Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010"

Transkript

1 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010

2 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler Af Thomas Larsen og Lone Juul Hune

3 Indhold 1 Introduktion Undersøgelsens baggrund og formål Afgrænsning Sammenfatning Om undersøgelsens gennemførelse Spørgeskemaet Dataindsamling og tidsplan Populationen og svarprocenter Statistisk usikkerhed Repræsentativitet Undersøgelsens resultater Tabeller over de enkelte spørgsmål Baggrundsspørgsmål Vejledningsaktiviteter på efterskolen Efter 9. klasse/10. klasse Førstevalg efter skolen nedbrudt på valgparathed og tilstrækkelig vejledning Vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed Udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed Samlet udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på baggrundsspørgsmål Bilag 1. Spørgeskemaet Bilag 2. elever og svarprocent fordelt på efterskoler Bilag 3. Særkørsel på elever i 9. kl. der har søgt 10. kl Bilag 4. Særkørsel på elever i 9. kl. der har søgt en ungdomsuddannelse... 38

4 Introduktion 1 1 Introduktion 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål Undervisningsministeriet har inviteret alle de almene efterskoler til at medvirke i en brugerundersøgelse af 9. og 10. klasses elevers udbytte af efterskolernes vejledning om valg af ungdomsuddannelse. Brugerundersøgelsen kan danne grundlag for en kvalitetsudvikling af vejledningen på efterskolerne. Til støtte for arbejdet med brugerundersøgelsen er der på Undervisningsministeriets initiativ nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Efterskoleforeningen, Undervisningsministeriet og UNI C. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i erfaringerne fra lignende brugerundersøgelser af UU s vejledning. Formålet med brugerundersøgelsen er dels at måle elevernes udbytte og tilfredshed med den modtagne vejledning, og dels at give de enkelte efterskoler mulighed for at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer. Nærværende rapport har som hovedformål at præsentere de statistiske resultater af brugerundersøgelsen. Rapporten præsenterer i hovedsagen tabeller på aggregeret niveau. De enkelte efterskoler har som supplement til rapporten modtaget egne elevbesvarelser elektronisk, så de selv kan analysere egne problemstillinger nærmere. 1.2 Afgrænsning Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte elever i 9. kl. og 10. kl. på de almene efterskoler 1. Alle almene efterskoler blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, men det var frivilligt for efterskolerne, om de ønskede at deltage eller ej. 1 Udover de almene efterskoler findes der 40 efterskoler, som har et tilbud til elever, som er ordblinde eller har særlige behov. De sidstnævnte efterskoler er ikke medtaget i undersøgelsen.

5 Sammenfatning 2 2 Sammenfatning Dette kapitel sammendrager de væsentligste resultater af brugerundersøgelsen. 96 % af eleverne i 10. klasse har deltaget i Obligatorisk brobygning i 10. kl. 89 % af alle elever har deltaget i en Personlig samtale med din vejleder og 67 % har deltaget i Obligatorisk selvvalgt opgave. Ca. halvdelen har deltaget i aktiviteten Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil. Det er mest almindeligt at have deltaget i 6 ud af de 14 vejledningsaktiviteter. 2 ud af 3 elever har deltaget i 4-7 aktiviteter. 63 % af eleverne har svaret, at Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse har hjulpet dem meget eller hjulpet dem noget til at træffe et uddannelsesvalg efter 9. kl./10. kl. Lige herefter kommer Personlig samtale med din vejleder (60 %) og Erhvervspraktik (59 %). Færrest elever er blevet hjulpet af Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil (26 %), efterfulgt af Undervisning med vejlederen i hold (29 %). Personlig samtale med din vejleder er den aktivitet, der i absolutte tal har hjulpet flest elever 54 % af alle deltagende elever er blevet hjulpet meget eller noget af denne aktivitet. 63 % angav, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller hjulpet dem noget til at træffe et uddannelsesvalg efter 9. kl./10. kl. 8 % mente, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem. Aktiviteterne har hjulpet de elever mest, som på optagelse.dk valgte en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse efter 9. kl/10. kl.. Mindst har aktiviteterne hjulpet de elever, der valgte at fortsætte i 10. kl. Eleverne i 10. klasse mente i højere grad end eleverne i 9. klasse, at vejledningsaktiviteterne havde hjulpet dem til at træffe et uddannelsesvalg.

6 Sammenfatning 3 86 % af eleverne følte sig parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. kl./10. kl., da de var inde på optagelse.dk., mens 14 % af eleverne ikke følte sig parate til at vælge. Som årsag angav 60 % af de sidstnævnte elever, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserer sig for og 46 % angav, at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare. 75 % af de elever, som ikke følte sig parate til at vælge, mente, at det ville have hjulpet dem, hvis de havde haft mere tid til at tænke over, hvad de ville. 36 % ville være blevet hjulpet, hvis de havde fået mere personlig vejledning. 78 % af alle deltagende elever anførte, at familien har hjulpet dem meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg. 49 % svarede, at vejlederen har hjulpet meget eller noget. 57 % af eleverne har haft deres forældre med til nogle af vejledningsaktiviteterne. 81 % af eleverne svarede, at det var meget vigtigt eller vigtigt, at de havde hørt godt om uddannelsesstedet, da de skulle træffe et uddannelsesvalg. 79 % pegede på, at det var vigtigt, at de var sikre på, at de kunne klare uddannelsen og 75 % angav, hvilket job uddannelsen fører til. 29 % af eleverne syntes, at de i høj grad har fået den vejledning, de havde brug for til at træffe et uddannelsesvalg. 59 % syntes, at de i nogen grad har fået den nødvendige vejledning og 13 % mente slet ikke, at de har fået den nødvendige vejledning. 79 % mener, at deres efterskoleophold har været med til at afklare deres uddannelsesvalg. 65 % havde en gymnasial uddannelse som første prioritet, da de på optagelse.dk skulle vælge, hvad de skulle efter 9. kl./10. kl. 20 % valgte 10. klasse og 11 % en erhvervsuddannelse. Andelen af elever, der på optagelse.dk som første prioritet valgte gymnasiale uddannelser, er større, jo mere eleverne følte, at de havde fået tilstrækkelig med vejledning. Modsat er andelen af elever, der valgte 10. klasse, individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse og Andet, større, jo mindre eleverne følte, at de havde fået tilstrækkelig med vejledning. Der var lidt flere piger, 52 %, end drenge blandt respondenterne. 39 % gik i 9. klasse og 61 % i 10. klasse.

7 Om undersøgelsens gennemførelse 4 3 Om undersøgelsens gennemførelse 3.1 Spørgeskemaet Det anvendte spørgeskema er gengivet i bilag 1. Spørgeskemaet indeholdt i alt 16 spørgsmål. Alle spørgsmål var af den lukkede type, hvor svarmulighederne var defineret på forhånd. Spørgeskemaet blev sat op og gjort tilgængeligt via internettet. At spørgeskemaet blev sat op elektronisk, gjorde det muligt kun at præsentere eleven for de spørgsmål, som var relevante for vedkommende - qua elevens tidligere svar 2 - og at spørgsmålsformuleringerne kunne målrettes, om eleven gik i 9. klasse eller 10. klasse 3. Det elektroniske spørgeskema var udformet, så det ved alle spørgsmål var frivilligt for eleven, om vedkommende ville svare eller ej 4. I undersøgelser som denne opnår man normalt den bedste datakvalitet, hvis respondenten (eleven) ikke tvinges til at besvare alle spørgsmål. Det var nemlig frivilligt for den enkelte elev, om vedkommende ville deltage i undersøgelsen og det er således helt legitimt, hvis der fx var holdningsspørgsmål, som eleven ikke ønskede at svare på. 3.2 Dataindsamling og tidsplan Den praktiske del af undersøgelsen blev udført af Efterskoleforeningen, de deltagende efterskoler og UNI C. Efterskoleforeningen orienterede de almene efterskoler om brugerundersøgelsen og UNI C tog imod tilmeldinger fra de skoler, som ønskede at medvirke i undersøgelsen. UNI C havde endvidere til opgave at sende invitationer ud til de deltagende efterskoler, sætte det elektroniske spørgeskema op og gøre det tilgængeligt via internettet for eleverne. Alle elevbesvarelserne blev indsamlet via UNI Cs server. Efter dataindsamlingens afslutning har UNI C haft til opgave at analysere det indkomne datamateriale og sende efterskolernes egne elevbesvarelser retur elektronisk. Efterskolerne stod for undersøgelsens praktiske gennemførelse. Det er således efterskolerne der har orienteret eleverne om undersøgelsen, vejledt eleverne om hvor og hvordan man fik adgang til det elektroniske spørgeskema, og som har svaret på spørgsmål vedrørende undersøgelsen. 2 Eleven fik i spm. 6 kun vist de vejledningsaktiviteter, vedkommende havde svaret Har deltaget i i spm. 5. Endvidere fik eleven kun vist spm. 10 og 11, hvis vedkommende havde svaret Nej i spm I spørgsmål 6-13 stod der 9. klasse, hvis eleven havde krydset af, at vedkommende gik i 9. klasse og 10. klasse, hvis eleven havde krydset af, at vedkommende gik i 10. klasse i spm Kun spm. 2, om eleven gik i 9. eller 10. klasse, skulle besvares.

8 Om undersøgelsens gennemførelse 5 Dataindsamlingen fandt sted i perioden medio april til primo maj Proceduren var: Marts/april orienterede Efterskoleforeningen om undersøgelsen og tog imod tilmeldinger fra efterskolerne. Den 15. april udsendte UNI C en til de 53 efterskoler der havde givet tilsagn om, at de gerne ville deltage i undersøgelsen. en var vedhæftet et orienterende brev fra Undervisningsministeriet om undersøgelsens baggrund og en vejledning fra UNI C om undersøgelsens praktiske gennemførelse. I perioden den 12. april til den 16. april var det elektroniske spørgeskema tilgængeligt til orientering og testformål for vejledere, efterskolens lærere m.fl. Den 19. april blev det elektroniske spørgeskema åbnet for elevbesvarelser. Den 4. maj var sidste dag for dataindsamling 5. Der blev i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse ikke udloddet præmier eller på anden måde givet gaver til eleverne. 3.3 Populationen og svarprocenter 53 efterskoler viste interesse for undersøgelsen og meddelte UNI C, at de ønskede at deltage i undersøgelsen. Da dataindsamlingen var overstået, viste det sig, at 16 efterskoler alligevel ikke havde deltaget. Undersøgelsens population defineres som elever i 9. kl. og 10. kl. på de 37 efterskoler, som deltog i undersøgelsen. Af bilag 2 fremgår, at der tilsammen er elever i populationen 6. Der er modtaget svar fra elever i populationen. Den samlede svarprocent i undersøgelsen er således 58 %. 11 af de 37 efterskoler har en svarprocent på 80 % eller derover, mens 9 efterskoler har en svarprocent under 30 %. Det er UNI Cs vurdering, at svarprocenten er tilfredsstillende. Undersøgelsen har krævet, at vejledere på efterskolerne har været ude i klasserne for at introducere undersøgelsen og for at forklare om undersøgelsen praktiske afvikling via internettet. Da det endvidere har været hensigten, at eleverne skulle besvare spørgeskemaet på skolerne klassevis, har undersøgelsen praktiske afvikling krævet en del koordinering og planlægning ude på skolerne. 5 Det var planen, at sidste dag for indsamling skulle have været den 29. april. Men grundet servernedbrud den 29. april i perioden blev det besluttet at forlænge indsamlingsperioden til den 4. maj. 6 Kilde: Grundskoledata elevtal ved starten af skoleåret 2009/10.

9 Om undersøgelsens gennemførelse Statistisk usikkerhed Datamaterialet består af besvarelser. Det er et stort antal besvarelser, som betyder, at den statistiske usikkerhed er lille og uden større betydning. Der er i forbindelse med rapportens tilblivelse og fremstillingen af tabeller, derfor ikke beregnet statistiske tests. Det er i højere grad faglige betragtninger, der skal afgøre, om en observeret forskel er interessant og værd at kommentere, frem for om forskellen isoleret set er statistisk signifikant. 3.5 Repræsentativitet At en undersøgelse er repræsentativ, betyder, at de respondenter, der har svaret på spørgeskemaet (responsgruppen), har samme holdning til undersøgelsens emne, som hele brutto-populationen 7 under ét. Da de 37 deltagende efterskoler ikke er udvalgt på baggrund af en tilfældig udtrukket stikprøve blandt alle landes efterskolder (efterskolerne meldte sig frivillig til at deltage i undersøgelsen), er det tvivlsomt om undersøgelsen er repræsentativ. Det betyder, at man skal være varsom med at generalisere undersøgelsens resultater til at være gældende for alle landets 9. og 10. klasses efterskoleelever. 7 Alle elever i 9. kl. og 10. kl. på alle almene efterskoler i landet.

10 Undersøgelsens resultater 7 4 Undersøgelsens resultater 4.1 Tabeller over de enkelte spørgsmål I dette afsnit præsenteres svarfordelingerne for de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet. Bemærk at ubesvaret (blanke svar) ikke indgår i tabellerne. I alt summerer derfor op til et forskelligt antal elever i tabellerne Baggrundsspørgsmål Af Tabel 4-1 ses, at godt halvdelen af eleverne er piger. Tabel 4-1 Spm. 1. Er du dreng eller pige? Dreng % Pige % I alt % Knap 40 % af eleverne går i 9. klasse og de resterende går i 10. klasse. Tabel 4-2 Spm. 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse % 10. klasse % I alt % Praktisk taget alle (99 %) ved, hvem deres vejleder er. Tabel 4-3 Spm. 3. Ved du, hvem din vejleder er? Ja % Nej 41 1% I alt %

11 Undersøgelsens resultater 8 Det fremgår af Tabel 4-4, at næsten 2 ud af 3 valgte en gymnasial uddannelse som første prioritet, da de på optagelse.dk skulle vælge, hvad de skulle efter 9. kl./10. kl.. 20 % valgte 10. klasse og 11 % valgte en erhvervsuddannelse. Tabel 4-4 Spm. 4. Hvad valgte du som nr. 1, da du på optagelse.dk skulle vælge, hvad du skal efter skolen? Erhvervsuddannelse (de 12 indgange) % Gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx, % studenterkursus, IB) 10. klasse % Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse 10 0% (egu, særligt tilrettelagt ungdomsud- dannelse for unge med særligt behov) Andet (fx produktionsskole, ungdomshøjskole, enkeltfag på VUC, arbejde, udlandsophold) 119 4% I alt % Vejledningsaktiviteter på efterskolen I Tabel 4-5 på næste side fremgår, at 96 % af eleverne i 10. klasse har deltaget i Obligatorisk brobygning i 10. kl., 89 % af alle elever har deltaget i en Personlig samtale med din vejleder og 67 % har deltaget i Obligatorisk selvvalgt opgave. Ca. halvdelen har deltaget i aktiviteten Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil. Kun 5 % af eleverne i 10. klasse har benyttet Frivillig brobygning i 10. kl. og 8 % af eleverne i 9. klasse har deltaget i Frivillig brobygning i 9. kl. 8 % af alle elever har Haft en mentor. Tallene bag tabellen viser, at det er mest almindeligt at have deltaget i 6 af de i alt 14 forskellige vejledningsaktiviteter. 2 ud af 3 elever har deltaget i mellem 4 og 7 aktiviteter.

12 Undersøgelsens resultater 9 Tabel 4-5 Spm. 5. Hvilke aktiviteter har du deltaget i på efterskolen? Har jeg deltaget i på efterskole Har jeg ikke deltaget i på efterskolen I alt Personlig samtale med din vejleder 89% 11% 100% 2773 Samtale med vejlederen i mindre grupper 36% 64% 100% 2744 Undervisning med vejlederen i hold fx i "Job og Uddannelse" 44% 56% 100% 2734 Haft en mentor 8% 92% 100% 2712 Erhvervspraktik 28% 72% 100% 2728 Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) 30% 70% 100% 2709 Obligatorisk selvvalgt opgave 67% 33% 100% 2741 Frivillig brobygning i 9. kl. 8 8% 92% 100% 1052 Obligatorisk brobygning i 10. kl. (2 uger) 9 96% 4% 100% 1698 Frivillig brobygning i 10. kl. (ud over de 2 5% 95% 100% 1641 uger) 10 Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil 49% 51% 100% 2736 Uddannelsesmesse 25% 75% 100% 2710 "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse fx hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt 40% 60% 100% % 57% 100% 2718 Hvis man i Tabel 4-6 samlet kigger på de to positive svar meget og noget, ser man, at det er aktiviteten Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse, der relativt set har hjulpet eleverne mest - 63 % af eleverne, som har deltaget i denne aktivitet, har svaret, at det har hjulpet dem meget eller noget. Lige herefter kommer Personlig samtale med din vejleder og Erhvervspraktik. Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil er den aktivitet, der har hjulpet færrest elever (26 %), efterfulgt af Undervisning med vejlederen i hold fx "Job og Uddannelse" (29 %). 8 Kun elever som går i 9. klasse. 9 Kun elever som går i 10. klasse 10 Kun elever som går i 10. klasse

13 Undersøgelsens resultater 10 Tabel 4-6 Spm. 6. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Personlig samtale med din vejleder 24% 36% 29% 7% 3% 100% 2464 Samtale med vejlederen i mindre 5% 27% 46% 14% 8% 100% 973 grupper Undervisning med vejlederen i hold 7% 22% 39% 13% 18% 100% 1190 fx "Job og Uddannelse" Haft en mentor 14% 24% 28% 12% 22% 100% 226 Erhvervspraktik 29% 30% 23% 11% 7% 100% 744 Præsentationskurser/introduktionskurser 13% 27% 30% 16% 14% 100% 808 (8. kl.) Obligatorisk selvvalgt opgave 21% 31% 28% 15% 5% 100% 1841 Frivillig brobygning i 9. kl % 20% 21% 17% 16% 100% 81 Obligatorisk brobygning i 10. kl. 25% 29% 26% 17% 3% 100% 1632 (2 uger) 12 Frivillig brobygning i 10. kl. 26% 24% 29% 14% 7% 100% 84 (ud over de 2 uger) 13 Været på virksomhedsbesøg, haft 7% 19% 38% 19% 18% 100% 1317 gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Uddannelsesmesse 11% 20% 35% 22% 10% 100% 655 "Åbent hus" arrangement på en 34% 29% 20% 8% 8% 100% 1072 ungdomsuddannelse fx hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt 11% 25% 39% 13% 12% 100% 1153 Går man bag om tallene i Tabel 4-5 og 4-6, kan man se, at det er aktiviteten Personlig samtale med din vejleder, der i absolutte tal hjælper flest elever 54 % af de deltagende elever er blevet hjulpet meget eller noget af denne aktivitet. 34 % af alle elever er blevet hjulpet meget eller noget af Obligatorisk selvvalgt opgave og 32 % af Obligatorisk brobygning i 10. kl.. 11 Kun elever som går i 9. klasse. 12 Kun elever som går i 10. klasse. 13 Kun elever som går i 10. klasse.

14 Undersøgelsens resultater 11 Af Tabel 4-7 fremgår, at 63 % af eleverne mener, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de vil efter 9. kl./10. kl. Der er forholdsvis mange elever (34 %), der mener, at de slet ikke eller kun lidt er blevet hjulpet af aktiviteterne. Dette forhold kan dog skyldes, at eleverne i forvejen har været afklarede om, hvad de skal efter skolen. Tabel 4-7 Spm. 7. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? meget % noget % lidt % Slet ikke hjulpet mig 209 8% Ved ikke 72 3% I alt % Hovedparten af eleverne synes, at det har været nemt at komme i kontakt med deres vejleder. Det skal dog bemærkes, at 10 % ikke mener, at det har været nemt. Tabel 4-8 Spm. 8. Synes du, at det har været nemt, at komme i kontakt med din vejleder? Ja % Nej % Ved ikke % I alt % Efter 9. klasse/10. klasse 86 % af eleverne følte sig parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. kl./10. kl., mens 14 % ikke var parate. Se Tabel 4-9. Tabel 4-9 Spm. 9. Da du var inde på optagelse.dk, var du da parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Ja % Nej % I alt %

15 Undersøgelsens resultater 12 De elever, der ikke var parate, blev spurgt om, hvorfor de ikke var parate. 60 % svarede, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserede sig for. 46 % anførte, at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare, og 41 % manglede overblik over hvilke uddannelsesmuligheder, der var. Se Tabel Tabel 4-10 Spg. 10. Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9./10. klasse? Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare Jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er Jeg manglede viden om adgangskrav Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder % % % 66 17% 31 8% % Andet 88 23% I alt % Bemærk at eleverne kunne sætte flere krydser Den samme gruppe elever blev endvidere spurgt om, hvad der skulle have været til, for at de havde været mere parate til at vælge. De fleste (75%) ville gerne have haft mere tid til at tænke over, hvad de ville. 36 % ville gerne have haft mere personlig vejledning. Se Tabel Tabel 4-11 Spm. 11. Hvad skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen At jeg havde talt mere med mine forældre om det % 97 26% At jeg havde bedre karakterer 82 22% At jeg havde haft mere tid til at % tænke over, hvad jeg ville I alt % Bemærk at eleverne kunne sætte flere krydser

16 Undersøgelsens resultater 13 Familien er den, der har hjulpet eleverne mest i forhold til at vælge, hvad de skulle efter 9. kl./10. kl % svarer, at familien har hjulpet meget eller noget. Herefter kommer vejleder med 49 % og venner eller kæreste med 34 %. Tabel 4-12 Spm. 12. Hvem har hjulpet dig til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Min familie 44% 34% 17% 4% 1% 100% 2761 Venner eller 10% 24% 36% 25% 5% 100% 2719 kæreste Vejleder 16% 33% 35% 14% 3% 100% 2750 Lærer 5% 21% 34% 32% 7% 100% 2725 Andre 8% 13% 23% 21% 35% 100% 2668 Eleverne blev spurgt om, hvad der var vigtigt for dem, da de skulle vælge, hvad de skulle efter 9. kl./10. kl.. Se Tabel 4-13 på næste side. Hvis vi samlet ser på kategorierne Meget vigtig og Vigtig, så er det vigtigste for eleverne, at de har hørt godt om uddannelsesstedet (81 %). Lige herefter kommer, at de var sikre på at kunne klare selve uddannelsen (79 %), og hvilket job uddannelsen fører til (75 %). Kun 33 % peger på, at det er vigtigt, At uddannelsen ligger et bestemt sted og At jeg kender andre, der skal begynde/går det samme sted.

17 Undersøgelsens resultater 14 Tabel 4-13 Spm. 13. Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Gode transportmuligheder til uddannelsesstedet At jeg kender andre, der skal begynde/går på det samme sted 16% 40% 31% 10% 3% 10% 23% 42% 24% 2% Mine forældres mening 7% 29% 40% 22% 2% At jeg var sikker på, at jeg 29% 50% 14% 4% 3% kunne klare uddannelsen Har hørt godt om 31% 50% 13% 3% 3% uddannelsesstedet At uddannelsesstedet 10% 23% 42% 22% 3% ligger et bestemt sted (fx i en større by) At jeg har prøvet det via 11% 24% 32% 27% 6% brobygning/praktik Hvilket job uddannelsen fører til 41% 34% 14% 6% 5% Eleverne er blevet spurgt, om de har fået tilstrækkelig vejledning til at træffe et uddannelsesvalg. Samlet set angiver 88 %, at de i høj grad eller i nogen grad har fået tilstrækkelig vejledning. Blot 3 % svarer, at de slet ikke har fået tilstrækkelig vejledning. Se Tabel Tabel 4-14 Spm. 14. Har du fået tilstrækkelig vejledning til at træffe et uddannelsesvalg? I høj grad % I nogen grad % I ringe grad % Slet ikke 87 3% I alt %

18 Undersøgelsens resultater % af eleverne har haft deres forældre med til nogle af vejledningsaktiviteterne, mens 43 % ikke har haft forældrene med. Tabel 4-15 Spm. 15. Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne? Ja % Nej % I alt % 79 % mener, at deres efterskoleophold i høj grad eller i nogen grad har været med til at afklare deres uddannelsesvalg. Tabel 4-16 Spm. 16. I hvilken grad har dit efterskoleophold alt i alt været med til at afklare dit uddannelsesvalg? I høj grad % I nogen grad % I ringe grad % Slet ikke 262 9% I alt %

19 Undersøgelsens resultater Førstevalg efter skolen nedbrudt på valgparathed og tilstrækkelig vejledning I dette afsnit præsenteres elevernes 1. valg på optagelse.dk opgjort i forhold til elevernes valgparathed og om de synes, at de har fået tilstrækkelig vejledning. Det fremgår af Tabel 4-17, at blandt de elever, der følte sig parate til at foretage et valg på optagelse.dk, var der 5 procentpoint flere, der valgte Erhvervsuddannelser end blandt dem, der ikke følte sig parate. Modsat var der lidt flere blandt dem, der ikke følte, de var parate, der valgte 10. klasse eller Andet end blandt dem, der var parate. Andelen, der valgte Gymnasiale uddannelser, er den samme i de to grupper (65 %). Tabel 4-17 Spm. 9. Da du var inde på optagelse.dk, var du da parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Krydset med spm. 4. Hvad valgte du som nr. 1, da du på optagelse.dk skulle vælge, hvad du skal efter skolen? Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse Andet I alt Ja 12% 65% 19% 0% 4% 100% 2392 Nej 7% 65% 21% 1% 6% 100% 377 I alt 11% 65% 20% 0% 4% 100% 2769 Andelen af elever, der på optagelse.dk som første prioritet valgte Gymnasiale uddannelser, er større, jo mere eleverne føler, at de har fået tilstrækkelig med uddannelsesvejledning. Modsat stiger andelen af elever, der valgte 10. klasse, Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse og Andet, jo mindre eleverne føler, at de har fået tilstrækkelig med vejledning. Se Tabel Tabel 4-18 Spm. 14. Har du fået tilstrækkelig vejledning til at træffe et uddannelsesvalg? Krydset med spm. 4. Hvad valgte du som nr. 1, da du på optagelse.dk skulle vælge, hvad du skal efter skolen? Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse Andet I alt I høj grad 12% 72% 13% 0% 3% 100% 789 I nogen grad 11% 63% 22% 0% 4% 100% 1609 I ringe grad 9% 62% 23% 1% 5% 100% 265 Slet ikke 15% 38% 34% 2% 10% 100% 86 I alt 11% 65% 20% 0% 4% 100% 2749

20 Undersøgelsens resultater Vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed I det følgende præsenteres hvilke vejledningsaktiviteter eleverne har deltaget i set i forhold til deres valgparathed og deres førstevalg på optagelse.dk. I Tabel 4-19 præsenteres for hver enkelt vejledningsaktivitet andelen af elever, der har svaret Har jeg deltaget i, fordelt efter hvad eleverne valgte som nr. 1 på optagelse.dk. For hvert uddannelsesvalg er med fed markeret de 3 vejledningsaktiviteter, der har været benyttet mest. Tabel 4-19 Spm. 5 Hvilke aktiviteter har du deltaget i på efterskolen? krydset med spm. 4. Hvad valgte du som nr. 1, da du på optagelse.dk skulle vælge, hvad du skal efter skolen? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret Har jeg deltaget i i spm. 5. Erhvervsuddannelser - andel Gymnasiale uddannelser andel 10. klasse andel Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse andel Andet andel Personlig samtale med din vejleder 93% 88% 90% 80% 91% Samtale med vejlederen i mindre grupper 34% 38% 31% 50% 31% Undervisning med vejlederen i hold fx i "Job og Uddannelse" 49% 44% 43% 44% 38% Haft en mentor 10% 8% 8% 13% 9% Erhvervspraktik 48% 23% 28% 50% 40% Præsentationskurser/introduktionskurser 20% 28% 39% 22% 31% (8. kl.) Obligatorisk selvvalgt opgave 78% 77% 30% 63% 64% Frivillig brobygning i 9. kl % 6% 9% 0% 7% Obligatorisk brobygning i 10. kl. 97% 97% 92% 83% 96% (2 uger) 15 Frivillig brobygning i 10. kl. 9% 4% 7% 17% 9% (ud over de 2 uger) 16 Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil 48% 49% 47% 67% 53% Uddannelsesmesse 29% 21% 33% 44% 33% "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse fx hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt 20% 46% 27% 44% 32% 41% 47% 32% 25% 42% 14 Kun elever som går i 9. klasse. 15 Kun elever som går i 10. klasse. 16 Kun elever som går i 10. klasse.

21 Undersøgelsens resultater 18 Den mest benyttede aktivitet for alle grupper er Obligatorisk brobygning i 10. kl. efterfulgt af Personlig samtale med din vejleder For erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og Andet kommer Obligatorisk selvvalgt opgave ind på den næste plads, mens det for 10. klasse er Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil og Undervisning med vejlederen i hold fx i "Job og Uddannelse". I Tabel 4-20 præsenteres for hver enkelt vejledningsaktivitet andelen af elever, der har svaret Har jeg deltaget i, nedbrudt efter om eleverne følte sig parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. kl./10. kl. eller ej. For hver gruppe af elever er med fed markeret de 3 vejledningsaktiviteter, der har været benyttet mest. De tre mest benyttede aktiviteter, for både dem der følte sig parate til at vælge og dem der ikke følte sig parate til at vælge, er Obligatorisk brobygning i 10. kl., Personlig samtale med din vejleder og Obligatorisk selvvalgt opgave. Generelt er der kun små forskelle i tallene mellem de to grupper. Tabel 4-20 Spm. 5. Hvilke aktiviteter har du deltaget i på efterskolen? krydset med spm. 9. Da du var inde på optagelse.dk, var du da parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10 kl.? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret Har jeg deltaget i i spm. 5. Ja Nej andel andel Personlig samtale med din vejleder 89% 91% Samtale med vejlederen i mindre grupper 36% 35% Undervisning med vejlederen i hold fx i "Job og Uddannelse" 45% 37% Haft en mentor 9% 7% Erhvervspraktik 27% 31% Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) 31% 26% Obligatorisk selvvalgt opgave 68% 66% Frivillig brobygning i 9. kl. 17 8% 9% Obligatorisk brobygning i 10. kl. (2 uger) 18 97% 95% Frivillig brobygning i 10. kl. (ud over de 2 uger) 19 6% 4% Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil 49% 50% Uddannelsesmesse 25% 25% "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse fx hjemme hvor du bor 40% 38% Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt 43% 43% 17 Kun elever som går i 9. klasse. 18 Kun elever som går i 10. klasse. 19 Kun elever som går i 10. klasse.

22 Undersøgelsens resultater Udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed I dette afsnit præsenteres hvilke vejledningsaktiviteter der har hjulpet eleverne mest til at finde ud af, hvad de vil efter 9. kl./10. kl. set i forhold til deres valgparathed og deres førstevalg på optagelse.dk. Andelen af elever, som har svaret meget og noget, er blevet lagt sammen til en samlet procentandel. I Tabel 4-21 på næste side præsenteres procentandelen for hver enkelt vejledningsaktivitet nedbrudt efter, hvad eleverne valgte som nr. 1 på optagelse.dk. For hvert valg er med fed markeret de 3 vejledningsaktiviteter, der relativt set har hjulpet eleverne mest. Dem, der valgte en gymnasial uddannelse, følte sig bedst hjulpet af aktiviteten Åbent hus arrangement 68 % svarede, at aktiviteten havde hjulpet dem meget eller noget. 63 % pegede på Personlig samtale med din vejleder og godt halvdelen svarede Obligatorisk selvvalgt opgave. Dem, der valgte en erhvervsuddannelse, følte sig især hjulpet af brobygning 75 % svarede Frivillig brobygning i 10. kl. og 59 % Obligatorisk brobygning i 10. kl. 71 % pegede på Erhvervspraktik. Blandt de elever, der valgte 10. klasse, er det Erhvervspraktik (64 %), Frivillig brobygning i 9. kl. (56 %) og Personlig samtale med din vejleder (51 %), der har hjulpet mest.

23 Undersøgelsens resultater 20 Tabel 4-21 Spm. 6. Hvilke aktiviteter har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? Krydset med spm. 4. Hvad valgte du som nr. 1, da du på optagelse.dk skulle vælge, hvad du skal efter skolen? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret meget og Hjulpet mig noget i spm. 6. Individuel tilrettelagt Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse ungdomsuddannelse Andet - andel andel andel andel andel Personlig samtale med din vejleder 58% 63% 51% 75% 64% Samtale med vejlederen i mindre grupper 37% 32% 29% 75% 36% Undervisning med vejlederen i hold fx 34% 29% 26% 0% 32% "Job og Uddannelse" Haft en mentor 45% 39% 30% 100% 22% Erhvervspraktik 71% 53% 64% 50% 62% Præsentationskurser/introduktions- 43% 37% 48% 0% 35% kurser (8. kl.) Obligatorisk selvvalgt opgave 52% 54% 39% 0% 50% Frivillig brobygning i 9. kl % 25% 56% 0% 67% Obligatorisk brobygning i 10. kl. 59% 53% 49% 40% 48% ( 2 uger) 21 Frivillig brobygning i 10. kl. 75% 43% 33% 0% 50% (ud over de 2 uger) 22 Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere 27% 24% 32% 17% 26% fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Uddannelsesmesse 34% 31% 34% 0% 32% "Åbent hus" arrangement på en 55% 69% 46% 25% 46% ungdomsuddannelse fx hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt 38% 37% 29% 0% 40% 20 Kun elever som går i 9. klasse. 21 Kun elever som går i 10. klasse. 22 Kun elever som går i 10. klasse.

24 Undersøgelsens resultater 21 I nedenstående tabel 4-22 præsenteres procentandelen for hver enkelt vejledningsaktivitet nedbrudt efter, om eleverne følte sig parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. kl./10. kl. på optagelse.dk. eller ej. For hver gruppe af elever er med fed markeret de 3 vejledningsaktiviteter, der har hjulpet eleverne mest. Personlig samtale med din vejleder og Åbent hus arrangement ligger i top 3 for begge grupper af elever. De elever, der var parate til at vælge, peger yderligere på Erhvervspraktik, mens de elever, der ikke var parate til at vælge, peger på Frivillig brobygning i 9. kl. Tabel 4-22 Spm. 6. Hvilke aktiviteter har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? krydset med spm. 9. Da du var inde på optagelse.dk, var du da parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret meget og noget i spm. 6. andel andel Personlig samtale med din vejleder 61% 56% Samtale med vejlederen i mindre grupper 33% 30% Undervisning med vejlederen i hold fx "Job og 30% 22% Uddannelse" Haft en mentor 37% 42% Erhvervspraktik 60% 54% Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) 41% 33% Obligatorisk selvvalgt opgave 53% 44% Frivillig brobygning i 9. kl % 58% Obligatorisk brobygning i 10. kl. ( 2 uger) 24 53% 56% Frivillig brobygning i 10. kl. (ud over de 2 uger) 25 51% 38% Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil 25% 26% Uddannelsesmesse 34% 21% "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse fx 64% 59% hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt 35% 39% Ja Nej 23 Kun elever som går i 9. klasse. 24 Kun elever som går i 10. klasse. 25 Kun elever som går i 10. klasse.

25 Undersøgelsens resultater Samlet udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på baggrundsspørgsmål I dette afsnit nedbrydes spm. 7 Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl.?, på baggrundsspørgsmålene køn (spm. 1), klassetrin (spm. 2), førstevalg efter grundskolen (spm. 4), samt valgparathed på optagelse.dk (spm. 9) og om eleverne føler, de har fået tilstrækkelig vejledning til at træffe et uddannelsesvalg (spm. 12). Af Tabel 4-23 fremgår, at nedbrydningen på køn ingen væsentlig forskel viser. Tabel 4-23 Spm. 1. Er du dreng eller pige? krydset med spm. 7. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Dreng 21% 42% 26% 8% 3% 100% 1316 Pige 19% 45% 26% 7% 3% 100% 1435 I alt 20% 44% 26% 8% 3% 100% 2751 Dem der går i 10. klasse mener, at de er blevet hjulpet bedre end dem der går i 9. klasse. 70 % af eleverne i 10. klasse har svaret, at de er blevet hjulpet noget eller meget. Det samme gælder blot for 55 % af eleverne i 9. klasse. Tabel 4-24 Spm. 2. Hvilken klasse går du i? krydset med spm. 7. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt 9. klasse 15% 40% 30% 11% 4% 100% klasse 24% 46% 23% 6% 2% 100% 1701 I alt 20% 44% 26% 8% 3% 100% 2758

26 Undersøgelsens resultater 23 Af Tabel 4-25 fremgår, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet de elever mest, der på optagelse.dk valgte en Gymnasial uddannelse (67 %) eller en Erhvervsuddannelse (65 %). Mindst har aktiviteterne hjulpet de elever, der valgte 10. klasse (54 %). Tabel 4-25 Spm. 4. Hvad valgte du som nr. 1, da du på optagelse.dk skulle vælge, hvad du skal efter skolen? krydset med spm. 7. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? Erhvervsuddannelse (de 12 indgange) Gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx, studenterkursus, IB) meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt 26% 39% 25% 7% 4% 100% % 46% 25% 6% 2% 100% klasse 13% 41% 29% 12% 5% 100% 539 Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse 20% 40% 30% 0% 10% 100% 10 (egu, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov) Andet (fx produktions-skole, 21% 36% 31% 10% 2% 100% 115 ungdomshøjskole, enkeltfag på VUC, arbejde, udlandsophold) I alt 20% 44% 26% 8% 3% 100% 2754 De elever, der på optagelse.dk var parate til at vælge, er også dem, der synes, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dem mest. 65 % svarer, at aktiviteterne har hjulpet dem meget eller noget. Blandt de elever, der ikke var parate til at vælge, er det tilsvarende tal 56 %. Tabel 4-26 Spm. 9. Da du var inde på optagelse.dk, var du da parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? krydset med spm. 7. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Ja 21% 44% 25% 7% 3% 100% 2379 Nej 15% 41% 30% 11% 3% 100% 376 I alt 20% 44% 26% 8% 3% 100% 2755 De elever, der mener, at de i høj grad har fået tilstrækkelig vejledning til at træffe et uddannelsesvalg, er måske ikke overraskende også dem, der synes, at aktiviteterne har hjulpet dem mest. I denne gruppe svarer 79 %, at aktiviteterne har hjulpet dem meget eller noget. Blandt de elever, der slet ikke har fået tilstrækkelig vejledning, svarer

27 Undersøgelsens resultater 24 blot 20 %, at aktiviteterne har hjulpet dem meget eller noget. Svarene på de to spørgsmål er tydeligt korrelerede. Se Tabel Tabel 4-27 Spm. 14. Har du fået tilstrækkelig vejledning til at træffe et uddannelsesvalg? krydset med spm. 7. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt I høj grad 39% 40% 15% 3% 2% 100% 784 I nogen grad 14% 49% 28% 6% 2% 100% 1604 I ringe grad 6% 26% 43% 21% 4% 100% 264 Slet ikke 2% 18% 31% 36% 13% 100% 84 I alt 20% 43% 26% 8% 3% 100% 2736

28 Bilag 1. Spørgeskemaet 25 Bilag 1. Spørgeskemaet 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? Dette spørgsmål skal besvares. 9. klasse 10. klasse 3. Ved du, hvem din vejleder er? Ja Nej 4. Hvad valgte du som nr. 1, da du på optagelse.dk skulle vælge, hvad du skal efter skolen? Erhvervsuddannelser (de 12 indgange) Gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx, studenterkursus, IB) 10. klasse Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse (egu, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov) Andet (fx produktionsskole, ungdomshøjskole, enkeltfag på VUC, arbejde, udlandsophold)

29 Bilag 1. Spørgeskemaet 26 Vejledningsaktiviteter 5. Hvilke aktiviteter har du deltaget i på efterskolen? (sæt ét kryds i hver række) Har jeg deltaget i på efterskolen Har jeg ikke deltaget i på efterskolen Personlig samtale med din vejleder Samtale med vejlederen i mindre grupper Undervisning med vejlederen i hold fx Job og Uddannelse Haft en mentor Erhvervspraktik Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) Obligatorisk selvvalgt opgave Frivillig brobygning i 9. kl. Obligatorisk brobygning i 10. kl. (2 uger) Frivillig brobygning i 10. kl. (ud over de 2 uger) Været på virksomhedsbesøg, haft gæste- lærere, fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Uddannelsesmesse Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse fx hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt

30 Bilag 1. Spørgeskemaet Her er en liste med de vejledningsaktiviteter, som du har deltaget i. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Personlig samtale med din vejleder Samtale med vejlederen i mindre grupper Undervisning med vejlederen i hold fx i Job og Uddannelse Haft en mentor Erhvervspraktik Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) Obligatorisk selvvalgt opgave Frivillig brobygning i 9. kl. Obligatorisk brobygning i 10. kl. (2 uger) Frivillig brobygning i 10. kl. (ud over de 2 uger) Været på virksomhedsbesøg, haft gæste- lærere, fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Uddannelsesmesse Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse fx hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt Ved ikke 7. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke

31 Bilag 1. Spørgeskemaet Synes du, at det har været nemt, at komme i kontakt med din vejleder? Ja Nej Ved ikke Efter 9. klasse/10. klasse 9. Da du var inde på optagelse.dk, var du da parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Ja Nej 10. Hvis nej i sp. 9: Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? (du må gerne sætte flere kryds) Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare Jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er Jeg manglede viden om adgangskrav Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder Andet 11. Hvis nej i sp. 9: Hvad skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? (du må gerne sætte flere kryds) At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen At jeg havde talt mere med mine forældre om det At jeg havde bedre karakterer At jeg havde haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville

32 Bilag 1. Spørgeskemaet Hvem har hjulpet dig til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? (sæt ét kryds i hver række) meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Min familie Venner eller kæreste Vejleder Lærer Andre Ved ikke 13. Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Gode transportmuligheder til uddannelsesstedet At jeg kender andre, der skal begynde/går på det samme sted Mine forældres mening At jeg var sikker på, at jeg kunne klare uddannelsen Har hørt godt om uddannelsesstedet At uddannelsesstedet ligger et bestemt sted (fx i en større by) Ved ikke At jeg har prøvet det via brobygning/praktik Hvilket job uddannelsen fører til 14. Har du fået tilstrækkelig vejledning til at træffe et uddannelsesvalg? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke

33 Bilag 1. Spørgeskemaet Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne, fx samtale med vejleder, arbejde med uddannelsesplanen/optagelse.dk, informationsmøder, åbent hus arrangementer eller lignende? Ja Nej 16. I hvilken grad har dit efterskoleophold været med til at afklare dit uddannelsesvalg? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Der er ikke flere spørgsmål - tak for hjælpen!

34 Bilag 2. elever fordelt på de deltagende efterskoler 31 Bilag 2. elever fordelt på de deltagende efterskoler elever i 9. og 10. klasse 26 Balle Musik-& Idrætsefterskole 141 Bernstorffsminde Efterskole 186 Bieringhus Efterskole 42 Bjergsnæsskolen 154 Blåkilde Efterskole 114 Borremose Efterskole 78 Brøruphus Efterskole 150 Dejbjerglund Efterskole 96 Djurslands Efterskole 104 Efterskolen Ådalen 79 Faxehus Efterskole 102 Flakkebjerg Efterskole 146 Faaborgegnens Efterskole 112 Galtrup Efterskole 101 Grejsdalens Efterskole 73 Gørlev Idrætsefterskole 105 Hardsyssel Efterskole 121 Højer Ungdomsskole 125 Haarby Efterskole - sprog og idræt 118 Korinth Efterskole - Spejderskolen 67 Ladelund Efterskole 126 Levring Efterskole 149 Mariager Efterskole 109 Mellerup Fri- og Efterskole 133 Midtjysk Ungdomsskole 128 Midtsjællands Efterskole 98 Nøvlingskov Efterskole 110 Ollerup Efterskole - Sang og Musik 115 Osted Fri- og Efterskole 158 Oure Efterskole Sport & Performance. 530 Salling Ungdomsskole 162 Skals Efterskole 128 Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 154 Venø Efterskole 96 Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole 173 Østhimmerlands Ungdomsskole 100 Ågård Efterskole 135 Alle deltagende efterskoler samlet Kilde: Grundskoledata elevtal ved starten af skoleåret 2009/10

35 Bilag 3. Særkørsel på elever i 9. kl. der har søgt 10. kl. 32 Bilag 3. Særkørsel på elever i 9. kl. der har søgt 10. kl. I bilag 3 vises svarene for de elever i 9. klasse, der på optagelse.dk valgte 10. klasse. Det drejer sig om 487 elever. Tabellerne er ikke kommenterede. 1. Er du dreng eller pige? Dreng % Pige % I alt % 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse % 10. klasse 0 0% I alt % 3. Ved du, hvem der er din vejleder? Ja % Nej 8 2% I alt % 4. Hvad valgte du som nr. 1, da du på optagelse.dk skulle vælge, hvad du skal efter skolen? Erhvervsuddannelse (de 12 indgange) 0 0% Gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx, 0 0% studenterkursus, IB) 10. klasse % Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse 0 0% (egu, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov) Andet (fx produktionsskole, ungdomshøjskole, 0 0% enkeltfag på VUC, arbejde, ud- landsophold) I alt %

36 Bilag 3. Særkørsel på elever i 9. kl. der har søgt 10. kl Hvilke aktiviteter har du deltaget i på efterskolen? Har jeg deltaget i på efterskole Har jeg ikke deltaget i på efterskolen I alt Personlig samtale med din vejleder 91% 9% 100% 486 Samtale med vejlederen i mindre grupper 32% 68% 100% 482 Undervisning med vejlederen i hold fx i "Job 43% 57% 100% 480 og Uddannelse" Haft en mentor 7% 93% 100% 474 Erhvervspraktik 28% 72% 100% 481 Præsentationskurser/introduktionskurser 39% 61% 100% 474 (8. kl.) Obligatorisk selvvalgt opgave 22% 78% 100% 477 Frivillig brobygning i 9. kl. 9% 91% 100% 478 Obligatorisk brobygning i 10. kl. (2 uger) 0% 0% 0% 0 Frivillig brobygning i 10. kl. (ud over de 0% 0% 0% 0 2 uger) Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere 49% 51% 100% 480 fx fra ungdomsuddannelserne, tema- uger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Uddannelsesmesse 33% 67% 100% 475 "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse 25% 75% 100% 477 fx hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt 31% 69% 100% 478

37 Bilag 3. Særkørsel på elever i 9. kl. der har søgt 10. kl Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Personlig samtale med din 12% 37% 34% 10% 6% 100% 438 vejleder Samtale med vejlederen i mindre 3% 25% 43% 16% 13% 100% 151 grupper Undervisning med vejlederen i 3% 19% 38% 15% 24% 100% 206 hold fx "Job og Uddannelse" Haft en mentor 9% 18% 29% 12% 32% 100% 34 Erhvevspraktik 38% 28% 19% 9% 6% 100% 134 Præsentationskurser/ 13% 35% 28% 16% 8% 100% 182 introduktionskurser (8. kl.) Obligatorisk selvvalgt opgave 8% 28% 29% 19% 16% 100% 106 Frivillig brobygning i 9. kl. 28% 28% 23% 5% 15% 100% 39 Obligatorisk brobygning i 10. kl. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ( 2 uger) Frivillig brobygning i 10. kl. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 (ud over de 2 uger) Været på virksomhedsbesøg, 9% 24% 34% 15% 18% 100% 234 haft gæstelærere fx fra ungdomsuddannelserne, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Uddannelsesmesse 14% 21% 36% 20% 9% 100% 157 "Åbent hus" arrangement på en 17% 25% 26% 15% 16% 100% 118 ungdomsuddannelse fx hjemme hvor du bor Informationssøgning fx ug.dk, Maxi-due, Spor og Selekt 9% 18% 45% 11% 18% 100% Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? meget 60 13% noget % lidt % Slet ikke hjulpet mig 58 12% Ved ikke 25 5% I alt %

38 Bilag 3. Særkørsel på elever i 9. kl. der har søgt 10. kl Synes du, at det har været nemt at komme i kontakt med din vejleder? Ja % Nej 47 10% Ved ikke 75 16% I alt % 9. Da du valgte uddannelse på optagelse.dk, var du da parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Ja % Nej 70 14% I alt % 10. Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare Jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er Jeg manglede viden om adgangskrav Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder 48 69% 36 51% 32 46% 12 17% 6 9% 19 27% Andet 11 16% I alt % Bemærk at eleverne kunne sætte flere krydser

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 2 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål...3 1.2 Afgrænsning...3 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015 Titel 1 UU-brugerundersøgelse 2015 UU-brugerundersøgelse 2015 1 UU-brugerundersøgelse 2015

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, juni 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 2 1.2. Afgrænsning...

Læs mere

Vejledning på efterskolerne 2016

Vejledning på efterskolerne 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune.

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune. Den nationale brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 1. klasse UU-Herning - Juni 216 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udarbejdet

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 UNI C 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser. UNI

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490 Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige Aller Friskole 5 4 Alminde-Viuf Fællesskole 21 26 Bakkeskolen 31 29 Bramdrup Skole 30 1 26 Brændkjærskolen 109 1 87 Christiansfeld Skole 17 18 Kolding Friskole

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse 2009-10 Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Undersøgelsens målgruppe og afgrænsning Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landes folkeskoler, private

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2016 UU-brugerundersøgelse 2016 2016 UU-brugerundersøgelse 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 9 Mål 3 side 11 Mål 4 side 14 Bilag 1 side 16 Bilag 2 side 18 Bilag 3 side 20

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere