: Tandlæge Flemming Harder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder"

Transkript

1 : Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Benedikte Havskov Hansen) 1. Den påklagede afgørelse og sagens baggrund 1.1. Tandlæge Flemming Harder har ved foreløbigt klageskrift af 6. august 2001 og endeligt klageskrift af 14. august 2001 for Konkurrenceankenævnet indbragt en afgørelse truffet af Konkurrencestyrelsen den 6. juli 2001 vedrørende Dansk Tandlægeforenings obligatoriske praksisforsikring. Baggrunden for Konkurrencestyrelsens afgørelse var en henvendelse fra Flemming Harder, der klagede over, at han ligesom alle privat praktiserende tandlæger i Danmark er forpligtet til at betale til den praksisforsikring, som Dansk Tandlægeforening har tegnet i Forsikringsselskabet Codan I overenskomst indgået mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringens Forhandlingsudvalg om tandlægehjælp er i 50 aftalt følgende: "Af det tandlægen tilkomne honorar fratrækker amtet det til enhver tid mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalte bidrag til kollektive forsikringer og til Dansk Tandlægeforenings Tryghedsordninger og indbetaler dette direkte til Dansk Tandlægeforenings Tryghedsordninger." I anledning af Flemming Harders klage anmodede Konkurrencestyrelsen ved skrivelser af 7. marts 2001 Sundhedsministeriet og Sygesikringens Forhandlingsudvalg om en udtalelse i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, jf. 2, stk. 2, om, hvorvidt "praksisforsikringen er en kollektiv forsikringsordning som nævnt i overenskomstens 50", og hvorvidt det i givet fald "er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, at praksisforsikringen tegnes i forsikringsselskabet Codan". Som svar på denne anmodning meddelte Sundhedsministeriet ved skrivelse af 17. april 2001, at "Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikring, der er etableret pr. 1. april 1990, er omfattet af bestemmelsen vedr. kollektive forsikringsordninger i sygesikringsoverenskomstens 50, som Sundhedsministeriet har godkendt i henhold til sygesikringslovens 26, stk. 2.

2 Dansk Tandlægeforenings adgang til at etablere den kollektive praksisforsikring er således en direkte følge af offentlig regulering, og en evt. konkurrencebegrænsning er således efter Sundhedsministeriets opfattelse omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2. Hvilke forsikringsselskaber Dansk Tandlægeforening indgår aftaler med er imidlertid ikke reguleret i overenskomsten. Sundhedsministeriet vil i den forbindelse gerne tilføje, at man finder, at det er af stor betydning, at der er etableret en ordning for borgerne på tandplejeområdet, der baserer sig på principperne i patientforsikringsloven. Med den eksisterende praksisforsikringsordning på tandlægeområdet er der sikret de privatpraktiserende tandlægers patienter en ordning, der i erstatningsmæssig henseende stiller dem mindst lige så godt som efter patientforsikringsloven fra 1991, der alene omfatter sygehussektoren. Det forhold, at patientforsikringsordningen er etableret som en kollektiv ordning, sikrer bl.a., at den enkelte patient er dækket a forsikringsordningen. Hvis der ikke var tale om en kollektiv ordning, ville der ikke være sikkerhed for, at alle tandlæger ville tegne forsikringen og overholde forsikringsbetingelser med hensyn til indbetaling af præmier." Ved skrivelser af 4. og 17. april 2001 afgav Sygesikringens Forhandlingsudvalg tilsvarende udtalelse Ved Konkurrencestyrelsens afgørelse af 6. juli 2001 meddeltes Flemming Harder følgende: "Det er styrelsens vurdering, at der ikke i henhold til Konkurrenceloven kan gribes ind over for Dansk Tandlægeforenings praksisforsikring. Ifølge konkurrencelovens 2, stk. 2 finder Konkurrenceloven ikke anvendelse på konkurrencebegrænsninger, der er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering. Pligten til at indbetale til praksisforsikringen følger af tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten skal godkendes af Sundhedsministeren, jf. 26 i lov om offentlig sygesikring. Der er derfor tale om en aftale, der er omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2. Pligten til at have en praksisforsikring kan styrelsen derfor ikke gribe ind overfor. Det forhold, at praksisforsikringen skal tegnes i Codan, er således det eneste forhold, der kan bedømmes efter Konkurrenceloven. Konkurrencelovens 6 indeholder et forbud mod, at virksomheder mv. indgår aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. For at styrelsen kan gribe ind overfor en aftale, er det en betingelse, at den konkurrencebegrænsning, der er aftalt, mærkbart påvirker konkurrencen negativt på det relevante marked. Det er styrelsens vurdering, at der ikke foreligger en sådan konkurrencebegrænsning på markedet for erhvervsansvarsforsikring, idet Codan s aftale med Dansk Tandlægeforening om praksisforsikring kun udgør omkring 2 \% af de samlede bruttopræmieindtægter på markedet for erhvervsansvarsforsikring.

3 Det er endvidere styrelsens opfattelse, at konkurrencen på markedet for tandlægeydelser ikke begrænses mærkbart, idet forsikringspræmien på grund af tegningspligten indgår i den enkelte tandlæges omkostningsportefølje med forholdsmæssigt lige store, men ret beskedne, beløb. Codan har således oplyst, at de samlede præmieindtægter af praksisforsikringen i 1999 udgjorde ca. 14 mio. kr. Dansk Tandlægeforenings Tryghedsordninger har oplyst, at der primo april 2001 er i alt medlemmer, der er omfattet af praksisforsikringen det vil sige gennemsnitlig årlig præmie på ca kr." 2. Parternes påstande Tandlæge Flemming Harder har for Konkurrenceankenævnet nedlagt påstand om, at Konkurrencestyrelsens afgørelse af 6. juli 2001 ophæves. Konkurrencerådet har påstået principalt afvisning, subsidiært stadfæstelse. 3. Klagers argumentation Samarbejdsaftalen mellem Dansk Tandlægeforening og Codan indebærer, at medlemmer af tandlægeforeningen har pligt til at tegne praksisforsikring i Codan. Forsikringspræmien beregnes på grundlag af tandlægens omsætning med Sygesikringen. Tandlægeforeningen oppebærer en provision på 5 \% af forsikringspræmien. Da Dansk Tandlægeforening forestår forhandlingerne med Sygesikringen, er medlemskab af foreningen en forudsætning for at få andel i sygesikringsmidlerne, og tandlægen er således bundet til foreningen og dermed også forpligtet til at tegne forsikring i Codan. Ordningen indebærer således, at danske tandlæger ikke kan vælge, hvor og hvordan og til hvilken præmie de ønsker at være forsikrede, og ordningen må derfor efter klagers opfattelse anses for konkurrencebegrænsende. Efter klagerens opfattelse er den konkurrencebegrænsning, der følger af den obligatoriske praksisforsikring, ikke en direkte eller nødvendig følge af lov. Det anerkendes, at det følger af konkurrencelovens 2, stk. 4, at afgørelse herom træffes af den myndighed, der har fastsat reguleringen. Efter klagerens opfattelse er der imidlertid tale om et indgreb i foreningsfriheden, når det er en forudsætning for at blive omfattet af overenskomsten med Sygesikringen og dermed få tilskud via sygesikringsordningen, at tandlægen er medlem af Dansk Tandlægeforening. En sådan statslig organisationstvang er som udgangspunkt i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 11, jf. herved Heide-Jørgensen i U 2001B.266, og Werlauff i U 2001B.261. Under alle omstændigheder er det ikke en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, at forsikring skal tegnes netop i Codan. Aftalen om placering af praksisforsikringen i Codan begrænser konkurrencen på markedet for erhvervsansvarsforsikringer, idet andre forsikringsselskaber ikke har mulighed for at tilbyde de

4 privat praktiserende tandlæger tegning af sædvanlige forsikringer. Det bestrides, at der som anført af Konkurrencerådet ikke er tale om en mærkbar påvirkning af konkurrencen på markedet. 4. Konkurrencerådets argumentation 4.1. Ad den principale påstand: Det følger af konkurrencelovens 2, stk. 4, jf. 2, stk. 2, at kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt et forhold er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, tilkommer den pågældende myndighed/minister. Det falder således uden for Konkurrenceankenævnets saglige kompetence at omgøre Sundhedsministeriets og Sygesikringens Forhandlingsudvalgs afgørelse om, at praksisforsikringen er en direkte og nødvendig følge af lov. At Ankenævnet ikke kan behandle klagen, følger også modsætningsvis af konkurrencelovens 19, stk. 1, der indeholder en udtømmende opregning af de afgørelser, der kan påklages til Ankenævnet Ad den subsidiære påstand: Sundhedsministeriet og Sygesikringens Forhandlingsudvalg har truffet afgørelse om, at den obligatoriske praksisforsikring er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, og det følger herefter af konkurrencelovens 2, stk. 2, at der ikke er grundlag for at gribe ind over for forsikringen. De konkurrenceretlige regler er ikke anvendelige i relation til eksklusivforhold i de danske liberale erhverv, når eksklusivforholdene følger af offentlig regulering. Det falder endvidere uden for Rådets saglige kompetence at vurdere, hvorvidt et forhold er i strid med Menneskerettighedskonventionen, grundloven eller anden lovgivning, jf. konkurrencelovens 14. Der er heller ikke grundlag for at gribe ind over for forsikringsordningen i medfør af konkurrencelovens 6. Det forhold, at praksisforsikringen skal tegnes i Codan Forsikring, udgør således ikke en mærkbar konkurrencebegrænsning. 5. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke kan tage stilling til, om praksisforsikringsordningen er omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2, eller strider mod Menneskerettighedskonventionens artikel 11. Spørgsmål herom henhører under domstolene. Ved den påklagede afgørelse har Konkurrencestyrelsen imidlertid truffet afgørelse om, at det forhold, "at praksisforsikringen skal tegnes i Codan", som følge af manglende mærkbarhed ikke udgør en ulovlig konkurrencebegrænsning i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 1. Denne afgørelse kan, jf. konkurrencelovens 19, stk. 1, påklages til Konkurrenceankenævnet, og klagers indlæg omfatter en påklage af dette forhold. Ankenævnet tager derfor klagen over dette forhold under påkendelse Praksisforsikringen er en kollektiv patientforsikring, som er etableret i henhold til tandlægeoverenskomstens 50, og som ifølge Sundhedsministeriets skrivelse af 17. april 2001 derfor er en direkte følge af offentlig regulering. Forsikringen tegnes af tandlægeforeningen og omfatter obligatorisk alle her i landet privat praktiserende tandlæger, som er medlemmer af Dansk

5 Tandlægeforening. Det er ikke reguleret i tandlægeoverenskomsten, i hvilket forsikringsselskab den kollektive praksisforsikring skal tegnes af Dansk Tandlægeforening, men det er en følge af forsikringens karakter, at den tegnes hos en enkelt forsikringsgiver, og dette forhold har herefter ikke kunnet tages under bedømmelse af Konkurrencerådet. Den påklagede afgørelse vil derfor være at ophæve og sagen afvises fra konkurrencemyndighederne. Herefter bestemmes: Konkurrencestyrelsens afgørelse af 6. juli 2001 ophæves, og sagen afvises fra konkurrencemyndighederne. Klagegebyret tilbagebetales til klager. Jens Fejø Ole Jess Olsen Børge Dahl

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere