UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010"

Transkript

1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010

2 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul Hune

3 Indhold 1 Introduktion Undersøgelsens baggrund og formål Afgrænsning Sammenfatning Om undersøgelsens gennemførelse Spørgeskemaet Dataindsamling og tidsplan Populationen og antal deltagende skoler Svarprocenten opgjort på antal elever Statistisk usikkerhed Bortfald og repræsentativitet Beregning af benchmarkingscore Benchmarkingscore for spm Benchmarkingscore for spm Undersøgelsens resultater Tabeller over de enkelte spørgsmål Baggrundsspørgsmål Vejledningsaktiviteter Efter 9. klasse/10. klasse Særlig vejledning Førstevalg efter skolen nedbrudt på valgparathed og tilstrækkelig vejledning Vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed Udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed Samlet udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på baggrundsspørgsmål... 24

4 5 Benchmarking Benchmarking ved spm Benchmarking af UU-centrene - spm Benchmarking af kommuner - spm Benchmarking ved spm Benchmarking af UU-centrene - spm Benchmarking af kommuner - spm Bilag 1. Spørgeskemaet Bilag 2. Antal deltagende skoler fordelt på UU-centre Bilag 3. Antal elever og svarprocent fordelt på UU-centre... 45

5 Introduktion 1 1 Introduktion 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål Brugerundersøgelsen af UU-centrenes vejledning blev gennemført første gang i april 2009 og det blev ultimo 2009 bestemt, at undersøgelsen skulle gentages i april Baggrunden for undersøgelsen er ændringerne i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, som trådte i kraft den 1. august Her er det præciseret, at kvalitetssystemet for vejledning også skal omfatte procedurer for en årlig selvevaluering, som skal inddrage brugerne af UU-vejledningen. Til støtte for arbejdet med brugerundersøgelsen er der på Undervisningsministeriets initiativ nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for UU- Lederforsamlingen, Kommunernes Landsforening, UNI C og Undervisningsministeriet. Arbejdsgruppen har haft til opgave at evaluere erfaringerne fra undersøgelsen og komme med nye input til undersøgelsen. Arbejdsgruppen har alene arbejdet på at videreudvikle den del af kvalitetssikringssystemet for UUvejledningen, som omhandler brugerundersøgelsen. Formålet med brugerundersøgelsen er dels at måle elevernes udbytte af den modtagne vejledning, og dels at være med til at give de enkelte UU-centre mulighed for at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer. Nærværende rapport har som hovedformål at præsentere de statistiske resultater af brugerundersøgelsen. Rapporten præsenterer hovedsageligt tabeller på aggregeret niveau. De enkelte UU-centre vil som supplement til rapporten modtage egne elevbesvarelser elektronisk, så de selv kan analysere egne problemstillinger nærmere. 1.2 Afgrænsning Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte elever i 9. og 10. klasse og er gennemført i april 2010 på alle folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler, hvor UU varetager vejledningen. Der indgår ikke specialskoler for børn eller specialklasser. Alle landets 45 UU-centre indgår i undersøgelsen.

6 Sammenfatning 2 2 Sammenfatning Dette kapitel sammendrager de væsentligste resultater af undersøgelsen. Benchmarking via spm. 6 Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl.?. Den gennemsnitlige benchmarkingscore er i år 67,1. Sidste år var den 65,0. Det modsvarer, at andelen af elever der har svaret, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg, et steget med 2 procentpoint fra 73 % til 75 %. Benchmarking via spm. 7 Var du den 15. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse?. Den samlede andel af elever, som svarede Ja til spørgsmålet, er i år 90 %. Sidste år var andelen 88 %. Der er en stigning på 2 procentpoint. 94 % af eleverne i 9. klasse har deltaget i vejledningsaktiviteten Personlig samtale med en UU-vejleder, 91 % har Lavet en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder og 83 % har deltaget i Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.). Blandt eleverne i 10. klasse har 95 % haft Personlig samtale med en UUvejleder, 94% har deltaget i Brobygning på ungdomsuddannelserne og 90 % har Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder. For elever på begge klassetrin er det mest almindeligt at have deltaget i 8 ud af de 13 vejledningsaktiviteter. 2 ud af 3 elever har deltaget i mellem 6 og 9 aktiviteter. 75 % af eleverne i 9. klasse har svaret, at Åbent hus arrangement har hjulpet dem meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg den 15. marts. Herefter kommer Erhvervspraktik og Brobygning på ungdomsuddannelse. Godt 70 % har svaret, at de er blevet hjulpet af disse to aktiviteter. I 10. klasse svarer eleverne, at Brobygning på ungdomsuddannelse har hjulpet mest 76 % er blevet hjulpet meget eller noget. Herefter peges på Personlig samtale med en UU-vejleder (70 %) og Erhvervspraktik (68 %).

7 Sammenfatning 3 Personlig samtale med en UU-vejleder er den aktivitet, der i absolutte tal har hjulpet flest elever i 9. klasse. 63 % af alle udspurgte elever i 9. klasse har svaret, at denne aktivitet har hjulpet dem meget eller noget. For eleverne i 10. klasse er det aktiviteten Brobygning på ungdomsuddannelse, der hjælper flest. 70 % af alle elever i 10. klasse har svaret, at denne aktivitet har hjulpet dem meget eller noget. 74 % af alle elever angav, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg den 15. marts. 5 % mente, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem. Aktiviteterne har hjulpet de elever mest, som den 15. marts valgte en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. 90 % af eleverne følte sig den 15. marts parate til at vælge, hvad de skulle efter 9.klasse/10. klasse, mens 10 % ikke følte sig parate til at vælge. Blandt den sidste gruppe elever angav 58 %, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserer sig for, og 45 % angav, at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare. 69 % af de elever, som ikke følte sig parate til at vælge, mente, at det ville have hjulpet dem, hvis de havde haft mere tid til at tænke over, hvad de ville. 32 % ville være blevet hjulpet, hvis de havde haft mere personlig vejledning. 79 % anførte, at familien har hjulpet dem meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg den 15. marts. 55 % svarede, at UU-vejleder har hjulpet meget eller noget. 84 % svarede, at der var meget vigtigt eller vigtigt, at de havde hørt godt om uddannelsesstedet, da de skulle træffe et uddannelsesvalg. 83 % pegede på, at det var meget vigtigt eller vigtigt, at de var sikre på, at de kunne klare uddannelsen. 75 % pegede på, hvilket job uddannelsen fører til. 86 % af eleverne angav, at de overordnet har fået den vejledning, de havde brug for. 14 % mente ikke, at de har fået den nødvendige vejledning. 20 % af eleverne har svaret, at de har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder. Blandt disse elever mente 80 %, at de fik den særlige vejledning, de havde brug for. 45 % havde en gymnasial uddannelse som første prioritet, da de den 15. marts skulle vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse. 30 % valgte 10. klasse og 12 % en erhvervsuddannelse. Der var lidt flere piger, 51 %, end drenge blandt respondenterne. 79 % gik i 9. klasse og de øvrige i 10. klasse.

8 Om undersøgelsens gennemførelse 4 3 Om undersøgelsens gennemførelse 3.1 Spørgeskemaet Det anvendte spørgeskema er gengivet i bilag 1. Spørgeskemaet blev udarbejdet med udgangspunkt i spørgeskemaet fra Et spørgsmål blev slettet, mens fire nye kom til, således at spørgeskemaet i år indeholder 15 spørgsmål. Alle spørgsmål er af den lukkede type, hvor svarmulighederne er defineret på forhånd. De i spørgeskemaet opstillede vejledningsaktiviteter er en sammensætning af obligatoriske vejledningsaktiviteter og vejledningsaktiviteter målrettet elever med særlige behov. Det skal bemærkes, at UU-centrene ikke har ansvaret for at forestå alle vejledningsaktiviteterne. For nogle af vejledningsaktiviteterne skal UU-centrene blot bistå og vejlede folkeskolerne i forbindelse med gennemførelsen. Begge typer vejledningsaktiviteter er medtaget i spørgeskemaet, da det for den almindelige elev ikke vil være muligt at skelne mellem de to typer. Spørgeskemaet blev sat op og gjort tilgængeligt via internettet. At spørgeskemaet blev sat op elektronisk, gjorde det muligt kun at præsentere den enkelte elev for de spørgsmål, som var relevante for vedkommende - qua elevens tidligere svar 1 - og at spørgsmålsformuleringerne kunne målrettes, om eleven gik i 9. eller 10. klasse 2. Det elektroniske spørgeskema var udformet, så det ved alle spørgsmål var frivilligt for eleven, om vedkommende ville svare eller ej 3. I undersøgelser som denne opnår man normalt den bedste datakvalitet, hvis eleverne ikke tvinges til at besvare alle spørgsmålene. Det var nemlig frivilligt for eleverne, om de ville deltage i undersøgelsen og det var således helt legitimt, hvis der fx var holdningsspørgsmål, som de ikke ønskede at svare på. 3.2 Dataindsamling og tidsplan Den praktiske del af undersøgelsen blev udført af de 45 UU-centre og UNI C. UNI C havde til opgave at sætte det elektroniske spørgeskema op og gøre det tilgængeligt via internettet. Alle elevbesvarelserne blev indsamlet via UNI Cs server. 1 Eleven fik i spm. 5 kun vist de vejledningsaktiviteter, vedkommende havde svaret Har deltaget i i spm. 4. Endvidere fik eleven kun vist spm. 8 og 9, hvis vedkommende havde svaret Nej i spm. 7, og spørgsmål 15 blev kun vist, hvis eleven havde mindst et Ja i spørgsmål I spørgsmål 5-11 stod der 9. klasse, hvis eleven havde krydset ved, at vedkommende gik i 9. klasse og 10. klasse, hvis eleven havde sat kryds ved 10. klasse i spm Kun spørgsmålet, om eleven gik i 9. eller 10. klasse, skulle besvares.

9 Om undersøgelsens gennemførelse 5 Efter dataindsamlingens afslutning har UNI C haft til opgave at analysere det indkomne datamateriale og sende UU-centrenes egne elevbesvarelser retur elektronisk. De 45 UU-centre havde til opgave at stå for kontakten til de skoler, hvis elever de hver især vejleder og forestå undersøgelsens praktiske gennemførelse. Det er således UU-centrene, der sammen med skolerne har orienteret eleverne om undersøgelsen, og vejledt eleverne om hvor og hvordan man fik adgang til det elektroniske spørgeskema. Dataindsamlingen fandt sted i perioden ultimo marts til primo maj Proceduren var: Den 23. marts udsendte UNI C en mail til de 45 UU centre. Mailen var vedhæftet et orienterende brev fra Undervisningsministeriet om undersøgelsens baggrund og en vejledning fra UNI C om undersøgelsens praktiske gennemførelse. I perioden den 23. marts til den 31. marts var det elektroniske spørgeskema tilgængeligt til orientering og testformål for UU-vejledere, lærere m.fl. Den 6. april blev det elektroniske spørgeskema åbnet for elevbesvarelser. Den 4. maj var sidste dag for dataindsamling 4. Der blev i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse ikke udloddet præmier eller på anden måde givet gaver til eleverne. 3.3 Populationen og antal deltagende skoler Undersøgelsens population bestod af elever i 9. og 10. klasse på alle folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler, hvor UU varetager vejledningen. Af bilag 2 fremgår, hvor mange skoler de enkelte UU-centre vejleder og hvor mange skoler, der er indkommet besvarelser fra. Der er i alt skoler i populationen, 5 og der er modtaget svar fra skoler. På en række skoler er der dog modtaget så få svar, at der er tvivl om, hvorvidt besvarelserne kommer fra elever, eller om der er tale om testbesvarelser 6. Skoler, hvor der er under 4 svar og svarprocenten samtidig er under 20 %, indgår ikke i undersøgelsen, da det formodes, at der er tale om testbesvarelser fra vejledere eller lærere. Det drejer sig om 44 skoler. I undersøgelsen ind- 4 Det var planen, at sidste dag for indsamling skulle have været den 29. april. Men grundet servernedbrud den 29. april i perioden blev det besluttet at forlænge indsamlingsperioden til den 4. maj. Nogle UU-vejledere har meldt tilbage, at de har haft klasser, der ikke har deltaget i undersøgelsen pga. servernedbruddet og at forlængelsen af tidsfristen til den 4. maj ikke hjalp dem pga. elevernes eksamen. 5 Tallet fremkommer ved en samkøring af data fra Institutionsregisteret, Grundskoledata (elevtal ved starten af skoleåret 2009/10) og Optagelse.dk (UU-centrenes vejledningsområder). 6 Som det fremgår af tidsplanen i afsnit 3.2, var det ikke hensigten, at der skulle komme testbesvarelser efter, at spørgeskemaet var åbnet for elevbesvarelser.

10 Om undersøgelsens gennemførelse 6 går således 1079 skoler, hvilket svarer til 70 % af skolerne i populationen. Det tilsvarende tal for sidste år var 67 %. Antallet af deltagende skoler varierer fra 100 % i Ungdommens Uddannelsesvejledning-Aabenraa til 0 % i UU-Herning 7. Der kan derfor ikke beregnes svarfordelinger og benchmarkingscorer for UU-Herning. Da UU- Herning dækker kommunerne Herning og Ikast-Brande, kan der endvidere ikke beregnes svarfordelinger og benchmarkingscorer for disse to kommuner. Der kan endvidere ikke beregnes svarfordelinger og benchmarkingscorer for Samsø Kommune og Læsø Kommune, da der ikke er kommet elevbesvarelser ind fra skolerne på Samsø og Læsø. 3.4 Svarprocenten opgjort på antal elever Af bilag 3 fremgår, at der tilsammen er elever i populationen. Der er modtaget svar fra elever i populationen, men som omtalt i forrige afsnit er besvarelser fra skoler, hvor der er under 4 svar og svarprocenten samtidig er under 20 %, sorteret fra. Det vedrører 65 besvarelser. Der er således (netto) svar fra elever i populationen. Den samlede svarprocent i undersøgelsen er 51 %, hvilket er bedre end sidste år, hvor den var 46 %. 6 af de 45 UU-centre har en svarprocent over 70 %, mens 7 UUcentre har en svarprocent under 40 %. Det er UNI Cs vurdering, at svarprocenten er tilfredsstillende. Undersøgelsen har krævet, at vejledere fra UU-centrene har været ude på skolerne for at introducere undersøgelsen og for at forklare om undersøgelsens praktiske afvikling via internettet. Da det endvidere har været hensigten, at eleverne skulle besvare spørgeskemaet på skolerne klassevis, har undersøgelsen praktiske afvikling krævet en del koordinering og planlægning ude på skolerne. 3.5 Statistisk usikkerhed Datamaterialet består af besvarelser. Det er et meget stort antal besvarelser, som betyder, at hvor resultater præsenteres samlet for alle UU-centre, er den statistiske usikkerhed meget lille og uden betydning. I benchmarkingen i afsnit 4.1 og 4.2 nedbrydes materialet på henholdsvis UU-centre og kommuner. Når materialet nedbrydes på de enkelte UU-centre, stiger den statistiske usikkerhed, da hvert UU-center - populært sagt - er en lille selvstændig undersøgelse. For de fleste UU-centre er der dog indkommet svar fra så stor en andel af eleverne, at den statistiske usikkerhed fortsat er meget beskeden. 7 UU-Herning har efter undersøgelsens svarfrist oplyst, at man ikke vedligeholder/læser den e- mailadresse, hvortil information om undersøgelsen blev sendt i marts. Derfor er svarprocenten nul.

11 Om undersøgelsens gennemførelse 7 Der er i forbindelse med rapportens tilblivelse og fremstillingen af tabeller, derfor ikke beregnet statistiske tests. Det er i højere grad faglige betragtninger, der skal afgøre, om en observeret forskel er interessant og værd at kommentere, frem for om forskellen isoleret set er statistisk signifikant. 3.6 Bortfald og repræsentativitet At en undersøgelse er repræsentativ, betyder, at de respondenter, der har svaret på spørgeskemaet (responsgruppen), har samme holdning til undersøgelsens emne, som hele populationen under ét. Jo større bortfaldet er i en undersøgelse, des større er risikoen for, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Det må konstateres, at bortfaldet i undersøgelsen er relativt stort, idet vi mangler svar fra næsten halvdelen af eleverne (49 %). Men det er UNI Cs vurdering, at dette bortfald har mindre betydning, da bortfaldet antages i højere grad at ske i klynger frem for på individniveau. Med andre ord at det først og fremmest er hele klasser, der ikke deltager i undersøgelsen frem for enkelte elever i klasserne. Var bortfaldet sket på individniveau, ville der være risiko for, at det i højere grad var de elever, som havde noget på hjertet i forhold til UU-vejledningen, som ville deltage i undersøgelsen (enten fordi de har meget positive oplevelser eller meget negative oplevelser), mens de elever, som ikke havde nogle væsentlige holdninger til UUvejledningen, ikke ville bruge tid på at udfylde spørgeskemaet. Hvis alle elever i en klasse deltager i undersøgelsen, bliver de forskellige holdninger bedre repræsenteret. 3.7 Beregning af benchmarkingscore I spørgeskemaet er spm. 6 Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl.? og spm. 7 Var du den 15. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? udpeget som nøglespørgsmål og de to spørgsmål danner grundlag for benchmarkingen i kapitel Benchmarkingscore for spm. 6 Til spørgsmål 6 var opstillet fem lukkede svarmuligheder. Se eventuelt spørgeskemaet i bilag 1. Benchmarkingscoren for spm. 6 er beregnet som en matematisk score og er baseret på de fire egentlige svarmuligheder - svarmuligheden Ved ikke indgår ikke i beregningen af benchmarkingscoren 8. Rent teknisk er svarene overført til en skala fra 0 til 100. Den mest positive svarmulighed meget har fået værdien 100, noget har fået værdien 66,67, lidt har fået 33,33 og den 8 Elever som slet ikke har svaret på spørgsmål 6, indgår heller ikke i beregningen.

12 Om undersøgelsens gennemførelse 8 mest negative svarmulighed Slet ikke hjulpet mig har fået værdien 0. Jo højere benchmarkingscore, des mere har vejledningsaktiviteterne hjulpet eleverne. Man skal som læser af benchmarkingtabellerne være opmærksom på skalaens følsomhed. Hvor mange svar skal fx flyttes, for at et UU-centers benchmarkingscore ændres én enhed fra fx 67 til 68? Antag at et UU-center har 500 elevbesvarelser og at svarfordelingen er som vist i Tabel 3-1. Tabel 3-1 Eksempel på benchmarkingskalaens følsomhed. Oprindelig fordeling Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds I alt Benchmarkingscore UU-center 20% 65% 10% 5% 100% 67 Eksempel 1: hvis 5 ud af de 500 elever i stedet for at have svaret Ikke tilfreds havde svaret Meget tilfreds, ville man få en svarfordeling som vist i øverste linje i Tabel 3-2. Der er flyttet ét procentpoint fra Ikke tilfreds til Meget tilfreds. Resultatet bliver, at benchmarkingscoren stiger med én enhed fra 67 til 68. Tabel 3-2 Eksempel på benchmarkingskalaens følsomhed. Ændret fordeling Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds I alt Benchmarkingscore Eks. 1: UU-center 21% 65% 10% 4% 100% 68 Eks. 2: UU-center 20% 68% 7% 5% 100% 68 Eksempel 2: hvis 15 ud af de 500 elever i stedet for at have svaret Mindre tilfreds havde svaret Tilfreds, ville man få en svarfordeling som vist i nederste linje i Tabel 3-2. Der er flyttet tre procentpoint fra Mindre tilfreds til Tilfreds. Resultatet bliver, at benchmarkingscoren igen stiger med én enhed Benchmarkingscore for spm. 7 Til spørgsmål 7 var kun opstillet 2 svarkategorier ja og nej og der beregnes derfor ikke en matematisk score for dette spørgsmål. Som benchmarkingscore anvendes i stedet andelen, som har svaret ja til spørgsmålet.

13 Undersøgelsens resultater 9 4 Undersøgelsens resultater 4.1 Tabeller over de enkelte spørgsmål I dette afsnit præsenteres svarfordelingerne for de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet. Bemærk at ubesvaret (blanke svar) ikke indgår i tabellerne. I alt summerer derfor op til et forskelligt antal elever i tabellerne Baggrundsspørgsmål I Tabel 4-1 ses, at lidt over halvdelen af eleverne er piger. Tabel 4-1 Spm. 1. Er du dreng eller pige? Antal Procent Dreng % Pige % I alt % Knap 80 % af eleverne går i 9. klasse og de resterende går i 10. klasse. Se Tabel 4-2. Tabel 4-2 Spm. 2. Hvilken klasse går du i? Antal Procent 9. klasse % 10. klasse % I alt % Det fremgår af Tabel 4-3 på næste side, at 45 % valgte en gymnasial uddannelse som 1. prioritet, da de den 15. marts skulle vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse. 38 % valgte 10. klasse, 12 % valgte en erhvervsuddannelse. De få resterende valgte enten en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse eller andet.

14 Undersøgelsens resultater 10 Tabel 4-3 Spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? Antal Procent Erhvervsuddannelse % Gymnasial uddannelse % 10. klasse % Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse 159 0% Andet % I alt % I Tabel 4-4 ses uddannelsesvalget fordelt på klassetrin. Efter 9. klasse vælger knap halvdelen af eleverne at gå i 10. klasse og lidt færre en gymnasial uddannelse. Efter 10. klasse vælger over halvdelen af eleverne en gymnasial uddannelse og knap hver fjerde en erhvervsuddannelse. Tabel 4-4 Spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? fordelt på klassetrin. 9. klasse 10. klasse I alt Procent Procent Procent Antal Erhvervsuddannelse 8% 26% 12% 4770 Gymnasial uddannelse 42% 58% 45% klasse 46% 10% 9 38% Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse 0% 1% 0% 159 Andet 4% 5% 4% 1558 I alt 100% 100% 100% Vejledningsaktiviteter Spørgsmålene til eleverne om, hvilke aktiviteter de har deltaget i og hvor meget aktiviteterne har hjulpet dem, opgøres separat for elever i 9. klasse henholdsvis 10. klasse. Af Tabel 4-5 på næste side ses, at næsten alle elever i 9. klasse har haft Personlig samtale med en UU-vejleder (94 %) og Lavet uddannelsesplan sammen med en UUvejleder (91 %). 83 % har deltaget i Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) og knap 3 ud af fire har deltaget i Erhvervspraktik og Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen. 5 % af eleverne har Haft en mentor. 9 Her kan være tale om elever, der allerede på undersøgelsestidspunktet ved, at de ønsker en AVU efter 10. klasse

15 Undersøgelsens resultater 11 Knap hver tredje elev kender ikke til muligheden for informationssøgning via internettet (fx ug.dk eller se-pakken: Maxi-due, Spor og Selekt). Tallene bag Tabel 4-5 viser, at det er mest almindeligt for eleverne i 9. klasse at have deltaget i 8 af de i alt 13 forskellige aktiviteter. Godt 2 ud af tre elever har deltaget i mellem 6 og 9 aktiviteter. Tabel 4-5 Spm. 4. Hvilke aktiviteter kender du og hvilke har du deltaget i? Kun elever i 9. klasse. Har jeg deltaget i Har jeg ikke deltaget i, men jeg kender det Har jeg ikke deltaget i og jeg kender det heller ikke I alt Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse Procent Procent Procent Procent Antal 63% 19% 18% 100% % 8% 8% 100% % 42% 8% 100% % 40% 8% 100% Uddannelsesmesse 10 26% 35% 40% 100% Erhvervspraktik 73% 23% 4% 100% Personlig samtale med UU-vejleder 94% 4% 1% 100% Samtale med UU-vejleder i gruppe 48% 26% 26% 100% Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen Informationssøgning (fx ug.dk eller sepakken: Maxi-due, Spor og Selekt) Informationsmøde om uddannelser på din egen skole Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 73% 11% 16% 100% % 14% 31% 100% % 30% 22% 100% % 6% 2% 100% Haft en mentor 5% 38% 57% 100% I Tabel 4-6 på næste side præsenteres svarene fra eleverne i 10. klasse. Næsten alle elever har haft Personlig samtale med en UU-vejleder (95 %), deltaget i Brobygning på ungdomsuddannelserne (94 %) og Lavet uddannelsesplan sammen med en UUvejleder (90 %). 83 % har deltaget i Erhvervspraktik og knap 3 ud af fire har været på Virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil. 11 % af eleverne har Haft en mentor. 10 Mange uddannelsesmesser er målrettet særlige grupper og er ikke nødvendigvis et tilbud til alle.

16 Undersøgelsens resultater % af eleverne kender ikke til muligheden for informationssøgning via internettet (fx ug.dk eller se-pakken: Maxi-due, Spor og Selekt). Det er 7 procentpoint færre end eleverne i 9. klasse. Tallene bag Tabel 4-6 viser, at det også for eleverne i 10. klasse er mest almindeligt at have deltaget i 8 af de i alt 13 forskellige aktiviteter. Knap 2 ud af tre elever har deltaget i mellem 6 og 9 aktiviteter. Tabel 4-6 Spm. 4. Hvilke aktiviteter kender du og hvilke har du deltaget i? Kun elever i 10 klasse. Har jeg deltaget i Har jeg ikke deltaget i, men jeg kender det Har jeg ikke deltaget i og jeg kender det heller ikke I alt Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse Procent Procent Procent Procent Antal 72% 15% 13% 100% % 19% 23% 100% % 4% 1% 100% % 42% 7% 100% 8036 Uddannelsesmesse 11 40% 35% 25% 100% 7969 Erhvervspraktik 83% 14% 3% 100% 8066 Personlig samtale med UU-vejleder 95% 3% 1% 100% 8100 Samtale med UU-vejleder i gruppe 46% 29% 26% 100% 8026 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen Informationssøgning (fx ug.dk eller sepakken: Maxi-due, Spor og Selekt) Informationsmøde om uddannelser på din egen skole Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 65% 16% 19% 100% % 15% 24% 100% % 28% 17% 100% % 8% 2% 100% 8080 Haft en mentor 11% 39% 50% 100% 7959 I Tabel 4-7 på næste side kan man se eleverne i 9. klasse svar på spørgsmålet om, hvor meget aktiviteterne har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de vil efter 9. klasse. Hvis man samlet kigger på de to positive svar meget og noget, ser man, at det er de fem aktiviteter Åbent hus arrangement, Erhvervspraktik, Brobygning, Personlig samtale med UU-vejleder og Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder, der relativt set har hjulpet eleverne mest mellem 11 Mange uddannelsesmesser er målrettet særlige grupper og er ikke nødvendigvis et tilbud til alle.

17 Undersøgelsens resultater % og 75 % af eleverne, som har deltaget i disse aktiviteter, har svaret, at det har hjulpet dem meget eller noget. Går man bag om tallene i Tabel 4-5 og 4-7, kan man se, at det er aktiviteten Personlig samtale med en UU-vejleder, der i absolutte tal hjælper flest elever 63 % af de adspurgte 9. klasse elever er blevet hjulpet meget eller noget af denne aktivitet. 59 % af alle elever er blevet hjulpet meget eller noget af Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder og 51 % af alle elever af Erhvervspraktik. Tabel 4-7 Spm. 5. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse? Kun elever i 9. klasse. Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal 14% 28% 34% 14% 11% 100% % 35% 27% 8% 6% 100% % 31% 17% 7% 5% 100% % 29% 16% 5% 5% 100% Uddannelsesmesse 15% 25% 30% 23% 8% 100% 7853 Erhvervspraktik 44% 27% 18% 9% 2% 100% Personlig samtale med UU-vejleder 33% 35% 22% 8% 2% 100% Samtale med UU-vejleder i gruppe 13% 31% 35% 13% 7% 100% Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 12% 30% 36% 13% 9% 100% Informationssøgning (fx ug.dk eller sepakken: Maxi-due, Spor og Selekt) Informationsmøde om uddannelser på din egen skole Lavet uddannelsesplan sammen med en UUvejleder 15% 28% 34% 14% 9% 100% % 29% 32% 11% 12% 100% % 35% 23% 8% 4% 100% Haft en mentor 32% 25% 19% 8% 17% 100% 1632 I Tabel 4-8 på næste side præsenteres resultaterne for eleverne i 10. klasse. Det er de fem aktiviteter Brobygning, Personlig samtale med UU-vejleder Erhvervspraktik, Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder og Åbent hus arrangement, der relativt set har hjulpet eleverne i 10. klasse mest mellem 63 % og 76 % af eleverne, som har deltaget i disse aktiviteter, har svaret, at det har hjulpet dem meget eller noget. Det var de samme fem aktiviteter, der hjalp eleverne i 9. klasse mest blot er rækkefølgen anderledes.

18 Undersøgelsens resultater 14 Går man i Tabel 4-6 og 4-8 bag om tallene, er det aktiviteten Brobygning på ungdomsuddannelse, der i absolutte tal hjælper flest elever 70 % af de adspurgte 10. klasse elever er blevet hjulpet meget eller noget af denne aktivitet. 66 % af alle elever er blevet hjulpet meget eller noget af Personlig samtale med UU-vejleder og 60 % af alle elever af Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder. Tabel 4-8 Spm. 5. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 10. klasse? Kun elever i 10. klasse. Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal 15% 29% 34% 12% 10% 100% % 29% 36% 13% 11% 100% % 30% 16% 6% 2% 100% % 29% 24% 8% 6% 100% 4028 Uddannelsesmesse 17% 23% 30% 23% 8% 100% 3163 Erhvervspraktik 41% 27% 19% 10% 3% 100% 6619 Personlig samtale med UU-vejleder 36% 34% 21% 6% 3% 100% 7679 Samtale med UU-vejleder i gruppe 15% 29% 32% 14% 11% 100% 3620 Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 13% 27% 34% 15% 12% 100% 5166 Informationssøgning (fx ug.dk eller sepakken: Maxi-due, Spor og Selekt) Informationsmøde om uddannelser på din egen skole Lavet uddannelsesplan sammen med en UUvejleder 21% 29% 30% 11% 9% 100% % 28% 33% 12% 12% 100% % 34% 22% 6% 4% 100% 7254 Haft en mentor 30% 28% 18% 11% 14% 100% 851

19 Undersøgelsens resultater 15 Af Figur 4-1 fremgår, at 74 % af eleverne mener, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de vil efter 9. klasse/10. klasse. Modsat svarer 5 % af eleverne, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem. Figur 4-1 Spm. 6. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? Efter 9. klasse/10. klasse 90 % af eleverne følte sig den 15. marts parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse, mens 10 % ikke var parate. Se Figur 4-2. Figur 4-2 Spm. 7. Var du den 15. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse?

20 Undersøgelsens resultater 16 De elever, der ikke var parate, blev spurgt om, hvorfor de ikke var parate. 58 % svarede, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserede sig for. 45 % anførte, at de var usikre på hvilken uddannelse de kunne klare, og en tredjedel manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der var. Se Tabel 4-9. Tabel 4-9 Spg. 8. Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9./10. klasse? Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare Jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er Antal Procent % % % Jeg manglede viden om adgangskrav % Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder % % Andet % I alt % Bemærk at eleverne kunne sætte flere krydser. De har i gennemsnit sat 2,2 krydser. Den samme gruppe elever blev endvidere spurgt om, hvad der skulle have været til, for at de havde været mere parate til at vælge. Ifølge Tabel 4-10 ville de fleste (69 %) gerne have haft mere tid til at tænke over, hvad de ville. 32 % ville gerne have haft mere personlig vejledning, og 29% ville gerne have haft bedre karakterer. Tabel 4-10 Spm. 9. Hvad skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? Antal Procent At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen % At jeg havde fået en anden slags vejledning % At jeg havde talt mere med mine forældre om det % At jeg havde bedre karakterer % At jeg havde haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville % I alt % Bemærk at eleverne kunne sætte flere krydser. De har i gennemsnit sat 1,7 krydser. Familien er den, der har hjulpet eleverne mest i forhold til at vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse - 79 % svarer, at familien har hjulpet meget eller noget. Herefter kommer UU-vejleder med 55 %.

21 Undersøgelsens resultater 17 Tabel 4-11 Spm. 10. Hvem har hjulpet dig til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Min familie 48% 31% 16% 4% 1% 100% Venner eller kæreste 14% 26% 32% 23% 5% 100% UU-vejleder 22% 33% 28% 14% 3% 100% Lærer 10% 23% 31% 30% 5% 100% Andre 11% 17% 23% 19% 31% 100% Eleverne blev spurgt om, hvad der var vigtigt for dem, da de skulle vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse, se Tabel Flest har svaret Meget vigtigt til grunden Hvilket job uddannelsen fører til. Hvis vi samlet ser på kategorierne Meget vigtig og Vigtig, så er det vigtigste for eleverne, at de Har hørt godt om uddannelsesstedet (84 %), at de var Sikker på at kunne klare uddannelsen (83 %) og Hvilket job uddannelsen fører til (75 %). Kun 26 % nævner, at det er vigtigt At uddannelsen ligger et bestemt sted. Tabel 4-12 Spm. 11. Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke I alt Gode transportmuligheder til uddannelsesstedet At jeg kender andre, der skal begynde/går på det samme sted Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal 20% 32% 32% 14% 2% 100% % 22% 39% 27% 2% 100% Mine forældres mening 10% 30% 37% 21% 2% 100% At jeg var sikker på, at jeg kunne klare uddannelsen 38% 45% 11% 4% 2% 100% Har hørt godt om uddannelsesstedet 39% 45% 12% 3% 2% 100% At uddannelsesstedet ligger et bestemt sted (fx i en større by) At jeg har prøvet det via brobygning/praktik 8% 18% 43% 28% 3% 100% % 23% 27% 26% 8% 100% Hvilket job uddannelsen fører til 45% 30% 13% 7% 5% 100% 39262

22 Undersøgelsens resultater 18 Eleverne er blevet spurgt, om de har fået den vejledning, de har haft brug for. 14 % svarer nej til dette spørgsmål., hvilket er hver syvende elev. Se Figur 4-3. Figur 4-3 Spm. 12. Har du fået den vejledning, du har haft brug for? Ca. 2 ud af 3 elever har haft deres forældre med til en eller flere af vejledningsaktiviteterne. Tabel 4-13 Spm. 13. Har dine forældre været med til nogle af vejlednings-aktiviteterne? Antal Procent Ja % Nej % I alt % Særlig vejledning Eleverne blev spurgt, om de har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder i forskellige situationer. Svarene er anført i Tabel 4-14 på næste síde. 15 % har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder i forbindelse med Noget fagligt, 7 % i forbindelse med Noget socialt, og 5% i forbindelse med Noget personligt.

23 Undersøgelsens resultater 19 Tabel 4-14 Spm. 14. Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder om: Ja Nej I alt Noget personligt (fx familie, misbrug, psykisk dårligt) Procent Procent Procent Antal 5% 95% 100% Noget fagligt (fx læse-/skriveproblemer) 15% 85% 100% Noget socialt (fx stemningen i klassen, andre elever, lærere, venner) 7% 93% 100% I Tabel 4-15 er spørgsmål 14 (foregående spørgsmål/tabel) præsenteret på en alternativ måde. Svarene er bearbejdet, så man kan se, hvor mange der har svaret ja til at have mindst ét særligt behov for vejledning. 20 % af eleverne har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder. Tabel 4-15 Spm. 14. Bearbejdet. Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en UU-vejleder? Antal Procent Ja (mindst ét ja) % Nej (mindst ét nej, men ingen ja) % I alt % Dem, der har svaret ja til at have haft mindst ét særligt behov for at tale med en UUvejleder, er efterfølgende blevet spurgt, om de fik den særlige vejledning, de havde brug for. Det svarede 80 % ja til, at de gjorde, mens hver femte elev svarede nej. Se Tabel Tabel 4-16 Spm. 15. Synes du, at du fik den særlige vejledning, du havde brug for? Antal Procent Ja % Nej % I alt %

24 Undersøgelsens resultater Førstevalg efter skolen nedbrudt på valgparathed og tilstrækkelig vejledning Blandt dem, der følte sig parate til at foretage et valg den 15. marts, var der 8 procentpoint flere der valgte Gymnasiale uddannelser end blandt dem, der ikke følte sig parate. Modsat var der lidt flere blandt dem, der ikke følte de var parate, der valgte Erhvervsuddannelser, 10. klasse eller Andet end blandt dem, der var parate. Tabel 4-17 Spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? krydset med spm. 7. Var du den 15. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Gymnasiale uddannelser 10. klasse Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse Andet I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Ja 12% 46% 38% 0% 4% 100% Nej 14% 38% 40% 1% 8% 100% 3748 I alt 12% 45% 38% 0% 4% 100% Der er stort set ingen forskel på elevernes uddannelsesvalg efter 9. klasse/10. klasse i forhold til, om de mener, de har fået den vejledning, de havde brug for, jf. Tabel Tabel 4-18 Spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? krydset med spm. 12. Har du fået den vejledning, du havde brug for? Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse Andet I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Ja 12% 45% 39% 0% 4% 100% Nej 10% 46% 38% 0% 5% 100% 5674 I alt 12% 45% 38% 0% 4% 100% Vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed I det følgende præsenteres hvilke vejledningsaktiviteter eleverne har deltaget i (spm. 4), set i forhold til deres valgparathed og deres førstevalg den 15. marts. Kun andelen af elever, som har svaret Har jeg deltaget i, præsenteres. I Tabel 4-19 præsenteres procentandelen for hver enkelt vejledningsaktivitet nedbrudt efter, hvad eleverne valgte som nr. 1 den 15. marts. For hver valg er med fed markeret de 3 vejledningsaktiviteter, der har været benyttet mest. De to mest benyttede aktiviteter for alle grupper er henholdsvis Personlig samtale med UU-vejleder og Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder.

25 Undersøgelsens resultater 21 For de elever, der valgte gymnasiale uddannelser og 10. klasse, er Præsentationskurser/introduktionskurser den tredje mest benyttede aktivitet, mens det for elever, der valgte erhvervsskoler, individuelle tilrettelagte ungdomsuddannelser og Andet er Erhvervspraktik, der er den tredje mest benyttede aktivitet. Tabel 4-19 Spm. 4 Hvilke aktiviteter har du deltaget i? krydset med spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret Har jeg deltaget i fordelt på uddannelsesvalgene i spm. 3. Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Andet Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse Procentandel Procentandel Procentandel Procentandel Procentandel 65% 66% 64% 68% 63% 69% 80% 81% 64% 69% 73% 61% 52% 61% 60% 39% 62% 46% 41% 42% Uddannelsesmesse 32% 32% 25% 37% 27% Erhvervspraktik 82% 73% 74% 72% 76% Personlig samtale med UU-vejleder 96% 95% 94% 92% 94% Samtale med UU-vejleder i gruppe 46% 49% 47% 45% 48% Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 70% 72% 72% 56% 66% Informationssøgning (fx ug.dk eller se-pakken: Maxi-due, Spor og Selekt) Informationsmøde om uddannelser på din egen skole Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 57% 61% 52% 54% 50% 51% 49% 49% 54% 45% 93% 91% 92% 85% 88% Haft en mentor 9% 6% 6% 15% 9% I Tabel 4-20 præsenteres procentandelen for hver enkelt vejledningsaktivitet nedbrudt efter, om eleverne følte sig parate til at vælge, hvad de skulle den 15. marts eller ej. For hver gruppe af elever er med fed markeret de 3 vejledningsaktiviteter, der har været benyttet mest. De to mest benyttede aktiviteter, for både dem der følte sig parate til at vælge og dem der ikke følte sig parate til at vælge, er Personlig samtale med UU-vejleder og Lavet Uddannelsesplan sammen med UU-vejleder.

26 Undersøgelsens resultater 22 For de elever, der følte sig parate til at vælge, er Præsentationskurser/introduktionskurser den tredje mest benyttede aktivitet, mens det for de elever, der ikke følte sig parate til at vælge, er Erhvervspraktik, der er den tredje mest benyttede aktivitet. Alt i alt kun små forskelle. Tabel 4-20 Spm. 4. Hvilke aktiviteter har du deltaget i? krydset med spm. 7. Var du den 15. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10 klasse? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret Har jeg deltaget i fordelt på Ja henholdsvis Nej på spm. 7. Ja Nej Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Procent-andel Procent-andel 65% 62% Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) 79% 71% Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) 58% 64% "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse 53% 44% Uddannelsesmesse 29% 28% Erhvervspraktik 75% 73% Personlig samtale med UU-vejleder 95% 94% Samtale med UU-vejleder i gruppe 48% 45% Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 72% 65% Informationssøgning (fx ug.dk eller se-pakken: Maxi-due, Spor og Selekt) 57% 50% Informationsmøde om uddannelser på din egen skole 49% 45% Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 92% 89% Haft en mentor 6% 7% 4.4 Udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed I det følgende præsenteres de vejledningsaktiviteter, der har hjulpet eleverne mest til at finde ud af, hvad de vil efter 9. kl./10. kl. (spm. 5) set i forhold deres valgparathed og deres førstevalg den 15. marts. Andelen af elever, som har svaret meget og noget i spm. 5, er lagt sammen til en samlet procentandel. I Tabel 4-21 præsenteres procentandelen for hver enkelt vejledningsaktivitet nedbrudt efter, hvad eleverne valgte som nr. 1 den 15. marts. For hvert valg er med fed markeret de 3 vejledningsaktiviteter, der har hjulpet eleverne mest. Markeringerne koncentrerer sig om fire aktiviteter, nemlig Brobygning (fem markeringer), Erhvervspraktik og Personlig samtale med UU-vejleder (hver fire markeringer) og endelig Åbent hus arrangement (to markeringer).

27 Undersøgelsens resultater 23 Tabel 4-21 Spm. 5. Hvilke aktiviteter har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? Krydset med spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som enten har svaret meget eller noget fordelt på uddannelsesvalgene i spm. 3. Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse Gymnasiale uddannelser 10. klasse Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse Andet Erhvervsuddannelser Procentandel Procentandel Procentandel Procentandel Procentandel 51% 41% 41% 49% 40% 51% 60% 54% 49% 46% 75% 76% 68% 74% 62% 61% 77% 69% 54% 61% Uddannelsesmesse 41% 39% 41% 38% 41% Erhvervspraktik 81% 65% 72% 73% 70% Personlig samtale med UU-vejleder 74% 67% 67% 77% 64% Samtale med UU-vejleder i gruppe 47% 44% 44% 56% 43% Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 44% 41% 41% 38% 37% Informationssøgning (fx ug.dk eller se-pakken: Maxi-due, Spor og Selekt) Informationsmøde om uddannelser på din egen skole Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 49% 47% 40% 39% 40% 47% 45% 45% 40% 40% 71% 66% 64% 72% 61% Haft en mentor 60% 55% 58% 60% 59% I Tabel 4-22 præsenteres procentandelen for hver enkelt vejledningsaktivitet nedbrudt efter, om eleverne følte sig parate til at vælge, hvad de skulle den 15. marts eller ej. For hver gruppe af elever er med fed markeret de 3 vejledningsaktiviteter, der har hjulpet eleverne mest. Generelt gælder, at de elever der den 15. marts følte sig parate til at foretage et valg, også var dem, der følte sig bedst hjulpet af aktiviteterne procentandelene er generelt højest for denne gruppe. Brobygning og erhvervspraktik ligger i top 3 for begge grupper af elever. De elever, der var parate til at vælge, peger herudover på Åbent hus arrangement, mens de, der ikke var parate til at vælge, peger på Personlig samtale med UU-vejleder.

28 Undersøgelsens resultater 24 Tabel 4-22 Spm. 5. Hvilke aktiviteter har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? krydset med spm. 7. Var du den 15. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret enten meget eller noget fordelt på Ja henholdsvis Nej på spm. 7. Ja Nej Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauger om erhvervslivet, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Procent- andel Procent- andel 43% 38% Præsentationskurser/introduktionskurser (8. kl.) 57% 47% Brobygning på ungdomsuddannelse (9. eller 10. kl.) 74% 63% "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse 73% 63% Uddannelsesmesse 40% 37% Erhvervspraktik 71% 65% Personlig samtale med UU-vejleder 68% 64% Samtale med UU-vejleder i gruppe 45% 37% Aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 42% 34% Informationssøgning (fx ug.dk eller se-pakken: Maxi-due, Spor og Selekt) 45% 41% Informationsmøde om uddannelser på din egen skole 46% 39% Lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 66% 60% Haft en mentor 58% 49% 4.5 Samlet udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrudt på baggrundsspørgsmål I dette afsnit nedbrydes nøglespørgsmålet spm. 6 Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl.? på baggrundsspørgsmålene køn (spm. 1), klassetrin (spm. 2), førstevalg efter grundskolen (spm. 3), valgparathed den 15. marts (spm. 7) samt om eleverne føler de har fået den nødvendige vejledning undervejs (spm. 12). Af Tabel 4-23 og Tabel 4-24 på næste side fremgår, at nedbrydningen på køn og klassetrin ingen nævneværdige forskelle viser.

29 Undersøgelsens resultater 25 Tabel 4-23 Spm. 1. Er du dreng eller pige? krydset med spm. 6. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Dreng 31% 43% 19% 5% 2% 100% Pige 30% 43% 21% 5% 2% 100% I alt 31% 43% 20% 5% 2% 100% Tabel 4-24 Spm. 2. Hvilken klasse går du i? krydset med spm. 6. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal 9. klasse 30% 43% 20% 5% 2% 100% klasse 33% 42% 19% 5% 2% 100% 8088 I alt 31% 43% 20% 5% 2% 100% Af Tabel 4-25 fremgår, at aktiviteterne samlet set har hjulpet de elever mest, der den 15. marts valgte en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Mindst har aktiviteterne hjulpet de elever, der valgte 10. klasse eller individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse. Tabel 4-25 Spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? krydset med spm. 6. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Erhvervsuddannelser 37% 38% 18% 4% 3% 100% 4727 Gymnasiale uddannelser 34% 45% 17% 4% 1% 100% klasse 26% 43% 23% 6% 3% 100% Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse 32% 32% 23% 6% 6% 100% 154 Andet) 22% 38% 26% 9% 4% 100% 1549 I alt 31% 43% 20% 5% 2% 100% 39405

30 Undersøgelsens resultater 26 De elever, der den 15. marts var parate til at vælge, er også dem, der syntes, at aktiviteterne samlet set havde hjulpet dem mest. 75 % svarede, at aktiviteterne havde hjulpet meget eller noget. Blandt de elever, der ikke var parate til at vælge, er tallet 58 %. Se Tabel Tabel 4-26 Spm. 7. Var du den 15. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? krydset med spm. 6. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Ja 32% 43% 19% 4% 2% 100% Nej 17% 41% 30% 8% 4% 100% 3716 I alt 31% 43% 20% 5% 2% 100% De elever, der mener at have fået den vejledning, de har haft brug for, er måske ikke overraskende - også dem, der synes, at aktiviteterne har hjulpet dem mest. I denne gruppe svarer 79 %, at aktiviteterne har hjulpet dem meget eller noget. Blandt de elever, der ikke har fået den vejledning, de har haft brug for, svarer blot 44 %, at aktiviteterne har hjulpet dem meget eller noget. Se Tabel Tabel 4-27 Spm. 12. Har du fået den vejledning, du har haft brug for? krydset med spm. 6. Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/ 10. klasse? meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Ja 34% 44% 17% 3% 2% 100% Nej 9% 35% 37% 15% 4% 100% 5611 I alt 31% 43% 20% 5% 2% 100% 39213

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015 Titel 1 UU-brugerundersøgelse 2015 UU-brugerundersøgelse 2015 1 UU-brugerundersøgelse 2015

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 2 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål...3 1.2 Afgrænsning...3 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Vejledning på efterskolerne 2016

Vejledning på efterskolerne 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Vejledning på efterskolerne 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, juni 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 2 1.2. Afgrænsning...

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010

Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser, maj 2010 UNI C 2010 Brugerundersøgelse af vejledningen blandt elever på grundforløbet på erhvervsuddannelser. UNI

Læs mere

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune.

I denne lokale udgave er der fokuseret på resultaterne fra eleverne, som går i 9. eller 10. klasse på en frieller folkeskole i Herning Kommune. Den nationale brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 1. klasse UU-Herning - Juni 216 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udarbejdet

Læs mere

Brugerundersøgelse 2016

Brugerundersøgelse 2016 Brugerundersøgelse 216 Svar på spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen i 216 Antal besvarelser: Guldborgsund: 536 sidste år var 59 Lolland: 422 sidste år var 382 I alt: 958 sidste år

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490

Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Ikke svaret Pige Grand Total 495 490 Spørgsmål 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige Aller Friskole 5 4 Alminde-Viuf Fællesskole 21 26 Bakkeskolen 31 29 Bramdrup Skole 30 1 26 Brændkjærskolen 109 1 87 Christiansfeld Skole 17 18 Kolding Friskole

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2016 UU-brugerundersøgelse 2016 2016 UU-brugerundersøgelse 2016 2016 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2009

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2009 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2009 UNI C september 2009 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse UNI C juli 2009 Af

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012

Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Elevundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) April 2012 Undersøgelsens målgruppe og afgrænsning Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landes folkeskoler, private

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 I perioden juli-august 2016 er cirka 29.300 elever startet på et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Cirka 2.200 af ansøgerne har over sommeren været indkaldt

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold og opbygning... 2.0 Elevernes valg af Tech College...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for UU Frederikshavn. Juli 2013

Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for UU Frederikshavn. Juli 2013 Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og overordnede resultater 2. Karakteristika af UU-centret 3. UU-centrets målgruppe 4. UU-centrets

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport Resultater fra den nationale trivselsmåling 2018 Tabelrapport Udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø December 2018 02 I Indholdsfortegnelse Den nationale trivselsmåling 2018 ------------------------------------------

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere