RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN"

Transkript

1 SP RTEN NORDALS HALLEN NORDALS BOLDKLUB

2 DET BEDSTE ER BILLIGST I v TBICA MARKED.. DANBO TELF KIRKEGADE TELF SPORTEN Nr. B rrugust IllO S Udsiver: NORD-ALS BOLDKLUB Redoktion og loy-out: Chr" Jlrgensen (onsvorshovende. Tryk: E. Lorenzen, Nordborg J-. Årgang i".?,.. 1.i. ii ustforn. [asserer': Sekre tær' : Best.meciL ilest.nedi rlest"lnedl jies.u.neci ijest.mecil!'orirarnd: u a,l I am. rl{edl em: Træner: f'ormand: Sekre tær: li0itlr-als BOLDI(LUB I s BESTYiiEI,SIE: i:yrge Jensen, Rir:kevej 4, tif.,1881 tsørge ilald, i'ejøvej 3' tli. raral i'eter iiansen, Lærkevei 30, tlf.5lb55.indr.jensen, Th.i3rorsensvej 2, tlf.5021i rlør'ee Neesgård", l,ærkeve i 32 ' tlf.,0434 i'er Søndergård, i'iågeve j \7, tlf.,44a3 Gunni.lr Lie Erlksen, irosev rnf ]0. OiLr'. jørgersen' Turøve j 14, tif. io44e l'c.q.ndreasen, liellisvej 6, tl-f'. raba, SPILLEU v ilg: i'er: Søndergård., :''iågevej 17, tif. 504C3 iiolger redersenr Th.-Brorsensvej lb Erik Sørensenr Stevning, tlf Heinz Behnke, Nørregade 5rLYsabild, trc.a4t t IINGDOMSUIVhLG: iiørge t'ieesgård, Lærkevei 32, t1f Andr.Jensen, Th.Brorsensvej 2, tlf.io211 Statistik! Nogle tal og benærkninger om foråret 70 for 5 sen.hold. Af LOO muli-ge point har vi fået 48 point. 1Vi har lavei fi4 mef - der er gået fl:- ind veo o"( 'Vi har spil]et med nindre end 11 mand på "af holoene i 10i; af foråråts 49 kampe. Der har været {{ trænin3sal''r,ener og der har deitaget gennernsninlig 2'l spillgre pr. i'.1'ten. Vi har brugt L6 spillere,.å I holoet 26 spi.11t-.re pii 1I holoet Jl spillere Ilå i.i1 holdet 3l spillere på IV hcldet -18 sriilere på V holclet Der er 2 s cille:'e:,lr:r har deltaget i træningen J6 Eange. 21 snillere i snit pr.træninilsaften er gen ke godtt nen, Ca vi e'r 75 aktive spillere rnå tallet kunne blive endnu he jere Lrer i ef +"eråret. Det e:'derinod ikk-e så 64cr1t, at antal brrgte spillere pr. hold oå nog1.e af den er så stort, vi kan ikke nø;es med at tænke, sikke spilleudvalget har flyttet rundl med os, kan de da ikke bestemme sig til, hvor en sp'il- 1er skal spilte. l{ok har vi skulret sa:rmensnille n;'e ho1d, men, rned op tli: 2l afbud en lørdagf sønd,ag b.i-i'rer y det gal t. f ]'oirrt og iliålregnskabet repjner je p; med I spiliere ønsker at pynte pii her i ef teråret. Herd og lykke ured det! p. sønder;.raard.r,'orrnanci: L occaror. iiest.medl OLD- BOYS BliiiTYiirii,S E : li,nud Poulsen, Th.Brorsensvej R.Paustian, Th.tsrorsensvej 14 78, rrf.503l1 : Vi6igo JessenrÅsgårdsvej l0rlunden irf. 5rs60 HIE Danfoss pr.l ]I ORDBORG TÅRYEIIIil OEt Htxxlxo lalsria 6! - T6tr. E{6&0. ec.dbø

3 Go po indkøb i I GttDBRo SUpER lcrntltat t{oos a uroy^ I rtr! D (lige over for Donfoss I - det rigtige indkpbssred på Als I i T"l"fon ( I Læserbrev! srorto^dr.. - xordtoro - lr1'. rb, Und.ertegnede er af den opfattelse, at spørgsmålet vedrørenile oprykning af ynglingespillere blev yderst dårligt og usagligt behandlet fra bestyrelsens side på sidste spillermøde. En seniorspiller, der klagede over bestyrelsens d.i.sposition, b}ev fi-xeret med en højst personlig formærmel-se, og på det tidspunkt ligesom 1å det i luften at bestyrelsen mangled.e vægtj-ge argumenter, hvilket også senere viste sig at være tilfældet. Irian sagde bl.a., at man ikke havde i sj-nde at rykke spillerne op for at forstærke 2.holdet, men for at omtalte hold skulle tage points fra modstanderne, s:iledes at nnan kunne være l.holciet til hjælp. let+ue anser vi- f or en mærkværdig påstand, eftersom sekund.aholdet ligl;er på næstsidstepladsen og derfor i-kke skulle have ret store muliqheder for at berøve de andre toohold points I Ligelcdes synes vi, at bestyrelsens beslutning i udpræ-,"c:.-r,.o er ir.cc ai sport:and. rrvis et hcjo ikp.e cr i st,and ti1 at klare si,q ned det tilstedeværende spiller- :a:triri.:,.jl. s: er Cer ingen andcn'llvn.t e r j -t holuet n!, rykke L.itl.'i'al-snanrfen for best,yrelsen sarce endvidr:re, at det i1.'.1:e var den store katastrole, at hen*ue vt-sse spiller:e on, eftersom ynglingeholdet ingen chance rnere hav,f e f or,at sikre slg 1. pladsen og tilf ø jeoe dernæst par:ieriok:;a1t nok i samne åndedrag, at han ikke kendte noget ti1 stlllingen! Vl kan neddele det æred.e medlem, at WESTON {ra væg til væg T[IililY PETERSET MØBLER Tl{ Vi sætler kvalileten i høisædet Storegade Nordborg - vi i forårsturnerirlgen iterr' tabt 5 po j,nt, oq kun eet Lrc,l,d har f o::n:1et at s1å os, hvcr'- i6,r'-'.vi oese;reoe tonhol':et,t hv- ["0 vi absol ut n. hi,\'e cn lair chance lor at siut+"e På f ørsieplarisen. Et andet paradoks var at rran brat sluttecle dlskussionen rned en ccn: rkr.in! ot1 :rt s r::-gst-:',- LeL "vi:t illll,: navie'.c"'c:r rnter':rs:i.l lo:' de f i,-:sl:c". iier:ii skrr i i', i oi 111i i'2,'1'6 5, ai, ltnt:; i.en 4..,:l- :c *-irs'-.;:c1.r-i-:t:i-ic -.''lr.vi:j'i lj^;'ea: i -, e:". <'.'.l 'll' 'r'ir:ll- 1i'; r:r'e J;t 1,ør :;rrøri:snåiet :int.vd es 'r+u v[,ie i:k +.'le1t. nem]. ili f'or' -1, Å o;.:! holdets snrliere. Vi verj, at nii:' de+;1-.e incil;r,11 pubirce::es k:-in ic,j i i:r*eiserne i r,,,^, -it:. r..,.l'.!r rr.,en Vl. Il: IQl'i i1 t cct et'l-::.lvet^ji;.*- f or lt ha E en oc:::crtat,isk l-iliie t- VO.j- K.]-UO. Christi an Nørgaard Lars llielsen. i c1'rt>l o- g P o'.rp.'^, ieno- ; vi Erik Rudbeck Telf. 5,l479 Ridepladsen 3 Frugt - Grent Konseryes Thorvald JENSEN Storegede 7 - NORDBCRG - Ilt Forsikringsaklieselskabel Nye Danske af 1864 Agentur Nord-AIs OKSBøL BYGGEFORRETNEN& ti. Eneaoldsen & Christenscn 1 TIf. s 17 :3 Tli" i rnart køber det hos * KAMPER StoregoCe /7 A - N0RDB0RG - Telefon o,r',[l or=,,er- DATVIIKONFTKTION - NORDBORG Mek. Vl-ggo Lausten HarrnbJerg Te1f. 5L45o Bogeri- og condilori Stort udvolg i friskt og lækker brpd KURT MADSEN Holmgode 7 tl{.51434

4 Havnhierg Stationskro Prøv vor berømle anrelning. Grill-stegte kyllinger og lorårsruller. Anna og Yiggo Bomberg I sloregade 2e - Nordborg - Tell v/ H. Callesen re[ ÅNDR. P. PETERSEN RUTEBILSTATIONEN N ordborg TOBAK _ BLADE _ IS - CHOKOLADE ffinffiffiffi Del bedrte er bllligrt hor Dercs HOXI-lobmand BEIT ITUSTET Holngedc - Tll ! N. B. Ungrlomss ide! Sommerstævner! rii har i den sidste tid d,eltaget i en del sommers Vi har haft et d.renge-' puslinge- og lilleputho1cl til nålekarnpe i Broballe, alle tre hold vandt, og kom hjem med nåie. I Egen havde vi to puslingehold og et lilleputho1d til pokalkampe, og her var d.et lilleputterne der kom hjem med pokal. I Ketting havd.e vi et junior-, et drenge- og et 1illeputhold, det var også pokalkampe, o61 her var det junior og d,renge der sejrede og kom hjem med pokal' men d"et skal da lige tilføjes, at lilleputterne tabte i straffes parkkonkurrenc e. Alle hold ønskes titlykke med nå'1e og pokalsejre.. irestib.'r. ilusk det h"j,;lence optoll 1ørCaq Cen nec alt hvad de:' xan kore:, r,i si:ui a1l e med, biide piger oq i.rr:rr5;e. i3ørp:e i'ieesgård Køb billige fodboldstøvl-er Str " kr. 17,8i I TRTKOTAGE hos: Str. 4o*46... kr. 19,85 tævner. 2'.'auy,., mød op lo in oorno harro.-" a-'.-. ReC. nntseevidste k6ber NøRGAARD TRICOTAGEHUSET STOREGADE 3I NORDBORG i'tånedens hold. ( ungd.omsaf d". t'1ånedens hold denne gang er jo ikke let at udveli-.e,, i,: I d.er j-kke har været spijlet turnerln;cka;rpe i,uii r.,nj. Vi har '. denne gang udvalgt et stævnehold, og va11'r't f aldt på Lilleputter soin er et samnensat hoid af,le stærkeste spil-1ere i Havnbjerg og llordborg. Tillykke med det drenge! rl l terl...'sni nr:. Som alle ungd.omsspillere jo nok veti, er der he:: r Sporten hver gan65 en side {'or urrgcomreri. let ;ei lyser er: e i'rar'- "hvorf or skriver i alririg et nrerv tii Srroi'teri"? ItTu er der nok mange der vii- tenke, hvacl skal vi ca skrive, men d"er er da rnange t-inq at sk:'jve o:;r. Det iran da være I er utilfred.se mei nocet, s' fortrt os Cet bare, ellers kan vi;j o ikt<e:,"ør-e iet ancier'1ed-es. I kan eventuelt fortælle oii en fcopoi.ii.rirr:rr;, rr: at'd.e bedste I har dej"taget i; uet i::å qu v:er'e no,"et, 111r.:v iri tænke jer om. llvad f.eks jer cier var ileo i fiat-', lng, ;v"r aei en god tur? l-ad. os høre om d.et. Børge ireesgård I{ANDELSBAI\IIGEN - ogsd ungelommens bank gm7 m.aleryn.ester Tli. 5 i Østerhaven 11 - iioriii,crii:

5 Tå KRANSEKAGE med hiem S lagteri,","r,1,, f,/ffro Butikscenter T1{ Donbo Nordborg Ttf.5 t76t & Pølsemagerl K..STEi\NBERG Storegedc 56 - Nordborg - TclI. il7l5 Storegade 4 Nordborg Itt cilrr$iei{sht Søndergade 7 Guderup Ttf. 581 t0 Helmars,,FOTO" Nordborg. Tlfl 5L6O5 Er så s D'ed må1et FØREHBEVIS er taktikken rl-etiå De undgår offside at benytte NORD.ALS KøBESKOLE Jørgen Brodersen Langesø, Mågevej 4,tlf. 5 1? 55 ANDELSBANKEN NORDBORG AFDELING - En bank, De kan regne med, DYVIG-KRO r{aturskønne OMGTVELSEB KUVEBTER INDTIT 250 MODTAGES TLF. NORDBORG AL FLYINING med lukkede {lyllevogne udføres, såvel i ind- som udland. - Vi har gode, lørre lokaler til rådighed til møbelopbevaring. EJYIN BURKAL Godkendt T. t. R. Yogne KøbingsmarkveiT -Pøl Telt Ynqlinp:.e. ( stillingen efter forårs turneri ngen Antal træningsaftener: total 52, heraf B trænirrg:skarni Asmus F::ederiksen 49 eange!'1emmi.ng /\ndersen 46 Preben Schnidt 45 0hristi"rin l\jørg.ård 43 Jørgen Petersen 42 Turnerj-ngskampe 12, heraf er 2 JBU "iubilæumsturnering og 1 SI pokalturnerj-nq. Erik Sønderby 12 kampe F lemning Anciersen 12 Carsten llald T2 Christian Nørgård I2 Per Lund Erik Jensen Kjeld, Høj 10 Der er anvendt 20 spillere og d.er er scoret ll må1 for obtimodidegordinir. turneringskampe. Vi har - point / og har tabt! point. Ifr.eko?dVask og rullestue Våd vask - Tør vask - Rulle- og rtrygevask VI HENTER OG BRINGER Holmgade 6 - Nordborg - Tlt.5 t2 38 y/ Hclgr 09 Svond J.<obicn I l.[en kamp er tabt, ] spillet uafg,jort og 2 er vunciet ud.en kamc. rlarlpene i JBU.iubi1æums tu rfng-og SI pokalturnering er alle tabt. /rårnd-polnt i de 12 kamoe er fordelt såiedes: Uarsten Hald 15 Erik Sønderby lz Preben Røschmann 9 Kjeld I{øj B Erik Jensen poi.nt fordelt på ialt 12 spi11ere. Gunnar Eriksen ooo 0 ooo På grund af!'estiby ud.komner lj p ;ten i nrs te måned f ørs t oiirr,,/j ng 15. sept. Evt. indlæg skal være red. i hænd.e inden 5. sept. Nord-als Beton - varefabrik Lavensby Telf (4 S io 52 I{AFIIIA.FORSIKRI]IG Løjtertoft 13 - Nordborg L. O. WELTENDORF telf. 5 0s 92 - lel{. 5 A2 Os P. MATTESEN - -MAI{UFAXTUR KO}IFEKNON TONDBORG BENT E. MADSEN Aut. Elektro lnste!letø, I StorcArdc 63 Nordborg Ttl. S Helmuth Hansen Blikkenslagermester - Centralvarme og sanitet aut. gas- og vandmester TIUS: Bækgade 2, Nordborg, tlf

6 r trof gn2gnslforsikring Ii I0l ffi B lf man hos: m [m[ :P B k I am B I *" - t:"t",,:fi]=" rtorogldc 79 GaSO nordborg t!t. (Oaal e fe OCI slorcs.d Nordbors Ut. lo44l 5 rs 05 N(RDB(RG KAI MøLLER Tlf. (fi Giro BOGHANDEL M. Fernegaand Å1 NORDBORG SKOVBY tlf.50l50 tl " Korn - Foderstoffer Brændsel - Byggemoterioler Turneringsplan - efterårsturnerin6len 1!lO.. Sierie IV - li. u. I. t6. aug. Irlord-i.lls Boldklub 1 - Avnbøl l 23. aug. Ulkebøl - i\ord-a1s jioldklub f 30. aug. liord-.t1s Boldklub I - Kli-plev 5. sept. Stubbæk - ltiord-als -Boldklub I 13. sept. iiord-å1s Boldklub I - Sønderborg.i3oldklub?-7. sept. iiotnark - Nord-111s Bold klub I 4. okt. iiord-iils jloldklub 1 - Esen II. okt. Au6;ustenborg - llord-rils Boldklub I 18. okt. Nonl-Als iioldklub I - Rødekro 25. okt. Åbenrå - Nord,-hl-s iloldklub I.je:ie IV - ii.ir. II. ]6. au,g. Ulkebøl - Nord-i\ls Boldklub II 23. aug. Nord-Als 3o1dk1ub II - Strrbbæk lc. aug. iiotmark - llord-als Boldklub Il 5. sept. Nord-Å1s ijold.klub 1i - -r.ugustenbor.g 13. sept. ribenrå - i\ord.-als Boldklub II 27. sept. Nord-r\ls tsoldklub II - Avnbøl t 4. okt. (liplev - ljord-als Boldklub r'. 1,1. okt. Iiord-A1s Boldk1ub II - Sønd.erborg ttoldktu..i LB. okt. rlgen - Nord-Als Botdklub If 25. okt. i{ord-/,}s };ol-dkl-ub II - Rødekro (? p p 555= tr- -l r-{.{ r{ \O J4 J4 J4 J4 o'trl c, d d tq Ff -{ -{ \ o>o o -{ o I åocq bfq cq :q,kjds oøøtd.n5d.o rl Pt{-l 5 -{ F{ t{<5<o<{r< -{ Ort{lgltrrt 'ddpdt{rdtrd Ct{ot{ofuoS{ o o o boo > o azfrz.åz?nz HHFiH HHH H H H.oH J "C qc.o.o -r.o J\UJJ.! E -r --l d --1 jl Oll J4-r! d Frd 'd od a H --1 -{ :q --l oooo.l æ Lf :a :a b.0.c rll rr Fl -l aoa aoa -l * -O r-l -i -O --l.l l<ti<k<or.rrl roro.ror.d ddn=n.odd.l r-alicr,or =l o (. o s o s oj< lziizaaz'nz,a ll t. lttttltl r >l.. r: r> +, I ubcc-p,pr++-rr 'oil.al f5(l0(j<j4j c0ldu?crlrnooo!t orl ;rl ru r--{ ".r (\ --i - rørest0te Velegaet skolevogo og ept TEORIIJOKALE ( t{. BOY3Eil k6relærer Sdbakken 2, Nordborg tee Jprgensen & Rasmussen Malerforrelning Bygningr'tkilte og møbelalbeide OKSBØL Tel{ JrElrrIrllJrE'{:r NORDEORG STOREGADE 28 (0'l'l 5 t9 75 SLAGTERFORRETNING [u. l. f. fens8n *i,{1,1*,*,, o*"*l]oo",n Nordborg - Telefon 5 14 OG I Tipstienesre NORDBORG KIOSK Toboks- og Popirvorer Lædervorer m.m. Tetefon H. A. JENSEN HERREFRISøR toregode 4l tlf SØBY KRO Ke[vin Kiær Jessen Gode parkeringsforhold Musik, sang, liv og glade dage

7 HERREMAGA INET.ffiøP Seri"eV-,1.ll,t 19. ''1 l?'7. 4. i1. ta a1rg. aug. sei.'t..--* r'r'- /-t-t ^l- sroreoade 34. retf NONDBORG IV. Sønderborg!'remad i{ord-,i,1s -bold.k1ub IV Sønderborg tso1dkiub llold-,i1s Boiclklub IV ^rl:ll:ier:oori; i, 67 iiord-,il-s Bold.k1ub IY r',fe InS.i-11'rd i,icrd-,il s boloklub Ir/ :lr:rir: Y.l - ii.!. V L6. alrq. r'rt1fl,istenbo:"g? J. i:,'.ii:. licrci-;.i:r ll oldklub 3ii. å'...'i' r riorc-als Boltiklub 6. sjeit,. r"clt.i-n;; I I. se rr,.,lo:'ii-;.,1-s -uoldklub.,'7 I..^,.^i lå L!. i,'-'1.e.!v.ujfru l;. oi: i...,':r'c-;il-s BolCklub I I a--t,tiii.rrr, ll. cirt. lo;'c-,,.1s iroidkluir iro.r'r-:\.ls I-ut I970 trlev.ro v';nde'" a-{,' ll. iit aen spænclin;.{ ovet' tur't'ierin'-r.j:i soli ::r'. ".iei. rlener vi -+,1r n,.ste lr rill. ilave i:or'-r-.,-l-s [llrl ofl Cel.e i1,:n oo j l]'-l.l.lert..;j-vc er s'"-&lldencie tur"nc::ittgl. 1/ V NORDBORG CAFETERIA OG SPISERESTAURANT STOREGADE 50 TEL FON Nord-Als lioldklub liørun ilord-,\1s iioloklub ike I d.e I'lorrl- rt,1 s liolck lub lios*.runskov ;.cld-,',.c,:oldrlub Jv.tns trup ir or'rr- i;1 s l-.oict!:,f r.ib 'i'or.l r l,ri l \re n S if-l-l p l,lo:d--..1s ioidk lub.;-,robai le l.orc-rrls ilc,l,cik 1 ub l"itt2 i't l.olc-.. l- s jioickiuf;.: C 1. :lr a -r'i'; IV,r IV JV :1.. men rlcr ver rj.r:+;.rar srclste ireie rl- s :led I. det nå absolut Red. A. I IELSEN LANGESØ pr. Nordborg $ Telefon, t7 52 PAPIRVARER TRIKOTÅGE LE,GETØI PARFUMERI -{ E>-i =d trro :< pa \ 0? A A A AA l(.-'i -r b0 -r bc a r-{ r--l 'o< <i<tr<od<.< P t"(d t.rt t.r{ I tr I I r/øu,rcddd!d dd "cd Fr 5 Fr-{ L-r tr O k Fr t{ O Fr O O O O O.o O O o Z i Z14z:iz,4Z'a tttllttlttl f.{ a a-4 A sl O 0d --i bo; O r-r > r-t r-t F{.-l O <C<Fo<o<ø<.-rfr t.-{ I..1r-l I ii l.ofl dddaodadodcdo Lr-r LP L.-t trd L 01d O O O'd o-l O 6 o >: tla.!4*_.!. {J++ b0 b, h0 a, ar pi Q.+ -p! > asaooool< o c \o.a\.o.ao La\- $ Støt --.r N -r N vore N.--.r r-1 N annoncøret FIND INSPIRATION TIL DERES HJEM HOS: '!,"o-tm LøJTERTOFT26-28 Alt i el-l«økkenudr t * Øf*fu' Storegade Tlf Nordborg Hans W. Petersen & Son SMEDEJERNSLYGTER Nordborg Telf i5 I FLERE FORSKELLIGE STORRELSER. Små priser. VI HAR LEVERET LYGTIRNE P I SPBY KRO" Frode Ao. Svendsen Lærkevei 34 Longesø rlf.5'1691 Jepcenc Lillebiler og Turietbusger Ring - Lavereby når De drat k/re ril rlf Mebil qo;.lu service Peler D. Andersen ÅLS ÅUTOSHOP Løjtertofl {3 Ejnar Lorenzen købmand 'furøvcj 42 I(irkeby.. 5 OO 55 Hans ohmidt - exam. optiker - I.'RE OG OPTIK. GULD OG SøLV Tlr l5 - Xordborg

8 &h,oel J"noun LTLLEEILKø.tt.ÆtD,=-- ffi:e' - l.lr tr;c'dilorg leleion ( L au+ntfiv Hotel Union låltgts0 BA.GERI og EONDITORI N. WERN ER Tclf.5lI53 '. Nlal Dtares tid mtd ct ÅLPINAUR Grno 5t383 TELEfONttttlv leshør UUTAGEIÆULO$'EO NotDlolc Brnkkontt: Nordborg Brnk. Nordborg Sprrckarrc ; unior' Å. - i. il. U. hold..0. au.. ilcjens - Nord.-Als Boldklub 15. aug. i',jord-als Boldklub - Tønder 23. aug. Åbenrå - Nord-AIs Boldklub 10. ".*Å. i,iord-als Bold.k1ub - Sønderborg Bold.k1ub 6,. sept. :rolding ift'ui,i - Nord.-Als tsoldklub f 3. sept. iiord-.t1s Boldklub - Haderslev?.tj. sept. Ilord-Als i:oldklub - Gråsten 27. ser,t.?adborg - LIord.-AIs Boldklub 11. okt. i'iord-;ils Boldklub - (Iiplev 18. okt. r-old,ins ilold.klub - I$ord-e1s Boldklub 2r. okt. liora-als iloldklub - Koiding I..0. -I'8'r.:lJ.r -,'.:'. J. hol'f i/..'ir;ri -,rtrri-:il-s il oldkiuhr - ^ben:'å lc. ljti.:. fa,ref:s - Ilord-i\is.tsoldklub ',' :.. {zi1. ilorrl-ir.is r:o}dl.:l.ub - /.o1ttine roioklub :O. iirr.ri. r.:l. T. i'. (:iøil-riing-hygun - i'iord-al-s EoIoklub 6. sept. iladersiev - i,iord.-al-s Bold.k1ub Ll. se!t. l,ord-cls tsoldklub - dolding I.F. l2c. sept. Tønder - iiord-als Boldklub '?l. se i;t. liord-,,1.ls.ljoldk;1ub - Gram l;. t-rr, l. iønderborg tjclriki-ub - Nord-A1s Boldkl-ub i{*mcr8,jørcense$ SPrIrrr,EEiri\3W t' Nordborg - Tlf SøNDERBORG. NORDBORG (0' ( Spiller De bold sa bli, klippet hos Pold Langeso Telf. 5 i2 31,,chiki" LÆDERVARER NORDBONG TLF. 5 AL 79 Bliv MEDLtrM at Nord- Als Boldklub Regelmæssig opsparing større lånemuligheder NOTBT}BOBG BAIUI( Storegade t aelefon EAYNBJEBG AFDELING (BudLeEH Tl;Lr' 513 l3 De er åltid klædt på til klæ Dem of med undertli {ro: rrrcor^ce - (osmerlk Indehauet J. C- JohanBerr Storegadell - Nordbolg - TeIt TrlkP.dr o! dmed.rr. Bliv ubehag kvit med el-medicinsk lydbølge- MASSAG E der går i dybden! (Lri! m.d lorlobrret NOVAFON INTRALYD Rinø (o4'+ ',r.zo9

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt!

ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt! ) 3 Redaktørens side: Hjæ1p - hjælp!!! Redaktion bliver i øjeblikkee oversvømmet af scof. DeE giver ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det

Læs mere

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i! IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant s@ tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr.

Læs mere

ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be d@ LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be d@ LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN lrytalt!ltrt t!!r L! rlllrtrtaal!!!!rr!!l.!!rr!!!!!!a 39. årgang nr.307 junl/jull 2010 ay!!!!ryv!!!!!!!!!:tltr!!! llii-!ry!!lrtrt,!!! r= ]:] t!a TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN F oto : Benediffie Hesse/und Sognepræst

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

&**aqsw% 44. årgang nr. 337 nov./dec" 2014. Læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne ønskes en G. -ÆDELIG JUL og et GODT NYTAR

&**aqsw% 44. årgang nr. 337 nov./dec 2014. Læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne ønskes en G. -ÆDELIG JUL og et GODT NYTAR 44. årgang nr. 337 nov./dec" 2014 &**aqsw% DECEMBER I DAGLI'BRUGSEN HORNE Julen står for døren, - også i Brugsen. Der vil fra den 1. december - 24. december ligesom sidste år være dagtilbud/kalendertilbud.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993 SEPTEM BER-OKTOBER 1993 3.ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Vilje til sejr Åbenhed Holdånd Hygge Respekt

Vilje til sejr Åbenhed Holdånd Hygge Respekt DGL News Sensommer 2012 Indhold - Formanden - Sportschefen - Trænerne har ordet - VestjyskBANK-Mitre Cup - Mød en DGL er - Kalender - Sponsorer Kære Læser... Sommerferien er ovre, og grønsværen kalder

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

!lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r

!lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r !lurcny1wl!!!lt}l'r t t!i l.!!r 42. årgang nr,33ll sepjokt.2013 ltfr ::t!:rrlir!-ta :!!trlrl ar:l!l!rlluryy!!t!r!r r!]:!t Gdllatun ved lhgli3rugren ffig den fll selbmber. HøSTFEST Høstfest i Horne Hallen

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere