Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer"

Transkript

1 Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende for ansættelsesforholdet. En udførlig kontrakt / ansættelsesbrev er derfor vigtig for begge parter. For medarbejderen er det i forbindelse med ansættelsen vigtigt nøje at gennemse og vurdere kontraktens indhold inden den underskrives. Du er meget velkommen til at kontakte Faglig Afdeling i BF for råd og vejledning og gennemsyn af kontrakten. Kontrakten bør være færdigforhandlet og underskrevet inden tiltræden og inden du opsiger dit gamle job. En række oplysninger skal ifølge lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (populært kaldet lov om ansættelsesbeviser ) som minimum fremgå af kontrakten/ansættelsesbrevet: 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggende (ved flere arbejdssteder oplysning herom). 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie. 7. Lønmodtagerens og arbejdsgivers opsigelsesvarsler. 8. Lønnen ved ansættelsesforholdets påbegyndelse samt tillæg og andre dele der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag. Endvidere skal lønnens udbetalingsterminer oplyses. 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet. Punkterne 1, 2, 3, 4, 8 og 9 skal fremgå af ét dokument. Øvrige vilkår skal ikkke nødvendigvis gives i et samlet dokument, men kan i gives i et eller flere dokumenter. Derudover skal arbejdsgiver oplyse om andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. At alle væsentlige vilkår således skal oplyses, er indføjet i loven pr. 1. juli Eksisterende kontrakter skal revideres, såfremt væsentlige vilkår ikke i forvejen er oplyst skriftligt overfor medarbejderen. En række vilkår er fastlagt i anden lovgivning, primært i funktionærloven og ferieloven. (Disse love omfatter de allerfleste privatansatte bibliotekarer, men enkelte kan dog være undtaget.) Der kan altid aftales bedre vilkår, end hvad der gælder ifølge funktionærloven og ferieloven. Det er derfor vigtigt at kende disse minimumsregler - dels for at kunne stille krav om forbedringer, dels for at vide hvad der gælder af rettigheder og pligter, hvis andet ikke aftales. Endelig er der en række vilkår, der kun er gældende, såfremt det udtrykkeligt er aftalt. SIDE 1

2 Ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer kan benyttes som den er, bruges som inspiration ved udfærdigelse af en kontrakt eller bruges som checkliste /sammenligning hvis du bliver præsenteret for en kontrakt fra den kommende arbejdsgiver. I det følgende kommenteres først de enkelte er i kontrakten. Dernæst gennemgås en række vilkår, som ikke er nævnt i kontrakten, men som arbejdsgiver eventuelt vil ønske medtaget - f.eks. spørgsmål om prøvetid, 120-dages reglen, konkurrenceklausul, bibeskæftigelse, ophavsret., aktieløn m.v. Ad 1 Aftalens parter Ad 2 Stilling Arbejdsgivers og medarbejders navn og adresse samt arbejdsstedets beliggenhed skal angives, jf. lov om ansættelsesbeviser 2. Beskrivelsen af arbejdsstedet kan få betydning, hvis arbejdsgiver på et tidspunkt skulle ønske at medarbejderen udfører arbejdet i anden afdeling el.lign. Jo bredere arbejdsstedet er defineret, jo mere skal medarbejderen tåle m.h.t. skift af arbejdssted. Stillingsbetegnelse/titel kan have betydning bl.a. ved efterfølgende ansættelser, hvor anciennitet skal dokumenteres. Det bør derfor enten fremgå at der er tale om ansættelse som bibliotekar eller ansættelse til akademisk arbejde. For at undgå tvivl om arbejdsopgaver og kompetence bør der udfærdiges en egentlig stillingsbeskrivelse, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver medarbejderen forventes at løse og hvilken kompetence vedkommende har, herunder hvem medarbejderen refererer til i virksomheden. En sådan stillingsbeskrivelse kan være et bilag til kontrakten, og den bør revurderes, når kontrakten i øvrigt er til genforhandling. Ad 3 Tiltrædelsestidspunkt Tiltrædelsestidspunkt skal angives, jf. lov om ansættelsesbeviser 2. Hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse skal både start- og sluttidspunkt angives. Hvis der ikke udtrykkeligt er aftalt et sluttidspunkt for ansættelsen, kan opsigelse kun ske med de gældende opsigelsesvarsler. En tidsbegrænset opsigelse kan godt forlænges - f.eks. vil det være naturligt, at en barselsvikar tilbydes at forsætte i stillingen, hvis stillingsindehaveren vælger at tage forældreorlov i forlængelse af barselsorloven. Der er dog i følge lov om tidsbegrænset ansættelse og retspraksis grænser for, hvornår tidsbegrænset ansættelse kan anvendes og hvor mange gange en tidsbegrænset ansættelse kan forlænges, uden at det betragtes som omgåelse af funktionærlovens opsigelsesbestemmelser. Kontakt Faglig Afdeling hvis en tidsbegrænset ansættelse forlænges mere end 1-2 gange. Ansættelsesvilkårene for en medarbejder med tidsbegrænset ansættelse må ikke være ringere end for sammenlignelige fastansatte. Det betyder f.eks., at en tidsbegrænset ansat/vikar har krav på pension, hvis fastansatte i samme type stilling har en pensionsordning. Ad 4 Arbejdstid Der findes kun få lovregler om arbejdstid (f.eks. arbejdsmiljølovens regler om hvileperiode og fridøgn), og der er derfor behov for at fixere den ugentlige arbejdstid i kontrakten. I de offentlige overenskomster er arbejdstiden 37 timer incl. frokost. Vær opmærksom på om den aftalte arbejdstid er incl. eller excl. frokostpause. I følge lov om ansættelsesbeviser er det nok, at den daglige eller ugentlige arbejdstid er oplyst, men det bør derudover aftales, hvordan den daglige arbejdstid er placeret. Det kan ske enten ved angivelse af faste tidspunkter eller ved angivelse af fixtider/flekstider. SIDE 2

3 Vilkår for overarbejde bør aftales - ellers kan det være svært overhovedet at få dette honoreret. Det skal dels defineres, hvornår der er tale om overarbejde, dels hvordan dette overarbejde honoreres, f.eks. : Arbejde udover 37 timer pr. uge betragtes som overarbejde. Overarbejde opgøres ved månedens udgang og honoreres efter medarbejderens valg med afspadsering eller betaling efter følgende regler: For overarbejde på hverdage gives afspadsering svarende til overarbejdets omfang med tillæg af 50% eller timeløn med tillæg af 50 %. For overarbejde på lørdage, søn- og helligdage eller aftalte fridage udgør tillægget 100 %. Afspadsering afvikles efter aftale. Afspadsering skal senest være afviklet 6 måneder efter optjening, medmindre parterne aftaler andet. Hvis det ikke er muligt at aftale faste regler for overarbejde bør denne ulempe inddrages i forhandlingen om lønnens størrelse. Det er i denne sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at man som medarbejder har pligt til at påtage sig overarbejde, der er nødvendigt for at udføre det arbejde, man er ansat til. Og er der ikke er aftalt regler for kompensation for overarbejdet vil betaling for dette overarbejde normalt være indeholdt i den faste løn. Ad 5 Løn Ved fastsættelse af lønnen kan det anbefales at tage udgangspunkt i BF s Lønstatistik for privatansatte, der udarbejdes hvert år på baggrund af medlemmernes løn i september måned. Pjecen kan rekvireres i BF. I pjecen er desuden angivet en vejledende mindsteløn for en førstegangsansættelse. Derudover kan det være relevant at henvise til det generelle lønniveau indenfor branchen. Hvad er lønniveauet for andre akademikere i den pågældende branche? Lønnens størrelse må i øvrigt ses i sammenhæng med de øvrige ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid og vilkår i forbindelse med overarbejde. Der er ikke ved privat ansættelse nogen automatisk regulering af lønnen, som det kendes fra det offentlige område. Det er derfor vigtigt, at det i kontrakten aftales, hvornår og hvordan lønnen reguleres, og/eller hvornår lønnen skal genforhandles. Ad 6 Pension Stadig flere privatansatte har en eller anden form for arbejdsgiverbetalt pensionsordning. (For offentligt ansatte bibliotekarer er pensionsbidraget p.t. cirka 17%. For privat ansatte er billedet noget broget). Nogle virksomheder har indgået en husaftale om pensionsordning, som bibliotekaren omfattes af. I andre situationer vil bibliotekaren i forvejen have en pensionsordning, som ønskes videreført, og det kan så aftales, at arbejdsgiver indbetaler til denne ordning. Såfremt det ikke lykkes at forhandle en pensionsordning igennem - eller hvis arbejdsgiverbidraget er lille - bør lønnen være tilsvarende højere. Løn og pension skal ses i sammenhæng. Ad 7 Ferieloven og fridage Ferieloven vil normalt være gældende for privatansatte bibliotekarer - loven gælder for lønmodtagere i tjenesteforhold. Der kan ikke i kontrakten aftales forhold, der stiller den ansatte ringere end ferieloven, men der kan aftales forbedringer. Ferietillæggets størrelse kan f.eks. aftales højere end 1 % (kommunalt ansatte har ferietillæg på 1½ %), der kan aftales længere ferie end 5 uger, særlige fridage m.v. Vær opmærksom på at offentligt ansatte har 6 ugers ferie og at også mange privatansatte efterhånden har ret til et antal årlige feriedage eller SIDE 3

4 feriefridage ud over ferielovens 5 uger. Hvis andre personalegrupper på virksomheden er omfattet af en overenskomst med feriedage/feriefridage, vil det være oplagt at tilsvarende rettigheder aftales i kontrakten. Fridage udover ferien fremgår ikke af ferieloven. Det skal derfor også aftales, hvis dage som 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag skal være fridage. For nyuddannede og andre der ikke måtte have optjent ret til ferie med løn fra en tidligere arbejdsgiver, kan det forsøges at aftale ret til ferie med løn fra ansættelsestidspunktet (helt/delvist). Ad 8 Barns sygedage Ad 9 Opsigelse Retten til at holde fri med løn på barns 1. sygedag fremgår ikke af funktionærloven eller anden lovgivning. Det skal derfor aftales, hvis medarbejderen skal have denne mulighed. ( På det offentlige område fremgår denne ret af overenskomsterne). Retten til at holde fri kan forsøges udstrakt til at gælde barnets 1. og 2. sygedag. I følge funktionærloven er opsigelsesvarslet - efter en eventuel prøvetid - fra funktionærens side altid én måned til udgangen af en måned. Opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side (til udgangen af en måned) afhænger af ansættelsestiden: Under 5 måneders ansættelse er varslet 1 måned. Under 2 år og 9 måneders ansættelse er varslet 3 måneder. Under 5 år og 8 måneders ansættelse er varslet 4 måneder. Under 8 år og 7 måneders ansættelse er varslet 5 måneder. Herefter er opsigelsesvarslet 6 måneder. Regler om godtgørelse ved usaglig afsked, samt regler om fratrædelsesgodtgørelse hvis funktionæren afskediges efter mindst 12 års ansættelse fremgår af funktionærloven. Også på dette punkt kan det forsøges at aftale bedre vilkår, f.eks. en fratrædelsesgodtgørelse, der er større end funktionærlovens ret til 1, 2 eller 3 måneders løn efter henholdsvis 12, 15 og 18 års ansættelse. Ad 10 Graviditet, barsel og adoption Retten til at holde fri i forbindelse med graviditet, barsel/adoption fremgår af Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). Ifølge loven har en gravid ret til at gå fra 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) og ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. I samme periode har faderen ret til 2 ugers barselsorlov. Fra barnet er 14 uger gammelt, har moderen og faderen tilsammen ret til 32 ugers forældreorlov, som de frit kan dele mellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Derudover er der mulighed for at forlænge forældreorloven med op til 14 uger udover de 32 uger, dog således at der kun er ret til dagpenge svarende til samlet 32 uger. Endvidere er der mulighed for at udskyde en del af orloven til et senere tidspunkt (inden barnet fylder ni år.) Se nærmere om fleksibel barselsorlov på Hvis lønvilkårene under orloven ikke aftales i kontrakten, vil det være reglerne herom i funktionærloven der er gældende. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at rettighederne i funktionærloven er væsentligt ringere, end hvad der er aftalt for offentligt ansatte. Kommunalt ansatte kvinder har ret til at gå fra med fuld løn 8 uger før forventet fødsel og statsansatte kvinder 6 uger før forventet fødsel. Efter SIDE 4

5 fødslen er der ret til 24 uger med fuld løn. Se nærmere om offentlig ansattes lønvilkår under barselsorlov på Privatansatte kvindelige funktionærer har efter funktionærloven kun ret til ½ løn i perioden fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Den halve løn kan eventuelt suppleres med dagpenge fra kommunen, såfremt den halve løn er mindre end dagpengesatsen.( ½ løn og supplerende dagpenge kan ikke overstige den maksimale dagpengesats). Hvis moderen udnytter retten til fravær ud over 14 uger efter fødslen, er der ifølge Funktionærloven ikke ret til løn fra arbejdsgiveren under dette fravær. I denne periode vil der kun være ret til barselsdagpenge efter Barsellovens regler. Funktionærlovens regler om løn under graviditet og barsel vil således indebære en væsentlig lønnedgang for de allerfleste. Der er derfor god grund til i kontrakten at aftale bedre lønvilkår under graviditet og barsel, evt. ved at aftale vilkår svarende til det kommunale område. Hvis fædre skal have ret til løn under den orlov, som Barselloven giver ret til, skal dette ligeledes aftales i kontrakten. Med virkning fra 1. oktober 2006 omfattes private arbejdsgivere af en barselsudligningsordning, jf. Barselsudligningsloven. Alle private arbejdsgiver skal herefter indbetale et årligt beløb pr. ansat lønmodtager, men arbejdsgiver modtager så til gengæld refusion, når der udbetales løn under barsel til en ansat. Denne refusionsmulighed bør medføre en genforhandling af lønvilkårene under barsel for medarbejdere, der p.t. kun har løn under barsel efter funktionærlovens regler. Ad 11 Omsorgsdage Ad 12 Efteruddannelse Ad 13 Orlov Ret til omsorgsdage skal aftales for at være gældende. I de kollektive overenskomster på det offentlige område er der ret til 2 dage pr. år indtil barnet fylder 8 år. Med efteruddannelse menes her en mulighed for medarbejderen til efter eget valg og på virksomhedens regning at efteruddanne sig. Der behøver således ikke være tale om efteruddannelse, der umiddelbart er relevant for udførelsen af det konkrete job. Hensigten er, at medarbejderen skal have mulighed for at følge med i fagets udvikling og dermed sikre de fremtidige jobmuligheder. Lov om Statens Voksenuddannelsesstøtte indeholder regler for støtte til voksenuddannelse. Barselloven og Lov om social service indeholder henholdsvis regler om ret til plejeorlov til pasning af alvorligt syge børn og til pasning af døende i hjemmet, samt regler om vederlag i disse situationer. Da ydelserne fra det offentlige vil være væsentligt lavere end den normale løn, vil det være en klar forbedring at aftale ret til fuld løn/delvis løn/løntilskud ved udnyttelse af de eksisterende orlovsordninger. På det offentlige område er der ret til opfyldning til sædvanlig løn under orlov efter de ovenfor nævnte regler i Barselloven og lov om social service. Ad 14 Rejser og repræsentation Udgifter i forbindelse med rejser, møder, repræsentation skal betales af arbejdsgiver, og ifølge funktionærloven har medarbejderen ret til at få udbetalt et passende forskud til dækning af udgifterne. Det bør fremgå af kontrakten, hvordan der afregnes for kørsel i egen bil. Ved brug af statens regler undgås tvivl om beskatning af godtgørelsen. SIDE 5

6 Ad 15 Øvrige ansættelsesvilkår Ad 16 Genforhandling For god ordens skyld bør der generelt henvises til funktionærloven og ferieloven. Herved undgås enhver tvivl om, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af disse love. For at sikre at løn- og ansættelsesvilkår løbende tilpasses udviklingen på det øvrige arbejdsmarked, bør kontrakten genforhandles med jævne mellemrum. Tidspunktet for genforhandling bør derfor fremgå af kontrakten. En funktionær vil dog altid med henvisning til funktionærlovens 10 gennem sin organisation kunne kræve forhandling af løn og arbejdsvilkår. Andre vilkår Konkurrenceklausul/ Kundeklausul I det følgende omtales en række punkter, som arbejdsgiver eventuelt kunne ønske medtaget i kontrakten. Det er vilkår, som medarbejderen normalt ikke vil have interesse i at foreslå, hvorfor de ikke er medtaget i vedlagte kontrakt. Konkurrenceklausuler og kundeklausuler er klausuler, der begrænser den ansattes mulighed for at påtage sig nyt arbejde. Enten ved i en periode efter ansættelsens ophør at forhindre vedkommende i at søge ansættelse i visse brancher eller virksomheder eller ved at forhindre kontakt til tidligere kunder. Klausulen indeholder ofte pligt til betaling af store beløb ved overtrædelser. Indgåelse af sådanne klausuler kan derfor senere vise sig at være meget begrænsende for den pågældendes jobmuligheder - og i værste fald indebære store økonomiske omkostninger. Funktionærloven og Aftaleloven indeholder visse begrænsninger i arbejdsgiverens mulighed for at pålægge en medarbejder disse klausuler. Bl.a. skal arbejdsgiveren i den periode efter fratræden, hvor klausulen virker, betale den tidligere medarbejder et vederlag på minimum 50% af månedslønnen, og både klausulforpligtelsen og vederlaget skal fremgå af en skriftlig kontrakt. (For klausuler aftalt før den 15. juni 1999 gælder andre regler.) Såfremt du i en kontrakt skulle blive præsenteret for en konkurrence- og/ eller kundeklausul bør du kontakte BF s faglige afdeling og få nærmere rådgivning inden du underskriver. Du kan finde pjecen Erhvervsbegrænsende klausuler, der udførligt beskriver reglerne og konsekvenserne af at aftale disse klausuler, på Reglerne er komplicerede, og konsekvenserne af at indgå en sådan konkurrence- eller kundeklausul kan være ganske alvorlige - både for økonomien og fremtidige jobmuligheder. Bibeskæftigelse Uanset om det er nævnt i kontrakten eller ej, ligger det i loyalitetsforpligtelsen, at en medarbejder ikke må udføre konkurrerende bibeskæftigelse. I følge funktionærlovens 15 er en funktionær imidlertid berettiget til uden samtykke fra arbejdsgiveren at påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for virksomheden. I kontrakter ses af og til vidtgående forsøg fra arbejdsgiver på at begrænse den ansattes mulighed for at udføre lønnet / ulønnet arbejde, dyrke fritidsinteresser, foreningsarbejde, o. lign. Det afgørende for, om arbejdsgiver kan pålægge sådanne begrænsninger, er imidlertid, om der er tale om konkurrerende virksomhed og/eller hverv, der er til ulempe for virksomheden. Såfremt du ved ansættelsen har bibeskæftigelse eller lignende, som eventuelt kunne opfattes på denne måde, bør du sikre dig arbejdsgivers skriftlige accept heraf. SIDE 6

7 Tavshedspligt og loyalitetspligt Prøvetid 120-dages reglen Ophavsret Aktieløn m.v. I følge Markedsføringsloven må en ansat ikke ubeføjet videregive eller udnytte virksomhedens erhvervshemmeligheder. Dette gælder både under og efter ansættelsen. Herudover ligger der i loyalitetspligten, at en ansat ikke må videregive oplysninger om arbejdsgiverens forhold, som ikke er almindeligt kendte og som har betydning for arbejdsgiveren. Ovenstående gælder uanset om dette måtte være nedskrevet i ansættelseskontrakten. Det kan aftales, at de første 3 måneder er prøvetid. Arbejdsgiver vil så kunne sige medarbejderne op med 14 dages varsel, hvis opsigelsen afgives så betids, at medarbejderen kan nå at fratræde indenfor de første 3 måneder. Medarbejderen vil i prøvetiden kunne sige op uden varsel, d.v.s. fra dag til dag. Det kan derfor i nogle situationer også være i medarbejderens interesse at aftale prøvetid. Er der ikke aftalt prøvetid, er det de almindelige opsigelsesvarsler, der er gældende. Hvis det aftales, at 120-dages reglen er gældende, indebærer dette, at medarbejderen kan opsiges med forkortet varsel på l måned, hvis vedkommende har været syg i 120 dage indenfor de sidste 12 måneder, jf. funktionærlovens 5 stk.2. Reglen var oprindeligt tænkt som en beskyttelse af funktionæren, men opfattes i dag nok snarere som en ulempe for den ansatte. Hvis det ikke skriftligt er aftalt, at reglen gælder for ansættelsesforholdet, er det de almindelige opsigelsesvarsler, der er gældende ved opsigelse på grund af sygdom. På det offentlige område er 120-dages reglen ophævet ved overenskomstfornyelsen foråret Det er især ophavsret til EDB-programmer, der beskrives i en del kontrakter. I følge ophavsretsloven overgår ophavsretten til arbejdsgiveren, når der er tale om EDB-programmer, som medarbejderen har frembragt under udførelsen af dennes arbejde. Såfremt kontrakten blot indeholder ovenstående, er der således ikke tale om nogen indskrænkning af den ansattes rettigheder. Hvis kontrakten indeholder andre former for overdragelser af ophavsrettigheder (herunder andre typer af rettigheder end EDB-programmer), bør du kontakte BF for en nærmere vurdering af. På dele af det private arbejdsmarkedet er det efterhånden almindeligt at medarbejderne tilbydes medarbejderaktier, optioner, warrants m.v. Reglerne - herunder skattereglerne - på dette område er komplicerede. Kontakt derfor Bibliotekarforbundet hvis du tilbydes denne form for aflønning. Se endvidere Information om aktieløn (juni 2002) på Udgivet af Bibliotekarforbundet, Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg Tlf , fax , Vejledningen tilrettes løbende, senest juli SIDE 7

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT Afskrift af en ansættelseskontrakt mellem EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S og en ansat (da kopien på visse steder er svær at læse, er afskriften er udført efter bedste overbevisning). Mellem på

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere