Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014"

Transkript

1 Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014 Referat Indledningsvis byder formand Knud G. Andersen forsamlingen velkommen og takker for fremmødet. En kort gennemgang af deltagerlisten viser, at 9 medlemsvirksomheder og én serviceabonnent er repræsenteret, og i alt deltager 21 personer. Deltagerliste er vedlagt. 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår som dirigent Michael Eirup (MEI), og som referent Flemming Rost (FR). Begge vælges med akklamation. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Under dagsordenens punkt 5 er der indkommet forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Fremmødet betyder, at såfremt de indkomne forslag opnår 2/3-dels flertal, skal forslagene fremsættes til endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til inden 4 uger. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formand Knud G. Andersen aflægger bestyrelsens beretning, der kortfattet gengives: På vores generalforsamling 15/3 2013, blev der vedtaget en ny struktur og det eksisterende Dansk Møbelkontrol er suppleret og omdannet til: Furn-tech - en serviceorganisation for møbelindustrien med tilvalg efter arbejdsområder/interesseområder. Furn-tech arbejder aktiv på; At hjælpe branchen med at løse faglige/tekniske problemer. Opsamle og formidle viden om bl.a. møbelstandarder, miljø og møbler. Udbygge kendskabet til møbelstandarder, så der kan skabes fælles referencer for branchens aktører, udbyder-rådgiver-aftager. Furn-tech har som brancheteknisk partner indgået et samarbejde med TMI og aftalt, at Furn-tech yder og udbygger teknisk og faglig support til branchen og at Træ- & møbelindustrien (TMI) tager sig af de politiske og tværorganisatoriske opgaver. Denne opdeling er meningsfyldt og giver plads til udbygning og fordeling af fremtidige tiltag. Dansk Møbelkontrol - Furn-tech,s første tilvalg 7.1: Dansk Møbelkontrol, verdens ældste frivillige kvalitetsordning for møbler, hvis rolle stadig er at medvirke til at der produceres kvalitetsmøbler og med kontrolbesøg, vejledning og afprøvning, at hjælpe virksomhederne til løbende fremgang. Dansk Møbelkontrols konsulenterne har været på besøg hos virksomhederne, og der er mange forskellige opgaver der er i spil, og Dansk Møbelkontrols rolle som dyvelhulle kontrollant er ved 1

2 at ændre sig til mere information og oplysninger om bl.a. standarder, miljø, kravspecifikationer, sikkerhed i møbler, sporbarhed, tømmerlovgivning m.m. Der er indgået aftale med en ny konsulent, Thorvald Horup, og som har eget firma i Hinnerup. Thorvald Horup yder konsulentbistand vedr. el i møbler og CE mærkning. Bestyrelsen mener, at det er et vigtigt område og hvis der er virksomheder som har et behov her og nu, så send en mail. Standardisering Furn-tech,s andet tilvalg 7.2: Efter dannelsen af TMI og Furn-tech bliver standardiseringsarbejdet på møbelområdet i Dansk Standard s (DS) S 256 udvalg nu varetaget fuldt ud af Furn-tech og der er dannet et stærk standardiseringsgruppe, som samarbejder med industrien og Dansk Standard på en konstruktiv måde. Fremdriften i standardiseringsarbejdet, som TMI støtter økonomisk, skal sikre størst mulig udbredelse. Kjeld Bülow vil under dagsordenens punkt Eventuelt give en redegørelse for arbejdet i standardiseringsudvalget og påpege, hvor vigtig Møbelstandarder er og bliver. Fremtidigt projekt Udbredelse af kendskab til møbelstandarder : Udbredelse af kendskab til møbelstandarder har vi igangsat som et projekt, der skal håndterer alt om møbelstandarder, udarbejde materialer til forståelse af standarder, udbrede kendskabet, organiserer, lagre viden og udbrede forståelse af standardenes betydning og fælles referencemuligheder. Der er sammen med UMT udarbejdet en ansøgning til Træfonden om økonomisk støtte til opstart af projektet. Der har i 2013 været forhandlinger med Træfonden, DSfonden og TUUF om økonomisk støtte til opstart af udbredelse af kendskab til møbelstandarder. Der er i marts 2014 givet tilsagn om støtte fra Træfonden på kr ,- og senest har DSfonden givet tilsagn på kr ,- Møbler & Miljø -Furn-tech,s tredje tilvalg 7.3: Der er arbejdet en del med miljø i møbler og der er igangsat et udredningsarbejde for at få et overblik over hvilke kandidatstoffer, der er interessant for møbelindustrien. Der er afsat midler og fundet en studerende fra DTU til at liste aktuelle stoffer op og arbejdets fase 1 er afsluttet i april Kjeld Bülow vil orienteret nærmere under dagsordenens punkt Eventuelt Udvikling i Medlemstal: Medlemsantallet er nu oppe på 39, hvoraf 6 er serviceabonnementer. Medlemstallet er således næsten fordoblet det seneste år. Vi har 20 virksomheder tilsluttet tilvalg Dansk Møbelkontrol, 9 virksomheder tilsluttet tilvalg Standardisering og 19 virksomheder tilsluttet Erhvervs- og produktansvarsforsikringen hos Codan. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse Flemming Rost fremlægger årsrapport De mange nye tiltag, der blev omtalt i bestyrelsens beretning, ses kun i begrænset omfang i regnskab for De nye tiltag vil først blive synlige i Flemming Rost omtaler kort afvigelser fra budget, den kollektive Erhvervs- og produktansvarsforsikring, samt rabataftalen med Teknologisk Institut omkring prøvning.

3 Indtægter og omkostninger balancerer omkring kr , og årets resultat udgør et overskud på kr. 177, hvilket resulterer i en egenkapital på kr Årsrapport 2013, der er vedlagt referatet som bilag, godkendes uden spørgsmål eller bemærkninger. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er) Flemming Rost fremlægger bestyrelsens budget- og kontingentforslag. Resultatopgørelsen udviser et budgetteret overskud på kr Budgettet for 2014 er indtægtsmæssigt baseret på bestyrelsens forslag til kontingent for 2015, idet bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Budget 2014 tages til efterretning, og bestyrelsens forslag til kontingent for 2015 godkendes uden spørgsmål eller bemærkninger. Budget 2014 samt kontingentforslag 2015 er vedlagt som bilag. 5. Behandling af indkomne forslag. Formand Knud G. Andersen fremlægger bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne består af 3 elementer. 7 Generelt ændres, så også Serviceabonnenter kan tilslutte sig tilvalg på lige fod med foreningens medlemmer. 7.2 Tilvalg - Standardisering tilføjes, så formalia bringes i overensstemmelse med det allerede igangsatte tilvalg. 7.3 Tilvalg Møbler & miljø tilføjes, så det formelt bliver muligt at samle en række medlemsvirksomheder og serviceabonnenter med særlig interesse for kemi i møbler m.v. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der er vedlagt referatet som bilag, godkendes med 8 stemmer for og ingen stemmer imod. Én medlemsvirksomhed underlader at stemme. Dirigenten bemærker, at forslaget har opnået kvalificeret stemmeflertal, da mere end 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig hvad angår vedtægtsændringer, da færre end halvdelen af medlemskredsen er repræsenterede. Dirigenten pålægger jf. vedtægterne bestyrelsen inden 4 uger at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsforslag endeligt vedtages, hvis det opnår ¾ af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er vedlagt referatet som bilag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Andersen, Randers+Radius A/S, samt nyvalg af Steen Skorstengaard Kristensen, Uno Form, Nobia Denmark A/S. Begge vælges med akklamation. 3

4 7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Eirup, Træ- & Møbelindustrien og Jens Overbye, Kunstakademiets Designskole samt nyvalg af Søren K. Grønbæk, Kjaerbaek Rainmaker, og Ebbe Laug, Fritz Hansen A/S. Alle 4 vælges med akklamation. 8. Valg af revisor (hvert år) På bestyrelsens opfordring genvælges Revisionskontoret Vest A/S 9. Eventuelt Christian M. Olesen, Unoform, Nobia Danmark A/S, efterlyser tiltag, der kan få flere medlemsvirksomheder og serviceabonnenter til at deltage i foreningens arrangementer, herunder generalforsamlingen. Søren K. Grønbæk, Kjaerbaek Rainmaker, efterlyser at medlemsvirksomheder og serviceabonnenter engageres mere i foreningens arbejde. Søren K. Grønbæk giver udtryk for en holdning om at bestyrelsen gerne må bestå af generalister, der kan få budskaberne over disken. Til gengæld mener Søren K. Grønbæk at der kan etableres stående udvalg, der arbejder mere i bund med de tekniske temaer, der er foreningens fundament. I disse udvalg eller ERFA-grupper bør så teknikere have sæde. Modellen burde kunne give et bredere fundament og - måske - et større engagement i en række medlemsvirksomheder. Michael Eirup, Træ- og Møbelindustrien, foreslår en fremtid model af afholdelse af generalforsamlinger, der ligner den model, der bruges i Træ- og Møbelindustrien kendt som Træets dag. Træets dag består af 2 dele: En formel generalforsamling, og en mere uformel del, i lighed med en seminardag. Knud G. Andersen, Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S, fortæller, at foreningen gerne indhenter input fra mange virksomheder og personer, så flere ansatte i industrien kan komme til at kende hinanden. Knud G. Andersen udtaler sin støtte til tankerne om etablering af ERFA-grupper. Lars Andersen, Randers+Radius A/S foreslår, at medlemmerne i højere grad selv opsøger støtte og hjælp fra foreningen og blandt de mange dygtige indehavere og medarbejdere indenfor medlemskredsen. Lars Andersen bakker tankerne om etablering af ERFA-grupper op. Claus Rasmussen, Erik Jørgensens Møbelfabrik A/S, foreslår, at foreningen opsøger de medlemsvirksomheder, der ikke har deltaget i dagens virksomhedsbesøg og generalforsamling. Formålet skulle være at få et indblik i hvorfor disse virksomheder har valgt at udeblive. Michael Eirup, Træ- og Møbelindustrien, taler positivt om den nyetablerede struktur, hvor Træog Møbelindustrien tager sig af det politiske, mens Furn-tech tager sig af det tekniske. Michael Eirup nævner DR1 s henvendelse forud for et tv-indslag om bromerede flammehæmmere som et fint eksempel på hvor godt denne arbejdsdeling virker. Michael Eirup nævner samtidig, at medlemsvirksomhederne skal forvente øgede krav om dokumentation i fremtiden. Kjeld Bülow, ekstern rådgiver for bestyrelsen, orienterer grundigt om arbejdet med etablering af det nye tilvalg 7.2 Tilvalg Standardisering. Kjeld Bülow oplyser blandt andet, at al industrirepræsentation i nu er forenet i Furn-tech i tilvalget Standardisering. Kjeld Bülow orienterer herefter om tankerne omkring etablering af 7.3 Tilvalg Møbler & miljø, og nævner samtidig, at tilvalget aldrig bliver bedre en de medlemmer, der ønsker at deltage.

5 Fase 1 i et indledende projekt, finansieret af Træ- og Møbelindustrien og Furn-tech i fællesskab, er ved at være afsluttet. Fase 1 har bestået i en sammenlægning af 12 forskellige lister med kemiske stoffer, der er uønskede i lovgivning og NGO lister. Den samlede liste indeholder ca kemiske stoffer. Fase 2 håber vi at kunne opstarte i løbet af 2014, med hjælp og støtte fra Træog Møbelindustrien og/eller DI. Kjeld Bülow orienterer herefter om arbejdet i EU omkring ECO-label, der er et fælles Europæisk miljømærke. Også GPP vendes, og Kjeld Bülow kan oplyse, at en harmonisering er på vej. Kjeld Bülow afslutter med at efterlyse medlemsvirksomheder med særlig interesse omkring kemi i møbler, miljømærkning mv. Heinz Berggren, Cube Design A/S, ønsker mere viden omkring indeklima-mærkning, der forekommer urimelig dyr. Kjeld Bülow oplyser, at indeklima-mærkning ikke kommer med i ECO-label. Testkapaciteten er for ringe og testen er for dyr. Herefter udspinder der sig en længere debat omkring urimelige, og ikke altid lige kvalificerede, krav fra indkøbere. Knud G. Andersen oplyser, at guiden Krav til Møbler bruges flittigt og at der arbejdes på at opdele og udvide den. En ny version kan se dagens lys i løbet af Lars Andersen spørger Lars Hansen, Teknologisk Institut om muligheder for at lave en video, der præsenterer prøvninger i praksis med henblik på at gøre viden om testning mv. tilgængelig på en nemmere måde og for en større gruppe af, måske, specielt unge mennesker. Lars Hansen redegør for nogle formelle forhindringer, men er positiv over for ideen. En animation eller tegneserie nævnes også som en mulighed. Jens Overbye og Lars Hansen vil prøve at komme med nogle forslag, Fredericia, den 24. april 2014, Flemming Rost, referent. Godkendt af dirigenten. Michael Eirup 5

6 Furn-tech Ordinær generalforsamling 24. april 2014: Navn Knud Andersen Anne Stokvad Madsen Heinz Berggren Christian Berggren Kristian Laugesen Marianne Kock-Pedersen Magnus Hovmøller Sørensen Claus Rasmussen Søren K. Grønbæk Jens Overby Lars Andersen Mogens Jensen Storck Flemming N. Pedersen Lars Hansen Michael Eirup Christian M. Olesen Steen Kristensen Kjeld Bülov Henning Frøslev Bent M. Jepsen Flemming Rost Virksomhed Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Duba-B8 A/S Cube Design A/S Cube Design A/S N. Eilersen A/S N. Eilersen A/S Hanstholm Køkken A/S Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S KJAERSBAEK RAINMAKER Kunstakademiets Designskole Randers+Radius A/S Randers+Radius A/S Skovby Møbelfabrik A/S Teknologisk Institut Træ- & Møbelindustrien Unoform, Nobia Denmark A/S Unoform, Nobia Denmark A/S Ekstern rådgiver Konsulent Konsulent Furn-tech - sekretariatet

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Furn-tech INDTÆGTER: 2014 Grundgebyr Dansk Møbelkontrol - tillægskontingent Standardisering - tillægskontingent Standardisering - eksterne bidrag Projekt: Kendskab til møbelstandarder: - medfinansiering Træfonden medfinansiering DS Fonden medfinansiering TUUF Fonden 0 Renter Prøvninger TI Indtægter ialt UDGIFTER: Revidering af Teknisk Protokol Sekretariat Ekstern assistance Medlemscertifikater Virksomhedsbesøg Rejseudgifter Europæisk Standardisering - DS S Europæisk Standardisering - ekstern bistand Europæisk Standardisering - formidling Projekt: Kendskab til møbelstandarder: - anslåede omkostninger Miljøguide - GPP og ECO Label Pilotprojekt el/ce-mærkning + formidling Miljø-opklaring fase Annoncering - Wood Supply Medlemskab CATAS WEB Kontorudgifter/bankgebyrer/porto Repræsentation/Gaver Generalforsamling og andfre mødeaktiviteter Revision Seminarer 0 Prøvninger TI Udgifter ialt RESULTAT

17 Furn-tech Ordinær generalforsamling 24. april 2014: Bestyrelsens forslag til kontingent for 2015: Sats: Kontingent - kr ,00 Uændret Tilvalgskontingent - tilvalg 7.1 "Dansk Møbelkontrol": Omsætningsinterval: 0/00: ,500 Uændret ,000 Uændret ,500 Uændret ,125 Uændret Over ,100 Uændret Halvårligt loft over promillegebyrer - kr ,00 Uændret Tilvalgskontingent - tilvalg 7.2 "Standardisering": Kontingent - kr ,00 Uændret

18 Vedtægter for foreningen Furn-tech - ændringsforslag 7 Tilvalg Generelt: Medlemsvirksomheder og serviceabonnenter kan vælge at tilslutte sig ét eller flere tilvalg. Tilvalg kan have eget formål, have eget binavn, stille supplerende krav for tilslutning, have eget tillægskontingent m.v. Tillægskontingentet anvendes efter tilvalgets eget formål. 7.2 Tilvalg - Standardisering: 7.2.a Tilvalgets formål er: At varetage industriens og andre interesseredes interesser inden for området møbler og inventar. At samle industriens repræsentanter med henblik på at opnå den størst mulige indflydelse på standardiseringsarbejdet i DS, CEN TC 207 og ISO TC 136. At koordinere industriens deltagelse i Dansk Standards udvalg for møbler og Inventar. At udbrede kendskab til standardiseringsarbejdets betydning. 7.2.b Tilvalgets krav til tilsluttede: Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Standardisering. Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Standardisering, kan samtidig med indsendelse af ansøgning blive bedt om at indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. For medlemsvirksomheders eller serviceabonnenters tilslutning til tilvalg Standardisering opkræves et tilvalgskontingent. Tilvalgskontingentet opkræves helårligt forud. Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Standardiserings udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes de tilsluttede medlemmer. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.2.c Tilvalgets bestemmelser om udtræden: Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. 5. 1

19 7.3 Tilvalg Møbler & miljø: 7.3.a Tilvalgets formål er: At varetage industriens og andre interesseredes interesser inden for området møbler og miljø. At samle industriens repræsentanter med henblik på at opnå den størst mulige indflydelse på lovgivning og krav på området. At medvirke til kortlægning af hvilke kemiske stoffer, der forefindes i møbler. At assistere de tilsluttede virksomheder omkring udarbejdelse af dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning og andre krav. At udbrede kendskab til den nationale og internationale lovgivningen og andre krav på området. 7.3.b Tilvalgets krav til tilsluttede: Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Møbler & miljø. Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Møbler & miljø, kan samtidig med indsendelse af ansøgning blive bedt om at indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. For medlemsvirksomheders eller serviceabonnenters tilslutning til tilvalg Møbler & miljø opkræves et tilvalgskontingent. Tilvalgskontingentet opkræves helårligt forud. Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Møbler & miljø s udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes de tilsluttede medlemmer. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.3.c Tilvalgets bestemmelser om udtræden: Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. 5.

20 Ovenstående forslag til vedtægtsændringer for foreningen Furn-tech fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i Fredericia, den 24. april

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere