Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09"

Transkript

1 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 08 juli 09

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 9 Mål 3 side 11 Mål 4 side 14 Bilag 1 side 16 Bilag 2 side 18 Bilag 3 side 20 Bilag 4 side 21 Bilag 5 side 22 Bilag 6 side 23 2

3 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 08 juli 09. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby i foråret 08: UU s opgave i forhold til vejledningsmodtagerne (Mål 1, 2 og 3), relationen til vores samarbejdspartnere (Mål 1 og 3) samt os selv og det faglige rum, vi bevæger og udvikler os i (Mål 1 og 4). Disse fokusområder behandles kvalitativt i rapporten, dvs. at vi tager udgangspunkt i kvalitetssikring og udvikling samt i (selv)evaluering i stedet for rent kvantitative målinger. Der er under hvert fokusområde udvalgt et eller flere områder, som forskellige teams har taget udgangspunkt i og arbejdet konkret med i løbet af året. I alt har vi arbejdet med 4 mål, som beskrives og evalueres i indeværende rapport. Som grundlag for arbejdet med de forskellige mål har vi valgt at bruge Den logiske model. Med denne model fastlægges tidligt i forløbet mål/delmål, handlinger, succeskriterier, indikatorer og dataindsamling / evaluering. Modellen giver i højere grad end kvantitative målinger mulighed for at sætte faglig teori og effektevaluering i fokus. Der sættes samtidig fokus på selve processen i arbejdet med kvalitetssikring, hvilket giver overblik over både målefterlevelse og målopfyldelse og mulighed for konkret at justere eller helt at ændre praksis, hvis dette viser sig nødvendigt. For overskuelighedens skyld er dette sat op i skemaform og er identisk med den vedtagne målsætning for året. I årsrapporten er der endvidere til hvert punkt i målsætningen indsat dokumentation og perspektivering, hvor der samles op på evalueringen og det videre arbejde med området. Bilagsdelen er i år ændret. Opgørelserne over vejledningsindsats og aktiviteter er ikke taget med. Til gengæld er der i år på landsplan udført en brugerundersøgelse blandt 9.kl. og 10.kl afgangselever. Denne er med som rapportens bilag 6. 3

4 Mål 1 Mål: at implementere den nye vejledningsopgave i forhold til gruppen 1925årige i UUs virksomhed (Vejledningsloven, LBK stk 3) Delmål: At få overblik over målgruppen At få indarbejdet en effektiv model for hvem gør hvad, hvornår, hvordan Sammen med eksterne samarbejdsparter at indarbejde og udvikle samarbejdsmodeller, der sikrer at vi kommer i kontakt med unge i målgruppen. At kvalificere UUs medarbejdere til arbejdet med ny målgruppe. Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Overblik Der sendes kontaktbrev til 19 25årige uden uddannelsesoplysninger og der annonceres i lokalpressen Registrering af svar pr brev, mail og telefon. At vi får oplysninger om 20% af målgruppen. Andelen af unge uden uddannelsesoplysninger bliver mindre Gentagelse medio oktober At vi får oplysninger om 10% af målgruppen. Andelen af unge uden uddannelsesoplysninger bliver yderligere mindre Optælling af svar Optælling af svar Vi afsætter en aften i nov. hvor vi søger at nå så mange som muligt pr. tlf. Registrering af telefonisk kontakt Organisering Udpege en koordinator Kontakt med 20% af dem vi ringer op til Der er overblik over opgavens omfang og opgaven sættes i system Andelen af unge uden uddannelsesoplysninger bliver yderligere mindre At UU oplever at der er fremdrift i processen med implementeringen Optælling (på aftenen) Derefter fælles drøftelse: Har den anvendte fremgangsmåde den ønskede effekt? Løbende drøftelse oplever vi fremdrift / styr på det? (UU ere + koordinators oplevelser) 4

5 Fastlægge kriterier for fordeling af unge og fordele dem Samarbejdsmodeller Fortsat behandle henvendelser fra jobcenteret, så de unge tilbydes vejledning Afprøve forsøg med koordinators deltagelse i infomøder på Plyssen Kvalificering af medarbejdere Afsætte mindst 2 temamøder til at få viden om: Love, bestemmelser fra andre sektorer der har berøring med målgruppen (sagsbehandler, jobkonsulent) Andre aktører i forhold til målgruppen, f.eks. kriminalforsorgen, rusnavigatørerne At fordelingen involverer alle vejledere og afstemmes efter øvrige arbejdsopgaver At de unge tildeles en vejleder Oplevelse af fællesskab, gensidighed og tydelig rollefordeling i opgaveløsningen At de unge modtager vejledning Få brugbare erfaringer til udvikling af model for samarbejdet med Plyssen At vejlederne føler sig klædt på til en helhedsorienteret vejledning af målgruppen At der er vedtaget kriterier for fordeling, accepteret af alle, og at antallet af unge uden vejleder bliver mindre Tilbagemeldinger begge veje, så status til hver en tid er tydelig for alle Udfaldet af henvendelser registreres At koordinators erfaringer fører til, at vi lægger os fast på en samarbejdsmodel At vejlederen bruger ny viden og værktøjer Der findes nedskrevne kriterier for fordeling. (u.42) Antallet af unge uden vejleder søges ud (løbende) Spørgeskema til vejlederne om grad af tilfredshed (maj) Optælling: Antal henvendelser og antal vejledningsforløb. (juni) Løbende drøftelse har vi fundet en model vi tror på? Spørgeskema til vejlederne (maj) 5

6 Dokumentation: Overblik: Der er pr udsendt 936 kontaktbreve, hvor af besvarelserne er som følger: Antal returnerede kontaktbreve 221 Unge der har besvaret via mails 12 Unge der har besvaret via tlf. 8 Unge der er andet (ex fyldt 25, flyttet, osv.) 10 Kontaktbreve besvaret i alt 251 (Ukendt på adressen og unge uden adresse = 52) Besvarelsesprocent: 26,8% Der er pr udsendt 785 kontaktbreve, hvor af besvarelserne er som følgende Antal returnerede kontaktbreve 123 Unge der har besvaret via mails 5 Unge der har besvaret via tlf. 1 Kontaktbreve besvaret, i alt 140 (Ukendt på adressen retur til UU = 32) Besvarelsesprocent: 17,8% I november afsatte vi en aften, hvor der via tlf. kontakt skulle registreres så mange uddannelsesoplysninger på unge, vi ikke vidste noget om, som muligt. Grundet ombygning og manglende kontorplads blev denne dag udsat til to forskellige datoer i april På disse aftener blev der forsøgt kontakt til 208 unge, hvoraf der kom kontakt til 104 unge, hvilket svarer til kontakt til 50% af de unge der blev ringet op. Proceduren med telefonraid har ved fælles drøftelse fået god respons og har ifølge vejlederne været en god måde at få oplysninger om ukendte unge. Der er et ønske om at denne procedure gentages. Organisering Der er en oplevelse af, at en fast unge koordinator har bevirket, at der er overblik over opgaven. Der er udviklet en registrerings og tilbagemeldingsprocedure, der medvirker til en oplevelse af, at der er styr på det, og der sikres en god kommunikation mellem koordinator og vejleder. Koordinator er ligeledes tilfreds med proceduren, der stadig udvikles og ændres efter behov. 6

7 Gruppen af unge uden vejleder fordeles efter følgende kriterium: Alle unge fra 19 til og med 22 år er blevet fordelt ligeligt mellem otte vejledere. Dette kriterium er accepteret af vejlederne. Arbejdsopgavens omfang har bevirket, at vi i første omgang koncentrerer indsatsen om de yngste i målgruppen (1922 år). Samarbejdsmodeller: Kontakt til unge i målgruppen kan opstå på mange forskellige måder (på mail eller pr. telefon fra jobcenteret, personlig henvendelse fra den unge eller ved kontakt på Plyssen). Det kan derfor være svært at holde styr på, hvor mange der skabes kontakt til af de forskellige kanaler. Ifølge spørgeskema til vejlederne, opleves der ikke fuld tilfredshed med kommunikationen mellem UU og jobcenteret. Da de unge under 25 mødes med krav om uddannelsespålæg af Jobcentret, henvises skønsmæssigt en del flere til UU fra Jobcentret, men vi har ikke tal på hvor mange. Det er derfor ikke muligt at angive antal henvendelser og antal vejledningsforløb. Forsøget med koordinators faste udstationering på Plyssen en formiddag om ugen er en succes. I indeværende periode er der over 27 dage på Plyssen blevet indledt vejledning af 93 unge kontanthjælpsmodtagere. Kvalificering af medarbejdere: Der har været afholdt 2 temamøder for vejlederne: ét med souschef i Jobcentret om gældende love og regler på Jobcentrets område og ét med 2 medarbejdere fra Kriminalforsorgen. Et mindre spørgeskema til alle vejlederne viser, at der har været generel tilfredshed med de 2 temamøder. Vejlederne har fået nyttig viden og vigtig information på nogle områder, som ikke umiddelbart ligger i vores normale arbejdsfelt, men som har betydning for vejledningen af målgruppen. 7

8 Perspektivering: Der vil altid ligge en opgave i at få overblik og skaffe manglende uddannelsesoplysninger om målgruppen (tilflyttere osv). Vi vil gentage aftenerne med telefonraid et antal gange i løbet af det kommende år. De unge man på disse aftener ikke får kontakt til, vil vi skrive kontaktbreve til. Vi vil fortsat fordele de unge uden vejleder (tilflyttere og elever fra privat og efterskole) ligeligt mellem vejlederne. Der er enighed om, at vi skal fortsætte med at have en koordinator på de 1925årige. Koordinatorens arbejde en formiddag om ugen på Plyssen har givet gode resultater og skal fortsætte i det kommende år. Evalueringsmøde og planlægning af det kommende år aftales. Samarbejdet med jobcenteret skal stadig udvikles, så vi får en større forståelse for hinandens områder, regler og procedurer. Vejlederne efterlyser klarere aftaler om gensidige tilbagemeldinger mellem jobcenteret og UU. Leder af UU skal tage dette op med leder af Jobcentret snarest muligt. I forbindelse med kvalificering af medarbejderne viser erfaringerne fra i år med de 2 temamøder, at de har været så gode, at der bør lægges tilsvarende møder ind i årsplanen også det kommende år. Der er stadig behov for en opkvalificering på det nye arbejdsområde med de 1925årige. 8

9 Mål 2 Mål: At implementere en mentorordning i UUs virksomhed. (Vejledningsloven LBK nr 630 5, stk 2 punkt 5 og stk 4) Delmål: At udvikle en model for forløb fra udvælgelse til overdragelse. At få sat forløb i gang i foråret 09 Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Fælles afklaring af: Hvem (mentee, mentor)? Hvordan (indstilling, visitation)? Hvornår (tidsrum)? Hvad (indhold, kontrakt)? Vejleders rolle? Indarbejdelse af køreplan og erfaringsindsamling Alle vejledere kender modellen, kan informere og svare klart på spørgsmål. At vi når året et omme har en afprøvet og evt. justeret model At der foreligger en nedskrevet køreplan Køreplanen revideres hvis det er hensigtsmæssigt Fælles drøftelse løbende og sidst på skoleåret har modellen fungeret? hvad skal ændres/tilføjes? Brugerundersøgelse (interview med mentor og mentee) vedrørende procedure og igangsættelse af forløbet (juni) Forløb sættes i gang efter køreplan og budget At vi kan finde og parre unge i målgruppen med mentorer, at forløbene fungerer, og at der afsluttes med overdragelse til erhvervsskole. Der er etableret kontakt mellem et antal mentees og mentorer, de etablerede kontakter opretholdes og der er kontakt til den modtagende erhvervsskole. At budgettet bliver brugt. Optælling: Antal indstillede, antal visiterede, antal mentorer, antal fuldførte forløb, antal overdragelser. (juni) 9

10 Dokumentation: På baggrund af drøftelser er der udpeget en tovholder, og der er udarbejdet en køreplan og tidsplan for mentorordning i UU Tårnby. Efterfølgende drøftelser har ikke givet anledning til ændringer i planen. Brugerundersøgelse i form af telefoninterview af mentorer (5 af 6) viser høj grad af tilfredshed med de informationer, der er givet på et møde i UU i forbindelse med opstart af forløbene samt med overleveringen fra elevens vejleder. De deltagende mentees udtrykker ligeledes tilfredshed omkring information og opstart. Vejledere indstillede 9 elever. To elever meldte fra selv, én valgte 10. klasse. Der er således visiteret 6 elever til ordningen, og der er fundet 6 mentorer. Det er besluttet at forløbene først afsluttes til august. Brugerundersøgelserne viser, at alle forløb på nuværende tidspunkt er kommet godt i gang, og at der er aktivitet. Perspektivering: Der har været indstillet færre elever end forventet, til gengæld fungerer de etablerede forløb, hvilket indikerer, at indstillingerne har været relevante. Andelen af elever, der vælger erhvervsuddannelse efter 9. klasse, er ikke så stor. Fremover vil vi informere elever og forældre om muligheden for at få en mentor på et langt tidligere tidspunkt. Udarbejdelse af folder, der informerer om ordningen, vil også være en mulighed. Vi har et ønske om at udvide ordningen til også at omfatte elever fra 10. klasse, idet vi ser, at her er et stort behov. Både vejledere, mentorer og mentees med familie har givet udtryk for, at det ville være hensigtsmæssigt at udvide ordningen tidsmæssigt til at omfatte en periode ind i uddannelsen. Der foretages en evaluering, når forløbene er afsluttet. 10

11 Mål 3 Mål: At kvalificere vejledningen af og samarbejdet omkring udskolingselever med særlige vejledningsbehov Delmål: Styrke og udvikle netværket omkring målgruppen. Udvikle procedurer for særlige forløb efter Folkeskolelovens 9 stk 4 og 33 stk 47 samt Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 12, stk 2 Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Udarbejde og fremsætte forslag til samarbejde med PPR, funktionslærere, skoleledere om: problemer med elevers fuldførelse af grundskolen fravigelse fra og/eller særlige vilkår i forbindelse med afgangsprøver dokumentation for behov for Special Pædagogisk Støtte i forbindelse med uddannelsesplanen Forslagene behandles af de berørte parter, aftaler indgås, rutiner indarbejdes. Der skabes klarhed i netværket og tryghed for eleverne Der er lavet klare aftaler, som følges. Oplistning af indgåede aftaler. Drøftelse i UU: Oplever vi en styrkelse af netværket? (juni) Udarbejde og fremsætte forslag til: fælles forståelse af 9 stk 4 og 33 stk 47 procedure i forbindelse med forløb belyst ved eksempler. Materialet behandles positivt i forvaltning og skoleledelser. Ved iværksættelse af forløb er der fælles forståelse af procedure, målgruppe, mål, indhold og rollefordeling. Der foreligger klare procedurer som alle agerer efter. Optælling og kategorisering af forløb: Hvilke, hvilke aktiviteter, hvilke procedurer er blevet fulgt? (maj) Undersøgelse af samarbejdet: spørgeskema til skoleleder og til vejleder. (maj) 11

12 Dokumentation: I forbindelse med disse særlige forløb er der indgået aftale med skolelederne i begge kommuner om samarbejdet. På de øvrige områder ligger der ikke færdige aftaler. Der er påbegyndt et samarbejde med PPR, og der ligger en skitse til en aftale om dokumentation vedr. udskoling af elever, der har modtaget specialundervisning. Aftalen omfatter også funktionslærerne, som PPR har en vigtig rolle overfor. I det forløbne år er regler for afvigelse fra prøvebestemmelserne blevet ændret, og det har derfor ikke været muligt at lave konkrete aftaler. Opsummering af drøftelse i UU: Enkelte vejledere har oplevet en styrkelse af samarbejdet med funktionslærerne. Ligeledes har der på nogle skoler været afholdt netværksmøder om elever med problemer med deltagelse af bl.a. uuvejleder. Disse møder opleves som meget positive og effektfulde i en samlet indsats. Samlet set giver vejlederne udtryk for, at denne målsætning har bevirket, at de selv er blevet mere opmærksomme på betydningen af samarbejdet og derfor selv har været mere opsøgende i forhold til samarbejdet. Vi har udarbejdet to foldere om henholdsvis 9. stk 4 og 33 stk Der er desuden lavet forslag til en SMTTE model, som skal bruges som dokumentation og evaluering af de enkelte forløb. Der har været 9 særlige forløb i skoleåret 0809, hvoraf 3 har været igangsat efter forslaget i de nye foldere. Resultatet af spørgeskema til vejlederne har vist, at samarbejdet om forløbene karakteriseres som acceptabelt. Informationen til lærere på de enkelte skoler om de muligheder, der ligger i anvendelse af 9 og 33 er ikke fuldt gennemført. Skolelederne er blevet informeret på skoleledermøderne om folderne og SMTTEmodellen. Det er blevet positivt modtaget og en spørgeskemaforespørgsel til lederne er blevet besvaret af halvdelen af skolelederne. Alle de indkomne besvarelser er særdeles positive i forhold til det udarbejdede materiale og samarbejdet med UU. 12

13 Perspektivering: Vi er ikke nået så langt som vi havde håbet på, og samarbejdet skal fortsat udvikles og styrkes. Aftaler om besked til uuvejleder i forbindelse med fravigelse af prøvebestemmelser indarbejdes i næste års samarbejdsaftale mellem UU og skolerne af hensyn til UUs arbejde med uddannelsesplaner. Det er aftalt med PPR, at leder af UU og de tre specialvejledere deltager i PPRs fællesmøde i begyndelsen af det nye skoleår. UU ser frem til, at PPRs teamorganisering og den påbegyndte teamorganisering i familieafdelingen vil give yderligere mulighed for konstruktivt tværfagligt samarbejde. På baggrund af gode erfaringer fra afholdte netværksmøder, vil UU fortsat arbejde for, at netværksmøder bliver afholdt i tilfælde af væsentlige problemer med elever i udskolingen. En ændring i folkeskolelovens bestemmelser for erhvervspraktik har gjort, at 9, stk. 4 og 33, stk. 47 sættes i spil oftere end før. Da materialet først er kommet ud omkring 1. maj 2009, og der vil være tale om et begrænset antal særlige forløb, forventes det, at skolerne skal bruge det nogle gange, før proceduren er helt indarbejdet. Undervisningsdelen i 9, stk 4 er åbenlyst den sværeste del at tilrettelægge for skolerne. Bekendtgørelsen giver mulighed for at gennemføre undervisningsforløbene i grupper, og der kunne være fordele ved, at flere skolers elever i særlige forløb, undervises sammen. 13

14 Mål 4 Mål: at kvalificere og øge udbyttet af arbejdet i de reflekterende team. Delmål: At indarbejde metoder til kollegial supervision med udgangspunkt i appreciative inquiry (AI) Handlinger/Aktiviteter Succes Indikatorer Evaluering Teamdannelse i august med udgangspunkt i drøftelse af teamstørrelse, sammensætning, levetid samt mødehyppighed. Velfungerende team, hvor alle oplever at have et personligt udbytte Alle prioriterer møderne i de reflekterende team og engagerer sig i arbejdet. Spørgeskema til team/enkelte medarbejdere. (maj) Der afholdes et temamøde i august, hvor vi genopfrisker metoderne fra maj samt udarbejder en beskrivelse af processen (køreplan) omkring de enkelte møder Fælles forståelse af metoderne, og fælles viden om og accept af processen/ køreplanen. At vi snakker indhold og ikke form i teamene At der foreligger en nedskrevet køreplan Status ud fra logbøger viser om alle team snakker indhold, om køreplanen har været fulgt og om den virker. Hvert kvartal splittes et team op og medlemmerne fungerer som observatører i de andre team. Herefter er der fælles opsamling. Erfaringsudveksling af best practice løfter alle team At teamene føler sig inspireret og bruger foreslåede ændringer. Opsamling på referater fra kvartalsmøderne. 14

15 Dokumentation Arbejdet i de reflekterende team har ikke givet anledning til ændringer, vi har beholdt de samme team hele året. Møderne i AI teamene prioriteres højt af 4 og middel af 6 medarbejdere. 4 medarbejdere mener, at UU har prioriteret arbejdet med reflekterende team højt og 5 middel, én medarbejder har ikke besvaret spørgsmålet. 5 mener, at stemningen under teammøderne er præget af engagement, 5 mener, det er lidt svært at komme i gang. 6 har oplevet meget udbytte af de reflekterende team, og 4 oplever udbytte. Til metodeopfriskningsmødet 9. september 2008 uddeltes en køreplan og logbøger. Disse er blevet brugt af alle og har været et godt redskab i arbejdet med AI. Status ud fra logbøgerne viser, at der fortrinsvis har været fokus på indhold, og at køreplanen har været fulgt. I indeværende periode har vi tre gange haft plenum med erfaringsopsamling. I alle tre tilfælde har observatørerne rost det arbejde, de har overværet i de reflekterende team. Drøftelserne og idéudviklingen har især gået på spørgeteknikken. Sidste opsamling den 29/ dokumenterede, at det bliver bedre og bedre med spørgeteknikken, og at køreplanen fungerer. Perspektivering Der er enighed om, at vi skal forsætte med AI. Alle oplever udbytte af arbejdet i de reflekterende team faktisk så meget, at vi har lyst til at arbejde med AI som en mere integreret del af vores hverdag med små spontane AIsamtaler ved behov. Alle er enige om, at teamstørrelsen er passende. Det er foreslået, at møderne holdes hver 14. dag, men perioden januar 15. marts friholdes pga. travlhed med udskoling. Ved fravær fordeles resterende medlemmer på de andre team, således at alle er i team hver gang. Vi kan stadigvæk blive bedre til at bruge metoden, og det er vigtigt at bekæmpe lysten til at give gode råd. 15

16 Bilag 1 Søgetal fra de sidste 3 år i Dragør Afgangsklassernes valg i % Dragør Kommune Afgangsklasser Afgangsklasser Afgangsklasser kl. 10.kl. 9.kl. 10.kl. 9.kl 10.kl. Antal elever klasse 10.klasse på efterskole 19,4 18,0 21,3 14,2 31,6 13,8 10.klasse i alt 37,4 35,5 45,4 EUD på Teknisk Skole EUD på Handelsskole 7,7 1,3 10,7 14,3 7,8 3,5 25,8 0 0,7 0,7 19,4 13,8 EUD i alt 9,0 25,0 11,3 25,8 1,4 33,2 Social& Sundhedsudd. STX HHX HTX HF 40,6 4,5 5,8 39,3 7,1 7,1 14,3 46,8 2,8 1,4 29,0 16,1 9,7 16,1 42,1 2,6 3,9 27,8 16,7 2,8 8,3 Gymnasial udd. I alt 50,9 67,8 51,0 70,9 48,6 55,6 EGU Anden uddannelse Ikke tilmeldt udd. 0 2, , ,4 0, ,2 0 3,9 0,6 0 2,8 8,3 I alt

17 Søgetal fra de sidste 3 år i Tårnby Afgangsklassernes valg i % Tårnby Kommune Afgangsklasser Afgangsklasser Afgangsklasser kl. 10.kl. 9.kl 10.kl. 9.kl 10.kl. Antal elever klasse 10.klasse på efterskole 31,2 9,9 28,1 10,5 41,0 7,0 10.klasse i alt 41,1 38,6 48,0 EUD på Teknisk Skole EUD på Handelsskole 7,6 2,1 25,9 6,5 12,0 1,6 20,6 13,3 7,6 1,4 23,7 10,8 EUD i alt 9,7 32,5 13,6 33,9 9,0 34,5 Social& 0,5 10,0 0,8 6,7 3,6 Sundhedsudd. STX HHX HTX HF 35,7 3,8 5,9 16,5 7,9 3,6 15,1 28,1 7,0 8,1 22,7 12,7 2,0 12,7 28,8 6,3 4,3 21,6 11,5 4,3 5,8 Gymnasial udd. I alt 45,4 43,1 43,2 50,1 39,4 43,2 EGU / STU Anden uddannelse Ikke tilmeldt udd. 2,4 0,9 0,8 12,2 1,4 0,6 1,1 2,3 3,3 5,9 1,4 2,2 8,6 10,1 I alt

18 Bilag 2 Uddannelses og beskæftigelsesstatistik Dragør 1/609 Unge, der har forladt grundskolen og ikke er fyldt 19 år den 1/6. Antal Antal i alt Procent Procent i alt I uddannelse ,1% STX ,2% HF 14 4,0% HHX 26 7,4% HTX 18 5,1% EUD handelsskole 15 4,3% EUD teknisk skole 38 10,8% EUD Sosuskole 0 0% VUC 4 1,1% I beskæftigelse 21 6,0% Ordinær beskæftigelse 8 2,3% Ekstraordinær beskæft. 3 0,9% Produktionsskole 1 0,3% I udland 9 2,6% Aktuel målgruppe 17 4,8% I alt % 18

19 Uddannelses og beskæftigelsesstatistik Tårnby 1/609 Unge, der har forladt grundskolen og ikke er fyldt 19 år den 1/6. Antal Antal i alt Procent Procent i alt I uddannelse ,3% STX ,2% HF 29 3,1% HHX 86 9,1% HTX 56 5,9% EUD handelsskole 59 6,2% EUD teknisk skole ,8% EUD Sosuskole 21 2,2% EGU 5 0,5% STU 4 0,4% VUC 9 0,9% I beskæftigelse 79 8,3% Ordinær beskæftigelse 44 4,6% Ekstraordinær beskæft. 3 0,3% Produktionsskole 22 2,3% I udland 10 1,1% Aktuel målgruppe 60 6,3% I alt % 19

20 Bilag 3 Frafald fra uddannelse. I skoleåret 08/09 har der været 146 frafald fra uddannelse blandt de unge, der ikke var fyldt 19 år den 1. juni. Umiddelbart efter at de unge er blevet registreret som droppet ud af uddannelse, er de blevet kontaktet af deres UU vejleder. Der er herefter blevet lavet en ny plan for hver af dem. Afbrudt uddannelse fra 10.kl. (herunder efterskole) 7 EUD teknisk grundforløb 80 hovedforløb 15 EUD handel grundforløb 8 hovedforløb 2 EUD sosu grundforløb 1 hovedforløb 2 STX 14 HHX 8 HTX 6 HF 7 VUC 2 Produktionsskole 4 I alt 146 Ny placering efter afbrud 10.kl. (herunder efterskole) 14 EUD teknisk grundforløb 23 hovedforløb 5 EUD handel grundforløb 10 hovedforløb 2 EUD sosu grundforløb 1 hovedforløb 1 STX 3 HHX 2 HTX 2 HF 0 VUC 5 Produktionsskole/AMU 8 Højskole 2 Arbejde 27 Sygdom 2 I alt 127 Desuden er 7 tilmeldt uddannelse med start august

21 Bilag 4 EGU Statistik Tårnby 2008/2009 I gang Afbrudt Påbegyndt August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Dragør 2008/2009 I gang Afbrudt Påbegyndt August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli

22 Bilag 5 STU Statistik Tårnby 2008/2009 I gang Afsluttet/Orlov Påbegyndt August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 19 3/1 0 Dragør 2008/2009 I gang Afbrudt Påbegyndt August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli

23 Bilag 6 Brugerundersøgelse afgangselever 9. og 10. klasse maj 2009 Brugerundersøgelse gennemført i maj Målgruppe er alle elever i 9. og 10. Klasse. Det er UNIC der står for undersøgelsen på foranledning af undervisningsministeriet. I UU Tårnbys område er spørgeskemaet blevet besvaret af 378 (53,2%) elever fordelt på 11 skoler. Baggrundsspørgsmål 1. Køn? Dreng Pige (Tom) Total Er du Hvilken klasse går du i? (Dette spørgsmål skal besvares) 9.klasse 10. klasse Total Klasse 80% 20% 100% 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 15. marts skulle vælge, hvad du skal efter skolen? Total 10. klasse 35% Erhvervsuddannelse 9% Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelseegu eller STU 0% Gymnasial uddannelse 51% Andet (produktionsskole, højskole, arbejde, udlandsophold) 5% (Tom) 1% Hovedtotal 100% 23

24 Vejledningsaktiviteter 4. Hvilke aktiviteter kender du og hvilke har du deltaget i? Deltaget i ikke deltaget i men kender til ikke deltaget i og kender ikke (Tom) Virksomhedsbesøg, gæstelærere, temauger, spil 71% 12% 13% 4% 100% Præsentationskurser/Introduktionskurser 8. kl. 69% 14% 14% 3% 100% Brobygning på ungdomsuddannelse (9.eller 10.kl) 51% 44% 3% 2% 100% Åbent hus på ungdomsuddannelse 55% 35% 6% 4% 100% Uddannelsesmesse 35% 40% 21% 4% 100% Erhvervspraktik 94% 4% 1% 1% 100% Personlig samtale med UUvejleder 96% 2% 0% 2% 100% Samtale med UUvejleder i gruppe 73% 15% 8% 3% 100% Aktivitet med UUvejleder for hele klassen 71% 11% 16% 3% 100% Informationssøgning 51% 17% 30% 3% 100% Informationsmøde om uddannelser på egen skole 42% 37% 17% 4% 100% Lavet uddannelsesplan med en UUvejleder 93% 4% 2% 2% 100% Haft en mentor 5% 43% 48% 4% 100% Total 5. Hvor tilfreds er du samlet set med den måde, aktiviteterne foregik på? Total Meget tilfreds 13% Tilfreds 71% Mindre tilfreds 11% Ikke tilfreds 2% Ved ikke 3% (Tom) 1% Hovedtotal 100% 24

25 6. Her er en liste med de vejledningsaktiviteter, som du har deltaget i. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9./10. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet Ved ikke (Tom) Virksomhedsbesøg, gæstelærere, temauger, spil 10% 21% 24% 8% 7% 30% 100% Præsentationskurser/Introduktionskurser 8. kl. 6% 21% 23% 12% 7% 32% 100% Brobygning på ungdomsuddannelse(9.eller 10.kl.) 20% 16% 8% 4% 2% 50% 100% Åbent hus på ungdomsuddannelse 25% 19% 6% 3% 2% 45% 100% Uddannelsesmesse 7% 10% 9% 7% 2% 65% 100% Erhvervspraktik 38% 26% 17% 10% 3% 7% 100% Personlig samtale med UUvejleder 37% 34% 17% 7% 2% 4% 100% Samtale med UUvejleder i gruppe 12% 24% 24% 9% 3% 28% 100% Aktivitet med UUvejleder for hele klassen 7% 23% 27% 6% 6% 30% 100% Informationssøgning 8% 15% 17% 6% 4% 50% 100% Informationsmøde om uddannelser på egen skole 6% 10% 15% 5% 6% 58% 100% Lavet uddannelsesplan med en UUvejleder 31% 35% 18% 5% 3% 8% 100% Haft en mentor 1% 1% 1% 1% 2% 95% 100% 7. Hvor meget synes du samlet set aktiviteterne har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9./10. klasse? Hjulpet mig Hjulpet mig Hjulpet mig Slet ikke Ved ikke (Tom) Total meget noget lidt hjulpet 28% 46% 19% 5% 2% 1% 100% Total 25

26 Efter 9. klasse/10. klasse 8. Var du den 15.marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9./10. klasse? Ja Nej (Tom) Total 87% 12% 1% 100% 9. Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9./10. klasse? (Du må gerne sætte flere kryds) i alt tom total Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for 9% 91% 100% Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare 6% 94% 100% Jeg manglede overblik over uddannelsesmuligheder 5% 95% 100% Jeg manglede viden om uddannelser 5% 95% 100% Jeg manglede viden om adgangskrav 3% 97% 100% Jeg blev frarådet at søge den uddannelse, jeg helst ville søge 2% 98% 100% Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder 4% 96% 100% Ved ikke 2% 98% 100% 10. Hvem har hjulpet dig med at vælge, hvad du skulle efter 9./10. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet Ved ikke Tom Total Min familie 46% 31% 16% 4% 1% 2% 100% Venner eller kæreste 16% 28% 30% 18% 3% 4% 100% UUvejleder 24% 36% 25% 12% 2% 2% 100% Lærer 10% 26% 28% 28% 4% 4% 100% Andre 11% 20% 20% 15% 30% 4% 100% 11. Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9./10. klasse? (sæt ét kryds i hver række) Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke Ved ikke (Tom) Total 26

27 vigtigt Gode transportmuligheder til uddannelsesstedet 20% 31% 35% 9% 2% 3% 100% At jeg kender andre der skal begynde/går det samme sted 10% 21% 35% 29% 2% 3% 100% Mine forældres mening 8% 28% 31% 25% 2% 5% 100% Har hørt godt om uddannelsesstedet 33% 50% 10% 3% 1% 2% 100% Hvilke studieretninger der tilbydes 56% 31% 7% 2% 2% 3% 100% At uddannelsesstedet ligger et bestemt sted 8% 19% 49% 18% 2% 3% 100% At jeg har prøvet det via brobygning/praktik 14% 19% 26% 31% 8% 3% 100% Hvilket job uddannelsen fører til 42% 34% 12% 6% 3% 2% 100% 12. Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne, fx samtale med UUvejleder, arbejde med uddannelsesplanen, informationsmøder, åbent hus arrangementer eller lignende? Du skal tænke tilbage på både 8.kl., 9.kl. (og 10.kl.) ja nej (Tom) Total 82% 17% 1% 100% 27

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 09 juli 10

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 09 juli 10 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 9 juli 1 1 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 9 juli 1. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 7 juli 8 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby august 7 juli 8 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 5 Mål

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Forord. UU Tårnby har til opgave at udvikle vejledningen i forhold til grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen, så den lever op til de

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015. Titel 1 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015 Titel 1 UU-brugerundersøgelse 2015 UU-brugerundersøgelse 2015 1 UU-brugerundersøgelse 2015

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for UU Frederikshavn. Juli 2013

Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for UU Frederikshavn. Juli 2013 Kortlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultater for Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og overordnede resultater 2. Karakteristika af UU-centret 3. UU-centrets målgruppe 4. UU-centrets

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere