آب یونیزاسیون و ph 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "آب یونیزاسیون و ph 32"

Transkript

1 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری 15 فنوتیپیبرگشتپذیرمیشود 15 تکامل و فیزیولوژی 15 سازگاریچیست 16 نیستند تکاملی سازگاری تفاوتها همة 16 میدهد قرار تأثیر تحت را فیزیولوژی و مورفولوژی تکاملی خویشاوندی 17 خالصه 17 پرسشهایترکیبی 18 برایمطالعةبیشتر بر مقدمهای 1 فصل 2 فیزیولوژی اصول و بیوشیمی شیمی 2 فصل 20 سلولی فیزیولوژی 4 کلی نگاه 4 حال و گذشته فیزیولوژی: 5 جانوری فیزیولوژی تاریخ از خالصهای 6 فیزیولوژی تحقیقات زیرشاخههای زیستی تشکیالت تراز براساس میتوان را فیزیولوژی زیرشاخههای 6 کرد طبقهبندی تنوع ایجادکنندة فرایند براساس میتوان را فیزیولوژی زیرشاخههای 8 کرد طبقهبندی 9 باشد کاربردی یا محض علمی میتواند جانوری فیزیولوژی کروگ آگست مدلهای مدل سیستمهای و روشها 1.1 کادر 9 جانوری فیزیولوژی در 10 فیزیولوژی در وحدتبخش موضوعهای 10 فیزیولوژی اساس شیمی: و فیزیک کمک ما به زنده موجودات عملکرد شناخت در مکانیک علم مفاهیم 22 نگاهکلی 22 شیمی 22 انرژی 23 میکنند منتقل را انرژی غذایی شبکههای 24 میشود ذخیره الکتروشیمیایی گرادیانهای در انرژی 24 میشود مولکولها حرکت باعث گرمایی انرژی 25 پیوندهایشیمیایی 26 میگذارند اشتراک به را الکترونها کوواالنسی پیوندهای 26 میکنند کنترل را ماکرومولکولی ساختار ضعیف پیوندهای 27 حساساند دما به نسبت ضعیف پیوندهای 28 آب خواص 28 هستند بهفرد منحصر آب خواص 29 میگذارند تأثیر آب فیزیکی خواص بر محلول مواد 29 میکنند حرکت انتشار بهوسیلة آب در محلول مواد 30 میکنند ایجاد اسمزی فشار زیستی سیستمهای در محلول مواد 31 دهد تغییر را سلول حجم میتواند اسموالریته تفاوتهای 32 آب یونیزاسیون و ph 32 نیست هفت ph در همیشه خنثیبودن 32 میدهند تغییر را آب ph بازها و اسیدها 33 میگذارند تأثیر زیستی مولکولهای یونش بر دو هر دما و ph 34 میکنند محدود را ph تغییرات بافرها 35 بیوشیمی 36 آنزیمها 36 میکنند تسریع را واکنشها فعالسازی انرژی کاهش با آنزیمها 10 میکنند 11 هستند فیزیولوژی در اساسی بحثی الکتریکی پتانسیلهای 11 قرارمیگیرند بدن اندازة تأثیر تحت فیزیولوژیک و بیوشیمیایی الگوهای 12 فیزیولوژیک تنظیم 12 است داخلی ثبات حفظ هومئوستازی 13 میکنند کنترل را فیزیولوژیک مسیرهای فیدبکی حلقههای 13 هستند هومئوستازی حفظ عامل منفی فیدبک حلقههای 13 هستند انفجاری پاسخهای بروز عامل مثبت فیدبک حلقههای 14 محیط و ژنوتیپ فنوتیپ 14 میدهد نشان را فنوتیپ یک از بیش ژنوتیپ یک

2 شش فهرست 37 ترمودینامیک ریاضی مبانی 1.2 کادر 38 میدهد توضیح را آنزیمی خصوصیات آنزیم کینتیک 40 میدهد تغییر را آنزیم کینتیک فیزیکوشیمیایی محیط 41 میکنند کنترل را آنزیمها سرعت کوواالنسی و آلوستریک تنظیم 41 میدهند تغییر انرژی احیای جهت را غذایی مواد آنزیمها 43 است آزاد انرژی حامل ATP 44 پروتئینها 45 هستند آمینواسیدی پلیمرهای پروتئینها 45 میشوند چینخورده سهبعدی اشکال در پروتئینها 47 میکنند کمک پروتئینها چینخوردگی به مولکولی چپرونهای 47 کربوهیدراتها استفاده مونوساکاریدها از بیوسنتز و انرژی تأمین برای جانوران 47 میکنند زیادی ساختاری و عملکردی نقشهای پیچیده کربوهیدراتهای 48 دارند بهعهده را 49 میسازد کربوهیدراتی غیر پیشسازهای از را گلوکز گلوکونئوژنز 50 است پرسرعت و کمبازده مسیری گلیکولیز شرایط در را گلیکولیتیک NADH و پیرووات میتوکندریها 51 میکنند اکسید هوازی 52 میکند اکسید غیرهوازی شرایط در را NADH پایانی دهیدروژناز 53 لیپیدها از که هستند طویلی آلیفاتیک زنجیرههای چرب اسیدهای 54 شدهاند تولید A استیلکوآنیزم 55 میشوند اکسید میتوکندریایی اکسیداسیون بتا در چرب اسیدهای 56 شوند تبدیل کتونی اجسام به میتوانند چرب اسیدهای 57 است لیپید ذخیرة اصلی شکل تریگلیسرید 58 میشوند یافت زیستی غشاهای در بیشتر فسفولیپیدها 59 هستند چندگانه حلقوی ساختار دارای استروئیدها 59 میتوکندریایی متابولیسم احیاکننده معادلهای تولید برای A کوآنزیم استیل از TCA چرخة 60 میکند استفاده 61 میکند تولید اکسیژن آزاد رادیکال انواع و گرما پروتون گرادیان ETS ساختن برای پروتونی محرکة نیروی از آدنوزینتریفسفاتاز F 1 F 0 62 میکند استفاده ATP 63 میدهد افزایش را آن ذخایر و انرژی انتقال فسفوکیناز کراتین 63 انرژی متابولیسم مسیرهای ائتالف 64 متابولیسم سرعت مدل سیستمهای و روشها 2.2 کادر را اکسیداتیو فسفریالسیون و گلیکولیز میان تعادل ATP و اکسیژن 65 میکنند کنترل 65 میگذارد تأثیر آنها انتخاب بر سوختها فیزیکی خصوصیات 65 کرد تعیین را سوخت نوع میتوان تنفسی کسر محاسبة با 66 میکنند تنظیم را کاتابولیسم و آنابولیسم بین تعادل پرانرژی واسطههای 67 سلول فیزیولوژی 67 غشا ساختار 67 میدهند قرار تأثیر تحت را غشا خصوصیات لیپیدها 68 هستند ناهمگن لیپیدی غشاهای 68 دهد تغییر را غشا سیالیت میتواند محیطی استرس 69 هستند محیطی و سراسری پروتئینهای دارای غشاها 69 سلولی غشاهای عرض از انتقال عرض از غیرفعال انتشار بهوسیلة لیپید در محلول مولکولهای 69 میکنند عبور غشا ار نفوذناپذیر مولکولهای انتشار میتوانند غشایی پروتئینهای 70 کنند تسهیل در مولکولها پمپکردن برای انرژی از فعال ترانسپورترهای 71 میکنند استفاده گرادیانها جهت خالف 72 غشا پتانسیل 72 است الکترونگاتیو استراحت حالت در غشا درونی سطح 72 میکنند تعیین را غشا پتانسیل نفوذپذیری و یونی غلظت گرادیانهای 74 میکند بازی غشا پتانسیل برقراری در را اساسی نقش پتاسیم 74 میکند برقرار را غلظتی گرادیانهای تریفسفاتاز آدنوزین پتاسیم سدیم 75 گلدمن تساوی ریاضی مبانی 3.2 کادر 76 میدهد تغییر را غشا پتانسیل غشا نفوذپذیری در تغییرات 77 درونسلولی سازماندهی 77 هستند سلولی نیروگاههای میتوکندریها را درونسلولی جابهجایی و کنترل را سلولی شکل سلولی اسکلت 77 میکند جهتدهی میانجیگری را وزیکولها عبور گلژی دستگاه و آندوپالسمی شبکة 78 میکنند 80 میکند میانجیگری را سلولها بین برهمکنشهای سلولی خارج ماتریکس 82 فیزیولوژیک ژنومیک و ژنتیک 82 هستند نوکلئوتیدها پلیمرهای اسیدها نوکلئیک کروموزومها در که است آلفاهلیکس مضاعف مارپیچ DNA 82 است گرفته قرار 83 میشود سازماندهی ژنوم در DNA

3 فهرست هفت 84 میپذیرد صورت ژن تنظیمی نواحی در رونویسی کنترل 85 میگذارد تأثیر آن مقدار بر RNA تخریب 86 میکند کنترل را مسیرها بسیاری ترجمه در کلی تغییرات سرعت به پروتئینی تخریب طریق از را پروتئین مقادیر سلولها 86 میدهند کاهش 87 میگیرد منشأ ژنی بازآراییهای و مضاعفشدنها از پروتئینها تنوع 89 داشتهاند نقش فیزیولوژیک تنوع ایجاد در قدیم ژنوم مضاعفشدنهای 90 خالصه 91 مروری پرسشهای 92 ترکیبی پرسشهای 92 محاسباتی پرسشهای 92 بیشتر مطالعة برای سلولی سیگنالرسانی 3 فصل 94 آندوکرینی تنظیم و 96 کلی نگاه 97 سلولی سیگنالرسانی بیوشیمیایی مبنای 97 سلولی سیگنالرسانی کلی ویژگیهای 98 میدهند تشکیل را زنجیرهای غیرمستقیم سیگنالرسانی سیستمهای 101 میکند تعیین را سیگنالرسانی مکانیسم نوع پیک ساختار 101 پپتیدی پیکهای 101 میشوند آزاد اگزوسیتوز طی پپتیدی پیکهای 103 میشوند حل سلولی خارج مایعات در پپتیدی پیکهای 103 میشوند متصل غشایی عرض رسپتورهای به پپتیدها 104 پیکهایاستروئیدی 105 بندپایان در استروئیدی هورمونی اکدیزون: تنوع و تکامل 1.3 کادر 106 میشوند متصل حامل پروتئینهای به استروئیدها 107 میشوند متصل سلولی داخل رسپتورهای به استروئیدها 107 بیوژنیک آمینهای 108 میکنند عبور غشا عرض از تیروئیدی هورمونهای 108 هستند آبگریز پیکهایی تیروئیدی هورمونهای 108 پیکها انواع دیگر 109 هستند لیپیدی پیکهایی ایکوزانوئیدها 109 است گازیشکل شیمیایی پیک اکساید نیتریک 110 میکنند عمل پاراکرینها و نوروترانسمیترها عنوان به پورینها 110 هدف سلول به سیگنال انتقال 110 اختصاصیاند رسپتور لیگاند برهمکنش 111 میشود تعیین رسپتور نوع براساس سلول پاسخ 111 دارند متعددی د مینهای رسپتورها 111 شود متصل رسپتور یک از بیش به است ممکن لیگاند هر 112 میکند تبعیت جرم کنش قانون از رسپتور لیگاند اتصال 112 باشد متفاوت است ممکن رسپتورها تعداد 113 باشد متنوع است ممکن لیگاند به رسپتور ترکیبی میل 113 شود غیرفعال باید لیگاند سیگنالرسانی 115 سیگنال انتقال مسیرهای 116 درونسلولی رسپتورهای 117 لیگاند به وابسته دریچهدار یونی کانالهای 118 آنزیمها رسپتور طریق از سیگنال انتقال 118 میکنند تولید حلقوی GMP سیکالزی گوانیالت رسپتورهای Ras پروتئینهای طریق از کینازی تیروزین رسپتورهای 119 میکنند سیگنالرسانی آبشارهای مستقیم بهطور کینازی ترئونین سرین/ رسپتورهای 121 میکنند فعال را فسفریالسیون 122 پروتئینها G به شده مزدوج رسپتورهای طریق از سیگنال انتقال 122 پروتئینها G به شده مزدوج رسپتورهای تنوع و تکامل 2.3 کادر 123 کنند فعالیت کالمودولین کلسیم طریق از میتوانند پروتئینها G 124 کنند برهمکنش تقویتکننده آنزیمهای با میتوانند پروتئینها G 124 میدهند تغییر را ثانویه پیکهای غلظت تقویتکننده آنزیمهای 124 میکند تولید cgmp سیکالز گوانیالت 125 میکند تولید اینوزیتول فسفاتیدیل C فسفولیپاز 126 است شناساییشده ثانویة پیک اولین )camp( حلقوی AMP 127 باشند داشته برهمکنش یکدیگر با میتوانند سیگنال انتقال مسیرهای 128 آندوکرینی سیستمهای بر مقدمهای 128 فیدبکی تنظیم 128 میکند میانجیگری را دور راه از تنظیم رفلکسی کنترل 130 هستند فیدبکی حلقههای مختلف انواع از نمونههایی هیپوفیزی هورمونهای 130 میکند ترشح را نوروهورمونها خلفی هیپوفیز 130 دارد دخالت مثبت فیدبک حلقة در اکسیتوسین را قدامی هیپوفیز هورمونهای هیپوتاالموسی نوروهورمونهای 131 میکنند تنظیم مرحلهای سه مسیرهای در قدامی هیپوفیز هورمونهای از بسیاری 131 میکنند شرکت 133 گلوکز متابولیسم تنظیم

4 هشت فهرست 133 میدهد نشان را منفی فیدبک اساس انسولین اعمال 134 کنند تنظیم را خون گلوکز میتوانند فیدبکی کنترل مختلف انواع 134 دیابت و سلول به سلول ارتباط کاربردها 3.3 کادر 135 میدهند نشان را آنتاگونیستی کنترل اساس گلوکاگون و انسولین 136 دهند نشان را توأم و افزایشی اثر میتوانند هورمونها بندپایان در را سلولی خارج گلوکز هیپرگلیسمی هورمونهای 137 میکنند کنترل 138 مهرهداران در استرس به پاسخ 139 میکنند فعال را سمپاتیک عصبی دستگاه استرسزا محرکهای 139 میکند تحریک را فوقکلیوی غدة مرکزی بخش سمپاتیک عصبی دستگاه 139 میکند تحریک را فوقکلیوی غدة قشر هیپوفیزی هیپوتاالمو محور 140 است متفاوت مختلف مهرهداران در فوقکلیوی غدة بافت ساختار 141 آندوکرین سیستمهای تکامل 143 خالصه 145 مروری پرسشهای 145 ترکیبی پرسشهای 146 محاسباتی پرسشهای 146 بیشتر مطالعة برای و ساختار 4 فصل 148 نورونها عملکرد 150 کلی نگاه 151 مهرهداران حرکتی نورون در سیگنالرسانی 152 نورونها در الکتریکی سیگنالهای 153 میکند توصیف را غشا استراحت پتانسیل گلدمن معادلة ات میدهند نورونها به را امکان این دریچهدار یونی کانالهای 153 دهند تغییر را خود غشای پتانسیلهای 154 یونی کانالهای مطالعة مدل سیستمهای و روشها 1.4 کادر 155 سلولی جسم و دندریتها در سیگنالها 155 است متغیر مدرج پتانسیلهای دامنة 157 دارند کوتاه مسافت که هستند سیگنالهایی مدرج پتانسیلهای 158 میشوند جمع یکدیگر با عمل پتانسیلهای شلیک جهت مدرج پتانسیلهای 160 آکسون در سیگنالها 161 میکنند ایجاد عمل پتانسیل ولتاژ به وابسته دریچهدار کانالهای 162 دارند دریچه دو ولتاژ به وابسته دریچهدار سدیمی کانالهای 165 میکنند منتقل طوالنی مسافتهای در را سیگنالها عمل پتانسیلهای 167 هستند میلیندار مهرهداران حرکتی نورونهای 167 میکنند هدایت یکسویه بهصورت را عمل پتانسیلهای آکسونها 168 میکند حمل خود با اطالعات عمل پتانسیل فرکانس 169 شیمیایی سیناپس عرض در سیگنال انتقال 169 میکند تنظیم را نوروترانسمیتر رهاسازی درونسلولی کلسیم 170 میدهد قرار تأثیر تحت را نوروترانسمیتر رهاسازی عمل پتانسیل فرکانس عضلة عصب اتصال محل در اصلی نوروترانسمیتر استیلکولین 170 است مهرهداران 170 مییابد خاتمه استراز استیلکولین آنزیم بهوسیلة سیگنالرسانی 171 میکنند بیان را ویژهای رسپتورهای پسسیناپسی سلولهای 172 میگذارد تأثیر سیگنال قدرت بر رسپتور فعالیت و نوروترانسمیتر مقدار 173 نورونی سیگنالرسانی در تنوع 173 نورونها ساختاری تنوع 173 کرد طبقهبندی عملکرد براساس میتوان را نورونها 174 کرد طبقهبندی ساختارشان براساس میتوان را نورونها 176 هستند همراه گلیا سلولهای با نورونها 177 سیگنال هدایت انواع متعددی ژنهای توسط ولتاژ به وابسته دریچهدار یونی کانالهای بیان 177 میگیرد صورت 178 میلینی غالفهای تکامل تنوع و تکامل 2.4 کادر رد میتوانند نیز ولتاژ به وابسته دریچهدار کلسیمی کانالهای 180 باشند داشته دخالت عمل پتانسیلهای 180 است متفاوت آکسونها بین در هدایت سرعت 180 دارد تأثیر الکتریکی جریان بر آکسون الکتریکی خصوصیات 182 دارد تأثیر هدایت سرعت بر غشا مقاومت و درونسلولی مقاومت 183 دارد تأثیر هدایت سرعت بر غشا ظرفیت 185 دارند زیادی هدایت سرعت غولپیکر آکسونهای 186 اسکوئید غولپیکر آکسون مدل سیستمهای و روشها 3.4 کادر 187 شدند ظاهر مهرهداران در میلیندار نورونهای 188 میدهد افزایش را هدایت سرعت میلینسازی 188 سیناپسی انتقال تنوع 188 میکنند بازی متفاوتی نقشهای شیمیایی و الکتریکی سیناپسهای 190 دارند ساختاری تنوع شیمیایی سیناپسهای 191 دارد وجود نوروترانسمیتر زیادی انواع 192 باشند مهاری یا تحریکی است ممکن نوروترانسمیترها 193 باشند متابوتروپیک یا یونوتروپیک میتوانند نوروترانسمیتر رسپتورهای 193 هستند متابوتروپیک یا یونوتروپیک استیلکولین رسپتورهای

5 فهرست نه 195 دارند متعدد فیزیولوژیک نقشهای بیوژنیک آمینهای 197 کنند تولید نوروترانسمیتر نوع یک از بیش میتوانند نورونها 197 است متفاوت فیزیولوژیک موقعیت به بسته نوروترانسمیتر رهاسازی 198 نورونها تکامل جانوران در منحصرا ولتاژ به وابسته دریچهدار سدیمی کانالهای 199 میشوند یافت شیمیایی مواد از سلول به سلول ارتباط برای زنده موجودات بیشتر 199 میکنند استفاده 200 خالصه 201 مروری پرسشهای 201 ترکیبی پرسشهای 202 محاسباتی پرسشهای 202 بیشتر مطالعة برای سلولی حرکت 5 فصل 204 عضالت و 206 کلی نگاه 207 حرکتی پروتئینهای و سلولی اسکلت 207 میکروتوبولها 207 شدهاند تشکیل توبولین بتا و توبولین آلفا از میکروتوبولها 209 دارند دینامیک ناپایداری میکروتوبولها 211 است حرکت جهت تعیینکنندة میکروتوبول قطبیت 212 میکروتوبولها در گرمایی سازگاری تنوع و تکامل 1.5 کادر 212 میکنند حرکت میکروتوبولها طول در داینئین و کاینزین 213 شدهاند تشکیل میکروتوبول از تاژکها و مژکها 214 میکروفیالمانها 215 هستند اکتین از پلیمرهایی میکروفیالمانها 216 شود حرکت موجب میتواند اکتین پلیمریزاسیون 217 میکند استفاده حرکتی پروتئین بهعنوان میوزین از اکتین را میوزین اکتین فعالیت میتواند فیالمان سرخوردن مدل 218 کند توصیف 220 میگذارند تأثیر میوزین فعالیت بر کار چرخة و جابهجایی واحد 222 انقباض تنظیم و عضله ساختار 224 مهرهداران مخطط عضلة انقباضی دستگاه ساختار 224 میشوند سازماندهی سارکومر در مخطط عضلة نازک و ضخیم فیالمانهای 226 دارد بهفرد منحصر جابهجایی واحد و کار چرخة II میوزین 226 میکند تعیین را عضالنی سلول انقباضی ویژگیهای سارکومری تشکیالت 228 عضله تمایز و تکوین ژنومیک و ژنتیک 2.5 کادر 229 مهرهداران مخطط عضلة در شلشدن و انقباض 230 هستند Ca +2 به اسکلتی عضلة حساسیت منشأ نازک فیالمان پروتئینهای انقباضی کینتیکهای میتواند تروپومیوزین تروپونین کمپلکس 232 دهد قرار تأثیر تحت را 233 میدهند قرار تأثیر تحت را انقباضی ویژگیهای نیز ضخیم فیالمانهای 234 شدن کوتاه و نیرو تولید هنگام سارکومری تغییرات ریاضی مبانی 3.5 کادر 235 کند تولید نیرو میتواند عضله انقباض 236 مهرهداران مخطط عضلة در انقباض اکسیتاسیون مزدوجشدن و اکسیتاسیون 236 میشوند تحریک عمل پتانسیل بهوسیلة عضالت 238 میشوند دپالریزه خود به خود میوژنیک عضالنی سلولهای 238 میشود تحریک نوروترانسمیترها بهوسیلة نوروژنیک عضلة 239 هستند متعددی اعصاب دارای تونیک عضالت 239 میکنند تشدید را میوسیت داخل به عمل پتانسیل نفوذ توبولها T سلولی خارج و درونسلولی ذخایر از انقباض برای نیاز مورد Ca میشود تأمین Ca +2 رهاسازی القای باعث دیهیدروپیریدینی رسپتورهای فعالیت 241 میشود سارکوپالسمی شبکة از 242 میدهد رخ سیتوپالسم سطح از Ca +2 جمعآوری دنبال به شلشدن 244 صاف عضلة 245 است سازمانیافته سارکومرهای فاقد صاف عضلة نازک و ضخیم فیالمان پروتئینهای بهوسیلة صاف عضلة انقباض 245 میشوند تنظیم 247 میشوند صاف عضلة انقباض طوالنیمدت حفظ باعث چفتی عرضی پلهای 248 بیمهرگان و مهرهداران در عضله تنوع 248 مهرهداران مخطط عضلة در تکوینی و فیزیولوژیک تنوع 248 میکنند استفاده متنوعی فیبرهای از عضالت ساختن برای جانوران 248 میدهند تغییر را فیبر نوع متغیر شرایط به پاسخ در افراد 250 میکنند تولید کم نیروی با ولی سریع انقباضاتی صوتی عضالت 250 هستند یافته تغییر عضالت از انواعی الکتریکی اندامهای و حرارتی اندامهای 252 بیمهرگان عضالت 252 دارند مورب مخطط یا عرضی مخطط صاف عضلة بیمهرگان تحریکی پسسیناپسی پتانسیلهای به پاسخ در بیمهرگان عضالت 252 میشوند منقبض مدرج 253 نمیکنند استفاده Ca +2 غلظت تغییر از حشرات ناهمگام پروازی عضالت 254 میکنند حفظ طوالنیمدت برای را انقباض نرمتنان در گیرنده عضالت

6 ده فهرست 276 چشایی سیستم 276 مهرهداراناند چشایی رسپتورهای چشایی جوانههای انتقال برای متفاوتی مکانیسمهای از مهرهداران چشایی رسپتورهای 277 میکنند استفاده سیگنال یکدیگر با چشایی و بویایی سیستمهای در اطالعات کدگذاری 279 است متفاوت 279 است متفاوت بیمهرگان و مهرهداران در مزه احساس 280 مکانیکی حس 280 فشار و لمس رسپتورهای 281 دارند زیادی پراکنش المسه رسپتورهای 282 میکنند کنترل را بدن وضعیت مهرهداران وضعیت رسپتورهای 282 دارند متنوعی وضعیت رسپتورهای و المسه رسپتورهای حشرات 283 شنوایی و تعادل 284 هستند بیمهرگان تعادل حفظ اندام استاتوسیستها 284 میکنند استفاده شنوایی برای اندام نوع چند از حشرات 285 هستند مژکدار سلولهای دارای مهرهداران تعادل و شنوایی اندامهای 288 حیاتیاند مکانیکی حس انتقال برای رأسی رابطهای 288 دارند وجود ماهی گوش و جانبی خط در مژکدار سلولهای 289 دارد نقش تعادل و شنوایی در مهرهداران گوش 289 است مهرهداران تعادلی اندام دهلیزی دستگاه 293 میدهد تشخیص را صدا داخلی گوش رد خشکیزی مهرهداران خارجی و میانی داخلی گوشهای 293 دارند دخالت شنوایی حس 294 است یافته تخصص صدا تشخیص برای پستانداران داخلی گوش 295 میکنند تقویت را صداها خارجی مژکدار سلولهای 295 دهد تشخیص را صدا موقعیت میتواند گوش 296 الکتریکی حس تنوع و تکامل 1.6 کادر 296 بینایی حس 297 نوری رسپتورهای 297 است متفاوت جانوران در نوری رسپتور سلولهای ساختار 299 دارند نوری رسپتور سلول نوع دو پستانداران 300 میسازند ممکن را نوری رسپتورهای توسط نور جذب کروموفورها 301 است متفاوت زنده موجودات در نور انتقال مکانیسمهای 301 چشم عملکرد و ساختار 305 دارد ارتباط آن عملکرد با چشم ساختار مهرهداران در 305 مختلف چشمهای مولکولی شباهت ژنومیک و ژنتیک 2.6 کادر 306 میکند متمرکز شبکیه روی را نور عدسی 256 خالصه 257 مروری پرسشهای 258 پرسشهایترکیبی 258 پرسشهایمحاسباتی 258 برایمطالعةبیشتر 261 دومهماهنگیسیستمهایفیزیولوژیک بخش 6 فصل 262 سیستمهایحسی 264 نگاهکلی 264 ویژگیهایعمومیحواس 266 حسی رسپتور سلولهای طبقهبندی محرک مودالیتة یا موقعیت پایة بر میتوان را رسپتور سلولهای 266 طبقهبندیکرد را محرک مودالیتة یک از بیش است ممکن رسپتور سلولهای 266 تشخیصدهند 267 حسی سیستمهای در محرک کردن کد 267 میکنند کدگذاری را محرک مودالیتة حسی مسیرهای محرک مکانی موقعیت دربارة اطالعاتی حسی پذیرای میدانهای 267 فراهممیکنند 269 دارند دینامیک محدودهای حسی رسپتورهای توازن محرک شدت تشخیص دق ت و دینامیک محدودة بین 269 دارد وجود 270 میدهد افزایش را محرک شد ت تشخیص دق ت محدودة تقسیمبندی وسیعی بسیار دینامیک محدودة است ممکن حسی اندامهای 270 داشتهباشند کدگذاری لگاریتمی صورت به را سیگنالها رسپتورها از بسیاری 271 میکنند 271 میکنند کدگذاری را تحریک زمان مدت فازیک و تونیک رسپتورهای 272 حسشیمیایی 272 سیستمبویایی 272 دهد تشخیص یکدیگر از را بو هزاران میتواند مهرهداران بویایی سیستم 273 هستند پروتئین G به شده مزدوج رسپتورهای نوع از بویایی رسپتورهای 274 میدهد تشخیص را فرومونها دیگر شیمیایی حس سیستم یک 275 متفاوتاند مهرهداران با بیمهرگان بویایی مکانیسمهای

7 فهرست یازده 307 دارد الیه چندین مهرهداران شبکیة بهطور مخروطی و استوانهای سلولهای از آمده بهدست اطالعات 308 میشوند پردازش متفاوتی 309 میدهد افزایش را کنتراست شبکیه در سیگنال پردازش 311 میکند پردازش را بینایی سیگنال مغز 312 است نوری رسپتورهای از مختلفی انواع نیازمند رنگی دید 314 پریماتها در سهرنگی دید تکامل تنوع و تکامل 3.6 کادر 314 گرما حس 315 مغناطیس حس 316 شبانهروزی ریتمهای و حسی سیستمهای هماهنگکننده: سیستمهای 318 خالصه 320 مروری پرسشهای 320 ترکیبی پرسشهای 321 محاسباتی پرسشهای 321 بیشتر مطالعة برای عملکردی سازماندهی 7 فصل 324 عصبی دستگاههای 326 کلی نگاه 327 عصبی دستگاههای سازماندهی 328 عصبی دستگاههای تکامل 328 دارد وجود دوطرفه تقارن با جانورانی در سرزایی پدیدة 330 است محصور محافظ پوششی در مهرهداران مرکزی عصبی دستگاه 330 میدهند سیناپس تشکیل مرکزی عصبی دستگاه در نخاعی و مغزی اعصاب 332 مجزاست بدن بخشهای دیگر از مرکزی عصبی دستگاه 333 دارد اصلی منطقة سه مهرهداران مغز 334 است متفاوت مختلف مهرهداران در مغز ساختار و اندازه 337 پستانداران مغز عملکرد و ساختار 337 میکند پشتیبانی را اصلی اعمال عقبی مغز 338 است شده کوچک بسیار پستانداران میانی مغز 338 میشوند کنترل جلویی مغز بهوسیلة پیچیده فرایندهای 339 شده دونیمه مغز یا مغز دوپاره سندروم کاربردها 1.7 کادر 340 میکند حفظ را هومئوستازی هیپوتاالموس 340 دارد تأثیر هیجانی و عاطفی حاالت روی لیمبیک سیستم 341 است تقویتکننده ایستگاه نوعی تاالموس 341 میکند تفسیر و جمعآوری را اطالعات مغز قشر 344 محیطی عصبی دستگاه 344 خودمختار مسیرهای حفظ باعث یکدیگر کنار در پاراسمپاتیک و سمپاتیک شاخههای 345 میشوند هومئوستازی 345 دارند مشترک ویژگیهای خودمختار مسیرهای 347 است متفاوت پاراسمپاتیک با سمپاتیک اعصاب شاخههای آناتومی 349 دارند سمپاتیک عصبدهی فقط اجرایی اندامهای برخی 349 دارو طراحی و رسپتور زیرگونههای کاربردها 2.7 کادر 350 میکند تنظیم را خودمختار عصبی دستگاه مرکزی عصبی دستگاه 351 پیکری حرکتی مسیرهای 352 عصبی دستگاههای هماهنگکنندة اعمال 353 رفتار هماهنگی 353 میکنند کنترل را غیرارادی رفتارهای از بسیاری رفلکسی قوسهای 354 ریتمیاند رفتارهای آغازکنندة الگو مولدهای 355 میکنند کنترل را زالو کردن شنا رفتار الگو مولدهای 356 دارند دخالت تتراپودها حرکتکردن در رفلکسها و الگو مولدهای 357 میکند هماهنگ را ارادی حرکات مغز 358 حافظه و یادگیری 358 دارند ساده حافظة و یادگیری بیمهرگان 361 دارد حافظه تشکیل در مهمی نقش پستانداران هیپوکامپ 363 مغز و استرس هماهنگکننده: سیستمهای 364 خالصه 366 مروری پرسشهای 366 ترکیبی پرسشهای 366 بیشتر مطالعة برای 1 پ واحدها بینالمللی سیستم الف: پیوست 3 پ ها لگاریتم ب: پیوست 4 پ آلومتریک و توان نمایی خطی توابع ج: پیوست 6 پ مراجع 9 پ انگلیسی فارسی/ نامة واژه 31 پ نمایه

8 بخش اول مباني سلولي فيزيولوژي جانوري ج ي. جي. ساكس) Saxe.J(.G شاعر کالسیک امریکایی در شعري آورده است كه شش مرد نابينا در پي كشف شگفتي فيل بودند. نفر اول به پهلوي فيل دست زد و ديواري را تصور کرد دومين نفر با در دست گرفتن عاج فيل به ياد نيزه افتاد. مرد سوم كه خرطوم فيل را لمس كرده بود گمان برد كه مار است. در اين ميان مرد چهارم كه پاي فيل را در دست داشت با خود انديشيد كه بايد درخت باشد. پنجمين نفر با لمس گوش فيل حدس زد كه بادبزن است و نفر آخر با گرفتن دم فيل طنابي را در ذهن مجسم كرد. * منظور ساكس اين بود كه تنها راه درك موضوعی پيچيده بررسيآن از زواياي گوناگون است. يادگيري فيزيولوژي همانند اين شعر نيازمند تحقيق از جنبههاي مختلف علوم مانند فيزيك شيمي رياضي مهندسي ژنتيك زيستشناسي سلولي اكولوژي و تكامل است. مفهوم ديگري كه از اين شعر برداشت ميشود و مرتبط با فيزيولوژيستها نيز هست اين حقيقت است كه حتي غير عاديترين ويژگيهاي جانوران از بسياري جهات ملموس و آشنایند. در واقع اين مردان نابينا درک کاملی داشتند. پهلوي فيل واقعا مشابه ديوار است خرطومش شبيه مار حركت ميكند عاج آن همانند نيزه كاربرد دارد و د م آن نيز به طناب شباهت دارد. در اغلب موارد فيزيولوژيستها براي درك ساختار و عملكرد جانوران از بررسی همساختاری در جانوران مختلف * جان گادفری ساکس ) ( در واقع روایتکنندة این تمثیل شرقی برای مخاطبان غربی خود بوده است. این داستان تمثیلی عارفانه که ریشه در آیینهای چین هندو و بودایی دارد به فرهنگ ما نیز راه یافته و در مثنوی مولوی و حدیقهالحقیقه سنایی نیز نقل شده است. و. و نیز مقايسة آنها با ساختارهاي مكانيكي استفاده ميكنند. يكي از شگفتیهای فيزيولوژي یگانگی در عین گوناگونی است یعنی حتي غير معمولترين صفات موجودات از برخي جهات بسيار مشابه يكديگرند. بخش اول اين كتاب به اين موضوع اختصاص دارد كه چگونه فرایندهاي مولكولي و سلولی زيربناي فيزيولوژي را ايجاد ميكنند. همانطور كه جانور از واحدهای سلولی بهوجود آمده است فيزيولوژي نيز از واحدهای مولکولی و سلولي ساخته شده است. در فصل اول علم فيزيولوژي معرفي میشود و در مورد منشأ تنوع از ديدگاه فيزيولوژي بحث ميشود. فصل دوم اساس عملكرد سلولي را مرور ميكند: تأثير نيروهاي شيميايي و فيزيكي بر عملكرد فيزيولوژيك و پايههای بيوشيميایی و زيستشناختی سلولي. هر چند بسياري از این اصول سلولي در ميان گياهان قارچها و جانوران يكساناند ولي به سه علت عمده عملكرد سلولهاي جانوري از دیگر يوكاريوتها مجزاست: ارتباطهای سلولي عضالت و نورونها. در فصل سوم راههاي پيچيدة ارتباط سلولها و بافتهاي جانوري با يكديگر مورد بررسي قرار گرفته است. نورونها )فصل چهارم( و سلولهاي عضالني )فصل پنجم( فقط در جانوران وجود دارند و پاية همة سيستمهاي فيزيولوژيك هستند. در دو فصل آخر این بخش نقش اين سلولهاي منحصر به فرد جانوري در سيستمهاي پيچيدة فيزيولوژيك بررسي شده و بهويژه نحوة عملكرد اين سلولها و چگونگي پيدايش تنوع در خصوصيات آنها در طول تكامل مورد بحث قرار گرفته است.

9 فصل 1 2 مقدمهاي بر اصول فيزيولوژي در دهة 1960 به چند علت تحقیق در زمينة فيزيولوژي به اوج خود رسيد. توسعة تكنولوژيهاي مختلف از پزشكي هستهاي تا ژنتيك مولكولي راههاي جديدي را براي مطالعة تنوع جانوران هموار كرد. مطالعات جمعيتشناختي منجر به استخدام تعداد زيادي از دانشمندان دانشگاهي شد كه يكي از نتايج آن پرورش جمع كثيري از محققان عالقهمند به تنوع فيزيولوژيك جانوران بود. به تدريج تيمهاي چند منظورة بينالمللي از محققان تشكيل شد تا موضوعهای جهاني دستنيافتني بررسي شوند. سهولت مسافرت و رشد شركتهاي تحقيقاتي بينالمللي اين فرصت را بهوجود آورد تا فيزيولوژيستها بتوانند جانوران ناشناختة محيطهاي دوردست را مورد مطالعه قرار دهند. در همين دوران بود كه فيزيولوژيستي مشهور به نام دكتر

10 3 آلفاهليكس تحقيقاتي كشتي اقيانوسشناسي مؤسسة مدير همراه به )Dr. Per شالندر) Scholander پر ابتكار به دست سنديگو در كاليفرنيا دانشگاه به وابسته اسكريپس) Scripps ( مناطق زيستي مسائل حل برای را بينالمللي محققان از تيمي و زدند جالبي پس )Alpha آلفاهلیکس) Helix تحقيقاتي طرح دادند. تشكيل دنيا ناشناختة هب شروع دولتي آژانسهاي و دانشگاهها محققان با مذاكره و تالش سالها از كرد. كار كريك و واتسون بهوسیلة DNA ساختار مدل پيشنهاد از پس سال 10 نامگذاری مدل این افتخار به که آلفاهلیکس اقیانوسپیمای تحقیقاتی کشتی مؤسسة بهوسيلة 1964 سال در كشتي اين شد. درياها راهي بود شده متحدة اياالت علوم ملي بنياد كه امتيازي با و اسكريپس اقيانوسشناسي خريداري دالر ميليون يكونيم قيمت به بود گذاشته آنها اختيار در آمريكا استفادة برای تخصصي آزمايشگاههايي به مجهز آلفاهليكس كشتي شد. هر بود. دنيا غيرعادي زيستگاههاي به سفر طول در تجربي زيستشناسان بر عالوه آن در ولي بود طرح اين حامي و باني متحده اياالت دولت چند دنيا مختلف نقاط دانشمندان دیگر تحقيقات از آمريكايي دانشمندان تحقيقات سراسر دانشمندان از نفر 10 با آلفاهليكس 1966 سال در ميشد. حمايت نيز زيستشناسي»دانش جستجوي دنبال به را خود سفر خدمه نفر 12 و جهان يك الهامبخش كه بود جديد تجربهاي آلفاهليكس طرح كرد. آغاز پزشكي«و شد. جانوري فيزيولوژيستهاي از نسل از تيمي سال در بار 4 تا 3 كه بود متحرك آزمايشگاهي كشتي اين كنار در تحقيقاتي سفرهاي براي مختلف تخصصهاي و عالیق با را دانشمندان بود آبسنگی* بزرگ سد به سفر آلفاهليكس سفر اولين ميكرد. جمع هم جنگلهاي مرجاني تپههاي توانستند دانشمندان و انجاميد بهطول ماه 6 كه مطالعه را خشكيزي و دريازي جانوران و مانگرو) mangrove ( گرمسيري جديدي سفر استراليا آبهاي از بازگشت ماه سه از پس کشتی این كنند. آمازون رودخانة سمت به سفر با آلفاهليكس كرد. آغاز آمريكا جنوب به را مناطق خشكيزي جانوران و ماهيها تكاملي و رفتاري خصوصيات مطالعة به واقع جهان مرجانی آبسنگهای بزرگترین از یکی )Great Barrier Reef( آبسنگی بزرگ سد * و. استرالیاست. شرق در دريايي فیل كرد عبور گاالپاگوس جزاير از سپس و پرداخت نئوتروپيك) neotropic ( داروين كه كنند مطالعه را جانوراني تا داد دانشمندان به را امكان اين و 15 مدت به دريايي سفرهاي اين بود. كرده بررسي را آنها پيش قرن يك ديگري نقاط به يا و نقاط همان به دانشمندان آن طي كه داشت ادامه سال گرمسيري( )جانوران نو گينة سردآبی( )ماهيهاي برينگ درياي مانند جنوب قطب قارة فیلدریایی( و )ماهي گوادالوپ) Guadalupe ( جزيرة آبسنگهای جانوران و والها )كوسهها آرام اقيانوس شرق قطبي( )جانوران )صدف فيليپين و عمقزي( )ماهيان هاوايي آبي( )مارهاي استراليا دريايي( اين از بسياري كه است توجه قابل ميكردند. سفر ناتيلوس) nautilus (( خصوصيات و بودند نگرفته قرار مطالعه مورد هرگز زمان آن تا جانوران بود. مانده ناشناخته آنها فيزيولوژيك 1960 دهة در كه بود گستردهاي تحقيقات از نمونهاي فقط آلفاهليكس زمان اين در داشت ادامه 1980 سال تا آلفاهليكس پژوهشي طرح شد. آغاز بنياد به كشتي اين مالكيت و رسید پايان به طرح اين از دولتي حمايتهاي تحقيقات براي و است فعال همچنان كشتي اين اكنون شد. واگذار علوم ملي طرح ميشود. گرفته بهكار آالسكا دانشگاه سرپرستي تحت اقيانوسشناسي تا كرد فراهم دانشمندان از تن صدها براي را فرصت اين آلفاهليكس پژوهشي زندة موجودات عملكرد نحوة و جهان زيستي تنوع دربارة جديد اطالعاتي به يابند. دست مختلف زيستي محيطهاي

11 بخش اول نگاه كلي مبانی سلولی فیزیولوژی جانوری 4 * فيزيولوژيست مشهوري به نام»کنوت اشميت - نيلسن -( Schmidt Knut»)Nielsen ميگويد: فيزيولوژي جانوری»مطالعة نحوة كاركرد جانوران«است. فيزيولوژيستهاي جانوري ساختار و عملكرد اجزاي مختلف يك جانور را تولید مثل براساس آنکه چگونه اين اجزا در كنار فرایندهای تصادفی انتخاب طبیعی يكديگر كار ميكنند تا جانور رفتاري طبيعي داشته باشد و به محيط خود پاسخ دهد مورد مطالعه قرار ميدهند. يكي از برجستهترين نكات فيزيولوژي جانوري تنوع آن است. بيش از يك ميليون گونة جانوری مختلف روي كرة زمين زندگي ميكنند كه هر كدام از آنها طي تكامل ويژگيهاي منحصر به فرد بيشماري كسب كردهاند. هر فرایند فيزيولوژيك حاصل فعاليت بافتها اندامها و سيستمهاي پيچيدهاي است كه خود محصول الگوهاي پيچيدة تنظیم ژنهای سلولهاي بيشماري هستند. با وجود اين تنوع گسترده وجوه مشترك زيادي در فرایندهاي فيزيولوژيك وجود دارد همة فرایندهای فیزیولوژیک از روندهای یگانهای گذر میکنند. اول همة فرایندهاي فيزيولوژيك از قوانين فيزيك و شيمي تبعيت ميكنند. دومين وجه مشترك آن است كه فرایندهاي فيزيولوژيك به نحوي تنظیم میشوند كه وضعیت محيط دروني در محدودهاي معين حفظ شود. این ثبات داخلی که به هومئوستازی معروف است بهوسیلة حلقههای فیدبکی حفظ میشود حلقههای فیدبکی وضعیت داخلی را شناسایی میکنند و در برابر آن پاسخ مناسبی را به راه میاندازند. سومين شباهت آن است كه حالت فيزيولوژيك هر جانور جزئي از فنوتيپ آن است فنوتیپی که خود محصول محتوای ژنتيك يا ژنوتيپ و برهمكنش آن با محيط است و چهارم آنکه ژنوتيپ محصولي از تغيير تكاملي در گروهي از موجودات زنده جمعيتها يا گونهها پس از گذشت تعداد زیادی نسل است. اغلب مطالعات فيزيولوژيك به بررسي اين موضوع ميپردازند كه چگونه فرایندهاي مختلف روي فنوتيپ فيزيولوژيك جانور تأثير * Knut در زبان نروژی کنوت تلفظ میشود. و. تکامل فیزیولوژی و رفتار فنوتیپ فرد بالغ شكل 1.1 نگاهي كلي به عاملهای تأثيرگذار بر فنوتيپ جانوران بالغ. مولکولها سلولها بافتها اندامها دستگاهها ميگذارند )شكل 1.1 (. فنوتيپ نهايي موجود زندة بالغ محصول برهمكنش ژنوتيپ و محيط موجود زنده طي تكوين است. فنوتيپ خود محصول فرایندهايي در بسیاری از ترازهای تشکیالت زیستی از جمله ترازهای بيوشيميايي سلولي بافت اندام و دستگاه است. همة اين فرایندها با برهمكنش بر يكديگر رفتارها و پاسخهاي فيزيولوژيك پيچيدهاي ايجاد ميكنند. محيط نيز روي فنوتيپ موجود بالغ تأثير ميگذارد. موجودات زنده ميتوانند رفتار خود را پس از يادگيري تغيير دهند و يا در نتيجة تغيير فنوتيپ پاسخهاي فيزيولوژيك خود را تنظيم كنند. در نهايت فنوتيپ جانور )مورفولوژي فيزيولوژي و رفتار( روي موفقيت توليدمثلي او تأثير ميگذارد و در طول نسلهاي زياد به علت تفاوت در توان بقاي جانوراني با فنوتيپهاي مختلف تغييرات تكاملي در ژنوتيپ يك جمعيت بهوجود ميآيد. فيزيولوژي: گذشته و حال ژنوتیپ تکوین محیط فيزيولوژي جانوري مدرن شاخهاي از علم است كه همة فرایندهاي تأثيرگذار بر عملكرد جانور را دربرميگيرد. گرچه فيزيولوژي جانوري علمي تجربي است كه قدمت دو هزار سالة آن به يونان باستان ميرسد ولي در زيستشناسي مدرن نقش مهمي بازي ميكند و عامل پيوند رشتههاي مجزاي زيستشناسي به يكديگر است.

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere