Motorkøretøjsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorkøretøjsforsikring"

Transkript

1 Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2

3 Indholdsfortegnelse Side Ansvarsforsikring 2 Kaskoforsikring 2 Fællesbetingelser for Ansvars-/Kaskoforsikring 5 Autoulykkesforsikring 6 Fællesbetingelser i øvrigt 8 For forsikringen gælder fællesbetingelserne samt de afsnit og eventuelle særlige vilkår, der er nævnt i policen. 1

4 Ansvarsforsikring Dækningsomfang 1 Forsikringen dækker sikredes se 9 erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. Forsikringen dækker ikke: a. skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, b. skade på førerens person eller ting, b. skade på tilkoblet køretøj. Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastlagt i færdselsloven. Højere summer kan aftales og må da fremgå af policen. Ud over erstatning til skadelidte betales omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides. Regres i.h.t. færdselslovens bestemmelser 2 ALKA har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har ALKA kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jfr. færdselslovens 108 stk. 2. Kaskoforsikring Udlejes motorkøretøjet uden fører i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet, er ALKA forpligtet til at gøre regres, hvis en skade har medført udgifter for ALKA, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne. Har ALKA på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har ALKA regresret for de afholdte udgifter. Dækningsomfang 3 Kaskoforsikringen dækker enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri. Hvis kaskoforsikringen alene omfatter brandforsikring, dækkes skade sket ved brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag. Forsikringen omfatter udover selve køretøjet tillige fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør samt værktøj er dækket, når dette alene er bestemt til anvendelse i forbindelse med det forsikrede køretøj. Kaskoforsikringen omfatter ikke: 1. skade, der alene er opstået i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.m.). Sådan skade er dog omfattet af kaskoforsikringen, såfremt den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk, eller sket under transport på eller hvad hjælp af andet befordringsmiddel. 2. skade, der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift. 3. skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af slitage, herunder stenslag i lak, ridser o.l. Kaskoforsikringen dækker ikke: 4 1. skade forvoldt med forsæt, ved hensynsløshed, eller grov uagtsomhed. 2. skade, der skyldes, at køretøjet var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det. Som sådan mangel henregnes dæk, der er så nedslidte, at de er ulovlige. 3. skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der på skadetidspunktet var således påvirket af spiritus, at han var ude af stand til at føre motorkøretøjet på fuldt betryggende måde. 4. skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude af stand til at føre motorkøretøj på betryggende måde. 5. skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis. 2

5 6. skade forvoldt, af det med køretøjet transporterede gods, når dette har været forkert stuvet, læsset eller løse effekter, der ikke har været forsvarligt fastgjort. 7. skade, for hvilken der kan kræves erstatning i henhold til anden forsikring. Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstager eller fast bruger, er forsikringstageren dækket af forsikringen medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå om stændigheder som foran beskrevet, eller hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har ALKA måttet betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har ALKA regresret for de afholdte udgifter. Skadeopgørelse 5 ALKA kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade køretøjet reparere. 1. Såfremt ALKA afgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet efter tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter, at ALKA har modtaget skriftlig anmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, jævnfør dog punkt 2. Nyværdierstatning 2. For personvogne registreret til privat personkørsel (herunder rejsevogne) har forsikringstageren i skadetilfælde ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte under forudsætning af, at skaden er indtruffet inden for det første år efter første registrering, at den skaderamte vogn er fabriksny ved tegning (ændringen) af forsikringen, og at reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50% af vognens nyværdi på skadens tidspunkt. Den skaderamte vogn tilfalder ALKA. dig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje inden fristen i pkt. 1, betaler ALKA ud over den køretøjet eventuelt påførte skade tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. Reparation 4. Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. ALKA er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke. Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den af ministeriet for skatter og afgifter fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden afgøres da ved kontant erstatning Selvrisiko 5. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, der fremgår af policen, lægger ALKA dette ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren. Forsikrede har krav på erstatning for udlagt selvrisiko i det omfang kravet gennemføres mod en eventuel skadevolder. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder ALKA sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. Transportomkostninger 3. Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af ALKA, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødven- 3

6 Merværdiafgift 6. Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af 31/ med senere ændringer betales af ALKA. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. ALKA udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og tilstiller forsikringstageren opgørelsen ved skadens afregning. Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder ALKA sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. Redningsforsikring i udlandet 8 Såfremt der er tegnet kaskoforsikring, omfatter denne tillige redningsforsikring i udlandet for personvogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3 ton, påhængsvogne/ campingvogne til sådanne samt motorcykler og scootere. Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, såfremt rejsens formål er godstransport. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen i udlandet findes i det røde SOS servicekort, som kan rekvireres hos ALKA. Kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. Voldgift 6 Kan parterne ikke blive enige om fastsættelse af erstatningen, fastsættes denne ved voldgift. Til at foretage denne vælger forsikringstageren og ALKA hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand, som skal træde til, hvis de ikke kan blive enige, og som fastsætter erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af Præsidenten for Sø- og Handelsretten. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgiften til opmand deles lige mellem parterne. Retshjælpsforsikring 7 Såfremt der er tegnet kaskoforsikring inkl. eller ekskl. brandforsikring omfatter forsikringen tillige: Retshjælpsforsikringen betaler de omkostninger, der med rimelig grund er afholdt i en række private retssager, der kan afgøres af de almindelige domstole. Omkostningerne dækkes også, hvis det er aftalt, at sagen skal afgøres ved voldgift. Forsikringen dækker med indtil kr. pr. sag med en selvrisiko på 10%, dog mindst kr. De særlige forsikringsbetingelser for retshjælp kan fås ved henvendelse til ALKAs hovedkontor. 4

7 Fællesbetingelser for Ansvars-og Kaskoforsikring Sikrede personer 9 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter køretøjet, lader det benytte, eller er fører af det. For virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service o.lign., er kørselsskader kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. Ved salg af køretøjet er ny ejer sikret i indtil 3 uger efter ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring. Afgrænsning i dækningsområdet 10 Motorløb Forsikringen dækker ikke skade, som sker under motorløb eller kørsel på bane eller andre områder, der er afspærret til formålet. Skade, der sker under nationale orienteringsløb, økonomiløb eller rallies uden for afspærret bane, er dog dækket når kørslen foregår i Danmark, og politiet har givet tilladelse til løbet. Det kræves dog endvidere, at de regler, der gælder for den slags løb, er overholdt. Skade som sker ved øvelseskørsel, glatførekørsel og manøvrekørsel er dækket, når denne kørsel foregår under instruktion af en motororganisation eller lignende og på afspærret område. Naturkatastrofer, krig og atomenergi o.lign. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv og andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder eller udløsning af atomenergi. Geografisk område 11 Personvogne, vare- og lastvogne til og med 4 ton totalvægt, påhængs- og campingvogne, motorcykler, scootere og knallerter: Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. I det øvrige Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kort-ordningen det er for tiden i Irak, Iran, Israel, Malta, Marokko, Tunesien og Tyrkiet dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande. Dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Er der i øvrigt tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun i det omfang, hvor den anden forsikring ikke dækker. Er skaden sket uden for Danmarks grænser, dækkes dog ikke ansvar for transporteret gods, bortset fra personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren og føreren. Kaskoforsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen. Ved enhver skade set uden for Norden gælder under kaskoforsikringen en selvrisiko på kr. 300 (for busser dog kr og for knallerter kr. 50). Dette gælder dog ikke for skader opstået a. ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande på køretøjet, b. alene på det forsikrede køretøjs glas, c. medens køretøjet er overladt til værksted, ser vicestation o.lign., samt til en ny ejer af køretøjet, jf. 9, sidste stk. Er forsikringen tegnet med en større selvrisiko end kr. 300, gælder den højere selvrisiko også under kørsel i udlandet. Udlandsdækningen, herunder også redningsforsikring i udlandet, kan af ALKA ændres med 14 dages varsel uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. Såfremt speciel forsikring for kørsel i udlandet er tegnet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært. For vare- og lastvogne over 4 tons totalvægt dækkes kun efter særlig aftale uden for Danmark. Indeksregulering 12 Præmien reguleres op eller ned på grundlag af det løntal, der af Danmarks Statistik hvert år offentliggøres som den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men bortset fra andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere i håndværk og industri i hele landet. Policens grundpræmier er beregnet på grundlag af basisløntallet 944 øre i året Til de i et kalenderår forfaldne grundpræmier beregnes et indekstillæg (eller fradrag), som svarer til 3 4 af den procent, som løntallet i det nærmeste foregående år er højere (eller lavere) end basisløntallet. 5

8 Præmietrin 13 For forsikringer tegnet med»præmieregulering efter skadesforløb«gælder: Når forsikringen har løbet skadefrit 1 år på et præmietrin rykkes til nærmeste lavere præmietrin. For hver skade rykkes 2 præmietrin op. Forsikringen har 10 præmietrin, hvor præmietrin 1 er det dyreste, og præmietrin 10 er det billigste. Ved skade finder overgangen til andet præmietrin sted ved førstkommende præmieforfaldsdag efter skadedatoen. Ved skade forstås forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for ALKA direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav. Skader forvoldt a. medens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o.lign. samt til ny ejer af køretøjet, jf. forsikringsbetingelserne. b. af en skadevolder, hvis ansvar bortfalder i medfør af bestemmelserne i 19 i lov om erstatningsansvar. medfører ikke præmieændring. Det samme gælder skader under retshjælps- og redningsforsikringen. Er forsikringen tegnet med»friskadedækning«, medfører skader forvoldt, c. ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande på køretøjet, d. alene på det forsikrede køretøjs glas, heller ikke præmieændring. Autoulykkesforsikring Er kun omfattet, såfremt det fremgår af policen. Hvor dækker forsikringen: 14 Geografisk område i henhold til 11, 1. stk. Hvem dækker forsikringen: 15 a. Føreren af køretøjet samt enten forsikringstageren eller den til ALKA opgivne faste bruger. b. Øvrige passagerer i køretøjet, såfremt forsikringssummer for disse er anført på policen, for vare- og lastvogne med åbent lad dog kun personerne i førerrummet og for skolevogne kun elever. Forsikringen dækker højst 6 personer inkl. føreren og ejeren. Har der i ulykkesøjeblikket været flere end 6 personer i køretøjet, ydes der kun erstatning i forholdet mellem 6 og det antal, som befandt sig i køretøjet. Hvad dækker forsikringen 16 Forsikringen dækker påviselig legemlig skade (dødsfald eller bestående invaliditet) på den forsikrede person som følge af ulykkestilfælde opstået i forbindelse med kørselsuheld, når forsikrede befinder sig i det i policen anførte køretøj. Som kørselsuheld betragtes også skade opstået under ind- og udstigning af køretøjet. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefra kommende hændelse, hvorved den forsikrede ufrivilligt kommer til skade. Hvad dækker forsikringen ikke: 17 a. Ulykkestilfælde, der indtræffer, medens køretøjet benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller transport af gods mod betaling, er udlejet eller benyttes uden forsikringstagerens vidende og vilje. b. Ulykkestilfælde, der overgår personer, som i erhvervsøjemed har fået overladt køretøjet til forhandling, reparation, service, transport, parkering eller lignende. c. Ulykkestilfælde, der indtræffer, når føreren ikke har gyldigt førerbevis. d. Ulykkestilfælde eller følge deraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg, eller hvis forværrelse skyldes tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdomme. 6

9 e. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. f. Ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atom energi, kerneeksplosion eller radioaktiv stråling. g. Ulykkestilfælde, der skyldes jordskælv i Danmark, krig, oprør, borgerlige uroligheder. h. Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art. i. Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller grov uagtsomhed eller under beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer. Disse bestemmelser finder anvendelse uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet. Forsikringssummer/erstatningens beregning: 18 Forsikringen dækker med de på policen anførte forsikringssummer, der indeksreguleres. Erstatningen beregnes på grundlag af de på skadetidspunktet gældende forsikringssummer. Hvem er sikret/erstatningens udbetaling: 19 Sikrede under forsikringen er: a. Dødsfaldserstatning: medmindre andet skriftligt er meddelt ALKA, den afdødes ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, afdødes børn under 25 år. Efterlades ingen sådanne, udbetales en erstatning på kr b. Invaliditetserstatning: De forsikrede. Erstatning til umyndige udbetales i overensstemmelse med gældende regler for anbringelse af umyndiges midler. Erstatning ved død: 20 Dødserstatning betales, såfremt de forsikrede inden 1 år efter ulykkestilfældet afgår ved døden som direkte følge af dette. Ved dødsfald har ALKA ret til at kræve obduktion. Erstatning for invaliditet: 21 Invaliditetserstatning udbetales, såfremt et ulykkestilfælde har medført en invaliditetsgrad på mindst 5% opgjort på grundlag af reglerne i lov om arbejdsskadeforsikring om erstatning for varigt mén og uden hensyn til den forsikredes specielle erhverv. Invaliditetserstatningen udgør den til invaliditetsgraden svarende procent dog maksimalt 100% af den fastsatte forsikringssum. Der betales ikke erstatning for en før ulykkestilfældet bestående invaliditet. En bestående invaliditet kan derfor ikke bevirke, at invaliditetsgraden fastsættes højere, end hvis sådan invaliditet ikke havde været til stede. Størrelsen af invaliditetserstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. Hvis en af parterne forlanger det, fastsættes inva liditetsgraden af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse i så fald er bindende for begge parter. Samme ulykkestilfælde berettiger ikke til udbetaling både for død og invaliditet. Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning forinden dødsfaldet, udbetales for dødsfaldet alene det beløb, hvormed dødsfaldserstatningen måtte overstige den allerede foretagne invaliditetsudbetaling. Tillægserstatning for invaliditet: 22 Medfører et ulykkestilfælde under autoulykkesforsikringen en invaliditetsgrad på 30% og derover, ydes en tillægserstatning på lige så mange procent af invaliditetserstatningen, invaliditetsgraden udgør. Denne tillægserstatning nedsættes med 1 10 årligt fra det 57. år, således af tillægserstatningen helt er bortfaldet ved det fyldte 66. år. Anmeldelse af skadetilfælde: 24 Enhver skade skal straks ved død senest 48 timer efter dødsfaldet anmeldes til ALKA. Ved dødsfald er ALKA berettiget til at kræve obduktion. ALKAs erstatningspligt er betinget af, at skadelidte straks bliver behandlet af læge og følger dennes forskrifter. ALKA er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der har behandlet tilskadekomne og til at lade denne undersøge af en af ALKA valgt læge. Så snart lægebehandlingen er afsluttet, eller skadens blivende følger kan bedømmes, skal lægens slutattest indsendes til ALKA. ALKA betaler de af dette forlangte attester. 7

10 Indeksregulering 25 Forsikringssummer og præmie reguleres op eller ned på grundlag af der løntal, der af Danmarks Statistik hvert år offentliggøres som den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere i håndværk og industri i hele landet. Policens basis-forsikringssummer og basispræmie er beregnet på grundlag af basisløntallet 944 øre i året Til policens basisforskringssummer beregnes hvert år den 1. januar et indekstillæg (eller fradrag), som svarer til 3 4 af den procent, som løntallet i det nærmeste foregående år er højere (eller lavere) end basisløntallet. Præmien reguleres i overensstemmelse hermed fra den første forfaldsdag i kalenderåret. Forsikringsydelsen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved ulykkestilfældets indtræden. De på policens forside anførte forsikringssummer samt præmien er de for policens udstedelsesår gældende og er baseret på løntallet for januar kvartal før kalenderåret for forsikringens ikrafttræden. Bortfald af forsikringen: 26 De for en forsikret person gældende forsikringssummer nedsættes med 1 10 årligt i 5 år fra dennes fyldte 67. år, til halvdelen fra det fyldte 71. år og bortfalder i sin helhed ved det fyldte 74. år. Fællesbetingelser i øvrigt Risikoforandring 27 Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Indtræffer der forandringer i de forhold, hvorom oplysningerne er meddelt i begæringen eller på anden måde ved forsikringens tegning eller senere, skal dette straks meddeles ALKA, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår. Som risikoforandring betragtes bl.a.: at registreringsadressen (for ikke registreringspligtige køretøjer forsikringstagerens/brugerens adresse) forandres, at køretøjet ombyttes med et andet til samme eller anden anvendelse, at køretøjets vægt, anvendelsesmåde eller indretning forandres, f.eks. ved a. overgang til kørsel med påhængsvogn (herunder campingvogn), sidevogn eller blokvogn, b. påmontering af kran, tankanlæg eller andre særlige indretninger, at knallert forsynes med lad og benyttes til varetransport. Ikrafttrædelsestidspunkt 28 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor en underskreven begæring herom er modtaget af ALKA eller af en af dettes medarbejdere, medmindre en senere ikrafttrædelsesdato ønskes. Ønsker ALKA ikke at overtage den tilbudte forsikring, fremsender ALKA underretning herom til forsikringstageren, og dækning ophører da 8 dage efter meddelelsens fremkomst. Præmiebetaling 29 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke efter første påkrav, sender ALKA en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist. 8

11 En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder ALKAs dækningspligt. ALKA er berettiget til sammen med præmien og udover denne af opkræve et inkassogebyr. Betales præmien ikke rettidigt, således at ALKA må erindre om betalingen, har ALKA ret til at opkræve et gebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning Er der meddelt politiet præmierestance, har ALKA i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse pligt til fremover at opkræve præmien helårligt. Urigtige oplysninger 30 Er der meddelt urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, eller er underretning om ændrede forhold ikke meddelt i overensstemmelse med 27, og har dette medført, at der er betalt mindre i præmie, end der skulle have været betalt, udreder ALKA i skadetilfælde kun erstatning i det forhold, hvori den betalte præmie står til den præmie, der skulle have været erlagt. Skadeanmeldelse 31 Ved enhver skade, der omfattes af forsikringen, skal der straks gives ALKA meddelelse herom. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om det indtrufne skadetilfælde. Ved tyveri og brand skal der tillige straks ske anmeldelse til politiet. Uden ALKAs samtykke må forsikringstageren ikke træffe aftale om erstatningskrav eller om udførelse af reparationer, dog kan forsikringstageren lade mindre reparationer iværksætte på det forsikrede motorkøretøj, såfremt det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med det beskadigede køretøj, og kørslen i øvrigt ikke kan udsættes. Korttidspræmie 32 Ophæves forsikringen før udløbet af den periode, for hvilken den er tegnet, har ALKA ret til det præmiebeløb, som i henhold til tariffen skulle have været betalt, såfremt forsikringen kun havde været tegnet for den ved ophævelsen forløbne del af tegningsperioden. Salg af køretøj 33 Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero, og det påhviler forsikringstageren straks at underrette ALKA om salget. Afmeldes køretøjet af anden grund, stilles forsikringen ligeledes i bero fra afmeldingsdatoen, medmindre forsikringstageren har begæret forsikringen fortsat i stilstandsperioden til nedsat præmie. Indleveres køretøjets nummerplader til ALKA, nedsættes præmien til stilstandspræmie i overensstemmelse med tariffen. For knallertforsikring er ristornering betinget af indsendelse af kvittering for sidste betalte præmie. Anskaffelse af andet køretøj 34 Hvis forsikringstageren inden udløbet af den periode, for hvilken forsikringen er tegnet, påny bliver ejer af et køretøj, eller allerede forinden afhændelsen har anskaffet et andet køretøj, bestemt til brug i stedet for det afhændede, er han pligtig at give ALKA meddelelse derom og fortsætte forsikringen. Forsikringen vil da være at forandre i overensstemmelse med det nye køretøj og den gældende tarif. Ændring af tarif eller betingelser 35 Ændres ALKAs præmietarif eller forsikringsbetingelser, er såvel forsikringstager som ALKA berettiget til med 1 måneds varsel og med virkning fra en præmieforfaldsdag at forlange ændringen gennemført. Godkendes et sådant forlangende ikke, kan forsikringen med 14 dages varsel opsiges skriftligt til ophør på den ønskede ændringsdato. 9

12 Opsigelse 36 Forsikringen vedvarer, indtil den med mindst 1 måneds varsel opsiges skriftligt til en forsikringsperiodes udløb. Efter enhver skade er såvel forsikringstager som ALKA indtil 1 måned efter erstatningens udbetaling, skadens afslutning eller afvisning, berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Hvis ALKA på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registreringen heraf i den del af auto mobilforsikringsselskabernes fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering af nævnte fællesregister (Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. Ankenævn 37 ALKA er tilsluttet»ankenævnet for Forsikring«. Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Fortrydelsesret ved nytegning Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette ALKA om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 10

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere