Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014"

Transkript

1 Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014 Referat Indledningsvis byder formand Knud G. Andersen forsamlingen velkommen og takker for fremmødet. En kort gennemgang af deltagerlisten viser, at 9 medlemsvirksomheder og én serviceabonnent er repræsenteret, og i alt deltager 21 personer. Deltagerliste er vedlagt. 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår som dirigent Michael Eirup (MEI), og som referent Flemming Rost (FR). Begge vælges med akklamation. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Under dagsordenens punkt 5 er der indkommet forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Fremmødet betyder, at såfremt de indkomne forslag opnår 2/3-dels flertal, skal forslagene fremsættes til endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til inden 4 uger. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formand Knud G. Andersen aflægger bestyrelsens beretning, der kortfattet gengives: På vores generalforsamling 15/3 2013, blev der vedtaget en ny struktur og det eksisterende Dansk Møbelkontrol er suppleret og omdannet til: Furn-tech - en serviceorganisation for møbelindustrien med tilvalg efter arbejdsområder/interesseområder. Furn-tech arbejder aktiv på; At hjælpe branchen med at løse faglige/tekniske problemer. Opsamle og formidle viden om bl.a. møbelstandarder, miljø og møbler. Udbygge kendskabet til møbelstandarder, så der kan skabes fælles referencer for branchens aktører, udbyder-rådgiver-aftager. Furn-tech har som brancheteknisk partner indgået et samarbejde med TMI og aftalt, at Furn-tech yder og udbygger teknisk og faglig support til branchen og at Træ- & møbelindustrien (TMI) tager sig af de politiske og tværorganisatoriske opgaver. Denne opdeling er meningsfyldt og giver plads til udbygning og fordeling af fremtidige tiltag. Dansk Møbelkontrol - Furn-tech,s første tilvalg 7.1: Dansk Møbelkontrol, verdens ældste frivillige kvalitetsordning for møbler, hvis rolle stadig er at medvirke til at der produceres kvalitetsmøbler og med kontrolbesøg, vejledning og afprøvning, at hjælpe virksomhederne til løbende fremgang. Dansk Møbelkontrols konsulenterne har været på besøg hos virksomhederne, og der er mange forskellige opgaver der er i spil, og Dansk Møbelkontrols rolle som dyvelhulle kontrollant er ved 1

2 at ændre sig til mere information og oplysninger om bl.a. standarder, miljø, kravspecifikationer, sikkerhed i møbler, sporbarhed, tømmerlovgivning m.m. Der er indgået aftale med en ny konsulent, Thorvald Horup, og som har eget firma i Hinnerup. Thorvald Horup yder konsulentbistand vedr. el i møbler og CE mærkning. Bestyrelsen mener, at det er et vigtigt område og hvis der er virksomheder som har et behov her og nu, så send en mail. Standardisering Furn-tech,s andet tilvalg 7.2: Efter dannelsen af TMI og Furn-tech bliver standardiseringsarbejdet på møbelområdet i Dansk Standard s (DS) S 256 udvalg nu varetaget fuldt ud af Furn-tech og der er dannet et stærk standardiseringsgruppe, som samarbejder med industrien og Dansk Standard på en konstruktiv måde. Fremdriften i standardiseringsarbejdet, som TMI støtter økonomisk, skal sikre størst mulig udbredelse. Kjeld Bülow vil under dagsordenens punkt Eventuelt give en redegørelse for arbejdet i standardiseringsudvalget og påpege, hvor vigtig Møbelstandarder er og bliver. Fremtidigt projekt Udbredelse af kendskab til møbelstandarder : Udbredelse af kendskab til møbelstandarder har vi igangsat som et projekt, der skal håndterer alt om møbelstandarder, udarbejde materialer til forståelse af standarder, udbrede kendskabet, organiserer, lagre viden og udbrede forståelse af standardenes betydning og fælles referencemuligheder. Der er sammen med UMT udarbejdet en ansøgning til Træfonden om økonomisk støtte til opstart af projektet. Der har i 2013 været forhandlinger med Træfonden, DSfonden og TUUF om økonomisk støtte til opstart af udbredelse af kendskab til møbelstandarder. Der er i marts 2014 givet tilsagn om støtte fra Træfonden på kr ,- og senest har DSfonden givet tilsagn på kr ,- Møbler & Miljø -Furn-tech,s tredje tilvalg 7.3: Der er arbejdet en del med miljø i møbler og der er igangsat et udredningsarbejde for at få et overblik over hvilke kandidatstoffer, der er interessant for møbelindustrien. Der er afsat midler og fundet en studerende fra DTU til at liste aktuelle stoffer op og arbejdets fase 1 er afsluttet i april Kjeld Bülow vil orienteret nærmere under dagsordenens punkt Eventuelt Udvikling i Medlemstal: Medlemsantallet er nu oppe på 39, hvoraf 6 er serviceabonnementer. Medlemstallet er således næsten fordoblet det seneste år. Vi har 20 virksomheder tilsluttet tilvalg Dansk Møbelkontrol, 9 virksomheder tilsluttet tilvalg Standardisering og 19 virksomheder tilsluttet Erhvervs- og produktansvarsforsikringen hos Codan. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse Flemming Rost fremlægger årsrapport De mange nye tiltag, der blev omtalt i bestyrelsens beretning, ses kun i begrænset omfang i regnskab for De nye tiltag vil først blive synlige i Flemming Rost omtaler kort afvigelser fra budget, den kollektive Erhvervs- og produktansvarsforsikring, samt rabataftalen med Teknologisk Institut omkring prøvning.

3 Indtægter og omkostninger balancerer omkring kr , og årets resultat udgør et overskud på kr. 177, hvilket resulterer i en egenkapital på kr Årsrapport 2013, der er vedlagt referatet som bilag, godkendes uden spørgsmål eller bemærkninger. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er) Flemming Rost fremlægger bestyrelsens budget- og kontingentforslag. Resultatopgørelsen udviser et budgetteret overskud på kr Budgettet for 2014 er indtægtsmæssigt baseret på bestyrelsens forslag til kontingent for 2015, idet bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Budget 2014 tages til efterretning, og bestyrelsens forslag til kontingent for 2015 godkendes uden spørgsmål eller bemærkninger. Budget 2014 samt kontingentforslag 2015 er vedlagt som bilag. 5. Behandling af indkomne forslag. Formand Knud G. Andersen fremlægger bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne består af 3 elementer. 7 Generelt ændres, så også Serviceabonnenter kan tilslutte sig tilvalg på lige fod med foreningens medlemmer. 7.2 Tilvalg - Standardisering tilføjes, så formalia bringes i overensstemmelse med det allerede igangsatte tilvalg. 7.3 Tilvalg Møbler & miljø tilføjes, så det formelt bliver muligt at samle en række medlemsvirksomheder og serviceabonnenter med særlig interesse for kemi i møbler m.v. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der er vedlagt referatet som bilag, godkendes med 8 stemmer for og ingen stemmer imod. Én medlemsvirksomhed underlader at stemme. Dirigenten bemærker, at forslaget har opnået kvalificeret stemmeflertal, da mere end 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig hvad angår vedtægtsændringer, da færre end halvdelen af medlemskredsen er repræsenterede. Dirigenten pålægger jf. vedtægterne bestyrelsen inden 4 uger at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsforslag endeligt vedtages, hvis det opnår ¾ af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er vedlagt referatet som bilag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Andersen, Randers+Radius A/S, samt nyvalg af Steen Skorstengaard Kristensen, Uno Form, Nobia Denmark A/S. Begge vælges med akklamation. 3

4 7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Eirup, Træ- & Møbelindustrien og Jens Overbye, Kunstakademiets Designskole samt nyvalg af Søren K. Grønbæk, Kjaerbaek Rainmaker, og Ebbe Laug, Fritz Hansen A/S. Alle 4 vælges med akklamation. 8. Valg af revisor (hvert år) På bestyrelsens opfordring genvælges Revisionskontoret Vest A/S 9. Eventuelt Christian M. Olesen, Unoform, Nobia Danmark A/S, efterlyser tiltag, der kan få flere medlemsvirksomheder og serviceabonnenter til at deltage i foreningens arrangementer, herunder generalforsamlingen. Søren K. Grønbæk, Kjaerbaek Rainmaker, efterlyser at medlemsvirksomheder og serviceabonnenter engageres mere i foreningens arbejde. Søren K. Grønbæk giver udtryk for en holdning om at bestyrelsen gerne må bestå af generalister, der kan få budskaberne over disken. Til gengæld mener Søren K. Grønbæk at der kan etableres stående udvalg, der arbejder mere i bund med de tekniske temaer, der er foreningens fundament. I disse udvalg eller ERFA-grupper bør så teknikere have sæde. Modellen burde kunne give et bredere fundament og - måske - et større engagement i en række medlemsvirksomheder. Michael Eirup, Træ- og Møbelindustrien, foreslår en fremtid model af afholdelse af generalforsamlinger, der ligner den model, der bruges i Træ- og Møbelindustrien kendt som Træets dag. Træets dag består af 2 dele: En formel generalforsamling, og en mere uformel del, i lighed med en seminardag. Knud G. Andersen, Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S, fortæller, at foreningen gerne indhenter input fra mange virksomheder og personer, så flere ansatte i industrien kan komme til at kende hinanden. Knud G. Andersen udtaler sin støtte til tankerne om etablering af ERFA-grupper. Lars Andersen, Randers+Radius A/S foreslår, at medlemmerne i højere grad selv opsøger støtte og hjælp fra foreningen og blandt de mange dygtige indehavere og medarbejdere indenfor medlemskredsen. Lars Andersen bakker tankerne om etablering af ERFA-grupper op. Claus Rasmussen, Erik Jørgensens Møbelfabrik A/S, foreslår, at foreningen opsøger de medlemsvirksomheder, der ikke har deltaget i dagens virksomhedsbesøg og generalforsamling. Formålet skulle være at få et indblik i hvorfor disse virksomheder har valgt at udeblive. Michael Eirup, Træ- og Møbelindustrien, taler positivt om den nyetablerede struktur, hvor Træog Møbelindustrien tager sig af det politiske, mens Furn-tech tager sig af det tekniske. Michael Eirup nævner DR1 s henvendelse forud for et tv-indslag om bromerede flammehæmmere som et fint eksempel på hvor godt denne arbejdsdeling virker. Michael Eirup nævner samtidig, at medlemsvirksomhederne skal forvente øgede krav om dokumentation i fremtiden. Kjeld Bülow, ekstern rådgiver for bestyrelsen, orienterer grundigt om arbejdet med etablering af det nye tilvalg 7.2 Tilvalg Standardisering. Kjeld Bülow oplyser blandt andet, at al industrirepræsentation i nu er forenet i Furn-tech i tilvalget Standardisering. Kjeld Bülow orienterer herefter om tankerne omkring etablering af 7.3 Tilvalg Møbler & miljø, og nævner samtidig, at tilvalget aldrig bliver bedre en de medlemmer, der ønsker at deltage.

5 Fase 1 i et indledende projekt, finansieret af Træ- og Møbelindustrien og Furn-tech i fællesskab, er ved at være afsluttet. Fase 1 har bestået i en sammenlægning af 12 forskellige lister med kemiske stoffer, der er uønskede i lovgivning og NGO lister. Den samlede liste indeholder ca kemiske stoffer. Fase 2 håber vi at kunne opstarte i løbet af 2014, med hjælp og støtte fra Træog Møbelindustrien og/eller DI. Kjeld Bülow orienterer herefter om arbejdet i EU omkring ECO-label, der er et fælles Europæisk miljømærke. Også GPP vendes, og Kjeld Bülow kan oplyse, at en harmonisering er på vej. Kjeld Bülow afslutter med at efterlyse medlemsvirksomheder med særlig interesse omkring kemi i møbler, miljømærkning mv. Heinz Berggren, Cube Design A/S, ønsker mere viden omkring indeklima-mærkning, der forekommer urimelig dyr. Kjeld Bülow oplyser, at indeklima-mærkning ikke kommer med i ECO-label. Testkapaciteten er for ringe og testen er for dyr. Herefter udspinder der sig en længere debat omkring urimelige, og ikke altid lige kvalificerede, krav fra indkøbere. Knud G. Andersen oplyser, at guiden Krav til Møbler bruges flittigt og at der arbejdes på at opdele og udvide den. En ny version kan se dagens lys i løbet af Lars Andersen spørger Lars Hansen, Teknologisk Institut om muligheder for at lave en video, der præsenterer prøvninger i praksis med henblik på at gøre viden om testning mv. tilgængelig på en nemmere måde og for en større gruppe af, måske, specielt unge mennesker. Lars Hansen redegør for nogle formelle forhindringer, men er positiv over for ideen. En animation eller tegneserie nævnes også som en mulighed. Jens Overbye og Lars Hansen vil prøve at komme med nogle forslag, Fredericia, den 24. april 2014, Flemming Rost, referent. Godkendt af dirigenten. Michael Eirup 5

6 Furn-tech Ordinær generalforsamling 24. april 2014: Navn Knud Andersen Anne Stokvad Madsen Heinz Berggren Christian Berggren Kristian Laugesen Marianne Kock-Pedersen Magnus Hovmøller Sørensen Claus Rasmussen Søren K. Grønbæk Jens Overby Lars Andersen Mogens Jensen Storck Flemming N. Pedersen Lars Hansen Michael Eirup Christian M. Olesen Steen Kristensen Kjeld Bülov Henning Frøslev Bent M. Jepsen Flemming Rost Virksomhed Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Duba-B8 A/S Cube Design A/S Cube Design A/S N. Eilersen A/S N. Eilersen A/S Hanstholm Køkken A/S Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S KJAERSBAEK RAINMAKER Kunstakademiets Designskole Randers+Radius A/S Randers+Radius A/S Skovby Møbelfabrik A/S Teknologisk Institut Træ- & Møbelindustrien Unoform, Nobia Denmark A/S Unoform, Nobia Denmark A/S Ekstern rådgiver Konsulent Konsulent Furn-tech - sekretariatet

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Furn-tech INDTÆGTER: 2014 Grundgebyr Dansk Møbelkontrol - tillægskontingent Standardisering - tillægskontingent Standardisering - eksterne bidrag Projekt: Kendskab til møbelstandarder: - medfinansiering Træfonden medfinansiering DS Fonden medfinansiering TUUF Fonden 0 Renter Prøvninger TI Indtægter ialt UDGIFTER: Revidering af Teknisk Protokol Sekretariat Ekstern assistance Medlemscertifikater Virksomhedsbesøg Rejseudgifter Europæisk Standardisering - DS S Europæisk Standardisering - ekstern bistand Europæisk Standardisering - formidling Projekt: Kendskab til møbelstandarder: - anslåede omkostninger Miljøguide - GPP og ECO Label Pilotprojekt el/ce-mærkning + formidling Miljø-opklaring fase Annoncering - Wood Supply Medlemskab CATAS WEB Kontorudgifter/bankgebyrer/porto Repræsentation/Gaver Generalforsamling og andfre mødeaktiviteter Revision Seminarer 0 Prøvninger TI Udgifter ialt RESULTAT

17 Furn-tech Ordinær generalforsamling 24. april 2014: Bestyrelsens forslag til kontingent for 2015: Sats: Kontingent - kr ,00 Uændret Tilvalgskontingent - tilvalg 7.1 "Dansk Møbelkontrol": Omsætningsinterval: 0/00: ,500 Uændret ,000 Uændret ,500 Uændret ,125 Uændret Over ,100 Uændret Halvårligt loft over promillegebyrer - kr ,00 Uændret Tilvalgskontingent - tilvalg 7.2 "Standardisering": Kontingent - kr ,00 Uændret

18 Vedtægter for foreningen Furn-tech - ændringsforslag 7 Tilvalg Generelt: Medlemsvirksomheder og serviceabonnenter kan vælge at tilslutte sig ét eller flere tilvalg. Tilvalg kan have eget formål, have eget binavn, stille supplerende krav for tilslutning, have eget tillægskontingent m.v. Tillægskontingentet anvendes efter tilvalgets eget formål. 7.2 Tilvalg - Standardisering: 7.2.a Tilvalgets formål er: At varetage industriens og andre interesseredes interesser inden for området møbler og inventar. At samle industriens repræsentanter med henblik på at opnå den størst mulige indflydelse på standardiseringsarbejdet i DS, CEN TC 207 og ISO TC 136. At koordinere industriens deltagelse i Dansk Standards udvalg for møbler og Inventar. At udbrede kendskab til standardiseringsarbejdets betydning. 7.2.b Tilvalgets krav til tilsluttede: Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Standardisering. Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Standardisering, kan samtidig med indsendelse af ansøgning blive bedt om at indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. For medlemsvirksomheders eller serviceabonnenters tilslutning til tilvalg Standardisering opkræves et tilvalgskontingent. Tilvalgskontingentet opkræves helårligt forud. Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Standardiserings udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes de tilsluttede medlemmer. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.2.c Tilvalgets bestemmelser om udtræden: Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. 5. 1

19 7.3 Tilvalg Møbler & miljø: 7.3.a Tilvalgets formål er: At varetage industriens og andre interesseredes interesser inden for området møbler og miljø. At samle industriens repræsentanter med henblik på at opnå den størst mulige indflydelse på lovgivning og krav på området. At medvirke til kortlægning af hvilke kemiske stoffer, der forefindes i møbler. At assistere de tilsluttede virksomheder omkring udarbejdelse af dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning og andre krav. At udbrede kendskab til den nationale og internationale lovgivningen og andre krav på området. 7.3.b Tilvalgets krav til tilsluttede: Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Møbler & miljø. Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Møbler & miljø, kan samtidig med indsendelse af ansøgning blive bedt om at indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. For medlemsvirksomheders eller serviceabonnenters tilslutning til tilvalg Møbler & miljø opkræves et tilvalgskontingent. Tilvalgskontingentet opkræves helårligt forud. Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Møbler & miljø s udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes de tilsluttede medlemmer. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.3.c Tilvalgets bestemmelser om udtræden: Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. 5.

20 Ovenstående forslag til vedtægtsændringer for foreningen Furn-tech fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i Fredericia, den 24. april

Vedtægter for foreningen Furn-tech

Vedtægter for foreningen Furn-tech Vedtægter for foreningen Furn-tech 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Furn-tech. Foreningen har følgende binavn(e): Dansk Møbelkontrol Foreningen har hjemsted i Danmark. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 27. april 2017

Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 27. april 2017 Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 27. april 2017 Referat Indledningsvis byder formand Anne Stokvad Madsen forsamlingen velkommen og takker for fremmødet. En kort gennemgang af deltagerlisten

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Stiftende generalforsamling og vedtægter

Stiftende generalforsamling og vedtægter Stiftende generalforsamling og vedtægter Referatet fra den stiftende generalforsamling den 6. juli 2009 og foreningens vedtægter: LYØ KULTUR- OG BESØGSCENTER Der var fremmødt 26 personer til den stiftende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for effektivitet.dk

VEDTÆGTER for effektivitet.dk VEDTÆGTER for effektivitet.dk 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er effektivitet.dk, og dens hjemsted er København. 2. Mission Vi skaber et fundament for faglig udvikling og networking gennem formidling

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere