Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010"

Transkript

1 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk kunst og kultur, ligesom disse medier er uundværlige for den demokratiske debat. For at sikre denne rolle indgår kulturministeren og DR nedenstående kontrakt om DRs public service-virksomhed. DR skal videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af public service, der via fjernsyn, radio, internet og lignende sikrer et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst, og underholdning. DR skal afspejle danskernes mediebrug ved at levere sine programmer og tjenester til danskerne på de forskellige platforme. Derfor skal DR af demokratiske, sociale og kulturelle grunde have de nødvendige ressourcer til rådighed samt ret og pligt til at tilbyde public service-indhold på alle relevante platforme til hele befolkningen. Kontrakten omfatter alene public service-virksomheden, jf. 12 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og vedrører således ikke DRs anden virksomhed, jf. lovens 14. Øvrige bestemmelser om DRs virksomhed, herunder økonomiske og organisatoriske forhold samt klagebehandling, fastsættes i DRs vedtægt. Formålet med kontrakten er at præcisere, hvilke opgaver DR forventes at opfylde, og at udstikke rammerne inden for hvilke public service-virksomheden kan drives. Kontrakten baseres på lovgivningens bestemmelse om DR som en selvstændig offentlig institution, jf. lovens 15, uden for kulturministerens almindelige instruktionsbeføjelse. Det indebærer, at DRs bestyrelse inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og denne kontrakt, har ansvaret for den overordnede tilrettelæggelse af programvirksomheden. Det indebærer endvidere, at DRs bestyrelse har fuld og uindskrænket rådighed over de tildelte licensmidler til anvendelse på de aktivitetsområder, der er angivet i lovgivningen og i kontrakten.

2 Side 2 1. Public service-formål DR er forpligtet over for hele befolkningen til via fjernsyn, radio og internet eller lignende at sikre et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst, og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. DR skal i det samlede udbud af programmer og tjenester: Styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund DR skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. DR skal gennem indhold og tjenester stimulere til deltagelse i den offentlige debat og den demokratiske proces. DR skal medvirke til at folkeliggøre de nye digitale medieformer ved at skabe nye programmer og informationstjenester, som kan gøre seere, lyttere og brugere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den. Spejle Danmark og danskerne DR skal tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet. DR skal lægge særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. DR skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så lyttere, seere og brugere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. DR skal medvirke til at fremme integration. Stimulere kreativitet og kultur DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur, herunder den danske kulturarv. DR skal berige dansk kulturliv med originalt indhold. Fremme viden og forståelse DR skal stimulere danskernes interesse for og viden om en bred vifte af emner og områder gennem lettilgængeligt og velformidlet indhold. DR skal styrke danskernes viden om og forståelse for den verden, der omgiver Danmark, internationale forhold samt andre kulturer og synspunkter, herunder foretage en alsidig formidling af europæisk kultur og historie.

3 Side 3 2. Indhold DR skal tilbyde public service-indhold dvs. indhold i form af tekst, lyd og billeder, der opfylder kulturelle, sociale og demokratiske behov i det danske samfund på alle relevante teknologiske platforme. DR skal lægge vægt på at producere public servicetjenester, der er specielt udviklet til disse platforme. DR har følgende specifikke public service-forpligtelser: Nyheder DR skal sende minimum timers nyhedsprogrammer 2 årligt i tv mellem kl. 17 og kl. 24. Der skal i dette tidsrum være mindst én hovednyhedsudsendelse. Derudover skal der være nyhedstilbud spredt ud over programfladen og ugens dage. DR lancerer i kontraktperioden en nyhedskanal på nettet. DR skal levere nyheder med udgangspunkt i det danske nyhedsbillede på de mest udbredte sprog, der anvendes af herboende indvandrere og flygtninge, såsom engelsk, arabisk, somalisk, urdu, tyrkisk og sydslavisk, i mindst samme omfang som i 2005 på DAB, tekst-tv og internettet m.v.. Undervisningsprogrammer og -tjenester DR skal sende undervisningsprogrammer og -tjenester. Der skal lægges særlig vægt på at motivere til videreuddannelse som supplement til folkeskolen og folkeoplysningen og på at fokusere på tidens aktuelle folkeoplysningstemaer. DR skal særligt være opmærksom på at anvende alle teknologiske platforme, herunder internettet, ved undervisningsprogrammer og -tjenester. Børn og unge DR skal i kontraktperioden styrke sin virksomhed i forhold til børn og unge ved at udsende programmer og stille nye tjenester til rådighed på de eksisterende radio- og tvkanaler samt øvrige relevante medieplatforme. DR skal tilbyde tv-programmer og informationstjenester af høj kvalitet til børn og unge, og der skal lægges vægt på dansksproget indhold. DR skal øge sin indsats overfor børn på tv og radio. På radio skal DR fastholde det tidsmæssige omfang i 2004 af førstegangsudsendte børneprogrammer på FM-radio og øge det tidsmæssige omfang af børneprogrammer på DAB.

4 Side 4 DR skal fastholde det gennemsnitlige tidsmæssige omfang af tv- og radioprogrammer til unge de seneste 4 år og styrke sine nettilbud til de unge. Dansk dramatik DR skal i kontraktperioden på de eksisterende tv- og radio-kanaler øge det tidsmæssige omfang af nyproduceret dansk dramatik 3 med 10% (i gennemsnit over kontraktperioden) i forhold til det gennemsnitlige omfang de seneste 4 år. DR skal endvidere styrke indsatsen inden for børnedramatik. DR skal koordinere sin programvirksomhed med TV 2/DANMARK A/S, således at nyproduceret dansk dramatik så vidt muligt ikke sendes på samme tid på de to stationers p ublic service-tv-kanaler. Dansk musik DR skal lægge vægt på sin rolle som en væsentlig formidler og producent af dansk musik 4. Dansk musik skal således gives en central placering i DRs radiokanaler, som udover at spille og præsentere både traditionel og ny dansk musik, herunder kompositionsmusik, også skal deltage aktivt i det levende musikliv gennem bestillingsopgaver, konkurrencer, DR-koncerter osv. DR skal fastholde det tidsmæssige omfang i 2006 af udsendelsen af dansk musik på radio. Samtidig skal musikken stilles til rådighed på egnede platforme som web, mobil, podcasting etc. DR skal mærkbart øge omfanget af tv-programmer om dansk musik 5. Dansksprogede programmer DR skal lægge vægt på tv-programmer med dansk eller andet nordisk sprog som originalsprog 6. Kultur- og idrætsprogrammer DR skal mærkbart øge omfanget af sin dækning af dansk kultur på radio, herunder DAB, og tv, herunder f.eks. litteratur, film, teater, opera mv..!! " # $ % & '' ('( )!! $ (" * "' "

5 Side 5 DR skal på radio og tv foretage en mærkbar øgning af dækningen af mindre idrætsgrene i Danmark. Til mindre idrætsgrene betragtes alle discipliner, der ikke er enten fodbold, håndbold eller cykling. Regional radioprogramvirksomhed DR skal på nærmere programsatte tidspunkter drive regional radioprogramvirksomhed. Betjening af danskere i udlandet DR skal betjene danskere i udlandet med programmer og informationstjenester. 3. Kvoter, beskyttelse af mindreårige m.v. DR skal tilstræbe, at over halvdelen af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 1. DR skal tilstræbe, at 10 pct. af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion. DR skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne sendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. 4. Public service on-line-virksomhed DR skal drive internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger internettets formidlingsformer og som bidrager til DRs public service-formål. DR skal hurtigst muligt i kontraktperioden i lyset af de teknologiske muligheder anvende åbne standarder med henblik på generel tilgængelighed for alle brugere til DRs on-line-virksomhed. DRs internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, indhold til børn og unge, uddannelsestilbud, seerservice, debatfora, communities og anden brugerinddragelse samt produktioner med billed, lyd og tekst. DR skal stille dette

6 Side 6 indhold til rådighed streamet og til download til modtagelse på stationære eller mobile platforme. Dette public service internetsted skal holdes adskilt fra DRs eventuelle anden internetvirksomhed, som drives på kommercielle vilkår, dvs. uden anvendelse af licensmidler. 5. Betjening af handicappede DR vil i kontraktperioden med brug af talegenkendelsesteknologi, tekstning, synstolkning og tegnsprogstolkning samt evt. andre nye teknologier styrke indsatsen for de handicappedes adgang til public service-tilbuddene. I kontraktperioden skal der gennemføres forsøg med synstolkning. Pr. 1. januar 2009 skal DR på baggrund af de på dette tidspunkt foretagne forsøg fremkomme med forslag til et måltal for synstolkning af DRs udsendelser ved udgangen af kontraktperioden. Mindst en nyhedsudsendelse om aftenen på hverdage skal være fuldt ud tekstet. Ved folketingsvalg skal alle parti-præsentationsprogrammer, partilederrunder og selve valgaftenen være fuldt tekstede (inklusive live-udsendelser). Disse programmer skal endvidere tegnsprogstolkes. DR vil endvidere tilbyde flere programmer, der serviceres med brug af talegenkendelsesteknologi. Det samlede antal tekstede timer skal således stige i kontraktperioden, herunder antallet af førstegangsudsendte, tekstede timer. Pr. 1. januar 2009 skal DR på baggrund af sine erfaringer med brug af talegenkendelsesteknologi fremkomme med forslag til et måltal for stigningen af det samlede antal tekstede timer ved udgangen af kontraktperioden. Inden 2012 skal alle udsendelser være tekstede. DR vil på tv primært fortsat styrke sin indsats på det digitale sendenet. DR skal for den digitale udsendelse af DR1 og DR2 tilbyde tegnsprogstolkning af mindst 2 af de ordinære nyhedsudsendelser på DR1 og/eller DR 2 i tidsrummet 17-24, jf. de i afsnit 10 omtalte forpligtelser i relation til den digitale programvirksomhed m.v.. DR skal øge sin tegnsprogstolkning i løbet af kontraktperioden i forhold til niveauet i Det forudsættes, at nyhedsudsendelser på tegnsprog på det analoge sendenet i 2007 opretholdes på samme niveau, som i I løbet af 2007 skal det undersøges, hvor mange brugere, der benytter sig af disse nyhedsudsendelser. Når resultatet af denne undersøgelse foreligger skal der tages stilling til om, herunder eventuelt i hvilket omfang, denne virksomhed skal videreføres i den resterende del af kontraktperioden. Endelig skal DR tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes. 6. Tilgængeliggørelse af DRs public service-indhold DR skal udsende og stille public service-indhold til rådighed enten via radio, tv, herunder tekst-tv, eller on line enten til modtagelse i flow (udsendelsesvirksomhed) eller on demand (på begæring).

7 Side 7 DRs programmer, der udsendes via det jordbaserede sendenet, skal kunne modtages af hele befolkningen inden for de geografiske områder, der dækkes af udsendelserne. På tidspunktet for denne kontrakts indgåelse omfatter DRs public service-virksomhed 7 : 2 tv-kanaler: DR1 og DR2. 5 radiokanaler: P1, P3, P4, 1 mellembølge-kanal og DR Klassisk. DAB: Rådighed over DAB-blok 1 med henblik på udsendelse af landsdækkende DAB-kanaler, som bidrager til DRs public service-formål. On-line-virksomhed: DAB-dækningen udbygges med henblik på indendørs modtagelse. DR skal i kontraktperioden etablere en digital kombineret public service børne/historietv-kanal. DRs primære udsendelse af kanalen skal ske i det jordbaserede, digitale tvsendenet free-to-air. Kanalen kan i en overgangsperiode indtil der er kapacitet til rådighed i det jordbaserede, digitale tv-sendenet distribueres alene ved hjælp af satellit- eller kabel-tv. Yderligere analoge public service-radio og tv-kanaler og public service tv-kanaler, der distribueres via det digitale jordbaserede sendenet, satellit eller fordeles ved hjælp af fællesantenneanlæg, kan kun oprettes efter aftale med kulturministeren og partierne bag den Mediepolitiske aftale for Tilsvarende gælder nedlæggelse af sådanne kanaler. 7. Værditest af nye public service-tjenester DR skal underkaste nye public service-tjenester, herunder on-demand tjenester, en intern prøve ( Værditest ) for at sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske og sociale behov i samfundet. De foretagne tests af nye tjenester og resultatet heraf forelægges for Radio- og tv-nævnet til udtalelse inden aktiviteterne påbegyndes. Nærmere bestemmelser om værditesten af nye public service-tjenester findes i bilag Særligt om styrkelse af dansk filmproduktion DR skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion. Dansk filmproduktion skal i denne sammenhæng forstås som produktion af spillefilm og kort- og dokumentarfilm udført hos uafhængige producenter. Herudover skal DR bidrage til Talentudviklingsordnin- 7 DR har indtil 31. marts 2009 koncession på at drive radiokanalen P2 Musik & Kultur (Den fjerde FMradiokanal).

8 Side 8 gen. Nærmere bestemmelser om DRs forpligtelser over for dansk film er fastsat i bilag Udlægning af produktion til de uafhængige produktionsselskaber fra DR DR skal i kontraktperioden udlægge produktion til uafhængige producenter for følgende beløb: ca. 120 mio. kr. i 2007, ca. 130 mio. kr. i 2008, ca. 140 mio. kr. i 2009 og ca. 150 mio. kr. i Hertil skal lægges de gennemsnitlig 77 mio. kr. årligt, som DR forudsættes at anvende på dansk filmproduktion. Udlægningen skal omfatte såvel tv som radio og multimedieprodukter, og der skal udlægges produktion inden for en bred vifte af program-/tjeneste-kategorier. Udlicitering af produktionsfaciliteter og lignende kan indgå i udlægningen. Såfremt DR og Producentforeningen finder det hensigtsmæssig, kan der indgås aftale om, at udlægningen gøres op i udsendelsesomfang i stedet for i beløb, alternativt i en kombination heraf. 10. Jordbaseret digitalt tv 8 DR disponerer over 2/3 af kapaciteten i det digitale multipleks (MUX 1) med henblik på digital udsendelse af DR1 og DR2 samt nye såvel programfølgende som ikkeprogramfølgende - digitale tjenester forbundet hermed. DR kan med TV 2/DANMARK A/S, der får rådighed over 1/3 af kapaciteten, indgå aftale om indbyrdes udveksling af kapacitet mv. Nærmere vilkår for den digitale distributionsvirksomhed fastlægges af Radio- og tvnævnet i tilladelse udstedt i medfør af radio- og fjernsynslovens 3, jf. tilladelse af 10. januar 2006 til I/S Digi-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. DR skal i relation til den digitale programvirksomhed m.v.: i gradvist stigende omfang producere og udsende programmerne på DR1 og DR2 i bredskærmsformat (16:9). indgå aftale med TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder om udvikling, produktion og udsendelse af en simpel, fælles elektronisk programguide (EPG), der som minimum dækker udsendelsesvirksomheden på MUX 1. Åbningsbilledet i programguiden må ikke indeholde reklamer. løbende udvikle og i MUX 1 udsende digitale tekst-tv-tjenester enten alene eller i samarbejde med TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder efter nærmere aftale mellem parterne. tilbyde tegnsprogstolkning af mindst 2 af de ordinære nyhedsudsendelser på DR1 og/eller DR2 i tidsrummet De i kontrakten fastsatte forpligtelser vedrører alene indholdet af den public service-virksomhed, der udøves ved hjælp af de digitale sendemuligheder på MUX 1.

9 Side 9 afsætte ressourcer til løbende udvikling og afprøvning af øvrige nye digitale tjenester i nær tilknytning til programvirksomheden. Udviklingsarbejdet kan foregå i samarbejde med TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder efter nærmere aftale mellem parterne. inden for den givne kapacitet og med opretholdelse af en tilfredsstillende billedkvalitet for DR1 og DR2 udsende sådanne nye, digitale tjenester i gradvis stigende omfang. DR er ikke forpligtet til at udsende nye digitale tjenester, der baserer sig på interaktivitet ved anvendelse af en returkanal. DR kan under forudsætning af, at ovenstående vilkår er opfyldt udnytte sin eventuelle ledige kapacitet over døgnet til digital udsendelse af enkeltprogrammer. Såfremt DR i forbindelse med udbygningen af DTT i Danmark får tildelt rådighed over yderligere digitale sendemuligheder mv. vil der blive indgået en tillægskontrakt om DRs forpligtelser i relation hertil. 11. Arkiver m.v. DR skal medvirke til at gøre det muligt for Statens Mediesamling at give publikum adgang til, inden for rammerne af ophavsretslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser. DR skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver. DR skal fremme digitaliseringen af programarkiverne for bl.a. på denne måde at give borgerne adgang til sine programarkiver, dog med de begrænsninger, der følger af lovgivningen mv., herunder ophavsretsloven. DR skal aktivt arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre DRs programarkiver tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne. 12. Ensembler DR driver som led i sine programaktiviteter på musikområdet og i rollen som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur følgende ensembler: DR Radiosymfoniorkestret, DR Radiokoret, DR Kammerkoret, DR Pigekoret, DR Radiounderholdningsorkestret, DR Big Band, DR Ungdomsensembel, DR Spirekoret og DR Børnekoret x. Antallet af ensembler kan ændres efter godkendelse af kulturministeren. 13. Beredskab Efter regler fastsat af kulturministeren er DR forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen. + '', #$ '(#-.. ( $ (# /0(

10 Side Dialog med befolkningen DR skal sikre en dialog med befolkningen, herunder særlig med lytter- og seerorganisationerne, om såvel den landsdækkende som den regionale programvirksomhed. Denne dialog skal finde sted i organiseret form. DR skal afholde mindst 2 årlige møder med lytter- og seerorganisationerne m.fl. 15. Kontraktens overholdelse DR skal hvert år udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Redegørelsen skal sendes senest 1. maj til Radio og tv-nævnet med henblik på nævnets vurdering. Redegørelsen skal endvidere sendes til kulturministeren. Redegørelsen og nævnets udtalelse samt DRs bemærkninger hertil forelægges for de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen med henblik på drøftelse af eventuelle justeringer af public service-kontrakten. Redegørelsen skal fyldestgørende og retvisende redegøre for, hvordan kontrakten er opfyldt eller forsøgt opfyldt, samt overordnet redegøre for, hvilke ressourcer der er medgået til opfyldelsen af forpligtelserne. Hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse, skal der redegøres for baggrunden herfor, og for hvordan forpligtelsen fremover kan opfyldes. Følgende oplysninger skal fremgå af redegørelsen: Omfanget af nyhedsprogrammer i tv og nyheder på fremmedsprog. Omfanget af dansksprogede programmer i tv 9. Omfanget af nyproduceret dansk dramatik i tv og radio 10. Omfanget og karakteren af dansk musik på de forskellige platforme, særlige aktiviteter til fremme af dansk musik og danske musiktalenter, DRs egen musikvirksomhed i form af ensembler, koncerter, events mv. samt omfanget af tvprogrammer om dansk musik 11. Omfanget af indsatsen på kulturområdet, herunder omfanget af radio- og tvprogrammer om dansk kultur 12. Omfanget af radio- og tv-programmer om de mindre idrætsgrene i Danmark. 1 2!! *3 ' ## 4 3 $ ## 3 '## 3 ' ##

11 Side 11 Udlægning af produktion og produktionsfaciliteter til uafhængige producenter i tv og radio samt på andre platforme (opgjort ved omkostningerne forbundet hermed). En redegørelse for engagementet i dansk filmproduktion, jf. bilag 3. DRs andel af europæiske tv-programmer og andel af europæiske programmer fra uafhængige producenter (opgjort i timer og pct. andel). Omfanget af programvirksomheden og tjenester rettet mod børn og unge i radio og tv 13 m.v. samt beskrivelse af hvilke aktiviteter, der har fundet sted med henblik på styrkelse af DRs virksomhed i forhold til børn og unge. DRs brug af tekstning, tegnsprogstolkning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne. Omfanget af indsatsen på undervisningsområdet. Det samlede omfang af genudsendelser af programmer i radio og tv fordelt på de forskellige programkategorier. Omfanget af den regionale radioprogramvirksomhed. Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen 14 og på kanalerne, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og hvordan publikum 15 har vurderet programmerne. Beskrivelse af public service on-line-virksomhedens indhold. Redegørelse for foretagne værditests af nye tjenester og resultatet heraf, jf. bilag 2. Redegørelse for DRs dialog med befolkningen, herunder særlig lytter- og seerorganisationerne, og de organisatoriske rammer for denne dialog. DR skal herudover redegøre for opfyldelsen af øvrige public service-forpligtelser i kontrakten, såfremt Radio- og tv-nævnet fremsætter anmodning herom. DR skal orientere Radio- og tv-nævnet om væsentlige ændringer i programkategoriseringen. Rigsrevisionen påser, at de regnskabsmæssige oplysninger i public service-redegørelsen er korrekte, og at der foreligger en tilfredsstillende dokumentation for øvrige talmæssige oplysninger, der har betydning for vurdering af redegørelsen. 16. Finansiering 3 (# '## & '5& ) 6( ( ' '777

12 Side 12 DRs public service-virksomhed finansieres gennem DRs andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v. Bortset fra virksomhed i tilknytning til DRs ensembler og entrébetaling i forbindelse med større arrangementer, kan DR ikke kræve brugerbetaling for public serviceydelser. Der foreligger ikke brugerbetaling, når DR opkræver betaling fra brugere for distributionsomkostninger i forbindelse med levering af ydelser, der sker on-demand eller på anden vis efter udtrykkelig anmodning fra sådanne brugere. Der foreligger heller ikke brugerbetaling, når DR oppebærer vederlag i henhold til ophavsretsloven. DR kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomheden og public serviceaktiviteter på internettet. I kontraktperioden modtager DR følgende licensmidler: Tabel 1: Licenstilførsel til DR i henhold til Medieaftale Mio. kr., excl. moms B2006 1) B2007 B2008 B2009 B2010 Ordinær licens, årets priser 3.125, , , , ,3 Licens 2005/2006 2), årets priser - 24,0 17,0 17,0 17,0 Licens i alt, årets priser 3.125, , , , ,3 Licens i alt, 2007-priser 3) , , , ,5 1) Licenstilførsel i henhold til seneste licensaktstykke, korrigeret for teknisk fremrykning af 40 mio.kr. fra 2006 til ) I henhold til medieaftale forudsættes DR at disponere over 75 mio.kr. af overskydende licensprovenu fra 2005 og 2006 til digitalisering af DR s arkiver. 3) Da DR i sit budget opererer med en deflator på 1,8% årligt ved omregning fra årets priser til faste priser er denne deflator også anvendt her. I samme periode er DRs udgifter og indtægter forbundet med public service-virksomhed af DR anslået til følgende: Tabel 2: DRs nettoomkostninger forbundet med public service-virksomhed 1) Mio. kr.,excl. moms, 2007-priser, B2006 dog 2006-priser rev. B2006 B2007 B2008 B2009 B2010 Omkostninger: Løn og øvrig drift , , , , ,9 Finansielle omkostninger -85,7-145,8-178,6-177,2-176,4 Afskrivninger -182,1-382,5-429,3-420,8-396,8 Indtægter: Andre driftsindtægter 142,0 111,4 108,6 108,9 109,6 Finansielle indtægter 15,2 13,7 15,4 17,4 20,8 Overskud, anden virksomhed 2) 4,6 3,7 3,4 3,4 3,4 Resultat før licenstilførsel , , , , ,3 1) Tallene for er ikke budgettal, men budgetoverslag, der alene udtrykker DR s forventninger til nettoomkostningerne. Konkrete budgettal for de enkelte år vedtages af DR s bestyrelse. 2) Der er forudsat overførsel af 30% af overskuddet ved anden virksomhed til public service-virksomheden, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om den regnskabsmæssige adskillelse

13 Side 13 mellem DR s, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed. Overskud ved anden virksomhed er i øvrigt ikke indregnet i denne opgørelse. Ovennævnte resultat baserer sig på årsregnskabsloves principper for resultatopgørelse og afspejler således ikke påvirkningen af DRs likviditet. Særligt gælder, at afskrivning på investeringerne i DR s nybyggeri i Ørestaden, DR-Byen, sker med en anden tidsprofil end lånene til etableringen afdrages over, hvorfor der i lyset af beløbenes størrelse bør korrigeres herfor. DR anslår, at afskrivninger og afdrag vedrørende DR-Byen i aftaleperioden udgør følgende: Tabel 3: Regnskabsmæssig påvirkning af forskel mellem afskrivning og afdrag på lån på DR Byen Mio. kr., excl. moms, 2007-priser B2007 B2008 B2009 B2010 Afskrivninger DR Byen -108,5-159,8-159,8-159,8 Afdrag lån DR Byen (inkl. Optionsgrund) -75,4-73,8-115,7-126,6 Korrektion 33,1 85,9 44,1 33,2 Tages der højde herfor bliver de reelle nettoomkostninger, som skal dækkes ved tilførsel af licensmidler følgende: Tabel 4: Korrigerede nettoomkostninger ved DRs public service-virksomhed Mio. kr., excl. moms, 2007-priser B2007 B2008 B2009 B2010 Nettoudgifter, jf. ovenfor , , , ,3 Korrektion, jf. ovenfor 33,1 85,9 44,1 33,2 Korrigerede nettoomkostninger , , , ,0 Forskellen mellem DRs korrigerede nettoomkostninger og licenstilførslen er således: Tabel 5: DRs korrigerede nettoomkostninger ved public service-virksomhed fratrukket licenstilførsel Mio. kr., 2007-priser B2007 B2008 B2009 B2010 Korrigerede nettoomkostninger , , , ,0 Licenstilførsel 3.292, , , ,5 Difference -160,1 24,6-62,0 8,5 Differencen dækkes ved træk på den egenkapital, DR har opbygget i kraft af positive regnskabsresultater i forudgående år, bl.a. som følge af opsparing til engangsudgifter forbundet med udflytningen til DR-Byen. DRs årsrapport indeholder en regnskabsnote for public service-virksomheden med ovennævnte korrektion. Med henblik på en effektiv og smidig drift af DR er det lagt til grund, at udsving inden for 10 % af de samlede korrigerede nettoomkostninger kan overføres til det efterfølgende regnskabsår. Såfremt der inden for aftaleperioden kan forventes et samlet overskud,

14 Side 14 skal DR hurtigst muligt orientere herom med henblik på beslutning i medieaftalekredsen om anvendelsen af dette overskud. Et eventuelt yderligere samlet underskud for aftaleperioden dækkes af DRs egenkapital. 17. Varighed Kontrakten gælder fra 1. januar 2007 til 31. december Ændringer i kontrakten kan aftales mellem DR og kulturministeren i løbet af perioden. Den (for DR) Kulturministeren

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Indledning Dansk public service-radio og -tv udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014 Forord af kulturminister Per Stig Møller: HVORFOR PUBLIC SERVICE? I en tid, hvor vi oversvømmes af tv-kanaler og internettilbud er det naturligvis et spørgsmål,

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

København den 10. Juli 2008. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

København den 10. Juli 2008. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. Juli 2008 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2007 DR har den 27. april 2008 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public service

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1)

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1) BEK nr 102 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-236 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1288 af 18/11/2015

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007.

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007. Kulturministeriet 13. marts 2007 Overholdelse af public service-kontrakten samt mulige konsekvenser af DR Byen for programvirksomheden DR oplyste den 7. februar 2007, at DR nu måtte konstatere, at det

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2011 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2011-010543 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010 DR

Læs mere

København den 3. Juli 2009. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

København den 3. Juli 2009. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse Radio- og tv-nævnet 3. juli 2009 Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3330 København den 3. Juli 2009 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. juli 2007 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2006 M E D I E S E K R E T A R I A T E T DR har den 27. april 2007 indsendt sin redegørelse

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE KONTRAKT FOR

DRs PUBLIC SERVICE KONTRAKT FOR DRs PUBLIC SERVICE KONTRAKT FOR 2013 2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 389 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2015-004251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om vedtægt

Læs mere

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2011-010542 20. januar 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

NOTAT. 14. marts 2008

NOTAT. 14. marts 2008 NOTAT 14. marts 2008 Svar på Kommissionens høring om evt. revision af Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed 1. Generelt Indledningsvis

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1)

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1) BEK nr 1288 af 18/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01041-15 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014 Til: TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29.oktober 2015 Christina Sparre-Enger Lyngsig Fuldmægtig rtv@kulturstyrelsen.dk J.nr. 15/00985 Radio- og

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 1648 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2017-02856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 2010/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 680065 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2010-014189 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2009 DR

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012 Til TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Bestyrelsesformand Lars Liebst Radio- og tv-nævnet 1. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 3. maj 2007 Afgørelse vedrørende klage fra Radio and Television Supreme Council Radio-

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) LBK nr 255 af 20/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2042536 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed

Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed 1. Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som angivet i 2: 1) Grønlands Radio (KNR), jf.

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2015-2018

Mediepolitisk aftale for 2015-2018 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for 2015-2018 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet J. nr. 2008-0046 3. november 2008 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Fokus på kvalitet og mangfoldighed

Fokus på kvalitet og mangfoldighed 26. maj 2010 Fokus på kvalitet og mangfoldighed Mediepolitisk aftale for 2011-2014 1. FOKUS PÅ DR S OG DE REGIONALE TV2-VIRKSOMHEDERS PUBLIC SERVICE-OPGAVER 1.1 DR DR skal videreføres og udvikles som hele

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

København den 11. august

København den 11. august RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED

VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED I det følgende værditestes internettjenesten dr.dk/sundhed. VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED I indledningen redegøres der kort for baggrunden for DRs gennemførelse af værditesten, samtidig med at internettjenesten

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 12. oktober 2011 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 30 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse

Læs mere

Der er enighed mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og [øvrige aftalepartier] om følgende:

Der er enighed mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og [øvrige aftalepartier] om følgende: 9. maj 2006 Regeringens oplæg til mediepolitisk aftale for perioden 2007-2010 Der er enighed mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og [øvrige aftalepartier] om følgende: Udbygning af jordbaseret,

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere