København den 16. juni 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 16. juni 2004"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse kontrakten for 2003 til Radio- og tv-nævnet. Nævnet skal ifølge radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2, afgive en udtalelse herom. 1. Lovgrundlag og baggrund Ifølge radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 1 skal Radio- og tv-nævnet afgive om DR s redegørelse for opfyldelse af den public service-kontrakt, som DR har indgået med Kulturministeriet for MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10, KØBENHAVN K TELEFON FAX CVR nr DR s public service kontrakt DR og kulturminister Brian Mikkelsen har indgået en public service-kontrakt med virkning fra den 1. januar 2003 til 31. december Kontraktens krav til programvirksomheden omfatter bl.a.: Bredt udbud, kvalitet og alsidighed. DR er forpligtet til overfor hele befolkningen at sikre et bredt udbud af programmer omfattende nyhedsformidling, oplysning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informationsog ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Nyheder. DR skal sende nyhedsprogrammer mellem kl. 17 og kl. 24 i mindst samme tidsmæssige omfang som gennemsnitligt i perioden Der skal være 1 Radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 har følgende ordlyd: Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne. J.nr.:

2 - 2 - mindst én hovednyhedsudsendelse i den bedste sendetid (prime time). Derudover skal der være nyhedstilbud spredt ud over programfladen og ugens dage. Dansk sprog. Der skal lægges vægt på programmer med dansk eller andet nordisk sprog som originalsprog. Undervisningsprogrammer DR skal sende undervisningsprogrammer og -tjenester. Der skal lægges særlig vægt på at motivere til videreuddannelse som supplement til folkeskolen og folkeoplysningen og på at fokusere på tidens aktuelle folkeoplysningstemaer. DR skal særligt være opmærksom på at anvende alle teknologiske platforme, herunder internettet, ved undervisningsprogrammer og -tjenester. Børneprogrammer. DR skal tilbyde tv-programmer og informationstjenester af høj kvalitet til børn. Der skal lægges vægt på dansksprogede programmer. Det tidsmæssige omfang af børneprogrammer må i aftaleperioden ikke være mindre end det gennemsnitlige omfang i perioden Dansk musik DR skal lægge vægt på sin rolle som en væsentlig formidler og producent af dansk musik. DR s udsendelse af dansk musik skal øges i kontraktperioden. Dansk dramatik. Det tidsmæssige omfang af dansk dramatik skal mindst svare til det gennemsnitlige omfang i perioden Koordination med TV 2 DR skal koordinere sin programvirksomhed med TV 2, således at nyproduceret dansk dramatik så vidt muligt ikke sendes på samme tid på DR s og TV 2 s tvkanaler. Aktiv sprogpolitik. DR skal medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så seere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. Udlægning af produktion DR skal i aftaleperioden udlægge produktion til uafhængige producenter for følgende beløb: 125 mio. kr. i 2003, stigende til 170 mio. kr. i De gennemsnitlig 60 mio. kr. årligt, som DR forudsættes at anvende på dansk filmproduktion, medregnes som udlægning. Tekstning og tegnsprogstolkning. Det samlede antal tekstede timer skal stige frem til Antallet af førstegangsudsendte tekstede timer skal opretholdes på mindst det nuværende

3 - 3 - niveau. Det samlede antal tekstede timer skal stige i aftaleperioden. Det forudsættes, at antallet af tegnsprogstolkede timer opretholdes på mindst det nuværende niveau. DR skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes. Udvikling af digital direkte tekstning. DR skal deltage i udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram. EU-krav - om andel europæiske programmer, krav om andel europæiske programmer fra uafhængige tv-producenter, krav om beskyttelse af børn og unge. Styrkelse af dansk filmproduktion DR s engagement i dansk filmproduktion skal være på mindst 60 mio. kr. årligt (gennemsnit over aftaleperioden). Af de 60 mio. kr. skal gennemsnitligt anvendes mindst 35 mio. kr. på spillefilm, mindst 7 mio. kr. på kort- og dokumentarfilm og mindst 4 mio. kr. på den nye ordning for talentudvikling. Kunst og kultur DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur, herunder den danske kulturarv. Informationsteknologi DR skal medvirke til at folkeliggøre den ny informationsteknologi ved at skabe nye programmer og informationstjenester, som kan gøre seere og lyttere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den. Public service on-line-virksomhed DR skal drive et internetsted, som indeholder bl.a. nyheder, uddannelsestilbud, programrelateret information, seerservice, debatforum mv. Integration DR skal i sin samlede udsendelsesvirksomhed medvirke til at fremme integration. Bevaring af programarkiver, kulturarv mv. DR skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver og skal aktivt arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre programarkiverne tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne. Dialog med befolkningen, herunder særlig med lytter- og seerorganisationerne, om programvirksomheden på DR s radio og tv-kanaler. Af kontraktens punkt 9 fremgår, at DR hvert år skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående

4 - 4 - kalenderår. Denne redegørelse skal sendes senest 1. maj til Radio og tv-nævnet med henblik på nævnets vurdering. Nævnet finder, at kontraktens punkt 9 bør betragtes som et minimum, som der i hvert fald skal rapporteres om i de årlige redegørelser. Det drejer sig om følgende punkter: Omfanget af dansksprogede programmer i tv. Omfanget af dansk dramatik i tv og radio. Omfanget af dansk musik i tv og radio. Anvendelsen af uafhængige producenter i programudbudet i tv, målt ved omkostningerne forbundet hermed og andelen af sendetiden. Omfanget af programvirksomheden rettet mod børn og unge i radio og tv. DR s brug af tekstning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne. DR s indsats i udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram. Omfanget af indsatsen på undervisningsområdet. Omfanget af den regionale radioprogramvirksomhed. Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen og på kanalerne, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og hvordan publikum har vurderet programmerne. Beskrivelse af public service on-line-virksomhedens indhold. Redegørelse for DR s dialog med befolkningen, herunder særlig lytter- og seerorganisationerne. En redegørelse for engagementet i dansk filmproduktion, jf. bilag DR s redegørelse. Det er første gang DR skal afgive en public service redegørelse (der var tidligere tale om public service-regnskaber- og beretninger) og første gang Radio- og tvnævnet skal kommentere denne 2. Nævnet har ikke fundet grundlag for at antage, at DR s nye public service-redegørelse skulle være mindre omfattende end de tidligere public service beretninger. Der er tale om en ca. 20 siders redegørelse, som er tilgængelig på DR s hjemmeside men som ikke er udgivet i en trykt version. Redegørelsen 2 Tidligere havde Public Service Rådet til opgave at kommentere DR s, TV 2 s og TV 2 s regionale stationers public service regnskaber med henblik på at skabe en offentlig debat. Da Public Service Rådet blev nedlagt i 2002, blev der ikke taget stilling til DR s og TV 2 public service regnskaber for Opgaven at kommentere public service-redegørelserne blev fra og med 2003 overdraget til Radio- og tv-nævnet.

5 - 5 - adskiller sig således med hensyn til form og omfang fra tidligere års public service regnskaber/programregnskaber, der har været trykte publikationer med et omfang på ca sider. Redegørelsen er disponeret omkring fire centrale områder: DR s programudbud, særlige fokusområder, danskernes forbrug og DR s programkvalitet. Redegørelsen indeholder desuden en særskilt redegørelse for DR s opfyldelse af Radio- og tvnævnets tilladelse for den fjerde landsdækkende kanal, P Radio- og tv-nævnets generelle kommentarer til DR s redegørelse Generelt har Nævnet i sin vurdering af redegørelsen lagt vægt på, 1. Om de specifikke minimumskrav, jf. kontraktens punkt 9, er opfyldt. Dvs. om taloplysninger og tabeller mv. er tilstrækkelig detaljerede, og om brug af begreber og kategorier svarer til gængse mediefaglige standarder 2. Om der er overvejelser om kvalitet på de punkter hvor kontrakterne nævner dette. F.eks. omkring børneprogrammer. 3. Selve resultaterne. Dvs. om redegørelsen fyldestgørende og retvisende redegør for, hvordan kontrakten er opfyldt eller forsøgt opfyldt, og om der - hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse - er redegjort for baggrunden herfor, og for hvorledes forpligtelsen fremover kan opfyldes Om der er kommentarer og overvejelser vedrørende andre dele af kontrakten, f.eks. om aktiv sprogpolitik, integration, mangfoldighed af kultur, livsopfattelser og levevilkår, koordineringen med TV 2 om dansk tv-dramatik, beskyttelse af børn og unge, bl.a. med hensyn til sendetidspunkter. Overordnet er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at DR s redegørelse er fyldestgørende men noget summarisk og faktuelt konstaterende, idet den med undtagelse af afsnittene om on-line virksomheden - mest består af tabeller med forholdsvis kortfattede kommentarer. Nævnet finder generelt, at der med fordel kunne have været bragt flere eksempler og overvejelser om stationens programvirksomhed. Forklaringen kan muligvis være, at der er tilstræbt en kort men præcis tæt sammenstilling af radio og tv for hvert enkelt punkt i redegørelsen. Dette kan der naturligvis være fordele ved, da det understreger DR s status som trimediel public service-station (radio, tv og internet). Omvendt fungerer radio og tv på mange punkter forskelligt, hvilket gør det svært at sammenligne de to 3 Denne del af redegørelsen behandles ikke i i denne udtalelse men kommenteres særskilt af Radioog tv-nævnet i anden sammenhæng. 4 Jf. de almindelige bemærkninger til L 40 af 31. oktober 2002, afsnit om public serviceforpligtelserne.

6 - 6 - medier, og omkostningen ved en tæt punkt vis sammenstilling er, at fremstillingen bliver noget staccato uden længere overvejelser og kommentarer. 5. Radio- og tv-nævnets kommentarer til de enkelte dele af redegørelsen 5.1 Kommentarer ad krav, jf. kontraktens punkt 9 I det følgende gennemgår Nævnet, hvorledes de enkelte punkter, jf. kontraktens punkt 9 er omtalt i DR s redegørelse, og afgiver sine bemærkninger hertil. Nævnets bemærkninger er foretaget på baggrund af en vurdering i lyset af de ovennævnte fire vurderingskriterier for opfyldelse af kontraktens krav Omfanget af dansksprogede udsendelser Dette punkt er omtalt i DR s redegørelse s. 6. Tabel 4 viser, at andelen af danske førstegangstimer er øget fra 65 % i 2002 til 66 % i Det fremgår, at dette primært skyldes en omlægning af DR s morgenflade fra udenlandsk co-produktion til egenproduktion, samt at der var færre egenproduktioner i 2002 på grund af DR-konflikten. I 2003 er tallet for egenproduktioner således øget med over 100 timer, mens tallet for co-produktioner/entreprise og danske fremmedproduktion er faldet lidt (tabel 5). Nævnet finder det positivt, at DR opgiver den danske andel af førstegangsudsendelser, og at denne resultatmæssigt er så høj som 66 %. (På TV 2 udgjorde danske programmer totalt i %). Det havde været ønskeligt, hvis DR også havde opgivet den danske andel af totalen dvs. inklusive genudsendelser. Dette kunne gøres ved at opdele genudsendelserne i tabel 5 i danske og udenlandske genudsendelser. En opgørelse heraf ved hjælp af Tv- Meteret viser, at den danske andel af genudsendelserne i 2003 var på 62 % Nyheder på tv Er i redegørelsen omtalt med tekst s. 4 nederst samt i tabel 2. Det fremgår heraf, at DR TV i 2003 i alt sendte 537 timers nyheder inden for tidsrummet og således opfylder kontraktens krav om at sende nyheder indenfor dette tidsrum i et omfang der mindst svarer til gennemsnittet af perioden (521 timer). Det fremgår endvidere af tabel 2, at det samlede antal (førstegangssendte) nyhedstimer på DR TV er øget med knap 100 timer fra til Nævnet finder dette positivt og har i øvrigt ingen bemærkninger Omfanget af dansk dramatik i tv og radio Punktet omtales i redegørelsen, s. 6-7, hvor der for tv s vedkommende i tabel 6 vises en opgørelse af, hvor mange førstegangstimer nyproduceret dansk dramatik i prime time DR TV har sendt. Heraf fremgår, at der i 2003 blev sendt 13 timer mod gennemsnitligt 20 timer i perioden Nævnets anser det for godt, at DR omhyggeligt præciserer, hvad der medregnes (f.eks. regnes spillefilm, satire og

7 - 7 - børnedramatik ikke med), og, at man fokuserer skarpt på kerneydelsen - nyproduceret dansk primetime dramatik. Men, jf. under punkt 5.1.1, havde det været ønskeligt også at få opgjort det totale antal timer, dvs. inklusive genudsendelser. Med hensyn til resultatet er der sket et fald fra 20 til 13 timer svarende til 35 %. DR anfører selv, at man i 2003 ikke har opnået at sende lige så mange timers prime time dramatik som gennemsnittet af hvilket er kontraktens krav som gennemsnit for hele aftaleperioden men at man forventer at nå op på dette gennemsnit i de følgende år og derved opfylde kontrakten. Nævnet skal hertil bemærke, at der her savnes en mere udførlig redegørelse for baggrunden for det lave antal timer ny dansk tv-dramatik i 2003, samt en redegørelse for hvorledes forpligtelsen fremover kan opfyldes. For radios vedkommende vises i det totale antal timers radiodramatik fordelt på DR s fire radiokanaler. Her savnes til gengæld en opgørelse af antal førstegangssendte radiodramatiktimer. Med hensyn til resultaterne viser tabel 7, at der samlet i 2003 blev sendt 513 timers radiodramatik mod gennemsnitlig 621 timer i perioden , dvs. en nedgang på 108 timer svarende til 17 %. Tabellen viser videre, at der i høj grad er sket en flytning af radiodramatikken fra P1 til P2. Med hensyn til resultatet er der på radiosiden sket et fald på 108 timer svarende til 17 %. DR erkender, at dette ikke lever op til kontraktens krav og erklærer at ville øge mængden af radiodramatik i de kommende år. DR bemærker samtidig, at der på den digitale radiokanal DR Kultur er blevet sendt næsten timer i Nævnet noterer sig, at DR på radioområdet modsat for tv - medregner satireprogrammer og litteraturoplæsning i kategorien dansk dramatik. DR nævner ikke selv eksempler på radioprogrammer, hvilke titler, der er blevet sendt i Samlet bemærker Nævnet, at DR i de følgende år må opprioritere dansk dramatik på såvel tv- som radiosiden, hvis kontraktens krav om et gennemsnit for aftaleperioden på mindst samme niveau som gennemsnittet for den foregående fire-års periode skal holdes. Nævnet vil i de kommende år nøje følge udviklingen på dette område Omfanget af dansk musik i tv og radio For så vidt angår dansk musik i tv nævner DR i redegørelsen s. 7, at det endnu ikke er muligt at opgøre dette. Det fremgår, at DR gerne vil vise den totale brug af dansk musik i de mange forskellige sammenhænge, hvori det anvendes, bl.a. som baggrunds- og kendingsmusik i en lang række tv-programmer. DR anfører, at det i dag ikke er muligt at redegøre for det præcise omfang, men at DR i 2005 forventer at kunne ibrugtage et nyt registreringssystem, hvis primære formål er at afregne Koda/Gramex-afgifter, men som også vil være i stand til at redegøre for brugen af danskproduceret musik i DR TVs sendeflade.

8 - 8 - Med hensyn til omfanget af dansk musik i tv og radio læser Nævnet DR s redegørelse i lyset af kontrakten s. 4, hvoraf fremgår, at DR skal lægge vægt på sin rolle som en væsentlig formidler og producent af dansk musik. Dette gælder efter Nævnets opfattelse først og fremmest i forhold til radio, hvor musik generelt udgør en væsentlig del af programfladen, men også på tv finder nævnet, at DR har en forpligtelse som formidler og producent af dansk musik. Heraf følger, at det naturligvis vil være ønskeligt at få dokumenteret den totale brug af danskproduceret musik på DR TV, hvorfor DR s initiativ til udvikling af et registreringssystem hilses velkomment. Fra et alment seerperspektiv vil det imidlertid være nok så interessant også at få oplyst, hvor mange danske programmer DR TV sender om musik, også selv om en del af den musik, der indgår i disse programmer, ikke er dansk. Dette kan opgøres ud fra programkategori systemet på TV-Meteret. En sådan opgørelse fremgår af tabel 1: Tabel 1. Musikprogrammer på DR TV i 2003* Dansk Udenlandsk I alt Totalt antal timer Procent 96% 4% 100% Førstegangstimer Procent 96% 4% 100% * Dækker over genrerne, ballet og dans, forkyndende sangprogrammer, blandede musikprogrammer, klassisk musik, let musik og rytmisk musik Som det fremgår af tabellen viser DR TV ganske mange timers danske musikprogrammer. Målt i førstegangsudsendelser er det 281 timer. Knap 80 % heraf udgøres af ungdomsmusikprogrammet Boogie, der viser såvel danske som udenlandske musikvideoer, interviews mv. Med hensyn til radio fremgår omfanget af dansk musik af redegørelsen side 7, hvor det nævnes, at DR s eget mål er, at næsten hver sjette plade på P2, næsten hver tredje på P3 og hver anden på P4 skal være dansk. Af tabel 9, redegørelsen s. 8, at denne målsætning stort set er opfyldt i 2003, hvor 15 % af musikken på P2, 32 % på P3 og 47 % på P4 er dansk. For P2 og P3 s vedkommende er andelen af dansk musik steget i forhold til 2002, for P4 s vedkommende er der tale om en lille nedgang på 2 procentpoint. Nævnet har ingen bemærkninger til dette punkt Omfanget af programmer til børn Dette punkt omtales i redegørelsen s Det bemærkes, at DR i dette afsnit både redegør for omfanget af programmer til børn (3-12 år) og unge (13-20 år).

9 - 9 - For tv s vedkommende fremgår det af tabel 11, s. 9, at det samlede antal (såvel førstegangs som genudsendte) timers programmer til børn er steget fra 656 i 2002 til 731 timer i 2003, og at DR ikke har problemer med at opfylde public servicekontraktens krav om programmer til børn i mindst samme omfang som gennemsnittet i de fire foregående år (693). Det fremgår endvidere, at omfanget af programmer til unge ligger væsentligt over niveauet for en stigning på 24 % fra 2002 og mere end en fordobling sammenlignet med gennemsnittet af perioden Det anføres, at dette primært skyldes Boogie på DR 1. Nævnet finder det positivt, at DR TV sender så forholdsvis mange børne- og ungdomsprogrammer. Til sammenligning har DR TV således sendt godt og vel 100 timers børneprogrammer mere end TV 2, der i 2003 sendte i alt 621 timers børneprogrammer. Det er ligeledes positivt, at der fra 2002 kan konstateres en stigning på 74 timer svarende til 11 %. Nævnet savner er imidlertid en opgørelse af, hvor høj en andel heraf der består af danskproducerede børneprogrammer. Dette savnes, fordi der i kontrakten (s. 4) står, at der skal lægges vægt på dansksprogede programmer, hvormed menes udsendelser med dansk som originalsprog - ikke versionerede/dubbede programmer. Derudover nævner kontrakten, at DR skal tilbyde tv-programmer og informationstjenester af høj kvalitet til børn. Det havde derfor været ønskeligt, om DR i redegørelsen dels havde nævnt nogle eksempler på børneprogrammer dels havde gjort sig overvejelser om sammensætningen af forskellige programtyper samt om programmernes kvalitet. En opgørelse af andelen af danske børneprogrammer kan foretages ved hjælp af TV-Meteret, jf. tabel 2, som viser DR s børne-programmer i 2003 fordelt på, om de er produceret i henholdsvis Danmark, Amerika, Europa eller andre lande. Tabel 2. Børneprogrammer sendt på DR TV i Andel i procent fordelt på produktionslande/områder. Danmark Amerika Europa Andre lande I alt Procent 43 % 23 % 30 % 4 % 100 % Som det fremgår, sender DR TV ganske mange danske børneprogrammer. Andelen af danske programmer er 43 % (på TV 2 er andelen 29 %). Også andelen af europæiske børneprogrammer er forholdsvis høj (30 %). Det er også muligt at opgøre, hvorledes DR TV s børneprogrammer fordeler sig på programtyper:

10 Tabel 3. DR TV s børneprogrammer i Procent af totalen fordelt på produktionslande og programtyper Produktionsland Programtyper Andre Danmark Amerika Europa lande Total 100%* 43% 23% 30% 4% Fiktion 69% 13% 22% 30% 4% Journalistiske programmer. 23% 21% 1% 1% 0% Musisk 2% 2% 0% 0% 0% Show-programmer. 7% 7% 0% 0% 0% Snakkeprogrammer 1% 1% 0% 0% 0% *Summen af kolonnen til venstre er på grund af afrundinger ikke 100 men 102 Som eksempler på journalistiske programmer til børn i 2003 kan nævnes serierne Naturpatruljen, Hvaffor en hånd og Sigurds Bjørnetime. Et eksempel på showprogrammer til børn sendt på DR TV i 2003 er PLING BING til mindre børn, hvor børn i studiet fortæller en historie, som skuespillere derefter skal spille igennem og improvisere (omtrent som i teatersportkonceptet Hatten Passer til voksne). Kategorien snakkeprogrammer omfatter bl.a. småbørnsprogrammet Tip Tap Tønde. Udviklingen for DR Radio er belyst redegørelsen s. 9, hvor DR Radio s sendetimer i tabel 12 opgøres under ét for børn og unge. Det fremgår af tabellen, at DR Radio på de analoge kanaler (P1-P4) samlet (såvel førstegangs- som genudsendelser) har sendt 2235 timers programmer til børn og unge i 2003, hvilket er en stigning på 40 % i forhold til gennemsnittet af perioden Denne stigning kommenteres ikke i redegørelsen, hvor der i stedet fokuserer på DR Radios satsning med udvikling af nye formater til de yngste på DAB og internetradio. Nævnet bemærker, at det havde været ønskeligt, om omfanget af radio til henholdsvis børn på 3-12 år og unge på år havde været opgjort hver for sig, ligesom det gøres i tabel 11 for tv s vedkommende. Derudover havde det været interessant at få nogle kommentarer eller forklaringer på stigningen i andelen af radio til børn og unge i 2003 i forhold til perioden før. I redegørelsen, side 9, omtales også on-line indsatsen for børn og unge i form af brugerstatistik på s sites for henholdsvis børn og unge. Her har Nævnet særlig hæftet sig ved, at dr.dk s børneuniverser Oline for små børn og Zoom for større børn begge har kunnet notere en brugermæssig fremgang på 58 % i forhold til året før. Også ungdomsuniverserne SKUM og Boogie viser høje brugertal Tekstning og tegnsprogstolkning DR s indsats for tekstning og tegnsprogstolkning er omtalt i redegørelsen s Af tabel 13 fremgår at antallet af tekstede timer - såvel totalt som antal

11 førstegangsudsendelser er steget med 13 % fra Med hensyn til tegnsprogsprogrammer er der sket et lille fald fra 104 til 101 timer Simultantekstning (tekstning af direkte udsendelser) I redegørelsen omtales simultantekstning s. 10, hvor det nævnes at DR, som krævet i kontrakten, deltager i udviklingsarbejdet med et digitalt talegenkendelsesprogram (tale-til-tekst projektet), der vil kunne danne grundlag for fremtidig simultantekstning af direkte udsendelser. Nævnet har ingen bemærkninger til dette punkt Undervisning DR s indsats på undervisningsområdet omtales s. 10. Ifølge kontraktens punkt 9 skal DR redegøre generelt for omfanget af indsatsen på undervisningsområdet. Dette skal læses i lyset af kontraktens krav (s. 4) om at lægge særlig vægt på at motivere til videreuddannelse, og om at være særligt opmærksom på at anvende alle teknologiske platforme hertil, herunder internettet. DR har da også i redegørelsen valgt først og fremmest at fokusere på on-line indsatsen, hvor det fremhæves, at DR i 2003 for alvor fik kontakt til brugerne på internettet og tekst-tv med undervisningstilbud. Bl.a. fremhæves on-line undervisningstjenesten Klikstart en form for IT-starthjælp til ældre samt temasites og tjenester om f.eks. mobning i skolerne, bioteknologi og indvandring i Danmark og et nyt internetbaseret koncept for anvendelse af billeder og lyd fra DR s arkiver. Af tabel 16 fremgår af det samlede antal unikke brugere på DR undervisning på på månedsbasis er øget med 65 % og på ugebasis med 68 %. Nævnet finder dette positivt og har i øvrigt ingen bemærkninger. Også antal undervisningstimer på tv omtales, såvel antal førstegangstimer som totalt. Det fremgår af tabel 14, at antallet af førstegangstimer er faldet fra 84 til 62, hvilket forklares med, at der i stedet satses på udvikling af kvaliteten. Nævnet finder, at det ville have været nyttigt med en uddybning af denne betragtning. Derudover fremgår det af redegørelsen, at undervisningsprogrammerne genudsendes på såvel DR 1 som DR 2, hvorfor tv-undervisning totalt dvs. inklusive genudsendelser - kommer helt op på 357 timer i 2003 (hvilket faktisk er en stigning i forhold til året før). Nævnet havde gerne set anført nogle eksempler på undervisningsprogrammer, men har derudover ingen bemærkninger til dette punkt Omfanget af den regionale radioprogramvirksomhed De regionale radioprogrammer omtales i redegørelsen s At tabel 17 fremgår, at der i 2003 i alt blev sendt timers regionalradio, hvilket er en stigning på næsten timer i forhold til 2002 (stigning på 15 %). Det fremhæves endvidere, at de regionale programmer benyttes af mere end halvdelen af befolkningen, og at 15,4 % af sendetiden på landskanalerne blev produceret af

12 DR s enheder uden for hovedstadsområdet. I lyset af, at så mange lyttere interesserer sig for DR s regionalprogrammer, finder Nævnet det positivt, at der har været tale om et stigende timetal i forhold til Men netop fordi der er tale om regionale programmer, savner Nævnet en opgørelse af de timer fordelt på DR s ni radioregioner Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen og på kanalerne Dette punkt omtales i redegørelsen s. 4-5 under overskriften DR s programudbud til danskerne. Udviklingen for tv fremgår af tabel 2, som viser DR TV s førstegangstimer i henholdsvis 2002 og 2003 fordelt på programtyperne nyheder, oplysning, dramatik, underholdning og musik og sport. Dette er en reduceret kategorisering af de programtyper, som DR i de foregående års public service regnskaber har benyttet sig af: Nyheder Aktualitet og Debat Oplysning og Kultur Undervisning Dansk dramatik Udenlandsk dramatik Underholdning Musik Sport Præsentation I DRs public service redegørelse for 2003 er disse 11 slået sammen til kun 6 kategorier, idet bl.a. oplysning og kultur og aktualitet og debat er slået sammen til oplysning. En sådan reducering af programkategorierne er efter Nævnets opfattelse uheldig, da det derved bliver sværere at sammenligne med foregående år, foruden at oplysningerne giver læseren en mindre præcis information. Dette rettes der til dels op på i et bilag til redegørelsen, idet DR her bringer en supplerende tabel med de oprindelige programkategorier. Men hvor tabel 2 kun viser førstegangstimer, viser supplementstabellen kun det totale antal dvs. inklusive genudsendelser. Det havde været ønskeligt, om både førstegangstimer og total var vist for de oprindelige detaljerede programtyper. DR kommenterer ikke tabellen, hverken tabel 2 eller supplementstabellen i bilaget, og angiver ikke eksempler på programmer inden for de enkelte kategorier. Endvidere finder Nævnet, at DR bør overveje i fremtidige redegørelser igen at indsætte en standard sendeplanche, som det har været gjort tidligere, da dette giver den mest overskuelige og genkendelige information til læseren om fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen og på kanalerne.

13 Med hensyn til resultatet bemærker Nævnet bl.a., at kategorien oplysning og kultur er nogenlunde jævnt fordelt på DR 1 og DR 2. På DR 1 er der sket en 15 % stigning af oplysning og kultur, idet timetallet er øget fra 1366 i 2002 til 1577 i 2003 (211 timer svarende til 15 %). (Det bemærkes, at denne kategori er forholdsvis bred og på DR 1 i 2003 bl.a. omfatter oplysning om hobby (programmer som Det Leth og Handyman), have (f.eks. Søren Ryge og Hokus Krokus), sundhed (f.eks. Lægens Bord) og livsberetninger og skæbner (f.eks. Sporløs). I den deciderede kulturprogram-kategori har der bl.a. været udsendeler om kongehuset samt om historie og kulturhistorie.) På DR 2 er sendt omtrent samme mængde oplysning og kultur som i 2002, således at det samlede resultat for DR TV er en stigning på 10 % inden for denne kategori. Generelt er der sket større eller mindre stigninger inden for alle kategorier hvilket også hænger sammen med at den samlede sendetid er øget med godt og vel 500 timer - undtagen for sport og underholdning. Udviklingen for radio fremgår af tabel 3. Her gælder det samme som for tv, at programtypernes antal er reduceret kraftigt i forhold til tidligere års public serviceregnskaber. Ligeledes burde der også for radios vedkommende have været oplyst både førstegangsudsendelser og total Hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere Danskernes forbrug af DR s programmer måles traditionelt i ugentlig dækning, dvs. hvor mange procent af befolkningen, der har set eller lyttet til mindst halvdelen af et program indenfor programtypen i løbet af en uge. Det er således et overordnet mål for hvor mange lyttere/seere en radio- eller tv kanal fast når ud til med f.eks. sine programmer. Den ugentlige dækning af DR TV og DR radio omtales i redegørelsen s med både tabeller og tekst. Tabel 18 (tv) og tabel 19 (radio) viser den ugentlige dækning på kanalniveau. Der er i lighed med tidligere år tale om en meget høj dækning for såvel DR TV som DR Radio. I modsætning til tidligere års programregnskaber 5, vises der imidlertid ikke i dette afsnit, hvordan den ugentlige dækning er fordelt på programtyper. Dette gøres i det ovenfor omtalte bilag til redegørelsen, hvor der for tv s vedkommende bringes en supplementstabel til tabel 18, der viser den ugentlige dækning fordelt på programtyper. Igen uden kommentarer fra DR s side. For en nærmere analyse af den ugentlige dækning af public service-tv henvises til Mediesekretariatets sammenlignende analyse af public service kanalernes (DR1, DR 2 og TV 2) ugentlige dækning i fordelt på programtyper, jf. bilag 1 til Nævnets udtalelse og hvordan publikum har vurderet programmerne 5 Se f.eks regnskabets punkt 4.2

14 Dette punkt omtales i redegørelsen s. 14. Af tabel 23 fremgår, at der i 2003 er sket en fremgang i seernes kvalitetsvurderinger 6 for både den dansk/nordiske og den udenlandske dramatik, og desuden er der sket en fremgang blandt aktualitet og debat-programmerne. Nyheder og underholdning holder vurderingen fra 2002, mens oplysning og kultur som eneste genre må notere et fald i seernes vurdering. Nævner bemærker hertil, at selv om der kun er tale om et fald på 0,1 point på skalaen, ville det have været godt, om DR havde gjort sig nogle overvejelser om forklaringen på faldet i seernes vurdering af oplysning/kultur-programmerne. Gerne med eksempler. Endvidere nævner DR, at man fra 2002 har indført sin egen uddybende kvalitetsmålemetode via et internetpanel. Det anføres, at resultaterne fra DR/Panelet indgår i programudviklingen med det formål kontinuerligt at højne kvaliteten af programmerne. Nævnet finder, at det havde været nyttigt, om DR i redegørelsen havde illustreret anvendelsen af de nye målemetode med en eller flere cases. For radios vedkommende fremgår det af tabel 24, at lytternes vurdering 7 i 2003 generelt giver DR s kanaler og nyhedsudsendelser gode karakterer. Det fremgår således, at 50 pct. af lytterne i alderen fra 40 år og opefter mener, at P4 giver dem viden og information, som de ikke finder andre steder. Også de andre FM-kanaler bevarer samme høje vurdering på dette spørgsmål som i DR bemærker, at den anvendte målemetode mere afspejler danskernes generelle holdning til DR Radio end danskernes vurdering af de enkelte programmer eller programtyper. Nævnet finder, at lytternes vurderinger af DR s radioprogrammer var mere grundigt belyst i 2002-regnskabet On-line virksomhed Beskrivelsen af DR s on-line virksomhed findes dels i et særligt afsnit herom på side 11 om, dels som ovenfor omtalt under punkterne om programmer og tjenester for børn samt indsatsen på undervisningsområdet. Nævnet finder, at afsnittene om DR s on-line virksomhed generelt er gode, idet der foruden taloplysninger om bl.a. brugerstatistik angives eksempler, forklaringer og kommentarer, der giver læseren et overordnet indtryk af DR s indsats på dette område Dialog med befolkningen Dette punkt omtales i redegørelsen side 15, hvor DR bl.a. oplyser, at man i 2003 har besluttet at oprette dialogfora med 8-15 medlemmer i hvert af de ni områder af landet, hvor DR har sine distriktskontorer og regionalradioer, for at drøfte primært de regionale programmer men også - på et årligt fælles møde med DR s 6 Disse måles i Gallups TV-Meterpanel på en skala fra På basis af Gallups radiodagbøger, som udfyldes af mennesker i kvartalet 8 DR s public service-regnskab for 2002, s. (ss )

15 ledelse - at drøfte et eller flere udvalgte programområder inden for DR s samlede programvirksomhed. For så vidt angår henvendelser oplyses, at DR s særlige serviceorgan, Lytter & Seer Kontakten i 2003 modtog i alt henvendelser - heraf var telefoniske, pr. og 625 via breve. Det oplyses endvidere, at 4 pct. af henvendelserne indeholdt kritik, som for Radio primært var rettet mod programændringer på P4, påtænkte programændringer på P1 samt den tekniske afvikling af både P1 og P4. For TV handlede kritikken meget om for hurtig start eller for meget forsinkelse af udsendelser i forhold til de programsatte tider. Nævnet finder, at oplysningerne om antal og art af henvendelser er relevante. Nævnet havde derudover gerne set nogle uddybende betragtninger om emnerne for de 96 % af henvendelserne, der ifølge DR ikke er kritiske, samt overvejelser om hvorledes DR behandler klager fra lyttere og seere Engagement i dansk filmproduktion Omtales i redegørelsen s. 8. Nævnet bemærker, at DR er gået bort fra tidligere års praksis 9 med at opgive titler på de støttede film, hvilket var en ganske nyttig og illustrativ oplysning. Derudover har Nævnet ingen bemærkninger til dette punkt. 5.2 Kommentarer i øvrigt Ud over de i kontraktens punkt 9 krævede punkter (ovenfor) ville det være ønskeligt, om redegørelsen kommenterede/drøftede andre af kontraktens krav, herunder de nye formuleringer, f.eks. s. 2: aktiv sprogpolitik s. 2: integration s. 3: mangfoldighed af kultur, livsopfattelser og levevilkår s. 4: koordineringen med TV 2 om dansk dramatik s. 5: hvordan DR arbejder med hensyn til børn og sendetidspunkter 6. Konklusion Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af DR s public service-redegørelse for 2003, at DR i 2003 opfylder public service-kontraktens krav. For så vidt angår omfanget af dansk dramatik bemærkes, at der i de kommende år må ske en opprioritering, hvis det samlede krav for aftaleperioden skal overholdes. Med hensyn til redegørelsens form og fremstilling, har Nævnet ovenfor flere gange været inde på, at redegørelse kunne have været mere detaljeret og have fremlagt flere eksempler, forklaringer og overvejelser om opfyldelsen af de enkelte 9 Jf. bl.a regnskabets tabel 6.3

16 forpligtelser, jf. kontrakten. En sådan mere brugervenlig fremstilling ville antageligt være et bedre grundlag for en bred debat om public service radio og tv og for en dialog med - om ikke en bred kreds af lyttere og seere - så dog med særligt interesserede grupper eller personer. Da det imidlertid er første gang DR afgiver en public service-redegørelse på grundlag af den nye public servicekontrakt, og da kontraktens formuleringer på flere punkter kan give anledning til fortolkningsmæssig tvivl om rapporteringen, er det imidlertid forståeligt, at der fra DR s side har været en vis tvivl om, hvorledes redegørelsen skulle udformes. Nævnet noterer imidlertid med tilfredshed, at der fra DR s side hvilket kommer klart til udtryk i DR s bestyrelses følgebrev af 30. april 2004 til Nævnet - lægges en åben og konstruktiv holdning med hensyn til udformning af de fremtidige public service redegørelser, bl.a. i samarbejde med Mediesekretariatet. Mediesekretariatet vil efter sommerferien indlede en dialog herom med DR. For så vidt angår de talmæssige oplysninger i redegørelsen er disse uden bemærkninger revideret af Rigsrevisionen. Den 16. juni 2004 H.H. Brydensholt Nævnsformand

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Indledning Dansk public service-radio og -tv udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. juli 2007 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2006 M E D I E S E K R E T A R I A T E T DR har den 27. april 2007 indsendt sin redegørelse

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2011 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2011-010543 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010 DR

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

København den 10. Juli 2008. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

København den 10. Juli 2008. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. Juli 2008 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2007 DR har den 27. april 2008 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public service

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2010-014189 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2009 DR

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

København den 11. august

København den 11. august RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

DRs Public Serviceredegørelse

DRs Public Serviceredegørelse dr.dk DRs Public Serviceredegørelse 2009 Dette er DRs redegørelse for, hvordan DR i 2009 opfyldte kravene i public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren for perioden 2007-2010 002 003 Om DRs

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Bestyrelsesformand Michael Christiansen Radio- og tv-nævnet 05.09.2014 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 12. oktober 2011 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 30 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

København den 3. Juli 2009. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

København den 3. Juli 2009. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse Radio- og tv-nævnet 3. juli 2009 Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3330 København den 3. Juli 2009 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012 Til TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Bestyrelsesformand Lars Liebst Radio- og tv-nævnet 1. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4 Indholdsfortegnelse Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3 Public service-kontrakten 4 Krav til public service-redegørelsen 7 Danskproducerede og dansksprogede udsendelser 8 Nyhedsudsendelser 9 Dansk dramatik

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED

VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED I det følgende værditestes internettjenesten dr.dk/sundhed. VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED I indledningen redegøres der kort for baggrunden for DRs gennemførelse af værditesten, samtidig med at internettjenesten

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

DRs public serviceredegørelse

DRs public serviceredegørelse 2010 2010 02 U D G I V E T A F DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S 2010 03 05 07 17 21 23 25 29 31 35 37 39 43 45 47 51 53 55 57 59 61 63 65 69 79 83 0 om DRs redegørelse 1 programtyper på sendefladen

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE

PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE _89 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE Public Service-redegørelse DRs Public service-kontrakt Tilladelsen til at drive P2 DRs programudbud til danskerne Særlige fokusområder for DR Danskernes forbrug af DRs programmer

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

København den 16. august 2005

København den 16. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. august 2005 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2004 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014 Forord af kulturminister Per Stig Møller: HVORFOR PUBLIC SERVICE? I en tid, hvor vi oversvømmes af tv-kanaler og internettilbud er det naturligvis et spørgsmål,

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Public serviceredegørelse

Public serviceredegørelse 2005 DR Årsrapport 87 Public serviceredegørelse I forbindelse med medieaftalen for 2003-2006 indgik kulturminister Brian Mikkelsen og DR en public service-kontrakt, der skal sikre, at DR indfrier sine

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Bestyrelsesformand Michael Christiansen Radio- og tv-nævnet 28. oktober 2015 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 DANMARK A/S CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 ÅRSRAPPORT 2006 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 indhold Forord: Public service på flere platforme 5 Public service-redegørelse

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 30. september 2005 Klage over reklameafbrydelser i børneudsendelsen Martin & Ketil sendt på TV 2/Danmark A/S Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

public se rviceredegør

public se rviceredegør s. 040 s. 041 public se rviceredegør else DR redegør på de følgende sider for, hvordan DR har opfyldt kravene i public service-kontrakten i 2008 og har leveret kvalitetsmæssige tilbud på tv, radio og nye

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner.

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Silkeborg Kommune 2. Nielsen & Nørager Lokalradionævnet Metropol Rådhuset Frederiksberggade 16 Søvej 1-3 1459 Kbh. K. 8600 Silkeborg København den 3. februar 2005 Klage over afgørelse

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere