Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag"

Transkript

1 23. juni / /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé Afgørelse Sagsfremstilling Indledning Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit i Nykredits redegørelse for den annoncerede bidragsforhøjelse Sagsforløbet i Nykredits høringssvar Vurdering Lovgrundlaget Tilsagnets ordlyd Afgørelsens ordlyd Omstændigheder forud for afgørelsen Omstændigheder efter afgørelsen Anvendelsen af fortolkningsregler Konklusion...51 KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINI- STERIET

2 2/51 1. Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt Nykredits annoncerede bidragsforhøjelse vil være en overtrædelse af vilkåret for Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Nykredit og Totalkredit i Konkurrencerådet godkendte i oktober 2003 en fusion mellem Nykredit Realkredit A/S (Nykredit) og Totalkredit A/S (Totalkredit). Nykredit afgav som vilkår for fusionens godkendelse en række tilsagn, herunder følgende tilsagn om nedsættelse af privatkunders administrationsbidrag for nye lån til 0,50 pct. ved fuld belåning: (5) Bidragsnedsættelse m.m. I forbindelse med fusionens gennemførelse nedsættes bidraget for nye lån til kernekunder i Nykredit Realkredit A/S til 0,50 % ved fuld belåning (kernekunder er alle kunder i Nykredit Realkredit med lån i ejerbolig eller fritidshus, som har betalt alle terminer til tiden gennem de seneste to år). Tilsvarende nedsættelse gives til øvrige kunder og ved andre belåningsgrader. NT vil genindføre gratis indskrivning af egne obligationer i VP snarest muligt og senest den 1. juli Den 23. februar 2010 annoncerede Nykredit en forhøjelse af administrationsbidraget for lån til nye og eksisterende privatkunder. Nykredit begrundede forhøjelsen med, at [d]e økonomiske konjunkturer og faldende ejendomspriser betyder flere tab på boliglån. Samtidig er den lovpligtige kapital, Nykredit og Totalkredit skal stille som sikkerhed for kundernes lån, blevet dyrere. Det betyder, at omkostningerne til at yde realkreditlån er steget. 4. Nykredit har på Konkurrencestyrelsens anmodning redegjort for den annoncerede forhøjelse af administrationsbidraget i relation til tilsagnet fra Det er Nykredits opfattelse, at den annoncerede bidragsforhøjelse ikke strider imod de i 2003 afgivne tilsagn. Nykredit anfører bl.a., at det aldrig var aftalt, at tilsagnet skulle være tidsubegrænset eller have en varighed, der gik ud over de bindinger, der var i samarbejdsaftalerne med de tidligere ejere af Totalkredit, som alle er udløbet den 1. april 2010, at der var en fælles forståelse mellem Nykredit og Konkurrencestyrelsen af, at tilsagnet ikke skulle være tidsubegrænset

3 3/51 at styrelsens eget udkast til tilsagnsløsning indeholdte en tidsbegrænsning, idet tilsagn (5) skulle knyttes til bindingen i samarbejdsaftalerne med pengeinstitutterne at et tidsubegrænset tilsagn under alle omstændigheder er uproportionalt, og at det derfor også har formodning mod sig, at Nykredit har foreslået eller accepteret tilsagn (5) som tidsubegrænset at en almindelig aftaleretlig fortolkning af tilsagn (5) efter Nykredits opfattelse ikke kan støtte, at tilsagnet gælder tidsubegrænset, og at de markedsmæssige forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet om bidragsnedsættelse i efteråret 2003 ikke længere er til stede. 6. Ud fra en fortolkning af tilsagnets ordlyd er det Konkurrencerådets vurdering, at tilsagnet ikke er tidsbegrænset og således fortsat gælder. Ved vurderingen lægger Konkurrencerådet vægt på, at selve ordlyden af tilsagn (5) om bidragsnedsættelse ikke indeholder nogen tidsbegrænsning eller reference til andre tidsfrister i øvrigt, at flere af de øvrige tilsagn indeholder tidsbegrænsninger eller frister for deres udløb, og at ordlyden af Konkurrencerådets Afgørelse viser, at tilsagnet skulle imødegå de prisstigninger, som fusionen ellers måtte antages at medføre. Tilsagnet om nedsættelse af bidragssatsen er således ikke alene knyttet op på virkningerne af samarbejdsaftalerne, men også på virkningerne af den forøgede koncentration, dvs. den strukturelle ændring af markedsstrukturen, og kan også af den grund ikke anses for at være tidsbegrænset. 7. Selvom ordlyden af selve tilsagnet efter Konkurrencerådets opfattelse er klar, har rådet for god ordens skyld også set på tilsagnets tilblivelseshistorie og omstændighederne i øvrigt. Ved denne vurdering har rådet blandt andet lagt vægt på, at der for så vidt angår ordlyden af fusionsafgørelsen i øvrigt det vil sige ud over ordlyden af selve tilsagnet ikke er formuleringer, der på afgørende vis taler for, at tilsagnet er tidsbegrænset eller ikke tidsbegrænset, at den af Nykredit angivne fælles forståelse ikke er kommet til udtryk i nogen af de udkast til tilsagn, som Nykredit har fremsendt til Konkurrencestyrelsen, at Konkurrencestyrelsen efter afgørelsen i 2003 ikke har udtalt sig på en måde, der kan tages som udtryk for, at styrelsen selv skulle være

4 4/51 af den opfattelse, at tilsagnet om bidragsnedsættelse var opfyldt den 15. oktober 2003 eller i 2005, og at en anvendelse af almindelige principper for fortolkning af aftaler fører til, at tilsagnet om bidragsnedsættelse ikke kan fortolkes som værende tidsbegrænset. 8. Sammenfattende er det derfor Konkurrencerådets vurdering, at Nykredits tilsagn (5) om nedsættelse af bidragssatsen ikke er tidsbegrænset og fortsat skal efterleves. 9. På den baggrund påbydes Nykredit ikke at forhøje bidragssatsen på 0,50 pct. for realkreditlån til private, der er eller vil blive optaget fra den 14. oktober 2003 at regne. 10. Der er i konkurrenceloven ikke hjemmel til, at parterne i en fusion kan få ændret vilkårene for godkendelsen af en fusion. Efter almindelige forvaltningsretlige principper kan en sag dog genoptages på en parts begæring, hvis der fx foreligger væsentlige nye faktiske oplysninger, der er af så væsentlig betydning for en sag, at der er en vis sandsynlighed for, at sagens udfald ville have været anderledes, hvis oplysningerne havde indgået i det oprindelige afgørelsesgrundlag. Efter omstændighederne og henset til tilsagnets karakter og den tid, der er gået, siden tilsagnet blev afgivet, har Konkurrencestyrelsen tilkendegivet, at styrelsen vil vurdere, om de faktiske forhold, herunder de markedsmæssige og regulatoriske forhold, har ændret sig i et sådant omfang, at tilsagnet bør ændres eller ophæves.

5 5/51 2. Afgørelse 11. Nykredit Realkredit A/S annoncerede forhøjelse af bidragssatserne for nye realkreditlån til private og for eksisterende lån til private, som er optaget efter den 14. oktober 2003, vil være en overtrædelse af vilkåret for Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Nykredit og Totalkredit af 14. oktober På denne baggrund og for at sikre en korrekt opfyldelse af vilkåret for Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Nykredit og Totalkredit, jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. oktober 2003, påbydes Nykredit Realkredit A/S i medfør af konkurrencelovens 12 e, stk. 3, ikke at forhøje bidragssatsen på 0,50 pct. for realkreditlån til private, der fra den 14. oktober 2003 at regne er eller vil blive optaget. 13. Efter omstændighederne og henset til tilsagnets karakter og den tid, der er gået, siden tilsagnet blev afgivet, har Konkurrencestyrelsen tilkendegivet, at styrelsen vil vurdere, om de faktiske forhold, herunder de markedsmæssige og regulatoriske forhold, har ændret sig i et sådant omfang, at tilsagnet bør ændres eller ophæves.

6 6/51 3. Sagsfremstilling 3.1. Indledning 14. Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit) meddelte ved en pressemeddelelse af 23. februar 2010, at Nykredit og Totalkredit ville forhøje administrationsbidraget for realkreditlån til privatkunder med virkning fra 1. april 2010 for nye lån og med virkning fra 1. juli 2010 for eksisterende lån. 15. Ifølge pressemeddelelsen indebærer forhøjelsen, at bidragssatsen på eksisterende realkreditlån til private (dvs. til ejerboliger, sommerhuse, deltidslandbrug op til 10 ha og grunde i Danmark) vil stige med 0,1 procentpoint pr. 1. juli Derudover har Nykredit meddelt, at bidragssatsen på nye lån pr. 1. april 2010 vil stige gennemsnitligt 0,125 procentpoint afhængig af belåningsgrad. Såfremt forhøjelsen gennemføres, vil bidragssatsen for en belåningsgrad på 80 pct. fremover være 0,625 procent mod tidligere 0,5 procent. Nykredit har valgt at udskyde bidragsforhøjelsen for nye lån midlertidigt, indtil Konkurrencestyrelsen har haft mulighed for at gennemgå redegørelsen fra Nykredit. 16. I 2003 afgav Nykredit i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Nykredit og Totalkredit et tilsagn om at nedsætte administrationsbidraget for nye lån til privatkunder til 0,50 pct. Tilsagnet indgik som en del af en større tilsagnspakke, hvis efterlevelse var et vilkår for fusionens godkendelse. 17. Nykredit begrunder i pressemeddelelsen bidragsforhøjelsen med, at De økonomiske konjunkturer og faldende ejendomspriser betyder flere tab på boliglån. Samtidig er den lovpligtige kapital, Nykredit og Totalkredit skal stille som sikkerhed for kundernes lån, blevet dyrere. Det betyder, at omkostningerne til at yde realkreditlån er steget. 18. Konkurrencestyrelsen vurderede, at den varslede bidragsforhøjelse kunne være en overtrædelse af vilkåret for fusionens godkendelse i Derfor bad Konkurrencestyrelsen ved brev af 4. marts 2010 Nykredit om at redegøre for den annoncerede forhøjelse under hensyntagen til tilsagnet fra Nykredit udsendte den 17. marts 2010 pressemeddelelse om midlertidig udskydelse af bidragsforhøjelse for nye realkreditlån, hvilket indebærer, at den [ ] annoncerede prisforhøjelse for nye realkreditlån i Nykredit og Totalkredit udskydes [ ] midlertidigt, indtil konkurrencemyndighederne har haft mulighed for at gennemgå redegørelsen fra Nykredit. Det fremgår samme sted, at det [ ] er Nykredits opfattelse, at den varslede prisforhøjelse på ingen måder strider mod tidligere tilsagn over for Konkurrencestyrelsen, og at forudsætningerne for at drive realkredit er ændret væsentligt de seneste år.

7 7/ Nykredit fremsendte ligeledes den 17. marts 2010 den omtalte redegørelse. Redegørelsen er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit i Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit 1 bestod dels i, at Nykredit overtog aktiemajoriteten i Totalkredit (selve fusionstransaktionen) og dels i etablering af et tæt samarbejde (distributionsaftaler) mellem Nykredit og de pengeinstitutter, som ejede Totalkredit før fusionen. Hovedpunkterne og formålet med fusionen 2 blev beskrevet således i Afgørelsen: Aftalen mellem Nykredit og Totalkredit omfatter to hovedelementer: Nykredit køber Totalkredit. Nykredit og de 106 lokale og regionale pengeinstitutter - de nuværende aktionærer i Totalkredit - indgår i et langsigtet og gensidigt forpligtende samarbejde om formidling af realkreditlån. Formålet med fusionen er at give Nykredit adgang til at distribuere realkreditprodukter via disse 106 pengeinstitutter, der tilsammen råder over godt filialer. For denne formidling vil pengeinstitutterne løbende modtage provision. Parterne kan frit udvikle egne forretningsområder og salgskanaler mv. inden for rammerne af samarbejdet. Der er ikke indgået aftaler om samarbejde på bank- og forsikringsområdet [ ]. 22. Ved behandlingen af fusionen vurderede Konkurrencerådet, at fusionen indebar en række konkurrencemæssigt betænkelige elementer. 23. Det fremgår således af 1. afsnit i konklusionen i Afgørelsen, at det [ ] mest betænkelige forhold er, at fusionen vil lede til en yderligere koncentration i en situation, hvor de danske, finansielle markeder allerede i forvejen er mere koncentrerede end i de fleste andre lande, vi sammenligner os med. 24. Det fremgår desuden af 2. afsnit i konklusionen i Afgørelsen (s. 15), at Nykredit næsten opnår eneret på at anvende 106 små og mellemstore pengeinstitutters filialer som distributionskanal for realkreditlån. Dette var afspejlet direkte i de samarbejds-/distributionsvilkår, som var aftalt mellem fusionsparterne, som imidlertid ville få væsentlige konkurrenceretlige følger, fordi de var udformet, så de reelt fik en eksklusiv virkning på ubestemt tid. 25. Det konkluderes i Afgørelsen, at Fusionen og ikke mindst de aftaler, der binder pengeinstitutterne til Nykredit, vil derfor indebære, at den 1 Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit af 14. oktober 2003 (herefter: Afgørelsen). 2 Afgørelsen, s. 102.

8 8/51 faktiske konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrencestyrelsens beregninger viser, at det mindskede konkurrencepres over nogle år kan føre til, at priserne for et realkreditlån efter fusionen vil kunne stige med 4-7 pct Konkurrencerådet fandt derfor, at fusionen, med de tilhørende samarbejdsaftaler, ikke kunne godkendes uden kompenserende foranstaltninger. Efter indgående drøftelser mellem parterne og styrelsen afgav parterne en række tilsagn. Styrelsen konkluderede herefter, at Med denne aftale er det det styrelsens vurdering, at de positive virkninger af fusionen - inklusiv tilsagn - i det væsentlige opvejer de negative virkninger, og at fusionen derfor ikke, med konkurrencelovens ord, skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. 4 Citater fra Afgørelsen i øvrigt 27. Fra Afgørelsen kan der endvidere fremhæves en række citater, der beskriver de konkurrenceretlige overvejelser i sagen. 28. I Afgørelsens afsnit 1.3 om tilsagnene er følgende angivet: Når der i denne sag er aftalt prisændringer, så skyldes det bl.a., at fusionen er knyttet til en række aftaler, der alternativt skulle være behandlet efter reglerne om konkurrencebegrænsende aftaler. Et af kriterierne for godkendelse af disse aftaler er, at en del af fordelen eller effektivitetsgevinsten skal komme forbrugerne til gode. Det vil nedsættelsen af bidraget til 0,500 pct. være med til at sikre. 29. I Afgørelsens appendiks 2 om priseffekten af fusionen er følgende angivet: Fusionen mellem de to institutter vil øge koncentrationen og mindske konkurrencen på det danske marked for formidling af realkreditlån i private ejendomme. Den afgørende konkurrencebegrænsning som følge af fusionen er, at Nykredit med fusionen køber sig et forhandlernet, der er meget tæt på kunderne. Betydningen af konkurrencebegrænsningen må formodes at have større effekt på prisen på ejerskiftelån end på prisen på tillægslån. 3 Afgørelsen, s. 19, sidste afsnit, hvor der henvises til appendiks 2. Beregningerne viste, at fusionen ville medføre en gennemsnitlig prisstigning på markedet for optagelse af realkreditlån i private ejendomme på ca. 7 pct. for ejerskiftelån og ca. 4 pct. for tillægslån. For Nykredit og Totalkredit alene blev prisstigningen beregnet til ca. 12 pct. for ejerskiftelån og ca. 7 pct. for tillægslån. 4 Konkurrencelovens 12 c, stk. 2 blev ændret pr. 1. februar 2005 til den nugældende formulering, som lyder: [ ] En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes.

9 9/ Afgørelsen indeholder i afsnit 1.4 en samlet vurdering med følgende ordlyd: Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at aftalekomplekset med de ændringer, der er indeholdt i parternes tilsagn, indebærer, at de negative virkninger af fusionen begrænses ganske betydeligt. Aftalernes tidsfrister gradueres, således at de mest alvorlige bestemmelser maksimalt må løbe frem til 1. januar 2008, mens de øvrige maksimalt må løbe frem til den 1. april Disse tidsrum er ikke længere end, at parterne vil være nødt til at tage hensyn til dem fra starten - ellers risikerer de at miste de fordele, som de ellers håber at få ud af fusionen. I kombination hermed er der opnået enighed om en række forbruger- og samfundsgavnlige tiltag i form af prisnedsættelser og foranstaltninger, der skal øge gennemsigtigheden og sikre, at sektoren fortsat kan udsættes for tilstrækkeligt pres til at forny sig og effektivisere. 31. I afsnit 1.1, indeholdende Konkurrencerådets konklusion, er det anført efter beskrivelsen af forkortelserne af samarbejdsaftalernes løbetid og med angivelse af de to tidsfrister: For det andet er der indgået en aftale om, at Nykredit/Totalkredit på tre områder sænker prisen [ ]. 32. I afsnit 1.3 om tilsagnene er følgende anført: Reduktionen af bidragssatsen gælder kun for nye lån, men vil første år medføre besparelser for forbrugerne på ca. 12 mio. kr. Efter nogle år, når stort set alle lån er fornyet, vil besparelsen udgøre 50 mio. kr. Tilsagnet imødegår dermed de prisstigninger, som fusionen ellers måtte antages at medføre, jf. figur 1.1 nedenfor. Såfremt de andre realkreditinstitutter nedsætter deres bidrag tilsvarende, kan besparelsen for forbrugerne blive mere end dobbelt så stor. 33. I Afgørelsens appendix 2 om priseffekten af fusionen er følgende angivet: Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit vil [i]følge markedsmodellen medføre en gennemsnitlig prisstigning på markedet for optagelse af realkreditlån i private ejendomme på ca. 7 pct. for ejerskiftelån og ca. 4 pct. for tillægslån. Og videre: Effekterne i markedsmodellen af fusionen mellem Nykredit og Totalkredit på priserne, mængderne og profitterne kan forklares ved at fokusere på de økonomiske og konkurrencemæssige effekter af, at Nykredit og Totalkredit

10 10/51 konkurrerer mod hinanden før fusionen, men ikke efter fusionen. 34. I Afgørelsen optræder i afsnit 1.3 om tilsagnene følgende figur: Figur 1.1: Udviklingen i nutidsværdien af Nykredits administrationsbidrag Anm.: Figuren viser udviklingen af administrationsbidraget for et 20-årigt Nykreditlån, der optages Alle bidrag over 20-års-perioden er tilbagediskonteret til lånets udbetalingstidspunkt. (Om metoden til tilbagediskontering - se tekst til tabel 3.2.) For udviklingen fra 2003 er vist to forskellige fremtidsscenarier. Begge bygger på den model, der er beskrevet i A. I figuren er det forudsat, at en forhøjelse af bidragene efter fusionens gennemførelse (uden tilsagn), sker gradvist over 7 år. 35. Ved omtalen af figur 1.1 er følgende anført: Figuren viser udviklingen af administrationsbidraget for et 20-årigt Nykreditlån, der optages [5]. Alle bidrag over 20-års-perioden er tilbagediskonteret til lånets udbetalingstidspunkt. [ ]. De afgivne tilsagn 36. Der blev afgivet i alt ni tilsagn, jf. den af parterne tilbudte tilsagnsaftale. Tilsagnene drejede sig i overskriftsform om (1) Bindinger på parterne, (2) Eksekutiv Komitéen, (3) Regulering af vederlag, (4) Betaling ved udtræden, (5) Bidragsnedsættelse m.m., (6) Konkurrencefremmende foran- 5 Der burde rettelig have stået: [Konkurrencestyrelsens kommentar].

11 staltninger, (7) Gennemsigtighed, (8) DLR Kredit A/S, og (9) Opkøb/fusion. De endelige, underskrevne tilsagn er gengivet i deres fulde længde nedenfor. 11/51

12 12/51

13 13/51

14 14/51

15 15/ Nykredits redegørelse for den annoncerede bidragsforhøjelse 37. Nykredit fremsendte ved brev af 17. marts 2010 en redegørelse for, hvorfor de mener, at den annoncerede forhøjelse af administrationsbidraget

16 16/51 ikke strider mod de tilsagn, som blev afgivet den 10. oktober 2003 i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen. Det fremgår bl.a.: Det er ikke aftalt og har på intet tidspunkt været forudsat, at tilsagnet om bidragsnedsættelsen skulle være tidsubegrænset eller have en varighed, der går ud over bindingerne i samarbejdsaftalen med de lokale og regionale pengeinstitutter. 38. Nykredit anfører om den tidsmæssige udstrækning af tilsagn (5), at tilsagnet blev opfyldt, da bidragsnedsættelsen blev gennemført den 15. oktober Til støtte herfor anfører Nykredit, at: Tilsagnet indeholder ikke oplysninger om den tidsmæssige udstrækning af forpligtelsen. Det har formodningen mod sig, at Nykredit har tilbudt eller accepteret at indgå en maksimumsprisbinding uden reguleringsmekanisme på tidsubestemt grundlag. Rent forretningsmæssigt er det utænkeligt, at en virksomhed vil binde sig til en fast pris i en ubestemt fremtid uanset hvordan konjunkturerne og markedet udvikler sig. En sådan fortolkning er tillige uforenelig med hensynene bag Konkurrenceloven, drøftelserne under tilsagnsforhandlingerne samt Konkurrencestyrelsens efterfølgende udmeldinger. Allerede af det oprindelige udkast til tilsagn, som Konkurrencestyrelsen selv udarbejdede og sendte til Nykredit 29. august 2003, fremgik det [ ], at reduktionen af bidragssatsen skulle være tidsbegrænset til de første x år [samme som i pkt. (1)]. Konkurrencestyrelsens daværende direktør Finn Lauritzen og Nykredits koncernchef Peter Engberg Jensen drøftede dette udkast telefonisk den 1. september Under disse drøftelser var der parterne imellem ligeledes en fælles forståelse af, at en eventuel bidragsnedsættelse ikke skulle have karakter af en varig prisbinding for Nykredit. I det endelige tilsagn indsattes ikke nogen udtrykkelig bestemmelse om tilsagnets tidsmæssige udstrækning, hvilket, ud fra forløbet op til tilsagnenes afgivelse, dokumenterer, at Konkurrencerådet ikke har haft til hensigt, at tilsagnet skulle være tidsubegrænset. I sine meddelelser til offentligheden har Konkurrencestyrelsen vedvarende formuleret sig på en måde. der klart understøtter, at tilsagnet ikke er tidsubegrænset. I forbindelse med Konkurrencerådets møde den 3. november 2004, Opfølgning på tilsagn afgivet i fusionen mellem Nykredit og Totalkredit, udtaler Konkurrencestyrelsen, at [t]ilsagnet er gennemført den 15. oktober En tilsvarende udtalelse findes i KonkurrenceNyt 1 januar Såfremt tilsagnet vurderedes at være tidsubegrænset, ville Konkurrencestyrelsen med al sandsynlighed have anvendt en anden formulering, som for eksempel at tilsagnet fortsat efterleves. I KonkurrenceNyt 1 ja-

17 17/51 nuar 2005 udtaler Konkurrencestyrelsen endvidere: Nykredit har i forbindelse med introduktionen af deres RenteMaxlån fastholdt den bidragssats, som er fastsat i tilsagnene (understregning foretaget) Såfremt Konkurrencestyrelsen var af den opfattelse, at tilsagnet var tidsbegrænset, ville Konkurrencestyrelsen næppe have formuleret sig på en måde, der klart udtrykker, at Nykredit kunne have foretaget en forhøjelse af bidragssatsen i januar 2005, men alligevel valgte at fastholde niveauet. 39. Nykredit anfører videre: Tilsagnene må under alle omstændigheder anses for udløbet senest den 1. april 2010, hvor de sidste bindinger i aftalen med pengeinstitutterne udløber. [ ] Det er på denne baggrund Nykredits klare opfattelse, at tilsagnet om nedsættelse af bidragssatsen ikke er tidsubegrænset, at Nykredit har efterlevet tilsagnet og ikke længere er forpligtet heraf, og at tilsagnet under alle omstændigheder har udtømt sine retsvirkninger senest på det tidspunkt, hvor Nykredit forhøjer bidragssatsen. 40. Om de aftaleretlige aspekter af tilsagnsforhandlingerne anfører Nykredit: Parterne har i fællesskab forhandlet tilsagnene, og manglen på en egentlig klausul, der regulerer den tidsmæssige udstrækning af tilsagnene kan på ingen måde lægges Nykredit til last. Det følger af almindelige anerkendte fortolkningsprincipper, at hvis det er uklart hvad løftegiveren binder sig til, må løftet fortolkes i overensstemmelse med den forståelse, der er gunstigst for løftegiveren. 41. Samlet konkluderer Nykredit: De tilsagn, som Nykredit afgav i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen med Totalkredit, er ikke til hinder for [ ] den af Nykredit varslede bidragsforhøjelse. Tilsagnet om bidragsnedsættelsen blev opfyldt ved bidragsnedsættelsens gennemførelse den 15. november 2003 og er under alle omstændigheder bortfaldet den 1. april 2010, hvor de sidste bindinger i aftalegrundlaget med pengeinstitutterne udløber. Selv hvis Konkurrencestyrelsen måtte finde, at dette ikke er tilfældet, er markedsforholdene og de forudsætninger, der lå til grund for afgivelsen af tilsagnet ændret så væsentligt siden da, at tilsagnet må anses for bortfaldet.

18 18/51 I øvrigt bemærkes, at tilsagnet alene forpligter Nykredit og at der således ikke er andre aktører, herunder konkurrenter som Realkredit Danmark og Nordea Kredit eller koncernforbundne selskaber som Totalkredit, der er underlagt begrænsninger i forhold til prisfastsættelsen. Det vil således under de under de konjunkturforhold være et udtryk for urimelig forskelsbehandling at kræve tilsagnet opretholdt. 42. Nykredits redegørelse indeholder dertil også beskrivelse af de ifølge Nykredit ændrede forudsætninger for at drive realkreditvirksomhed og baggrunden for Nykredits ønske om bidragsforhøjelser. Disse beskrivelser inddrages ikke i nærværende sag, som alene vedrører den juridiske fortolkning af den tidsmæssige udstrækning af tilsagn (5) om bidragsnedsættelse, som afgivet over for Konkurrencerådet i Konkurrencestyrelsen vil dog efter omstændighederne og henset til tilsagnets karakter og den tid, der er gået, siden tilsagn (5) blev afgivet, være indstillet på at vurdere, om de faktiske forhold, herunder de markedsmæssige og regulatoriske forhold, har ændret sig i et sådant omfang, at tilsagnet bør ændres eller ophæves Sagsforløbet i Sagen forløb over en periode fra den 4. juni 2003, hvor Peter Engberg Jensen første gang orienterede Konkurrencestyrelsens daværende direktør Finn Lauritzen om Nykredits planer om at overtage Totalkredit til dagen for Konkurrencerådets afgørelse, den 14. oktober I perioden var der en række møder mellem Nykredit og styrelsen om de konkurrenceretlige problemstillinger i sagen med deltagelse af Nykredits ledelse og eksterne advokater, samt styrelsens direktion m.fl. Dertil var der løbende telefoniske drøftelser mellem Nykredits daværende koncerndirektør/nuværende koncernchef Peter Engberg Jensen og Konkurrencestyrelsens daværende direktør Finn Lauritzen. 46. Den 21. august 2003 sendte styrelsen en oversigt til parterne over de punkter, som ifølge styrelsen nødvendiggjorde tilsagn, samt en oversigt over de former for tilsagn, som styrelsen vurderede var nødvendige. 47. Den 28. august 2003 sendte parterne deres første udkast til tilsagn til styrelsen. Herefter fremsendte parterne en række udkast til tilsagn, herunder fem på hinanden følgende udkast af 4. september, 8. september, 9. september, 10. september og 18. september 2003 omhandlende bl.a. tilsagn om bidragsnedsættelse samt den endelige udgave af tilsagnene, som blev underskrevet af parterne den 10. oktober En oversigt over de forskellige udkast til tilsagn (5) er indsat i tabel 1 nedenfor.

19 19/51 Tabel 1: Oversigt over de forskellige udkast til tilsagn (5) Tekst Konkurrencestyrelsens (5) Porteføljeprovisionen (litra H) på 0,15 pct. skal knyttes til den enhver tid værende størrelse af Nykredit/Totalkredits bidragssats, således at ændringer i udkast af 21/8-03 denne Parternes 1. udkast af 28/8-03 Konkurrencestyrelsens udkast af 29/8-03 Parternes reviderede udkast af 4/9-03 fører til en procentvis tilsvarende ændring af provisionssatsen. 1 e) Porteføljeprovision Nykredit / Totalkredit er enig med Konkurrencestyrelsen i, at porteføljeprovisionen ikke bør være en fastlåst størrelse, men principielt variabel. Variabiliteten kan ikke i dag sættes på formel, fordi forudsætningerne for formaliseringen ikke er kendte - f. eks. fremtidige Basel-regler, fremtidige tabsforløb, fremtidige omkostningsforbrug ved kundeservicering mv. Parterne har derfor, som substitut for en formalisering, over for hinanden tilkendegivet en forpligtelse til løbende at revurdere samarbejdets vilkår og honoreringsstrukturer, herunder porteføljeprovisionen, jf. aftaleskitsens pkt. 4 D. Parterne er indstillet på, at overføre denne forpligtelse til den samarbejdsaftale, der styrer det fremtidige forretningsmæssige samarbejde samt holde Konkurrencestyrelsen orienteret om administrationen af dette delelement i samarbejdsaftalen. (5) I de første x år [samme x som i pkt. (1)] reducerer NT formidlingshonoraret fra 0,15 pct. til (0,15 0,X) pct.) og det samlede gennemsnitlige bidrag for privatsegmentet med 3*0,X pct. NT kan dog forøge bidragene ud over dette niveau, såfremt selskabet godtgør, at en forøgelse af bidragene er nødvendig for, at egenkapitalen med tilstrækkelig sikkerhed opfylder lovgivningens krav. 2 (5) Bidragsnedsættelse m.m. I forbindelse med fusionens gennemførelse nedsættes bidraget for nye lån til kernekunder i Nykredit Realkredit A/S til 0,50% ved fuld belåning. NT er enig med Konkurrencestyrelsen i, at porteføljeprovisionen er variabel. Parterne vil derfor løbende revurdere samarbejdets vilkår og honoreringsstrukturer, herunder porteføljeprovisionen. Parternes reviderede udkast af 8/9-03 NT vil genindføre gratis indskrivning af egne obligationer i VP. (5) Bidragsnedsættelse m.m. I forbindelse med fusionens gennemførelse nedsættes bidraget for nye lån til kernekunder i Nykredit Realkredit A/S til 0,50% ved fuld belåning. Tilsvarende nedsættelse gives til øvrige kunder. NT er enig med Konkurrencestyrelsen i. at porteføljeprovisionen er variabel. Parterne Bidrag og provisioner er variable. NT vil derfor løbende revurdere samarbejdets vilkår og honoreringsstrukturer, herunder porteføljeprovisionen bidrag og provisioner. Parternes reviderede tilsagn af 9/9-03 NT vil genindføre gratis indskrivning af egne obligationer i VP snarest muligt og senest medio (5) Bidragsnedsættelse m.m. I forbindelse med fusionens gennemførelse nedsættes bidraget for nye lån til kernekunder i Nykredit Realkredit A/S til 0,50% ved fuld belåning. Tilsvarende nedsættelse gives til øvrige kunder og ved andre belåningsgrader. Bidrag og provisioner er variable. NT vil løbende revurdere samarbejdets vilkår og honoreringsstrukturer, herunder bidrag og provisioner. Parternes reviderede tilsagn af 10/9-03 NT vil genindføre gratis indskrivning af egne obligationer i VP snarest muligt og senest den 1. juli medio (5) Bidragsnedsættelse m.m. I forbindelse med fusionens gennemførelse nedsættes bidraget for nye lån til kerne-

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT MILEPÆLE I NYKREDIT-SAGEN Oktober 2003: Februar/ Marts 2010: Juni 2010: KR godkender

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS

MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS 21-12-2016 16/01012 JKM, CBO Konkurrencerådets møde 21. december 2016 MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere