Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania"

Transkript

1 Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der være andre farver med god begrundelse Foreningen er en sammenslutning af "Idrætsklubben Døvania", stiftet 9. juni 1904 og "Døves Idrætsforening Ryvang", stiftet 25. marts Som foreningens stiftelsesdato regnes 9. juni Foreningens hjemsted er Københavns kommune med det storkøbenhavnske område som virkefelt. 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at fremme bredde- og eliteidræt blandt døve og hørehæmmede. 3. Organisation 3.1. Foreningen er medlem af: Dansk Døve Idrætsforbund (DDI), Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF) og de specialidrætsforbund, som generalforsamlingen måtte tage bestemmelse om. Foreningen er forpligtet til at følge forbundets love og bestemmelser Generalforsamlingen godkender de idrætsgrene, der ønskes dyrket i foreningen Bestyrelsen kan oprette en idrætsgren på forsøgsbasis frem til næste generalforsamling, hvor der træffes beslutning jf For hver godkendt idrætsgren kan der nedsættes udvalg bestående af en leder og to eller flere medlemmer. Dog kan to eller flere små udvalg have den samme leder. Bowling har egen afdeling, hvis bestemmelser henvises til Appendix A Både generalforsamlingen og bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af bestemte opgaver. 4. Medlemskab og kontingenter 4.1. Som aktive medlemmer kan optages alle døve og hørehæmmede samt hørende, der er interesseret i sportsligt samvær med døve. Kun medlemmer, der opfylder DDIs bestemmelser, kan deltage i danmarksmesterskaber og internationale stævner Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningen Indmeldelse er bindende for en halvsæson (et halvt år) for hver idrætsgren. Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem Kontingentsatserne fastsættes efter forhandling mellem udvalgene/afdelingen og bestyrelsen. Beslutningskompetencen ligger dog hos bestyrelsen alene. Udvalgene/afdelingen kan få omstødt bestyrelsens beslutning ved generalforsamlingen under dagsordenens punkt 6, jf Bestyrelsen skal på en betryggende måde orientere medlemmerne om ændringer i kontingentsatserne Ved kontingentrestance udover 3 måneder er medlemmet ikke startberettiget i konkurrencer. Der skrives til vedkommende med en opfordring til at betale inden 1 måned. Er beløbet ikke betalt inden fristens udløb, slettes vedkommende som medlem Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun optages som medlem igen mod at betale det skyldige kontingent Bestyrelsen kan - efter ansøgning - give udsættelse med betaling af kontingentet. Side 1 af 6

2 5. Generalforsamlingen 5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden eller pr. brev til hvert medlem Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen Dagsorden, beretning, regnskab og forslag skal frigives på foreningens hjemmeside eller sendes pr. brev til dem, der ønsker det, senest 2 uger før generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af to stemmetællere 4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning forelægges til godkendelse 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 6. Budget til orientering 7. Kontingenter 8. Behandling af forslag 9. Valg af bestyrelse: a. Formand (lige år) b. Kasserer (ulige år) c. Tre repræsentanter (hvert år) d. To suppleanter (hvert år) 10. Præsentation 11. Valg af 2 revisorer (hvert år) 12. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år) 13. Eventuelt 5.6. Adgang til og taleret på generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer, der har betalt kontingent til 31. december året før. Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år Ved alle afstemninger på generalforsamlingen er simpelt flertal afgørende, undtagen ved vedtægtsændringer, hvor vedtagelse af et forslag kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Ved stemmelighed ved valg til bestyrelsen foretages ny afstemning; hvis der fortsat er stemmelighed foretages lodtrækning Afstemning foretages ved håndsoprækning eller - hvis blot et medlem forlanger det - skriftligt Referatet af generalforsamlingen skal godkendes og underskrives af dirigenten Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten - når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller - når mindst 10 % af foreningens aktive medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. I sidstnævntes tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter modtagelsen af anmodningen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der møder frem. Side 2 af 6

3 6. Bestyrelsen 6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og tre repræsentanter. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Foruden bestyrelsen deltager udvalgs- og afdelingslederne i samrådsmøderne Formanden vælges på lige år, kassereren på ulige år, repræsentanterne og suppleanterne hvert år Bestyrelsen udpeger en næstformand af sin midte blandt repræsentanterne Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen kan til behandling af enkelte sager indkalde udvalgsmedlemmer eller andre personer Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder bestyrelsesmøderne Regnskabsåret følger kalenderåret. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse på den førstkommende ordinære generalforsamling Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel af formanden, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden/næstformanden, er til stede Bestyrelsen kan hente professionel rådgivning udefra og ansætte lønnet medhjælp Afgår formanden eller kassereren inden en valgperiodes udløb, vælges en ny formand eller kasserer på en ekstraordinær generalforsamling med funktionstid til førstkommende ordinære generalforsamling Afgår en af repræsentanterne inden en valgperiodes udløb, indtræder en af de to suppleanter med funktionstid til førstkommende ordinære generalforsamling. 7. Tegningsret 7.1 Formanden og kassereren har begge tegningsret og kan derfor skrive under på vegne af foreningen ved køb og salg. Formand og kassereren har derudover sammen adgang til foreningens bankkonto. Bestyrelsen kan give kassereren prokura. 7.2 Bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig. 7.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse. 7.4 Ved beløb under kr. kan kassereren underskrive alene. 8. Idrætsudvalg 8.1. For hver af de på generalforsamlingen godkendte idrætsgrene samt idrætsgrene på forsøgsbasis, som bestyrelsen har godkendt, kan der nedsættes udvalg bestående af en leder og 2-4 medlemmer. Dog kan to eller flere små udvalg have den samme leder. Bowling har egen afdeling, hvis bestemmelser henvises til Appendix A Udvalgenes opgave er at varetage arbejdet indenfor den pågældende idrætsgren Udvalgene vælges på et årsmøde, som skal afholdes inden generalforsamlingen Dagsordenen for årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af ordstyrer Side 3 af 6

4 2. Valg af referent 3. Drøftelse af udvalgets arbejde 4. Valg af udvalgsleder 5. Valg af udvalgsmedlemmer 6. Valg af suppleanter 8.5. Udvalgene kan efter behov indkalde til medlemsmøder for at drøfte turneringsplan, problemer og andre sager Udvalgene har ingen økonomiske beføjelser, undtagen bowling udvalget jf. Appendix A, da foreningens bestyrelse varetager udvalgenes økonomi Udvalgenes opgave er primært at ordne alt det praktiske omkring træning og stævner i samarbejde med foreningens bestyrelse Udvalgene er forpligtede til at referere til bestyrelsen fra årsmøder og udvalgsmøder Afgår udvalgslederen inden en valgperiodes udløb, vælges en ny på et ekstraordinært årsmøde med funktionstid til først kommende årsmøde Afgår et af de øvrige medlemmer af udvalget inden en valg periodes udløb, indtræder suppleanten Udebliver et udvalgsmedlem fra 3 på hinanden følgende møder uden at meddele lovligt varsel, betragtes vedkommende som udtrådt. 9. Æresmedlemmer og hæderstegn 9.1. Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig bestyrelse. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har almindelig medlemsrettighed og medlemspligt Bestyrelsen kan tildele hæderstegnet til et medlem eller en anden person der gennem sit arbejde for døveidrætten har gjort sig fortjent hertil. 10. Karantæne og eksklusion Medlemmer, der udviser upassende opførsel eller skader foreningens arbejde, kan udelukkes for en tid eller ekskluderes når dette besluttes af foreningens bestyrelse med mindst 2/3 flertal. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. 11. Opløsning Foreningen kan kun opløses når dette er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 måneders mellemrum, og kun såfremt der er 4/5 flertal af de fremmødte medlemmer, der stemmer herfor Ved opløsning skal foreningens midler opbevares af DDI til det igen lykkes at genrejse foreningen Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritidsog kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige mål i kommunen. 12. Gyldighed Vedtægterne og vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2015 Side 4 af 6

5 Appendix A Københavns Døves Idrætsforening Døvania bowlingafdeling. 1. Bowlingafdelingens navn er BK Døvania og er hjemmehørende i Københavns Kommune. Afdelingen er oprettet d. 18. august Afdelingens trøje er hvid/rød for damer og herrer. Bukser/nederdele skal være i mørke farver. 2. Afdelingen er medlem af Købehavns Bowling Union (KBU), under Danmarks Bowling Forbund (DBwF). 3. Afdelingens formål er at styrke interessen for organiseret bowling for alle interesserede. 4. Afdelingen er en organisation af amatørbowlere, der gennem kreds 14 (Grøndal) er medlem af Københavns Bowling Union og derigennem Danmarks Bowling Forbund Som aktive medlemmer kan optages alle døve og hørehæmmede samt hørende, som er interesseret i sportsligt samvær med døve. Kun medlemmer der opfylder Danske Døves Idrætsforbunds (DDI) bestemmelser kan deltage i danmarksmesterskabet og internationale stævner for døve Som passive medlemmer kan optages enhver der ønsker at støtte bowlingafdelingen Indmeldelse er bindende for hele sæsonen (august juni). Udmeldelse skal ske skriftligt til bowlingafdelingens kasserer inden udgangen af april måned Kontingentsatserne fastsættes i forhandling med idrætsforeningens bestyrelse. Bestyrelsen skal på en betryggende måde orientere medlemmerne om ændringer i Kontingentsatserne 5.5. Ved kontingentrestance udover 3 måneder er medlemmet ikke startsberettiget i konkurrencer. Der skrives til vedkommende med en opfordring til at betale inden 1 måned. Er beløbet ikke betalt inden fristens udløb, slettes vedkommende som medlem Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun optages som medlem igen mod at betale den skyldige kontingent Bestyrelsen kan - efter ansøgning give udsættelse med betaling af kontingent. 6. Afdelingens bestyrelse består af formanden, kasserer og en sekretær, som vælges på afdelingens årlige generalforsamling. Afdelingen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 7. Afdelingens generalforsamling er afdelingens øverste myndighed. Afdelingen indkalder hvert år i marts/april måned til ordinær generalforsamling. Indvarslingen skal ske med mindst 14 dage og kan ske gennem hjemmesiden og til hvert af afdelingens medlemmer og skal indeholde dagsorden og indkomne forslag. 8. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens beretning 4) Forelæggelse af regnskab 5) Behandling af indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent 7) Valg af bestyrelse: a) Formand (hvert år) b) Kasserer (ulige år) c) Sekretær (lige år) 8) Valg af revisor (hvert år) Side 5 af 6

6 9.1. Bestyrelsens arbejde er at varetage arbejdet inden for bowling, føre protokol og regnskab selvstændigt med ansvar overfor såvel idrætsforeningens bestyrelse og afdelingens generalforsamling Bestyrelsens opgave er primært at varetage arbejdet omkring træning, turneringer og stævner i samarbejde med idrætsforeningens bestyrelse Afdelingens regnskaber revideres hvert år af afdelingens generalforsamlingsvalgte revisor senest 2 måneder før Idrætsforeningens ordinære generalforsamling. Det reviderede afdelingsregnskab skal medtages i Idrætsforeningens samlede regnskab, som revideres af Idrætsforeningens generalforsamlingsvalgte revisorer. 10. Afdelingens bestyrelse fastsætter hvert år afdelingens budget og indbetaling af afgift for afdelingen til brug for foreningens almene udgifter i samarbejde med Idrætsforeningens bestyrelse. 11. Bestyrelsen indkalder efter behov til spillermøder for at drøfte turneringsplaner og andre relevante sager. Afdelingen er forpligtet til at referere til Idrætsforeningens bestyrelse fra afdelingens generalforsamling, bestyrelsesmøder og medlemsmøder. 12. Afgår et medlem af afdelingsbestyrelsen i utide, vælges et nyt medlem på en ekstraordinær generalforsamling indenfor det første kvartal efter medlemmets afgang. 13. Afdelingen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede og fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ved opløsningen overdrages afdelingens aktiver til Københavns Døves Idrætsforening Døvania, og både afdelingens og idrætsforeningens generalforsamlingsvalgte revisorer skal involveres i overdragelsen. Vedtaget på afdelingens ekstraordinære generalforsamling d. 16. oktober Side 6 af 6

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere