UU-centrenes vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UU-centrenes vejledning"

Transkript

1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013

2 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 Forfatter: Thomas Larsen UNI C UNI C, juli 2013

3 Indhold 1 Indledning Undersøgelsens baggrund og formål Afgrænsning Sammenfatning Om undersøgelsens gennemførelse Spørgeskemaet Dataindsamling og tidsplan Population og svarprocenter Svarprocenten opgjort på antal elever Statistisk usikkerhed Repræsentativitet Beregning af benchmarkingscorer Benchmarkingscore for spm Benchmarkingscore for spm Undersøgelsens resultater Præsentation af undersøgelsens spørgsmål Baggrundsoplysninger om eleverne Elevernes brug og udbytte af vejledningsaktiviteter Elevernes brug og udbytte af evejledning Elevernes overvejelser omkring uddannelsesvalg efter dette skoleår Særlig vejledning Førstevalg efter dette skoleår nedbrudt efter køn, valgparathed og forældrenes deltagelse i vejledningsaktiviteter Vejledningsaktiviteter nedbrudt efter førstevalg efter skoleåret og valgparathed Udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skoleåret og valgparathed Samlet udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på baggrundsspørgsmål Benchmarking Benchmarking via spørgsmål Benchmarking via spørgsmål UNI C, juli

4 Indhold 6 Bilag Bilag 1. Spørgeskemaet Bilag 2. Antal deltagende skoler fordelt på UU-centre Bilag 3. Antal elever og svarprocent fordelt på UU-centre UNI C, juli 2013

5 1 Indledning 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål UU-centrenes vejledning af elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse er blevet evalueret via en brugerundersøgelse, som er gennemført i april og maj Tilsvarende brugerundersøgelser er blevet gennemført årligt siden Baggrunden for undersøgelsen er ændringerne i Lov om vejledning om uddannelse og erhverv, som trådte i kraft den 1. august Her er det præciseret, at kvalitetssystemet for ungdommens uddannelsesvejledning skal omfatte en årlig selvevaluering, som skal inddrage de elever, der er modtagere af vejledningen. Til støtte for arbejdet med brugerundersøgelsen er der på Ministeriet for Børn og Undervisnings initiativ nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for UU- Lederforsamlingen, Kommunernes Landsforening, UNI C og Ministeriet for Børn og Undervisning. Arbejdsgruppen har haft til opgave at evaluere erfaringerne fra undersøgelserne og komme med nye input til undersøgelsen. Arbejdsgruppen har alene arbejdet på at videreudvikle den del af kvalitetssikringssystemet, som omhandler brugerundersøgelsen. Brugerundersøgelsens formål er dels at måle elevernes udbytte og tilfredshed med den modtagne vejledning, og dels at give de enkelte UU-centre mulighed for at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer. Hovedformålet med denne rapport er at præsentere de statistiske resultater af brugerundersøgelsen. Rapporten indeholder primært tabeller på aggregeret niveau, dvs. på landsplan. De enkelte UU-centre vil som supplement til rapporten modtage egne elevbesvarelser elektronisk, så de selv kan analysere lokale problemstillinger nærmere. 1.2 Afgrænsning Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse og er gennemført i april og maj 2013 på alle folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler, hvor UU varetager vejledningen. Der indgår ikke specialskoler for børn i undersøgelsen. Alle landets 53 UU-centre indgår i undersøgelsen. 1 BEK nr. 704 af 30/06/2008 UNI C, juli

6 2 Sammenfatning I dette afsnit er de væsentligste resultater fra undersøgelsen sammenfattet. Den gennemsnitlige benchmarkingscore for spørgsmålet Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl./specialklasse? er for alle 53 UU-centre under et 66,3. Det er samme benchmarkingscore som i 2012-undersøgelsen. Scoren varierer fra godt 59 til knap 73 for de enkelte UU-centre. Benchmarkingscoren for spørgsmålet Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse? er 91 % for alle UU-centre. Tallet var i %. Benchmarkingscoren varierer fra 83 % til 95 % for de enkelte UU-centre. Hvad angår elevernes deltagelse i vejledningsaktiviteterne, har 92 % af alle elever i 9. klasse lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder, 89 % har haft en personlig samtale med UU-vejleder og 87 % har været til introduktionskurser. Hvad angår elever i 10. klasse er de tre mest anvendte vejledningsaktiviteter brobygning på ungdomsuddannelse (95 %), personlig samtale med UU-vejleder (93 %) og lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder (90 %). For elever i specialklasse er det personlig samtale med UU-vejleder (89 % ), lavet uddannelsesplan (89 %) og brobygning på ungdomsuddannelse (74 %), der er de tre hyppigst anvendte aktiviteter. Det er mest almindeligt at en elev har deltaget i 7-10 af de 13 vejledningsaktiviteter. Elever i 10. klasse deltager i gennemsnit i lidt flere aktiviteter end elever i 9. klasse og specialklasse. Hvad angår elevernes udbytte af vejledningsaktiviteterne, bliver elever i 9. klasse relativt set blevet hjulpet mest af åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse. 74 % af de 9. klasses elever, der har deltaget i denne aktivitet, har svaret, at det har hjulpet dem meget eller noget. Herefter følger brobygning på ungdomsuddannelse (71 %) og erhvervspraktik (69 %). Elever i 10. klasse får mest udbytte af brobygning på ungdomsuddannelse (75 %), efterfulgt af personlig samtale med UU-vejleder (70 %) og lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder (69 %). Elever i specialklasse har anført, at erhvervspraktik har hjulpet mest (87 %), efterfulgt af personlig samtale med UU-vejleder (78 %) og endelig lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder (75 %). 6 UNI C, juli 2013

7 Den vejledningsaktivitet, som alt i alt har hjulpet flest elever i 9. klasse, er lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder. Af de knap klasses elever i undersøgelsen har 60 % svaret, at denne aktivitet har hjulpet dem meget eller noget. For eleverne i 10. klasse er det aktiviteten brobygning på ungdomsuddannelse. 69 % af de godt elever i 10. klasse har svaret, at denne aktivitet har hjulpet dem meget eller noget. Blandt eleverne i specialklasse er det personlig samtale med UU-vejleder, der har hjulpet flest. 65 % af alle elever i specialklasse peger på, at denne vejledningsaktivitet har hjulpet dem meget eller noget. 72 % af alle elever vurderer, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de skal efter skoleårets afslutning. 5 % angav, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem. Aktiviteterne har samlet set hjulpet eleverne i specialklasse mest, efterfulgt af eleverne i 10. klasse og endelig eleverne i 9. klasse. Vejledningsaktiviteterne har endvidere hjulpet de elever mest, som på optagelse.dk valgte en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse. Elever som valgte 10. klasse eller andet følte sig mindst hjulpet. 20 % af eleverne har anført, at de har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder. I de fleste tilfælde vedrørte det noget fagligt (fx læse- og skriveproblemer) og sjældnere noget personligt eller socialt. Blandt eleverne med et særligt behov svarede 80 %, at de fik den særlige vejledning, de havde brug for. 91 % af eleverne følte sig den 1. marts på optagelse.dk parate til at vælge, hvad de skulle efter skoleåret, mens 9 % ikke følte sig parate til at vælge. Sidstnævnte gruppe af elever angav som begrundelse, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserer sig for (54 %), at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare (39 %), at de manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er (26 %) og at de blev frarådet at søge den uddannelse, de helst ville søge (22 %). Det var typisk en UU-vejleder og/eller en lærer, som frarådede eleverne at søge den uddannelse, de helst ville have. På spørgsmålet om, hvad der skulle have været til, for at de var mere parate til at vælge på optagelse. dk, svarede 66 % af eleverne, at det ville have hjulpet dem, hvis de havde haft mere tid til at tænke over, hvad de ville. 29 % ville være blevet hjulpet, hvis de havde fået mere personlig vejledning af UUvejlederen, og 28 % skulle have haft bedre karakterer. UNI C, juli

8 Da eleverne den 1. marts på optagelse.dk skulle vælge, hvad de skulle efter skoleåret, valgte 46 % en gymnasial uddannelse, 41 % 10. klasse og 10 % valgte en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. De elever, der følte sig parate til at vælge, valgte i højere grad en gymnasial uddannelse (47 %) end de elever, der ikke var valgparate (39 %). Familien har hjulpet 79 % af eleverne meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg. UU-vejleder har hjulpet 53 %, venner/kæreste 36 % og en lærer har hjulpet 33 % af eleverne meget eller noget. 70 % har haft forældre med til en eller flere af vejledningsaktiviteterne. 84 % af eleverne angav, at det var vigtigt eller meget vigtigt, at de havde hørt godt om uddannelsesstedet, da de skulle træffe deres uddannelsesvalg på optagelse.dk. 83 % anførte, at det var vigtigt eller meget vigtigt, at de var sikre på, at de kunne klare uddannelsen og 75 % pegede på, hvilket job uddannelsen fører til. Kun 25 % anså det for vigtigt/meget vigtigt, at uddannelsesstedet ligger et bestemt sted, og blot 31 % bekymrer sig om, hvorvidt de kender andre, der skal begynde/går på samme sted. 34 % af eleverne kender evejledning og blandt disse har 11 % kontaktet evejledning. Af dem, som har været i kontakt med evejledning, synes 47 %, at evejledning har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de skal efter skoleårets afslutning. Der var lige mange drenge og piger i undersøgelsen. 76 % gik i 9. klasse, 23 % i 10. klasse og 1 % i specialklasse. Der er marginalt lidt flere piger (51 %) i undersøgelsen end drenge (49 %). Fire ud af fem elever går i 9. klasse, mens knap hver femte går i 10. klasse. 1 % af eleverne går i specialklasse. 8 UNI C, juli 2013

9 3 Om undersøgelsens gennemførelse 3.1 Spørgeskemaet Brugerundersøgelsen er baseret på et spørgeskema med 19 spørgsmål. Alle spørgsmål er af den lukkede type, hvor svarmulighederne er defineret på forhånd. Det anvendte spørgeskema kan ses i bilag 1. Spørgeskemaet omhandler overordnet set følgende fem emner: 1. Elevernes brug og udbytte af vejledningsaktiviteter 2. Elevernes brug og udbytte af evejledning 3. Elevernes behov for særlig vejledning 4. Elevernes overvejelser i forbindelse med deres uddannelsesvalg 5. Baggrundsoplysninger om eleverne. Dette års spørgeskema indeholder grundlæggende de samme spørgsmål som sidste års spørgeskema. Dog er der fortaget to ændringer. Sidste års spørgsmål 16 Har du fået den vejledning, du har haft brug for? er slettet, da emnet dækkes af andre spørgsmål i skemaet. Der er i stedet tilføjet et nyt underspørgsmål til spørgsmål 12. Underspørgsmålet lyder Hvem frarådede dig at søge den uddannelse, du helst ville have?. Indholdsmæssigt er undersøgelsen er sammenlignelig med sidste års undersøgelse. De oplistede vejledningsaktiviteterne i spørgeskemaet er en sammensætning af obligatoriske vejledningsaktiviteter og vejledningsaktiviteter målrettet elever med særlige behov. Spørgeskemaet var elektronisk, og eleverne skulle besvare spørgeskemaet via internettet. Dette gjorde det muligt kun at præsentere den enkelte elev for de spørgsmål, som var relevante for vedkommende - qua elevens tidligere svar 2. Desuden kunne spørgsmålsformuleringerne målrettes, om eleven gik i 9. klasse, 10. klasse eller specialklasse 3. Det elektroniske spørgeskema var sat op, så det ved alle spørgsmål var frivilligt, om eleven ville svare eller ej 4. Det er nemlig frivilligt, om eleven vil medvirke i undersøgelsen eller ej, så det helt legitimt, hvis der er enkelte spørgsmål, som eleven ikke ønsker at svare på. Endvidere opnår man normalt i undersøgelse som denne den bedste datakvalitet, hvis man ikke tvinger eleverne til at besvare alle spørgsmål. 2 Eleven fik i spm. 6 kun vist de vejledningsaktiviteter, vedkommende havde svaret Har deltaget i i spm. 5. Endvidere fik eleven kun vist spm , hvis vedkommende havde svaret Nej i spm. 11, og spørgsmål 19 blev kun vist, hvis eleven havde mindst et Ja i spørgsmål I spørgsmål 6-16 stod der 9. klasse, hvis eleven i spm. 3 havde sat kryds ved, at vedkommende gik i 9. klasse, 10. klasse, hvis eleven havde sat kryds ved 10. klasse osv. 4 Kun spørgsmålet, om eleven gik i 9. klasse, 10. klasse eller specialklasse, skulle besvares. UNI C, juli

10 3.2 Dataindsamling og tidsplan Det praktiske arbejde med at gennemføre undersøgelsen blev udført af de 53 UU-centre og UNI C. UNI C satte det elektroniske spørgeskema op og gjorde det tilgængeligt via internettet. Alle elevbesvarelserne blev indsamlet via UNI Cs server. Efter dataindsamlingens afslutning har UNI C haft til opgave at analysere det indkomne datamateriale og sende UUcentrene deres egne elevbesvarelser retur elektronisk (Excel). De 53 UU-centre havde til opgave at stå for kontakten til de skoler, de hver især vejleder på, og at forestå undersøgelsens praktiske gennemførelse. Det er således UU-centrene, der sammen med skolerne har orienteret eleverne om undersøgelsen og vejledt eleverne om, hvor og hvordan de fik adgang til det elektroniske spørgeskema. Dataindsamlingen fandt sted i perioden primo april til medio marts Proceduren var: Den 13. marts udsendte UNI C en til de 53 UU-centre. en var vedhæftet et orienterende brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om undersøgelsens baggrund og en vejledning fra UNI C om undersøgelsens praktiske gennemførelse. I ugen den 18. marts til den 22. marts var det elektroniske spørgeskema tilgængeligt til orientering og testformål for UU-vejledere, lærere m.fl. Den 2. april marts blev det elektroniske spørgeskema åbnet for elevbesvarelser. Den 2. majl sendte UNI C en statusmail ud til hvert UU-center med oplysning om, hvor mange elevbesvarelser vi havde modtaget fra UU-centrets skoler. Samtidig blev det meddelt, at indsamlingsperioden blev udvidet fra den 30. april til den 15. maj. Den 16. maj var reelt sidste dag for dataindsamling. Der blev i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse ikke udloddet præmier eller på anden måde givet gaver til eleverne. 3.3 Population og svarprocenter Undersøgelsens population bestod af alle elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse på alle folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler, hvor et UU-center varetager vejledningen. Der er i alt skoler i populationen 5, og der er indkommet besvarelser fra 533 skoler. På en række skoler er der dog modtaget så få svar, at der er tvivl om, hvorvidt besvarel- 5 Tallet fremkommer ved en samkøring af data fra Institutionsregisteret med elevdata 2012/2013 indberettet af skolerne til Danmarks Statistik (bearbejdet af UNI-C, Kontor for Statistik & Analyse), samt indrapporteringer fra UU-centrene. 10 UNI C, juli 2013

11 serne kommer fra elever, eller om der er tale om testbesvarelser 6. Skoler, hvor der er under 3 svar, indgår ikke i undersøgelsen, da det formodes, at der er tale om testbesvarelser fra vejledere eller lærere. Det drejer sig om 56 skoler. I undersøgelsen indgår således 477 skoler, hvilket svarer til 34 % af skolerne i populationen. Det tilsvarende tal var sidste år 69 %. Den lave svarprocent kan sandsynligvis henføres til forårets lærer-lockout. Lockout en trådte i kraft den 2. april, hvilket var samme dag, som brugerundersøgelsen gik i gang. Selv om brugerundersøgelsens indsamlingsperiode blev udvidet til medio maj, hvilket var efter lockout ens ophør, var det ikke muligt at indhente det forsømte. Adskillige UUcentre meldte tilbage, at mange skoler havde travlt med eksamensforberedelser og at det i praksis ikke var muligt at gennemføre brugerundersøgelsen ude på skolerne så sent på skoleåret. Af bilag 2 fremgår, hvor mange skoler de enkelte UU-centre vejleder på (skoler med 9. kl., 10. kl. og/eller specialklasse) og hvor mange skoler, der er indkommet besvarelser fra. 3.4 Svarprocenten opgjort på antal elever Elevpopulationen udgøres af i alt elever (se bilag 3). Der er indkommet svar fra elever, men som omtalt i forrige afsnit er besvarelser frasorteret fra skoler, hvor der er under 3 svar. Dermed indgår der elever i databasen, hvilket giver en svarprocent på 17 %. Svarprocenten var sidste år 57 %. Se foregående afsnit for en forklaring på det markante fald. Der er meget stor spredning i svarprocenten blandt UU-centrene. Nogle UU-centre har en acceptabel svarprocent på 50 % eller derover, mens mange UU-centre har en svarprocent på blot et par procent. Sammenfattende må det siges, at svarprocenten i år ikke er tilfredsstillende. 3.5 Statistisk usikkerhed Datamaterialet består af elevbesvarelser. På trods af den lave svarprocent er dette et meget stort antal besvarelser, som betyder, at den statistiske usikkerhed er lille og uden betydning, når resultaterne præsenteres samlet for alle UU-centre under ét (landstal). Der i mod er materialet ikke stort nok til, at det er muligt at nedbryde materialet på UUcentre og benchmarke alle UU-centrene. De UU-centre, hvor der er indkommet under 100 elevbesvarelser, optræder i benchmarkingtabellerne, men alle tal for UU-centrene er blanket ud. Det vurderes, at der er for stor usikkerhed på disse UU-centrenes scores. Grænsen på 100 elevbesvarelser er ikke statistik betinget grænsen kunne sættes højere eller lavere. Grænsen er sat ved 100 elever, da vi ikke ønsker at præsentere resultater for UU-centre, hvor en enkelt respondent (elev) udgør over 1 % af det samlede antal besvarelser. 6 Som det fremgår af tidsplanen i afsnit 3.2, var det ikke hensigten, at der skulle komme testbesvarelser efter, at spørgeskemaet var åbnet for elevbesvarelser. UNI C, juli

12 3.6 Repræsentativitet En undersøgelse er repræsentativ, hvis de respondenter, der har svaret på spørgeskemaet (responsgruppen), har de samme holdninger til undersøgelsens emne, som hele brutto-populationen 7 under ét. Jo større bortfaldet er i en undersøgelse, des større er risikoen normalt for, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Bortfaldet i årets undersøgelse er stort, idet der mangler svar fra hele 83 % af eleverne. Det er derfor blevet undersøgt, om UU-centre med lav svarprocent bliver vurderet anderledes af deres elever end UU-centre med høj svarprocent. Det er ikke tilfældet 8. Den store variation i svarprocenten mellem UU-centrene påvirker umiddelbart ikke det overordnede landsresultat. Dette må ikke tages som udtryk for, at der ikke er bias (skævheder) i undersøgelsen resultater, da der kan være andre ukendte kilder til bias. UNI C vurderer dog, at bortfaldet i undersøgelser som denne formentlig har mindre betydning på grund af det bagvedliggende undersøgelsesdesign, hvor bortfaldet i højere grad sker klynger frem for på individniveau. Med andre ord at det først og fremmest er hele klasser, der ikke deltager i undersøgelsen, frem for enkelte elever i klasserne. Hvis bortfaldet var sket på individniveau og ikke i klynger, ville der være risiko for, at det var en bestemt type af elever, der havde undladt at deltage, og en anden type elever, der havde valgt at deltage. Fx kunne man forestille sig, at det i højere grad var de elever, som havde en holdning til UU-vejledningen, som ville deltage i undersøgelsen (enten fordi de har meget positive oplevelser eller meget negative oplevelser), mens de elever, som ikke havde nogen særlig holdning til UU-vejledningen, ikke ville bruge tid på at deltage [3]. Hvis alle elever i en klasse deltager i undersøgelsen, bliver de forskellige holdninger bedre repræsenteret. 3.7 Beregning af benchmarkingscorer I forbindelse med undersøgelsen er der blevet udpeget to nøglespørgsmål, som danner grundlag for benchmarkingen i kapitel 5. Det drejer sig om spm. 7 Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse? og spm. 11 Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse?. Der beregnes benchmarkingscore på landsplan og scoren nedbrydes på UU-centre, men ikke på kommuneniveau 9. Det vurderes, at der i år ikke er indsamlet tilstrækkelig med elevbesvarelser til, at det er statistisk forsvarligt. 7 Alle elever i 9. kl., 10. kl. og specialklasse på alle folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler, hvor UU varetager vejledningen. 8 Dette er analyseret via de to nøglespørgsmål 7 og 11 omtalt i afsnit 3.7. Der er ingen statistisk signifikant forskel i svarfordelingerne mellem de to grupper af UU-centre. [3] Dette er bare ét muligt scenario. Der kan være mange andre årsager til, at materialet ikke er repræsentativt. 9 De tidligere år er benchmarkingscorerne blevet nedbrudt på kommuneniveau. 12 UNI C, juli 2013

13 3.7.1 Benchmarkingscore for spm. 7 Benchmarkingscoren for spm. 7 er beregnet som en matematisk score og er baseret på de fire egentlige svarmuligheder fra mig meget til Slet ikke hjulpet mig (svarmuligheden Ved ikke indgår ikke i beregningen af benchmarkingscoren 10 ). Rent teknisk er svarene overført til en skala fra 0 til 100: den mest positive svarmulighed mig meget har fået værdien 100, mig noget har fået værdien 66,67, mig lidt har fået 33,33 og den mest negative svarmulighed Slet ikke hjulpet mig har fået værdien 0. Jo højere benchmarkingscore, des mere har vejledningsaktiviteterne hjulpet eleverne. Man skal som læser af benchmarkingtabellerne være opmærksom på skalaens følsomhed. Hvor mange svar skal fx flyttes, for at et UU-centers benchmarkingscore ændres én enhed fra fx 67 til 68? Antag at et UU-center har 500 elevbesvarelser, og at svarfordelingen er som vist i Tabel 3-1. Tabel 3-1 Eksempel på benchmarkingskalaens følsomhed. Oprindelig fordeling. mig meget mig noget mig lidt Slet ikke hjulpet mig I alt Benchmarkingscore UU-center 20% 65% 10% 5% 100% 67 Eksempel 1: hvis 5 ud af de 500 elever i stedet for at have svaret Slet ikke hjulpet mig havde svaret mig meget, ville man få en svarfordeling som vist i øverste linje i Tabel 3-2. Der er flyttet ét procentpoint fra slet ikke hjulpet mig til hjulpet mig meget. Resultatet bliver, at benchmarkingscoren stiger med én enhed fra 67 til 68. Tabel 3-2 Eksempel på benchmarkingskalaens følsomhed. Ændret fordeling. mig meget mig noget mig lidt Slet ikke hjulpet mig I alt Benchmarkingscore Eks. 1: UU-center 21% 65% 10% 4% 100% 68 Eks. 2: UU-center 20% 68% 7% 5% 100% 68 Eksempel 2: hvis 15 ud af de 500 elever i stedet for at have svaret mig lidt havde svaret mig noget, ville man få en svarfordeling som vist i nederste linje i Tabel 3-2. Der er flyttet tre procentpoint fra hjulpet mig lidt til hjulpet mig noget. Resultatet bliver igen, at benchmarkingscoren stiger med én enhed. Der skal altså ikke flyttes ret mange svar for at benchmarkingscoren ændrer sig, hvilket betyder, at de enkelte UU-centres resultater skal tolkes med forsigtighed. Som tommelfingerregel skal der være mindst 2-3 enheders forskel på 2 UU-centres benchmarkingscore for, at man kan tillade sig at konkludere, at det ene UU-center har en højere benchmarkingscore end det andet UU-center. 10 Elever, som slet ikke har svaret på spørgsmål 7, indgår heller ikke i beregningen. UNI C, juli

14 3.7.2 Benchmarkingscore for spm. 11 I spørgsmål 11 var der kun opstillet 2 svarkategorier ja og nej - og der beregnes derfor ikke en matematisk score for dette spørgsmål. Som benchmarkingscore anvendes i stedet andelen af elever, som har svaret ja til spørgsmålet. Som tommelfingerregel skal der være mindst 2-3 procentpoint forskel på 2 UU-centres benchmarkingscore, for at man kan tillade sig at konkludere, at det ene UU-center har en højere benchmarkingscore end det andet UU-center. 14 UNI C, juli 2013

15 4 Undersøgelsens resultater I det følgende præsenteres undersøgelsens resultater. Afsnit 4.1 gennemgår undersøgelsens spørgsmål enkeltvis (frekvenstabeller), og afsnit 4.2 til 4.5 indeholder krydstabeller, hvor de mest centrale spørgsmål i undersøgelsen nedbrudes på forskellige baggrundsspørgsmål. 4.1 Præsentation af undersøgelsens spørgsmål I dette afsnit gennemgås svarfordelingerne for de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet. Spørgsmålene præsenteres i kronologisk rækkefølge. Blanke svar (ubesvaret) indgår ikke i tabellerne. Dette betyder, at I alt summerer op til et forskelligt antal elever fra tabel til tabel Baggrundsoplysninger om eleverne Den første gruppe af spørgsmål i undersøgelsen vedrører elevernes baggrund. Tabel 4-1 Spm. 1. Er du dreng eller pige? Antal Procent Dreng % Pige % I alt % Af Tabel 4-1 fremgår, at andelen af piger er marginalt større end drenge. Fire ud af fem elever går i 9. klasse, mens knap hver femte går i 10. klasse (Tabel 4-2). 1 % af eleverne (svarende til 164 elever) går i specialklasse. Tabel 4-2 Spm. 2. Hvilken klasse går du i? Antal Procent 9. klasse % 10. klasse % Specialklasse 164 1% I alt % Eleverne skulle på optagelse.dk 1. marts 2013 vælge, hvad de helst vil efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse. Jf. Tabel 4-3 på næste side havde de fleste elever enten en gymnasial uddannelse (46 %) eller 10. klasse (41 %) som 1. valg. 10 % valgte en erhvervsuddannelse, mens under 1 % valgte en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse. 3 % valgte noget andet (dette kan fx være produktionsskole, ungdomshøjskole, enkeltfag på VUC, arbejde, udlandsophold). UNI C, juli

16 Tabel 4-3 Spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Antal Procent Erhvervsuddannelse % Gymnasial uddannelse % 10. klasse % Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse (EGU) 45 0% Andet 416 3% I alt % Deles svarene op efter klassetrin fremgår det af Tabel 4-4, at knap halvdelen (48 %) af eleverne i 9. klasse vælger at fortsætte i 10. klasse og lidt færre (42 %) vælger en gymnasial uddannelse. Blandt eleverne i 10. klasse vælger knap to ud af tre (64 %) en gymnasial uddannelse, mens knap en fjerdedel (24 %) ønsker en erhvervsuddannelse. Elever fra specialklasse vælger i højere grad end elever fra 9. og 10. klasse individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse (9 %) eller andet (18 %). 53 % vælger 10. klasse, 17 % ønsker en erhvervsuddannelse. Meget få (3 %) vælger en gymnasial uddannelse. Tabel 4-4 Spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? fordelt på klassetrin. 9. klasse 10. klasse Specialklasse I alt Procent Procent Procent Procent Antal Erhvervsuddannelse 7% 24% 17% 10% 1376 Gymnasial uddannelse 42% 64% 3% 46% klasse 48% 8% 53% 41% 5502 Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse (EGU) 0% 0% 9% 0% 45 Andet 3% 4% 18% 3% 416 I alt 100% 100% 100% 100% Tabel 4-5 Spm. 4. Blev du vurderet uddannelsesparat til den ønskede 1. prioritet? Antal Procent Ja % Nej 430 6% I alt % De elever, der som 1. valg havde erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, blev spurgt, om de blev vurderet uddannelsesparat. 94 % blev vurderet uddannelsesparat, mens 6 % ikke blev (Tabel 4-5). I 2012 var tallene 93 % henholdsvis 7 %. 16 UNI C, juli 2013

17 4.1.2 Elevernes brug og udbytte af vejledningsaktiviteter Dette afsnit vedrører elevernes brug og udbytte af de forskellige vejledningsaktiviteter, som tilbydes i 9. klasse/10. klasse/specialklasse. Nogle af aktiviteterne er obligatoriske og andre er valgfrie at udbyde. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at der kan være regionale og lokale forskelle på, hvilke vejledningsaktiviteter der tilbydes. Vejledningsaktiviteterne præsenteres separat for elever i henholdsvis 9. klasse, 10. klasse og specialklasse. Tabel 4-6 Spm. 5. Hvilke aktiviteter kender du og hvilke har du deltaget i? Kun elever i 9. klasse Har jeg ikke Har jeg deltaget i, men deltaget i jeg kender det Det kender jeg ikke I alt Procent Procent Procent Procent Antal Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil 61% 18% 21% 100% eller uddannelsesspil Introduktionskurser (8. kl.) 87% 6% 7% 100% Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) 45% 50% 5% 100% Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse 53% 41% 6% 100% Uddannelsesmesse 32% 36% 33% 100% Erhvervspraktik 67% 28% 5% 100% Personlig samtale med UU-vejleder 89% 9% 1% 100% Samtale med UU-vejleder i gruppe 51% 29% 21% 100% Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 80% 9% 11% 100% Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 79% 11% 10% 100% Informationsmøde om uddannelser på din egen skole 50% 29% 21% 100% Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 92% 5% 2% 100% Haft en mentor 6% 40% 54% 100% UNI C, juli

18 Jf. Tabel 4-6 på forrige side har næsten alle elever i 9. klasse lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder (92 %), haft en personlig samtale med UU-vejleder (89 %) og deltaget i introduktionskurser (87 %). Fire ud af fem har deltaget i aktivitet med UUvejleder for hele klassen (80 %) og 79 % har brugt informationssøgning. Ovenstående fem vejledningsaktiviteter var også de mest anvendte i 2012-undersøgelsen. Eleverne i 9. klasse har typisk deltaget i 7-9 af de i alt 13 forskellige vejledningsaktiviteter (gnsn.=7,8). Hvad angår eleverne i 10. klasse (Tabel 4-7), har næsten alle elever deltaget i brobygning på ungdomsuddannelse (95 %), haft en personlig samtale med UU-vejleder (93 %) og lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder (90 %). 84 % har brugt informationssøgning og 77 % har deltaget i introduktionskurser. Ovenstående fem vejledningsaktiviteter var også de mest anvendte i blandt 10. klasses eleverne i Eleverne i 10. klasse har typisk deltaget i 8-10 af vejledningsaktiviteterne (gnsn.=8,4), hvilket er lidt mere end 9. klasses eleverne. Tabel 4-7 Spm. 5. Hvilke aktiviteter kender du og hvilke har du deltaget i? Kun elever i 10. klasse Har jeg deltaget i Har jeg ikke deltaget i, men jeg kender det Det kender jeg ikke I alt Procent Procent Procent Procent Antal Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil 67% 16% 17% 100% 2503 eller uddannelsesspil Introduktionskurser (8. kl.) 77% 10% 13% 100% 2494 Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) 95% 5% 1% 100% 2537 Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse 54% 42% 4% 100% 2528 Uddannelsesmesse 35% 39% 25% 100% 2505 Erhvervspraktik 71% 25% 4% 100% 2525 Personlig samtale med UU-vejleder 93% 6% 1% 100% 2531 Samtale med UU-vejleder i gruppe 45% 35% 20% 100% 2516 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 72% 15% 13% 100% 2523 Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 84% 10% 6% 100% 2524 Informationsmøde om uddannelser på din egen skole 59% 27% 14% 100% 2510 Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 90% 7% 2% 100% 2536 Haft en mentor 11% 44% 45% 100% UNI C, juli 2013

19 Ser vi på eleverne i specialklasse (Tabel 4-8), har 89 % af eleverne haft en personlig samtale med UU-vejleder, og ligeledes 89 % har lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder. 74 % har været i brobygning på en ungdomsuddannelse, 68 % har deltaget i aktivitet med UU-vejleder for hele klassen og 65 % har været på introduktionskurser. Kun sidstnævnte aktivitet er ny i forhold til 2012-undersøgelsen. Eleverne i specialklasse har typisk deltaget i 7-9 af de i alt 13 forskellige vejledningsaktiviteter (gnsn.=7,3). Tabel 4-8 Spm. 5. Hvilke aktiviteter kender du og hvilke har du deltaget i? Kun elever i specialklasse Har jeg ikke Har jeg deltaget i deltaget i, men jeg kender det Det kender jeg ikke I alt Procent Procent Procent Procent Antal Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil 64% 15% 21% 100% 159 eller uddannelsesspil Introduktionskurser (8. kl.) 65% 18% 17% 100% 160 Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) 74% 16% 11% 100% 160 Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse 33% 43% 24% 100% 159 Uddannelsesmesse 39% 29% 32% 100% 160 Erhvervspraktik 58% 31% 10% 100% 162 Personlig samtale med UU-vejleder 89% 4% 7% 100% 162 Samtale med UU-vejleder i gruppe 58% 19% 23% 100% 159 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 68% 13% 19% 100% 160 Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 55% 23% 22% 100% 160 Informationsmøde om uddannelser på din egen skole 44% 24% 32% 100% 159 Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 89% 6% 6% 100% 161 Haft en mentor 16% 36% 48% 100% 156 Kun en lille andel af eleverne - i både 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har haft en mentor og generelt kender kun ca. halvdelen af eleverne til ordningen. Dette skyldes sandsynligvis, at det er en ordning, der ikke er tilgængelig for alle elever. Der er også en ret stor andel af eleverne, som ikke kender til uddannelsesmesser, men forklaringen er givetvis, at mange uddannelsesmesser er målrettet særlige elevgrupper og derfor ikke nødvendigvis er et tilbud til alle. UNI C, juli

20 De elever, som havde deltaget i en aktivitet, blev efterfølgende spurgt om, hvor meget aktiviteten har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de vil efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse. Svarene analyseres igen separat for 9. klasse, 10. klasse og specialklasse. I teksten præsenteres den samlede procentandel af elever, som har svaret hjulpet mig meget og hjulpet mig noget. Blandt eleverne i 9. klasse (Tabel 4-9) er det aktiviteterne åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse (74 %), brobygning på ungdomsuddannelse (71 %) og erhvervspraktik (69 %), der relativt set 11 har hjulpet eleverne mest. Disse tre aktiviteter lå også i toppen i De tre vejledningsaktivitet, som 9. klasses eleverne generelt får mindst ud af, er uddannelsesmesse (37 %), aktivitet med UU-vejleder for hele klassen (42 %) og været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og lign. (42 %). Tabel 4-9 Spm. 6. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse? Kun elever i 9. klasse mig meget mig noget mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil 13% 29% 36% 13% 10% 100% 6454 eller uddannelsesspil Introduktionskurser (8. kl.) 27% 35% 26% 7% 5% 100% 9300 Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) 42% 29% 17% 7% 5% 100% 4761 Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse 45% 29% 17% 5% 4% 100% 5627 Uddannelsesmesse 13% 24% 33% 24% 6% 100% 3321 Erhvervspraktik 41% 28% 19% 10% 2% 100% 7125 Personlig samtale med UU-vejleder 30% 35% 25% 8% 2% 100% 9587 Samtale med UU-vejleder i gruppe 14% 32% 35% 13% 6% 100% 5405 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 12% 30% 37% 13% 8% 100% 8481 Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 18% 31% 34% 11% 6% 100% 8406 Informationsmøde om uddannelser på din egen skole 15% 29% 34% 11% 11% 100% 5353 Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 29% 37% 24% 7% 4% 100% 9930 Haft en mentor 28% 27% 23% 8% 14% 100% Med relativt set menes, at det er de aktiviteter, som den største procentvise andel af de elever, som har deltaget i aktiviteterne, er blevet hjulpet af. 20 UNI C, juli 2013

21 Går man bag tallene i Tabel 4-9 viser det sig, at det er vejledningsaktiviteten lavet uddannelsesplan sammen med UU-vejlederen, der i absolutte tal 12 hjælper flest 9. klasses elever. 60 % af de klasseelever, der har udfyldt spørgeskemaet, har svaret, at aktiviteten har hjulpet dem meget eller noget. 58 % er blevet hjulpet meget eller noget af personlig samtale med UU-vejlederen og endelig er 53 % af alle 9. klasses elever blevet hjulpet af introduktionskurser. Tabel 4-10 Spm. 6. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 10. klasse? Kun elever i 10. klasse mig meget mig noget mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil 18% 30% 33% 12% 7% 100% 1665 eller uddannelsesspil Introduktionskurser (8. kl.) 16% 30% 35% 12% 7% 100% 1912 Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) 46% 29% 17% 6% 2% 100% 2378 Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse 37% 30% 22% 6% 4% 100% 1339 Uddannelsesmesse 17% 21% 32% 25% 6% 100% 880 Erhvervspraktik 41% 25% 20% 10% 3% 100% 1786 Personlig samtale med UU-vejleder 36% 34% 22% 6% 3% 100% 2336 Samtale med UU-vejleder i gruppe 14% 29% 33% 13% 11% 100% 1133 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 13% 28% 35% 14% 9% 100% 1795 Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 24% 32% 31% 9% 5% 100% 2110 Informationsmøde om uddannelser på din egen skole 15% 31% 34% 10% 10% 100% 1473 Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 36% 33% 21% 5% 4% 100% 2279 Haft en mentor 26% 30% 21% 10% 13% 100% 278 Hvad angår eleverne i 10. klasse (Tabel 4-10) er det aktiviteterne brobygning på ungdomsuddannelse (75 %), personlig samtale med UU-vejleder (70 %) samt lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder (69 %), der relativt set har hjulpet eleverne mest. Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder er ny på listen i forhold til undersøgelsen. 12 Med absolutte tal menes, at det er de aktiviteter, som det største antal af eleverne i 9. klasse er blevet hjulpet af. UNI C, juli

22 Eleverne har fået mindst ud af uddannelsesmesse (39 %), aktivitet med UU-vejleder for hele klassen (41 %) og samtale med UU-vejleder i gruppe (43 %). Opgjort i absolutte tal er det brobygning på ungdomsuddannelse, der i absolutte tal hjælper flest 10. klasses elever. Af de elever i 10. klasse, der har udfyldt spørgeskemaet, har 69 % svaret, at denne aktivitet har hjulpet dem meget eller noget. Herefter kommer personlig samtale med UU-vejleder med 63 % og lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder med 61 %. Ser vi endelig på eleverne i specialklasse (Tabel 4-11) er det de tre aktiviteter erhvervspraktik (87 %), personlig samtale med UU-vejleder (78 %) og lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder (75 %), der relativt set har hjulpet eleverne mest alle tre aktiviteter er gengangere fra Mindst er eleverne blevet hjulpet af informationsmøde om uddannelser på din egen skole (44 %), uddannelsesmesse (47 %), samt introduktionskurser (51 %). Tabel 4-11 Spm. 6. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter specialklasse? Kun elever i specialklasse mig meget mig noget mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil 34% 31% 22% 6% 6% 100% 99 eller uddannelsesspil Introduktionskurser (8. kl.) 24% 29% 22% 11% 14% 100% 103 Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) 39% 29% 23% 5% 3% 100% 116 Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse 43% 17% 28% 4% 8% 100% 53 Uddannelsesmesse 26% 21% 22% 17% 14% 100% 58 Erhvervspraktik 68% 19% 9% 1% 3% 100% 93 Personlig samtale med UU-vejleder 56% 22% 16% 1% 4% 100% 143 Samtale med UU-vejleder i gruppe 46% 24% 20% 3% 7% 100% 91 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 40% 22% 24% 6% 8% 100% 108 Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 28% 28% 17% 9% 18% 100% 87 Informationsmøde om uddannelser på din egen skole 22% 22% 23% 7% 26% 100% 69 Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 58% 17% 14% 3% 8% 100% 142 Haft en mentor 36% 16% 8% 16% 24% 100% UNI C, juli 2013

23 Tallene bag Tabel 4-11 afslører, at det er personlig samtale med en UU-vejleder, der i absolutte tal hjælper flest elever i specialklasse. 68 % af de 164 elever, der har udfyldt spørgeskemaet, har svaret, at denne aktivitet har hjulpet dem meget eller noget. 65 % er blevet hjulpet af lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder, og knap halvdelen (49 %) er blevet hjulpet meget eller noget af erhvervspraktik. Udover spørgsmålet om de enkelte vejledningsaktiviteters nytte, er eleverne blevet spurgt om, hvor meget aktiviteterne samlet set har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de skal efter skoleårets afslutning (Tabel 4-12). Her svarer 29 % af eleverne, at de er blevet hjulpet meget og 43 %, at de er blevet hjulpet noget. Samlet set har 72 % af eleverne altså angivet, at de er blevet hjulpet meget eller noget. Det tilsvarende tal var sidste år 73 %. 20 % synes, at aktiviteterne har hjulpet dem lidt, mens 5 % føler, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem. Ser vi nærmere på den sidste gruppe elever, har de stort set deltaget i lige så mange forskellige vejledningsaktiviteter, som de elever der er blevet hjulpet, men det er tydeligt, at de vurderer udbyttet af de enkelte aktiviteter markant lavere. Dette spørgsmål er som omtalt i afsnit 3.7 et af nøglespørgsmålene i undersøgelsen og benchmarkingen i afsnit 5.1 vil bl.a. ske på baggrund af dette spørgsmål. Tabel 4-12 Spm. 7. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse/specialklasse? Antal Procent mig meget % mig noget % mig lidt % Slet ikke hjulpet mig 674 5% Ved ikke 278 2% I alt % UNI C, juli

24 4.1.3 Elevernes brug og udbytte af evejledning Undersøgelsen indeholder tre spørgsmål vedrørende evejledning 13. I dette afsnit gennemgås disse spørgsmål. Det fremgår af Tabel 4-13, at 34 % af eleverne kender evejledning. Tallet var sidste år 31 % og året før 24 %, så der er sket en klar fremgang i kendskabsniveauet. Tabel 4-13 Spm. 8. Kender du evejledning? Antal Procent Ja % Nej % I alt % Blandt de elever, der kender evejledning, har 10 % kontaktet evejledning (Tabel 4-14). Tabel 4-14 Spm. 9. Har du kontaktet evejledning (via chat, sms, mail eller telefon)? Antal Procent Ja % Nej % I alt % Endelig angiver 47 % af de elever, der har kontaktet evejledning, at evejledning har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de vil efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse (Tabel 4-15). Tabel 4-15 Spm. 10. Hvor meget har evejledning hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse/ specialklasse? Antal Procent mig meget 74 16% mig noget % mig lidt % Slet ikke hjulpet mig 78 17% Ved ikke 20 4% I alt % 13 evejledning er en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikationsværktøjer. 24 UNI C, juli 2013

25 4.1.4 Elevernes overvejelser omkring uddannelsesvalg efter dette skoleår I dette afsnit gennemgås spørgsmålene om, hvilke overvejelser eleverne har gjort sig med hensyn til, hvad de skal efter skoleåret. Indledningsvis blev eleverne spurgt, om de den 1. marts var parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse (Tabel 4-16). 91 % af eleverne angav, at det var de. Det er et procentpoint færre end i 2012-undersøgelsen, hvor tallet var 92 %. Tabel 4-16 Spm. 11. Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/ 10. klasse/specialklasse? Antal Procent Ja % Nej % I alt % Dette spørgsmål er det andet nøglespørgsmål i undersøgelsen, og det vil ligeledes indgå i benchmarkingen i afsnit 5.1. De 9 % af eleverne, der den 1. marts ikke følte sig parate til at vælge, er blevet spurgt, hvorfor de ikke var parate (Tabel 4-17). De fleste (54 %) har angivet, at jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for, mens 39 % har angivet, at jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare. Endelig svarede godt hver fjerde elev (26 %), at jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er og 22 % angav, at jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge. I gennemsnit har hver elev givet to begrundelser (to markeringer). Tabel 4-17 Spm. 12. Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse? Antal Procent Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for % Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare % Jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er % Jeg manglede viden om adgangskrav % Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge % Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder % Andet % I alt % Bemærk at eleverne kunne markere flere svar. Eleverne har i gennemsnit sat lige under 2 markeringer. De elever som markerede, at de var blevet frarådet at søge den uddannelse, de helst ville søge, blev spurgt, hvem der frarådede det (Tabel 4-18). Knap to ud af tre elever (64 %) svarede, at det var UU-vejlederen, der frarådede dem at søge den uddannelse, de helst ville søge, 57 % svarede en lærer, 38 % angav familie og 15 % venner eller kæreste. I gennemsnit har hver elev givet to svar (to markeringer). UNI C, juli

26 Tabel 4-18 Spm. 13. Hvem frarådede dig at søge den uddannelse, du helst ville have? Kun elever der har markeret "Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge" i spm. 12. Antal Procent Min familie 52 38% Venner eller kæreste 21 15% UU-vejleder 87 64% Lærer 78 57% Uddannelsesstedet 9 7% Andre 13 10% I alt % Bemærk at eleverne kunne markere flere svar. Eleverne har i gennemsnit sat lige under 2 markeringer. Afslutningsvis blev de elever, der den 1. marts ikke følte sig parate til at vælge, spurgt, hvad der skulle have været til for, at de var mere parate til at vælge (Tabel 4-19). Knap to tredjedele (66 %) svarer, at jeg gerne ville have haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville og 29 % angiver, at det ville have hjulpet, at jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen, og 28 % peger på, at de skulle have haft bedre karakterer. Tabel 4-19 Spm. 14. Hvad skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? Antal Procent At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen % At jeg havde fået en anden slags vejledning % At jeg havde talt mere med mine forældre om det % At jeg havde bedre karakterer % At jeg havde haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville % I alt % Bemærk at eleverne kunne markere flere svar Alle elever er blevet spurgt om, hvem der har hjulpet dem til at vælge, hvad de skal efter skoleåret (Tabel 4-20). Familien er den, der har hjulpet eleverne mest. 79 % af eleverne anfører, at familien har hjulpet dem meget eller noget. Herefter kommer UU-vejleder med 53 %, venner eller kæreste med 36 % og lærer med 33 %. 26 UNI C, juli 2013

27 Tabel 4-20 Spm. 15. Hvem har hjulpet dig til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/ 10. klasse/specialklasse? mig meget mig noget mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Min familie 48% 31% 16% 4% 1% 100% Venner eller kæreste 12% 24% 33% 25% 6% 100% UU-vejleder 21% 32% 30% 15% 3% 100% Lærer 10% 23% 33% 29% 5% 100% evejledning 2% 6% 13% 63% 15% 100% 4531 Andre 8% 14% 20% 23% 35% 100% I Tabel 4-21 ses, hvad der var vigtigt for eleverne, da de skulle vælge, hvad de skal efter skoleåret. Hvis vi samlet ser på kategorierne meget vigtig og vigtig, svarer 84 % af eleverne, at de har hørt godt om uddannelsesstedet, 83 % at de var sikker på at kunne klare uddannelsen og 75 % hvilket job uddannelsen fører til. Kun 25 % angiver, at det er vigtigt, at uddannelsesstedet ligger et bestemt sted (fx større by) og kun 31 % anfører, at jeg kender andre, der skal begynde/går på det samme sted. Tabel 4-21 Spm. 16. Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse? Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Gode transportmuligheder til uddannelsesstedet 19% 33% 32% 14% 2% 100% At jeg kender andre, der skal begynde/går på det samme sted 10% 21% 40% 27% 2% 100% Mine forældres mening 12% 32% 36% 18% 2% 100% At jeg var sikker på, at jeg kunne klare uddannelsen 38% 44% 11% 4% 2% 100% Har hørt godt om uddannelsesstedet 39% 44% 11% 3% 2% 100% At uddannelsesstedet ligger et bestemt sted (fx i en større by) 8% 17% 44% 29% 3% 100% At jeg har prøvet det via brobygning/erhvervspraktik 16% 26% 28% 24% 6% 100% Hvilket job uddannelsen fører til 45% 30% 13% 7% 5% 100% UNI C, juli

28 70 % af eleverne oplyser, at de har haft forældre med til nogle af vejledningsaktiviteterne, mens 30 % ikke har (Tabel 4-22). De tal har ikke ændret sig i forhold til undersøgelsen. Tabel 4-22 Spm. 17. Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne? Antal Procent Ja % Nej % I alt % 28 UNI C, juli 2013

29 4.1.5 Særlig vejledning Afslutningsvis blev eleverne spurgt, om de har oplevet situationer, hvor de har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder (Tabel 4-23). Godt hver syvende elev (15 %) har haft et særligt behov for at tale med vejlederen om noget fagligt, 6 % om noget socialt og 5 % har haft brug for at tale om noget personligt med UU-vejlederen. Tabel 4-23 Spm. 18. Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder om: Ja Nej I alt Procent Procent Procent Antal Noget personligt (fx familie, misbrug, psykisk dårligt) 5% 95% 100% Noget fagligt (fx læse-/skriveproblemer) 15% 85% 100% Noget socialt (fx stemningen i klassen, andre elever, lærere, venner) 6% 94% 100% Samlet set har hver femte elev (20 %) haft et særligt behov for at tale med en UUvejleder om en eller flere af de nævnte problemstillinger (Tabel 4-24). Sidste år var tallet 19 %. Tabel 4-24 Spm. 18. Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder? Spørgsmål 18 bearbejdet. Antal Procent Ja (mindst ét ja) % Nej (mindst ét nej, men ingen ja) % I alt % De elever, der svarede ja til at have haft et særligt behov for at snakke med en vejleder, blev efterfølgende spurgt, om de så fik den særlige vejledning. 85 % af eleverne svarede bekræftende til, at de har fået den særlige vejledning, de havde brug for (Tabel 4-25). Det er en pæn stigning i forhold til 2012, hvor tallet var 79 %. Tabel 4-25 Spm. 19. Synes du, at du fik den særlige vejledning, du havde brug for? Antal Procent Ja % Nej % I alt % UNI C, juli

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015 Titel 1 UU-brugerundersøgelse 2015 UU-brugerundersøgelse 2015 1 UU-brugerundersøgelse 2015

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Vejledning på efterskolerne 2016

Vejledning på efterskolerne 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk

Læs mere

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler

Læs mere

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 2 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål...3 1.2 Afgrænsning...3 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, juni 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 2 1.2. Afgrænsning...

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2016

Brugerundersøgelse 2016 Brugerundersøgelse 216 Svar på spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen i 216 Antal besvarelser: Guldborgsund: 536 sidste år var 59 Lolland: 422 sidste år var 382 I alt: 958 sidste år

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune.

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune. Den nationale brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 1. klasse UU-Herning - Juni 216 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490 Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige Aller Friskole 5 4 Alminde-Viuf Fællesskole 21 26 Bakkeskolen 31 29 Bramdrup Skole 30 1 26 Brændkjærskolen 109 1 87 Christiansfeld Skole 17 18 Kolding Friskole

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2016 UU-brugerundersøgelse 2016 2016 UU-brugerundersøgelse 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 UNI C 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser. UNI

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Undersøgelsens målgruppe og afgrænsning Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landes folkeskoler, private

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse 2009-10 Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til

Læs mere

Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for UU Frederikshavn. Juli 2013

Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for UU Frederikshavn. Juli 2013 Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og overordnede resultater 2. Karakteristika af UU-centret 3. UU-centrets målgruppe 4. UU-centrets

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne 1 Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2013, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2013-2014 igen skulle være: Hvordan

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere