RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN"

Transkript

1 SP RTEN NORDALS HALLEN NORDALS BOLDKLUB

2 DET BEDSTE ER BILLIGST I v TBICA MARKED.. DANBO TELF KIRKEGADE TELF SPORTEN Nr. B rrugust IllO S Udsiver: NORD-ALS BOLDKLUB Redoktion og loy-out: Chr" Jlrgensen (onsvorshovende. Tryk: E. Lorenzen, Nordborg J-. Årgang i".?,.. 1.i. ii ustforn. [asserer': Sekre tær' : Best.meciL ilest.nedi rlest"lnedl jies.u.neci ijest.mecil!'orirarnd: u a,l I am. rl{edl em: Træner: f'ormand: Sekre tær: li0itlr-als BOLDI(LUB I s BESTYiiEI,SIE: i:yrge Jensen, Rir:kevej 4, tif.,1881 tsørge ilald, i'ejøvej 3' tli. raral i'eter iiansen, Lærkevei 30, tlf.5lb55.indr.jensen, Th.i3rorsensvej 2, tlf.5021i rlør'ee Neesgård", l,ærkeve i 32 ' tlf.,0434 i'er Søndergård, i'iågeve j \7, tlf.,44a3 Gunni.lr Lie Erlksen, irosev rnf ]0. OiLr'. jørgersen' Turøve j 14, tif. io44e l'c.q.ndreasen, liellisvej 6, tl-f'. raba, SPILLEU v ilg: i'er: Søndergård., :''iågevej 17, tif. 504C3 iiolger redersenr Th.-Brorsensvej lb Erik Sørensenr Stevning, tlf Heinz Behnke, Nørregade 5rLYsabild, trc.a4t t IINGDOMSUIVhLG: iiørge t'ieesgård, Lærkevei 32, t1f Andr.Jensen, Th.Brorsensvej 2, tlf.io211 Statistik! Nogle tal og benærkninger om foråret 70 for 5 sen.hold. Af LOO muli-ge point har vi fået 48 point. 1Vi har lavei fi4 mef - der er gået fl:- ind veo o"( 'Vi har spil]et med nindre end 11 mand på "af holoene i 10i; af foråråts 49 kampe. Der har været {{ trænin3sal''r,ener og der har deitaget gennernsninlig 2'l spillgre pr. i'.1'ten. Vi har brugt L6 spillere,.å I holoet 26 spi.11t-.re pii 1I holoet Jl spillere Ilå i.i1 holdet 3l spillere på IV hcldet -18 sriilere på V holclet Der er 2 s cille:'e:,lr:r har deltaget i træningen J6 Eange. 21 snillere i snit pr.træninilsaften er gen ke godtt nen, Ca vi e'r 75 aktive spillere rnå tallet kunne blive endnu he jere Lrer i ef +"eråret. Det e:'derinod ikk-e så 64cr1t, at antal brrgte spillere pr. hold oå nog1.e af den er så stort, vi kan ikke nø;es med at tænke, sikke spilleudvalget har flyttet rundl med os, kan de da ikke bestemme sig til, hvor en sp'il- 1er skal spilte. l{ok har vi skulret sa:rmensnille n;'e ho1d, men, rned op tli: 2l afbud en lørdagf sønd,ag b.i-i'rer y det gal t. f ]'oirrt og iliålregnskabet repjner je p; med I spiliere ønsker at pynte pii her i ef teråret. Herd og lykke ured det! p. sønder;.raard.r,'orrnanci: L occaror. iiest.medl OLD- BOYS BliiiTYiirii,S E : li,nud Poulsen, Th.Brorsensvej R.Paustian, Th.tsrorsensvej 14 78, rrf.503l1 : Vi6igo JessenrÅsgårdsvej l0rlunden irf. 5rs60 HIE Danfoss pr.l ]I ORDBORG TÅRYEIIIil OEt Htxxlxo lalsria 6! - T6tr. E{6&0. ec.dbø

3 Go po indkøb i I GttDBRo SUpER lcrntltat t{oos a uroy^ I rtr! D (lige over for Donfoss I - det rigtige indkpbssred på Als I i T"l"fon ( I Læserbrev! srorto^dr.. - xordtoro - lr1'. rb, Und.ertegnede er af den opfattelse, at spørgsmålet vedrørenile oprykning af ynglingespillere blev yderst dårligt og usagligt behandlet fra bestyrelsens side på sidste spillermøde. En seniorspiller, der klagede over bestyrelsens d.i.sposition, b}ev fi-xeret med en højst personlig formærmel-se, og på det tidspunkt ligesom 1å det i luften at bestyrelsen mangled.e vægtj-ge argumenter, hvilket også senere viste sig at være tilfældet. Irian sagde bl.a., at man ikke havde i sj-nde at rykke spillerne op for at forstærke 2.holdet, men for at omtalte hold skulle tage points fra modstanderne, s:iledes at nnan kunne være l.holciet til hjælp. let+ue anser vi- f or en mærkværdig påstand, eftersom sekund.aholdet ligl;er på næstsidstepladsen og derfor i-kke skulle have ret store muliqheder for at berøve de andre toohold points I Ligelcdes synes vi, at bestyrelsens beslutning i udpræ-,"c:.-r,.o er ir.cc ai sport:and. rrvis et hcjo ikp.e cr i st,and ti1 at klare si,q ned det tilstedeværende spiller- :a:triri.:,.jl. s: er Cer ingen andcn'llvn.t e r j -t holuet n!, rykke L.itl.'i'al-snanrfen for best,yrelsen sarce endvidr:re, at det i1.'.1:e var den store katastrole, at hen*ue vt-sse spiller:e on, eftersom ynglingeholdet ingen chance rnere hav,f e f or,at sikre slg 1. pladsen og tilf ø jeoe dernæst par:ieriok:;a1t nok i samne åndedrag, at han ikke kendte noget ti1 stlllingen! Vl kan neddele det æred.e medlem, at WESTON {ra væg til væg T[IililY PETERSET MØBLER Tl{ Vi sætler kvalileten i høisædet Storegade Nordborg - vi i forårsturnerirlgen iterr' tabt 5 po j,nt, oq kun eet Lrc,l,d har f o::n:1et at s1å os, hvcr'- i6,r'-'.vi oese;reoe tonhol':et,t hv- ["0 vi absol ut n. hi,\'e cn lair chance lor at siut+"e På f ørsieplarisen. Et andet paradoks var at rran brat sluttecle dlskussionen rned en ccn: rkr.in! ot1 :rt s r::-gst-:',- LeL "vi:t illll,: navie'.c"'c:r rnter':rs:i.l lo:' de f i,-:sl:c". iier:ii skrr i i', i oi 111i i'2,'1'6 5, ai, ltnt:; i.en 4..,:l- :c *-irs'-.;:c1.r-i-:t:i-ic -.''lr.vi:j'i lj^;'ea: i -, e:". <'.'.l 'll' 'r'ir:ll- 1i'; r:r'e J;t 1,ør :;rrøri:snåiet :int.vd es 'r+u v[,ie i:k +.'le1t. nem]. ili f'or' -1, Å o;.:! holdets snrliere. Vi verj, at nii:' de+;1-.e incil;r,11 pubirce::es k:-in ic,j i i:r*eiserne i r,,,^, -it:. r..,.l'.!r rr.,en Vl. Il: IQl'i i1 t cct et'l-::.lvet^ji;.*- f or lt ha E en oc:::crtat,isk l-iliie t- VO.j- K.]-UO. Christi an Nørgaard Lars llielsen. i c1'rt>l o- g P o'.rp.'^, ieno- ; vi Erik Rudbeck Telf. 5,l479 Ridepladsen 3 Frugt - Grent Konseryes Thorvald JENSEN Storegede 7 - NORDBCRG - Ilt Forsikringsaklieselskabel Nye Danske af 1864 Agentur Nord-AIs OKSBøL BYGGEFORRETNEN& ti. Eneaoldsen & Christenscn 1 TIf. s 17 :3 Tli" i rnart køber det hos * KAMPER StoregoCe /7 A - N0RDB0RG - Telefon o,r',[l or=,,er- DATVIIKONFTKTION - NORDBORG Mek. Vl-ggo Lausten HarrnbJerg Te1f. 5L45o Bogeri- og condilori Stort udvolg i friskt og lækker brpd KURT MADSEN Holmgode 7 tl{.51434

4 Havnhierg Stationskro Prøv vor berømle anrelning. Grill-stegte kyllinger og lorårsruller. Anna og Yiggo Bomberg I sloregade 2e - Nordborg - Tell v/ H. Callesen re[ ÅNDR. P. PETERSEN RUTEBILSTATIONEN N ordborg TOBAK _ BLADE _ IS - CHOKOLADE ffinffiffiffi Del bedrte er bllligrt hor Dercs HOXI-lobmand BEIT ITUSTET Holngedc - Tll ! N. B. Ungrlomss ide! Sommerstævner! rii har i den sidste tid d,eltaget i en del sommers Vi har haft et d.renge-' puslinge- og lilleputho1cl til nålekarnpe i Broballe, alle tre hold vandt, og kom hjem med nåie. I Egen havde vi to puslingehold og et lilleputho1d til pokalkampe, og her var d.et lilleputterne der kom hjem med pokal. I Ketting havd.e vi et junior-, et drenge- og et 1illeputhold, det var også pokalkampe, o61 her var det junior og d,renge der sejrede og kom hjem med pokal' men d"et skal da lige tilføjes, at lilleputterne tabte i straffes parkkonkurrenc e. Alle hold ønskes titlykke med nå'1e og pokalsejre.. irestib.'r. ilusk det h"j,;lence optoll 1ørCaq Cen nec alt hvad de:' xan kore:, r,i si:ui a1l e med, biide piger oq i.rr:rr5;e. i3ørp:e i'ieesgård Køb billige fodboldstøvl-er Str " kr. 17,8i I TRTKOTAGE hos: Str. 4o*46... kr. 19,85 tævner. 2'.'auy,., mød op lo in oorno harro.-" a-'.-. ReC. nntseevidste k6ber NøRGAARD TRICOTAGEHUSET STOREGADE 3I NORDBORG i'tånedens hold. ( ungd.omsaf d". t'1ånedens hold denne gang er jo ikke let at udveli-.e,, i,: I d.er j-kke har været spijlet turnerln;cka;rpe i,uii r.,nj. Vi har '. denne gang udvalgt et stævnehold, og va11'r't f aldt på Lilleputter soin er et samnensat hoid af,le stærkeste spil-1ere i Havnbjerg og llordborg. Tillykke med det drenge! rl l terl...'sni nr:. Som alle ungd.omsspillere jo nok veti, er der he:: r Sporten hver gan65 en side {'or urrgcomreri. let ;ei lyser er: e i'rar'- "hvorf or skriver i alririg et nrerv tii Srroi'teri"? ItTu er der nok mange der vii- tenke, hvacl skal vi ca skrive, men d"er er da rnange t-inq at sk:'jve o:;r. Det iran da være I er utilfred.se mei nocet, s' fortrt os Cet bare, ellers kan vi;j o ikt<e:,"ør-e iet ancier'1ed-es. I kan eventuelt fortælle oii en fcopoi.ii.rirr:rr;, rr: at'd.e bedste I har dej"taget i; uet i::å qu v:er'e no,"et, 111r.:v iri tænke jer om. llvad f.eks jer cier var ileo i fiat-', lng, ;v"r aei en god tur? l-ad. os høre om d.et. Børge ireesgård I{ANDELSBAI\IIGEN - ogsd ungelommens bank gm7 m.aleryn.ester Tli. 5 i Østerhaven 11 - iioriii,crii:

5 Tå KRANSEKAGE med hiem S lagteri,","r,1,, f,/ffro Butikscenter T1{ Donbo Nordborg Ttf.5 t76t & Pølsemagerl K..STEi\NBERG Storegedc 56 - Nordborg - TclI. il7l5 Storegade 4 Nordborg Itt cilrr$iei{sht Søndergade 7 Guderup Ttf. 581 t0 Helmars,,FOTO" Nordborg. Tlfl 5L6O5 Er så s D'ed må1et FØREHBEVIS er taktikken rl-etiå De undgår offside at benytte NORD.ALS KøBESKOLE Jørgen Brodersen Langesø, Mågevej 4,tlf. 5 1? 55 ANDELSBANKEN NORDBORG AFDELING - En bank, De kan regne med, DYVIG-KRO r{aturskønne OMGTVELSEB KUVEBTER INDTIT 250 MODTAGES TLF. NORDBORG AL FLYINING med lukkede {lyllevogne udføres, såvel i ind- som udland. - Vi har gode, lørre lokaler til rådighed til møbelopbevaring. EJYIN BURKAL Godkendt T. t. R. Yogne KøbingsmarkveiT -Pøl Telt Ynqlinp:.e. ( stillingen efter forårs turneri ngen Antal træningsaftener: total 52, heraf B trænirrg:skarni Asmus F::ederiksen 49 eange!'1emmi.ng /\ndersen 46 Preben Schnidt 45 0hristi"rin l\jørg.ård 43 Jørgen Petersen 42 Turnerj-ngskampe 12, heraf er 2 JBU "iubilæumsturnering og 1 SI pokalturnerj-nq. Erik Sønderby 12 kampe F lemning Anciersen 12 Carsten llald T2 Christian Nørgård I2 Per Lund Erik Jensen Kjeld, Høj 10 Der er anvendt 20 spillere og d.er er scoret ll må1 for obtimodidegordinir. turneringskampe. Vi har - point / og har tabt! point. Ifr.eko?dVask og rullestue Våd vask - Tør vask - Rulle- og rtrygevask VI HENTER OG BRINGER Holmgade 6 - Nordborg - Tlt.5 t2 38 y/ Hclgr 09 Svond J.<obicn I l.[en kamp er tabt, ] spillet uafg,jort og 2 er vunciet ud.en kamc. rlarlpene i JBU.iubi1æums tu rfng-og SI pokalturnering er alle tabt. /rårnd-polnt i de 12 kamoe er fordelt såiedes: Uarsten Hald 15 Erik Sønderby lz Preben Røschmann 9 Kjeld I{øj B Erik Jensen poi.nt fordelt på ialt 12 spi11ere. Gunnar Eriksen ooo 0 ooo På grund af!'estiby ud.komner lj p ;ten i nrs te måned f ørs t oiirr,,/j ng 15. sept. Evt. indlæg skal være red. i hænd.e inden 5. sept. Nord-als Beton - varefabrik Lavensby Telf (4 S io 52 I{AFIIIA.FORSIKRI]IG Løjtertoft 13 - Nordborg L. O. WELTENDORF telf. 5 0s 92 - lel{. 5 A2 Os P. MATTESEN - -MAI{UFAXTUR KO}IFEKNON TONDBORG BENT E. MADSEN Aut. Elektro lnste!letø, I StorcArdc 63 Nordborg Ttl. S Helmuth Hansen Blikkenslagermester - Centralvarme og sanitet aut. gas- og vandmester TIUS: Bækgade 2, Nordborg, tlf

6 r trof gn2gnslforsikring Ii I0l ffi B lf man hos: m [m[ :P B k I am B I *" - t:"t",,:fi]=" rtorogldc 79 GaSO nordborg t!t. (Oaal e fe OCI slorcs.d Nordbors Ut. lo44l 5 rs 05 N(RDB(RG KAI MøLLER Tlf. (fi Giro BOGHANDEL M. Fernegaand Å1 NORDBORG SKOVBY tlf.50l50 tl " Korn - Foderstoffer Brændsel - Byggemoterioler Turneringsplan - efterårsturnerin6len 1!lO.. Sierie IV - li. u. I. t6. aug. Irlord-i.lls Boldklub 1 - Avnbøl l 23. aug. Ulkebøl - i\ord-a1s jioldklub f 30. aug. liord-.t1s Boldklub I - Kli-plev 5. sept. Stubbæk - ltiord-als -Boldklub I 13. sept. iiord-å1s Boldklub I - Sønderborg.i3oldklub?-7. sept. iiotnark - Nord-111s Bold klub I 4. okt. iiord-iils jloldklub 1 - Esen II. okt. Au6;ustenborg - llord-rils Boldklub I 18. okt. Nonl-Als iioldklub I - Rødekro 25. okt. Åbenrå - Nord,-hl-s iloldklub I.je:ie IV - ii.ir. II. ]6. au,g. Ulkebøl - Nord-i\ls Boldklub II 23. aug. Nord-Als 3o1dk1ub II - Strrbbæk lc. aug. iiotmark - llord-als Boldklub Il 5. sept. Nord-Å1s ijold.klub 1i - -r.ugustenbor.g 13. sept. ribenrå - i\ord.-als Boldklub II 27. sept. Nord-r\ls tsoldklub II - Avnbøl t 4. okt. (liplev - ljord-als Boldklub r'. 1,1. okt. Iiord-A1s Boldk1ub II - Sønd.erborg ttoldktu..i LB. okt. rlgen - Nord-Als Botdklub If 25. okt. i{ord-/,}s };ol-dkl-ub II - Rødekro (? p p 555= tr- -l r-{.{ r{ \O J4 J4 J4 J4 o'trl c, d d tq Ff -{ -{ \ o>o o -{ o I åocq bfq cq :q,kjds oøøtd.n5d.o rl Pt{-l 5 -{ F{ t{<5<o<{r< -{ Ort{lgltrrt 'ddpdt{rdtrd Ct{ot{ofuoS{ o o o boo > o azfrz.åz?nz HHFiH HHH H H H.oH J "C qc.o.o -r.o J\UJJ.! E -r --l d --1 jl Oll J4-r! d Frd 'd od a H --1 -{ :q --l oooo.l æ Lf :a :a b.0.c rll rr Fl -l aoa aoa -l * -O r-l -i -O --l.l l<ti<k<or.rrl roro.ror.d ddn=n.odd.l r-alicr,or =l o (. o s o s oj< lziizaaz'nz,a ll t. lttttltl r >l.. r: r> +, I ubcc-p,pr++-rr 'oil.al f5(l0(j<j4j c0ldu?crlrnooo!t orl ;rl ru r--{ ".r (\ --i - rørest0te Velegaet skolevogo og ept TEORIIJOKALE ( t{. BOY3Eil k6relærer Sdbakken 2, Nordborg tee Jprgensen & Rasmussen Malerforrelning Bygningr'tkilte og møbelalbeide OKSBØL Tel{ JrElrrIrllJrE'{:r NORDEORG STOREGADE 28 (0'l'l 5 t9 75 SLAGTERFORRETNING [u. l. f. fens8n *i,{1,1*,*,, o*"*l]oo",n Nordborg - Telefon 5 14 OG I Tipstienesre NORDBORG KIOSK Toboks- og Popirvorer Lædervorer m.m. Tetefon H. A. JENSEN HERREFRISøR toregode 4l tlf SØBY KRO Ke[vin Kiær Jessen Gode parkeringsforhold Musik, sang, liv og glade dage

7 HERREMAGA INET.ffiøP Seri"eV-,1.ll,t 19. ''1 l?'7. 4. i1. ta a1rg. aug. sei.'t..--* r'r'- /-t-t ^l- sroreoade 34. retf NONDBORG IV. Sønderborg!'remad i{ord-,i,1s -bold.k1ub IV Sønderborg tso1dkiub llold-,i1s Boiclklub IV ^rl:ll:ier:oori; i, 67 iiord-,il-s Bold.k1ub IY r',fe InS.i-11'rd i,icrd-,il s boloklub Ir/ :lr:rir: Y.l - ii.!. V L6. alrq. r'rt1fl,istenbo:"g? J. i:,'.ii:. licrci-;.i:r ll oldklub 3ii. å'...'i' r riorc-als Boltiklub 6. sjeit,. r"clt.i-n;; I I. se rr,.,lo:'ii-;.,1-s -uoldklub.,'7 I..^,.^i lå L!. i,'-'1.e.!v.ujfru l;. oi: i...,':r'c-;il-s BolCklub I I a--t,tiii.rrr, ll. cirt. lo;'c-,,.1s iroidkluir iro.r'r-:\.ls I-ut I970 trlev.ro v';nde'" a-{,' ll. iit aen spænclin;.{ ovet' tur't'ierin'-r.j:i soli ::r'. ".iei. rlener vi -+,1r n,.ste lr rill. ilave i:or'-r-.,-l-s [llrl ofl Cel.e i1,:n oo j l]'-l.l.lert..;j-vc er s'"-&lldencie tur"nc::ittgl. 1/ V NORDBORG CAFETERIA OG SPISERESTAURANT STOREGADE 50 TEL FON Nord-Als lioldklub liørun ilord-,\1s iioloklub ike I d.e I'lorrl- rt,1 s liolck lub lios*.runskov ;.cld-,',.c,:oldrlub Jv.tns trup ir or'rr- i;1 s l-.oict!:,f r.ib 'i'or.l r l,ri l \re n S if-l-l p l,lo:d--..1s ioidk lub.;-,robai le l.orc-rrls ilc,l,cik 1 ub l"itt2 i't l.olc-.. l- s jioickiuf;.: C 1. :lr a -r'i'; IV,r IV JV :1.. men rlcr ver rj.r:+;.rar srclste ireie rl- s :led I. det nå absolut Red. A. I IELSEN LANGESØ pr. Nordborg $ Telefon, t7 52 PAPIRVARER TRIKOTÅGE LE,GETØI PARFUMERI -{ E>-i =d trro :< pa \ 0? A A A AA l(.-'i -r b0 -r bc a r-{ r--l 'o< <i<tr<od<.< P t"(d t.rt t.r{ I tr I I r/øu,rcddd!d dd "cd Fr 5 Fr-{ L-r tr O k Fr t{ O Fr O O O O O.o O O o Z i Z14z:iz,4Z'a tttllttlttl f.{ a a-4 A sl O 0d --i bo; O r-r > r-t r-t F{.-l O <C<Fo<o<ø<.-rfr t.-{ I..1r-l I ii l.ofl dddaodadodcdo Lr-r LP L.-t trd L 01d O O O'd o-l O 6 o >: tla.!4*_.!. {J++ b0 b, h0 a, ar pi Q.+ -p! > asaooool< o c \o.a\.o.ao La\- $ Støt --.r N -r N vore N.--.r r-1 N annoncøret FIND INSPIRATION TIL DERES HJEM HOS: '!,"o-tm LøJTERTOFT26-28 Alt i el-l«økkenudr t * Øf*fu' Storegade Tlf Nordborg Hans W. Petersen & Son SMEDEJERNSLYGTER Nordborg Telf i5 I FLERE FORSKELLIGE STORRELSER. Små priser. VI HAR LEVERET LYGTIRNE P I SPBY KRO" Frode Ao. Svendsen Lærkevei 34 Longesø rlf.5'1691 Jepcenc Lillebiler og Turietbusger Ring - Lavereby når De drat k/re ril rlf Mebil qo;.lu service Peler D. Andersen ÅLS ÅUTOSHOP Løjtertofl {3 Ejnar Lorenzen købmand 'furøvcj 42 I(irkeby.. 5 OO 55 Hans ohmidt - exam. optiker - I.'RE OG OPTIK. GULD OG SøLV Tlr l5 - Xordborg

8 &h,oel J"noun LTLLEEILKø.tt.ÆtD,=-- ffi:e' - l.lr tr;c'dilorg leleion ( L au+ntfiv Hotel Union låltgts0 BA.GERI og EONDITORI N. WERN ER Tclf.5lI53 '. Nlal Dtares tid mtd ct ÅLPINAUR Grno 5t383 TELEfONttttlv leshør UUTAGEIÆULO$'EO NotDlolc Brnkkontt: Nordborg Brnk. Nordborg Sprrckarrc ; unior' Å. - i. il. U. hold..0. au.. ilcjens - Nord.-Als Boldklub 15. aug. i',jord-als Boldklub - Tønder 23. aug. Åbenrå - Nord-AIs Boldklub 10. ".*Å. i,iord-als Bold.k1ub - Sønderborg Bold.k1ub 6,. sept. :rolding ift'ui,i - Nord.-Als tsoldklub f 3. sept. iiord-.t1s Boldklub - Haderslev?.tj. sept. Ilord-Als i:oldklub - Gråsten 27. ser,t.?adborg - LIord.-AIs Boldklub 11. okt. i'iord-;ils Boldklub - (Iiplev 18. okt. r-old,ins ilold.klub - I$ord-e1s Boldklub 2r. okt. liora-als iloldklub - Koiding I..0. -I'8'r.:lJ.r -,'.:'. J. hol'f i/..'ir;ri -,rtrri-:il-s il oldkiuhr - ^ben:'å lc. ljti.:. fa,ref:s - Ilord-i\is.tsoldklub ',' :.. {zi1. ilorrl-ir.is r:o}dl.:l.ub - /.o1ttine roioklub :O. iirr.ri. r.:l. T. i'. (:iøil-riing-hygun - i'iord-al-s EoIoklub 6. sept. iladersiev - i,iord.-al-s Bold.k1ub Ll. se!t. l,ord-cls tsoldklub - dolding I.F. l2c. sept. Tønder - iiord-als Boldklub '?l. se i;t. liord-,,1.ls.ljoldk;1ub - Gram l;. t-rr, l. iønderborg tjclriki-ub - Nord-A1s Boldkl-ub i{*mcr8,jørcense$ SPrIrrr,EEiri\3W t' Nordborg - Tlf SøNDERBORG. NORDBORG (0' ( Spiller De bold sa bli, klippet hos Pold Langeso Telf. 5 i2 31,,chiki" LÆDERVARER NORDBONG TLF. 5 AL 79 Bliv MEDLtrM at Nord- Als Boldklub Regelmæssig opsparing større lånemuligheder NOTBT}BOBG BAIUI( Storegade t aelefon EAYNBJEBG AFDELING (BudLeEH Tl;Lr' 513 l3 De er åltid klædt på til klæ Dem of med undertli {ro: rrrcor^ce - (osmerlk Indehauet J. C- JohanBerr Storegadell - Nordbolg - TeIt TrlkP.dr o! dmed.rr. Bliv ubehag kvit med el-medicinsk lydbølge- MASSAG E der går i dybden! (Lri! m.d lorlobrret NOVAFON INTRALYD Rinø (o4'+ ',r.zo9

sp@rten NORD-ALS BOLDKLIJM

sp@rten NORD-ALS BOLDKLIJM sp@rten NORD-ALS BOLDKLIJM DET HOI(l-rrrarked BEDSTE ER BILLIGST I DANBO. KIRKEGADE NORDBORG SPoRTEN Udsiver; NORD=ÅLS BOLDKLUB Redoktion og loy-out; Chr. Jprgensen (onsvorshovende" Tryk: E. l*orenzen,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-=

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-= .. ~ o tf) s::: oq. tf) 0):.. o >-& en' c:.a a:: c:::::a 1:1:I 1:::1 a:: c:::::a L-_-==========='~=-= Helmuth SKJOLD BURNE VINE Hansen blikkenslagermester aut. gas- & Danmarks vandmester vinhandel Velegnet

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB q -7J sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB Ir - Gsl som llete og llale - g0 l... ri I rf, NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE, Formand : P. SØndergård, Mågevej 17 Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken Kasserer : Peter

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

:~:l:i~~ .. l' -NORDBORG IDRÆfs-FORENING- f ... 3.årgang nr» 7, juli 1964. --- Ansvarsh. red. V.Skov.

:~:l:i~~ .. l' -NORDBORG IDRÆfs-FORENING- f ... 3.årgang nr» 7, juli 1964. --- Ansvarsh. red. V.Skov. NORDBORG IDRÆfsFORENING f W \l ii!jij! il!i! li;ri1l illjt ili!1! iti1 1iiiiii)_ ;)1[ )101))1 111j i!li[ i1) Qj li 3årgang nr» 7 juli 196 Ansvarsh red VSkov VIL;DEIIED TIL FODBOLDKAMP? Godt så går vi tilbage

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I ffi supermarxeoe II - Esr som llele og ll:le - gi i... rrl trrttm0 - hyor hele I - 1^ r:= lnwiij;l@3'* ibuilllgillieb- Æ n'mllleniundtar!..j e,rqen ill**' ' i:ili$å.i.,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

V I N T E R T I D E N

V I N T E R T I D E N F R A B 2. HALVAR ø R G E I V I N T E R T I D E N 1989 NU I VINTERTIDEN - TÆNDERKLAPRENDE OG MED KOLDE TÆER, HVOR ALLE'UDENDØRS AKTIVITETER ER LAGT pa HYLDEN FOR 1989 BLIVER DER TID TIL ET TILBAGEBLIK

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Ungdomsafd. Beretning I973:

Ungdomsafd. Beretning I973: Ungdomsafd. Beretning I973: Vi har før haft en bedre sæson end i år, vi fik kun to II pladse haler hjem, og det er vel ikke for godt i betrakning af alle de unge talenter vi har. Vi har nok også for enkelte

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard.

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard. 10 Spørgsmål til Neesgaard. Jeg har været 3 år i EUI, hvor jeg trænede deres Serie 4, sluttede med at rykke ned i Serie 5. Sporten Hvilke væsentlige forskelle er der mellem NB og EUI. Neesgaard Sporten

Læs mere

? J1 A /L-1-) sporqen ORD-ALS OLDITLUB

? J1 A /L-1-) sporqen ORD-ALS OLDITLUB ? J1 A /L1) sporqen ORDALS OLDITLUB aal G6r som flere og flere 9å i..,iil Il.ll'Iltlg,?! Udgiver: NordAls Boldklub Redoktør: Peter Glock Loyoui: Lors Bpcher Tryk: E. Lorenzen Nr. 2 Februar L973 4. årgang./'.,.,

Læs mere

]AHLfrB BOLIG GHARLOTTENLUND SKAV HIPPIESTIL MZDER STRZMLINET DESIGN IANDREA OG RASMUS LARSSONSVILLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMIKSAF FARVESTRA-

]AHLfrB BOLIG GHARLOTTENLUND SKAV HIPPIESTIL MZDER STRZMLINET DESIGN IANDREA OG RASMUS LARSSONSVILLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMIKSAF FARVESTRA- BOLG GHARLOTTENLUND ]AHLfrB SKAV HPPESTL MZDER STRZMLNET DESGN ANDREA OG RASMUS LARSSONSVLLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMKSAF FARVESTRA- LENDE TAPETER, PATCHWORK, VNTAGEFUND, MODERNE MZBLER OG LAMPER HAR

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971 ( l ) Afslutningsfest 1911 Jeg vil gerne byde jer velkommen til Nordals Boldklubs afslutningsfest. Ved festen idag vil vi fra ungdomsudvalget gerne sige tak for sæson 1917 til vor spillere, deres forældre

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1 ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Koilerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 Pølsegilde Hvert år i august holder NB det såkaldte pølsegilde ved klubhuset med forskellige aktiviteter, hyggeligt samvær - og

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 DK - 2900 Hellerup Lyngby d.23-04-2012 Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dette dokument er en samlet indsigelse fra lejerne. Og indeholder

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 34. årgang - Nr. 7 - dec. 2003 Nord-Als Boldklub ønsker en glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

SHI Cup 2015 Søndag den 4. oktober 2015

SHI Cup 2015 Søndag den 4. oktober 2015 SHI Cup 2015 Søndag den 4. oktober 2015 Antal spillere pr. hold: 3 mands: Max. 6 spillere (U5-U7) 5 mands: Max. 8 spillere (U8-U10) Hovedsponsor: Spar Nord Kampprogram Spilletid: 3 mands hold: 1 x 10 min.

Læs mere

RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 50 og 2OOm 2015

RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 50 og 2OOm 2015 0-0-0 L:: DDS SP v.,.. RESULTATLISTE Vodskov Stævnet 0 og OOm 0 Geværr SOm. - Mesterskab BK Tobias Butler 0 Louise Karstoft Nicoline Frankfurth 00 Magnus Larsen LL N icklas Christensen 0 Magnus Kristensen

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2010 den 6. - 7. februar 2010 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2010 den 6. - 7. februar 2010 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2010 den 6. - 7. februar 2010 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til det

Læs mere

z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB

z -7/ Medlernsblad fon i'ir,,...r' i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB - Est som llele og llrrs - gt l...iil.i.ta SUPERMARKEDE rrltmll - huor hele lsmll rul'iffi!ir;l@l'* ililtffhi! g SP Udgiver: Nord-Als

Læs mere

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015.

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015. Køge Boligselskab Til beboerne i Boskovparken 16. december 2OI4 lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem I forbindelse med installeringen af nyt adgangs- og betalingssystem, vilvaskeriet være lukket

Læs mere

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p...

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... CVR hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... \r\ I ll \\ it ft\ ir i:l ii \:\ r*l; \..\ I \\t i. i::t r. NNN Virksomhe dso plysningc r 19.02.201 I l3:35

Læs mere

UNGDOMSAFDBLING NR.2. Som en. 45+L6o. 45o283. 49oo18

UNGDOMSAFDBLING NR.2. Som en. 45+L6o. 45o283. 49oo18 r r) Medlemsblad for N OR]]_ A,,!] ijlil]kl{jbs UNGDOMSAFDBLNG NR.2 sp ppten MAJ 19g6 tz.årcmlc Udgiver. o r o i o... :NORDALS BOLDKLUB Redoktion, Koss.&.AnÅoncer. :b AnthonyrMågevei 25. o...tlf.45o5oo

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

RTEN NOR,D-ALS BOLDITLUB. Medlernsblad fon

RTEN NOR,D-ALS BOLDITLUB. Medlernsblad fon SP RTEN Medlernsblad fon NOR,D-ALS BOLDTLUB ffilillfiri;i trrttl[0 - hvor hele lmlllen htndlatruf ALS.CUP l-974 j!!ji',j'iiis' E-dti,o Ale alsiske serie 3 og serie 4 hold har sagt ffat deltage i årets

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974.

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974. Formandsberetning 1974. Kor 5. gang skal der gives en orientering om arbejdet i Nord-Als boldklub. For 5. gang er det regnskabets time for en bestyrelse i Nord-Als boldklub. Hvordan ser det ud sportsligt/

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB /u. /o/zo Med ernsblad fon :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB E o HAVNBJERG!%nmsTrilsEr Storegade 4 - Nordborg -'flf. 45 14 26 Søndcrgade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O Sporlsarlillsr

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere