Europæisk narkotikarapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæisk narkotikarapport"

Transkript

1 DA ISSN Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 217

2

3 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 217

4 Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) og er ophavsretligt beskyttet. EMCDDA påtager sig ingen form for ansvar for eventuee følger af anvendelsen af de i dette dokument indeholdte oplysninger. Publikationens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for de officiee holdninger hos EMCDDA s partnere, EU-medlemsstaterne eer Den Europæiske Unions institutioner eer agenturer. Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): (*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eer hoteer kan dog kræve penge for opkaldet). Yderligere oplysninger om EU fås på internettet via Europaserveren ( Denne rapport foreligger på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk og ungarsk. Ae oversættelser er foretaget af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer. Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 217 Print ISBN ISSN doi:1.281/19577 TD-AT-17-1-DA-C PDF ISBN ISSN doi:1.281/ TD-AT-17-1-DA-N Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, 217 Eftertryk tiadt med kildeangivelse. Ved citat angives som kilde: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (217), Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling, Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg. Praça Europa 1, Cais do Sodré, Lissabon, Portugal Tel I twitter.com/emcdda I facebook.com/emcdda

5 Indhold 5 Forord 9 Indledning og tak I KOMMENTAR I KAPITEL I KAPITEL I KAPITEL I BILAG Den europæiske narkotikasituation i Udbuddet af stoffer og markedet 2 Prævalens for stofbrug og tendenser 3 Narkotikarelaterede skader og reaktioner Nationale datatabeer

6

7 Forord Det er os en glæde at kunne præsentere Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling, som er EMCDDA s nøglepublikation, og som indeholder de nyeste data om narkotikasituationen og de forskeige tiltag i Europa. Vi tilbyder hermed en indholdsrig informations- og analysepakke på flere niveauer, baseret på de seneste data og statistikker fra vores nationale partnere. 217-udgaven af rapporten ledsages af et nyt sæt nationale oversigter i form af 3 Country Drug Reports, der giver adgang til onlinesammendrag af nationale narkotikarelaterede tendenser og udviklinger i politikker og praksis, som de udfolder sig i de europæiske lande. Denne publikation giver en årlig ajourføring af narkotikafænomenet i Europa, men bygger også på EU Drug Markets Report, der blev udgivet i 216 og udkommer hvert tredje år. Og senere i år suppleres den med den første dedikerede EU-rapport om sundhedsmæssige og sociale tiltag over for stofbrug. Hos EMCDDA har vi til opgave at indsamle data og sikre, at de er egnede til formålet. I den forbindelse bestræber vi os på at tilvejebringe den bedst mulige dokumentation og bidrage til at virkeliggøre vores vision om et sundere og sikrere Europa. Vi ønsker, at denne rapport, der giver det helt overordnede overblik og analyserer narkotikarelaterede tendenser og udviklinger, skal være et nyttigt redskab for de europæiske og nationale politikere og planlæggere, der gerne vil bygge deres strategier og indsatser på de nyeste tilgængelige oplysninger. I overensstemmelse med vores målsætning om at levere tjenesteydelser af høj kvalitet til vores interessenter vil denne seneste rapport give adgang til data, der kan bruges til mange forskeige formål, f.eks. til at danne udgangspunkt for og opfølgning på evalueringer af politikker og tjenesteydelser, til at danne baggrund for og hjælp til at definere prioriteterne for den strategiske planlægning, til at muliggøre sammenligninger meem nationale situationer og datasæt samt til at belyse nye trusler og problemer. I dette års rapport understreges en række potentielt bekymrende ændringer på markedet for ulovlige opioider, som fortsat kædes sammen med høj sygelighed og dødelighed i Europa. Vi bemærker den samlede stigning i opioidrelaterede dødsfald som følge af overdosis samt det stigende antal indberetninger af problemer knyttet til opioidsubstitutionsbehandling og nye syntetiske opioider. Da narkotikafænomenet 5

8 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling fortsætter med at udvikle sig, må Europas indsats mod narkotika også gøre det. Det gøres muligt takket være rammen for en fæes indsats i den europæiske narkotikastrategi Europa-Kommissionen har foreslået en ny narkotikahandlingsplan for perioden , og denne drøftes i øjeblikket i Europa-Parlamentet og Rådet. Den bygger på resultaterne af midtvejsevalueringen af den aktuee EU-narkotikastrategi og den endelige evaluering af handlingsplanen for EMCDDA s arbejde med at støtte evidensbaseret narkotikapolitik i Europa afspejles i disse centrale politiske dokumenter. Til slut vil vi gerne takke vores koeger i Reitox-netværket af nationale knudepunkter, som sammen med nationale eksperter leverer hovedparten af de data, der understøtter denne publikation. Vi ønsker ligeledes at anerkende de bidrag, der er blevet ydet af en lang række europæiske forskningsgrupper, idet vores rapport vie have været langt mindre omfattende uden dem. Vores samarbejde med Europa-Kommissionen, Europol, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme har også dannet baggrund for udarbejdelsen af rapporten. Laura d Arrigo Bestyrelsesformand, EMCDDA Alexis Goosdeel Direktør, EMCDDA 6

9

10

11 Indledning og tak Denne rapport er baseret på oplysninger, som EMCDDA har modtaget i form af en national rapporteringspakke fra EU s medlemsstater, kandidatlandet Tyrkiet samt Norge. Formålet med denne rapport er at give et overblik over og et sammendrag af den europæiske narkotikasituation og de forskeige tiltag. De statistiske data i årsrapporten dækker 215 (eer det seneste tilgængelige år). Tendensanalysen er kun baseret på de lande, der har indsendt tilstrækkelige data til at beskrive ændringer i den pågældende periode. Den statistiske signifikans er testet på niveau,5, medmindre andet er angivet. Læseren bør også være opmærksom på, at overvågning af mønstre og tendenser i en skjult og stigmatiseret adfærd som stofbrug er både en praktisk og metodologisk udfordring. Der anvendes derfor flere forskeige datakilder i analysen i denne rapport. Selv om der kan konstateres store forbedringer, både nationalt og med hensyn til, hvad der kan opnås i en analyse på europæisk plan, er det nødvendigt at anerkende de metodologiske vanskeligheder på dette område. Der skal derfor anlægges en forsigtig fortolkning, navnlig når lande sammenlignes på grundlag af en enkelt foranstaltning. Forbehold og begrænsninger vedrørende de anvendte data findes i onlineudgaven af denne årsrapport og under linket Statistical Buetin, hvor der også findes nærmere oplysninger om metodologi, analysemæssige begrænsninger og bemærkninger om begrænsningerne i de tilgængelige informationssæt. Der er ligeledes oplysninger om de metoder og data, der er anvendt ved skønsvurderingen på europæisk plan, hvor data kan være interpoleret. EMCDDA vil gerne takke følgende for deres indsats i forbindelse med udarbejdelsen af denne årsrapport: lederne af de nationale Reitox-knudepunkter og deres personale tjenester og eksperter i de enkelte medlemsstater, som har indsamlet rådata til denne årsrapport medlemmerne af bestyrelsen og Det Videnskabelige Udvalg under EMCDDA Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union især Den Horisontale Narkotikagruppe og Europa-Kommissionen Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Europol Europarådets Pompidou-gruppe, FN s Kontor for bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet, WHO s regionalkontor for Europa, Interpol, Verdenstoldorganisationen, det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre stoffer (ESPAD), Sewage Analysis Core Group Europe (SCORE), European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer og Den Europæiske Unions Publikationskontor. Nationale Reitox-knudepunkter Reitox er det europæiske informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug. Netværket består af nationale knudepunkter i EU-medlemsstaterne, kandidatlandet Tyrkiet, Norge og Europa-Kommissionen. Disse knudepunkter udnævnes af medlemsstaternes statslige myndigheder til nationale myndigheder med ansvar for formidling af oplysninger om narkotikasituationen til EMCDDA. Kontaktoplysninger for de nationale knudepunkter findes på EMCDDA s websted. 9

12 Kommentar De narkotikaproblemer, som Europa står over for

13 Kommentar Den europæiske narkotikasituation i 217 Denne rapport giver et øjebliksbiede af den europæiske narkotikasituation baseret på de seneste tilgængelige oplysninger fra EU s overvågningsaktiviteter. Et europæisk overblik over narkotikamarkedet, stofbrug og skader og reaktioner udgør rapportens hoveddel. Denne ledsages af 3 supplerende nationale rapporter og en omfattende mængde onlinedata og metodologiske oplysninger. over for, og den internationale udvikling på området i stigende grad påvirker hinanden, får analysen en merværdi ved at blive placeret i en bredere global sammenhæng. På to vigtige områder, nemlig cannabisbrug blandt unge og ændringerne i opioidmarkedet, sammenlignes den aktuee situation og udviklingen i Europa med tilsvarende data for Nordamerika, og der er fundet bemærkelsesværdige ligheder og forskee. I dette indledende afsnit gives en kort analytisk kommentar til nogle af de centrale temaer i dette års data. Da de narkotikaproblemer, som Europa står 11

14 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling Har den internationale udvikling i cannabispolitikken konsekvenser for Europa? Nylige ændringer i den retlige ramme for cannabis i en række lande i Nord- og Sydamerika har vakt interesse hos politikerne og offentligheden i Europa. Denne udvikling har været meget forskeigartet, og der er behov for at vente på en solid evaluering, før det er muligt at vurdere de relative omkostninger og fordele ved forskeige tilgange til cannabispolitik. Desuden er det uklart, i hvilket omfang udviklingen i andre egne af verden kan overføres direkte til en europæisk sammenhæng. Der er et betydeligt spænd i holdningerne til cannabisregulering og -brug i Den Europæiske Unions 28 medlemsstater, lige fra restriktive modeer til tolerance over for visse former for personlig brug. Ikke desto mindre foregår der nu en livlig debat om emner såsom lovliggørelse af produktion af cannabis til personligt brug og brug af cannabis til behandling af lidelser, som vækker stigende interesse i visse lande. Uafhængigt af en bredere indvirkning på narkotikapolitikken er et kommercielt reguleret cannabismarked i visse lande uden for Europa med til at sætte gang i innovation og produktudvikling, f.eks. forstøvere, e-væsker og spiselige produkter. Det er muligt, at nogle af disse udviklingstendenser vil påvirke forbrugsmønstrene i Europa og dermed understrege betydningen af adfærdsovervågning på området og behovet for at evaluere de potentiee helbredsvirkninger af enhver ændring i de fremtidige forbrugsmønstre. Det europæiske cannabismarked har aerede ændret sig betydeligt i de seneste år, til dels drevet af en bevægelse i retning af større hjemlig produktion. Der holdes stadig øje med de samlede styrkeniveauer for både cannabisharpiks og -blade i Europa, der de senere år har været historisk høje. Stoffet kædes også stadig sammen med helbredsproblemer, og blandt de klienter i Europa, der ifølge indberetninger kom i behandling for første gang, er cannabis det hyppigst angivne stof. Af ae disse årsager er forståelsen af tendenserne i cannabisbrug og de tilhørende skader vigtig for debatten om, hvad der udgør de bedst egnede politiske reaktioner på dette stof. Sammenligning af skoleelevers stofbrugsadfærd i EU og USA I denne forbindelse er udgivelsen i 216 af to nye større skoleundersøgelser blandt elever (15-16-årige) nyttig, da det derved bliver muligt at sammenligne mønstret for cannabisbrug med mønstret for brugen af andre stoffer blandt europæiske og amerikanske skoleelever. Det er opmuntrende at konstatere, at de seneste data i begge regioner viser et fald i brugen af tobak og om end i mindre grad alkohol. Dog forekommer tendensen i cannabisbrug mere stabil. Men med hensyn til niveauer og mønstre i brugen af disse stoffer er der store forskee på europæiske og amerikanske skoleelever. I Europa måles cannabisbrug til at være lavere end i USA, og det er mindre udbredt end tobaksrygning. Derimod overstiger de amerikanske elevers brug af cannabis deres tobaksforbrug, som er meget lavt. Alkoholforbruget varierer også, idet flere europæiske skoleelever beretter om et alkoholforbrug og mere intense drikkemønstre end deres amerikanske jævnaldrende. Det er nødvendigt med en yderligere analyse af både ligheder og forskee i elevernes stofbrug for at udforske de sociale, kontekstuee og lovgivningsmæssige faktorers relative indflydelse på de valg, de unge træffer. En forståelse af, f.eks. hvad der har ført til et faldende cigaretforbrug i både USA og Europa, kan måske give idéer til bekæmpelse af brugen af andre stoffer, såsom cannabis. Det er ligeledes vigtigt at huske, at der er forskel på, hvordan stofferne forbruges. Europæerne ryger således i modsætning amerikanerne ofte cannabis i kombination med tobak, og det påvirker sandsynligvis folkesundhedspolitikken. Det er vigtigt at forstå tendenserne i cannabisbrug og de tilhørende skader 12

15 Kommentar I Den europæiske narkotikasituation i 217 STOFBRUG INDEN BLANDT SKOLEELEVER I EUROPA OG USA Alkohol Cigaretter Cannabis 57 % Europa 49 % 39 % 31 % Europa USA 28 % 22 % 23 % USA 17 % 15 % USA 6 % 8 % 5 % Europa NB: Tendenser i stofbrug inden for den seneste måned blandt årige skoleelever i Europa og USA. Europæiske gennemsnit (uvægtede) er baseret på data fra 21 EU-lande og Norge (kilde: ESPAD). Amerikanske gennemsnit er baseret på stikprøver blandt skoleelever på 1. årgang (kilde: Monitoring the Future). Europas marked for stimulanser: Er kokainudbuddet stigende? De mest almindeligt brugte ulovlige stimulerende stoffer i Europa kokain, MDMA og amfetaminer kædes fortsat sammen med forskeigartede og geografisk dirrerentierede brugsmønstre, og de har ae en højere renhedsgrad end for 1 år siden. Denne del af markedet for ulovlige stoffer er blevet mere kompleks på grund af den lette adgang til nye stimulerende stoffer, herunder cathinon og phenethylamin. I sidste års rapport understregedes stigningerne i tilgængeligheden og brugen af højdosistabletter med MDMA, og den tendens er stadig tydelig i de nyeste data. Det høje indhold af MDMA, der nu findes i beslaglagte tabletter, tyder på, at producenterne ikke har vanskeligt ved at skaffe de prækursorkemikalier, der er nødvendige for at fremstie stoffet. Dataene om beslaglæggelser viser også, at Europa fortsat er en stor producent til det globale MDMA-marked. Mange forskeige indikatorer, herunder spildevandsovervågning, beslaglæggelser og pris- og renhedsoplysninger, tyder på, at udbuddet af kokain atter kan være for opadgående i dele af Europa. Dette stof har historisk været det mest almindeligt brugte ulovlige stimulerende stof i en række lande, primært i det sydlige og vestlige Europa. Det underbygges af nye data, der henvises til her, om stigende beslaglæggelser langs de etablerede smuglerruter til de europæiske hovedmarkeder for dette stof. Til gengæld spier amfetamin og i mindre grad metamfetamin i det nordlige og centrale Europa en mere betydningsfuld roe på narkotikamarkedet end kokain. For amfetaminers vedkommende er en række tidligere indberettede udviklingstendenser fortsat bekymrende. Det gælder bl.a. ændringer i tilgængeligheden af prækursorer og i synteseprocesserne, ekspansionen af markedet for metamfetamin og en vis dokumentation for stigende intravenøs brug og dertil hørende skader. Intravenøs stofbrug falder, men er fortsat en udfordring for folkesundhedspolitikken Informationsmateriale om narkotikabehandling og andre kilder viser, at den overordnede langsigtede tendens i injektion som en indtagelsesmåde fortsætter nedad. Blandt f.eks. heroinbrugere, der kom i specialiseret behandling for stofmisbrug for første gang, berettes der i rapporter om, at den intravenøse stofbrug nu er faldet til det laveste niveau i over 1 år, om end der er store forskee meem landene. Nogle af indikatorerne for helbredsskade, der knytter sig til denne indtagelsesmåde, især antaet af nye hivdiagnoser, som tiægges intravenøs stofbrug, har udvist en parael nedgang. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke længere er grund til bekymring på dette område. Selv om det indberettede antal nye hivinfektioner i 216 kun var og dermed det laveste i over 2 år, er der stadig tale om et betydeligt folkesundhedsmæssigt problem. Desuden har der været nylige udbrud i visse sårbare befolkningsgrupper og blandt intravenøse brugere af stimulanser og nye psykoaktive stoffer. Der er også bevis for, at blodbårne infektionssygdomme ofte diagnosticeres forholdsvis sent blandt intravenøse stofbrugere sammenlignet med andre grupper, hvilket mindsker muligheden for, at indsatsen lykkes. Sen 13

16 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling diagnosticering har også betydning for hivinfektion, der ofte findes i stort tal blandt intravenøse stofbrugere. I de seneste år er mulighederne for behandling af viral hepatitis blevet betydeligt bedre med den nye generation af lægemidler, der er meget effektive. Udryddelsen af denne sygdom kan nu ses som både en mulighed og en udfordring for såvel det generee sundhedsvæsen som de specialiserede stofbehandlingstilbud. Opioidproblemets foranderlighed Sammenligningen med udviklingen i Nordamerika er også relevant for en analyse af Europas opioidproblem. En gennemgang af dataene i denne rapport tyder på, at der er visse paraeer, selv om den overordnede situation i EU fortsat adskier sig fra den nordamerikanske. De seneste data viser, at heroinbrug stadig er årsag til hovedparten, ca. 8 %, af de nye opioidrelaterede behandlingsanmodninger i Europa. Desuden er det samlede fald i den heroinrelaterede behandlingsefterspørgsel, som man har kunnet iagttage siden 27, ikke længere så tydeligt. Særligt bekymrende er det, at skønnet i Europa over dødsfald som følge af overdosis er stigende og har været det nu i tre år i træk. Heroin indgår i mange af disse dødsfald. Nordamerika har også oplevet betydelig sygelighed og dødelighed knyttet til misbrug af opioider på recept, stigende heroinbrug og det nye udbud af meget stærke syntetiske opioider, især fentanylderivater. En af forskeene meem de to regioner er, at det i Europa er meget få af de klienter, der kommer i specialiseret behandling for stofmisbrug, som henvender sig på grund af afhængighed af smertestiende opioidmedicin. Dette afspejler sandsynligvis de forskeige retlige rammer og tilgange til markedsføring og receptudskrivning, der gør sig gældende i Europa henholdsvis Nordamerika. Imidlertid må man ikke udelukke muligheden for underrapportering, idet europæere, der oplever problemer med receptpligtige lægemidler, måske henvender sig til andre sundhedstjenester end dem, som brugere af ulovlige stoffer kontakter. Lægemidler, der bruges til opioidsubstitutionsbehandling, spier dog nu en mere fremtrædende roe i behandlingsanmodningerne og helbredsskaderne i en række europæiske lande. Samlet set står andre opioider end heroin for ca. en femtedel af ae opioidrelaterede anmodninger om behandling i specialiserede misbrugsklinikker. Den roe, som syntetiske opioider såsom metadon spier i dødsfald som følge af overdosis, er vanskelig at kvantificere på EU-plan, men i mange lande er disse stoffer nu udbredte og i nogle få lande fremherskende. En nedbringelse af misbruget af lægemidler, herunder medicin til opioidsubstitutionsbehandling, er en stadig større udfordring for mange udbydere i det europæiske sundhedsvæsen. Et stærkt evidensgrundlag understøtter den korrekte brug af opioidsubstitutionsbehandling, som har vist sig at mindske sygelighed, dødelighed og kriminalitet blandt dem, der modtager behandlingen. Det er derfor vigtigt med god klinisk praksis sammen med en forståelse af, hvordan receptpligtige opioider ledes væk fra lovlig brug, og hvordan man nedbringer denne trafik, hvis de klare sundhedsmæssige fordele, der er ved denne behandlingstilgang, ikke skal undermineres. Meget stærke syntetiske opioider: stigende trussel mod sundheden I både Europa og Nordamerika vækker det nye udbud af meget stærke syntetiske opioider, primært fentanylderivater, betydelig bekymring. Siden 212 har EU s system for tidlig varsling modtaget et stigende antal rapporter om disse stoffer og de skader, de forårsager. Stofferne sælges på onlinemarkeder og også på det ulovlige marked. De er sommetider blevet solgt som eer blandet med heroin, andre ulovlige stoffer og endda forfalskede lægemidler. Meget stærke syntetiske opioider frembyder alvorlige helbredsmæssige risici, ikke kun for dem, der bruger dem, men også for dem, der arbejder med fremstiing af dem, samt postarbejdere og retshåndhævende myndigheders medarbejdere. Da der kun skal bruges små mængder til at fremstie tusindvis af doser, er disse stoffer lette at skjule og transportere. Dette er en væsentlig udfordring for narkotikabekæmpelsesorganerne. Samtidig er de en potentielt attraktiv og rentabel vare inden for organiseret kriminalitet. Meget stærke syntetiske opioider udgør alvorlige helbredsmæssige risici 14

17 Kommentar I Den europæiske narkotikasituation i 217 SKØN OVER STOFBRUG I EU I KORTE TRÆK Cannabis Det seneste år 23,5 mio. Brugt: Hele livet 87,7 mio. Kokain Det seneste år 3,5 mio. Brugt: Hele livet 17,5 mio. Voksne (15-64 år) 7, % 26,3 % Voksne (15-64 år) 1, % 5,2 % Det seneste år 17,1 mio. Højeste 22,1 % Det seneste år 2,3 mio. Unge voksne (15-34 år) 13,9 % Laveste 3,3 % Nationale skøn over brug det seneste år Unge voksne (15-34 år) 1,9 % Laveste,2 % Højeste 4, % Nationale skøn over brug det seneste år MDMA Det seneste år Brugt: Hele livet 2,7 mio. 14, mio. Amfetaminer Det seneste år Brugt: Hele livet 1,8 mio. 12,5 mio. Voksne (15-64 år),8 % 4,2 % Voksne (15-64 år),5 % 3,8 % Det seneste år 2,3 mio. Det seneste år 1,3 mio. Unge voksne (15-34 år) 1,8 % Laveste,3 % Højeste 6,6 % Nationale skøn over brug det seneste år Unge voksne (15-34 år) 1,1 % Laveste,1 % Højeste 3,1 % Nationale skøn over brug det seneste år Opioider Højrisikobrugere af opioider 1,3 mio. Overdosis med dødelig udgang Nye psykoaktive stoffer Brugt: Det seneste år Hele livet Anmodninger om behandling for stofbrug Primært stof i ca. 38 % af ae anmodninger om behandling for stofbrug i EU 38 % 81 % Opioider forekommer i 81 % af ae tilfælde af overdoser med dødelig udgang 63 opioidbrugere modtog substitutionsbehandling i årige skoleelever i 24 europæiske lande Kilde: ESPAD Report 215, supplerende tabeer. 3, % 4, % NB: Fuldstændige data og information om metodologi findes i den ledsagende onlineudgave af Statistical Buetin. 15

18 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling I Europa synes problemerne i forbindelse med meget stærke syntetiske opioider at være stigende, idet der indkommer et stigende antal rapporter om både ikkedødelige forgiftninger og dødsfald til EU s system for tidlig varsling. Primo 217 udførte EMCDDA en risikovurdering af fentanylderivaterne acryloylfentanyl og furanylfentanyl. Disse stoffer overvejes til kontrol på EU-plan, og et antal andre stoffer i samme kategori er i øjeblikket under overvågning. Nye psykoaktive stoffer ændrer udseende Årets analyse tyder på, at selv om indsatsen i både Europa og andre steder kan have en vis virkning på udbuddet af nye stoffer, så er fænomenet med nye psykoaktive stoffer fortsat et væsentligt problem for folkesundheden. Selv om der i 216 blev rapporteret om et nyt stof hver uge til EU s system for tidlig varsling, var det samlede antal nye fund lavere end i de foregående år. Dette kan være et positivt tegn, især hvis nedgangen fortsætter. Men der er andre, mindre opmuntrende data, der ikke rigtig tyder på, at det samlede udbud af nye psykoaktive stoffer er for nedadgående. Og selv om tempoet i de nye stoffers indtrængen på markedet måske nok er faldende, fortsætter det samlede antal stoffer, der udbydes på markedet, med at stige. Der er også tegn på, at visse kategorier af nye psykoaktive stoffer, især syntetiske cathinoner og syntetiske cannabinoider, nu er ved at vinde fodfæste på narkotikamarkedet. Der er en række årsager til, at tempoet i nye stoffers indtrængen på markedet kan være faldende. Nogle europæiske lande har indført totalforbud, generisk og analog lovgivning og andre foranstaltninger målrettet mod producenter og forhandlere af nye psykoaktive stoffer. Dette har skabt et mere restriktivt retligt miljø, hvor producenterne måske er mindre tilbøjelige til at fortsætte den sædvanlige katten efter musen-leg med lovgiverne, hvor de ved hjælp af innovation holder sig foran de retshåndhævende myndigheder. Desuden stammer en stor del af forsyningerne til Europa af nye psykoaktive stoffer fra Kina, og nye kontroer i Kina kan også have haft en vis virkning på udbuddet i EU. I dele af Europa forekommer kontrolforanstaltninger, der er målrettet mod hovedgadebutikker, at have påvirket adgangen til nye psykoaktive stoffer. Salget af disse stoffer er blevet mere hemmeligt, idet onlinesalget og markedet for ulovlige stoffer spier en større roe end tidligere. I denne forbindelse kan de nye stoffers retlige status, især når de sælges sammen med ulovlige stoffer, være mindre vigtig og tilsvarende en svagere drivkraft for produktinnovation. Nye psykoaktive stoffer: biige rusmidler til marginaliserede og kroniske stofbrugere Negative forbrugerholdninger kan også have påvirket efterspørgslen efter nye psykoaktive stoffer. Forebyggelse, skadesbegrænsning og beretninger om skadevirkninger synes at have påvirket opfattelsen blandt unge af, at nye stoffer er forholdsvis sikre lovlige alternativer til etablerede ulovlige stoffer. Dette til trods er der dog blandt mere kroniske og marginaliserede grupper af brugere beviser for, at udbuddet og forbruget af disse stoffer kan være stigende. Den problematiske brug af nye psykoaktive stoffer bliver mere og mere tydelig i visse miljøer og blandt visse sårbare befolkningsgrupper. Intravenøs brug af cathinon blandt aktuee og tidligere opioidbrugere er f.eks. blevet kædet sammen med, at denne gruppe har stigende problemer med både deres psykiske og fysiske sundhedstilstand. Syntetiske cannabinoider vækker også stigende bekymring. Trods visse farmakologiske ligheder bør disse stoffer ikke forveksles med cannabisprodukter. Syntetiske cannabinoider er ofte meget stærke stoffer, som kan have alvorlige, potentielt dødelige, konsekvenser. Der er tegn på, at der i dele af Europa nu forbruges syntetiske cannabinoider som et biigt og stærkt rusmiddel blandt marginaliserede grupper, f.eks. hjemløse. Fordi det er vanskeligt at opdage og påvise syntetiske cannabinoider, er de blevet et særligt problem i visse europæiske fængsler og kan medføre alvorlige følger for de indsattes helbred og sikkerhed. 16

19

20 1 Det europæiske narkotikamarked udvikler sig fortsat

21 Kapitel 1 Udbuddet af stoffer og markedet I den globale sammenhæng er Europa et vigtigt narkotikamarked med både indenlandsk produktion og indsmugling af narkotika fra andre af verdens regioner. Sydamerika, Vestasien og Nordafrika er vigtige kildeområder for ulovlige stoffer, der kommer til Europa, mens Kina er kildeland til nye psykoaktive stoffer. Desuden sendes nogle stoffer og prækursorer i transit gennem Europa til andre kontinenter. Europa er også producentregion for cannabis og syntetiske stoffer. Mens næsten al produceret cannabis er beregnet på lokalt forbrug, fremsties nogle syntetiske stoffer med henblik på eksport til andre dele af verden. Der har eksisteret betydelige markeder for cannabis, heroin og amfetaminer i mange europæiske lande siden 197 erne og 198 erne. Andre stoffer har ligeledes gennem tiden etableret sig på markedet, herunder MDMA og kokain i 199 erne. Det europæiske narkotikamarked er i fortsat udvikling, og i de seneste 1 år er der kommet en lang række nye psykoaktive stoffer på markedet. Blandt de nylige ændringer på markedet for ulovlige stoffer, som i vidt omfang er knyttet til globalisering og ny teknologi, kan nævnes nye narkotikafremstiingsmetoder og smuglerteknikker, etablering af nye smuglerruter og onlinemarkeder. Overvågning af narkotikamarkeder, -udbud og -lovgivning Analysen i dette kapitel er baseret på indberettede data om beslaglæggelser af narkotika og narkotikaprækursorer og opbragte forsendelser, lukning af produktionsanlæg, narkotikalovgivning og overtrædelser heraf samt stoffernes detailpriser, renhed og styrke. I nogle tilfælde er det vanskeligt at analysere tendenser, hvis der ikke foreligger data om beslaglæggelser fra centrale lande. Tendenser kan påvirkes af en lang række faktorer såsom forbrugernes præferencer, ændringer i fremstiing og handel, retshåndhævelsesaktiviteternes omfang og prioriteringer samt forbudsforanstaltningernes effektivitet. Fuldstændige datasæt og omfattende metodologiske notater findes online på Statistical Buetin. Her fremlægges ligeledes data om meddelelser og beslaglæggelser af nye psykoaktive stoffer anmeldt til EU s tidlige varslingssystem af de nationale partnere i EMCDDA og Europol. Da disse oplysninger er hentet fra indberetninger af tilfælde og ikke fra rutineovervågningssystemer, er skønnene over beslaglæggelser minimumsskøn. En fuldstændig beskrivelse af EU s system for tidlig varsling findes på EMCDDA s websted: Action on new drugs. Narkotikamarkeder: nyt internetbaseret udbud Markederne for ulovlige stoffer knytter forbrugerne til producenterne gennem kæder af meemmænd. Disse komplekse systemer genererer store pengesummer på ae niveauer af markedet. Et konservativt skøn sætter værdien af detailmarkedet for ulovlige stoffer i EU til 24 mia. EUR i 213 (sandsynligt spænd mia. EUR). 19

22 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling FIGUR 1.1 Der er det seneste årti dukket nye internetteknologier op, som har befordret udviklingen af onlinemarkedspladser, der eksisterer paraelt med de fysiske narkotikamarkeder. Nogle af onlinesælgerne bruger overfladenettet, typisk i form af detailsalg af ikkekontroerede prækursorkemikalier, nye psykoaktive stoffer eer forfalskede lægemidler. Andre sælgere bruger det dybe net gennem markeder på det mørke net, understøttet af teknologier, der skjuler købers og sælgers identitet. Disse markeder har mange træk til fæes med lovlige onlinemarkedspladser som ebay og Amazon, og kunderne kan søge og sammenligne produkter og udbydere. Der bruges forskeige strategier til at skjule både transaktioner og den fysiske placering af serverne. Der er f.eks. tale om anonymiseringstjenester som Tor og I2P, som slører en computers IP-adresse, kryptovalutaer som bitcoin og litecoin til at foretage forholdsvis vanskeligt sporbare betalinger samt krypteret kommunikation meem markedsdeltagerne. Bedømmelsessystemer spier også en roe i reguleringen af udbyderne på markederne. Antal indberettede beslaglæggelser af stoffer, opdelt efter stof, 215 Cannabisblade 41 % Cannabisharpiks 28 % Cannabisplanter 2 % Kokain og crack 9 % Amfetaminer 5 % Heroin 5 % MDMA 2 % Andre stoffer 8 % Hovedparten af salget på markederne på det mørke net angår narkotika. Ved en nylig undersøgelse af salget på 16 større markeder på det mørke net fra 211 til 215 skønnede man, at narkotikasalget stod for over 9 % af de samlede økonomiske indtægter på markederne på det globale mørke net. Næsten halvdelen (46 %) af alt narkotikasalg på det mørke net stammede angiveligt fra sælgere med base i Europa og udgjorde anslået 8 mio. EUR i undersøgelsesperioden. De primære europæiske kildelande, ordnet efter salgsmængder, var Tyskland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige, og de stimulerende stoffer, især MDMA og kokain, udgjorde den største del af salgsindtægterne. Beslaglæggelser af narkotika: over en miion i Europa Der indberettes over en miion beslaglæggelser af ulovlige stoffer i Europa om året. De fleste drejer sig om små mængder stoffer, som konfiskeres hos brugerne, men partier på adskiige kilo narkotika, som konfiskeres hos smuglere, pushere og producenter, tegner sig for størstedelen af den samlede beslaglagte narkotikamængde. Cannabis er det hyppigst beslaglagte stof og tegner sig for over 7 % af ae beslaglæggelser i Europa (figur 1.1). Kokain er det næsthyppigst beslaglagte stof (9 %) fulgt af amfetaminer (5 %), heroin (5 %) og MDMA (2 %). Hovedparten af salget på markederne på det mørke net angår narkotika 2

23 Kapitel 1 I Udbuddet af stoffer og markedet I 215 blev over 6 % af ae narkotikabeslaglæggelser i EU indberettet fra kun tre lande, Spanien, Frankrig og Det Forenede Kongerige, om end der ligeledes blev indberettet et betydeligt antal beslaglæggelser fra Belgien, Danmark, Grækenland, Italien og Sverige. Det skal også bemærkes, at der ikke foreligger nye data om beslaglæggelser i Nederlandene, Polen eer Finland. Disse manglende data gør analysen mere usikker. Det store antal beslaglæggelser af narkotika, der indberettes for Tyrkiet, afspejler både landets betydelige forbrugermarked og dets placering på narkotikasmuglerruterne meem EU, Meemøsten og Asien. Nyligt fald i mængden af beslaglagte cannabisblade Cannabisblade (marihuana) og cannabisharpiks (hash) er de to primære cannabisprodukter på det europæiske narkotikamarked, mens cannabisolie er forholdsvis sjældnere. Cannabisprodukter udgør den største andel (38 %) af detailmarkedet for ulovlige stoffer i Europa med en anslået værdi på 9,3 mia. EUR (sandsynligt spænd på 8,4-12,9 mia. EUR). I Europa findes der både cannabisblade, som dyrkes lokalt, og blade, der smugles ind fra tredjelande. Cannabisblade, der fremsties i Europa, dyrkes primært indendørs. Størstedelen af cannabisharpiksen importeres, primært fra Marokko. Nylige rapporter viser ændringer i cannabissmuglerruterne og stigninger i smuglingen af både cannabisblade og -olie fra det vestlige Balkan, især Albanien, i tilknytning til den øgede cannabisdyrkning i disse lande. Desuden tyder CANNABIS Harpiks Antal beslaglæggelser 288 EU Blade Antal beslaglæggelser 44 EU 438 EU EU + 2 Beslaglagt mængde 536 t (EU) 546 t (EU + 2) Beslaglagt mængde 89 t (EU) 135 t (EU + 2) Pris (EUR/g) Indekserede tendenser: pris og styrke Styrke (% THC) 28 % 19 % 11 % 4 % Pris (EUR/g) Indekserede tendenser: pris og styrke Styrke (% THC) 22 % 11 % 7 % 3 % EU + 2 omfatter EU-medlemsstaterne, Tyrkiet og Norge. Cannabisprodukters pris og styrke: nationale gennemsnitsværdier minimums-, maksimum- og interkvartilinterval. De omfattede lande varierer efter indikator. 21

24 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling FIGUR 1.2 Beslaglæggelser af cannabisharpiks og cannabisblade, 215 eer nyeste årstal Antal beslaglæggelser af cannabisharpiks (tusinder) > <1 Ingen data Antal beslaglæggelser af cannabisblade (tusinder) > <1 Ingen data NB: Antal beslaglæggelser for de 1 lande med de højeste værdier. Mængde beslaglagt cannabis (t) Spanien Andre lande Mængde beslaglagt cannabisblade (t) Tyrkiet Andre lande dokumentation på, at Libyen er blevet et større knudepunkt for handel med harpiks til forskeige destinationer, herunder Europa. I 215 blev der indberettet 732 beslaglæggelser af cannabisprodukter i EU, heriblandt 44 beslaglæggelser af cannabisblade, 288 af cannabisharpiks og 19 af cannabisplanter. Mængden af beslaglagt cannabisharpiks er imidlertid over seks gange højere end mængden af beslaglagte cannabisblade (536 t mod 89 t). Dette skyldes til dels, at cannabisharpiks handles i store mængder over store geografiske afstande og over nationale grænser og derfor i højere grad rammes af et forbud. Analysen af mængden af beslaglagt cannabis viser, at et lie antal lande tegner sig for en særlig stor andel af den beslaglagte mængde som følge af deres beliggenhed på vigtige smuglerruter. Således indberettede Spanien, der er et vigtigt indgangssted for cannabisharpiks produceret i Marokko, over 7 % af den samlede mængde, der blev beslaglagt i Europa i 215 (figur 1.2). Siden 29 har antaet af beslaglæggelser af cannabisblade i Europa overgået taet for cannabisharpiks, og der har været forholdsvis stabile tendenser i beslaglæggelserne af både cannabisharpiks og -blade siden 211 (figur 1.3). En anslået mængde på 135 t cannabisblade blev beslaglagt i Europa i 215, hvilket er et fald på 38 % i forhold til de 217 t, der blev beslaglagt i 214. Der blev registreret betydelige fald i Belgien, Grækenland og Italien. Et lignende fald i mængden af beslaglagte cannabisblade i Tyrkiet har også manifesteret sig siden 213. Der kan være tale om en række faktorer bag dette samlede fald i Europa, f.eks. initiativer til at bekæmpe storstilet produktion i lande uden for EU, såsom Albanien, øget fokus på hjemmedyrkning frem for handel, ændringer i måden, beslaglæggelser registreres på, og ændringer i prioriteringen af retshåndhævelsen i visse lande. Ifølge de seneste data har mængden af beslaglagt cannabisharpiks i EU holdt sig forholdsvis stabil siden

25 Kapitel 1 I Udbuddet af stoffer og markedet FIGUR 1.3 Tendenser for antal beslaglæggelser af cannabis og beslaglagt mængde: harpiks og blade Antal beslaglæggelser Blade (EU) Blade (EU, Tyrkiet og Norge) Harpiks (EU) Harpiks (EU, Tyrkiet og Norge) Harpiks (t) Blade (t) Tyrkiet Frankrig Belgien Italien Det Forenede Kongerige Spanien Andre lande Tyrkiet Frankrig Tyskland Italien Det Forenede Kongerige Spanien Andre lande Beslaglæggelserne af cannabisplanter kan betragtes som en indikator for indenlandsk produktion af stoffet. På grund af rapporteringsforskee meem landene skal dataene om beslaglæggelser af cannabisplanter vurderes med forsigtighed. Ikke desto mindre udviser antaet af beslaglagte planter en langvarig, stigende tendens fra 1,5 mio. planter i 22 til 3,3 mio. i 214 med en brat stigning til 11,4 mio. planter i 215 samt en stor stigning i antaet af beslaglagte planter i Nederlandene. Denne tendens afspejler ændringer i prioriteringen af retshåndhævelsen, som i højere grad er målrettet cannabisdyrkning. Analysen af indekserede tendenser i de lande, der indberetter konsekvent, viser en stor stigning i styrken (indholdet af tetrahydrocannabinol, THC) i både cannabisblade og cannabisharpiks i perioden med en stabilisering i 215. Årsagerne til denne stigende styrke kan f.eks. være indførelsen af intensive fremstiingsteknikker i Europa og på det seneste indførelsen af højpotente planter og nye teknikker i Marokko. De nyligste data tyder på, at harpiks og blade har samme prisniveau, mens harpiks i gennemsnit har en større styrke. I 215 blev der rapporteret om 335 beslaglæggelser af cannabisolie, og Grækenland og Tyrkiet beslaglagde de største mængder. Siden 29 har antaet af beslaglæggelser af cannabisblade i Europa overgået taet for cannabisharpiks 23

26 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling FIGUR 1.4 Antal beslaglæggelser af heroin og beslaglagt mængde: tendenser og 215 eer det senest tilgængelige år Antal beslaglæggelser Antal beslaglæggelser af heroin (tusinder) >5 1 5 <1 Ingen data 1,2 EU EU, Tyrkiet og Norge Tons 8,1 3 2,4 3,1 25 4,7 2 15,8 7,8 2,2 3, 12, Tyrkiet Rumænien Grækenland Italien Det Forenede Kongerige Frankrig Andre lande NB: Antal beslaglæggelser (tusinder) for de 1 lande med de højeste værdier. Mængde beslaglagt heroin (t) Tyrkiet Andre lande Heroinens renhed stiger stadig Heroin er det mest udbredte opioid på det europæiske marked for ulovlige stoffer med en anslået detailværdi på 6,8 mia. EUR (sandsynligt spænd på 6,-7,8 mia. EUR). Der har traditionelt været adgang til to former for importeret heroin i Europa. Den mest almindelige er brun heroin (stoffets kemiske grundform), der især stammer fra Afghanistan. Og så er der den meget mindre almindelige hvide heroin (en saltform), der tidligere kom fra Sydøstasien, men nu også kan være fremstiet i Afghanistan eer i nabolande. Andre opioider beslaglagt af de retshåndhævende myndigheder i europæiske lande i 215 omfattede opium og lægemidlerne morfin, metadon, buprenorphin, tramadol og fentanyl (tabel 1.1). Nogle medicinske opioider kan være omdirigeret fra lovlige farmaceutiske forsyninger, mens andre, såsom de 27 kg morfinpulver, der blev beslaglagt i 215, er produceret ulovligt. Afghanistan er stadig verdens største ulovlige producent af opium, og størsteparten af den heroin, der findes i Europa, HEROIN Antal beslaglæggelser 36 EU Pris (EUR/g) 14 Indekserede tendenser: pris og renhed Renhed (%) 6 % Beslaglagt mængde 4,5 t (EU) 49 EU ,9 t (EU + 2) % 18 % 9 % EU + 2 omfatter EU-medlemsstaterne, Tyrkiet og Norge. Pris og renhed for "brun heroin": nationale gennemsnitsværdier minimums-, maksimum- og interkvartilinterval. De omfattede lande varierer efter indikator. 24

27 Kapitel 1 I Udbuddet af stoffer og markedet anses for at være produceret der eer i nabolandene Iran eer Pakistan. Siden 197 erne har den ulovlige opioidproduktion i Europa været begrænset til hjemmelavede valmueprodukter fremstiet i visse østeuropæiske lande. Men afsløringen af to laboratorier, der omdanner morfin til heroin, i Spanien og et i Tjekkiet de senere år viser, at der nu også produceres en lie mængde heroin i Europa. Heroinen kommer til Europa via fire hovedsmuglerruter. De to vigtigste er Balkanruten og den sydlige rute. Den første af disse ruter går gennem Tyrkiet via Balkanlandene (Bulgarien, Rumænien eer Grækenland) til Central-, Sydog Vesteuropa. En sidegren til Balkanruten via Syrien og Irak er kommet til. Den sydlige rute, hvor sendinger fra Iran og Pakistan kommer ind i Europa med fly eer skib, enten direkte eer gennem vest-, syd- og østafrikanske lande, er vokset i betydning de seneste år. Af andre ruter kan nævnes den nordlige rute og en rute gennem det sydlige Kaukasus og hen over Sortehavet. heroinbeslaglæggelser til 8,3 t i 215, hvilket stadig er mere end ae andre europæiske lande tilsammen, mens antaet af beslaglæggelser steg i samme periode (figur 1.4). I de lande, der rapporterer konsekvent, tyder de indekserede tendenser på, at heroinens renhed fortsatte med at stige i Europa i 215. Ud over heroin beslaglægges også andre opioidprodukter i europæiske lande, men de udgør kun en lie del af den samlede beslaglagte mængde. De andre hyppigst beslaglagte opioider er de medicinske opioider buprenorphin, tramadol og metadon (se tabel 1.1). Efter et årti med relativ stabilitet havde markederne i en række europæiske lande en periode med et formindsket udbud af heroin i 21/11. Det ses af antaet af indberettede beslaglæggelser, som faldt i EU fra 29 til 214, før det stabiliserede sig i 215. Fra 22 til 213 halveredes mængden af beslaglagt heroin i EU fra 1 t til 5 t. Efter beslaglæggelsen af 8,4 t i 214, hvor flere lande indberettede beslaglæggelser af store mængder heroin (1 kg og derover), faldt mængden af beslaglagt heroin i Europa i 215 (4,5 t) atter til niveauet fra de tidlige 21 ere. Efter at have nået ca. 13 t i 214 faldt tyrkiske TABEL 1.1 Beslaglæggelser af andre opioider end heroin i 215 Opioid Antal Mængde Antal lande Kg Liter Tabletter Metadon Buprenorphin Tramadol Fentanyler (fentanyl, ocfentanil, carfentanil) Morfin Opium Codein Oxycodon 16,

28 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling FIGUR 1.5 Hyppigst beslaglagte stimulans i Europa, 215 eer det seneste tilgængelige år Kokain Amfetamin Metamfetamin MDMA Ingen data Beslaglæggelser af stimulerende stoffer: regionale forskee De primære ulovlige stimulerende stoffer, der udbydes i Europa, er kokain, amfetamin, metamfetamin og MDMA. Detailhandelsværdien af stimulansmarkedet i EU anslås til 6,3-1,2 mia. EUR. Der er markante regionale forskee på, hvilket stimulerende stof der hyppigst beslaglægges (figur 1.5). Forskeene afspejler placeringen af indførselshavne og smuglerruter, større produktionsanlæg og store forbrugermarkeder. Kokain er den hyppigst beslaglagte stimulans i mange vestlige og sydlige lande, hvilket nøje afspejler, hvor stoffet indføres til Europa. Amfetaminbeslaglæggelser er fremherskende i Nord- og Centraleuropa, og metamfetamin er den hyppigst beslaglagte stimulans i Tjekkiet, Letland, Litauen og Slovakiet. MDMA er den hyppigst beslaglagte stimulans i Kroatien, Rumænien og Tyrkiet. Kokain: nylige stigninger i markedsindikatorerne I Europa findes der to former for kokain, hvoraf den almindeligste er kokainpulver (saltformen). Mindre almindeligt er crackkokain (fri base), som kan indtages ved rygning. Kokain laves af blade fra kokaplanten. Stoffet produceres hovedsageligt i Bolivia, Colombia og Peru. Kokain transporteres til Europa på forskeige måder, bl.a. med passagerfly, luftfragt, postfragt, private fly, lystbåde og KOKAIN Antal beslaglæggelser 87 EU Pris (EUR/g) Renhed (%) 99 Indekserede tendenser: 78 % pris og renhed Beslaglagt mængde 69,4 t (EU) 89 EU + 2 7, t (EU + 2) % 36 % 15 % EU + 2 omfatter EU-medlemsstaterne, Tyrkiet og Norge. Pris og renhed for kokain: nationale gennemsnitsværdier minimums-, maksimum- og interkvartilinterval. De omfattede lande varierer efter indikator. 26

29 Kapitel 1 I Udbuddet af stoffer og markedet FIGUR 1.6 Antal beslaglæggelser af kokain og beslaglagt mængde: tendenser og 215 eer det senest tilgængelige år Antal beslaglæggelser 1 7 Antal beslaglæggelser af kokain (tusinder) >1 1 1 <1 Ingen data ,3 2,1 Tons EU EU, Tyrkiet og Norge 15,6 3,5 14 4,3 4,6 12 9,5 1,2 1 5, ,1 38, Italien Det Forenede Kongerige Portugal Andre lande Frankrig Belgien Spanien NB: Antal beslaglæggelser (tusinder) for de 1 lande med de højeste værdier. Mængder beslaglagt kokain (t) Spanien Andre lande søtransportcontainere. Detailmarkedet for kokain i EU anslås til en værdi af mindst 5,7 mia. EUR. I alt blev der i EU i 215 indberettet 87 beslaglæggelser af kokain. Tilsammen tegner Belgien, Spanien, Frankrig, Italien og Portugal sig for 78 % af de anslåede 69,4 t, der blev beslaglagt (figur 1.6). Situationen har været forholdsvis stabil siden 27, selv om både antaet af beslaglæggelser og den beslaglagte mængde steg fra 214 til 215 (figur 1.6). Spanien beslaglægger fortsat den største mængde kokain (22 t), men Belgien (17 t) og Frankrig (11 t) beslaglagde meget store mængder i 215, og Belgien, Tyskland og Portugal indberettede betydelige stigninger i de beslaglagte mængder i forhold til året år. De indekserede tendenser viser generelt en lie stigning i kokainrenheden i 215. Der blev også beslaglagt andre kokaprodukter i Europa i 215, bl.a. 76 kg kokablade og 377 kg kokapasta. Beslaglæggelser af kokapasta tyder på, at der findes ulovlige laboratorier, der fremstier kokainhydroklorid i Europa. Dette er en ny udvikling, idet de fleste kokainlaboratorier, der hidtil er fundet i Europa, har været sekundære udvindingsanlæg, hvor kokainen hentes ud af materialer, hvori de har været indarbejdet (f.eks. vin, tøj og plast). De primære ulovlige stimulerende stoffer, der udbydes i Europa, er kokain, amfetamin, metamfetamin og MDMA 27

30 Europæisk narkotikarapport 217: Tendenser og udvikling Prækursorkemikalier: nye tilgængelige alternativer til amfetaminer Narkotikaprækursorer er kemikalier, der er nødvendige for at fremstie ulovlige stoffer. Da mange kan bruges til lovlige formål, registreres visse kemikalier i EU s lovgivning, og handelen med dem overvåges nøje. Udbuddet af prækursorer har en stor virkning på markedet og på fremstiingsmetoderne i de ulovlige laboratorier. I 215 fortsatte producenterne med at omgå kontrolmekanismerne ved at indføre uregistrerede kemikalier til fremstiing af narkotikaprækursorer i nærheden af produktionsanlæggene. Denne praksis øger imidlertid risikoen for afsløring, idet større produktion kræver flere kemikalier og genererer mere affald. Data om beslaglæggelser og opbragte forsendelser af narkotikaprækursorer bekræfter, at der både anvendes registrerede og ikkeregistrerede stoffer i fremstiingen af ulovlige stoffer i EU, især til amfetaminer og MDMA (tabel 1.2). Amfetaminprækursoren BMK (benzylmetylketon) blev beslaglagt i store mængder i 215, bl.a. af de polske myndigheder, der beslaglagde 7 t i en enkelt forsendelse bestemt til produktion i Nederlandene. Kontroen med BMK-prækursoren APAAN (alpha-phenylacetoacetonitril) i slutningen af 213 synes at have haft en virkning, idet beslaglæggelserne faldt fra 48 t i 213 til 78 kg i 215. Imidlertid synes denne kontrolforanstaltning at have foranlediget nogle innovative udviklinger, idet der i 215 for første gang kom indberetninger om alternative kemikalier som APAA (alpha-phenylacetoacetamid) og BMK glycidid/glycidat. Beslaglæggelserne af uregistrerede MDMA-prækursorer holdt sig stabilt på ca. 5,5 t. Selv om beslaglæggelserne af safrol var ubetydelige, tog beslaglæggelserne af PMK imidlertid til igen, idet Nederlandene indberettede 622 kg i 215, mens taet i 214 var. Amfetamin og metamfetamin: hjemmemarkedsproduktion Amfetamin og metamfetamin er syntetiske stimulerende stoffer, der ofte samles under paraplybetegnelsen amfetaminer, og det kan derfor være vanskeligt at skelne meem dem i nogle datasæt. Gennem de seneste 1 år har beslaglæggelserne vist, at udbuddet af metamfetamin er steget, men at det stadig er meget mindre end amfetamin. TABEL 1.2 Oversigt over beslaglæggelser og opbragte forsendelser af prækursorer, der anvendes til fremstiing af udvalgte syntetiske stoffer i EU, 215 Beslaglæggelser Opbragte forsendelser I ALT Prækursor/forstadium til prækursorer Antal Mængde Antal Mængde Antal Mængde MDMA eer beslægtede stoffer PMK (liter) Safrol (liter) Piperonal (kg) PMK glycidid/glycidat (kg) Amfetamin og metamfetamin APAAN (kg) BMK (liter) PAA, fenyleddikesyre (kg) Efedrin, parti (kg) Pseudoefedrin, parti (kg) APAA (kg) BMK glycidid/glycidat (kg)

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst« STOFFER PÅ ET EUROPÆISK MARKED I FORANDRING EMCDDA-ANALYSE 2014 Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«(27.5.2014, LISSABON, MÅ IKKE

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug da,. Europæisk narkotikarapport EUROPEAN DRUG REPORT 2013 Trends and developments ISSN 2314-9043 Tendenser og udvikling 2013 Det Europæiske

Læs mere

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER Tegn på fremskridt: fald i antallet af narkotikadødsfald, nye tilfælde af HIV-infektioner og heroinbrug, men voksende bekymring for stigningen i brugen af andre narkotiske

Læs mere

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig (31.5.2016, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid)

Læs mere

EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem

EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2015 20 ÅRS OVERVÅGNING EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem (4.6.2015, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid) Nye

Læs mere

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling DA Europæisk ISSN 2314-9043 narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde (23.11.2006, LISSABON) Prisen på illegale stoffer på gaden i Europa er faldet i de seneste

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport DA ISSN 2314-9043 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2014 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2014 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2000 KOM(2000) 737 endelig om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former

Læs mere

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis (25.11.2004 LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL. 10.00 CET/Bruxelles tid) De specialiserede

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING SITUATIONEN I EUROPA

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING SITUATIONEN I EUROPA Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2011 SITUATIONEN I EUROPA ÅRSBERETNING 2011 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA Retlig meddelelse Denne

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER fra EU s Narkotika-agentur i Lissabon VIGTIGT: MÅ FØRST OFFENTLIGGØRES EFTER KLOKKEN 12.00 (CET) ONSDAG DEN 11. OKTOBER Årsberetning om Narkotikasituationen i EU 2000 PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 EU's Narkotikaovervågningscenter udtrykker bekymring over et komplekst marked for centralstimulerende stoffer og store mængder pulvere og piller (15.11.2012, LISSABON

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE DA ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører

Læs mere

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2006 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA DA ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA2006 Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2003: NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ÅRSBERETNING 2003 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 436 final 2013/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende ÅRSBERETNING 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OG NORGE Grund til forsigtig optimisme, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, advarer Narkotikaagenturet (22.10.2003 LISSABON/FRIGIVELSE KL.

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Sammendrag. ESPAD-rapport 2011 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande

Sammendrag. ESPAD-rapport 2011 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande Sammendrag ESPAD-rapport 2 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande DA Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande 2007/2 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. december 2007 af Morten Messerschmidt (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mia Falkenberg

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2005 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA DA ÅRSBERETNING 2005 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0098(CNS) 11. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets henstilling om forebyggelse

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer FLC

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Syntetisk cannabis nye stoffer Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Nye stoffer nye udfordringer Siden 2000 er der kommet stadig flere nye stoffer på det illegale marked = stoffer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2008 KOM(2008) 481 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere