Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11"

Transkript

1 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11

2 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby i foråret 1: 1. De unge (og deres forældre) mål 1 2. Samarbejdspartnerne mål 2 3. Medarbejdernes faglige udvikling mål 3 De 3 fokusområder behandles kvalitativt i rapporten, dvs. at vi tager udgangspunkt i kvalitetssikring og udvikling samt i (selv)evaluering i stedet for rent kvantitative målinger. Som grundlag for arbejdet med de forskellige mål har vi valgt at bruge Den logiske model. Med denne model fastlægges tidligt i forløbet mål/delmål, handlinger, succeskriterier, indikatorer og dataindsamling/evaluering. Modellen giver i højere grad end kvantitative målinger mulighed for at sætte faglig teori og læring i fokus. Der sættes fokus på selve processen, hvilket giver overblik over både målefterlevelse og målopfyldelse og mulighed for konkret at justere eller helt at ændre praksis, hvis dette viser sig nødvendigt. For overskuelighedens skyld er dette sat op i skemaform og er identisk med den vedtagne målsætning for året. I årsrapporten er der endvidere til hvert punkt i målsætningen indsat dokumentation og perspektivering, hvor der samles op på evalueringen og det videre arbejde med området. Rapporten afsluttes med talmateriale i bilagsdelen. De 4 første bilag er kvantitative opgørelser, mens bilag 5 er en kvalitativ brugerundersøgelse. Målsætningen for denne periode blev præget af initiativerne i regeringens ungepakke II. Derfor handler årsrapporten om, hvordan vi har grebet de 2 nye begreber undervisningspligt og især uddannelsesparathed an. Rapporten beskriver, hvor langt vi ved sommertid 211 er kommet med de forskellige mål. Nogle af målene er afsluttede, nogle mål har resulteret i fremtidige aktiviteter i UU og endnu andre er, som det ses i perspektiveringen, stadig under udvikling og vil blive videre bearbejdet i det kommende år. Sammenfattende kan det siges, at indførelsen af myndighedsopgaven med vurdering af uddannelsesparathed har været stort set problemfri og givet færre konflikter end forventet. Det er lykkedes at afmystificere begrebet. Det skyldes måske, at vi har haft meget fokus og brugt mange ressourcer på det. Også opfølgningen på undervisningspligten for de 1517årige har trukket ressourcer fra de øvrige opgaver. 2

3 Mål 1: Målet er at implementere ny lovgivning om uddannelsesparathed og pligt til uddannelse i UU Tårnbys virksomhed (BEK nr. 874 af 7/7/21 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse og BEK nr. 872 af 7/7/21 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet) Delmål 1: At vurderingen af elevens uddannelsesparathed sker på baggrund af en dialogbaseret proces Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Inden 1. november 21 at udarbejde en samlet beskrivelse af en differentieret vejledningsindsats fra 7.9./1. klasse med fokus på uddannelsesparathed og vurdering af denne. Beskrivelsen medtænker samarbejde med elever, forældre og lærere. Der er gode forudsætninger for at give en differentieret vejledning tilpasset elevernes behov. Det er tydeligt, hvilken vejledning den enkelte tilbydes og hvorfor Undersøgelse af differentieringen i årets vejledningsindsats i tre tilfældigt udvalgte 9. klasser og en 1. klasse. Derudover udvælges 5 fokuselever til interview. Besvarelsen af udvalgte spørgsmål fra UVMs brugerundersøgelse(april/maj). At elever og forældre op til 1. marts har baggrund for at se realistisk på elevens uddannelsesmuligheder. At 9 % af eleverne i 9. klasse og 8 % i 1. klasse 1. marts afgiver et uddannelsesønske, som vi vurderer, eleven er parat til. Optælling (april/maj) Parathedsvurdering pr. 1. marts sker på et velunderbygget grundlag og som en fortsættelse af dialog med elev og forældre Eventuelle uoverensstemmelser mellem vejleder/skole og elev/forældre om vurderingen er kendte inden 1. marts. Fælles drøftelse af de forløb, der ender med konflikt samt eksempler på forløb, der fører til ændring af elevens uddannelsesplan inden 1. marts (april) Vi sætter de dele af ovenstående i værk, der kan nås i indeværende skoleår. Vi kan se hvilke dele af processen, der fungerer. Justeringer og tilføjelser til beskrivelsen. Løbende fælles drøftelser og registrering af ændringer i mødereferaterne. 3

4 Dokumentation: Der er udarbejdet en oversigt over den samlede vejledningsindsats i 6. til 1. klasse. Af den fremgår differentiering, progression og det særlige fokus på begrebet uddannelsesparathed. Beskrivelsen har været drøftet på i alt to fællesmøder. Drøftelserne har kun givet anledning til små justeringer. Praksis er undersøgt i tilfældigt udvalgte klasser gennem interviews med klassernes vejleder. I alle klasser har indholdet i den fælles del af vejledningsindsatsen været i overensstemmelse med ovennævnte oversigt. I 1. klasse har der derudover været givet tilbud om ekstra hjælp til alle i forbindelse med udfyldelse af uddannelsesplan. Der har været ydet en særlig vejledning af mellem 5 og 7 elever i hver 9. klasse og 13 elever i 1. klassen. Indholdet i denne har primært været samtaler med elev og med elev og forældre om uddannelsesparathedsvurderinger, samt brobygning og praktikforløb. En særlig vejledningsindsats er overvejende sket på vejleders initiativ. Initiativet modtages positivt hos alle adspurgte forældre og skoler. Faktorer, der menes at fremme differentieringen er kontinuitet i vejledningen, skolens indstilling og kendskab til muligheder. Presset omkring prøver samt elevens manglende engagement er derimod faktorer, der arbejder imod. Interviewundersøgelsen af 5 elever i 9. og 1. klasse viser at: Alle eleverne har en erindring om at have fået vejledning, og at vejlederen har været synlig. Der er generel tilfredshed omkring mængden af vejledning. Eleverne har dog ikke lagt mærke til, at nogen har fået mere vejledning end andre, men har en opfattelse af, at alle får den vejledning, de har brug for. Eleverne ved, at enkelte har været i ekstra praktik eller brobygning, men det er ikke noget, de er ekstra opmærksomme på. Ordet uddannelsesparathed eksisterer ikke som begreb hos eleverne, de taler stadig om egnethed. Eleverne ved, at man skal vurderes, og de sammenligner med hinanden, men der er forskel på, hvor meget man snakker om det i klasserne. Med de forbehold, der må tages i den slags undersøgelser, henvises til bilag 5, spørgsmål 18 og 19, hvoraf det fremgår, at ca. 2 % af eleverne mener at have haft behov for særlig vejledning, og at 78 % af disse elever mener, de har fået den vejledning, de havde behov for. Ved optælling pr. 14/3 211 er opgjort, at 98,4 % af eleverne i 9. klasse og 9,1 % af eleverne i 1. klasse afgav et uddannelsesønske (1.prioritet), som det var vurderet, at eleven var parat til. Under vor fælles drøftelse af de forløb, hvor parathedsvurderingen af de unge kunne have givet konflikt, kom det frem, at specielt tre faktorer er væsentlige for, om de unge ændrer deres uddannelsesplan inden 1. marts, hvis vi fra UU vurderer det nødvendigt. Disse faktorer er information, velunderbygget argumentation, og at dialogen om elevens uddannelsesparathed går i gang så hurtigt som muligt. Hvad angår tid har det været givende for processen, at vi som vejledere har deltaget i skole/hjem samtaler i 9. klasserne allerede i efteråret, hvor den unges uddannelsesparathed er blevet drøftet, og ikke som tidligere i januar/februar. Det er vigtigt, at den argumentation, der bliver givet ved vurderingen, er grundig og velunderbygget, og at der bliver givet tydelig information om, hvilke andre muligheder den unge har. 4

5 Perspektivering: Oversigten over den samlede vejledningsindsats i 6. til 1. klasse skal fortsat løbende justeres, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og den virkelighed, den skal udmøntes i. Interviews af vejledere har vist, at samtaler er en stor del af vejledningen af de elever, der har særlige behov for vejledning. Vi vil drøfte og forholde os til brugen af vejledningssamtalen for at imødekomme et særligt vejledningsbehov. Vi vil derfor drøfte, hvordan 1. klasse og aktiviteter som brobygning og praktik i højere grad kan planlægges i samarbejde med 9. klasse vejlederen, da kendskab til elever er en vigtig faktor i vejledningen. Der skal fortsat arbejdes med begreberne uddannelsesparathed og parathedsvurdering sammen med eleverne, forældrene og lærerne. Vi må være ekstra opmærksomme på de af vore elever, som i efteråret i 9. og 1. klasse skønnes at have urealistiske uddannelsesønsker, set i forhold til deres faglige, personlige og sociale kunnen. 5

6 Mål 1 (fortsat): Delmål 2: At få bekendtgørelse nr.872 s bestemmelser til at fungere i praksis over for de unge og deres forældre på en måde, der er i tråd med UUs værdier. Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Inden 31/121 at lægge en køreplan for arbejdet med revidering af uddannelsesplaner for 1517årige, som ikke følger deres hidtidige uplan. Planen skal tilgodese den unges behov, inddragelse af forældre og information om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. At vi får lavet en køreplan, der fungerer, så vi hjælper de unge bedst muligt med at opfylde deres pligt. At de unge og deres forældre opfatter vejledningen som en hjælp. At vejlederne arbejder med afsæt i køreplanen At de unge får lavet en ny uddannelsesplan. De unge og deres forældre er aktivt deltagende i vejledningen. Spørgeskema til vejlederne (maj/juni) Optælling (maj/juni) Spørgeskema til vejleder og til de unge (forældre inkl.) ved afslutningen af vejledningsforløb (forventning: 5 % besvarelser fra de unge) (løbende) Vi følger udviklingen og samler information om tilbud til ikkeuddannelsesparate i målgruppen. At vejlederen har overblik over udbuddet. UU har en liste over både eksisterende og nye tilbud, der måtte dukke op. Liste findes ja/nej? (maj/juni) 6

7 Dokumentation: Der foreligger en procedure, som vejlederne kender og anvender som afsæt for vejledningen af målgruppen. Den interne evaluering har vist, at vejlederne har indgående kendskab til proceduren. Den anvendes i den daglige vejledning trinvist og efter behov som et praktisk redskab. Begrundelsen for ikke at følge proceduren fuldt ud er, at vejlederne oplever, at det er nemt at få kontakt til de unge og deres forældre, der ofte også selv er opsøgende og kontakter UU og den vejleder, de kender, inden vi er bekendt med den unges frafald. Derfor bruges det udarbejdede kontaktbrev sjældent. Den interne evaluering har også vist, at det udarbejdede spørgeskema til de unge og deres forældre ikke har været anvendt i nævneværdigt omfang. Det har vist sig, at vejledningen af de 1517årige er en naturlig del af samarbejdet med familierne og en forlængelse af den vejledning, der har fundet sted tidligere. Derfor har brug af spørgeskema virket akavet. Vejlederne oplever, at både de unge og deres forældre er positive over for vejledningen og glade for at blive kontaktet. Der er udarbejdet en liste med tilbud til de ikkeuddannelsesparate i målgruppen. Antallet af reviderede uddannelsesplaner er optalt til 54 stk. i perioden Perspektivering: Vi skal have nogle drøftelser om forældrenes rolle og deres inddragelse i vejledningen. Proceduren tages op igen og justeres, så den altid er i overensstemmelse med evalueringer af praksis. Listen over tilbud til de ikkeuddannelsesparate revideres og udbygges løbende. 7

8 Mål 2: UU vil arbejde for, at vi og vores samarbejdspartnere opnår en fælles forståelse af begrebet uddannelsesparathed. Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering A Vi vil: At skolens medarbejdere tager informere grundskolernes begrebet, informationer og ledelse og lærere om den nye lovgivning vedrørende uddannelsesparathed og om de nye opgaver opgaver til sig. At alle er engageret i Der holdes møder som beskrevet i proceduren, og begreber og informationer bruges aktivt. invitere til dialog og udskolingsprocessen. samarbejde om parathedsvurdering af udskolingseleverne. At proceduren kommer til at At proceduren kan følges, alle indarbejde ny procedure for fungere for alle berørte. kender deres rolle og samarbejdet om misforståelser undgås vurderingerne og elevernes udslusning B Vi vil prioritere at komme i dialog med ungdomsuddannelserne og bringe emnet på dagsordenen ved enhver given lejlighed. Argumenter og dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og vejledere i forbindelse med vurderinger sker ud fra en fælles referenceramme og på et grundlag af høj faglighed og i gensidig respekt. Enighed om mindst 5 % af vurderingerne af de ikkeuddannelsesparate. I begrundelserne argumenteres der ud fra de samme faktorer. Optælling af antal møder der er afholdt i overensstemmelse med proceduren.(april/maj) Spørgeskema til involverede lærere og spørgeskema til skoleledelser (april/maj) Fælles drøftelser blandt vejlederne om både gode og konfliktfyldte eksempler (april/maj) Optælling (maj/juni) En analyse af tilfældene med uoverensstemmelse i vurderingen. (april/maj) Generel enighed om vurderingen af de uddannelsesparate Evalueres i efteråret 211 ved forespørgsel på udvalgte uddannelsesinstitutioner. 8

9 Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering C Vi vil tage initiativ til, foreslå og stå for koordinering af mindre lokale arrangementer/ pilotprojekter, der bringer grundskole og ungdomsuddannelse i direkte dialog om begrebet uddannelsesparathed. At arrangementerne opleves som så udbytterige af deltagerne, at der vil være basis for fremtidige arrangementer med samme formål. At deltagerne oplever sig bedre kvalificerede til at udfylde deres rolle i forbindelse med elevernes overgang til ungdomsuddannelse og vil anbefale kolleger at deltage i fremtidige arrangementer At UU får erfaringer til brug for planlægning af fremtidige initiativer. At vi har idéer til form og indhold af det gode dialogmøde Spørgeskema i forbindelse med afholdelse af arrangementerne. Findes idéer og skabeloner til fremtidige arrangementer? Ja/nej (maj/juni) A Dokumentation Der er foretaget væsentlige ændringer i vores udskolingsprocedure efter den nye lovgivning. Der er afholdt 25 møder om uddannelsesparathed. På US1 har man valgt at tilpasse proceduren til de lokale forhold med tilfredsstillende resultat. 8 ledere og 18 udskolingslærere har svaret på spørgeskema om den nye procedure. Ledelsernes besvarelser er langt overvejende positive i vurdering af samarbejdet omkring uddannelsesparathedsvurdering (UPV). En enkelt leder har dog oplevet, at faglærere med få timer i klasserne kan føle sig i periferien af processen og kan have svært ved at se meningen med at deltage i møderne. Resultatet af besvarelserne fra lærerne må tages med de forbehold som antallet af besvarelser byder. Størstedelen af respondenterne svarer, at de har deltaget aktivt og engageret i UPV og udskolingsprocessen. Arbejdet med UPV og udskolingsprocessen vurderes generelt som værende godt. Over halvdelen af lærerne beskrev arbejdet som vigtigt, samarbejdet som godt og mente, at der er en god dialog. Besvarelserne nævner følgende problemområder: deltagelse i UPV af lærere med få timer i klasserne og at ungdomsuddannelsesinstitutionerne tager elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate ind. I den forbindelse ønske om større ensartethed i opfattelsen af begrebet uddannelsesparat og mere viden om, hvad ungdomsuddannelserne lægger vægt på. De fleste af lærerne oplyste, at de bruger det nye begreb udannelsesparathed i samtaler med elever og kolleger. Nogle anfører, at begrebet uddannelsesparathed har været et godt og håndgribeligt begreb i dialogen med forældre og elever, og at netop en konstruktiv dialog har kunnet løse evt. konflikter. Kun 2 har haft konflikter med forældre i forbindelse med UPV. 9

10 Den fælles drøftelse blandt vejlederne er afviklet. Samarbejdet med lærere og skoleledelser omkring implementeringen af den ny lovgivning og de nye begreber opleves som positivt. Vi har som vejledere følt os velforberedte i arbejdet med udskolingen og været godt klædt på til at informere og være tovholdere på samarbejdet. Perspektivering Proceduren har vist sig brugbar og kan tilrettes lokale behov. Den skal med jævne mellemrum bringes på vores dagsorden for yderligere justeringer. Problemstillinger, der kan være aktuelle at drøfte nu er: Deltagelse i UPV af lærere med ganske få timer i klassen? Kan revurdering af elevens uddannelsesparathed finde sted, og hvem skal i så fald beslutte det? Vi skal sikre, at information om en elevs uddannelsesparathedsvurdering videregives til alle lærere i teamet. Vi skal arbejde på at tilgodese lærernes ønske om mere viden om uddannelsesstedernes vurderinger samt i fortsat dialog med ungdomsuddannelsesstederne sikre en fælles forståelse af UPV. B Dokumentation 38 elever er vurderet ikke uddannelsesparate af UU, og alle er elever, der har søgt en gymnasial uddannelse. Af disse har 36 været til vurdering på ungdomsuddannelserne, og 26 er vurderet uddannelsesparate. Taget i betragtning at 4 elever KUN formelt blev vurderet ikkeuddannelsesparate af UU (alene pga. manglende 2. fremmedsprog) er de taget med i enighedsprocenten, som derfor er ca. 4% (Se desuden perspektiveringen). Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at foretage en analyse af de tilfælde, hvor der er uenighed med ungdomsuddannelserne om UPV, da ungdomsuddannelserne sjældent begrunder vurderingen af de elever, de vurderer uddannelsesparate. Perspektivering Tallene viser, at det er meget vigtigt med den fortsatte dialog med ungdomsuddannelserne om begrebet uddannelsesparathed. Vores mål om en enighed på 5% er fremkommet ved erfaringer fra tidligere år, hvor en del flere valgte at gå til optagelsesprøve (sidste år var tallet 84). Vi skal forholde os til og analysere resultatet på 4% enighed og de ændringer, der er sket i antallet af revurderinger. Vi må se på de faktorer, der har indflydelse på resultatet og på de parametre, eleverne vurderes efter. 1

11 I efteråret 211 evalueres både de uddannelsesparate og de ikkeuddannelsesparate, som vi har været uenige om, med udvalgte ungdomsuddannelser. C Dokumentation Der har været afholdt 2 pilotarrangementer for udskolingslærere: Ét på Nordstrandskolen og ét på US1. Modellen har været den samme begge steder. Lærere og UUvejleder har mødtes med vejledere fra ungdomsuddannelserne til et eftermiddagsarrangement. Ungdomsuddannelserne har givet et kort oplæg med deres bud på, hvad de lægger i begrebet uddannelsesparathed. Efterfølgende har der været dialog/debat om holdninger til personlige, faglige og sociale kompetencer hos de unge. Deltagerne har efter mødet udfyldt evalueringsskemaer. Lærerne svarer helt entydigt, at de har fået ny viden og indsigt i begrebet uddannelsesparathed. De føler sig alle bedre klædt på til at varetage opgaven med at udsluse eleverne til ungdomsuddannelserne. På samme måde er vejlederne og UU vejlederne blevet bedre rustet og har oplevet dialogmøderne som udbytterige. Der findes idéer og skabelon til fremtidige arrangementer. Perspektivering På grundlag af erfaringer fra sidste år, er det besluttet at afholde lignende møder i det kommende skoleår, men til næste år for 9.kl. lærere. Efter aftale med skolelederne bliver hver 9.kl. repræsenteret af to lærere. Møderne afholdes i Tårnby mandag den 29/8 og i Dragør mandag den 12/

12 Mål 3: Målet er at sikre fortsat kompetenceudvikling og trivsel i UU. Delmål 1: At skabe de bedst mulige betingelser for vejlederens arbejde med vurdering af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse. Delmål 2: At skabe bevidsthed om den rolle, værdier spiller i praksis og debat. Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Vi vil: sætte videns og erfaringsdeling som fast punkt på dagsordenen til fællesmøder At vejlederne føler sig på forkant med problemstillinger At vi får vigtige informationer og idéer fra kolleger skabe tid og rum til debatter om emner afledt af begreberne uddannelsesparathed og pligt til uddannelse. At vejlederne oplever tryghed og sikkerhed i den nye myndighedsrolle At vejlederne forstår begreberne på samme måde og kan argumentere med baggrund i fælles holdninger i UU. I AIteams vil vi sætte fokus på rolle og identitetsskifte i forbindelse med de nye opgaver. Vi vil afrunde den igangværende proces inden d og derefter føre arbejdet videre. At vejlederne oplever tryghed og sikkerhed i den konkrete opgaveløsning At vi oplever at have fået et nyt perspektiv på vores arbejde. At arbejdet med værdier er blevet en integreret del af UU og har en mærkbar betydning. At vejlederne kan håndtere konflikter professionelt At vi refererer til processen i debatter og samtaler. At værdier dukker op og giver vores debatter en ekstra dimension, der kan italesættes. Spørgeskema (maj/juni) Fælles drøftelse (maj) Spørgeskema (maj/juni) Spørgeskema (maj/juni) Registrering/optælling (maj/juni) 12

13 Delmål 1 Dokumentation På baggrund af besvarelserne fra spørgeskemaet og fælles drøftelse, kan vi konkludere, at vejlederne via fællesmødernes drøftelser føler sig godt rustet til at arbejde med vurdering af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse. Debatterne har ligeledes bevirket, at vejlederne har en god fælles forståelse af begreberne og dermed føler sig trygge i den nye myndighedsrolle. Halvdelen af vejlederne har i nogen grad følt, at AI møderne har været med til at øge deres tryghed og sikkerhed i forhold til enkeltsager. Den anden halvdel har brugt møderne til andre problemstillinger. Perspektivering. Det er vigtigt også fremover at give plads til fælles drøftelser om uddannelsesparathed og pligt til uddannelse på vores fællesmøder. Vejlederne bliver deraf i stand til at argumentere med baggrund i nogle fælles holdninger i UU. AI er et godt redskab til at skabe tryghed og sikkerhed for vejlederne, og der bør fortsat afsættes tid i hverdagen til AImøderne. Delmål 2 Dokumentation Vejlederne har besvaret spørgeskema i juni måned. Besvarelserne tyder på, at de fleste synes, at værdidebatprocessen i nogen grad har tilført vores interne diskussioner noget nyt. Processen med vores eksterne konsulent blev på grund af sygdom først afrundet i januar. Vi har på vores whiteboard i mødelokalet haft et registreringssystem, så vi har kunnet se, om vi har haft værdidebatter i dagligdagen. Vi har mindst 1 gange markeret på tavlen og italesat, når værdier har spillet en rolle i vores diskussioner. Det synes helt klart, at det afviklede værdiforløb har været medvirkende til, at der i institutionen er opstået en bevidsthed og stillingtagen til vores værdier i dagligdagen. Desuden har temaet for vores årlige personaleinternat også drejet sig om værdier set i relation til etik i vejledningen. Perspektivering Vi vil fremover være opmærksomme på at gribe fat i de muligheder, vi har for at løfte vores debatter ud af det konkrete. Når f.eks. forløbet med Tosprogs Taskforcen afsluttes med udgangen af 211, sættes vejledningen af tosprogede elever ind i en sammenhæng med vores værdidiskussioner. 13

14 Bilag 1 Søgetal fra de sidste 3 år i Dragør Kommune Afgangsklassernes valg i % Dragør Kommune Afgangsklasser Afgangsklasser 2921 Afgangsklasser kl. 1.kl. 9.kl. 1.kl. 9.kl 1.kl. Antal elever klasse 1.klasse på efterskole 21,2 17,8 19,4 17,4 19,4 18, 1.klasse i alt 39, 37,3 37,4 EUD på Teknisk skole EUD på Handelsskole 5,5,7 26,5 3,7 1,2 15,4 7,7 1,3 1,7 14,3 EUD i alt 6,2 26,5 4,9 15,4 9, 25, Social& 2,9 Sundhedsudd. STX HHX HTX HF 4,4 5,5 5,5 2,6 11,8 8,8 2,6 42,2 8,1 4,3 38,5 3,8 7,6 3,8 4,6 4,5 5,8 39,3 7,1 7,1 14,3 Gymnasial udd. I alt 51,4 61,8 54,6 8,7 5,9 67,8 EGU Anden uddannelse Ikke tilmeldt udd. 3,4 2,9 5,9 3,1,6 3,8 2,6 7,1 I alt

15 Søgetal fra de sidste 3 år i Tårnby Kommune Afgangsklassernes valg i % Tårnby Kommune Afgangsklasser Afgangsklasser 2921 Afgangsklasser kl. 1.kl. 9.kl 1.kl. 9.kl 1.kl. Antal elever klasse 1.klasse på efter /privatskole 34,3 9,9 33,9 7,3 31,2 9,9 1.klasse i alt 44,2 41,2 41,1 EUD på Teknisk skole EUD på Handelsskole 9,2,7 21,8 11,5 6,9 1,4 15,2 4,4 7,6 2,1 25,9 6,5 EUD i alt 9,9 33,3 8,3 19,6 9,7 32,5 Social&,2 7,2 7,6,5 1, Sundhedsudd. STX HHX HTX HF 34,8 1,9 5,4 17, 6,1,6 23,6 34,4 3,9 6,7 24,7 3,2,6 37,3 35,7 3,8 5,9 16,5 7,9 3,6 15,1 Gymnasial udd. I alt 42,1 47,3 45, 65,8 45,4 43,1 EGU / STU Anden uddannelse Ikke tilmeldt udd. 2,8,7,6 11,5,2 3, 2,3 2,5 4,4 2,4,9,8 12,2 1,4 I alt

16 Bilag 2 Uddannelses og beskæftigelsesstatistik Dragør 1/611 Unge, der har forladt grundskolen og ikke er fyldt 19 år den 1/6. Piger Drenge Antal i alt Procent Piger/Drenge Procent i alt I uddannelse ,8%/92,2% 93,% STX ,7% HF ,8% HHX ,1% HTX ,6% EUD handelsskole ,% EUD teknisk skole ,5% EUD Sosuskole 1 1,3% VUC 1 1 2,6% 11.skoleår 1 1,3% I beskæftigelse ,1%/7,1% 6,% Ordinær ,1% beskæftigelse Ekstraordinær 1 1,3% beskæft. Produktionsskole 1 2 3,9% I udland ,7% Aktuel målgruppe ,1%/,6%,9% I alt % 16

17 Uddannelses og beskæftigelsesstatistik Tårnby 1/611 Unge, der har forladt grundskolen og ikke er fyldt 19 år den 1/6. Piger Drenge Antal i alt Procent Piger/Drenge Procent i alt I uddannelse ,8%/86,7% 87,4% STX ,8% HF ,6% HHX ,2% HTX ,2% EUD handelsskole ,3% EUD teknisk skole ,8% EUD Sosuskole ,% EGU 2 4 6,6% STU 2 2,2% VUC ,7% 11. skoleår 2 2,2% Anden uddannelse 4 4 8,8% I beskæftigelse ,8%/8,9% 9,3% Ordinær ,5% beskæftigelse Ekstraordinær 2 2,2% beskæft. Produktionsskole ,5% Sygdom 3 1 4,4% I udland 4 2 6,6% Værnepligt 1 1,1% Aktuel målgruppe ,4%/4,3% 3,3% I alt % 17

18 Bilag 3 EGU Statistik Tårnby 21/211 I gang Afbrudt/Afsluttet Påbegyndt August 1 /3 2 September 1 1/1 1 Oktober 11 November 1 1/ 1 December 11 Januar 1 /1 4 Februar 14 1 Marts 12 2/1 1 April 13 Maj 12 1/ Juni 11 /1 Juli 11 Projekteret/Venteliste: Pr : 1 elev starter 15.8, 5 elever på venteliste/til overvejelse Dragør 21/211 I gang Afbrudt/afsluttet Påbegyndt August 3 September 3 Oktober 3 1 November 3 /1 December 3 Januar 3 1 Februar 4 Marts 4 April 4 Maj 4 1 Juni 4 1/ Juli 3 1(flyttet)/ Projekteret/Venteliste: Pr : Der søges pt. bevilling til 1 ny elev 18

19 Bilag 4 STU Statistik Tårnby 21/211 I gang Afsluttet/Orlov Påbegyndt August 17 /3 6 September 23 /3 Oktober 23 /3 November 22 1/3 December 22 /3 Januar 23 1/2 1 Februar 24 /2 1 Marts 24 /2 April 24 /2 Maj 24 /2 1 Juni 25 /2 Juli 25 4/2 Dragør 21/211 I gang Afsluttet/Orlov Påbegyndt August 1 /1 3 September 4 /1 Oktober 4 /1 November 4 /1 December 4 /1 Januar 4 /1 Februar 4 /1 Marts 4 /1 April 4 /1 Maj 3 1/1 Juni 3 /1 Juli 3 1/1 19

20 Bilag 5 Brugerundersøgelse afgangselever 9. og 1. klasse april 211 Brugerundersøgelse gennemført i april 211. Målgruppe er alle elever i 9. og 1. Klasse. Det er UNIC der står for undersøgelsen på foranledning af undervisningsministeriet. I UU Tårnbys område er spørgeskemaet blevet besvaret af 347 elever fordelt på 9 af 13 skoler en svarprocent på 4,3%. Baggrundsspørgsmål 1. Køn? Dreng Pige (tom) Total Er du Hvilken klasse går du i? (Dette spørgsmål skal besvares) 9.klasse 1. klasse Klasse 61% 39% af alle Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? total 1. klasse 3% Erhvervsuddannelse 17% = 58 elever af Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelseegu eller STU % Gymnasial uddannelse 49% = 169 elever alle Andet (produktionsskole, højskole, arbejde, udlandsophold) 4% (Tom) % Note: I alt 227 elever til ungdomsuddannelse og dermed uddannelsesparathedsvurdering 4. Blev du vurderet uddannelsesparat til den ønskede 1. prioritet? (Erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse) Ja Nej (tom) 93% 6% 1% Af 227 2

21 Vejledningsaktiviteter 5. Hvilke aktiviteter kender du og hvilke har du deltaget i? Deltaget i ikke deltaget i og kender ikke ikke deltaget i men kender til Virksomhedsbesøg, gæstelærere, temauger, spil 65% 18% 14% 3% Introduktionskurser 8. kl. 83% 9% 7% 1% Brobygning på ungdomsuddannelse (9.eller 1.kl) 68% 4% 28% % Åbent hus på ungdomsuddannelse 49% 7% 42% 1% Uddannelsesmesse 58% 16% 23% 3% af Erhvervspraktik 92% 2% 5% 1% Personlig samtale med UUvejleder 92% 1% 6% 1% alle Samtale med UUvejleder i gruppe 55% 17% 26% 2% Aktivitet med UUvejleder for hele klassen 71% 18% 9% 1% Informationssøgning 71% 11% 15% 2% Informationsmøde om uddannelser på egen skole 43% 24% 3% 2% Lavet uddannelsesplan med en UUvejleder 85% 3% 11% 1% Haft en mentor 4% 49% 44% 3% (tom) 21

22 6. Her er en liste med de vejledningsaktiviteter, som du har deltaget i. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9./1. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet Virksomhedsbesøg, gæstelærere, temauger, spil 23% 11% 21% 6% 4% 35% Introduktionskurser 8. kl. 27% 9% 29% 11% 7% 18% Brobygning på ungdomsuddannelse(9.eller 1.kl.) 13% 23% 23% 7% 1% 33% Åbent hus på ungdomsuddannelse 1% 2% 12% 4% 3% 51% Uddannelsesmesse 19% 5% 8% 21% 5% 42% af Erhvervspraktik 16% 4% 24% 1% 1% 9% Personlig samtale med UUvejleder 18% 33% 31% 6% 3% 8% alle Samtale med UUvejleder i gruppe 21% 6% 15% 1% 3% 45% Aktivitet med UUvejleder for hele klassen 26% 6% 23% 1% 5% 29% Informationssøgning 24% 14% 22% 6% 5% 29% Informationsmøde om uddannelser på egen skole 14% 5% 12% 6% 5% 58% Lavet uddannelsesplan med en UUvejleder 19% 31% 27% 3% 4% 16% Haft en mentor 1% 1% 1% 1% 1% 96% Ved ikke (tom) 7. Hvor meget synes du samlet set aktiviteterne har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9./1. klasse? Hjulpet mig Hjulpet mig Hjulpet mig Slet ikke Ved ikke (tom) meget noget lidt hjulpet 27% 47% 18% 6% 2% % af alle 22

23 evejledning 8. Kender du evejledning? Ja Nej (tom) 47 elever 3 elever 9. Hvis ja i spsm. 8: Har du kontaktet evejledning (via chat, sms, mail eller telefon)? Ja Nej (tom) 3 elever 43 elever 31 elever 1. Hvis ja i spsm. 9: Hvor meget har evejledning hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9./1. klasse? Hjulpet mig Hjulpet mig Hjulpet mig Slet ikke Ved ikke (tom) meget noget lidt hjulpet 1 elev 1 elev 1 elev 344 elever Efter 9. klasse/1. klasse 11. Var du den 15.marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9./1. klasse? Ja Nej 91% 9% af alle Hvis nej i sp.11: Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9./1. klasse? (Du må gerne sætte flere kryds) i alt Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for 48% Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare 23% Jeg manglede overblik over uddannelsesmuligheder 29% af Jeg manglede viden om adgangskrav 13% 31 Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge 19% elever Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder 13% Andet 19% 23

24 13. Hvis nej i sp.11: Hvad skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? (Du må gerne sætte flere kryds) i alt At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen 1% At jeg havde fået en anden slags vejledning 13% af At jeg havde talt mere med mine forældre om det 19% 31 At jeg havde bedre karakterer 19% elever At jeg havde haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville 68% 14. Hvem har hjulpet dig med at vælge, hvad du skulle efter 9./1. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet Ved ikke tom Min familie 46% 31% 16% 6% 1% % Venner eller kæreste 12% 26% 28% 28% 5% 1% af UUvejleder 23% 32% 29% 14% 1% 1% Lærer 8% 23% 33% 3% 5% 1% alle Andre 11% 14% 23% 17% 33% 2% 15. Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9./1. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Gode transportmuligheder til uddannelsesstedet 23% 33% 31% 12% 1% % At jeg kender andre der skal begynde/går det samme sted 8% 2% 36% 35% 1% % Mine forældres mening 11% 28% 38% 22% 1% % At jeg var sikker på, at jeg kunne klare uddannelsen 41% 43% 12% 3% 1% 1% af Har hørt godt om uddannelsesstedet 37% 45% 13% 2% 1% 1% alle At uddannelsesstedet ligger et bestemt sted 9% 16% 46% 23% 1% 2% At jeg har prøvet det via brobygning/praktik 14% 22% 3% 28% 5% 1% Hvilket job uddannelsen fører til 47% 26% 13% 9% 3% 1% (tom) 24

25 16. Har du fået den vejledning, du har haft brug for? ja nej (tom) 87% 13% % af alle 17. Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne, fx samtale med UUvejleder, arbejde med uddannelsesplanen, informationsmøder, åbent hus arrangementer eller lignende? (Du skal tænke tilbage på både 8.kl., 9.kl. (og 1.kl.)) ja nej (tom) 73% 27% % af alle Særlig vejledning 18. Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en UUvejleder om: (sæt ét kryds i hver række) ja nej (tom) Noget personligt (fx familie, misbrug, psykisk dårligt) 5% 95% % af Noget fagligt (fx læse/skriveproblemer) 14% 86% 1% alle Noget socialt (fx stemningen i klassen, andre elever, lærere, venner) 6% 94% % 19. Synes du, at du fik den særlige vejledning, du havde brug for? (filter: kun elever med mindst ét kryds i ja i spørgsmål 18) ja nej 78% 22% af 69 elever 25

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 9 Mål 3 side 11 Mål 4 side 14 Bilag 1 side 16 Bilag 2 side 18 Bilag 3 side 20

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 09 juli 10

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 09 juli 10 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 9 juli 1 1 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 9 juli 1. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015 Titel 1 UU-brugerundersøgelse 2015 UU-brugerundersøgelse 2015 1 UU-brugerundersøgelse 2015

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

Vejledning på efterskolerne 2016

Vejledning på efterskolerne 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 7 juli 8 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby august 7 juli 8 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 5 Mål

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490 Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige Aller Friskole 5 4 Alminde-Viuf Fællesskole 21 26 Bakkeskolen 31 29 Bramdrup Skole 30 1 26 Brændkjærskolen 109 1 87 Christiansfeld Skole 17 18 Kolding Friskole

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere