Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017"

Transkript

1 7. december 2016 Sag nr.: /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr i offentlig høring i perioden fra den 5. oktober til den 7. december Erhvervsstyrelsen holdt den 14. november 2016 møde med Herning Kommune på teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Erhvervsstyrelsen udarbejdet et notat af 10. november 2016 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til forslaget. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post På baggrund af drøftelserne på mødet samt efterfølgende telefoniske drøftelser har Herning Kommune den 29. november samt den 2. og 5. december 2016 sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget. ERHVERVSMINISTERIET Det følgende er de aftalte ændringer og suppleringer indgået mellem Erhvervsstyrelsen og Herning Kommune. Arealudlæg til 12 års forbrug Arealudlægget til erhverv ved Gødstrup reduceres med 6,2 ha i kommuneplanforslaget, jf. nedenstående kort. Boligområde ved Haderup (02.B4) udgår af kommuneplanforslaget. Bymønster Kommunen supplerer kommuneplanforslaget, så de landsbyer der ønskes byudvikling i kommer til at stå under retningslinjer for bymønster.

2 2/6 Landsbyen Vind overføres til byzone ved lokalplanlægning, og kommer til at indgå i kommuneplanens bymønster. Desuden overføres hele Gødstrup landsby til byzone. I rækkefølgebestemmelserne for Gødstrup indarbejdes, at en udbygning forudsætter at eksisterende landsby er overført til byzone. Dermed sikres, at der foretages en overførsel i forbindelse med behov for udarbejdelse af lokalplaner i området. Byudvikling - Inde fra og ud Nedenstående rækkefølgeplan for udviklingen af Gødstrup indskrives i kommuneplanforslaget, herunder i kommuneplanrammerne: Gødstrup By Rækkefølgebestemmelse: Ny bydel Gødstrup skal udbygges med direkte forbindelse til hospitalet. Dette forudsætter at 54.E1 udbygges først sammen med 54.B1 samt 54.C1 når der opstår behov for egentlige centerfunktioner til at betjene 54.B1 og 54.E1. Udbygning forudsætter at nuværende landsby Gødstrup overføres til byzone. 54.B1 Rækkefølge bestemmelse: Ny bydel mellem Tjørring og Snejbjerg ved Gødstrup skal påbegyndes i denne rammes nordvestlige del. Der skal være direkte sammenhæng til kommuneplanramme 54.E1 og 54.C1. 54.B2 Rækkefølge bestemmelse: Området kan først udbygges når 54.B1 er udbygget. 54.C1 Rækkefølge bestemmelse: Nord for Hilmar Sølundsvej kan kun ske udbygning i direkte forbindelse til eksisterende bymæssig bebyggelse efter princippet indefra og ud. Syd for Hilmar Sølundsvej kan der kun ske udbygning i forbindelse med 54.E1 og 54.B1. Udbygning syd for Hilmar Sølundsvej forudsætter, at der er anden bebyggelse som en udbygning i 54.C1 kan knytte sig til. 54.E1 Rækkefølge bestemmelse: Området skal udbygges fra nord ved hospitalet langs Hilmar Sølundsvej mod syd. Der skal ved en udbygning sikres sammenhæng til 54.C1 mod øst. 54.E2 Rækkefølge bestemmelse: Området kan først udbygges når 54.E1 er udbygget. Dog kan der gives tilladelse til realisering af projekter, hvis de sker i direkte forbindelse til eksisterende bymæssig bebyggelse efter princippet indefra og ud. I kommuneplanforslaget fastholdes i Sdr. Felding et mindre område til erhverv ud mod Vardevej, så der fortsat er sammenhæng mellem erhvervsområderne.

3 3/6 Arealudlæg langs motorveje Kommuneplanforslaget suppleres med en formuering om, at de nuværende arealudlæg i området (erhvervsbånd langs motorvejen) er tiltænkt transporttungt erhverv. Området er logistikcenter og omlastningssted for modulvogntog til og fra Herning. Konkrete rammer i det åbne land I ramme 59.R11 tilføjes, at byggeri skal opføres i forbindelse med eksisterende bebyggelse. I ramme 79.R12 nedsættes bebyggelsesprocenten til 5. Desuden tilføjes, at bebyggelse kun må opføres på matrikel 3a, 4a, 6ao og 6cz Søby By. I ramme 59.E12 præciseres anvendelsesbestemmelserne med følgende: Det er kun muligt for nuværende foderstof virksomhed at udvide. Der må ikke placeres ny erhverv. Eksempel på retningslinjer og kort fremgår nedenfor. EKSEMPEL Navn Detailhandel max Bydelscenter Herning Nordøst Bydelscenter Herning Nordvest Detailhandel Kommunen supplerer kommuneplanforslagets retningslinjer med det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker. Desuden suppleres kommuneplanforslaget med kort med klare afgrænsninger af bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Rammer Udvalgvare Max Dagligvare max 12.C Bestående detailhandel 12.C C

4 4/6 EKSEMPEL Bydelscenter Herning Nordøst 12.C6 12.C3 EKSEMPEL Bydelscenter Herning Nordvest 13.C1 Vejinteresser Haderup omfartsvej Kommunen opdaterer kortbilag 8 med den vedtagne linjeføring for Haderup omfartsvej. Ilskov omfartsvej Kommunen tilføjer omfartsvej ved Ilskov til kortbilag 8.. Kommunale udpegninger

5 5/6 Kommunen supplerer kommuneplanforslaget med en formulering om, at kommuneplanforslaget tilpasser kommunale udpegninger (fx skovrejsning) ved eksisterende statsveje og disses byggelinjer. VVM-pligtige anlæg Kortbilag rettes så det viser den korrekte lokalplangrænse. 01.E10 Anvendelsesbestemmelse rettes, så det fremgår tydeligt at vejbyggelinje fra motorvej er 50 m plus højde- og passagetillæg. 49.T45 Anvendelsesbestemmelse rettes, så det fremgår der er tale om en vejbyggelinje, der skal respekteres og ikke en vejinteressezone. Vejinteressezonen fjernes fra kortbilag 8, da den ikke længere er aktuel. Risikovirksomheder I kommuneplanforslaget ændres retningslinje 12 for risikovirksomheder til følgende: 12. For virksomheder med særlige beliggenhedskrav fastlægges konsekvenszoner i en afstand svarende til afstand ved deres miljøklassificering. Inden for dette område må der ikke opføres boliger eller anden forureningsfølsom bebyggelse eller anlæg, bortset fra bebyggelse, der er nødvendig for landbruget. Forsvarsinteresser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fremsendte den 9. november 2016 (kl ) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses høringssvar til Herning Kommunes Forslag til Kommuneplan Kommunen tilretter kommuneplanforslagets afsnit om Støjbelastede arealer i overensstemmelse med det fremsendte høringsvar. Ligeledes tilrettes kort over støjkonsekvenszoner, således at de er i overensstemmelse med de fremsendte kort fra ovennævnte høringsvar. I kommuneplanforslaget tilføjes følgende retningslinje til retningslinjerne for Overordnet grøn struktur : Udpegning af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser må ikke begrænse forsvarets operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter og -muligheder, og derfor skal Forsvarets interesser vægtes højere på disse arealer. Vindmølleområde 49.T44 fjernes fra kommuneplanforslaget. Kommunen indarbejder i rammerne for vindmølleområder, der ligger i nærheden af forsvarets arealer, at der vil være restriktioner på, hvor høje vindmøllerne kan blive. Ramme 89.J8 og 89.J10 tilrettes efter anvisningerne i det fremsendte høringsvar.

6 6/6 I kommuneplanrammen for tekniske anlæg 99.T42 indskrives, at den konsekvenszone som udlægges omkring biogasanlægget ikke vil medføre en begrænsning for forsvarets anvendelse af deres areal inden for konsekvenszonen. Arealudlægget ved Vind udtages af kommuneplanforslaget. Naturinteresser I kommuneplanforslaget ændres retningslinje 1 i hovedstruktur afsnittet Overordnet grøn struktur til følgende: Den grønne struktur, i planloven beskrevet som særlige naturbeskyttelsesinteresser, fremgår af bilag 2. Yderligere opdeles kortbilag 2 for at skabe en entydig sammenhæng mellem retningslinjer og kort. Kortene vedlægges den endeligt vedtagende plan. Kommunen vil udarbejde et kommuneplantillæg i planperioden, hvor de potentielle økologiske forbindelser ændres fra linjer til en egentlig arealudpegning. Kommuneplantillægget forventes udarbejdet i forbindelse med arbejdet med Grønt Danmarkskort. Formelle forhold Kommunen udarbejder nye kortbilag med større opdeling af de enkelte udpegninger, som vedlægges den endelige PDF udgave.

Til Herning Kommune Hermed fremsendes Erhvervsstyrelsens indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2017 samt aftalenotat og teknikernotat.

Til Herning Kommune Hermed fremsendes Erhvervsstyrelsens indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2017 samt aftalenotat og teknikernotat. 001 Erhvervsstyrelsen, Lise Frydendahl Mølck, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Til Herning Kommune Hermed fremsendes Erhvervsstyrelsens indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2017 samt aftalenotat

Læs mere

Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj juli 2018.

Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj juli 2018. 12. juli 2018 /renhan Sag 2018-6916 Forslag til Albertslund Kommuneplan 2018. Notat med statens bemærkninger Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj 2018

Læs mere

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 1084

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 1084 Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 22. maj 2019 Sag 2019-4448/ 2019-4447 /kjn Sendt via mail til tmf@koege.dk Eva Schønnemann, eva.schoennemann@koege.dk Høringssvar til forslag til

Læs mere

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Allerød Kommune

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Allerød Kommune Allerød Kommune Plan & Byg sendt som elektronisk post til: planogbyg@alleroed.dk 22. august 2017 Sag 2017-6372 /Petmol Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Allerød Kommune Allerød Kommune har

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over Erhvervsministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Dette notat indeholder en oversigt over Erhvervsministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget. 24. januar 2018 / CLR Sag 2017-13237 Forslag til Holbæk Kommuneplan 2017. Notat med statens bemærkninger Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 6. november 2017 til

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af bemærkninger Bemærkninger fra Kibæk Maskinstation Bemærkninger fra Miljøstyrrelsen - Grøn Struktur Bemærkninger fra Miljøstyrrelsen - Vandforsyning Bemærkninger

Læs mere

til Kommuneplan , udtagelse af et område til vindmøller ved Præstehøj

til Kommuneplan , udtagelse af et område til vindmøller ved Præstehøj Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029, udtagelse af et område til vindmøller ved Præstehøj Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune eller Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ramme nr. / redegørelse / hovedstruktur Ændring Henvisning til høringssvar Redegørelse Byer/Centerbyer. Der tilføjes et nyt afsnit:

Ramme nr. / redegørelse / hovedstruktur Ændring Henvisning til høringssvar Redegørelse Byer/Centerbyer. Der tilføjes et nyt afsnit: Ændringsnotat i forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-05 Nedenstående skema viser i oversigtsform hvorledes de foreslåede ændringer indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Registreringskrav i Plandata.dk ændringer i forhold til PlansystemDK

Registreringskrav i Plandata.dk ændringer i forhold til PlansystemDK 18. december 2017 /NVK/rastho Sag 2017-14842 Registreringskrav i Plandata.dk ændringer i forhold til PlansystemDK I dette notat beskrives de overordnede ændringer, som Plandata.dk medfører. I forhold til

Læs mere

Sammenfattende Redegørelse - 9

Sammenfattende Redegørelse - 9 Vedtaget af Byrådet den 27.3.2017 Sammenfattende Redegørelse - 9 Miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune 06-03-2017 Dok.id.: 727-2017-10500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn...

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Kommunen har den 7. november 2016 meddelt, at planområdets afgræsning flyttes mod sydvest, så den følger afgrænsningen af det gamle rammeområde 3B10.

Kommunen har den 7. november 2016 meddelt, at planområdets afgræsning flyttes mod sydvest, så den følger afgrænsningen af det gamle rammeområde 3B10. Stevns Kommune Teknik & Miljø sendt som elektronisk post til: plan@stevns.dk og birnie@stevns.dk 8. november 2016 Sag 2016-9731 / 2016-9661 /majbag Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 18

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

VEJLEDNING. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om den politiske beslutning.

VEJLEDNING. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om den politiske beslutning. VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra den 16. marts 2010 til den 12. maj 2010. Med kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 38 til Rammeområde 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken Rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro Rammeområde 91.R2 Rekreativt område ved Østerbro Fremlægges fra xx. måned 20xx

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NOVEMBER 2013 HADERSLEV KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-25 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 HADERSLEV KOMMUNE

Læs mere

Ændringer, der indarbejdes i den endelige Kommuneplan , som følge af Miljøministeriets bemærkninger

Ændringer, der indarbejdes i den endelige Kommuneplan , som følge af Miljøministeriets bemærkninger Side 1 Notat Bilag til ØK d. 17. juni 2009 Ændringer, der indarbejdes i den endelige Kommuneplan 2009 2021, som følge af Miljøministeriets bemærkninger Hovedstruktur Jordbrugsinteresser: Detailhandel:

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan for erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej. Forslag vedtaget af Fredericia Byråd den xx. xx.

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan for erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej. Forslag vedtaget af Fredericia Byråd den xx. xx. Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2029 for erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej Forslag vedtaget af Fredericia Byråd den xx. xx. 2018 Indholdsfortegnelse Om kommuneplantillæg 3 Baggrund og formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Grønt Danmarkskort og potentiel natur Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25

Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25 Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25 Kommuneplantillæg nr. 12 for lokalcenter på Kornmarksvej medfører, at en del af rammeområde 213.1 erstattes af kommuneplanramme 213.1A Ændringer fra kommuneplanramme

Læs mere

Rishøjgård etape 2, Holbæk vest Ny kommuneplanramme 2.B26. Ca. 100 ha med plads til ca. 690 boliger

Rishøjgård etape 2, Holbæk vest Ny kommuneplanramme 2.B26. Ca. 100 ha med plads til ca. 690 boliger PLAN OG ÅBEN LAND Notat Dato: 18. september 2017 Sagsb.: emn Sagsnr.: Redegørelse for ændringer Nærværende notat indeholder en beskrivelse og redegørelse for de betydende ændringer der er foretaget i forbindelse

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Boligområde nord for Bregentvedvej i Haslev - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. I medfør af 5 b, stk. 6, jf. 3, stk. 1, i lov om planlægning,

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07 Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE 18.01.B07 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde i Overmarken, Tommerup Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 Kort Kort 1: Den tidligere udstrækning af den økologiske forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 73 til Rammeområde 51.B12 Boligområde syd for Munkgårdkvarteret og Rammeområde 51.OF7 Offentligt område ved Snejbjerghallen Fremlægges fra 15. september 2016 til 10. november 2016 (begge

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 er fremlagt fra den xx.xx 2017 til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd Status: Vedtaget Høringsperiode start: 15. marts 2019 Høringsperiode slut: 10. maj 2019 Vedtagelsesdato: 19. juni 2019 Ikrafttrædelsesdato: 28. august

Læs mere

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle April, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Omfordeling af byzoneareal og nyt erhvervsområde forslag til tillæg nr. 49 Tillæg til byudvikling og rammebestemmelser Odense Kommune Hvad er en kommuneplan? I

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Dagsorden Velkomst v/marie Stærke Gennemgang af Forslag til Kommuneplan Pause Spørgsmål og diskussion 21.

Dagsorden Velkomst v/marie Stærke Gennemgang af Forslag til Kommuneplan Pause Spørgsmål og diskussion 21. Forslag Dagsorden 19.00 Velkomst v/marie Stærke 19.05 Gennemgang af Forslag til Kommuneplan 2017 19.45 Pause 20.00 Spørgsmål og diskussion 21.00 Afrunding Kommuneplan 2017 Kommuneplanen er bindende for

Læs mere

Tillæg 4. Til Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 4. Til Silkeborg Kommuneplan Tillæg 4 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 22. september 2014 Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 22. september 2014 vedtaget tillæg 4 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 51. Kommuneplan FORSLAG 15. juni august Stadionvej 45 - etageboliger. Kolding Kommune.

KOMMUNEPLANTILLÆG 51. Kommuneplan FORSLAG 15. juni august Stadionvej 45 - etageboliger. Kolding Kommune. KOMMUNEPLANTILLÆG 51 Stadionvej 45 - etageboliger Vejlevej Stadionvej Kolding Ådal Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG 15. juni - 10. august 2016 Kolding Kommune Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg 51 Dette

Læs mere

Kommuneplan Sammenfattende redegørelse

Kommuneplan Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 Sammenfattende redegørelse Thisted Kommune Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Miljøhensyn...4 Offentlig høring...5 Afledte konsekvenser...5 Alternativer...8 Overvågning...9

Læs mere

KAPITEL 9 FORSLAG TIL ÆNDRING AF PLANLOV

KAPITEL 9 FORSLAG TIL ÆNDRING AF PLANLOV Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Plan Dato 8. februar 2017 Sagsnr. 15/15187 Notat om forventede planlovsændringer Nedenstående er uddrag gengivet fra Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet.

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

TILLÆG NR. 22 TIL KOMMUNEPLAN Birketinget 6 m.fl.

TILLÆG NR. 22 TIL KOMMUNEPLAN Birketinget 6 m.fl. Luftfoto TILLÆG NR. 22 TIL KOMMUNEPLAN 2015 Birketinget 6 m.fl. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28.02.2019 Offentliggjort 07.03.2019 KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4

Kommuneplantillæg nr. 4 Kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej Status: Kladde Høringsperiode start: 13. september 2018 Høringsperiode slut: 7. november 2018 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Bydelscenter Tåstrup

Læs mere

----- Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den :

----- Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Høringssvar nr. 1 Vs: Indsigelse til kommuneplantillæg nr.68 - Lokalplan nr. 81 C3.1. Herning Kommune By-Erhverv og Kultur 18-10-2016 11:05 Til: Louise Kruse Hansen Sendt af: Anna Margrethe Buhl Fra: Til:

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Kommuneplantillæg nr. 18 Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Samlet indsigelser til Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: cfn@cfnpeople.com Sendt: 2. oktober 2014 01:26 Til: Susanne Nørgaard Emne:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan Endelig vedtagelse

Forslag. Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan Endelig vedtagelse Forslag Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 Endelig vedtagelse Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets baggrund

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 4 til Rammeområde 95.B9 samt 95.B1 Boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har herefter angivet en konklusion for de enkelte punkter.

Erhvervsstyrelsen har herefter angivet en konklusion for de enkelte punkter. 1. juni 2017 /evamar Sag 2017-4175 Forslag til Assens Kommuneplan 2017. Notat med statens bemærkninger Assens Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 31. marts 2017 til og

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Sporbyen Scandia. VVM Kommuneplantillæg uden VVM. Plannavn Sporbyen Scandia. Plannummer 1. Høring start 14. juni Høring slut 23.

Sporbyen Scandia. VVM Kommuneplantillæg uden VVM. Plannavn Sporbyen Scandia. Plannummer 1. Høring start 14. juni Høring slut 23. Sporbyen Scandia VVM Kommuneplantillæg uden VVM Plannavn Sporbyen Scandia Plannummer 1 Høring start 14. juni 2017 Høring slut 23. august 2017 PDF sporbyen_scandia.pdf (1865 KB) Baggrund og formål Der udarbejdes

Læs mere

Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan Forslag Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 11. juni - 6. juli 2018 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Revideret tillæg nr. 6 Birkevænget. til Solrød Kommuneplan Revideret forslag i høring:

Revideret tillæg nr. 6 Birkevænget. til Solrød Kommuneplan Revideret forslag i høring: Revideret tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej til Solrød Kommuneplan 2017 Revideret forslag i høring: 13.06.2019-08.08.2019 Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej

Læs mere

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2.

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. Punkt 17. Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse) 2014-18303 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

HØRINGSPERIODEN FOR PLANFORSLAGENE FOR AFLASTNINGSOMRÅDET ER FORLÆNGET TIL DEN 28. NOVEMBER 2018

HØRINGSPERIODEN FOR PLANFORSLAGENE FOR AFLASTNINGSOMRÅDET ER FORLÆNGET TIL DEN 28. NOVEMBER 2018 HØRINGSPERIODEN FOR PLANFORSLAGENE FOR AFLASTNINGSOMRÅDET ER FORLÆNGET TIL DEN 28. NOVEMBER 2018 Ikast Brande kommune har valgt at forlænge høringsperioden for alle planforslag for aflastningsområdet ved

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Tidslinjer- Vassingerød Nord og Farremosen

Tidslinjer- Vassingerød Nord og Farremosen NOTAT Allerød Kommune Plan og Byg Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Tidslinjer- Vassingerød Nord og Farremosen Dato: 01. november 2017 Vassingerød

Læs mere

Fagudvalgsindstillinger og høringssvar

Fagudvalgsindstillinger og høringssvar Fagudvalgsindstillinger og høringssvar i forbindelse med indsigelser til forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 Indhold VETO FRA ERHVERVSSTYRELSEN... 2 BYUDVIKLING... 8 BYER: ARNBORG... 9 AULUM... 10

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2

Kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 28.02 2017 af til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 25.01. 2017

Læs mere

Høringssvar til KP13. Skanderborg Kommune

Høringssvar til KP13. Skanderborg Kommune Høringssvar til KP13 64 høringssvar om 75 emner: 17 foreslås imødekommet helt eller delvist 5 udestår pga. dialogen med Naturstyrelsen 5 foreslås taget til efterretning 48 emner foreslås ikke at medføre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 014

Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Vedtaget af Frederikssund byråd den 21. marts 2012 til offentliggørelse i perioden fra den 27. marts 2012 til 22. maj 2012.

Læs mere

Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til boligformål ved Vestre Ringvej i Lysbro

Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til boligformål ved Vestre Ringvej i Lysbro Kommuneplantillæg Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til boligformål ved Vestre Ringvej i Lysbro Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 36 er fremlagt i offentlig høring fra den 7.01.2019

Læs mere

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 36 til Rammeområder 14.E20, 14.C3 og 14.B15 Erhvervsområde ved Dæmningen i Herning, Centerområde ved Dæmningen i Herning og Boligområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned

Læs mere

Forslag til arealreducering

Forslag til arealreducering Forslag til arealreducering Til offentlig høring forud for endelig vedtagelse af forslaget til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 2 Indhold Indledning...5 Offentlig

Læs mere

Bilag 2. Afsender Resume af indsigelse / aftale / bemærkning. E.B.18 Boligområde ved Sønderskov, mellem Røjborgvej og Argentinervej

Bilag 2. Afsender Resume af indsigelse / aftale / bemærkning. E.B.18 Boligområde ved Sønderskov, mellem Røjborgvej og Argentinervej Bilag 2. Notat Erhvervsstyrelsens og øvrige statslige myndigheders indsigelser, aftaler og øvrige er til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune Afsender Resume af indsigelse / aftale

Læs mere

036 Centerområde i Lille Blødekvarteret

036 Centerområde i Lille Blødekvarteret 036 i Lille Blødekvarteret Status Forslag PlanID 3244876 Tillæg nr. 036 Plannavn i Lille Blødekvarteret VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af forslag 7. december 2016 Høring start

Læs mere

Kommuneplantillæg 26 til Kommuneplan Lokalcenter Vejlevej Syd

Kommuneplantillæg 26 til Kommuneplan Lokalcenter Vejlevej Syd til Kommuneplan 2017-2029 Lokalcenter Syd Vedtaget den 00. xxxx 20XX Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets indhold 4

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Tillæg nr. 7 Cordoza. til Solrød Kommuneplan 2017 FORSLAG. i høring:

Tillæg nr. 7 Cordoza. til Solrød Kommuneplan 2017 FORSLAG. i høring: Tillæg nr. 7 Cordoza til Solrød Kommuneplan 2017 FORSLAG i høring: 14.02.2019-11.04.2019 Tillæg nr. 7 - Cordoza Tillæg nr. 7 - Cordoza Baggrund og formål Formålet med dette kommuneplantillæg er at sikre

Læs mere

Tillæg nr. 7 Cordoza. til Solrød Kommuneplan Vedtaget:

Tillæg nr. 7 Cordoza. til Solrød Kommuneplan Vedtaget: Tillæg nr. 7 Cordoza til Solrød Kommuneplan 2017 Vedtaget: 17.06.2019 Trådt i kraft: 27.06.2019 Tillæg nr. 7 - Cordoza Tillæg nr. 7 - Cordoza Baggrund og formål Formålet med dette kommuneplantillæg er

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 0-852 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere