K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod"

Transkript

1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg) 1.0 Resume Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit) har ved klageskrift af 12. december 2011 påklaget Konkurrencerådets afgørelse af 31. november Af afgørelsen fremgår det, at rådet ikke finder grundlag for at ophæve Nykredits tilsagn (5) afgivet i 2003 i forbindelse med godkendelse af fusionen mellem Nykredit og Totalkredit. Rådet kan dog acceptere en ændring af tilsagn (5) for perioden fra 1. april marts 2017, hvorved bidraget for private lån i ejerbolig og fritidshus i Nykredit kan forhøjes til 0,55 pct. for fastforrentede lån med afdrag og 0,60 pct. for alle andre lånetyper ved fuld belåning (tilsagn (5a)). Nykredit har primært støttet klagen på, at Konkurrencerådet har undladt at revurdere tilsagnenes berettigelse, og i stedet indskrænket sig til at undersøge, hvorvidt markedsforholdene har ændret sig væsentligt. Konkurrencerådet påstår stadfæstelse og gør overordnet gældende, at afgørelsen om ikke at ophæve tilsagn (5) ikke kan påklages til Konkurrenceankenævnet, idet afgørelsen ikke er omfattet af konkurrencelovens 19, men at beslutningen om at acceptere tilsagn (5a) kan indbringes for nævnet, og at rådet i øvrigt ikke har hjemmel til at fastsætte selvstændige vilkår, der ikke er i overensstemmelse med de afgivne tilsagn.

2 2 Konkurrenceankenævnet har afvist klagen i dens helhed. Nævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at Konkurrencerådets afgørelse om henholdsvis tilbagekaldelse og ændring af vilkår vedrørende tilsagn, der er afgivet i forbindelse med godkendelse af en fusion, jf. konkurrencelovens 12 e, stk. 1, er truffet efter almindelige forvaltningsretlige regler. Afgørelsen er derfor ikke omfattet af den udtømmende opregning af afgørelser, der efter konkurrencelovens 19, stk. 1, kan påklages til nævnet. 2.0 Parternes påstande Nykredit har påstået: Principalt: Tilsagn (5) i Nykredits tilsagnsaftale, som ligger til grund for Konkurrencerådets afgørelse af 14. oktober 2003, samt tilsagn (5a), som ligger til grund for Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2011, tilbagekaldes. Subsidiært: Tilsagn (5) i Nykredits tilsagnsaftale, som ligger til grund for Konkurrencerådets afgørelse af 14. oktober 2003, samt tilsagn (5a), som ligger til grund for Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2011, tilbagekaldes for så vidt angår nyudlån Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse af rådets afgørelse af 30. november Den påklagede afgørelse Af Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2011 pkt fremgår følgende: Det meddeles Nykredit Realkredit A/S, at de betænkeligheder omkring øget koncentration og fjernelse af Totalkredit som konkurrent, som ligger til grund for vurderingen af fusionen i 2003 og for vilkåret om afgivelse af tilsagn (5), fortsat er til stede i mindst samme omfang som i 2003, og at konkurrenceforholdene på markedet stadig er af en sådan karakter, at der er behov for at tilgodese det reguleringsmæssige formål, som tilsagn (5) opfylder. Der er derfor ikke grundlag for at ophæve det vilkår for godkendelse af fusionen, som udgør tilsagn (5), idet det samtidig vurderes, at hensynet til konkurrencen, som rådet skal varetage, og som er begrundelsen for vilkåret om tilsagn (5), vejer tungere end hensynet til Nykredit. Det meddeles samtidig Nykredit Realkredit A/S, at Konkurrencerådet kan acceptere 2

3 3 det af Nykredit Realkredit A/S den 17. november 2011 afgivne tilsagn, hvilket medfører, at tilsagn (5) i perioden 1. april 2012 til 31. marts 2017 er modificeret af nedenstående tilsagn (5a): I perioden 1. april 2012 til 31. marts 2017 fastsættes bidraget for private lån i ejerbolig eller fritidshus i Nykredit Realkredit A/S til højst 0,55 pct. for fastforrentede lån med afdrag og 0,60 pct. for alle andre lånetyper ved fuld belåning. Endelig meddeles det Nykredit Realkredit A/S, at fra 1. april 2017 finder det af Nykredit Realkredit A/S den 10. oktober 2003 afgivne tilsagn (5) igen anvendelse med sin oprindelige ordlyd, og herunder niveau for bidragssatsen, medmindre Konkurrencerådet på foranledning af Nykredit måtte have truffet anden afgørelse. 4.0 Sagens omstændigheder I efteråret 2003 overtog Nykredit aktiemajoriteten, og senere hele aktiekapitalen, i Totalkredit. Overtagelsen var, som følge af tærskelværdierne for fusioner omfattet af fusionskontrolreglerne i konkurrenceloven, alene mulig, hvis den daværende Konkurrencestyrelse godkendte fusionen. På baggrund af fusionens størrelse og de bindingsaftaler som blev indgået med Totalkredits ejere tilkendegav Konkurrencestyrelsen, at der ville blive stillet krav om forskellige tilsagn, som vilkår for at Konkurrencestyrelsen kunne godkende overtagelsen. Et af de afgivne tilsagn omhandler Nykredits bidragssats. Tilsagnet fik i sin endelige form følgende ordlyd: (5) Bidragsnedsættelse m.m. I forbindelse med fusionens gennemførelse nedsættes bidraget for nye lån til kernekunder I Nykredit Realkredit til 0,50 % ved fuld belåning (kernekunder er alle kunder i Nykredit Realkredit med lån i ejerbolig eller fritidshus, som har betalt alle terminer til tiden gennem de seneste to år). Tilsvarende nedsættelse gives til øvrige kunder og ved andre belåningsgrader. NT vil genindføre gratis indskrivning af egne obligationer i VP snarest muligt og senest 1. juli Den 23. februar 2010 varslede Nykredit en forhøjelse af bidragssatsen. Stigningen ville medføre, 3

4 4 at administrationsbidraget på nye lån ville stige til 0,625 % mod tidligere 0,50 %. Stigningen skulle træde i kraft 1. april Den 4. marts 2010 bad Konkurrencestyrelsen Nykredit om en redegørelse og tilkendegav, at forhøjelsen af bidragssatsen kunne være i strid med det afgivne tilsagn om bidragsnedsættelse. Sagen blev behandlet på Konkurrencerådets møde den 23. juni 2010, hvor Konkurrencerådet besluttede at påbyde Nykredit ikke at hæve bidragssatsen med henvisning til, at en forhøjelse af bidragssatsen ville være i strid med de afgivne tilsagn. Ved klageskrift af 15. juli 2010 indbragte Nykredit Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet afsagde kendelse herom den 2. december Nævnet fandt ikke, at tilsagnet var tidsbegrænset, og en forhøjelse af Nykredits bidrag derfor ville udgøre en overtrædelse af vilkåret for fusionen mellem Nykredit og Totalkredit. Konkurrencerådet var derfor berettiget til at påbyde Nykredit ikke at forhøje bidragssatsen. Nævnet bemærkede i sin afgørelse, at det er ubetænkeligt at anse tilsagnet for at være afgivet uden tidsbegrænsning, idet Nykredit har mulighed for at rette henvendelse til Konkurrencerådet med henblik på, at rådet kan revurdere tilsagnenes berettigelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efterfølgende behandlet spørgsmålet om tilbagekaldelse og ændring af tilsagn (5). Konkurrencerådet har ved afgørelse af 30. november 2011 meddelt Nykredit, at rådet ikke finder grundlag for at ophæve vilkår (5). Rådet kan dog acceptere en ændring af tilsagnet for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2017 (tilsagn (5a)), hvorefter tilsagn (5) igen vil træde i kraft, medmindre rådet på foranledning af Nykredit måtte træffe anden afgørelse. Ved klageskrift af 12. december 2011 indbragte Nykredit Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet med påstand om tilbagekaldelse af henholdsvis tilsagn (5) og tilsagn (5a) principalt for alle kunder, subsidiært for så vidt angår nyudlån. Sagen blev procederet af sagens parter på nævnsmøde den 2. februar Her behandles spørgsmålet om Konkurrenceankenævnets kompetence (formaliteten) først. 4

5 5 5.0 Parternes argumentation Nykredit har til spørgsmålet om sagens formalitet taget udgangspunkt i ankenævnets kendelse af 1. november 2006 om et afslag på Elsams anmodning om at få genoptaget en to år gammel fusionsgodkendelse med tilsagn. Det anføres, at sagerne er forskellige, og at den afgørende forskel er, at Elsam-sagen ikke havde været behandlet og vurderet i realiteten, hvorfor man aldrig kom ind i 12e, stk. 1. I Nykredits bidragssag er det omvendt. Da Elsam bad Konkurrencestyrelsen om at revurdere de tilsagn, som Elsam havde foreslået, og som lå til grund for godkendelsen af Elsams erhvervelse af NESA, var der gået mindre end to år fra tilsagnene blev afgivet. I mellemtiden havde DONG erhvervet og var fusioneret med Elsam - og tillige med Energi E2, Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning. Ved Kommissionens behandling af den fusionssag havde parterne endda bekræftet, at Elsams såkaldte NESA-tilsagn var gældende og fortsat ville være det efter en godkendelse af DONGs erhvervelse. På den baggrund tog det Konkurrencestyrelsen 17 dage første gang at afvise Elsams anmodning om at revurdere tilsagnene (fra 7. til 24. januar 2006), og 36 dage anden gang (fra 25. april til 31. maj 2006). Elsam ønskede, at Konkurrencerådet skulle revurdere NESA-tilsagnene, men det ønskede Konkurrencestyrelsen ikke. Styrelsen handlede på vegne af rådet som led i den daglige administration af konkurrenceloven og afviste i den forbindelse første gang slet og ret "at revurdere" tilsagnene. Anden gang afviste man "at genoptage" sagen og "at indlede realitetsforhandlinger med Elsam". Som ankenævnet omtaler det i sine præmisser i Elsam-afgørelsen, drejer sagen sig om, hvorvidt "der er retskrav på genoptagelse af en afgørelse truffet af Konkurrencemyndigheden". Det var der ikke, og det kunne ikke påankes. At ankenævnet afviste at realitetsbehandle anken i Elsam-sagen var i overensstemmelse med konkurrenceloven med forarbejder og med den allerede på det tidspunkt foreliggende praksis. 5

6 6 I Elsam-kendelsen henviser Konkurrenceankenævnet til, at opregningen af afgørelsestyper i konkurrencelovens 19, stk. 1 er udtømmende. Udsagnet stammer fra konkurrencelovens forarbejder ikke den gældende konkurrencelovs men konkurrencelovens af 1989, som trådte i kraft 1. januar Dette er grundlaget for det ofte citerede om, at opregningen i 19, stk. 1 af afgørelser, der kan indbringes for ankenævnet, er udtømmende. For forståelsen af bemærkningen om den udtømmende opregning er det vigtigt, at der ikke findes en bestemmelse, der svarer til den nugældende lovs 19, stk , stk. 3, bestemmer, at man ikke kan indbringe beslutninger efter 14, stk. 1 for ankenævnet det vil sige styrelsens eller rådets beslutninger om ikke at behandle en sag for eksempel i form af en afvisning af genoptagelse. 19, stk. 3, blev indsat i 1998-loven. I bemærkningerne til 19 i 1998-loven (den nugældende), er der intet nævnt om, at bestemmelsen er udtømmende. Det er næppe skønnet nødvendigt, nu hvor vi har 19, stk. 3. Selv om der ikke står, at en bestemmelse er udtømmende, kan man jo stadig slutte modsætningsvis, når der er behov for det. Udgangspunktet er, at stort set alle Konkurrencerådets afgørelser kan ankes." "Stort set" henviser til, at loven nu præciserer i 14, stk. 3, at afvisning af en klage ikke kan indbringes for ankenævnet. 14, stk. 3, er undtagelsen, som gør, at man siger, at "stort set" alle rådets afgørelser kan indbringes for ankenævnet. En formalistisk tilgang til "udtømmende" vil ske på bekostning af det andet meget vigtige princip, om opretholdelse af ankenævnet som "en ankeinstans med særlig sagkundskab på området". Behovet for at sagerne afgøres med ankenævnets sagkundskab har ligeså stor vægt i forarbejderne som bemærkningen om udtømmende ankeadgang, og afvejningen skal derfor foretages efter den konkrete sag, hvorfor det må være afgørende, om rådets beslutning eller afgørelse indeholder konkurrenceretlige vurderinger, eller om det f.eks. er overvejelser om genoptagelse, som i Elsamsagen. Genoptager styrelsen sagen, og foretages der en fuldstændig realitetsbehandling af sagen, må det antages, at sagen skal forelægges rådet, hvis rådet har truffet den oprindelige afgørelse. Den logiske følge af, at genoptagelsen af en rådssag skal forelægges rådet må være, at ankenævnet har kompetence. 6

7 7 I den konkrete sag har konkurrencemyndigheden genoptaget sagen og vurderet Nykredits påstande om (i) ophævelse af tilsagn (5), (ii) ændring af tilsagn (5) for så vidt angår nyudlån og (iii) ændringen i form af det vedtagne tilsagn (5a). Forskellen mellem Elsam-sagen fra 2006 og Nykredits foreliggende sag er også kommet til udtryk i styrelsens klagevejledning, hvoraf fremgår, at i Elsam-sagen var der ingen tvivl: Man gik aldrig ind i vurderingen efter 12e, stk. 1, fordi de forvaltningsretlige betingelser for at genoptage sagen ikke var til stede, og det blev derfor udtrykkeligt anført i afgørelsesteksten, at styrelsens afgørelse ikke kunne påklages til Konkurrenceankenævnet. I Nykredits sag angiver styrelsen i afgørelsesskrivelsen, at de elementer af sagen, der angår tilsagn (5a) godt kan påklages til Konkurrenceankenævnet. Dernæst udtrykker styrelsen tvivl i relation til de elementer, der angår vurderingen af Nykredits ønske om helt eller delvist at få ophævet tilsagn (5). Denne tvivl hos styrelsen kan meget vel være opstået p.g.a. Elsam-sagen, men det er en misforståelse, når rådet søger at indlægge en sondring med hensyn til hjemmelsgrundlaget: Hjemlen for at modificere tilsagn (5) er den samme hvad enten ændringen består i, at man fritager nyudlån, eller at man hæver bidragssatserne i fem år. Nykredit gør gældende, at det er samme hjemmel, og at sagen er enkel: Efter 8 år kan en forvaltningsmyndighed som Konkurrencerådet revurdere sin afgørelse til gunst for adressaten, når der er indtruffet relevante og væsentlige ændringer i de faktiske forhold. Som hjemmel kan man citere "almindelige forvaltningsretlige principper". Baseret på dette generelle princip kan man gå tilbage til 12e, stk. 1-afgørelsen fra 2003 og ændre denne. Om man vil sige, at man med henvisning til de almindelige forvaltningsretlige principper anvender bestemmelsen direkte eller analogt er mindre vigtigt. Kalder man det analogt, må man også kunne anvende 19, stk. 1 analogt sådan som også styrelsen giver udtryk for i sin afgørelsesskrivelse: Man er ikke i tvivl om, at Nykredit kan indbringe spørgsmål i relation til tilsagn (5a) for ankenævnet. Det centrale punkt for ankeadgangen i denne sag er, at der ikke er noget grundlag for at antage, at man skulle have forskellig adgang til at anke den del af sagen, som angår modifikationen af 7

8 8 Nykredits tilsagnspakke fra 2003 ved at hæve bidragssatsen i tilsagn (5), eller ved enten at fritage nyudlån fra tilsagn (5) eller helt at ophæve tilsagn (5). Det første er det, Nykredit opnåede ved afgørelsen af 30. november Det andet svarer til Nykredits principale og subsidiære påstande i denne sag. Det er også begge elementer, der er blevet realitetsbehandlet under sagen. Faktisk er tilsagn (5a) den del af sagen, der er anvendt mindst tid på. Det som endte med at blive løsningen, blev først bragt ind i sagen den 29. august 2011 mere end et år efter, at styrelsen havde sagt, at man ville revurdere tilsagn (5). Om den indskrænkede adgang til at anke tilsagn, skal det afslutningsvis bemærkes, at tilsagnet, som sagen handler om, er indgået under tidspres, hvilket begrunder behovet for at kunne anke tilsagnsafgørelser i fusionssager. Konkurrencerådet har til spørgsmålet om sagens formalitet gjort gældende, at rådets afgørelse om, at tilsagn (5) ikke kan ophæves, ikke kan indbringes for Konkurrenceankenævnet, men må indbringes for domstolene, idet denne type afgørelser ikke er nævnt i den udtømmende opregning i konkurrencelovens 19, stk. 1, af de afgørelser, der kan indbringes for ankenævnet. Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 i Elsam-sagen vedrørte muligheden for at indbringe en afgørelse, hvorved genoptagelse af en tilsagnsafgørelse efter almindelige forvaltningsretlige regler nægtes, men ikke en "materiel" afgørelse efter almindelige forvaltningsretlige regler om, at der ikke er grundlag for at ophæve et tilsagn. Selv om der ikke er tale om identiske situationer, har de grundlæggende overvejelser bag Elsamkendelsen tilsvarende vægt i sager om ophævelse af tilsagn: Forvaltningsretlige afgørelser, der ikke er udtrykkeligt omtalt i den udtømmende opregning i konkurrencelovens 19, stk. 1, kan ikke indbringes for ankenævnet. Der er endvidere ikke reale grunde, der tilsiger, at 19, stk. 1, i modstrid med ordlyden bør fortolkes udvidende, således at en afgørelse om ikke at ophæve et tilsagn truffet efter almindelige forvaltningsretlige regler i relation til ankeadgangen kan sidestilles med en egentlig 8

9 9 tilsagnsafgørelse omfattet af 12e, stk. 1. Ankeadgangen for afgørelser truffet i medfør af 12e, stk. 1, er begrundet i de særlige hensyn, der gør sig gældende i forhold til fusionsparterne i forbindelse med godkendelsen af selve fusionen. Tilsvarende hensyn gør sig ikke gældende i den foreliggende sag. Det almindelige udgangspunkt er, at tilsagnsafgørelser normalt ikke kan indbringes for ankenævnet. Dette er en naturlig konsekvens af, at virksomhederne selv har forhandlet sig frem til den opnåede løsning, og at en ankeadgang hverken vil være ressourcebesparende for myndighederne eller virke fremmende for konkurrencen. I en fusionssag kan parterne imidlertid være under et sådant tidspres på grund af fristerne i fusionsreglerne, at det kan være svært at beregne konsekvenserne af tilsagnene fuldt ud på den tid, der er til rådighed ved forhandlingerne med konkurrencemyndighederne, ligesom det kommercielle pres for at afgive tilsagn med henblik på at få godkendt en fusion kan være betydeligt, idet en tilsagnsløsning sikrer, at fusionsfordelene kan realiseres hurtigst muligt uden at der opstår unødig usikkerhed om det fremtidige organisatoriske set up og medarbejderes situation. Det forhold, at virksomhederne selv har forhandlet sig frem til løsningen, vejer under disse omstændigheder ikke så tungt, at ankeadgang til ankenævnet bør afskæres. Derfor blev ankeadgangen for denne type tilsagnsafgørelser opretholdt, selv om lovgiver samtidig udelukkede ankeadgang for 16a-tilsagn. Behovet for en hurtig rekurs med inddragelse af den særlige ekspertise i ankenævnet er heller ikke lige så udtalt ved afgørelser om ophævelse af tilsagn, som ved afgørelser om godkendelse af tilsagn eller ændringer af tilsagn, idet der er tale om en afgørelse, som er baseret på almindelige forvaltningsretlige principper. Nykredit har ikke været bundet af samme stramme tidsfrister eller undergivet samme kommercielle pres, som ved fusionsanmeldelsen. Tilsagn (5a) er afgivet efter omfattende forhandlinger og drøftelser med konkurrencemyndighederne og efter, at Nykredit i en årrække uden problemer har kunnet overholde tilsagn (5), hvortil kommer, at Nykredit valgte ikke at anke tilsagnet i 2003, hvorfor det må lægges til grund, at det afgivne tilsagn var proportionalt. Nykredit gør gældende, at ophævelse blot er den ultimative ændring, og at der konkret i al fald blot er tale om en ændring af den samlede tilsagnspakke, hvis tilsagn (5) ophæves. Logikken synes at 9

10 10 være, at der er tale om samme type afgørelser, og at når rådet er enig i, at ændringer kan indbringes for ankenævnet, så må spørgsmålet om ophævelse derfor også kunne indbringes. Det er for det første ganske vist rigtigt, at rådet og ankenævnet i den konkrete kontekst kommer til at skulle se på en del af de samme forhold, fordi der er tilbudt et alternativt tilsagn, som er tæt forbundet med det oprindelige tilsagn. Men det vil ikke altid være situationen der kan også være tilfælde, hvor der er tale om "ren" ophævelse/nægtelse af at ophæve et tilsagn helt eller delvist eller der tilbydes et nyt væsensforskelligt tilsagn. Der er derfor ikke tale om, at der altid er tale om samme type afgørelser. For det andet fører argumentet for at behandle alle sager om ophævelse og ændringer ens snarere til, at løsningen i givet fald bør være, at der heller ikke gives ankeadgang for ændringer, idet dette stemmer bedst med ordlyden af 19, stk. 1, og de reale hensyn bag begrænsningen af ankeadgangen. Nykredits påstande er imidlertid formuleret således, at de også omfatter forhold, der efter rådets vurdering kan indbringes for ankenævnet (det tilbudte tilsagn (5a)), hvorfor anken ikke kan afvises i sin helhed. Da anken ikke i sin helhed kan afvises, har rådet valgt ikke at nedlægge en afvisningspåstand. I stedet gøres det gældende, at rådets afvisning af at ophæve tilsagn (5), ikke kan tages under påkendelse i nærværende sag. Beslutningen om at acceptere et modificeret tilsagn (5) i overensstemmelse med det tilbudte tilsagn (5a) er truffet i medfør af en analogi af konkurrencelovens 12e, stk. 1. Selv om konkurrencelovens 19, stk. 1, i udgangspunktet må anses for at indeholde en udtømmende oplistning af de tilfælde, hvor klage kan indgives til Konkurrenceankenævnet, og selv om 19, stk. 1, ikke udtrykkeligt omtaler den foreliggende situation, så er det dog rådets opfattelse, at denne type afgørelser bør kunne indbringes for Konkurrenceankenævnet, idet sådanne afgørelser træder i stedet for en tilsagnsafgørelse truffet efter 12e, stk. 1, og ikke kun er baseret på forvaltningsretlige overvejelser, men i betydeligt omfang kan være baseret på samme typer af konkurrenceretlige analyser og vurderinger, som den oprindelige tilsagnsafgørelse. Rådet har anlagt en forsigtig fortolkning af begrænsningen i 19 af ankeadgangen, selv om der ikke er fuld dækning herfor i ordlyden af bestemmelsen, og selv om det må erkendes, at Nykredit ikke 10

11 11 ved afgivelsen af tilsagn (5a) har været bundet af samme stramme tidsfrister eller undergivet samme kommercielle pres, som ved fusionsanmeldelsen, hvilket taler imod ankeadgang. Samlet har rådet dog fundet, at mest taler for at tillade en anke. Hvad angår Konkurrencerådets afvisning af at tage stilling til, om tilsagn (5), herunder som modificeret ved tilsagn (5a), kan ophæves for nyudlån, bemærkes, at Konkurrencerådet ikke i en situation som den foreliggende har hjemmel til selvstændigt at fastsætte vilkår, der ikke er i overensstemmelse med de afgivne tilsagn. Dette bestyrkes af, at bestemmelsen i 12e, stk. 1, efter forarbejderne skal fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i fusionsforordningens artikel 6, stk. 2. Kommissionen kan ikke efter denne bestemmelse fastsætte vilkår, der ikke er i overensstemmelse med de afgivne tilsagn. Som en konsekvens heraf, kan rådet ikke tage stilling til variationer af de afgivne tilsagn, men kan udelukkende forholde sig til de tilsagn, der faktisk er afgivet. Nykredit afgav frivilligt tilsagn (5a) om forhøjelse af bidragssatsen for såvel eksisterende lån som nyudlån i Nykredit. Nykredit kunne have valgt at afgive et tilsagn, der indebærer en ophævelse for nyudlån. I givet fald skulle rådet have vurderet dette tilsagn, men Nykredit har fravalgt at afgive et sådant tilsagn. Nykredit må bære standpunktsrisikoen forbundet med dette valg. Konkurrencerådet har derfor helt korrekt alene taget stilling til det tilbudte tilsagn (5a), hvorimod der ikke er taget stilling til, om tilsagn (5) eller (5a) kunne accepteres i en modificeret udgave, der ikke gælder for nyudlån. Efter rådets opfattelse kan Konkurrenceankenævnet heller ikke tage stilling til andet end det rent faktisk tilbudte tilsagn (5a). Dels på grund af de hjemmelsmæssige overvejelser. Dels på grund af reale overvejelser om sagsbehandlingen i tilsagnssager. Hvis ankenævnet åbner op for, at der i en ankesag kan tages stilling til nye tilsagn/varianter af tilbudte tilsagn, vil dette have en række utilsigtede konsekvenser, der strider med hensynene bag 11

12 12 tilsagnsreglerne og ankenævnets sædvanlige domstolslignende funktion. Ankesagerne vil således kunne antage karakter af nye tilsagnsforhandlinger med ankenævnet, hvorved rådets centrale rolle i tilsagnsforhandlinger udvandes. Incitamentet til at afgive tilsagn direkte til rådet mindskes, idet virksomhederne vil kunne opnå en betydelig forlængelse af fristen til at sammensætte en tilsagnspakke. Og endelig vil det lægge et betydeligt pres på ankenævnets ressourcer at skulle tage stilling til de markedsmæssige konsekvenser af tilsagn, der ikke er vurderet af rådet i den indbragte afgørelse. På denne baggrund gøres det gældende, at Nykredits anbringender om, at tilsagn (5) og (5a) ikke skal gælde for nyudlån, ikke kan tages under påkendelse under denne sag. 6 Konkurrenceankenævnets begrundelse og resultat Udgangspunktet for fastlæggelsen af Konkurrenceankenævnets kompetence fremgår af forarbejderne til 18 i den tidligere gældende konkurrencelov (Folketingstidende , (1. saml.), tillæg A, sp f.): Stk. 1 indeholder en udtømmende opregning af hvilke afgørelser, der kan påklages til ankenævnet. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med forslagets 16, hvoraf det fremgår, at Konkurrencerådets afgørelser i henhold til 16 [nu 20], ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed end Konkurrenceankenævnet. De to bestemmelser regulerer således udtømmende den administrative rekursadgang for afgørelse truffet i henhold til konkurrenceloven. Bestemmelsen er videreført i 19 i den nugældende konkurrencelov, og af forarbejderne hertil (Folketingstidende , tillæg A, s. 3675) fremgår bl.a. følgende: Der tilsigtes med lovforslaget ingen ændring i forhold til den gældende konkurrencelovs 18. Udgangspunktet vil som hidtil være, at stort set alle konkurrencerådets afgørelse kan ankes. På denne baggrund lægger Konkurrenceankenævnet til grund, at Konkurrencelovens 19 indeholder en udtømmende opregning af nævnets kompetence. Bemærkningerne i forarbejderne til 12

13 13 bestemmelsen, herunder at udgangspunktet er, at alle Konkurrencerådets afgørelse kan påklages til nævnet, skal forstås med det forbehold, at den bestemmelse, som rådet har truffet afgørelse efter, skal fremgå af 19, stk. 1. Navnlig nævnes i opregningen ikke muligheden for at indbringe afgørelser truffet efter almindelige forvaltningsretlige principper. Blandt de bestemmelser, der er nævnet i konkurrencelovens 19, stk. 1, fremgår 12 e, stk. 1, ifølge hvilken Konkurrencerådet til godkendelse af fusion kan knytte vilkår eller udstede påbud, herunder for at sikre, at de deltagende virksomheder opfylder tilsagn, afgivet over for Konkurrencerådet for at fjerne de skadelige virkninger af en fusion. Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd vilkår til opfyldelse af tilsagn afgivet i forbindelse med selve beslutningen om at godkende en fusion. Konkurrencemyndighedernes mulighed for efter at fusionen er godkendt at tilbagekalde eller ændre vilkår om opfyldelse af tilsagn er imidlertid ikke omtalt i bestemmelsen. Andre steder i konkurrenceloven 8, stk. 6, 12 f og 16 a, stk. 3 fremgår det direkte af loven, at Konkurrencerådet kan ændre eller tilbagekalde en afgørelse og i givet fald under hvilke betingelser. I disse tilfælde fremgår det også af konkurrencelovens 19, stk. 1, at afgørelser herom kan påklages til Konkurrencenævnet. Ingen af disse bestemmelser vedrører dog tilbagekaldelse eller ændring af vilkår om overholdelse af tilsagn afgivet i forbindelse med godkendelse af fusion, jf. konkurrencelovens 12 e, stk. 1. Henset hertil finder Konkurrenceankenævnet, at afgørelse af om konkurrencemyndighederne har pligt til at genoptage en sag om tilsagn afgivet i forbindelse med en fusion som var spørgsmålet i Konkurrenceankenævnets afgørelse af 1. november 2006 i Elsam-sagen og i givet fald, hvorvidt Konkurrencerådet som det konkret er spørgsmålet skal tilbagekalde eller ændre et tidligere meddelt vilkår om opfyldelse af tilsagn, beror på dansk rets almindelige forvaltningsretlige regler herom. Konkurrencerådets afgørelse om at nægte at tilbagekalde det vilkår, som tilsagn (5) udgør, og at acceptere en ændring af tilsagn (5) til tilsagn (5a) for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2017 anses herefter som truffet på det nævnte ulovbestemte retsgrundlag og derfor ikke omfattet af den udtømmende opregning af afgørelser, der i medfør af konkurrencelovens 19, stk. 1, kan indbringes for Konkurrenceankenævnet. 13

14 14 Konkurrenceankenævnet finder herefter, at afgørelsen ikke kan påklages til nævnet. En eventuel udvidelse af Konkurrenceankenævnets kompetence til også at omfatte den påklagede afgørelse må ske ved lovændring og ikke via en analog anvendelse af 12 e, stk. 1. Herefter bestemmes Klagen indgivet af Nykredit Realkredit A/S over Konkurrencerådets afgørelse af 31. november 2011 afvises. Klagegebyret tilbagekaldes til klager. Jens Fejø Ole Jess Olsen Ditlev Tamm Christian Hjorth-Andersen Jon Stokholm Udskriftens rigtighed bekræftes. Konkurrenceankenævnet den 24. februar Susanne Winther-Nielsen Ekspeditionssekr. 14

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT MILEPÆLE I NYKREDIT-SAGEN Oktober 2003: Februar/ Marts 2010: Juni 2010: KR godkender

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS

MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS 21-12-2016 16/01012 JKM, CBO Konkurrencerådets møde 21. december 2016 MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført:

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført: Jonas Bruun Advokfirma Att.: Advok Christine Jansby Bredgade 38 1260 København K Klage over Energitilsynets afgørelser af 30. november 2006 om efterregulering af NESA Forsyning A/S forsyningspligtpriser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet 2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10- august 2004 i sag 03-227.629 MetroXpress Danmark A/S (advokat Simon Evers Hjelmborg) mod

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL K E N D E L S E angående opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Anders Kjærsgaard Dybro)

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven Udtalt, at en godkendt foreløbig afgørelse om tvangsindgreb efter bistandslovens 127, stk. 2, 1. pkt., som på baggrund af barnets hjemgivelse

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet 2001-04-30: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. april 2001 i sag j.nr. 00-81.646 Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Mette Breslau)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere