Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring"

Transkript

1 Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

2 Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen, herunder de i forsikringstagerens tjeneste værende personer samt enhver anden, der er anført som sikrede i forsikringsaftalen. 2. Dækningsomfang Erhvervsansvar 2.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af sikredes virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Produktansvar 2.2 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Forureningsansvar 2.3 Forsikringen dækker ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende stykke anførte begrænsninger. 3. Særlige udvidelser Nye selskaber 3.1 Forsikringen dækker automatisk nye selskaber, som sikrede stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, forudsat at: det stiftede eller opkøbte selskabs aktiviteter ikke adskiller sig væsentligt fra sikredes, fyldestgørende information om det stiftede eller opkøbte selskab gives til CNA Europe inden for 30 dage af handelens afslutning eller nogen anden periode accepteret af CNA Europe, CNA Europe forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise dækning af det nye selskab eller at fastsætte særlige betingelser for dette, når ovenstående information er modtaget. 2

3 Retsmøde 3.2 Forsikringen dækker omkostninger som sikrede pådrager sig i forbindelse med ansattes deltagelse i retsmøder, som vedrører krav anmeldt og dækket under nærværende forsikring. Dækningen ydes med følgende rater: virksomhedens ledelse, inkl. afdelingschefer: DKK pr. dag øvrige ansatte: DKK pr. dag. Varetægt 3.3 Uanset forsikringsbetingelsernes pkt er forsikringen udvidet til at dække skade på: personlige ejendele (herunder køretøjer og deres indhold) tilhørende forsikringstagerens besøgende og medarbejdere, og lokaler, som er udlånt eller udlejet til forsikringstageren. Behandling/Bearbejdning 3.4 Forsikringen dækker skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har påtaget påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde: såfremt skaden sker under hvervets udførelse med en dækningssum på DKK pr. skade og pr. år, eller såfremt skaden sker efter hvervets udførelse som en følge af dette med den i forsikringsaftalen for Produktansvar anførte dækningssum. Kontraktsansvar 3.5 Forsikringen dækker ansvar, som sikrede har påtaget sig i henhold til kontrakt, i det omfang sikrede også ville have været ansvarlig uden for kontrakt. Uanset forsikringsbetingelserne pkt dækker forsikringen driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, såfremt: det indirekte tab er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingsskade; sikrede har benyttet gyldigt vedtagne salgs- og leveringsbetingelser, som indeholder ansvarsbegrænsninger, der (i afsnittet om produktansvar) fraskriver sikredes ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab; sikrede uanset ansvarsbegrænsningen bliver ansvarlig for et driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Komponentskade/-tab 3.6 Uanset forsikringsbetingelsernes pkt dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade eller tab vedrørende ting, som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, sammenføjet med eller på anden måde forbundet med eller benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. 3

4 Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes produkt eller ydelse må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd. Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften. Dækning sker med fradrag af værdien for sikredes produkt eller ydelse uden defekt. Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke. Afværgelse af skade 3.7 Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig. For denne dækning gælder en dækningssum på DKK pr. skade og pr. år. Indbyrdes ansvar 3.8 Forsikringen er udvidet til at omfatte indbyrdes ansvar mellem de sikrede selskaber. 4. Undtagelser Erhvervsansvar 4.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: 1. tilhørende sikrede, 2. forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt. Produktansvar 4.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for: 1. skade på eller tab vedrørende selve produktet eller ydelsen, 2. skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøjer eller til fremkaldelse af fare herfor, 4

5 3. skade på eller tab vedrørende ting tilhørende sikrede, 4. driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, 5. tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser. Generelle undtagelser 4.3 Forsikringen dækker ikke: 1. formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingsskade, 2. bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. Dette gælder dog ikke punitive damages, exemplary damages eller multiple damages, 3. ansvar for skader eller tab, forvoldt af sikrede med forsæt, eller hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge, 4. skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, 5. forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af: a. byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, b. jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder, hvad enten de udføres af sikrede eller andre, 6. ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler, medmindre tilsagnet findes i sikredes almindelige salgsog leveringsbetingelser og CNA Europe har godkendt tilsagnet, 7. ansvar, hvor sikrede ved aftale har fraskrevet sig ret til erstatning, og CNA Europe s ret til regres herved begrænses, medmindre: a. fraskrivelsen findes i sikredes almindelige indkøbsbetingelser, og CNA Europe har godkendt fraskrivelsen, eller b. fraskrivelsen findes i de af sikredes leverandør anvendte salgs og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende, 8. ansvar, som følge af asbest eller nogen materialer, der indeholder asbest i nogen mængde eller form, stråling, elektromagnetiske felter eller silica, 9. krig eller terror, 5

6 10. tab af data, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket tingsskade, 11. ansvar dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring eller anden specialforsikring, herunder: a. skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring, på disse forsikringsbetingelser, det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, b. skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, c. skade forvoldt af sikredes hund, d. skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, e. nuklear skade som defineret i 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader), f. arbejdsgiveransvar bortset fra differencekrav i Danmark, g. skade eller tab dækket af en professional ansvarsforsikring. 6

7 Professionel Ansvarsforsikring Teknologi & Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen, herunder de i forsikringstagerens tjeneste værende personer samt enhver anden, der er anført som sikrede i forsikringsaftalen. 2. Dækningsomfang Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab, herunder forsvarsomkostninger, som følge af krav i forbindelse med: Professionelt Ansvar 2.1 kontraktsbrud i forbindelse med leverance af teknologi- eller kommunikationsprodukter samt professionelle ydelser som følge af, at ydelsen ikke opfylder de aftalte specifikationer, eller at produktet ikke udfører den tiltænkte funktion, 2.2 uagtsomme handlinger eller undladelser i forbindelse med leverance af teknologi- eller kommunikationsprodukter samt professionelle ydelser, 2.3 teknologi- eller kommunikationsprodukters manglende opfyldelse af kontrakt i forhold til lovpligtige krav til kvalitet, funktion eller sikkerhed, Uautoriseret Adgang 2.4 uautoriseret adgang til en kundes netværk eller til kunders data lagret på sikredes netværk eller en kundes manglende adgang til sikredes netværk som følge af teknologi- eller kommunikationsprodukters eller professionelle ydelsers manglende evne til at modvirke computer virus eller hacking, Immaterielle Rettigheder 2.5 krænkelse af immaterielle rettigheder eller misbrug af forretningshemmeligheder, Bagtalelse og Injurier 2.6 bagtalelse eller injurier mod en person eller virksomhed eller nedsættende omtale af deres produkt eller ydelse, Fortrolig Information og Krænkelser 2.7 videregivelse af fortrolig information eller krænkelse af frihed, ære eller privatlivets fred. 3. Særlige udvidelser Nye selskaber 3.1 Forsikringen dækker automatisk nye selskaber, som sikrede stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, forudsat at: 7

8 1. det stiftede eller opkøbte selskabs aktiviteter ikke adskiller sig væsentligt fra sikredes, 2. fyldestgørende information om det stiftede eller opkøbte selskab gives til CNA Europe inden for 30 dage af handelens afslutning eller nogen anden periode accepteret af CNA Europe, 3. CNA Europe forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise dækning af det nye selskab eller at fastsætte særlige betingelser for dette, når ovenstående information er modtaget. Retsmøde 3.2 Forsikringen dækker omkostninger som sikrede pådrager sig i forbindelse med ansattes deltagelse i retsmøder, som vedrører krav anmeldt og dækket under nærværende forsikring. Dækningen ydes med følgende rater: 1. virksomhedens ledelse, inkl. afdelingschefer: DKK pr. dag 2. øvrige ansatte: DKK pr. dag. Dokumenter 3.3 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab som følge af krav i forbindelse med skade på eller tab af dokumenter (herunder elektroniske data) tilhørende andre, som er i sikredes varetægt eller er overladt til tredjemand af sikrede. Uanset den iøvrigt i forsikringsaftalen aftalte selvrisiko, gælder der for denne dækning en selvrisiko på DKK pr. skade. Udestående honorar afværgelse af krav 3.4 Forsikringen dækker sikredes krav vedrørende sikredes egne honorarer og udgifter, som sikredes kunde tilbageholder (herunder honorarer og udgifter, som sikrede er forpligtet til at afregne til en underleverandør på det tidspunkt, hvor sikredes kunde tilbageholder betalingen), og som har berettigelse i kontrakt, forudsat at: 1. sikrede ikke med rimelig sikkerhed retsmæssigt kan inddrive det skyldige beløb, 2. der er skriftligt bevis for, at inddrivelse af det skyldige beløb medføre, at sikredes kunde vil rejse et erstatningskrav på et større beløb, og at et sådant større beløb vil være dækket af nærværende forsikring, og 3. dækning af det skyldige beløb med rimelig sandsynlighed vil føre til fuld og endelig afgørelse af alle kendte eller potentielle krav fra sikredes kunde. D ækingen undtager sikredes driftstab samt eventuelle skatter, afgifter og lignende. I det omfang CNA Europe har ydet erstatning til sikrede i henhold til ovenstående, og der alligevel rejses krav mod sikrede, dækker CNA Europe alene med fradrag af den allerede udbetalte erstatning. 8

9 Underleverandører 3.5 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab som følge af teknologieller kommunikationsprodukter samt professionelle ydelser leveret til sikrede eller til andre på sikredes vegne af en selvstændig underleverandør eller konsulent i henhold til kontrakt. Uretsmæssige krav 3.6 Forsikringen dækker sikredes forsvarsomkostninger i forbindelse med falske, grundløse og uretsmæssige krav fra andre vedrørende tab, som ellers iøvrigt ville være omfattet af dækningen i henhold til pkt Ansattes forsætlige eller strafbare handlinger 3.7 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab som følge af ansattes forsætlige, uærlige, bedrageriske eller strafbare handlinger begået uden, at forsikringstageren eller virksomhedens ledelse var vidende herom. 4. Undtagelser Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar for krav, som følge af: 4.1 person- eller tingsskade. Dette gælder dog ikke: 1. person- eller tingsskade som følge af professionelle ydelser leveret mod et honorar, 2. tinggskade som følge af skade på eller tab af dokumenter som nævnt under pkt. 3.3, 4.2 forsætlige, uærlige, bedrageriske eller strafbare handlinger eller undladelser. Dette gælder dog ikke: 1. forsvarsomkostninger som nævnt under pkt. 3.6, 2. handlinger begået af ansatte som nævnt under pkt. 3.7, 4.3 enhver form for forurening, kontaminering eller stråling, herunder elektromagnetiske felter og silica, 4.4 omkostninger, udgifter eller erstatning forbundet med reparation, istandsættelse, omlevering, udbedring eller tilbagekaldelse af sikredes produkter, 4.5 tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse end, hvad der følger af de almindelige erstatningsregler, herunder andres ansvar, påtaget af sikrede i kontrakt, medmindre sikrede ville have været ansvarlig uden for kontrakt, 4.6 prisgaranti eller prisoverslag, der ikke holder, 4.7 svigt i forsyningen af internetadgang eller ydelser som er tilgængelige på internettet (udover svigt som er forårsaget af sikrede), strøm, gas, elektricitet, satellitsignal eller telekommunikation, 4.8 faktisk eller påstået patentkrænkelse, 9

10 4.9 sikredes eller en ulydig medarbejders misbrug af andres forretningshemmeligheder, 4.10 asbest eller nogen materialer, der indeholder asbest i nogen mængde eller form, 4.11 krig eller terror, Forsikringen dækker endvidere ikke: 4.12 erstatningsansvar for krav rejst af forsikringstageren selv eller nogen anden, der er anført som sikrede i forsikringsaftalen, samt personer eller virksomheder med ejerskab i forsikringstageren eller nogen anden sikrede, 4.13 krav om tilbagebetaling af honorar, vederlag, udgifter eller lignende opkrævet af eller på vegne af sikrede udover hvad der følger af pkt. 3.4, 4.14 omkostninger, udover forsvarsomkostninger, i forbindelse med opfyldelse af et fogedforbud, 4.15 bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. Dette gælder dog ikke punitive damages, exemplary damages eller multiple damages, 4.16 skade eller tab dækket af en erhvervs- og produktansvarsforsikring 4.17 professionelle ydelser som advokat, arkitekt, ejendomsmægler, ingeniør (bortset fra IT-ingeniør), finansrådgiver, forsikringsmægler, landmåler, læge eller anden sundhedsrådgiver eller revisor. 10

11 Kombineret Ansvarsforsikring Teknologi & Kommunikation Generelle Betingelser 5. Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i forsikringsaftalen anførte geografiske område. 6. Forsikringsperioden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: 1. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning, 2. det tidspunkt, hvor sikrede eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, a. at der er indtrådt en skade eller et tab, eller b. at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til CNA Europe mere end 2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til CNA Europe senest 2 år efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning, og anmelder dette til CNA Europe senest 5 år efter forsikringens ophør. Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før forsikringens ikrafttrædelse eller en eventuel retroaktiv dato anført i forsikringsaftalen. 7. Forsikringssummer Policens forsikringssummer er den højeste grænse for CNA Europe s forpligtelse for erstatningskrav, som er rejst mod sikrede inden for forsikringsperioden. CNA Europe har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav ret til at betale forsikringssummen til dækning af dette krav. CNA Europe skal herefter være fri for alt ansvar i relation til forsikringen, herunder pligten til at betale forsvarsomkostninger samt til at forsvare sikrede. Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med CNA Europe s skriftlige godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes som angivet i 11

12 forsikringsaftalen. I det omfang omkostninger og renter dækkes i tillæg til forsikringssummen, og dækningssummerne er mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, CNA Europe skal betale. Selvrisiko beregnes af enhver skade og ethvert tab, herunder forsvarsomkostninger, som angivet i forsikringsaftalen. 8. Maksimumdækning for serieskader Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttrædelse eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skade eller tab, der er konstateret før den i forsikringsaftalens ikrafttrædelse eller en eventuel retroaktiv dato anført i forsikringsaftalen, dækker policen ikke disse skader/tab. 9. Anmeldelse af forandringer Såfremt der sker væsentlige ændringer i sikredes virksomhed, skal dette omgående anmeldes til CNA Europe, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter CNA Europe i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. 10. Anmeldelse af omstændigheder Såfremt sikrede i forsikringsperioden bliver opmærksom på omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, skal det anmeldes til CNA Europe inden forsikringens ophørsdato. Sådan anmeldelse skal indeholde en nærmere beskrivelse af årsagen til at forvente et sådant krav samt grundlaget for den eventuelle erstatningspligt. Hvis sikrede har givet sådan anmeldelse til CNA Europe, skal ethvert krav som efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til CNA Europe, og som kan tilskrives sådanne omstændigheder, anses for rejst samtidig med, at der blev givet anmeldelse om de pågældende omstændigheder. 11. Anmeldelse af skade Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det omgående anmeldes til CNA Europe. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med CNA Europe s samtykke, og CNA Europe træffer i øvrigt bestemmelse om sagens 12

13 behandling. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afsllutning. I det omfang, CNA Europe har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 12. Andre forsikringer mod samme risiko I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 13. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal CNA Europe straks informeres herom. Betales præmien ikke, sender CNA Europe en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. CNA Europe er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, såfremt en sådan påmindelse er udsendes. 14. Fornyelse og opsigelse Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke fornyes den automatisk for et år ad gangen. 15. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 13

14 NetProtect - Elektronisk Forsikring

15 Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert elektronisk netværk (netværket), som ejes eller drives af sikrede eller af en ekstern IT-leverandør, til hvem sikrede har udliciteret driften af netværket, herunder sikredes elektroniske data lagret på netværket. Enhver netbankskonto tilhørende det i forsikringsaftalen anførte CVR nr. Hvilke tab og omkostninger er dækket? Basis dækning Elektronisk tyveri Elektronisk tyveri, herunder sikredes udgifter til at fastslå at der foreligger tyveri (over selvrisikobeløbet), af sikredes: penge (inklusiv renter fra tidspunktet for tyveriet og indtil det opdages) indestående på netbankskonti, herunder på kassekredit, i Europa, varer, som følge af en uautoriseret forsendelse af varerne, foretaget i forsikringsperioden af en ekstern person via sikredes netværk. Udvidet dækning I tillæg til dækningen for Elektronisk tyveri dækkes følgende: Netværks- og datatab Rimelige og nødvendige omkostninger til genopretning af netværket og genetablering af data som følge af hacking, virus, denial of service angreb eller betjeningsfejl, som finder sted i forsikringsperioden. Forsikringen dækker omkostninger i op til 12 måneder fra det tidspunkt, da sikrede først blev bekendt med angrebet eller fejlen. Driftstab og meromkostninger Sikredes tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) samt rimelige og nødvendige omkostninger afholdt for at genoptage virksomhedens drift som følge af hacking, virus eller denial of service angreb, som finder sted i forsikringsperioden. Dækningen starter med på det tidspunkt, hvor virksomhedens drift afbrydes og afsluttes med det tidligste af følgende tidspunkter: det tidspunkt, hvor virksomhedens drift er genoprettet til det samme niveau som inden abrydelsen, 120 dage efter afbrydelsen startede. CNA NetProtect - Elektronisk Forsikring

16 Elektronisk afpresning Løsepenge og rimelige og nødvendige omkostninger til afværgelse af en overhængende fare for: skade på netværket, elektronisk tyveri af sikredes penge, tab, videregivelse eller uautoriseret brug af sikredes fortrolige oplysninger lagret på netværket, hel eller delvis afbrydelse eller ødelæggelse af sikredes hjemmeside, som følge af en trussel fremsat mod sikrede af en afpresser i forsikringsperioden. Hvad er ikke dækket? Undtagelser gældende for Elektronisk tyveri : tyveri af sikredes penge, som skyldes fejl begået af banken eller dens ansatte, herunder ved medvirken, eller brist i bankens sikkerhedsprocedurer. Undtagelser gældende for Netværks- og datatab, Driftstab og meromkostninger : fysisk skade på netværk og data, forurening, fejlkonfigurering af netværket eller fejl i netværksarkitekturen, tab af immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder, indgreb i netværket fra politi eller efterretningstjeneste, svigt i forsyningen af internetadgang eller ydelser som er tilgængelige på internettet, strøm, gas, elektricitet, satellitsignal eller telekommunikation, under-/overspænding, elektromagnetisk stråling eller elektromagnetiske felter, slid og ælde, ansvar af enhver art. Generelle betingelser For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget i nærværende betingelser. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal CNA Europe straks informeres herom. Betales præmien ikke, sender CNA Europe en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. CNA Europe er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, såfremt en sådan påmindelse er udsendt. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke fornyes den automatisk for et år ad gangen. CNA NetProtect - Elektronisk Forsikring

17 Risikoforandring CNA Europe skal straks have besked, hvis den sikrede flytter, eller hvis virksomhedens aktiviteter ændres. CNA Europe afgør herefter, om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. Hvis forsikringstageren ikke giver besked som nævnt ovenfor, kan det medføre, at CNA Europe s erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. I tilfælde af et tab Hvis der sker et tab, eller der er umiddelbar fare for, at et tab vil ske, skal sikrede uden ophold og efter bedste evne forsøge at begrænse tabets omfang. Hvis der er tale om et dækningsberettiget tab, betaler CNA Europe rimelige omkostninger til at redde og/eller bevare det forsikrede. Et tab skal hurtigst muligt anmeldes til CNA Europe. Udbedring af tab må ikke ske, før CNA Europe har godkendt dette. Hvis CNA Europe forlanger det, skal sikrede dokumentere de enkelte tab og omkostninger. I tilfælde af et elektronisk tyveri Elektronisk tyveri skal anmeldes hurtigst muligt til CNA Europe og altid inden for 90 dage. Sikrede skal straks kontakte banken efter at være blevet opmærksom på tyveriet. Sikrede skal spærre for adgangen til netbankaftalen straks efter at være blevet opmærksom på, at en anden uberettiget har fået kendskab til login, adgangskode, nøglekort, sms-kode, back-up løsning eller lignende som kan anvendes til uautoriseret adgang til netbanksaftalen. Sikrede skal medvirke til opklaring af tyveriet. Sikkerhedsforskrifter Sikrede skal efterleve sædvanlige sikkerhedsforholdsregler for ekstern IT-kommunikation, herunder de sikkerhedsforholdsregler, der fremgår af virksomhedens netbanksaftale. Der skal være installeret internet-sikkerhedspakke i sikredes netværk og på de PC er hvorfra sikredes netbankskonti administreres, herunder firewall og anti-virussoftware, der automatisk opdateres. Sikrede skal anvende brugeridentifikation og personligt kodeord i sit netværk. Tilsidesættelse af disse forskrifter medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis tabet eller tyveriet sker som følge af tilsidesættelsen. Regres I det omfang CNA Europe udbetaler erstatning, indtræder det i sikredes rettigheder overfor tredjemand. Ejerskifte og konkurs Dækningen bortfalder ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks meddeles til CNA Europe. Konkurs betragtes som ejerskifte. Der foretages ingen tilbagebetaling af præmie ved ejerskifte. Forsikringssum og selvrisiko Policens forsikringssum er den højeste grænse for CNA Europe s forpligtelse for tab eller tyveri i forsikringsperioden. Selvrisiko/Karenstid gælder pr. forsikringsbegivenhed og pr. forsikringsdækning. Hvis der er flere selvricisi ved samme forsikringsbegivenhed, gælder hver enkelt selvrisiko separat for den enkelte forsikringsdækning. CNA NetProtect - Elektronisk Forsikring

18 Under dækningen for Elektronisk tyveri anses hver enkelt overførsel for en forsikringsbegivenhed. Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at CNA Europe og andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. CNA NetProtect - Elektronisk Forsikring

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici Betingelser nr. 510506 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 1. DEFINITIONER I denne forsikring forstås ved 1.1 Selskab: Den juridiske enhed, som har tegnet forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet af en juridisk

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 23.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Forhandler- og værkstedsforsikring

Vilkår for Forhandler- og værkstedsforsikring Vilkår for Forhandler- og værkstedsforsikring Motoransvarsforsikring, Kaskoforsikring, Erhvervsansvarsforsikring, Erhvervsansvarsforsikring - udvidet dækning, Produktansvarsforsikring og Væskeforsikring

Læs mere

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING 1. Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1. Geografisk område 2. Besigtigelse 3. Præmiebetaling 4. Indeksregulering af præmien 5. Præmiens beregning

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere