste 5 til 12 år. Opgørelsen kan derudover også baseres på analyser og dokumenterede forvent-ninger om vækstmuligheder i det område, hvor kommunen er beliggende eller en ændring i demografien, der eksempelvis medfører behov for anderledes boligtyper. Opgørelsen skal tage udgangspunkt i alment accepterede kilder, som f.eks. oplysninger om befolkningsudvikling, byggeaktivitet, beskæftigelse mv. fra Danmarks Statistik, kommunens officielle registreringer eller lignende. Der skelnes i opgørelsen mellem boliger og erhverv. Eksempel 1: En kommune har ud fra historiske data gennem de seneste 12 år bygget etagemeter boliger, svarende til gennemsnitteligt etagemeter om året. Behovet for de næste 12 år kan derfor opgøres til at være i samme størrelsesorden. Eksempel 2: En kommune har baseret fremskrivningen på baggrund af tal for de seneste 5 års byggeri svarende til etagemeter boliger, svarende til gennemsnitteligt etagemeter om året. Behovet for de kommende 12 år kan på den baggrund opgøres til etagemeter, svarende til 12 x etagemeter. Der kan tages udgangspunkt i en befolkningsfremskrivning fra eksempelvis Danmarks Statistik og planlægge for det. Den demografiske udvikling i kommunen sammenholdt med den eksisterende boligmasse kan eksempelvis have betydning for behovet, idet fraflytning af unge og tilflytning af ældre må forventes at medføre et skift i efterspørgslen fra f.eks. parcelhuse til børnefamilier til rækkehuse til ældre mv. side 6

7 Opgørelsen vil således blandt andet afhænge af, om den demografiske udviklingstrend matcher den eksiste-rende boligmasse, idet et evt. mismatch kan skabe behov for fleksibilitet i kommunernes mulighed for nyud-læg parallelt med omdannelsen af den eksisterende boligmasse. Opgørelsen vil endvidere kunne suppleres med et behov baseret på udviklingen i det område, hvor kommunen er beliggende. Eksempel: Der etableres et sygehus i nabokommunen, hvilket betyder 300 nye arbejdspladser. Den forventede efterspørgsel efter boliger, som følge af det nye sygehus, vil kommuner indenfor en rimelig pendlingsafstand også kunne tage højde for en andel af i deres planlægning. Trin 2: Opgørelse af rummelighed Kommunen opgør sin rummelighed i uudnyttede arealer, som allerede er udlagt i kommuneplanens rammer, dvs. eksisterende byggemuligheder indenfor ubebyggede arealer. Med ubebyggede arealer menes som udgangspunkt arealer beliggende i udkanten af byzonebyerne som bar mark. Kommunerne skal i opgørelsen skelne mellem arealer til erhverv og boliger. Der skelnes endvidere i opgørel-sen mellem arealer, - som er kommuneplanlagte uden lokalplan, - som er kommuneplanlagte med lokalplan, og - som både er kommuneplanlagte, lokalplanlagte og byggemodnet. vurderer, om disse arealer skal indgå i rummelighedsopgørelsen. Kommunen kan i deres opgørelse af den eksisterende rummelighed vælge at se bort fra arealer udlagt i tilknytning til mindre bysamfund i byzone med ingen eller stærkt begrænset befolkningsvækst forudsat, at arealerne er udlagt før 1. januar 2017 og ikke er byggemodnet. Eksempel: En kommune har med udgangspunkt i deres behovsopgørelse arealer til de næste 15 års udvikling. 1/3 af disse arealer er beliggende i tilknytning til mindre bysamfund i tilbagegang. Arealerne er lokalplanlagte, men ikke byggemodnede. Kommunen kan vælge at se bort fra disse arealer, så kommunen i deres eksiste-rende rummelighedsopgørelse har arealer til 10 års udvikling. Nedenstående figur viser tre byer indenfor samme kommune. By 1 og by 2 er i fremgang, mens by 3 er et mindre bysamfund i tilbagegang. Kommunen kan vælge ikke at medregne arealerne i by 3 i den samlede rummelighedsopgørelse, hvis kommunen vurderer, at en udvikling af arealerne indenfor den kommende planperiode er usandsynlig, og at arealerne i by 3 derfor ikke repræsenterer en aktuel rummelighed. By 1 Arealer til 7år By 2 Arealer til 3 år By 3 Arealer til 5 år Uudnyttede arealer i landzonelandsbyer medtages som udgangspunkt ikke i rummeligheden. Byggemodnede arealer er forbundet med væsentlige samfundsmæssige investeringer til f.eks. kloakering, veje mv. i et konkret område. Disse arealer skal indgå i rummelighedsopgørelsen over arealer, som skal ud-vikles inden for planperioden, men vil typisk ikke være genstand for en eventuel omfordeling af arealer. Kommunen skal i opgørelse af deres rummelighed forholde sig til mulighederne for byomdannelse og fortætning af allerede udnyttede arealer, da dette kan have betydning for, hvor store nye arealudlæg kommunen har behov for. Det er kommunen selv, som side 7

8 3. Muligheder for at udlægge nye arealer Med udgangspunkt i opgørelserne under trin 1 og trin 2, kan kommunen nu beregne nettobehovet (=bruttobehov minus rummelighed) og på baggrund heraf afgøre, hvilke behov kommunen har for at inddrage nye arealer til byvækst. Trin 3.1 Positivt nettobehov for nye arealer Nyudlæg Hvis kommunens rummelighed er mindre end kommunens bruttobehov, svarer det til et positivt nettobehov for nye arealer i planperioden. Kommunen kan i dette tilfælde udlægge nye arealer til byvækst, således at den nye rummelighed kan dække det forventede behov i den kommende 12-årige planperiode. I eksemplet, hvor en kommune har opgjort en rummelighed til 10 år i deres aktuelle kommuneplan, vil kommunen således kunne udlægge arealer til yderligere 2 år. Størrelsen på de konkrete arealudlæg vil afhænge af kommunens konkrete behov, idet f.eks. parcelhuse er mere arealkrævende end rækkehuse. Trin 3.2 Ikke-positivt nettobehov Omfordeling Såfremt kommunens rummelighed er større end eller lig med kommunens behov, betyder det, at kommuneplanen i forvejen indeholder tilstrækkeligt med arealer til at dække behovet i den kommende 12-årige periode. I dette tilfælde kan kommunen udlægge nyt areal til byvækst, hvis der samtidig udtages et andet areal af omtrent samme størrelse (hektar), som er planlagt til byvækst i den aktuelle kommuneplan. Eksempel: En kommune har med udgangspunkt i deres behovs- og rummelighedsopgørelse vurderet, at den aktuelle kommuneplan indeholder tilstrækkelige arealer til de kommende 15 år, også når der ses bort fra ikke byggemodnede arealer udlagt i tilknytning til kommunens mindre bysamfund med ingen eller stærkt begrænset befolkningsvækst. Aktuelt oplever kommunen imidlertid en stigende efterspørgsel efter boligud-vikling omkring en eller flere større byer og ønsker derfor at imødekomme denne efterspørgsel ved at udlægge flere arealer ved disse. En stor del af kommunens aktuelle udbud af boligarealer består imidlertid af byggemodnede arealer i byområder udenfor kommunens større byer. Kommunen vil derfor typisk vurde-re, at disse arealer ikke egner sig til at indgå i en omfordeling mellem byerne. Samtidigt har kommunen en stor rummelighed i ikke byggemodnede erhvervsarealer, som væsentligt overstiger kommunens forventning til erhvervsbyggeri i den kommende planperiode. Kommunen kan i dette tilfælde vælge at udlægge nye boligarealer i tilknytning til hovedbyen, mod at der udtages erhvervsarealer i omtrent samme Proceduren for omfordelingen skal følge planlovens regler om tilvejebringelse af kommuneplaner og lokal-planer, jf. lovens kapitel Undtagelsesbestemmelse til hovedreglen om byvækst Planloven rummer en undtagelsesbestemmelse, der muliggør, at erhvervsministeren kan udlægge nye area-ler, uden at der samtidig skal udtages et andet areal med tilsvarende størrelse: 11a, stk. 11. Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde, hvor et udlæg af et areal til byzone er af na-tional interesse, fastsætte regler efter 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., der fraviger stk. 6-8 for et afgræn-set areal. side 8

9 Det betyder blandt andet, at kommuner kan anmode ministeren om udarbejdelse af landsplandirektiver med retningslinjer, der fraviger metoden til opgørelse af arealbehovet samt indefra og ud, jf. nedenfor. Afvigelserne skal være begrundet i landsplanmæssige hensyn. Der kan f.eks. i særlige situationer være brug for at have adgang til de rette arealer for, at nye internationale investeringer kan placeres i Danmark. side 9

10 4. Indefra og ud Planloven lovfæster princippet om, at byudviklingen skal ske indefra og ud, jf. 11 a, stk. 8. Reglen indebærer, at udlæg af nye arealer til byvækst (boliger og erhverv mv.) som udgangspunkt også fremover skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder. Hensynet er bl.a. at sikre en effektiv ud-nyttelse af de investeringer, der foretages i infrastruktur (veje, ledningsanlæg, kloakering, vandforsyning, kollektiv trafik, offentlig service mv.). Kommunalbestyrelsen kan planlægge for en asymmetrisk byudvikling, f.eks. langs en central vej, hvis en sådan udvikling er begrundet i hensynet til en funktionelt sammenhængende byudvikling eller i områdets topografi. I kystnærhedszonen, bortset fra udviklingsområder, vil byudvikling normalt skulle ske bagved eksisterende bebyggelse, eller som»hulopfyldning«mellem to områder i by- eller landzone Undtagelsesbestemmelser til inde fra og ud Der er fire undtagelser til hovedreglen om, at byudvikling skal ske efter indefra og ud-princippet. Undtagelse 1: Særlige tilfælde Efter 11 a, stk. 9, kan erhvervsministeren uanset stk. 8 efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde meddele tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone. Det er hensigten, at muligheden i stk. 9 kun skal udnyttes i helt særlige tilfælde, hvor der er væsentlige planlægningsmæssige begrundelser for fravigelse fra indefra og ud eller hvor denne vil give utilsigtede begrænsninger for en kommunes udviklingsmuligheder. Afvigelser fra stk. 8 kan f.eks. begrundes i tilfælde, hvor det ikke giver mening at placere en bestemt type virksomhed i tilknytning til den eksisterende by. Det kan f.eks. være en fyrværkerifabrik eller andre typer virksomheder, som det ikke er muligt at placere i erhvervsområder i tilknytning til den eksisterende by. Det kan også være en virksomhed, der er afhængig af stedbundne ressourcer, som ikke kan findes i tilknytning til den eksisterende by, f.eks. virksomheder der kræver nærhed til energiinfrastruktur eller til ressourcer i undergrunden. 11 a, stk. 10, fastsætter, at kommuneplanrammer og bestemmelser i lokalplaner for arealer udlagt efter tilladelse fra erhvervsministeren, jf. stk. 9, skal indeholde anvendelsesbestemmelser, der sikrer, at arealet alene kan anvendes til det ansøgte formål. Arealer udlagt til byzone efter erhvervsministerens tilladelse jf. stk. 9, kan ikke indgå i omfordeling af byzonearealer efter stk. 6. Undtagelse 2: Nye internationale investeringer Efter 11 a, stk. 11, kan erhvervsministeren i særlige tilfælde, hvor et udlæg af et areal til byzone er af national interesse, fastsætte regler efter 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., der fraviger stk. 6-8 for et afgrænset areal. Kommuner kan efter bestemmelsen anmode ministeren om udarbejdelse af landsplandirektiver med retningslinjer, der fraviger den standardiserede metode om byvækst samt indefra og ud. Afvigelserne skal være begrundet i landsplanmæssige hensyn. Der kan f.eks. i særlige situationer være brug for at have adgang til de rette arealer for, at nye internationale investeringer af national interesse kan placeres i Danmark. side 10

11 Undtagelse 3: Fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter Efter 11 b, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen, uanset 11 a, stk. 8, i særlige tilfælde fastsætte rammer i kommuneplanen for eksisterende fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, hvis, 1) fødevarevirksomheden udspringer af en produktion knyttet til lokale råvarer og stadig baserer produkti-onen på råvarer fra landbruget, 2) fødevarevirksomheden har eksisteret på stedet i mindst 5 år, 3) fødevarevirksomheden ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgsturisme, som bidrager til om-rådets turisme, og 4) der er en funktionel sammenhæng mellem fødevarevirksomheden og besøgsfaciliteterne. Bestemmelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen, uanset lovforslagets 11 stk. 8, i særlige tilfælde kan planlægge for udvidelse af eksisterende fødevarevirksomheder, som udspringer af en produktion knyttet til landbrugs- og fiskeriprodukter, som har udviklet sig til attraktioner for borgere og turister. Det kan være fødevarevirksomheder som mikrobryggerier, vin- og alkoholproducenter, lokalt produceret eller forarbejdet frugt, grønt, kød- og mejeriprodukter, der ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgstu-risme, der har en naturlig sammenhæng med den eksisterende fødevareproduktion. Bestemmelsen retter sig mod virksomheder, der har behov for bygningsudvidelser, der ligger ud over, hvad der kan gives landzonetilladelse til. Det følger af den første betingelse i nr. 1, at fødevarevirksomheden skal udspringe af en produktion knyttet til lokale råvarer og stadig baserer produktionen på råvarer fra landbruget. Med landbruget menes, at pro-duktionen skal være baseret på landbrugs- og/eller fiskeriprodukter. I nr. 2 stilles der krav om, at fødevare-virksomheden har eksisteret på stedet i mindst 5 år. I nr. 3 stilles der krav om, at fødevarevirksomheden ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgsturisme, som bidrager til områdets turisme. I nr. 4 stilles der krav om, at der er en funktionel sammenhæng mellem fødevarevirksomheden og besøgsfaciliteterne. Foto: Colourbox side 11

12 Undtagelse 4: Virksomheder i landzone Efter 11 b, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde, uanset 11 a, stk. 8, fastsætte rammer for overførsel af arealer i landzone til byzone for veletablerede virksomheder som f.eks. produktionsvirksomheder, hvis virksomheden over en længere årrække har foretaget væsentlige investeringer i bebyggelse eller i produktion, og hvis virksomheden er beliggende i tilknytning til eksisterende nødvendig infrastruktur. Uden direkte tilknytning til byerne er der i dag eksisterende og veletablerede produktionsvirksomheder, hvor der er foretaget væsentlige investeringer i den eksisterende produktion og bebyggelse på stedet over en længere årrække. Det kan f.eks. være mellemstore produktionsvirksomheder, der er udvidet ad flere omgange på baggrund af landzonetilladelser eller store virksomheder, der allerede er udvidet væsentligt på baggrund af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen gives med bestemmelsen mulighed for ved udvidelser af disse virksomheder at tilvejebringe kommuneplanrammer. Kommunen kan så efterfølgende udarbejde en lokalplan, der overfører arealerne til byzone, således at det kan sikres, at disse virksomheder kan udvide den pågældende produktion i umiddelbar tilknytning til den eksisterende. Ved planlægningen for udvidelse af de i stk. 4 nævnte eksisterende virksomheder skal i øvrigt samme planlægningsmæssige hensyn lægges til grund, som normalt indgår i de planlægningsmæssige overvejelser, herunder hensyn til jordbrugserhvervet, miljøbeskyttelse og landskabelige interesser, trafikale hensyn og infrastruktur, samt øvrige nationale interesser. I denne forbindelse vil der også skulle ske en afvejning af, om det ud fra en samlet samfundsøkonomisk vurdering vil blive dyrere for kommunen at planlægge for en forbliven på stedet frem for at placere virksomheden i et udlagt erhvervsområde i en by. Det vil således i almindelighed være en forudsætning for at kunne planlægge for udvidelse af de i stk. 4 nævnte virksomheder, at der i forvejen er tilstrækkelig infrastruktur og offentlig service, så virksomhedens udvidelse ikke forudsætter eller vil medføre behov for nye offentlige investeringer i f.eks. større veje eller veje med større bæreevne, kloakering, kollektiv trafik mv. Således er bestemmelsen ikke møntet på en virk-somhed, der har behov for betydelig tung transport på steder, hvor det eksisterende vejnet vurderes ikke at kunne bære dette. Stk. 4 er ikke rettet mod nyetablerede virksomheder, som allerede i forbindelse med etableringen vil kunne forudses at få behov for større udvidelser. Det forhold at en virksomhed er etableret i en overflødiggjort bygning og evt. i den forbindelse har foretaget ombygning og/eller udvidelse med 500 m2 uden landzonetilladelse, kan ikke i sig selv begrunde, at bestemmelsen i stk. 4 kan bringes i anvendelse. Foto: Colourbox side 12

13 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Tlf

Vejledning om byvækst. Planlægning og Byudvikling. Foto: Colourbox

Vejledning om byvækst. Planlægning og Byudvikling. Foto: Colourbox Vejledning om byvækst Planlægning og Byudvikling Oktober 2017 Foto: Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 1 Planlovens bestemmelser om byvækst 4 1.1 Kommunens retningslinjer 4 1.2 Kommunenplanens

Læs mere

KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst

KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst KL kvitterer for fremsendelse af udkast til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal. KL er meget tilfreds med, at der med bekendtgørelsesudkastet

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 15. juni 2017 Til landets kystkommuner Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 1. Indledning Med aftalen Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner,

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Baggrund Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Generelt Lovændringen har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til

Læs mere

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning VEJLEDNING 15. marts 2017 Sag nr.: 2017-1434 Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning Vejledningen præciserer baggrunden for opgaven og skitserer de enkelte elementer i forløbet for

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen Nye udviklingsmuligheder ved kysterne Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen KONFERENCE TEKNIK & MILJØ 17 April 2017 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Aftale mellem regeringen,

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 KYSTOMRÅDER HVAD SKER DER? side 2 Erhvervsministerens fremsættelsestale, 25. januar 2017

Læs mere

Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune

Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune Mat i for eriale b part indelse shø ring Ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Kommuneplanens byudviklingsområder Kolding Kommune September 2017 2 Ændringer til forslag til Kommuneplan 2017-2029

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 121 Bilag 38 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 121 Bilag 38 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 121 Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN Vestjysk Landboforening 09.05.2017 AGENDA Baggrunden for moderniseringen af planloven Planlovens nye formålsbestemmelse Planlægning af byvækst Nye udviklingsmuligheder

Læs mere

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Foreløbigt vejledningsmateriale Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Planlægning og byudvikling Kolofon Titel: Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen Hvad er planlægning? Planloven regulere denfremtidige fysiske arealanvendelse i Danmark Kommunen er planmyndighed

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Den nye planlov muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Lovforslag om modernisering af planloven Lovforslag om modernisering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning.

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning. Mål Byernes udvikling skal ske efter nøje planlægning og præges af høj kvalitet. Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til de fremtidige klimaforandringer og medvirke til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

KLAR TIL DEN NYE PLANLOV - ØGET RÅDERUM, STØRRE ANSVAR

KLAR TIL DEN NYE PLANLOV - ØGET RÅDERUM, STØRRE ANSVAR KLAR TIL DEN NYE PLANLOV - ØGET RÅDERUM, STØRRE ANSVAR KLAR TIL DEN NYE PLANLOV 3 Den nye planlov trådte i kraft 15. juni 2017. Den giver kommunerne øget råderum i deres fysiske planlægning, men også

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Nye regler i planloven

Nye regler i planloven Side 1 Nye regler i planloven Advokat Josephine Fie Legarth Aggesen Advokat Britta Moll Bown Tirsdag den 4. april 2017 Side 2 Program L 121 baggrund og overblik L 121 formål L 121 produktionserhverv L

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK BILAG 3 - NYE REVIDEREDE HOVEDSTRUKTURTEKSTER: NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK Lisbjerg og Nye perspektivarealer Udviklingen af den nye by ved Lisbjerg og Nye skal op i gear frem mod 2030.

Læs mere

Planloven og L128 (kyst- og

Planloven og L128 (kyst- og Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 13 Offentligt Planloven og L128 (kyst- og landzone) Helle Tegner Anker Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), KU hta@life.ku.dk Planloven hovedelementer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009, indførelse af rækkefølgebestemmelse i Rammeområde 2C1 Farum Bytorv.

AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009, indførelse af rækkefølgebestemmelse i Rammeområde 2C1 Farum Bytorv. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2012 J.nr.: NMK-33-00093 (tidl. NKN-33-04053) Ref.: Bo Christiansen, BOC-NMKN AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere