Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer"

Transkript

1 Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende for ansættelsesforholdet. En udførlig kontrakt / ansættelsesbrev er derfor vigtig for begge parter. For medarbejderen er det i forbindelse med ansættelsen vigtigt nøje at gennemse og vurdere kontraktens indhold inden den underskrives. Du er meget velkommen til at kontakte Faglig Afdeling i BF for råd og vejledning og gennemsyn af kontrakten. Kontrakten bør være færdigforhandlet og underskrevet inden tiltræden og inden du opsiger dit gamle job. En række oplysninger skal ifølge lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (populært kaldet lov om ansættelsesbeviser ) som minimum fremgå af kontrakten/ansættelsesbrevet: 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggende (ved flere arbejdssteder oplysning herom). 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie. 7. Lønmodtagerens og arbejdsgivers opsigelsesvarsler. 8. Lønnen ved ansættelsesforholdets påbegyndelse samt tillæg og andre dele der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag. Endvidere skal lønnens udbetalingsterminer oplyses. 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet. Punkterne 1, 2, 3, 4, 8 og 9 skal fremgå af ét dokument. Øvrige vilkår skal ikkke nødvendigvis gives i et samlet dokument, men kan i gives i et eller flere dokumenter. Derudover skal arbejdsgiver oplyse om andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. At alle væsentlige vilkår således skal oplyses, er indføjet i loven pr. 1. juli Eksisterende kontrakter skal revideres, såfremt væsentlige vilkår ikke i forvejen er oplyst skriftligt overfor medarbejderen. En række vilkår er fastlagt i anden lovgivning, primært i funktionærloven og ferieloven. (Disse love omfatter de allerfleste privatansatte bibliotekarer, men enkelte kan dog være undtaget.) Der kan altid aftales bedre vilkår, end hvad der gælder ifølge funktionærloven og ferieloven. Det er derfor vigtigt at kende disse minimumsregler - dels for at kunne stille krav om forbedringer, dels for at vide hvad der gælder af rettigheder og pligter, hvis andet ikke aftales. Endelig er der en række vilkår, der kun er gældende, såfremt det udtrykkeligt er aftalt. SIDE 1

2 Ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer kan benyttes som den er, bruges som inspiration ved udfærdigelse af en kontrakt eller bruges som checkliste /sammenligning hvis du bliver præsenteret for en kontrakt fra den kommende arbejdsgiver. I det følgende kommenteres først de enkelte er i kontrakten. Dernæst gennemgås en række vilkår, som ikke er nævnt i kontrakten, men som arbejdsgiver eventuelt vil ønske medtaget - f.eks. spørgsmål om prøvetid, 120-dages reglen, konkurrenceklausul, bibeskæftigelse, ophavsret., aktieløn m.v. Ad 1 Aftalens parter Ad 2 Stilling Arbejdsgivers og medarbejders navn og adresse samt arbejdsstedets beliggenhed skal angives, jf. lov om ansættelsesbeviser 2. Beskrivelsen af arbejdsstedet kan få betydning, hvis arbejdsgiver på et tidspunkt skulle ønske at medarbejderen udfører arbejdet i anden afdeling el.lign. Jo bredere arbejdsstedet er defineret, jo mere skal medarbejderen tåle m.h.t. skift af arbejdssted. Stillingsbetegnelse/titel kan have betydning bl.a. ved efterfølgende ansættelser, hvor anciennitet skal dokumenteres. Det bør derfor enten fremgå at der er tale om ansættelse som bibliotekar eller ansættelse til akademisk arbejde. For at undgå tvivl om arbejdsopgaver og kompetence bør der udfærdiges en egentlig stillingsbeskrivelse, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver medarbejderen forventes at løse og hvilken kompetence vedkommende har, herunder hvem medarbejderen refererer til i virksomheden. En sådan stillingsbeskrivelse kan være et bilag til kontrakten, og den bør revurderes, når kontrakten i øvrigt er til genforhandling. Ad 3 Tiltrædelsestidspunkt Tiltrædelsestidspunkt skal angives, jf. lov om ansættelsesbeviser 2. Hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse skal både start- og sluttidspunkt angives. Hvis der ikke udtrykkeligt er aftalt et sluttidspunkt for ansættelsen, kan opsigelse kun ske med de gældende opsigelsesvarsler. En tidsbegrænset opsigelse kan godt forlænges - f.eks. vil det være naturligt, at en barselsvikar tilbydes at forsætte i stillingen, hvis stillingsindehaveren vælger at tage forældreorlov i forlængelse af barselsorloven. Der er dog i følge lov om tidsbegrænset ansættelse og retspraksis grænser for, hvornår tidsbegrænset ansættelse kan anvendes og hvor mange gange en tidsbegrænset ansættelse kan forlænges, uden at det betragtes som omgåelse af funktionærlovens opsigelsesbestemmelser. Kontakt Faglig Afdeling hvis en tidsbegrænset ansættelse forlænges mere end 1-2 gange. Ansættelsesvilkårene for en medarbejder med tidsbegrænset ansættelse må ikke være ringere end for sammenlignelige fastansatte. Det betyder f.eks., at en tidsbegrænset ansat/vikar har krav på pension, hvis fastansatte i samme type stilling har en pensionsordning. Ad 4 Arbejdstid Der findes kun få lovregler om arbejdstid (f.eks. arbejdsmiljølovens regler om hvileperiode og fridøgn), og der er derfor behov for at fixere den ugentlige arbejdstid i kontrakten. I de offentlige overenskomster er arbejdstiden 37 timer incl. frokost. Vær opmærksom på om den aftalte arbejdstid er incl. eller excl. frokostpause. I følge lov om ansættelsesbeviser er det nok, at den daglige eller ugentlige arbejdstid er oplyst, men det bør derudover aftales, hvordan den daglige arbejdstid er placeret. Det kan ske enten ved angivelse af faste tidspunkter eller ved angivelse af fixtider/flekstider. SIDE 2

3 Vilkår for overarbejde bør aftales - ellers kan det være svært overhovedet at få dette honoreret. Det skal dels defineres, hvornår der er tale om overarbejde, dels hvordan dette overarbejde honoreres, f.eks. : Arbejde udover 37 timer pr. uge betragtes som overarbejde. Overarbejde opgøres ved månedens udgang og honoreres efter medarbejderens valg med afspadsering eller betaling efter følgende regler: For overarbejde på hverdage gives afspadsering svarende til overarbejdets omfang med tillæg af 50% eller timeløn med tillæg af 50 %. For overarbejde på lørdage, søn- og helligdage eller aftalte fridage udgør tillægget 100 %. Afspadsering afvikles efter aftale. Afspadsering skal senest være afviklet 6 måneder efter optjening, medmindre parterne aftaler andet. Hvis det ikke er muligt at aftale faste regler for overarbejde bør denne ulempe inddrages i forhandlingen om lønnens størrelse. Det er i denne sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at man som medarbejder har pligt til at påtage sig overarbejde, der er nødvendigt for at udføre det arbejde, man er ansat til. Og er der ikke er aftalt regler for kompensation for overarbejdet vil betaling for dette overarbejde normalt være indeholdt i den faste løn. Ad 5 Løn Ved fastsættelse af lønnen kan det anbefales at tage udgangspunkt i BF s Lønstatistik for privatansatte, der udarbejdes hvert år på baggrund af medlemmernes løn i september måned. Pjecen kan rekvireres i BF. I pjecen er desuden angivet en vejledende mindsteløn for en førstegangsansættelse. Derudover kan det være relevant at henvise til det generelle lønniveau indenfor branchen. Hvad er lønniveauet for andre akademikere i den pågældende branche? Lønnens størrelse må i øvrigt ses i sammenhæng med de øvrige ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid og vilkår i forbindelse med overarbejde. Der er ikke ved privat ansættelse nogen automatisk regulering af lønnen, som det kendes fra det offentlige område. Det er derfor vigtigt, at det i kontrakten aftales, hvornår og hvordan lønnen reguleres, og/eller hvornår lønnen skal genforhandles. Ad 6 Pension Stadig flere privatansatte har en eller anden form for arbejdsgiverbetalt pensionsordning. (For offentligt ansatte bibliotekarer er pensionsbidraget p.t. cirka 17%. For privat ansatte er billedet noget broget). Nogle virksomheder har indgået en husaftale om pensionsordning, som bibliotekaren omfattes af. I andre situationer vil bibliotekaren i forvejen have en pensionsordning, som ønskes videreført, og det kan så aftales, at arbejdsgiver indbetaler til denne ordning. Såfremt det ikke lykkes at forhandle en pensionsordning igennem - eller hvis arbejdsgiverbidraget er lille - bør lønnen være tilsvarende højere. Løn og pension skal ses i sammenhæng. Ad 7 Ferieloven og fridage Ferieloven vil normalt være gældende for privatansatte bibliotekarer - loven gælder for lønmodtagere i tjenesteforhold. Der kan ikke i kontrakten aftales forhold, der stiller den ansatte ringere end ferieloven, men der kan aftales forbedringer. Ferietillæggets størrelse kan f.eks. aftales højere end 1 % (kommunalt ansatte har ferietillæg på 1½ %), der kan aftales længere ferie end 5 uger, særlige fridage m.v. Vær opmærksom på at offentligt ansatte har 6 ugers ferie og at også mange privatansatte efterhånden har ret til et antal årlige feriedage eller SIDE 3

4 feriefridage ud over ferielovens 5 uger. Hvis andre personalegrupper på virksomheden er omfattet af en overenskomst med feriedage/feriefridage, vil det være oplagt at tilsvarende rettigheder aftales i kontrakten. Fridage udover ferien fremgår ikke af ferieloven. Det skal derfor også aftales, hvis dage som 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag skal være fridage. For nyuddannede og andre der ikke måtte have optjent ret til ferie med løn fra en tidligere arbejdsgiver, kan det forsøges at aftale ret til ferie med løn fra ansættelsestidspunktet (helt/delvist). Ad 8 Barns sygedage Ad 9 Opsigelse Retten til at holde fri med løn på barns 1. sygedag fremgår ikke af funktionærloven eller anden lovgivning. Det skal derfor aftales, hvis medarbejderen skal have denne mulighed. ( På det offentlige område fremgår denne ret af overenskomsterne). Retten til at holde fri kan forsøges udstrakt til at gælde barnets 1. og 2. sygedag. I følge funktionærloven er opsigelsesvarslet - efter en eventuel prøvetid - fra funktionærens side altid én måned til udgangen af en måned. Opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side (til udgangen af en måned) afhænger af ansættelsestiden: Under 5 måneders ansættelse er varslet 1 måned. Under 2 år og 9 måneders ansættelse er varslet 3 måneder. Under 5 år og 8 måneders ansættelse er varslet 4 måneder. Under 8 år og 7 måneders ansættelse er varslet 5 måneder. Herefter er opsigelsesvarslet 6 måneder. Regler om godtgørelse ved usaglig afsked, samt regler om fratrædelsesgodtgørelse hvis funktionæren afskediges efter mindst 12 års ansættelse fremgår af funktionærloven. Også på dette punkt kan det forsøges at aftale bedre vilkår, f.eks. en fratrædelsesgodtgørelse, der er større end funktionærlovens ret til 1, 2 eller 3 måneders løn efter henholdsvis 12, 15 og 18 års ansættelse. Ad 10 Graviditet, barsel og adoption Retten til at holde fri i forbindelse med graviditet, barsel/adoption fremgår af Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). Ifølge loven har en gravid ret til at gå fra 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) og ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. I samme periode har faderen ret til 2 ugers barselsorlov. Fra barnet er 14 uger gammelt, har moderen og faderen tilsammen ret til 32 ugers forældreorlov, som de frit kan dele mellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Derudover er der mulighed for at forlænge forældreorloven med op til 14 uger udover de 32 uger, dog således at der kun er ret til dagpenge svarende til samlet 32 uger. Endvidere er der mulighed for at udskyde en del af orloven til et senere tidspunkt (inden barnet fylder ni år.) Se nærmere om fleksibel barselsorlov på Hvis lønvilkårene under orloven ikke aftales i kontrakten, vil det være reglerne herom i funktionærloven der er gældende. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at rettighederne i funktionærloven er væsentligt ringere, end hvad der er aftalt for offentligt ansatte. Kommunalt ansatte kvinder har ret til at gå fra med fuld løn 8 uger før forventet fødsel og statsansatte kvinder 6 uger før forventet fødsel. Efter SIDE 4

5 fødslen er der ret til 24 uger med fuld løn. Se nærmere om offentlig ansattes lønvilkår under barselsorlov på Privatansatte kvindelige funktionærer har efter funktionærloven kun ret til ½ løn i perioden fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Den halve løn kan eventuelt suppleres med dagpenge fra kommunen, såfremt den halve løn er mindre end dagpengesatsen.( ½ løn og supplerende dagpenge kan ikke overstige den maksimale dagpengesats). Hvis moderen udnytter retten til fravær ud over 14 uger efter fødslen, er der ifølge Funktionærloven ikke ret til løn fra arbejdsgiveren under dette fravær. I denne periode vil der kun være ret til barselsdagpenge efter Barsellovens regler. Funktionærlovens regler om løn under graviditet og barsel vil således indebære en væsentlig lønnedgang for de allerfleste. Der er derfor god grund til i kontrakten at aftale bedre lønvilkår under graviditet og barsel, evt. ved at aftale vilkår svarende til det kommunale område. Hvis fædre skal have ret til løn under den orlov, som Barselloven giver ret til, skal dette ligeledes aftales i kontrakten. Med virkning fra 1. oktober 2006 omfattes private arbejdsgivere af en barselsudligningsordning, jf. Barselsudligningsloven. Alle private arbejdsgiver skal herefter indbetale et årligt beløb pr. ansat lønmodtager, men arbejdsgiver modtager så til gengæld refusion, når der udbetales løn under barsel til en ansat. Denne refusionsmulighed bør medføre en genforhandling af lønvilkårene under barsel for medarbejdere, der p.t. kun har løn under barsel efter funktionærlovens regler. Ad 11 Omsorgsdage Ad 12 Efteruddannelse Ad 13 Orlov Ret til omsorgsdage skal aftales for at være gældende. I de kollektive overenskomster på det offentlige område er der ret til 2 dage pr. år indtil barnet fylder 8 år. Med efteruddannelse menes her en mulighed for medarbejderen til efter eget valg og på virksomhedens regning at efteruddanne sig. Der behøver således ikke være tale om efteruddannelse, der umiddelbart er relevant for udførelsen af det konkrete job. Hensigten er, at medarbejderen skal have mulighed for at følge med i fagets udvikling og dermed sikre de fremtidige jobmuligheder. Lov om Statens Voksenuddannelsesstøtte indeholder regler for støtte til voksenuddannelse. Barselloven og Lov om social service indeholder henholdsvis regler om ret til plejeorlov til pasning af alvorligt syge børn og til pasning af døende i hjemmet, samt regler om vederlag i disse situationer. Da ydelserne fra det offentlige vil være væsentligt lavere end den normale løn, vil det være en klar forbedring at aftale ret til fuld løn/delvis løn/løntilskud ved udnyttelse af de eksisterende orlovsordninger. På det offentlige område er der ret til opfyldning til sædvanlig løn under orlov efter de ovenfor nævnte regler i Barselloven og lov om social service. Ad 14 Rejser og repræsentation Udgifter i forbindelse med rejser, møder, repræsentation skal betales af arbejdsgiver, og ifølge funktionærloven har medarbejderen ret til at få udbetalt et passende forskud til dækning af udgifterne. Det bør fremgå af kontrakten, hvordan der afregnes for kørsel i egen bil. Ved brug af statens regler undgås tvivl om beskatning af godtgørelsen. SIDE 5

6 Ad 15 Øvrige ansættelsesvilkår Ad 16 Genforhandling For god ordens skyld bør der generelt henvises til funktionærloven og ferieloven. Herved undgås enhver tvivl om, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af disse love. For at sikre at løn- og ansættelsesvilkår løbende tilpasses udviklingen på det øvrige arbejdsmarked, bør kontrakten genforhandles med jævne mellemrum. Tidspunktet for genforhandling bør derfor fremgå af kontrakten. En funktionær vil dog altid med henvisning til funktionærlovens 10 gennem sin organisation kunne kræve forhandling af løn og arbejdsvilkår. Andre vilkår Konkurrenceklausul/ Kundeklausul I det følgende omtales en række punkter, som arbejdsgiver eventuelt kunne ønske medtaget i kontrakten. Det er vilkår, som medarbejderen normalt ikke vil have interesse i at foreslå, hvorfor de ikke er medtaget i vedlagte kontrakt. Konkurrenceklausuler og kundeklausuler er klausuler, der begrænser den ansattes mulighed for at påtage sig nyt arbejde. Enten ved i en periode efter ansættelsens ophør at forhindre vedkommende i at søge ansættelse i visse brancher eller virksomheder eller ved at forhindre kontakt til tidligere kunder. Klausulen indeholder ofte pligt til betaling af store beløb ved overtrædelser. Indgåelse af sådanne klausuler kan derfor senere vise sig at være meget begrænsende for den pågældendes jobmuligheder - og i værste fald indebære store økonomiske omkostninger. Funktionærloven og Aftaleloven indeholder visse begrænsninger i arbejdsgiverens mulighed for at pålægge en medarbejder disse klausuler. Bl.a. skal arbejdsgiveren i den periode efter fratræden, hvor klausulen virker, betale den tidligere medarbejder et vederlag på minimum 50% af månedslønnen, og både klausulforpligtelsen og vederlaget skal fremgå af en skriftlig kontrakt. (For klausuler aftalt før den 15. juni 1999 gælder andre regler.) Såfremt du i en kontrakt skulle blive præsenteret for en konkurrence- og/ eller kundeklausul bør du kontakte BF s faglige afdeling og få nærmere rådgivning inden du underskriver. Du kan finde pjecen Erhvervsbegrænsende klausuler, der udførligt beskriver reglerne og konsekvenserne af at aftale disse klausuler, på Reglerne er komplicerede, og konsekvenserne af at indgå en sådan konkurrence- eller kundeklausul kan være ganske alvorlige - både for økonomien og fremtidige jobmuligheder. Bibeskæftigelse Uanset om det er nævnt i kontrakten eller ej, ligger det i loyalitetsforpligtelsen, at en medarbejder ikke må udføre konkurrerende bibeskæftigelse. I følge funktionærlovens 15 er en funktionær imidlertid berettiget til uden samtykke fra arbejdsgiveren at påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for virksomheden. I kontrakter ses af og til vidtgående forsøg fra arbejdsgiver på at begrænse den ansattes mulighed for at udføre lønnet / ulønnet arbejde, dyrke fritidsinteresser, foreningsarbejde, o. lign. Det afgørende for, om arbejdsgiver kan pålægge sådanne begrænsninger, er imidlertid, om der er tale om konkurrerende virksomhed og/eller hverv, der er til ulempe for virksomheden. Såfremt du ved ansættelsen har bibeskæftigelse eller lignende, som eventuelt kunne opfattes på denne måde, bør du sikre dig arbejdsgivers skriftlige accept heraf. SIDE 6

7 Tavshedspligt og loyalitetspligt Prøvetid 120-dages reglen Ophavsret Aktieløn m.v. I følge Markedsføringsloven må en ansat ikke ubeføjet videregive eller udnytte virksomhedens erhvervshemmeligheder. Dette gælder både under og efter ansættelsen. Herudover ligger der i loyalitetspligten, at en ansat ikke må videregive oplysninger om arbejdsgiverens forhold, som ikke er almindeligt kendte og som har betydning for arbejdsgiveren. Ovenstående gælder uanset om dette måtte være nedskrevet i ansættelseskontrakten. Det kan aftales, at de første 3 måneder er prøvetid. Arbejdsgiver vil så kunne sige medarbejderne op med 14 dages varsel, hvis opsigelsen afgives så betids, at medarbejderen kan nå at fratræde indenfor de første 3 måneder. Medarbejderen vil i prøvetiden kunne sige op uden varsel, d.v.s. fra dag til dag. Det kan derfor i nogle situationer også være i medarbejderens interesse at aftale prøvetid. Er der ikke aftalt prøvetid, er det de almindelige opsigelsesvarsler, der er gældende. Hvis det aftales, at 120-dages reglen er gældende, indebærer dette, at medarbejderen kan opsiges med forkortet varsel på l måned, hvis vedkommende har været syg i 120 dage indenfor de sidste 12 måneder, jf. funktionærlovens 5 stk.2. Reglen var oprindeligt tænkt som en beskyttelse af funktionæren, men opfattes i dag nok snarere som en ulempe for den ansatte. Hvis det ikke skriftligt er aftalt, at reglen gælder for ansættelsesforholdet, er det de almindelige opsigelsesvarsler, der er gældende ved opsigelse på grund af sygdom. På det offentlige område er 120-dages reglen ophævet ved overenskomstfornyelsen foråret Det er især ophavsret til EDB-programmer, der beskrives i en del kontrakter. I følge ophavsretsloven overgår ophavsretten til arbejdsgiveren, når der er tale om EDB-programmer, som medarbejderen har frembragt under udførelsen af dennes arbejde. Såfremt kontrakten blot indeholder ovenstående, er der således ikke tale om nogen indskrænkning af den ansattes rettigheder. Hvis kontrakten indeholder andre former for overdragelser af ophavsrettigheder (herunder andre typer af rettigheder end EDB-programmer), bør du kontakte BF for en nærmere vurdering af. På dele af det private arbejdsmarkedet er det efterhånden almindeligt at medarbejderne tilbydes medarbejderaktier, optioner, warrants m.v. Reglerne - herunder skattereglerne - på dette område er komplicerede. Kontakt derfor Bibliotekarforbundet hvis du tilbydes denne form for aflønning. Se endvidere Information om aktieløn (juni 2002) på Udgivet af Bibliotekarforbundet, Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg Tlf , fax , Vejledningen tilrettes løbende, senest juli SIDE 7

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R

B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R B E M Æ R K N I N G E R T I L I D A S M O D E L K O N T R A K T E R F O R A N S A T T E I N G E N I Ø R E R U D E N L E D E L S E S A N S V A R IDAs modelkontrakt kan betragtes som et oplæg til forhandling.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette medarbejderne om vilkårene for ansættelsesforholdet

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette medarbejderne om vilkårene for ansættelsesforholdet VEJLEDNING TIL STANDARDANSÆTTEL-SESKONTRAKT Udarbejdet og anbefales af GLS-A og DSL ved ansættelse af skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt professionsbachelorer i jordbrug Ansættelseskontrakten

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

AFTALE. Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK HOLSTEBRO AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING

AFTALE. Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK HOLSTEBRO AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING AFTALE Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK 51 7500 HOLSTEBRO Og AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING Q( VESTFORSYNING 1, GYLDIGHEDSOMRÅDE Denne aftale

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning.

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning. Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere 1. Parter Aftalen er indgået mellem Jordbrugsakademikerne og DLBR og er gældende for de rådgivningsvirksomheder, der tiltræder aftalen. 2.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere