Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11"

Transkript

1 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11

2 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby i foråret 1: 1. De unge (og deres forældre) mål 1 2. Samarbejdspartnerne mål 2 3. Medarbejdernes faglige udvikling mål 3 De 3 fokusområder behandles kvalitativt i rapporten, dvs. at vi tager udgangspunkt i kvalitetssikring og udvikling samt i (selv)evaluering i stedet for rent kvantitative målinger. Som grundlag for arbejdet med de forskellige mål har vi valgt at bruge Den logiske model. Med denne model fastlægges tidligt i forløbet mål/delmål, handlinger, succeskriterier, indikatorer og dataindsamling/evaluering. Modellen giver i højere grad end kvantitative målinger mulighed for at sætte faglig teori og læring i fokus. Der sættes fokus på selve processen, hvilket giver overblik over både målefterlevelse og målopfyldelse og mulighed for konkret at justere eller helt at ændre praksis, hvis dette viser sig nødvendigt. For overskuelighedens skyld er dette sat op i skemaform og er identisk med den vedtagne målsætning for året. I årsrapporten er der endvidere til hvert punkt i målsætningen indsat dokumentation og perspektivering, hvor der samles op på evalueringen og det videre arbejde med området. Rapporten afsluttes med talmateriale i bilagsdelen. De 4 første bilag er kvantitative opgørelser, mens bilag 5 er en kvalitativ brugerundersøgelse. Målsætningen for denne periode blev præget af initiativerne i regeringens ungepakke II. Derfor handler årsrapporten om, hvordan vi har grebet de 2 nye begreber undervisningspligt og især uddannelsesparathed an. Rapporten beskriver, hvor langt vi ved sommertid 211 er kommet med de forskellige mål. Nogle af målene er afsluttede, nogle mål har resulteret i fremtidige aktiviteter i UU og endnu andre er, som det ses i perspektiveringen, stadig under udvikling og vil blive videre bearbejdet i det kommende år. Sammenfattende kan det siges, at indførelsen af myndighedsopgaven med vurdering af uddannelsesparathed har været stort set problemfri og givet færre konflikter end forventet. Det er lykkedes at afmystificere begrebet. Det skyldes måske, at vi har haft meget fokus og brugt mange ressourcer på det. Også opfølgningen på undervisningspligten for de 1517årige har trukket ressourcer fra de øvrige opgaver. 2

3 Mål 1: Målet er at implementere ny lovgivning om uddannelsesparathed og pligt til uddannelse i UU Tårnbys virksomhed (BEK nr. 874 af 7/7/21 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse og BEK nr. 872 af 7/7/21 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet) Delmål 1: At vurderingen af elevens uddannelsesparathed sker på baggrund af en dialogbaseret proces Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Inden 1. november 21 at udarbejde en samlet beskrivelse af en differentieret vejledningsindsats fra 7.9./1. klasse med fokus på uddannelsesparathed og vurdering af denne. Beskrivelsen medtænker samarbejde med elever, forældre og lærere. Der er gode forudsætninger for at give en differentieret vejledning tilpasset elevernes behov. Det er tydeligt, hvilken vejledning den enkelte tilbydes og hvorfor Undersøgelse af differentieringen i årets vejledningsindsats i tre tilfældigt udvalgte 9. klasser og en 1. klasse. Derudover udvælges 5 fokuselever til interview. Besvarelsen af udvalgte spørgsmål fra UVMs brugerundersøgelse(april/maj). At elever og forældre op til 1. marts har baggrund for at se realistisk på elevens uddannelsesmuligheder. At 9 % af eleverne i 9. klasse og 8 % i 1. klasse 1. marts afgiver et uddannelsesønske, som vi vurderer, eleven er parat til. Optælling (april/maj) Parathedsvurdering pr. 1. marts sker på et velunderbygget grundlag og som en fortsættelse af dialog med elev og forældre Eventuelle uoverensstemmelser mellem vejleder/skole og elev/forældre om vurderingen er kendte inden 1. marts. Fælles drøftelse af de forløb, der ender med konflikt samt eksempler på forløb, der fører til ændring af elevens uddannelsesplan inden 1. marts (april) Vi sætter de dele af ovenstående i værk, der kan nås i indeværende skoleår. Vi kan se hvilke dele af processen, der fungerer. Justeringer og tilføjelser til beskrivelsen. Løbende fælles drøftelser og registrering af ændringer i mødereferaterne. 3

4 Dokumentation: Der er udarbejdet en oversigt over den samlede vejledningsindsats i 6. til 1. klasse. Af den fremgår differentiering, progression og det særlige fokus på begrebet uddannelsesparathed. Beskrivelsen har været drøftet på i alt to fællesmøder. Drøftelserne har kun givet anledning til små justeringer. Praksis er undersøgt i tilfældigt udvalgte klasser gennem interviews med klassernes vejleder. I alle klasser har indholdet i den fælles del af vejledningsindsatsen været i overensstemmelse med ovennævnte oversigt. I 1. klasse har der derudover været givet tilbud om ekstra hjælp til alle i forbindelse med udfyldelse af uddannelsesplan. Der har været ydet en særlig vejledning af mellem 5 og 7 elever i hver 9. klasse og 13 elever i 1. klassen. Indholdet i denne har primært været samtaler med elev og med elev og forældre om uddannelsesparathedsvurderinger, samt brobygning og praktikforløb. En særlig vejledningsindsats er overvejende sket på vejleders initiativ. Initiativet modtages positivt hos alle adspurgte forældre og skoler. Faktorer, der menes at fremme differentieringen er kontinuitet i vejledningen, skolens indstilling og kendskab til muligheder. Presset omkring prøver samt elevens manglende engagement er derimod faktorer, der arbejder imod. Interviewundersøgelsen af 5 elever i 9. og 1. klasse viser at: Alle eleverne har en erindring om at have fået vejledning, og at vejlederen har været synlig. Der er generel tilfredshed omkring mængden af vejledning. Eleverne har dog ikke lagt mærke til, at nogen har fået mere vejledning end andre, men har en opfattelse af, at alle får den vejledning, de har brug for. Eleverne ved, at enkelte har været i ekstra praktik eller brobygning, men det er ikke noget, de er ekstra opmærksomme på. Ordet uddannelsesparathed eksisterer ikke som begreb hos eleverne, de taler stadig om egnethed. Eleverne ved, at man skal vurderes, og de sammenligner med hinanden, men der er forskel på, hvor meget man snakker om det i klasserne. Med de forbehold, der må tages i den slags undersøgelser, henvises til bilag 5, spørgsmål 18 og 19, hvoraf det fremgår, at ca. 2 % af eleverne mener at have haft behov for særlig vejledning, og at 78 % af disse elever mener, de har fået den vejledning, de havde behov for. Ved optælling pr. 14/3 211 er opgjort, at 98,4 % af eleverne i 9. klasse og 9,1 % af eleverne i 1. klasse afgav et uddannelsesønske (1.prioritet), som det var vurderet, at eleven var parat til. Under vor fælles drøftelse af de forløb, hvor parathedsvurderingen af de unge kunne have givet konflikt, kom det frem, at specielt tre faktorer er væsentlige for, om de unge ændrer deres uddannelsesplan inden 1. marts, hvis vi fra UU vurderer det nødvendigt. Disse faktorer er information, velunderbygget argumentation, og at dialogen om elevens uddannelsesparathed går i gang så hurtigt som muligt. Hvad angår tid har det været givende for processen, at vi som vejledere har deltaget i skole/hjem samtaler i 9. klasserne allerede i efteråret, hvor den unges uddannelsesparathed er blevet drøftet, og ikke som tidligere i januar/februar. Det er vigtigt, at den argumentation, der bliver givet ved vurderingen, er grundig og velunderbygget, og at der bliver givet tydelig information om, hvilke andre muligheder den unge har. 4

5 Perspektivering: Oversigten over den samlede vejledningsindsats i 6. til 1. klasse skal fortsat løbende justeres, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og den virkelighed, den skal udmøntes i. Interviews af vejledere har vist, at samtaler er en stor del af vejledningen af de elever, der har særlige behov for vejledning. Vi vil drøfte og forholde os til brugen af vejledningssamtalen for at imødekomme et særligt vejledningsbehov. Vi vil derfor drøfte, hvordan 1. klasse og aktiviteter som brobygning og praktik i højere grad kan planlægges i samarbejde med 9. klasse vejlederen, da kendskab til elever er en vigtig faktor i vejledningen. Der skal fortsat arbejdes med begreberne uddannelsesparathed og parathedsvurdering sammen med eleverne, forældrene og lærerne. Vi må være ekstra opmærksomme på de af vore elever, som i efteråret i 9. og 1. klasse skønnes at have urealistiske uddannelsesønsker, set i forhold til deres faglige, personlige og sociale kunnen. 5

6 Mål 1 (fortsat): Delmål 2: At få bekendtgørelse nr.872 s bestemmelser til at fungere i praksis over for de unge og deres forældre på en måde, der er i tråd med UUs værdier. Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Inden 31/121 at lægge en køreplan for arbejdet med revidering af uddannelsesplaner for 1517årige, som ikke følger deres hidtidige uplan. Planen skal tilgodese den unges behov, inddragelse af forældre og information om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. At vi får lavet en køreplan, der fungerer, så vi hjælper de unge bedst muligt med at opfylde deres pligt. At de unge og deres forældre opfatter vejledningen som en hjælp. At vejlederne arbejder med afsæt i køreplanen At de unge får lavet en ny uddannelsesplan. De unge og deres forældre er aktivt deltagende i vejledningen. Spørgeskema til vejlederne (maj/juni) Optælling (maj/juni) Spørgeskema til vejleder og til de unge (forældre inkl.) ved afslutningen af vejledningsforløb (forventning: 5 % besvarelser fra de unge) (løbende) Vi følger udviklingen og samler information om tilbud til ikkeuddannelsesparate i målgruppen. At vejlederen har overblik over udbuddet. UU har en liste over både eksisterende og nye tilbud, der måtte dukke op. Liste findes ja/nej? (maj/juni) 6

7 Dokumentation: Der foreligger en procedure, som vejlederne kender og anvender som afsæt for vejledningen af målgruppen. Den interne evaluering har vist, at vejlederne har indgående kendskab til proceduren. Den anvendes i den daglige vejledning trinvist og efter behov som et praktisk redskab. Begrundelsen for ikke at følge proceduren fuldt ud er, at vejlederne oplever, at det er nemt at få kontakt til de unge og deres forældre, der ofte også selv er opsøgende og kontakter UU og den vejleder, de kender, inden vi er bekendt med den unges frafald. Derfor bruges det udarbejdede kontaktbrev sjældent. Den interne evaluering har også vist, at det udarbejdede spørgeskema til de unge og deres forældre ikke har været anvendt i nævneværdigt omfang. Det har vist sig, at vejledningen af de 1517årige er en naturlig del af samarbejdet med familierne og en forlængelse af den vejledning, der har fundet sted tidligere. Derfor har brug af spørgeskema virket akavet. Vejlederne oplever, at både de unge og deres forældre er positive over for vejledningen og glade for at blive kontaktet. Der er udarbejdet en liste med tilbud til de ikkeuddannelsesparate i målgruppen. Antallet af reviderede uddannelsesplaner er optalt til 54 stk. i perioden Perspektivering: Vi skal have nogle drøftelser om forældrenes rolle og deres inddragelse i vejledningen. Proceduren tages op igen og justeres, så den altid er i overensstemmelse med evalueringer af praksis. Listen over tilbud til de ikkeuddannelsesparate revideres og udbygges løbende. 7

8 Mål 2: UU vil arbejde for, at vi og vores samarbejdspartnere opnår en fælles forståelse af begrebet uddannelsesparathed. Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering A Vi vil: At skolens medarbejdere tager informere grundskolernes begrebet, informationer og ledelse og lærere om den nye lovgivning vedrørende uddannelsesparathed og om de nye opgaver opgaver til sig. At alle er engageret i Der holdes møder som beskrevet i proceduren, og begreber og informationer bruges aktivt. invitere til dialog og udskolingsprocessen. samarbejde om parathedsvurdering af udskolingseleverne. At proceduren kommer til at At proceduren kan følges, alle indarbejde ny procedure for fungere for alle berørte. kender deres rolle og samarbejdet om misforståelser undgås vurderingerne og elevernes udslusning B Vi vil prioritere at komme i dialog med ungdomsuddannelserne og bringe emnet på dagsordenen ved enhver given lejlighed. Argumenter og dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og vejledere i forbindelse med vurderinger sker ud fra en fælles referenceramme og på et grundlag af høj faglighed og i gensidig respekt. Enighed om mindst 5 % af vurderingerne af de ikkeuddannelsesparate. I begrundelserne argumenteres der ud fra de samme faktorer. Optælling af antal møder der er afholdt i overensstemmelse med proceduren.(april/maj) Spørgeskema til involverede lærere og spørgeskema til skoleledelser (april/maj) Fælles drøftelser blandt vejlederne om både gode og konfliktfyldte eksempler (april/maj) Optælling (maj/juni) En analyse af tilfældene med uoverensstemmelse i vurderingen. (april/maj) Generel enighed om vurderingen af de uddannelsesparate Evalueres i efteråret 211 ved forespørgsel på udvalgte uddannelsesinstitutioner. 8

9 Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering C Vi vil tage initiativ til, foreslå og stå for koordinering af mindre lokale arrangementer/ pilotprojekter, der bringer grundskole og ungdomsuddannelse i direkte dialog om begrebet uddannelsesparathed. At arrangementerne opleves som så udbytterige af deltagerne, at der vil være basis for fremtidige arrangementer med samme formål. At deltagerne oplever sig bedre kvalificerede til at udfylde deres rolle i forbindelse med elevernes overgang til ungdomsuddannelse og vil anbefale kolleger at deltage i fremtidige arrangementer At UU får erfaringer til brug for planlægning af fremtidige initiativer. At vi har idéer til form og indhold af det gode dialogmøde Spørgeskema i forbindelse med afholdelse af arrangementerne. Findes idéer og skabeloner til fremtidige arrangementer? Ja/nej (maj/juni) A Dokumentation Der er foretaget væsentlige ændringer i vores udskolingsprocedure efter den nye lovgivning. Der er afholdt 25 møder om uddannelsesparathed. På US1 har man valgt at tilpasse proceduren til de lokale forhold med tilfredsstillende resultat. 8 ledere og 18 udskolingslærere har svaret på spørgeskema om den nye procedure. Ledelsernes besvarelser er langt overvejende positive i vurdering af samarbejdet omkring uddannelsesparathedsvurdering (UPV). En enkelt leder har dog oplevet, at faglærere med få timer i klasserne kan føle sig i periferien af processen og kan have svært ved at se meningen med at deltage i møderne. Resultatet af besvarelserne fra lærerne må tages med de forbehold som antallet af besvarelser byder. Størstedelen af respondenterne svarer, at de har deltaget aktivt og engageret i UPV og udskolingsprocessen. Arbejdet med UPV og udskolingsprocessen vurderes generelt som værende godt. Over halvdelen af lærerne beskrev arbejdet som vigtigt, samarbejdet som godt og mente, at der er en god dialog. Besvarelserne nævner følgende problemområder: deltagelse i UPV af lærere med få timer i klasserne og at ungdomsuddannelsesinstitutionerne tager elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate ind. I den forbindelse ønske om større ensartethed i opfattelsen af begrebet uddannelsesparat og mere viden om, hvad ungdomsuddannelserne lægger vægt på. De fleste af lærerne oplyste, at de bruger det nye begreb udannelsesparathed i samtaler med elever og kolleger. Nogle anfører, at begrebet uddannelsesparathed har været et godt og håndgribeligt begreb i dialogen med forældre og elever, og at netop en konstruktiv dialog har kunnet løse evt. konflikter. Kun 2 har haft konflikter med forældre i forbindelse med UPV. 9

10 Den fælles drøftelse blandt vejlederne er afviklet. Samarbejdet med lærere og skoleledelser omkring implementeringen af den ny lovgivning og de nye begreber opleves som positivt. Vi har som vejledere følt os velforberedte i arbejdet med udskolingen og været godt klædt på til at informere og være tovholdere på samarbejdet. Perspektivering Proceduren har vist sig brugbar og kan tilrettes lokale behov. Den skal med jævne mellemrum bringes på vores dagsorden for yderligere justeringer. Problemstillinger, der kan være aktuelle at drøfte nu er: Deltagelse i UPV af lærere med ganske få timer i klassen? Kan revurdering af elevens uddannelsesparathed finde sted, og hvem skal i så fald beslutte det? Vi skal sikre, at information om en elevs uddannelsesparathedsvurdering videregives til alle lærere i teamet. Vi skal arbejde på at tilgodese lærernes ønske om mere viden om uddannelsesstedernes vurderinger samt i fortsat dialog med ungdomsuddannelsesstederne sikre en fælles forståelse af UPV. B Dokumentation 38 elever er vurderet ikke uddannelsesparate af UU, og alle er elever, der har søgt en gymnasial uddannelse. Af disse har 36 været til vurdering på ungdomsuddannelserne, og 26 er vurderet uddannelsesparate. Taget i betragtning at 4 elever KUN formelt blev vurderet ikkeuddannelsesparate af UU (alene pga. manglende 2. fremmedsprog) er de taget med i enighedsprocenten, som derfor er ca. 4% (Se desuden perspektiveringen). Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at foretage en analyse af de tilfælde, hvor der er uenighed med ungdomsuddannelserne om UPV, da ungdomsuddannelserne sjældent begrunder vurderingen af de elever, de vurderer uddannelsesparate. Perspektivering Tallene viser, at det er meget vigtigt med den fortsatte dialog med ungdomsuddannelserne om begrebet uddannelsesparathed. Vores mål om en enighed på 5% er fremkommet ved erfaringer fra tidligere år, hvor en del flere valgte at gå til optagelsesprøve (sidste år var tallet 84). Vi skal forholde os til og analysere resultatet på 4% enighed og de ændringer, der er sket i antallet af revurderinger. Vi må se på de faktorer, der har indflydelse på resultatet og på de parametre, eleverne vurderes efter. 1

11 I efteråret 211 evalueres både de uddannelsesparate og de ikkeuddannelsesparate, som vi har været uenige om, med udvalgte ungdomsuddannelser. C Dokumentation Der har været afholdt 2 pilotarrangementer for udskolingslærere: Ét på Nordstrandskolen og ét på US1. Modellen har været den samme begge steder. Lærere og UUvejleder har mødtes med vejledere fra ungdomsuddannelserne til et eftermiddagsarrangement. Ungdomsuddannelserne har givet et kort oplæg med deres bud på, hvad de lægger i begrebet uddannelsesparathed. Efterfølgende har der været dialog/debat om holdninger til personlige, faglige og sociale kompetencer hos de unge. Deltagerne har efter mødet udfyldt evalueringsskemaer. Lærerne svarer helt entydigt, at de har fået ny viden og indsigt i begrebet uddannelsesparathed. De føler sig alle bedre klædt på til at varetage opgaven med at udsluse eleverne til ungdomsuddannelserne. På samme måde er vejlederne og UU vejlederne blevet bedre rustet og har oplevet dialogmøderne som udbytterige. Der findes idéer og skabelon til fremtidige arrangementer. Perspektivering På grundlag af erfaringer fra sidste år, er det besluttet at afholde lignende møder i det kommende skoleår, men til næste år for 9.kl. lærere. Efter aftale med skolelederne bliver hver 9.kl. repræsenteret af to lærere. Møderne afholdes i Tårnby mandag den 29/8 og i Dragør mandag den 12/

12 Mål 3: Målet er at sikre fortsat kompetenceudvikling og trivsel i UU. Delmål 1: At skabe de bedst mulige betingelser for vejlederens arbejde med vurdering af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse. Delmål 2: At skabe bevidsthed om den rolle, værdier spiller i praksis og debat. Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Vi vil: sætte videns og erfaringsdeling som fast punkt på dagsordenen til fællesmøder At vejlederne føler sig på forkant med problemstillinger At vi får vigtige informationer og idéer fra kolleger skabe tid og rum til debatter om emner afledt af begreberne uddannelsesparathed og pligt til uddannelse. At vejlederne oplever tryghed og sikkerhed i den nye myndighedsrolle At vejlederne forstår begreberne på samme måde og kan argumentere med baggrund i fælles holdninger i UU. I AIteams vil vi sætte fokus på rolle og identitetsskifte i forbindelse med de nye opgaver. Vi vil afrunde den igangværende proces inden d og derefter føre arbejdet videre. At vejlederne oplever tryghed og sikkerhed i den konkrete opgaveløsning At vi oplever at have fået et nyt perspektiv på vores arbejde. At arbejdet med værdier er blevet en integreret del af UU og har en mærkbar betydning. At vejlederne kan håndtere konflikter professionelt At vi refererer til processen i debatter og samtaler. At værdier dukker op og giver vores debatter en ekstra dimension, der kan italesættes. Spørgeskema (maj/juni) Fælles drøftelse (maj) Spørgeskema (maj/juni) Spørgeskema (maj/juni) Registrering/optælling (maj/juni) 12

13 Delmål 1 Dokumentation På baggrund af besvarelserne fra spørgeskemaet og fælles drøftelse, kan vi konkludere, at vejlederne via fællesmødernes drøftelser føler sig godt rustet til at arbejde med vurdering af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse. Debatterne har ligeledes bevirket, at vejlederne har en god fælles forståelse af begreberne og dermed føler sig trygge i den nye myndighedsrolle. Halvdelen af vejlederne har i nogen grad følt, at AI møderne har været med til at øge deres tryghed og sikkerhed i forhold til enkeltsager. Den anden halvdel har brugt møderne til andre problemstillinger. Perspektivering. Det er vigtigt også fremover at give plads til fælles drøftelser om uddannelsesparathed og pligt til uddannelse på vores fællesmøder. Vejlederne bliver deraf i stand til at argumentere med baggrund i nogle fælles holdninger i UU. AI er et godt redskab til at skabe tryghed og sikkerhed for vejlederne, og der bør fortsat afsættes tid i hverdagen til AImøderne. Delmål 2 Dokumentation Vejlederne har besvaret spørgeskema i juni måned. Besvarelserne tyder på, at de fleste synes, at værdidebatprocessen i nogen grad har tilført vores interne diskussioner noget nyt. Processen med vores eksterne konsulent blev på grund af sygdom først afrundet i januar. Vi har på vores whiteboard i mødelokalet haft et registreringssystem, så vi har kunnet se, om vi har haft værdidebatter i dagligdagen. Vi har mindst 1 gange markeret på tavlen og italesat, når værdier har spillet en rolle i vores diskussioner. Det synes helt klart, at det afviklede værdiforløb har været medvirkende til, at der i institutionen er opstået en bevidsthed og stillingtagen til vores værdier i dagligdagen. Desuden har temaet for vores årlige personaleinternat også drejet sig om værdier set i relation til etik i vejledningen. Perspektivering Vi vil fremover være opmærksomme på at gribe fat i de muligheder, vi har for at løfte vores debatter ud af det konkrete. Når f.eks. forløbet med Tosprogs Taskforcen afsluttes med udgangen af 211, sættes vejledningen af tosprogede elever ind i en sammenhæng med vores værdidiskussioner. 13

14 Bilag 1 Søgetal fra de sidste 3 år i Dragør Kommune Afgangsklassernes valg i % Dragør Kommune Afgangsklasser Afgangsklasser 2921 Afgangsklasser kl. 1.kl. 9.kl. 1.kl. 9.kl 1.kl. Antal elever klasse 1.klasse på efterskole 21,2 17,8 19,4 17,4 19,4 18, 1.klasse i alt 39, 37,3 37,4 EUD på Teknisk skole EUD på Handelsskole 5,5,7 26,5 3,7 1,2 15,4 7,7 1,3 1,7 14,3 EUD i alt 6,2 26,5 4,9 15,4 9, 25, Social& 2,9 Sundhedsudd. STX HHX HTX HF 4,4 5,5 5,5 2,6 11,8 8,8 2,6 42,2 8,1 4,3 38,5 3,8 7,6 3,8 4,6 4,5 5,8 39,3 7,1 7,1 14,3 Gymnasial udd. I alt 51,4 61,8 54,6 8,7 5,9 67,8 EGU Anden uddannelse Ikke tilmeldt udd. 3,4 2,9 5,9 3,1,6 3,8 2,6 7,1 I alt

15 Søgetal fra de sidste 3 år i Tårnby Kommune Afgangsklassernes valg i % Tårnby Kommune Afgangsklasser Afgangsklasser 2921 Afgangsklasser kl. 1.kl. 9.kl 1.kl. 9.kl 1.kl. Antal elever klasse 1.klasse på efter /privatskole 34,3 9,9 33,9 7,3 31,2 9,9 1.klasse i alt 44,2 41,2 41,1 EUD på Teknisk skole EUD på Handelsskole 9,2,7 21,8 11,5 6,9 1,4 15,2 4,4 7,6 2,1 25,9 6,5 EUD i alt 9,9 33,3 8,3 19,6 9,7 32,5 Social&,2 7,2 7,6,5 1, Sundhedsudd. STX HHX HTX HF 34,8 1,9 5,4 17, 6,1,6 23,6 34,4 3,9 6,7 24,7 3,2,6 37,3 35,7 3,8 5,9 16,5 7,9 3,6 15,1 Gymnasial udd. I alt 42,1 47,3 45, 65,8 45,4 43,1 EGU / STU Anden uddannelse Ikke tilmeldt udd. 2,8,7,6 11,5,2 3, 2,3 2,5 4,4 2,4,9,8 12,2 1,4 I alt

16 Bilag 2 Uddannelses og beskæftigelsesstatistik Dragør 1/611 Unge, der har forladt grundskolen og ikke er fyldt 19 år den 1/6. Piger Drenge Antal i alt Procent Piger/Drenge Procent i alt I uddannelse ,8%/92,2% 93,% STX ,7% HF ,8% HHX ,1% HTX ,6% EUD handelsskole ,% EUD teknisk skole ,5% EUD Sosuskole 1 1,3% VUC 1 1 2,6% 11.skoleår 1 1,3% I beskæftigelse ,1%/7,1% 6,% Ordinær ,1% beskæftigelse Ekstraordinær 1 1,3% beskæft. Produktionsskole 1 2 3,9% I udland ,7% Aktuel målgruppe ,1%/,6%,9% I alt % 16

17 Uddannelses og beskæftigelsesstatistik Tårnby 1/611 Unge, der har forladt grundskolen og ikke er fyldt 19 år den 1/6. Piger Drenge Antal i alt Procent Piger/Drenge Procent i alt I uddannelse ,8%/86,7% 87,4% STX ,8% HF ,6% HHX ,2% HTX ,2% EUD handelsskole ,3% EUD teknisk skole ,8% EUD Sosuskole ,% EGU 2 4 6,6% STU 2 2,2% VUC ,7% 11. skoleår 2 2,2% Anden uddannelse 4 4 8,8% I beskæftigelse ,8%/8,9% 9,3% Ordinær ,5% beskæftigelse Ekstraordinær 2 2,2% beskæft. Produktionsskole ,5% Sygdom 3 1 4,4% I udland 4 2 6,6% Værnepligt 1 1,1% Aktuel målgruppe ,4%/4,3% 3,3% I alt % 17

18 Bilag 3 EGU Statistik Tårnby 21/211 I gang Afbrudt/Afsluttet Påbegyndt August 1 /3 2 September 1 1/1 1 Oktober 11 November 1 1/ 1 December 11 Januar 1 /1 4 Februar 14 1 Marts 12 2/1 1 April 13 Maj 12 1/ Juni 11 /1 Juli 11 Projekteret/Venteliste: Pr : 1 elev starter 15.8, 5 elever på venteliste/til overvejelse Dragør 21/211 I gang Afbrudt/afsluttet Påbegyndt August 3 September 3 Oktober 3 1 November 3 /1 December 3 Januar 3 1 Februar 4 Marts 4 April 4 Maj 4 1 Juni 4 1/ Juli 3 1(flyttet)/ Projekteret/Venteliste: Pr : Der søges pt. bevilling til 1 ny elev 18

19 Bilag 4 STU Statistik Tårnby 21/211 I gang Afsluttet/Orlov Påbegyndt August 17 /3 6 September 23 /3 Oktober 23 /3 November 22 1/3 December 22 /3 Januar 23 1/2 1 Februar 24 /2 1 Marts 24 /2 April 24 /2 Maj 24 /2 1 Juni 25 /2 Juli 25 4/2 Dragør 21/211 I gang Afsluttet/Orlov Påbegyndt August 1 /1 3 September 4 /1 Oktober 4 /1 November 4 /1 December 4 /1 Januar 4 /1 Februar 4 /1 Marts 4 /1 April 4 /1 Maj 3 1/1 Juni 3 /1 Juli 3 1/1 19

20 Bilag 5 Brugerundersøgelse afgangselever 9. og 1. klasse april 211 Brugerundersøgelse gennemført i april 211. Målgruppe er alle elever i 9. og 1. Klasse. Det er UNIC der står for undersøgelsen på foranledning af undervisningsministeriet. I UU Tårnbys område er spørgeskemaet blevet besvaret af 347 elever fordelt på 9 af 13 skoler en svarprocent på 4,3%. Baggrundsspørgsmål 1. Køn? Dreng Pige (tom) Total Er du Hvilken klasse går du i? (Dette spørgsmål skal besvares) 9.klasse 1. klasse Klasse 61% 39% af alle Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? total 1. klasse 3% Erhvervsuddannelse 17% = 58 elever af Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelseegu eller STU % Gymnasial uddannelse 49% = 169 elever alle Andet (produktionsskole, højskole, arbejde, udlandsophold) 4% (Tom) % Note: I alt 227 elever til ungdomsuddannelse og dermed uddannelsesparathedsvurdering 4. Blev du vurderet uddannelsesparat til den ønskede 1. prioritet? (Erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse) Ja Nej (tom) 93% 6% 1% Af 227 2

21 Vejledningsaktiviteter 5. Hvilke aktiviteter kender du og hvilke har du deltaget i? Deltaget i ikke deltaget i og kender ikke ikke deltaget i men kender til Virksomhedsbesøg, gæstelærere, temauger, spil 65% 18% 14% 3% Introduktionskurser 8. kl. 83% 9% 7% 1% Brobygning på ungdomsuddannelse (9.eller 1.kl) 68% 4% 28% % Åbent hus på ungdomsuddannelse 49% 7% 42% 1% Uddannelsesmesse 58% 16% 23% 3% af Erhvervspraktik 92% 2% 5% 1% Personlig samtale med UUvejleder 92% 1% 6% 1% alle Samtale med UUvejleder i gruppe 55% 17% 26% 2% Aktivitet med UUvejleder for hele klassen 71% 18% 9% 1% Informationssøgning 71% 11% 15% 2% Informationsmøde om uddannelser på egen skole 43% 24% 3% 2% Lavet uddannelsesplan med en UUvejleder 85% 3% 11% 1% Haft en mentor 4% 49% 44% 3% (tom) 21

22 6. Her er en liste med de vejledningsaktiviteter, som du har deltaget i. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9./1. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet Virksomhedsbesøg, gæstelærere, temauger, spil 23% 11% 21% 6% 4% 35% Introduktionskurser 8. kl. 27% 9% 29% 11% 7% 18% Brobygning på ungdomsuddannelse(9.eller 1.kl.) 13% 23% 23% 7% 1% 33% Åbent hus på ungdomsuddannelse 1% 2% 12% 4% 3% 51% Uddannelsesmesse 19% 5% 8% 21% 5% 42% af Erhvervspraktik 16% 4% 24% 1% 1% 9% Personlig samtale med UUvejleder 18% 33% 31% 6% 3% 8% alle Samtale med UUvejleder i gruppe 21% 6% 15% 1% 3% 45% Aktivitet med UUvejleder for hele klassen 26% 6% 23% 1% 5% 29% Informationssøgning 24% 14% 22% 6% 5% 29% Informationsmøde om uddannelser på egen skole 14% 5% 12% 6% 5% 58% Lavet uddannelsesplan med en UUvejleder 19% 31% 27% 3% 4% 16% Haft en mentor 1% 1% 1% 1% 1% 96% Ved ikke (tom) 7. Hvor meget synes du samlet set aktiviteterne har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9./1. klasse? Hjulpet mig Hjulpet mig Hjulpet mig Slet ikke Ved ikke (tom) meget noget lidt hjulpet 27% 47% 18% 6% 2% % af alle 22

23 evejledning 8. Kender du evejledning? Ja Nej (tom) 47 elever 3 elever 9. Hvis ja i spsm. 8: Har du kontaktet evejledning (via chat, sms, mail eller telefon)? Ja Nej (tom) 3 elever 43 elever 31 elever 1. Hvis ja i spsm. 9: Hvor meget har evejledning hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9./1. klasse? Hjulpet mig Hjulpet mig Hjulpet mig Slet ikke Ved ikke (tom) meget noget lidt hjulpet 1 elev 1 elev 1 elev 344 elever Efter 9. klasse/1. klasse 11. Var du den 15.marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9./1. klasse? Ja Nej 91% 9% af alle Hvis nej i sp.11: Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9./1. klasse? (Du må gerne sætte flere kryds) i alt Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for 48% Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare 23% Jeg manglede overblik over uddannelsesmuligheder 29% af Jeg manglede viden om adgangskrav 13% 31 Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge 19% elever Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder 13% Andet 19% 23

24 13. Hvis nej i sp.11: Hvad skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? (Du må gerne sætte flere kryds) i alt At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen 1% At jeg havde fået en anden slags vejledning 13% af At jeg havde talt mere med mine forældre om det 19% 31 At jeg havde bedre karakterer 19% elever At jeg havde haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville 68% 14. Hvem har hjulpet dig med at vælge, hvad du skulle efter 9./1. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet Ved ikke tom Min familie 46% 31% 16% 6% 1% % Venner eller kæreste 12% 26% 28% 28% 5% 1% af UUvejleder 23% 32% 29% 14% 1% 1% Lærer 8% 23% 33% 3% 5% 1% alle Andre 11% 14% 23% 17% 33% 2% 15. Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9./1. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Gode transportmuligheder til uddannelsesstedet 23% 33% 31% 12% 1% % At jeg kender andre der skal begynde/går det samme sted 8% 2% 36% 35% 1% % Mine forældres mening 11% 28% 38% 22% 1% % At jeg var sikker på, at jeg kunne klare uddannelsen 41% 43% 12% 3% 1% 1% af Har hørt godt om uddannelsesstedet 37% 45% 13% 2% 1% 1% alle At uddannelsesstedet ligger et bestemt sted 9% 16% 46% 23% 1% 2% At jeg har prøvet det via brobygning/praktik 14% 22% 3% 28% 5% 1% Hvilket job uddannelsen fører til 47% 26% 13% 9% 3% 1% (tom) 24

25 16. Har du fået den vejledning, du har haft brug for? ja nej (tom) 87% 13% % af alle 17. Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne, fx samtale med UUvejleder, arbejde med uddannelsesplanen, informationsmøder, åbent hus arrangementer eller lignende? (Du skal tænke tilbage på både 8.kl., 9.kl. (og 1.kl.)) ja nej (tom) 73% 27% % af alle Særlig vejledning 18. Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en UUvejleder om: (sæt ét kryds i hver række) ja nej (tom) Noget personligt (fx familie, misbrug, psykisk dårligt) 5% 95% % af Noget fagligt (fx læse/skriveproblemer) 14% 86% 1% alle Noget socialt (fx stemningen i klassen, andre elever, lærere, venner) 6% 94% % 19. Synes du, at du fik den særlige vejledning, du havde brug for? (filter: kun elever med mindst ét kryds i ja i spørgsmål 18) ja nej 78% 22% af 69 elever 25

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, juni 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 2 1.2. Afgrænsning...

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overgang fra 9. og 10. klasse... 4 Uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse marts 2012... 4 Tilmeldinger fra 9.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Dagens oplæg Unges uddannelsesvalg og veje. Hvilke tanker gør

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler.

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Det er vigtigt at skolens ledelse forholder sig til rådene i denne artikel samt i artiklen om Uddannelsesparathedsvurderinger i elevplanen, hvis skolen vil

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Til skolerne. Information om uddannelsesparathed. Baggrund Kriterier Barrierer og støtte

Til skolerne. Information om uddannelsesparathed. Baggrund Kriterier Barrierer og støtte Til skolerne Information om uddannelsesparathed Baggrund Kriterier Barrierer og støtte UU Aarhus-Samsø August 2011 Baggrund Den 5. november 2009 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere