Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring"

Transkript

1 Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

2 Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen, herunder de i forsikringstagerens tjeneste værende personer samt enhver anden, der er anført som sikrede i forsikringsaftalen. 2. Dækningsomfang Erhvervsansvar 2.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af sikredes virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Produktansvar 2.2 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Forureningsansvar 2.3 Forsikringen dækker ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende stykke anførte begrænsninger. 3. Særlige udvidelser Nye selskaber 3.1 Forsikringen dækker automatisk nye selskaber, som sikrede stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, forudsat at: det stiftede eller opkøbte selskabs aktiviteter ikke adskiller sig væsentligt fra sikredes, fyldestgørende information om det stiftede eller opkøbte selskab gives til CNA Europe inden for 30 dage af handelens afslutning eller nogen anden periode accepteret af CNA Europe, CNA Europe forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise dækning af det nye selskab eller at fastsætte særlige betingelser for dette, når ovenstående information er modtaget. 2

3 Retsmøde 3.2 Forsikringen dækker omkostninger som sikrede pådrager sig i forbindelse med ansattes deltagelse i retsmøder, som vedrører krav anmeldt og dækket under nærværende forsikring. Dækningen ydes med følgende rater: virksomhedens ledelse, inkl. afdelingschefer: DKK pr. dag øvrige ansatte: DKK pr. dag. Varetægt 3.3 Uanset forsikringsbetingelsernes pkt er forsikringen udvidet til at dække skade på: personlige ejendele (herunder køretøjer og deres indhold) tilhørende forsikringstagerens besøgende og medarbejdere, og lokaler, som er udlånt eller udlejet til forsikringstageren. Behandling/Bearbejdning 3.4 Forsikringen dækker skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har påtaget påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde: såfremt skaden sker under hvervets udførelse med en dækningssum på DKK pr. skade og pr. år, eller såfremt skaden sker efter hvervets udførelse som en følge af dette med den i forsikringsaftalen for Produktansvar anførte dækningssum. Kontraktsansvar 3.5 Forsikringen dækker ansvar, som sikrede har påtaget sig i henhold til kontrakt, i det omfang sikrede også ville have været ansvarlig uden for kontrakt. Uanset forsikringsbetingelserne pkt dækker forsikringen driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, såfremt: det indirekte tab er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingsskade; sikrede har benyttet gyldigt vedtagne salgs- og leveringsbetingelser, som indeholder ansvarsbegrænsninger, der (i afsnittet om produktansvar) fraskriver sikredes ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab; sikrede uanset ansvarsbegrænsningen bliver ansvarlig for et driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Komponentskade/-tab 3.6 Uanset forsikringsbetingelsernes pkt dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade eller tab vedrørende ting, som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, sammenføjet med eller på anden måde forbundet med eller benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. 3

4 Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes produkt eller ydelse må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd. Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften. Dækning sker med fradrag af værdien for sikredes produkt eller ydelse uden defekt. Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke. Afværgelse af skade 3.7 Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig. For denne dækning gælder en dækningssum på DKK pr. skade og pr. år. Indbyrdes ansvar 3.8 Forsikringen er udvidet til at omfatte indbyrdes ansvar mellem de sikrede selskaber. 4. Undtagelser Erhvervsansvar 4.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: 1. tilhørende sikrede, 2. forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt. Produktansvar 4.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for: 1. skade på eller tab vedrørende selve produktet eller ydelsen, 2. skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøjer eller til fremkaldelse af fare herfor, 4

5 3. skade på eller tab vedrørende ting tilhørende sikrede, 4. driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, 5. tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser. Generelle undtagelser 4.3 Forsikringen dækker ikke: 1. formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingsskade, 2. bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. Dette gælder dog ikke punitive damages, exemplary damages eller multiple damages, 3. ansvar for skader eller tab, forvoldt af sikrede med forsæt, eller hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge, 4. skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, 5. forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af: a. byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, b. jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder, hvad enten de udføres af sikrede eller andre, 6. ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler, medmindre tilsagnet findes i sikredes almindelige salgsog leveringsbetingelser og CNA Europe har godkendt tilsagnet, 7. ansvar, hvor sikrede ved aftale har fraskrevet sig ret til erstatning, og CNA Europe s ret til regres herved begrænses, medmindre: a. fraskrivelsen findes i sikredes almindelige indkøbsbetingelser, og CNA Europe har godkendt fraskrivelsen, eller b. fraskrivelsen findes i de af sikredes leverandør anvendte salgs og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende, 8. ansvar, som følge af asbest eller nogen materialer, der indeholder asbest i nogen mængde eller form, stråling, elektromagnetiske felter eller silica, 9. krig eller terror, 5

6 10. tab af data, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket tingsskade, 11. ansvar dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring eller anden specialforsikring, herunder: a. skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring, på disse forsikringsbetingelser, det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, b. skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, c. skade forvoldt af sikredes hund, d. skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, e. nuklear skade som defineret i 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader), f. arbejdsgiveransvar bortset fra differencekrav i Danmark, g. skade eller tab dækket af en professional ansvarsforsikring. 6

7 Professionel Ansvarsforsikring Teknologi & Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen, herunder de i forsikringstagerens tjeneste værende personer samt enhver anden, der er anført som sikrede i forsikringsaftalen. 2. Dækningsomfang Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab, herunder forsvarsomkostninger, som følge af krav i forbindelse med: Professionelt Ansvar 2.1 kontraktsbrud i forbindelse med leverance af teknologi- eller kommunikationsprodukter samt professionelle ydelser som følge af, at ydelsen ikke opfylder de aftalte specifikationer, eller at produktet ikke udfører den tiltænkte funktion, 2.2 uagtsomme handlinger eller undladelser i forbindelse med leverance af teknologi- eller kommunikationsprodukter samt professionelle ydelser, 2.3 teknologi- eller kommunikationsprodukters manglende opfyldelse af kontrakt i forhold til lovpligtige krav til kvalitet, funktion eller sikkerhed, Uautoriseret Adgang 2.4 uautoriseret adgang til en kundes netværk eller til kunders data lagret på sikredes netværk eller en kundes manglende adgang til sikredes netværk som følge af teknologi- eller kommunikationsprodukters eller professionelle ydelsers manglende evne til at modvirke computer virus eller hacking, Immaterielle Rettigheder 2.5 krænkelse af immaterielle rettigheder eller misbrug af forretningshemmeligheder, Bagtalelse og Injurier 2.6 bagtalelse eller injurier mod en person eller virksomhed eller nedsættende omtale af deres produkt eller ydelse, Fortrolig Information og Krænkelser 2.7 videregivelse af fortrolig information eller krænkelse af frihed, ære eller privatlivets fred. 3. Særlige udvidelser Nye selskaber 3.1 Forsikringen dækker automatisk nye selskaber, som sikrede stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, forudsat at: 7

8 1. det stiftede eller opkøbte selskabs aktiviteter ikke adskiller sig væsentligt fra sikredes, 2. fyldestgørende information om det stiftede eller opkøbte selskab gives til CNA Europe inden for 30 dage af handelens afslutning eller nogen anden periode accepteret af CNA Europe, 3. CNA Europe forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise dækning af det nye selskab eller at fastsætte særlige betingelser for dette, når ovenstående information er modtaget. Retsmøde 3.2 Forsikringen dækker omkostninger som sikrede pådrager sig i forbindelse med ansattes deltagelse i retsmøder, som vedrører krav anmeldt og dækket under nærværende forsikring. Dækningen ydes med følgende rater: 1. virksomhedens ledelse, inkl. afdelingschefer: DKK pr. dag 2. øvrige ansatte: DKK pr. dag. Dokumenter 3.3 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab som følge af krav i forbindelse med skade på eller tab af dokumenter (herunder elektroniske data) tilhørende andre, som er i sikredes varetægt eller er overladt til tredjemand af sikrede. Uanset den iøvrigt i forsikringsaftalen aftalte selvrisiko, gælder der for denne dækning en selvrisiko på DKK pr. skade. Udestående honorar afværgelse af krav 3.4 Forsikringen dækker sikredes krav vedrørende sikredes egne honorarer og udgifter, som sikredes kunde tilbageholder (herunder honorarer og udgifter, som sikrede er forpligtet til at afregne til en underleverandør på det tidspunkt, hvor sikredes kunde tilbageholder betalingen), og som har berettigelse i kontrakt, forudsat at: 1. sikrede ikke med rimelig sikkerhed retsmæssigt kan inddrive det skyldige beløb, 2. der er skriftligt bevis for, at inddrivelse af det skyldige beløb medføre, at sikredes kunde vil rejse et erstatningskrav på et større beløb, og at et sådant større beløb vil være dækket af nærværende forsikring, og 3. dækning af det skyldige beløb med rimelig sandsynlighed vil føre til fuld og endelig afgørelse af alle kendte eller potentielle krav fra sikredes kunde. D ækingen undtager sikredes driftstab samt eventuelle skatter, afgifter og lignende. I det omfang CNA Europe har ydet erstatning til sikrede i henhold til ovenstående, og der alligevel rejses krav mod sikrede, dækker CNA Europe alene med fradrag af den allerede udbetalte erstatning. 8

9 Underleverandører 3.5 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab som følge af teknologieller kommunikationsprodukter samt professionelle ydelser leveret til sikrede eller til andre på sikredes vegne af en selvstændig underleverandør eller konsulent i henhold til kontrakt. Uretsmæssige krav 3.6 Forsikringen dækker sikredes forsvarsomkostninger i forbindelse med falske, grundløse og uretsmæssige krav fra andre vedrørende tab, som ellers iøvrigt ville være omfattet af dækningen i henhold til pkt Ansattes forsætlige eller strafbare handlinger 3.7 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab som følge af ansattes forsætlige, uærlige, bedrageriske eller strafbare handlinger begået uden, at forsikringstageren eller virksomhedens ledelse var vidende herom. 4. Undtagelser Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar for krav, som følge af: 4.1 person- eller tingsskade. Dette gælder dog ikke: 1. person- eller tingsskade som følge af professionelle ydelser leveret mod et honorar, 2. tinggskade som følge af skade på eller tab af dokumenter som nævnt under pkt. 3.3, 4.2 forsætlige, uærlige, bedrageriske eller strafbare handlinger eller undladelser. Dette gælder dog ikke: 1. forsvarsomkostninger som nævnt under pkt. 3.6, 2. handlinger begået af ansatte som nævnt under pkt. 3.7, 4.3 enhver form for forurening, kontaminering eller stråling, herunder elektromagnetiske felter og silica, 4.4 omkostninger, udgifter eller erstatning forbundet med reparation, istandsættelse, omlevering, udbedring eller tilbagekaldelse af sikredes produkter, 4.5 tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse end, hvad der følger af de almindelige erstatningsregler, herunder andres ansvar, påtaget af sikrede i kontrakt, medmindre sikrede ville have været ansvarlig uden for kontrakt, 4.6 prisgaranti eller prisoverslag, der ikke holder, 4.7 svigt i forsyningen af internetadgang eller ydelser som er tilgængelige på internettet (udover svigt som er forårsaget af sikrede), strøm, gas, elektricitet, satellitsignal eller telekommunikation, 4.8 faktisk eller påstået patentkrænkelse, 9

10 4.9 sikredes eller en ulydig medarbejders misbrug af andres forretningshemmeligheder, 4.10 asbest eller nogen materialer, der indeholder asbest i nogen mængde eller form, 4.11 krig eller terror, Forsikringen dækker endvidere ikke: 4.12 erstatningsansvar for krav rejst af forsikringstageren selv eller nogen anden, der er anført som sikrede i forsikringsaftalen, samt personer eller virksomheder med ejerskab i forsikringstageren eller nogen anden sikrede, 4.13 krav om tilbagebetaling af honorar, vederlag, udgifter eller lignende opkrævet af eller på vegne af sikrede udover hvad der følger af pkt. 3.4, 4.14 omkostninger, udover forsvarsomkostninger, i forbindelse med opfyldelse af et fogedforbud, 4.15 bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. Dette gælder dog ikke punitive damages, exemplary damages eller multiple damages, 4.16 skade eller tab dækket af en erhvervs- og produktansvarsforsikring 4.17 professionelle ydelser som advokat, arkitekt, ejendomsmægler, ingeniør (bortset fra IT-ingeniør), finansrådgiver, forsikringsmægler, landmåler, læge eller anden sundhedsrådgiver eller revisor. 10

11 Kombineret Ansvarsforsikring Teknologi & Kommunikation Generelle Betingelser 5. Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i forsikringsaftalen anførte geografiske område. 6. Forsikringsperioden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: 1. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning, 2. det tidspunkt, hvor sikrede eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, a. at der er indtrådt en skade eller et tab, eller b. at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til CNA Europe mere end 2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til CNA Europe senest 2 år efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning, og anmelder dette til CNA Europe senest 5 år efter forsikringens ophør. Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før forsikringens ikrafttrædelse eller en eventuel retroaktiv dato anført i forsikringsaftalen. 7. Forsikringssummer Policens forsikringssummer er den højeste grænse for CNA Europe s forpligtelse for erstatningskrav, som er rejst mod sikrede inden for forsikringsperioden. CNA Europe har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav ret til at betale forsikringssummen til dækning af dette krav. CNA Europe skal herefter være fri for alt ansvar i relation til forsikringen, herunder pligten til at betale forsvarsomkostninger samt til at forsvare sikrede. Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med CNA Europe s skriftlige godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes som angivet i 11

12 forsikringsaftalen. I det omfang omkostninger og renter dækkes i tillæg til forsikringssummen, og dækningssummerne er mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, CNA Europe skal betale. Selvrisiko beregnes af enhver skade og ethvert tab, herunder forsvarsomkostninger, som angivet i forsikringsaftalen. 8. Maksimumdækning for serieskader Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttrædelse eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skade eller tab, der er konstateret før den i forsikringsaftalens ikrafttrædelse eller en eventuel retroaktiv dato anført i forsikringsaftalen, dækker policen ikke disse skader/tab. 9. Anmeldelse af forandringer Såfremt der sker væsentlige ændringer i sikredes virksomhed, skal dette omgående anmeldes til CNA Europe, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter CNA Europe i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. 10. Anmeldelse af omstændigheder Såfremt sikrede i forsikringsperioden bliver opmærksom på omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, skal det anmeldes til CNA Europe inden forsikringens ophørsdato. Sådan anmeldelse skal indeholde en nærmere beskrivelse af årsagen til at forvente et sådant krav samt grundlaget for den eventuelle erstatningspligt. Hvis sikrede har givet sådan anmeldelse til CNA Europe, skal ethvert krav som efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til CNA Europe, og som kan tilskrives sådanne omstændigheder, anses for rejst samtidig med, at der blev givet anmeldelse om de pågældende omstændigheder. 11. Anmeldelse af skade Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det omgående anmeldes til CNA Europe. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med CNA Europe s samtykke, og CNA Europe træffer i øvrigt bestemmelse om sagens 12

13 behandling. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afsllutning. I det omfang, CNA Europe har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 12. Andre forsikringer mod samme risiko I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 13. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal CNA Europe straks informeres herom. Betales præmien ikke, sender CNA Europe en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. CNA Europe er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, såfremt en sådan påmindelse er udsendes. 14. Fornyelse og opsigelse Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke fornyes den automatisk for et år ad gangen. 15. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 13

14 NetProtect - Elektronisk Forsikring

15 Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert elektronisk netværk (netværket), som ejes eller drives af sikrede eller af en ekstern IT-leverandør, til hvem sikrede har udliciteret driften af netværket, herunder sikredes elektroniske data lagret på netværket. Enhver netbankskonto tilhørende det i forsikringsaftalen anførte CVR nr. Hvilke tab og omkostninger er dækket? Basis dækning Elektronisk tyveri Elektronisk tyveri, herunder sikredes udgifter til at fastslå at der foreligger tyveri (over selvrisikobeløbet), af sikredes: penge (inklusiv renter fra tidspunktet for tyveriet og indtil det opdages) indestående på netbankskonti, herunder på kassekredit, i Europa, varer, som følge af en uautoriseret forsendelse af varerne, foretaget i forsikringsperioden af en ekstern person via sikredes netværk. Udvidet dækning I tillæg til dækningen for Elektronisk tyveri dækkes følgende: Netværks- og datatab Rimelige og nødvendige omkostninger til genopretning af netværket og genetablering af data som følge af hacking, virus, denial of service angreb eller betjeningsfejl, som finder sted i forsikringsperioden. Forsikringen dækker omkostninger i op til 12 måneder fra det tidspunkt, da sikrede først blev bekendt med angrebet eller fejlen. Driftstab og meromkostninger Sikredes tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) samt rimelige og nødvendige omkostninger afholdt for at genoptage virksomhedens drift som følge af hacking, virus eller denial of service angreb, som finder sted i forsikringsperioden. Dækningen starter med på det tidspunkt, hvor virksomhedens drift afbrydes og afsluttes med det tidligste af følgende tidspunkter: det tidspunkt, hvor virksomhedens drift er genoprettet til det samme niveau som inden abrydelsen, 120 dage efter afbrydelsen startede. CNA NetProtect - Elektronisk Forsikring

16 Elektronisk afpresning Løsepenge og rimelige og nødvendige omkostninger til afværgelse af en overhængende fare for: skade på netværket, elektronisk tyveri af sikredes penge, tab, videregivelse eller uautoriseret brug af sikredes fortrolige oplysninger lagret på netværket, hel eller delvis afbrydelse eller ødelæggelse af sikredes hjemmeside, som følge af en trussel fremsat mod sikrede af en afpresser i forsikringsperioden. Hvad er ikke dækket? Undtagelser gældende for Elektronisk tyveri : tyveri af sikredes penge, som skyldes fejl begået af banken eller dens ansatte, herunder ved medvirken, eller brist i bankens sikkerhedsprocedurer. Undtagelser gældende for Netværks- og datatab, Driftstab og meromkostninger : fysisk skade på netværk og data, forurening, fejlkonfigurering af netværket eller fejl i netværksarkitekturen, tab af immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder, indgreb i netværket fra politi eller efterretningstjeneste, svigt i forsyningen af internetadgang eller ydelser som er tilgængelige på internettet, strøm, gas, elektricitet, satellitsignal eller telekommunikation, under-/overspænding, elektromagnetisk stråling eller elektromagnetiske felter, slid og ælde, ansvar af enhver art. Generelle betingelser For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget i nærværende betingelser. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal CNA Europe straks informeres herom. Betales præmien ikke, sender CNA Europe en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. CNA Europe er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, såfremt en sådan påmindelse er udsendt. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke fornyes den automatisk for et år ad gangen. CNA NetProtect - Elektronisk Forsikring

17 Risikoforandring CNA Europe skal straks have besked, hvis den sikrede flytter, eller hvis virksomhedens aktiviteter ændres. CNA Europe afgør herefter, om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. Hvis forsikringstageren ikke giver besked som nævnt ovenfor, kan det medføre, at CNA Europe s erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. I tilfælde af et tab Hvis der sker et tab, eller der er umiddelbar fare for, at et tab vil ske, skal sikrede uden ophold og efter bedste evne forsøge at begrænse tabets omfang. Hvis der er tale om et dækningsberettiget tab, betaler CNA Europe rimelige omkostninger til at redde og/eller bevare det forsikrede. Et tab skal hurtigst muligt anmeldes til CNA Europe. Udbedring af tab må ikke ske, før CNA Europe har godkendt dette. Hvis CNA Europe forlanger det, skal sikrede dokumentere de enkelte tab og omkostninger. I tilfælde af et elektronisk tyveri Elektronisk tyveri skal anmeldes hurtigst muligt til CNA Europe og altid inden for 90 dage. Sikrede skal straks kontakte banken efter at være blevet opmærksom på tyveriet. Sikrede skal spærre for adgangen til netbankaftalen straks efter at være blevet opmærksom på, at en anden uberettiget har fået kendskab til login, adgangskode, nøglekort, sms-kode, back-up løsning eller lignende som kan anvendes til uautoriseret adgang til netbanksaftalen. Sikrede skal medvirke til opklaring af tyveriet. Sikkerhedsforskrifter Sikrede skal efterleve sædvanlige sikkerhedsforholdsregler for ekstern IT-kommunikation, herunder de sikkerhedsforholdsregler, der fremgår af virksomhedens netbanksaftale. Der skal være installeret internet-sikkerhedspakke i sikredes netværk og på de PC er hvorfra sikredes netbankskonti administreres, herunder firewall og anti-virussoftware, der automatisk opdateres. Sikrede skal anvende brugeridentifikation og personligt kodeord i sit netværk. Tilsidesættelse af disse forskrifter medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis tabet eller tyveriet sker som følge af tilsidesættelsen. Regres I det omfang CNA Europe udbetaler erstatning, indtræder det i sikredes rettigheder overfor tredjemand. Ejerskifte og konkurs Dækningen bortfalder ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks meddeles til CNA Europe. Konkurs betragtes som ejerskifte. Der foretages ingen tilbagebetaling af præmie ved ejerskifte. Forsikringssum og selvrisiko Policens forsikringssum er den højeste grænse for CNA Europe s forpligtelse for tab eller tyveri i forsikringsperioden. Selvrisiko/Karenstid gælder pr. forsikringsbegivenhed og pr. forsikringsdækning. Hvis der er flere selvricisi ved samme forsikringsbegivenhed, gælder hver enkelt selvrisiko separat for den enkelte forsikringsdækning. CNA NetProtect - Elektronisk Forsikring

18 Under dækningen for Elektronisk tyveri anses hver enkelt overførsel for en forsikringsbegivenhed. Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at CNA Europe og andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. CNA NetProtect - Elektronisk Forsikring

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere