Democracy Handbook Association vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Democracy Handbook Association vedtægter"

Transkript

1 Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark. I tilfælde af retslige tvister gælder dansk lovgivning for foreningen. 2: Formål Foreningens formål er: At støtte arbejdet med democracy-handbook.org Formålet med democracy-handbook.org er at tilvejebringe letlæst information om demokrati. Foreningens formål er desuden at arbejde for at få alle oversættelser udgivet som billigbøger, og at bøgerne skal udgives nonprofit, dog således at de tjener sig selv hjem, og at Democracy Handbook Association ikke har nogen økonomisk risiko. Et eventuelt overskud ved udgivelse af bøger skal anvendes til demokratifremmende aktiviteter efter generalforsamlingens valg 3: Medlemsvilkår Enhver, der ønsker at støtte eller arbejde for Democracy Handbook Association's formål og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent kan blive medlem af Democracy Handbook Association. Ved indmeldelse oplyses navn, adresse, land og -adresse. Oplysningerne er fortrolige og skal af bestyrelsen behandles som sådan. Democracy Handbook Association er en ikke-partipolitisk og ikke-religiøs forening. Foreningen arbejder for demokrati men har ingen holdning til konkrete politiske spørgsmål. Ethvert medlem, der modarbejder eller ikke overholder Democracy Handbook Association's formål kan af bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig virkning. Eksklusion kan ankes til generalforsamlingen. Vedtægter side 1 af 8

2 4: Kontingent, økonomiske forpligtelser og betalingsfrister. Regnskabsåret er kalenderåret. Den ordinære generalforsamling fastsætter hvert år det årlige kontingent. Det årlige kontingent dækker kalenderåret. Det årlige kontingentet forfalder til betaling den 1. januar skal være indbetalt senest den 1. februar. Er kontingentet ikke indbetalt 1. februar, fremsender kassereren senest 15. februar en reminder til medlemmet. Er kontingent herefter ikke modtaget senest 31. marts, slettes medlemskabet automatisk. 5: Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned. Generalforsamlingen afholdes på engelsk. Generalforsamlingen afholdes i Københavns kommune, Danmark, og skal som minimum have følgende dagsorden: Valg af dirigent, referent og 2 stemmeoptællere. Godkendelse og opgørelse af antal stemmeberettigede. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Fastsættelse af budget for det kommende år. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen. Behandling af evt. forslag indsendt af medlemmerne. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant eller antagelse af registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages). 6: Stemmeregler i almindelige sager Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er til stede. Hvor intet andet er nævnt i nærværende vedtægter, afgøres spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægter side 2 af 8

3 7: Stemmeregler i sager om vedtægtsændringer o.l. I spørgsmål om vedtægtsændringer samt foreningens opløsning kræves det, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede til generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de tilstedeværende er for forslaget. Dersom mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede ved generalforsamlingen, indkaldes inden 2 måneder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet kan afgøres, dersom mindst to tredjedele af de tilstedeværende er for forslaget. 8: Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til såvel ordinær generalforsamling som ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 21 dages skriftlig varsel pr til de enkelte medlemmer med angivelse af dagsorden og skal, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, være bilagt bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling, et af den på den seneste generalforsamling valgte revisor revideret og underskrevet regnskab og påtegnet af bestyrelsen, bestyrelsens forslag til budget og kontingent samt kopi af indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal ske på engelsk, tysk og fransk. 9: Valgret og valgbarhed Valgret og valgbarhed på såvel ordinær generalforsamling som ekstraordinær generalforsamling har medlemmer, der ikke på dagen for generalforsamlingen er i restance til foreningen, samt har været betalende medlem af foreningen i mindst 3 måneder. 10: Dirigenten Dirigenten leder forhandlingerne og afstemningerne. Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog kan dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer begære skriftlig afstemning. 11: Forslag til behandling Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt og være formanden i hænde senest en uge efter indkaldelsen til generalforsamlingen. Ret til at indsende forslag til såvel ordinær generalforsamling som ekstraordinær generalforsamling har alene medlemmer, der ikke på dagen for indsendelsen af forslaget er i restance til foreningen og som har været medlem i mindst 3 måneder. 12: Stemmer Hvert medlem har 1 stemme på såvel ordinær generalforsamling som ekstraordinær generalforsamling. Vedtægter side 3 af 8

4 Adgang til generalforsamlingen, har ethvert medlem der senest 8 dage før generalforsamlingen har tilmeldt sig pr. mail. 13: Fuldmagt Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 14: Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning, eller når 1/3 af medlemmerne begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til at udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest 21 dage efter at have modtaget gyldigt ønske herom. 15: Referat Der udfærdiges et beslutningsreferat fra alle generalforsamlinger. Referat af generalforsamlingen godkendes og underskrives af den af generalforsamlingen valgte referent og den af generalforsamlingen valgte dirigent. Referat skal fremsendes til medlemmerne pr. senest 21 dage efter generalforsamlingen. Indsigelser over referatet skal skriftligt være formanden i hænde senest 42 dage efter generalforsamlings afholdelse. Såfremt indsigelser over referatet tages til efterretning af referent og dirigent, skal det reviderede referat være medlemmerne skriftligt i hænde pr. senest 63 dage efter generalforsamlingen. Endelig stillingtagen og evt. godkendelse af indsigelser vedrørende referatet foretages den af generalforsamlingen valgte referent og den af generalforsamlingen valgte dirigent. Dersom der ikke rettidigt er modtaget indsigelser, anses referatet for endeligt vedtaget. Et tillæg til hvert referatet skal indeholde en liste over adresser på samtlige personer valgt af generalforsamlingen jfr. 5 nr. 10 og : Foreningens uafhængighed/publiceringer Meninger og synspunkter der offentliggøres på baggrund af foreningens aktiviteter, udtrykker pr. definition ikke foreningens holdning, med mindre det fremførte på forhånd er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter side 4 af 8

5 17: Adresseændring og adresse Det er medlemmernes eget ansvar at holde foreningens kasserer opdateret i tilfælde af adresseændringer. 18: Udtræden af foreningen Udtræden af foreningen skal meddeles skriftligt pr. til foreningens kasserer. 19: Bestyrelsen Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling. Formand, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, næstformand, kasserer og ét bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Hvert år vælges: 2 suppleanter til bestyrelsen. 2 revisorer og 1 revisor suppleant valgt blandt medlemmerne. Generalforsamlingen kan alternativt beslutte at antage en registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen ved varigt forfald. Bestyrelsen kan invitere suppleanter til at deltage i bestyrelsesmøder, men disse har ikke stemmeret. 20: Formanden og næstformanden Formanden leder bestyrelsens arbejde og er, med mindre andet særskilt er aftalt, eneste talsmand for foreningen. Næstformanden indtræder i formandens funktioner efter særskilt aftale og ved formandens forfald. 21: Kassereren Kassereren fører foreningens regnskab over alle ind- og udbetalinger. Der kan kun hæves på foreningens konti ved formands eller næstformands og endnu et bestyrelsesmedlems underskrift. Vedtægter side 5 af 8

6 22: Sekretæren Sekretæren fører foreningens korrespondance samt forhandlingsprotokollen. Protokollen godkendes og underskrives af bestyrelsen på førstkommende efterfølgende bestyrelsesmøde. 23: Bestyrelsesmøderne Det tilstræbes, at bestyrelsesmøder afholdes ved fysisk fremmøde i København, men de kan afholdes som hel eller delvis telefon- eller videokonference via nettet. Der skal afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året. Herudover afholdes bestyrelsesmøde så ofte, som formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes skriftligt til formanden. Formanden indkalder skriftligt pr. mail alle ordinære medlemmer af bestyrelsen til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. I særtilfælde og ved uopsættelige forhold kan indkaldelsesvarslet nedsættes til 8 dage. Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, dersom mindst 4 medlemmer af bestyrtelsen er til stede. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme. Der kan ved bestyrelsesmøder ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 24: Dagsorden for bestyrelsesmøderne Bestyrelsesmøderne skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Gennemgang af indkommen og afsendt korrespondance. Rapport fra formanden vedrørende aktiviteter siden seneste møde. Rapport fra kassereren vedrørende afholdte udgifter/indtægter samt indestående på konti og kassebeholdning. Udbetaling af beløb til medlemmer af bestyrelsen til dækning af afholdte udgifter. Kontingentopfølgning. Indkomne forslag til behandling og evt. beslutning. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages). 25: Dækning af bestyrelsesmedlemmernes udgifter Hverv som medlem af bestyrelsen og udvalg er ulønnet. Generalforsamlingen kan i forbindelse med fastsættelse af budget afsætte beløb til dækning af bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med varetagelse af hvervet, herunder udgifter til telefon, transport og diæter efter statens sædvanlige takster ved deltagelse i møder. Vedtægter side 6 af 8

7 26: Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte og godkende udvalg, diskussionsfora, tænketanke o.l. hvori også deltager medlemmer udenfor bestyrelsen. Disse udvalg arbejder med direkte reference til bestyrelsen og på dennes ansvar. Udvalgene har pligt til løbende, og mindst hver 3. måned, eller når bestyrelsen anmoder herom, at orientere bestyrelsen om sit arbejde. Kort referat af udvalgsarbejdet skal forlægges generalforsamlingen som del af bestyrelsens beretning. Som motivation for udvalgene, har bestyrelsen pligt til mindst hver 3. måned at give udvalgene feedback på den modtagne orientering. 27: Tegningsregler Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift fra formand eller næstformand plus 1 bestyrelsesmedlem. Medlemmer af udvalg, jfr. 27, kan ikke tegne foreningen. Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne ud over kontingentet. 28: Forsikringer Det påhviler bestyrelsen at tilsikre at foreningen er lovligt og relevant forsikret, herunder at der er tegnet en forsikring for bestyrelsesansvar samt arbejdsgiveransvarsforsikring for evt. ansatte. 29: CVR nr. Det påhviler bestyrelsen at tilsikre at foreningen er tilmeldt SKAT med eget CVR nr. 30: Skriftlighed Da foreningens formål vedrører et netprojekt, forudsættes at alle medlemmer har netadgang. Al skriftlig kommunikation i foreningen foregår derfor via . Det er medlemmernes eget ansvar at opdatere deres kontaktinformation. Al kommunikation, bortset fra indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, behøver kun at foregå på engelsk. 31: Revision Regnskabet skal være afsluttet og overgivet til revisorerne senest den 1. februar hvert år. Revisionen skal være tilendebragt så betids at regnskabet efter underskrift af den samlede bestyrelse samt forsynet med revisorernes påtegning og underskrift, kan tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. Vedtægter side 7 af 8

8 32: Revisorerne Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen eller være i familie med nogen af bestyrelsesmedlemmerne. Revisorerne skal mindst én gang om året foretage en uanmeldt revision hos kassereren og kontrollere kassebeholdningen og alle kontis tilstedeværelse. Revisorerne skal skriftligt rapportere deres besøg hos kassereren til formanden. Revisorerne kan, hvis det er påkrævet, antage professionel assistance. 33: Professionel revisor Generalforsamlingen er berettiget til i stedet for valg af 2 revisorer og revisorsuppleant blandt medlemmerne at antage en registreret revisor eller statsautoriseret revisor. 34: Administrator Generalforsamlingen er berettiget til at antage en professionel administrator. 35: Offentlige love Foreningen er forpligtet til at overholde gældende offentlige love og bestemmelser. 36: Opløsning I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens aktiver tilfalde et af generalforsamlingen fastsat velgørende formål. Passiver fordeles på de enkelte medlemmer. Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. marts 2010 København / 2010 København / 2010 Lene Andersen, dirigent Jakob Erle Vedtægter side 8 af 8

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere