RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN"

Transkript

1 SP RTEN NORDALS HALLEN NORDALS BOLDKLUB

2 DET BEDSTE ER BILLIGST I v TBICA MARKED.. DANBO TELF KIRKEGADE TELF SPORTEN Nr. B rrugust IllO S Udsiver: NORD-ALS BOLDKLUB Redoktion og loy-out: Chr" Jlrgensen (onsvorshovende. Tryk: E. Lorenzen, Nordborg J-. Årgang i".?,.. 1.i. ii ustforn. [asserer': Sekre tær' : Best.meciL ilest.nedi rlest"lnedl jies.u.neci ijest.mecil!'orirarnd: u a,l I am. rl{edl em: Træner: f'ormand: Sekre tær: li0itlr-als BOLDI(LUB I s BESTYiiEI,SIE: i:yrge Jensen, Rir:kevej 4, tif.,1881 tsørge ilald, i'ejøvej 3' tli. raral i'eter iiansen, Lærkevei 30, tlf.5lb55.indr.jensen, Th.i3rorsensvej 2, tlf.5021i rlør'ee Neesgård", l,ærkeve i 32 ' tlf.,0434 i'er Søndergård, i'iågeve j \7, tlf.,44a3 Gunni.lr Lie Erlksen, irosev rnf ]0. OiLr'. jørgersen' Turøve j 14, tif. io44e l'c.q.ndreasen, liellisvej 6, tl-f'. raba, SPILLEU v ilg: i'er: Søndergård., :''iågevej 17, tif. 504C3 iiolger redersenr Th.-Brorsensvej lb Erik Sørensenr Stevning, tlf Heinz Behnke, Nørregade 5rLYsabild, trc.a4t t IINGDOMSUIVhLG: iiørge t'ieesgård, Lærkevei 32, t1f Andr.Jensen, Th.Brorsensvej 2, tlf.io211 Statistik! Nogle tal og benærkninger om foråret 70 for 5 sen.hold. Af LOO muli-ge point har vi fået 48 point. 1Vi har lavei fi4 mef - der er gået fl:- ind veo o"( 'Vi har spil]et med nindre end 11 mand på "af holoene i 10i; af foråråts 49 kampe. Der har været {{ trænin3sal''r,ener og der har deitaget gennernsninlig 2'l spillgre pr. i'.1'ten. Vi har brugt L6 spillere,.å I holoet 26 spi.11t-.re pii 1I holoet Jl spillere Ilå i.i1 holdet 3l spillere på IV hcldet -18 sriilere på V holclet Der er 2 s cille:'e:,lr:r har deltaget i træningen J6 Eange. 21 snillere i snit pr.træninilsaften er gen ke godtt nen, Ca vi e'r 75 aktive spillere rnå tallet kunne blive endnu he jere Lrer i ef +"eråret. Det e:'derinod ikk-e så 64cr1t, at antal brrgte spillere pr. hold oå nog1.e af den er så stort, vi kan ikke nø;es med at tænke, sikke spilleudvalget har flyttet rundl med os, kan de da ikke bestemme sig til, hvor en sp'il- 1er skal spilte. l{ok har vi skulret sa:rmensnille n;'e ho1d, men, rned op tli: 2l afbud en lørdagf sønd,ag b.i-i'rer y det gal t. f ]'oirrt og iliålregnskabet repjner je p; med I spiliere ønsker at pynte pii her i ef teråret. Herd og lykke ured det! p. sønder;.raard.r,'orrnanci: L occaror. iiest.medl OLD- BOYS BliiiTYiirii,S E : li,nud Poulsen, Th.Brorsensvej R.Paustian, Th.tsrorsensvej 14 78, rrf.503l1 : Vi6igo JessenrÅsgårdsvej l0rlunden irf. 5rs60 HIE Danfoss pr.l ]I ORDBORG TÅRYEIIIil OEt Htxxlxo lalsria 6! - T6tr. E{6&0. ec.dbø

3 Go po indkøb i I GttDBRo SUpER lcrntltat t{oos a uroy^ I rtr! D (lige over for Donfoss I - det rigtige indkpbssred på Als I i T"l"fon ( I Læserbrev! srorto^dr.. - xordtoro - lr1'. rb, Und.ertegnede er af den opfattelse, at spørgsmålet vedrørenile oprykning af ynglingespillere blev yderst dårligt og usagligt behandlet fra bestyrelsens side på sidste spillermøde. En seniorspiller, der klagede over bestyrelsens d.i.sposition, b}ev fi-xeret med en højst personlig formærmel-se, og på det tidspunkt ligesom 1å det i luften at bestyrelsen mangled.e vægtj-ge argumenter, hvilket også senere viste sig at være tilfældet. Irian sagde bl.a., at man ikke havde i sj-nde at rykke spillerne op for at forstærke 2.holdet, men for at omtalte hold skulle tage points fra modstanderne, s:iledes at nnan kunne være l.holciet til hjælp. let+ue anser vi- f or en mærkværdig påstand, eftersom sekund.aholdet ligl;er på næstsidstepladsen og derfor i-kke skulle have ret store muliqheder for at berøve de andre toohold points I Ligelcdes synes vi, at bestyrelsens beslutning i udpræ-,"c:.-r,.o er ir.cc ai sport:and. rrvis et hcjo ikp.e cr i st,and ti1 at klare si,q ned det tilstedeværende spiller- :a:triri.:,.jl. s: er Cer ingen andcn'llvn.t e r j -t holuet n!, rykke L.itl.'i'al-snanrfen for best,yrelsen sarce endvidr:re, at det i1.'.1:e var den store katastrole, at hen*ue vt-sse spiller:e on, eftersom ynglingeholdet ingen chance rnere hav,f e f or,at sikre slg 1. pladsen og tilf ø jeoe dernæst par:ieriok:;a1t nok i samne åndedrag, at han ikke kendte noget ti1 stlllingen! Vl kan neddele det æred.e medlem, at WESTON {ra væg til væg T[IililY PETERSET MØBLER Tl{ Vi sætler kvalileten i høisædet Storegade Nordborg - vi i forårsturnerirlgen iterr' tabt 5 po j,nt, oq kun eet Lrc,l,d har f o::n:1et at s1å os, hvcr'- i6,r'-'.vi oese;reoe tonhol':et,t hv- ["0 vi absol ut n. hi,\'e cn lair chance lor at siut+"e På f ørsieplarisen. Et andet paradoks var at rran brat sluttecle dlskussionen rned en ccn: rkr.in! ot1 :rt s r::-gst-:',- LeL "vi:t illll,: navie'.c"'c:r rnter':rs:i.l lo:' de f i,-:sl:c". iier:ii skrr i i', i oi 111i i'2,'1'6 5, ai, ltnt:; i.en 4..,:l- :c *-irs'-.;:c1.r-i-:t:i-ic -.''lr.vi:j'i lj^;'ea: i -, e:". <'.'.l 'll' 'r'ir:ll- 1i'; r:r'e J;t 1,ør :;rrøri:snåiet :int.vd es 'r+u v[,ie i:k +.'le1t. nem]. ili f'or' -1, Å o;.:! holdets snrliere. Vi verj, at nii:' de+;1-.e incil;r,11 pubirce::es k:-in ic,j i i:r*eiserne i r,,,^, -it:. r..,.l'.!r rr.,en Vl. Il: IQl'i i1 t cct et'l-::.lvet^ji;.*- f or lt ha E en oc:::crtat,isk l-iliie t- VO.j- K.]-UO. Christi an Nørgaard Lars llielsen. i c1'rt>l o- g P o'.rp.'^, ieno- ; vi Erik Rudbeck Telf. 5,l479 Ridepladsen 3 Frugt - Grent Konseryes Thorvald JENSEN Storegede 7 - NORDBCRG - Ilt Forsikringsaklieselskabel Nye Danske af 1864 Agentur Nord-AIs OKSBøL BYGGEFORRETNEN& ti. Eneaoldsen & Christenscn 1 TIf. s 17 :3 Tli" i rnart køber det hos * KAMPER StoregoCe /7 A - N0RDB0RG - Telefon o,r',[l or=,,er- DATVIIKONFTKTION - NORDBORG Mek. Vl-ggo Lausten HarrnbJerg Te1f. 5L45o Bogeri- og condilori Stort udvolg i friskt og lækker brpd KURT MADSEN Holmgode 7 tl{.51434

4 Havnhierg Stationskro Prøv vor berømle anrelning. Grill-stegte kyllinger og lorårsruller. Anna og Yiggo Bomberg I sloregade 2e - Nordborg - Tell v/ H. Callesen re[ ÅNDR. P. PETERSEN RUTEBILSTATIONEN N ordborg TOBAK _ BLADE _ IS - CHOKOLADE ffinffiffiffi Del bedrte er bllligrt hor Dercs HOXI-lobmand BEIT ITUSTET Holngedc - Tll ! N. B. Ungrlomss ide! Sommerstævner! rii har i den sidste tid d,eltaget i en del sommers Vi har haft et d.renge-' puslinge- og lilleputho1cl til nålekarnpe i Broballe, alle tre hold vandt, og kom hjem med nåie. I Egen havde vi to puslingehold og et lilleputho1d til pokalkampe, og her var d.et lilleputterne der kom hjem med pokal. I Ketting havd.e vi et junior-, et drenge- og et 1illeputhold, det var også pokalkampe, o61 her var det junior og d,renge der sejrede og kom hjem med pokal' men d"et skal da lige tilføjes, at lilleputterne tabte i straffes parkkonkurrenc e. Alle hold ønskes titlykke med nå'1e og pokalsejre.. irestib.'r. ilusk det h"j,;lence optoll 1ørCaq Cen nec alt hvad de:' xan kore:, r,i si:ui a1l e med, biide piger oq i.rr:rr5;e. i3ørp:e i'ieesgård Køb billige fodboldstøvl-er Str " kr. 17,8i I TRTKOTAGE hos: Str. 4o*46... kr. 19,85 tævner. 2'.'auy,., mød op lo in oorno harro.-" a-'.-. ReC. nntseevidste k6ber NøRGAARD TRICOTAGEHUSET STOREGADE 3I NORDBORG i'tånedens hold. ( ungd.omsaf d". t'1ånedens hold denne gang er jo ikke let at udveli-.e,, i,: I d.er j-kke har været spijlet turnerln;cka;rpe i,uii r.,nj. Vi har '. denne gang udvalgt et stævnehold, og va11'r't f aldt på Lilleputter soin er et samnensat hoid af,le stærkeste spil-1ere i Havnbjerg og llordborg. Tillykke med det drenge! rl l terl...'sni nr:. Som alle ungd.omsspillere jo nok veti, er der he:: r Sporten hver gan65 en side {'or urrgcomreri. let ;ei lyser er: e i'rar'- "hvorf or skriver i alririg et nrerv tii Srroi'teri"? ItTu er der nok mange der vii- tenke, hvacl skal vi ca skrive, men d"er er da rnange t-inq at sk:'jve o:;r. Det iran da være I er utilfred.se mei nocet, s' fortrt os Cet bare, ellers kan vi;j o ikt<e:,"ør-e iet ancier'1ed-es. I kan eventuelt fortælle oii en fcopoi.ii.rirr:rr;, rr: at'd.e bedste I har dej"taget i; uet i::å qu v:er'e no,"et, 111r.:v iri tænke jer om. llvad f.eks jer cier var ileo i fiat-', lng, ;v"r aei en god tur? l-ad. os høre om d.et. Børge ireesgård I{ANDELSBAI\IIGEN - ogsd ungelommens bank gm7 m.aleryn.ester Tli. 5 i Østerhaven 11 - iioriii,crii:

5 Tå KRANSEKAGE med hiem S lagteri,","r,1,, f,/ffro Butikscenter T1{ Donbo Nordborg Ttf.5 t76t & Pølsemagerl K..STEi\NBERG Storegedc 56 - Nordborg - TclI. il7l5 Storegade 4 Nordborg Itt cilrr$iei{sht Søndergade 7 Guderup Ttf. 581 t0 Helmars,,FOTO" Nordborg. Tlfl 5L6O5 Er så s D'ed må1et FØREHBEVIS er taktikken rl-etiå De undgår offside at benytte NORD.ALS KøBESKOLE Jørgen Brodersen Langesø, Mågevej 4,tlf. 5 1? 55 ANDELSBANKEN NORDBORG AFDELING - En bank, De kan regne med, DYVIG-KRO r{aturskønne OMGTVELSEB KUVEBTER INDTIT 250 MODTAGES TLF. NORDBORG AL FLYINING med lukkede {lyllevogne udføres, såvel i ind- som udland. - Vi har gode, lørre lokaler til rådighed til møbelopbevaring. EJYIN BURKAL Godkendt T. t. R. Yogne KøbingsmarkveiT -Pøl Telt Ynqlinp:.e. ( stillingen efter forårs turneri ngen Antal træningsaftener: total 52, heraf B trænirrg:skarni Asmus F::ederiksen 49 eange!'1emmi.ng /\ndersen 46 Preben Schnidt 45 0hristi"rin l\jørg.ård 43 Jørgen Petersen 42 Turnerj-ngskampe 12, heraf er 2 JBU "iubilæumsturnering og 1 SI pokalturnerj-nq. Erik Sønderby 12 kampe F lemning Anciersen 12 Carsten llald T2 Christian Nørgård I2 Per Lund Erik Jensen Kjeld, Høj 10 Der er anvendt 20 spillere og d.er er scoret ll må1 for obtimodidegordinir. turneringskampe. Vi har - point / og har tabt! point. Ifr.eko?dVask og rullestue Våd vask - Tør vask - Rulle- og rtrygevask VI HENTER OG BRINGER Holmgade 6 - Nordborg - Tlt.5 t2 38 y/ Hclgr 09 Svond J.<obicn I l.[en kamp er tabt, ] spillet uafg,jort og 2 er vunciet ud.en kamc. rlarlpene i JBU.iubi1æums tu rfng-og SI pokalturnering er alle tabt. /rårnd-polnt i de 12 kamoe er fordelt såiedes: Uarsten Hald 15 Erik Sønderby lz Preben Røschmann 9 Kjeld I{øj B Erik Jensen poi.nt fordelt på ialt 12 spi11ere. Gunnar Eriksen ooo 0 ooo På grund af!'estiby ud.komner lj p ;ten i nrs te måned f ørs t oiirr,,/j ng 15. sept. Evt. indlæg skal være red. i hænd.e inden 5. sept. Nord-als Beton - varefabrik Lavensby Telf (4 S io 52 I{AFIIIA.FORSIKRI]IG Løjtertoft 13 - Nordborg L. O. WELTENDORF telf. 5 0s 92 - lel{. 5 A2 Os P. MATTESEN - -MAI{UFAXTUR KO}IFEKNON TONDBORG BENT E. MADSEN Aut. Elektro lnste!letø, I StorcArdc 63 Nordborg Ttl. S Helmuth Hansen Blikkenslagermester - Centralvarme og sanitet aut. gas- og vandmester TIUS: Bækgade 2, Nordborg, tlf

6 r trof gn2gnslforsikring Ii I0l ffi B lf man hos: m [m[ :P B k I am B I *" - t:"t",,:fi]=" rtorogldc 79 GaSO nordborg t!t. (Oaal e fe OCI slorcs.d Nordbors Ut. lo44l 5 rs 05 N(RDB(RG KAI MøLLER Tlf. (fi Giro BOGHANDEL M. Fernegaand Å1 NORDBORG SKOVBY tlf.50l50 tl " Korn - Foderstoffer Brændsel - Byggemoterioler Turneringsplan - efterårsturnerin6len 1!lO.. Sierie IV - li. u. I. t6. aug. Irlord-i.lls Boldklub 1 - Avnbøl l 23. aug. Ulkebøl - i\ord-a1s jioldklub f 30. aug. liord-.t1s Boldklub I - Kli-plev 5. sept. Stubbæk - ltiord-als -Boldklub I 13. sept. iiord-å1s Boldklub I - Sønderborg.i3oldklub?-7. sept. iiotnark - Nord-111s Bold klub I 4. okt. iiord-iils jloldklub 1 - Esen II. okt. Au6;ustenborg - llord-rils Boldklub I 18. okt. Nonl-Als iioldklub I - Rødekro 25. okt. Åbenrå - Nord,-hl-s iloldklub I.je:ie IV - ii.ir. II. ]6. au,g. Ulkebøl - Nord-i\ls Boldklub II 23. aug. Nord-Als 3o1dk1ub II - Strrbbæk lc. aug. iiotmark - llord-als Boldklub Il 5. sept. Nord-Å1s ijold.klub 1i - -r.ugustenbor.g 13. sept. ribenrå - i\ord.-als Boldklub II 27. sept. Nord-r\ls tsoldklub II - Avnbøl t 4. okt. (liplev - ljord-als Boldklub r'. 1,1. okt. Iiord-A1s Boldk1ub II - Sønd.erborg ttoldktu..i LB. okt. rlgen - Nord-Als Botdklub If 25. okt. i{ord-/,}s };ol-dkl-ub II - Rødekro (? p p 555= tr- -l r-{.{ r{ \O J4 J4 J4 J4 o'trl c, d d tq Ff -{ -{ \ o>o o -{ o I åocq bfq cq :q,kjds oøøtd.n5d.o rl Pt{-l 5 -{ F{ t{<5<o<{r< -{ Ort{lgltrrt 'ddpdt{rdtrd Ct{ot{ofuoS{ o o o boo > o azfrz.åz?nz HHFiH HHH H H H.oH J "C qc.o.o -r.o J\UJJ.! E -r --l d --1 jl Oll J4-r! d Frd 'd od a H --1 -{ :q --l oooo.l æ Lf :a :a b.0.c rll rr Fl -l aoa aoa -l * -O r-l -i -O --l.l l<ti<k<or.rrl roro.ror.d ddn=n.odd.l r-alicr,or =l o (. o s o s oj< lziizaaz'nz,a ll t. lttttltl r >l.. r: r> +, I ubcc-p,pr++-rr 'oil.al f5(l0(j<j4j c0ldu?crlrnooo!t orl ;rl ru r--{ ".r (\ --i - rørest0te Velegaet skolevogo og ept TEORIIJOKALE ( t{. BOY3Eil k6relærer Sdbakken 2, Nordborg tee Jprgensen & Rasmussen Malerforrelning Bygningr'tkilte og møbelalbeide OKSBØL Tel{ JrElrrIrllJrE'{:r NORDEORG STOREGADE 28 (0'l'l 5 t9 75 SLAGTERFORRETNING [u. l. f. fens8n *i,{1,1*,*,, o*"*l]oo",n Nordborg - Telefon 5 14 OG I Tipstienesre NORDBORG KIOSK Toboks- og Popirvorer Lædervorer m.m. Tetefon H. A. JENSEN HERREFRISøR toregode 4l tlf SØBY KRO Ke[vin Kiær Jessen Gode parkeringsforhold Musik, sang, liv og glade dage

7 HERREMAGA INET.ffiøP Seri"eV-,1.ll,t 19. ''1 l?'7. 4. i1. ta a1rg. aug. sei.'t..--* r'r'- /-t-t ^l- sroreoade 34. retf NONDBORG IV. Sønderborg!'remad i{ord-,i,1s -bold.k1ub IV Sønderborg tso1dkiub llold-,i1s Boiclklub IV ^rl:ll:ier:oori; i, 67 iiord-,il-s Bold.k1ub IY r',fe InS.i-11'rd i,icrd-,il s boloklub Ir/ :lr:rir: Y.l - ii.!. V L6. alrq. r'rt1fl,istenbo:"g? J. i:,'.ii:. licrci-;.i:r ll oldklub 3ii. å'...'i' r riorc-als Boltiklub 6. sjeit,. r"clt.i-n;; I I. se rr,.,lo:'ii-;.,1-s -uoldklub.,'7 I..^,.^i lå L!. i,'-'1.e.!v.ujfru l;. oi: i...,':r'c-;il-s BolCklub I I a--t,tiii.rrr, ll. cirt. lo;'c-,,.1s iroidkluir iro.r'r-:\.ls I-ut I970 trlev.ro v';nde'" a-{,' ll. iit aen spænclin;.{ ovet' tur't'ierin'-r.j:i soli ::r'. ".iei. rlener vi -+,1r n,.ste lr rill. ilave i:or'-r-.,-l-s [llrl ofl Cel.e i1,:n oo j l]'-l.l.lert..;j-vc er s'"-&lldencie tur"nc::ittgl. 1/ V NORDBORG CAFETERIA OG SPISERESTAURANT STOREGADE 50 TEL FON Nord-Als lioldklub liørun ilord-,\1s iioloklub ike I d.e I'lorrl- rt,1 s liolck lub lios*.runskov ;.cld-,',.c,:oldrlub Jv.tns trup ir or'rr- i;1 s l-.oict!:,f r.ib 'i'or.l r l,ri l \re n S if-l-l p l,lo:d--..1s ioidk lub.;-,robai le l.orc-rrls ilc,l,cik 1 ub l"itt2 i't l.olc-.. l- s jioickiuf;.: C 1. :lr a -r'i'; IV,r IV JV :1.. men rlcr ver rj.r:+;.rar srclste ireie rl- s :led I. det nå absolut Red. A. I IELSEN LANGESØ pr. Nordborg $ Telefon, t7 52 PAPIRVARER TRIKOTÅGE LE,GETØI PARFUMERI -{ E>-i =d trro :< pa \ 0? A A A AA l(.-'i -r b0 -r bc a r-{ r--l 'o< <i<tr<od<.< P t"(d t.rt t.r{ I tr I I r/øu,rcddd!d dd "cd Fr 5 Fr-{ L-r tr O k Fr t{ O Fr O O O O O.o O O o Z i Z14z:iz,4Z'a tttllttlttl f.{ a a-4 A sl O 0d --i bo; O r-r > r-t r-t F{.-l O <C<Fo<o<ø<.-rfr t.-{ I..1r-l I ii l.ofl dddaodadodcdo Lr-r LP L.-t trd L 01d O O O'd o-l O 6 o >: tla.!4*_.!. {J++ b0 b, h0 a, ar pi Q.+ -p! > asaooool< o c \o.a\.o.ao La\- $ Støt --.r N -r N vore N.--.r r-1 N annoncøret FIND INSPIRATION TIL DERES HJEM HOS: '!,"o-tm LøJTERTOFT26-28 Alt i el-l«økkenudr t * Øf*fu' Storegade Tlf Nordborg Hans W. Petersen & Son SMEDEJERNSLYGTER Nordborg Telf i5 I FLERE FORSKELLIGE STORRELSER. Små priser. VI HAR LEVERET LYGTIRNE P I SPBY KRO" Frode Ao. Svendsen Lærkevei 34 Longesø rlf.5'1691 Jepcenc Lillebiler og Turietbusger Ring - Lavereby når De drat k/re ril rlf Mebil qo;.lu service Peler D. Andersen ÅLS ÅUTOSHOP Løjtertofl {3 Ejnar Lorenzen købmand 'furøvcj 42 I(irkeby.. 5 OO 55 Hans ohmidt - exam. optiker - I.'RE OG OPTIK. GULD OG SøLV Tlr l5 - Xordborg

8 &h,oel J"noun LTLLEEILKø.tt.ÆtD,=-- ffi:e' - l.lr tr;c'dilorg leleion ( L au+ntfiv Hotel Union låltgts0 BA.GERI og EONDITORI N. WERN ER Tclf.5lI53 '. Nlal Dtares tid mtd ct ÅLPINAUR Grno 5t383 TELEfONttttlv leshør UUTAGEIÆULO$'EO NotDlolc Brnkkontt: Nordborg Brnk. Nordborg Sprrckarrc ; unior' Å. - i. il. U. hold..0. au.. ilcjens - Nord.-Als Boldklub 15. aug. i',jord-als Boldklub - Tønder 23. aug. Åbenrå - Nord-AIs Boldklub 10. ".*Å. i,iord-als Bold.k1ub - Sønderborg Bold.k1ub 6,. sept. :rolding ift'ui,i - Nord.-Als tsoldklub f 3. sept. iiord-.t1s Boldklub - Haderslev?.tj. sept. Ilord-Als i:oldklub - Gråsten 27. ser,t.?adborg - LIord.-AIs Boldklub 11. okt. i'iord-;ils Boldklub - (Iiplev 18. okt. r-old,ins ilold.klub - I$ord-e1s Boldklub 2r. okt. liora-als iloldklub - Koiding I..0. -I'8'r.:lJ.r -,'.:'. J. hol'f i/..'ir;ri -,rtrri-:il-s il oldkiuhr - ^ben:'å lc. ljti.:. fa,ref:s - Ilord-i\is.tsoldklub ',' :.. {zi1. ilorrl-ir.is r:o}dl.:l.ub - /.o1ttine roioklub :O. iirr.ri. r.:l. T. i'. (:iøil-riing-hygun - i'iord-al-s EoIoklub 6. sept. iladersiev - i,iord.-al-s Bold.k1ub Ll. se!t. l,ord-cls tsoldklub - dolding I.F. l2c. sept. Tønder - iiord-als Boldklub '?l. se i;t. liord-,,1.ls.ljoldk;1ub - Gram l;. t-rr, l. iønderborg tjclriki-ub - Nord-A1s Boldkl-ub i{*mcr8,jørcense$ SPrIrrr,EEiri\3W t' Nordborg - Tlf SøNDERBORG. NORDBORG (0' ( Spiller De bold sa bli, klippet hos Pold Langeso Telf. 5 i2 31,,chiki" LÆDERVARER NORDBONG TLF. 5 AL 79 Bliv MEDLtrM at Nord- Als Boldklub Regelmæssig opsparing større lånemuligheder NOTBT}BOBG BAIUI( Storegade t aelefon EAYNBJEBG AFDELING (BudLeEH Tl;Lr' 513 l3 De er åltid klædt på til klæ Dem of med undertli {ro: rrrcor^ce - (osmerlk Indehauet J. C- JohanBerr Storegadell - Nordbolg - TeIt TrlkP.dr o! dmed.rr. Bliv ubehag kvit med el-medicinsk lydbølge- MASSAG E der går i dybden! (Lri! m.d lorlobrret NOVAFON INTRALYD Rinø (o4'+ ',r.zo9

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-=

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-= .. ~ o tf) s::: oq. tf) 0):.. o >-& en' c:.a a:: c:::::a 1:1:I 1:::1 a:: c:::::a L-_-==========='~=-= Helmuth SKJOLD BURNE VINE Hansen blikkenslagermester aut. gas- & Danmarks vandmester vinhandel Velegnet

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 NB ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, alle venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

t bed te VINE P. H. Kelmos & Søn KOLONIAL Søn SKJOLD BURNE i BOI{I..markea-- Thorvald Jensen & t::ø jensfl'øn I-l) t' j). ;. '" RULLEVASK . le\.

t bed te VINE P. H. Kelmos & Søn KOLONIAL Søn SKJOLD BURNE i BOI{I..markea-- Thorvald Jensen & t::ø jensfl'øn I-l) t' j). ;. ' RULLEVASK . le\. ' SMID MIG IKKE I PAPIRKURVEN!II! eg De får mange reklamer nd af døren men læs mg allr el og gem mg tl evt senere brug Som e ser er mt navn "Sporten" og jeg er forenngs og lokalt nyhedsblad for Idrætsfrenng

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB

Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!.&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB Medlernsblad fon n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTB 2 f - 6ol som llele og llale - g0 -ftl Redoktion og loy-out: vort cafeteria, t HY'}[9J:H; æ? supermarffib l ll C t lllf ni E ry a venlige mødested

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Hg~J~Un!::::~ (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at

Hg~J~Un!::::~ (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at ':'.';:.';'."":;:;::'.:;'.:;';"":"";'::;:::;::'.:.:. HgJUn!:::: (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at hylde deres gamle klub, da den sjove

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

sponsoraftale Bob Jørgensen.

sponsoraftale Bob Jørgensen. NB's ynglingehold slutter forårssæsonen på en flot 3. plads. I bladet kan du læse mere om holdet, og hvordan det gik NB's øvrige hold i turneringens første halvdel. y sponsoraftale ord-ais Boldklub har

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Karsten Torben Uge: 01-2015 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015 4. januar 2015 Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Nille Uge: 02-2015 5. januar 2015

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 L s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 NB's lilleputter i Arhus Nord-Als Boldklubs lilleput A fik en kæmpe oplevelse, da holdet var inviteret )1 at spille forkamp for Superligakampen

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub 18024 12.2009 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Bank Cup Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming Arrangør: Bramming Boldklub Bramming Boldklub og Danske Bank byder

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed 1 NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG DRU hædrer tre fra Speed Årets spiller for damer Mille Mygind Jensen Årets talent i dansk rugby Jeppe Maagaard Holm Eigil Hemmert Lund-pokalen til Arne Jørgensen Speeds

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1 7-9. marts 2014 Side 1 Spillested: Skrotspecialist Cup 2014 Tuneringen afvikles i Karise hallen, Møllevej 6A, 4653 Karise. Mødetid Holdene skal melde deres ankomst ved tidtagerbordet i hallen, senest 30

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000 Klubbladets forside bryder denne gang "FC Bareelona", et hold NB oldboysspillere som under dette navn vandt PICCOLO CUP'en. Fra venstre

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

TEN. ,-4B's hold næste år i serie 3. Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001

TEN. ,-4B's hold næste år i serie 3. Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001 s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001,-4B's hold næste år i serie 3 Et par kampe før turneringen sluttede, sikrede Nord-Als Boldklub's bedste hold sig oprykningen til serie

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012.

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. Torsdag den 05. april kl. 05.00 drog Husum's U15 & U13 1 og U13 2 drenge med trænere og holdledere, fra klubhuset med retning mod Venlo Holland, hvor de

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 Årets pigefodboldklub 2006 Nord-Als Boldklub er blevet valgt som Region 4 s kandidat til Årets Pigefodboldklub. Det blev dog Nørresundby,

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 Referat af ordinær generalforsamling i CCH Hjørring Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 University College Nordjylland Skolevangen 45 (lokale o15), 9800 Hjørring DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Magnus

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 Så ruller bolden igen! Nu er NB's seniorspillerne i gang igen. Lørdag den 5. februar var træningsstart på barne ved NIC ( på billedet byder

Læs mere

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november RHS Ungdomsfodbold arrangerer RHS UMBRO Cup 2011 Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november I Rårup Hallen, Stouby Hallen og Hornsyld Idrætscenter Velkommen til RHS UMBRO Cup

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ 7. apnl2008 NynnossREv NR.28 Bestynelsesmøde den 31. marts 2008. Dom i sagen om grundforureningen Retten i Sønderborg har den

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand.

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. " o J.O 4. Dan. 6. Gel1e D.S.I.. 3 re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. Herpå aktere s samt1ige akter af genere1 - karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. Bidrag til finanslov, ændringsforsl.ag

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63 Advokaterne Kongevej 64 Tff.nr. 14 43 43 63 J.nr. 65167 cp/ts Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3c Broager, Broager pålægger herved ejendommen og de fra ejendommen udstykkede parceller følgende

Læs mere

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 Sandkasse: Sæsonen 2007/2008 var på mange måder en rigtig god sæson. Antallet af spillere var støt stigende hele sæsonen og vi endte med 27 spillere 12 piger

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere