Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent"

Transkript

1 Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m Samarbejdsaftaler Oplysningspligt... 3 E. Rådgivende udvalg... 3 F. Vurdering af praktikvirksomhed... 3 II. Eleven... 4 G. Uddannelsesplan... 4 H. Elevforudsætninger... 4 III. Uddannelsen... 4 I. Generel beskrivelse... 4 J. Tidsplan... 5 K. Praktikperioden / oplæringsfunktioner Praktikperiode 1: Praktikperiode 2:... 5 L. Fordeling af fag... 6 M. Bedømmelse og eksamen... 6 N. Bedømmelsesplan... 7 IV. Uddannelsesplanen... 7 A. Tidsplan for uddannelsen Vejledende uddannelsesplan Introduktion til virksomheden niveau i oplæringsfunktioner... 8 O. Skoleperioder: skoleperiode skoleperiode Afsluttende eksamen... 9 V. Aftalens indgåelse VI. Bilag P. Uddrag af bekendtgørelser Bekendtgørelse om EUD, 1 formål Bekendtgørelse om EUD, 15 Individuel EUD Principper for virksomhedsgodkendelse Q. Fagbeskrivelser Teorianvendelse i aftagelig protetik Ergonomi Helproteser incl. immidiat Anatomi Arbejdsmiljø Grundlæggende klinikadministration Profylakse... 14

2 8. Udvidet klinikadministration Produktudvikling, produktion og service Iværksætteri og innovation Tandmorfologi Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser Valgfag, 2 uger Partielle proteser VII. 10 punkts plan R. 1. Uddannelsens formål S. 2. Beskæftigelsesområde T. 4. Uddannelsens varighed U. 5. Elevgruppe V. 6. Afgrænsning til andre uddannelser W. 7. Beskæftigelsesmuligheder Forventet tilgang Y. 9. Prognoser og analyser af kvalifikationsbehov Z. 10. efter 1 i hovedbekendtgørelsen

3 I. Grundlag for uddannelsen A. Idéen Uddannelse til Den kliniske tandteknikerassistent I privat regi på det tandprotetiske område savner branchen personale, som er uddannet til for eksempel at have kundekontakt og varetage forskellige kliniske/laboratoriemæssige opgaver på assistent-niveau. Dette gør sig også gældende i offentligt regi for eksempel inden for omsorgstandplejen. Derfor finder LKT og Tandprotetikeren det særdeles formålstjenligt, at der oprettes en praktisk fokuseret uddannelse som klinisk tandteknikerassistent i medfør af erhvervsuddannelsesloven. Det individuelle erhvervsuddannelsesforløb tilrettelægges således, at eleverne er kvalificerede til blive optaget på kortere videregående uddannelse i Århus som klinisk tandtekniker. Denne model vil imødekomme branchens stigende behov for både kvalificerede tandteknikassistenter og kliniske tandteknikere. B. Lovgrundlag Uddannelsen gennemføres efter 15 i BEK nr. 879 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Se yderligere i bilag P. C. Administration Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og en autoriseret klinisk tandtekniker. Uddannelsesaftalen registreres på Københavns Tekniske Skole. Eleven oprettes ved start på hovedforløbet 1/ på CØSA Individuel EUD, indgangen produktion og udvikling. D. Samarbejdsaftaler m.m. 1. Samarbejdsaftaler Københavns Tekniske Skole har indgået en samarbejdsaftale med Skolen for klinikassistenter og tandplejere, som vil varetage de fag som er taget fra klinikassistentuddannelsen. 2. Oplysningspligt Undervisningsministeriet skal underrettes om aftaler om individuelle erhvervsuddannelser. Københavns Tekniske Skole sender kopi af denne plan inden eleven påbegynder uddannelsen. Derudover skal planen være tilgængelig på Københavns Tekniske Skoles hjemmeside. Dette gøres i en version uden personfølsomme oplysninger. E. Rådgivende udvalg Skolen vil nedsætte et rådgivende udvalg, hvor medlemmer af foreningerne LKT og Tandprotetikeren deltager, for at sikre kvaliteten i dette individuelle forløb. F. Vurdering af praktikvirksomhed Uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent vil udelukkende blive gennemført i klinisktandteknikerregi. Kliniske tandteknikere som tidligere var godkendt til at optage elever på den aftagelige del af tandteknikeruddannelsen er generelt godkendt til at uddanne elever på uddannelsen den kliniske tandteknikerassistent. Derimod er de ikke godkendt til at uddanne laboratorietandteknikere. Københavns Tekniske Skole har til denne individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelse vurderet virksomheden efter de samme principper som normalt anvendes ved godkendelse af virksomheder. 3

4 Det vil sige, at virksomheden er vurderet som praktiksted på grundlag af en konkret vurdering af: 1. Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i bekendtgørelserne om uddannelserne på de elementer der inddrages fra tandteknikerområdet. 2. Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Til brug for denne vurdering er indhentet oplysninger ved oplysningsskemaet.. Der er ikke er fastlagt endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Godkendelseskriterierne er derfor anvendt som en vejledning, der skal sikre at uddannelsen kan gives i overensstemmelse med praktikreglerne ud fra en helhedsbetragtning. Der er ud fra disse forhold givet en skolegodkendelse af virksomheden som oplæringssted til denne individuelle uddannelse. II. Eleven G. Uddannelsesplan Der er udarbejdet en personlig uddannelsesplan for eleven. Denne indeholder detaljeret beskrivelse af såvel skoleperioder som praktikperioder. Se afsnit 0. H. Elevforudsætninger Uddannelsen bygger på et grundforløb fra indgangen produktion og udvikling. Eleverne skal, ud over at have gennemført de fælles kompetencemål i indgangen og de særlige kompetencemål mod tandteknikeruddannelsen, også bestå den afsluttende projektopgave mod tandteknikeruddannelsen. III. Uddannelsen I. Generel beskrivelse Uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Fremstilling og reparation af aftagelig og implantatforankret protetik; gingivalt og parodontalt understøttede partielle proteser. Anatomi, protetik og teknologi inden for det tandtekniske område. Farveprøvetagning samt aftryktagning. Patientbetjening/-vejledning. Journaliseringsforståelse. 4

5 J. Tidsplan Uddannelsens hovedforløb varer i alt 2 år. K. Praktikperioden / oplæringsfunktioner Eleven oplæres som klinisk tandteknikerassistent hos kliniske tandteknikere. Eleven indgår som en del af klinikkens daglige bemanding. En af elevens primære opgaver er, at forestå egentlige aktiviteter som beskrevet under de enkelte praktikperioder. Princippet i uddannelsen er, at der til hver praktikperiode udpeges en ny type aktivitet som eleven vil være i stand til at varetage efter gennemgang af den tilhørende skoleperiode. Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden, så eleven videreudvikler de færdigheder og rutiner, der er undervist i, i den forudgående skoleperiode. I praktikuddannelsen skal eleven have arbejdsopgaver af stigende sværhedsgrad og selvstændighed og beskæftiges med de i erhvervet forekommende arbejdsmetoder, discipliner og værktøjer. Der skal opnås tilstrækkelig rutine til, at eleven efter endt uddannelse kan påtage sig at udføre arbejde som basistandtekniker eller som laboratorietandtekniker. Eleven skal selvstændigt og i samarbejde med andre i praktikuddannelsen planlægge relevante arbejdsopgaver og indgå i samarbejde med de øvrige ansatte. Ved forskellige forekommende arbejdsopgaver skal eleven have mulighed for at vælge korrekte og rationelle arbejdsmetoder samt oplæres i at kvalitetsbedømme eget arbejde. Eleven skal i praktikperioden have adgang til den for kliniske tandteknikerområdet anvendte lovgivning, regler, normer, anvisninger og faglitteratur og forstå nødvendigheden af, at de regler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og anvendelse af værktøj, udstyr og maskiner, bliver overholdt. I praktikvirksomheden afholdes under hele uddannelsesforløbet jævnligt uddannelsessamtaler mellem elev, arbejdsgiver og den eller dem, som er ansvarlige for elevens oplæring. Formålet med uddannelsessamtalerne er at vejlede og motivere eleven for uddannelsen, at sikre, at eleven oplæres i de forskellige arbejdsområder, og at sikre sammenhæng mellem praktik- og skoleperioder. 1. Praktikperiode 1: I perioden skal eleven opnå generelt kendskab til dagligdagen på klinikken, såsom gipsarbejde, skeer, plastroner, enkle tandopstillinger, reparationer, duplikeringer, rebaseringer, udvidelser, samt have kendskab og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne behandle opløsningsmidler, syrer/baser, farligt affald, spidse og skarpe genstande i den daglige drift på klinikken. Arbejde i team og servicere og betjene kunder. 2. Praktikperiode 2: I perioden skal eleven have opnået kendskab til bøjlebukning, helsæt tandopstillinger, montere støbte stel, aftrykstagning, klinikadministration, journalføring, profylakse, lære at planlægge opgaver og anvende ressourcer ift. tid, produkter og kvalitet. samt videreudvikle de kompetencer som eleven tidligere har erhvervet sig, 5

6 L. Fordeling af fag Oversigt over fag og skole-perioder. Fag 1. skoleperiode 2. skoleperiode Uger i alt, Teorianvendelse i aftagelig protetik Helproteser incl. immidiat 8,5 8,5 Anatomi 0,5 0,5 1 Arbejdsmiljø 1 1 Produktudvikling, produktion og service Tandmorfologi Ergonomi 0,5 0,5 1 Grundlæggende klinikadministration 1 1 Profylakse 2,5 2,5 Udvidet klinikadministration 1 1 Valgfag 2 2 Iværksætteri og innovation 1 1 Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser 5 5 Partielle proteser og attachments 5 5 Skoleperioden i alt Fag med gult skal tages i Århus M. Bedømmelse og eksamen De enkelte fag i skoleperioderne 1og 2 afsluttes og bedømmes jf. bekendtgørelsen, se afsnit, fagbeskrivelser. Det medfører at fagene afsluttes på følgende tidspunkter: Fag /ansvarlig for bedømmelse og 1. skoleperiode 2. skoleperiode eksamen Teorianvendelse i aftagelig protetik >> Stp Helproteser incl. immidiat Stp Anatomi >> Stp. Arbejdsmiljø Stp Produktudvikling, produktion og service >> Stp Tandmorfologi >> Stp Ergonomi >> Stp Grundlæggende klinikadministration Stp Profylakse Stp Udvidet klinikadministration Stp Valgfag Stp Iværksætteri og innovation Stp Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser Stp Partielle proteser og attachments Stp Det er Københavns Tekniske Skole der har ansvaret for en samlet vurdering af elevernes standpunkt. Alle karakterer gives efter 7-trinsskalaen. 6

7 N. Bedømmelsesplan Eleverne bliver løbende bedømt på 1. og 2. skoleforløb. Eleverne vil når skoleforløbene starter, få gennemgået indholdet og målene for den undervisning de skal modtage. Den løbende evaluering sikres ved at eleverne, hver gang de har afsluttet en opgave, skriftligt vil modtage en evalueringsblanket af hvorledes deres standpunkt er. Hvert skoleforløb vil blive afsluttet ved at eleverne modtager en del- eller afsluttende karakter for de fag de har gennemgået. IV. Uddannelsesplanen A. Tidsplan for uddannelsen Den uddannelsesansvarlige i virksomheden er: Periode Periode Skoleophold, Samtaler* Ca.25 uger Praktikperiode 20 uger 1. skoleperiode Ca. 25 uger Praktikperiode 20 uger 2. skoleperiode og afsluttende eksamen I løbet af uddannelsen afholdes mindst 2 evalueringssamtaler. 1. Vejledende uddannelsesplan Uddannelsen starter to gange om året: 1. Skolestart august 2. Skolestart januar 7

8 Kendskab Kunne Beherske Planlagt Gennemført Kendskab Kunne Beherske Planlagt Gennemført Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, klinisk tandteknikerassistent 2. Introduktion til virksomheden niveau Praktikperiode 1: 1. Gipsarbejde 2. Fremstiller skeer 3. Fremstiller forskellige typer plastroner 4. Foretager reparationer 5. Duplikeringer 6. Rebaseringer 7. Fremstiller enkle tandopstillinger 8. Foretager udvidelser 9. Håndtere farligt affald, opløsningsmidler, syrer/baser, spidse og skarpe genstande 10. Indgå i et team 11. Betjene og servicerer kunder med forskellig social og kulturel baggrund Pratikperiode 2: niveau Fremstiller forskellige typer bøjlebukning 12. Fremstiller tandopstillinger helsæt 13. Monterer støbte stel 14. Fremstille immidiatproteser 15. Aftrykstagning 16. Foretager prominensanalyse 17. Gennemfører fejlanalyser 18. Korrigerer for fejl 19. Klinikadministration, journalføring 20. Profylakse 21. Lærer at planlægge opgaver og anvende ressourcer ift. Tid, produkter og kvalitet 2. niveau i oplæringsfunktioner For oplæringsfunktionerne skal udfyldes det oplæringsniveau, som virksomheden mener bør opnås i løbet af uddannelsen. Definitionerne er: Begynder- eller kendeniveau Rutine- eller kunne niveau Avanceret eller beherskerniveau Eleven kender opgaverne og løser enkelte dele under instruktion. Eleven løser opgaverne rutineret sammen med andre. Store dele af opgaven løses selvstændigt. Eleven behersker opgaverne selvstændigt fra start til slut og formidler viden til andre. 8

9 O. Skoleperioder: skoleperiode I skoleperioden gennemføres fagene: Teorianvendelse i aftagelig protetik (2 uger) Helproteser incl. Immidiat (8½ uge) Anatomi (0,5 uge) Arbejdsmiljø (1 uge) Produktudvikling, produktion og service (1 uge) Tandmorfologi (2 uger) Ergonomi (0,5 uge) Grundlæggende klinikadministration (1 uge) Profylakse (2,5 uge) Udvidet klinikadministration (1 uge) skoleperiode I skoleperioden gennemføres fagene: Teorianvendelse i aftagelig protetik (2 uger) Anatomi (0,5 uge) Produktudvikling, produktion og service (1 uge) Tandmorfologi (3 uger) Valgfag (2 uger) Ergonomi (0,5 uge) Iværksætteri og innovation (1uge) Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser (5 uger) Partielle proteser og attachments (5 uger) 1. Afsluttende eksamen Uddannelsens enkelte fag afsluttes med en standpunktskarakter. Som del af den sidste skoleperiode på den kliniske tandteknikerassistentuddannelse, afholder skolen en afsluttende prøve i den sidste skoleperiode. Prøven består af en skriftlig og en praktisk prøve. Opgaverne stilles af skolen. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for samtlige område- og specialefag. Jf.½ Hovedbekendtgørelsen om afsluttende prøver: 34. En uddannelse afsluttes med en prøve (afsluttende prøve), hvis dette følger af reglerne om den enkelte uddannelse. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen. 35. Prøveformerne skal samlet tilgodese uddannelsens formål og skal sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eksaminanderne. Stk. 2. Afsluttende prøver, der gennemføres i skoleundervisningen, følger reglerne om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Den praktiske prøve består af en fremstillingsopgave, trukket blandt de i undervisningen gennemførte område- og specialefag. Prøven skal afspejle de kompetencer eleven har opnået i den individuelt tilrettelagte uddannelse. Kompetencerne, som indgår i uddannelsen, skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne for samtlige grund- og områdefag i hovedforløbet. 9

10 V. Aftalens indgåelse Ovenstående uddannelsesaftale om individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse er indgået mellem: Virksomhed: Elev: Skole: Navn og adresse Navn og adresse Københavns Tekniske Skole Post nr. By Post nr. By Post nr. By Tlf. nr. Tlf. nr. Tlf. nr. Evt. mobil nr. Evt. mobil nr. Evt. mobil nr CVR-nr. CPR-nr. CVR-nr. Dato: Dato: Dato:... Underskrift Underskrift Underskrift 10

11 VI. Bilag P. Uddrag af bekendtgørelser 1. Bekendtgørelse om EUD, 1 formål Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 879 af 06/07/2007 (Gældende) Link 1. En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. årselev. Stk. 2. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Stk. 3. Uddannelserne skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Stk. 4. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Stk. 5. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. 2. Bekendtgørelse om EUD, 15 Individuel EUD Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 879 af 06/07/2007 (Gældende) Link 15. Individuelle uddannelser, jf. 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, kan sammensættes således, at de omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser samt andre relevante uddannelseselementer og skal bestå af skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal udgøre et hele for den enkelte elev og skal være egnet til at give grundlag for beskæftigelse og fortsat uddannelse samt opfylde varighedskravet for optagelse i arbejdsløshedskasse. Individuelle uddannelser efter grundforløbet skal normalt vare 2 år, hvoraf skoleundervisningen uger. Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med indtil et års praktikuddannelse. Stk. 2. En individuel uddannelse tilrettelægges af skolen i samarbejde med eleven og en eller flere praktikvirksomheder. Skolen skal gøre ikke-personfølsomme oplysninger om sine individuelle uddannelser tilgængelige for offentligheden på Internettet og sende et link til en af Undervisningsministeriet anvist elektronisk postkasse eller lignende. 3. Principper for virksomhedsgodkendelse Lovbundne principper for godkendelse En virksomhed kan godkendes som praktiksted på grundlag af en konkret vurdering af: 1. Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i bekendtgørelserne om uddannelserne, 2. Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Til brug for denne vurdering skal der som nævnt indhentes oplysninger enten ved oplysningsskemaet alene eller ved at oplysningsskemaet følges op af et besøg eller en besigtigelse. Der kan ikke fastlægges endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Godkendelseskriterierne er derfor ment som en vejledning, der kan fraviges, hvis uddannelse kan gives i overensstemmelse med praktikreglerne ud fra en helhedsbetragtning. En virksomhed kan ikke underkendes pga. manglende overenskomst eller andre for oplæringen uvedkommende forhold. I tilfælde hvor der konstateres forhold, der er i strid med arbejdsmiljøloven, kan der dog indstilles til underkendelse, og det faglige udvalg vil så afgøre hvordan sagen videre skal behandles. Se eksempler i Håndbog til godkendelse af virksomheder som praktiksted 11

12 Q. Fagbeskrivelser 1. Teorianvendelse i aftagelig protetik Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Rutine Varighed 4 uger 1. Eleven kan anvende viden om dentale materialers egenskaber, sammensætning, typernes forskelligheder dvs. fysik og kemi for fx gips, akryl, separationsmidler, voks, ske- og plastronmaterialer, aftryksmaterialer, metaller, indstøbningsmasser, slibe- og polermidler og rense- og opløsningsmidler, og anvendelsesområder for at kunne fremstille aftagelig protetik 2. Eleven kan redegøre for toksikologiske og allergiske reaktioner samt almindelige bivirkninger ved stoffer og materialer til brug ved fremstilling af aftagelig protetik 3. Eleven kan søge og indsamle relevante data samt foretage en vurdering af de indsamlede data 4. Eleven kan formidle overvejelser og konklusioner 5. Eleven kan anvende de krav og mål, der stilles med hensyn til pasform for restaureringer 6. Eleven kan redegøre for de sikkerhedskrav, der stilles til omgang med farlige stoffer og materialer, jf. Arbejdstilsynets regler herom Faget fordeles over 1. og 2. skoleperiode. 2. Ergonomi Grundfagsbekendtgørelsen: Niveau Rutine Varighed 1 uge 1. Dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde 2. Anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøve et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen 3. forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen, samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 7. begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse. Faget fordeles over 1. og 2. skoleperiode. Helproteser incl. immidiat Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Rutine Varighed 8,5 uge 1. Eleven kan fremstille og reparere helproteser, herunder udføre modelstøbning efter alm. forekommende aftryk, aftryksskeer, plastroner, tandopstillinger i okklusion og i trepunktskontakt 2. Eleven kan fremstille immidiatproteser i over- og underkæbe, duplikeringer, rebaseringer, metalkrone/indlæg i protese samt diverse udvidelser og reparationer 3. Eleven kan foretage et hensigtsmæssigt valg af materialer, udstyr og arbejdsmetoder og dermed tage individuelt hensyn til patienten 4. Eleven kan anvende odontologiens almindelige terminologi 5. Eleven kan gennemføre en fejlanalyse Bedømmelse Standpunkt Faget fordeles over den 1. skoleperiode 12

13 3. Anatomi Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Rutine Varighed 1 uge 1. Eleven kan anvende de begreber og den terminologi vedrørende menneskets anatomi, der omfatter muskler, herunder hals- og hovedmuskulatur samt tungens muskler, hovedets og håndens knogler, nerver, herunder perifere nerver, hovedsagelig N. Maxillaris og N. Mandibularis for korrekt udformning af proteser 2. Eleven kan anvende de anatomiske enheders opbygning, funktion, placering og udvikling samt de fysiologiske processer i legemet, der er relevante i odontologiske sammenhænge, herunder fordøjelsessystemet for at kunne udforme protesen under hensyn til tyggefunktion Faget gennemføres i 1. og 2. skoleperiode. 4. Arbejdsmiljø Grundfagsbekendtgørelsen: Niveau Rutine Varighed 1 uge 1. Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) 2. Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. 3. Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader. 4. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger Faget gennemføres i 1. skoleperiode 5. Grundlæggende klinikadministration Uddannelsesordningen til tandklinikassistent: Niveau Rutine Varighed 1 uge 1. Eleven kender til journalføring, pligter og regler og kan medvirke ved journalføring 2. Eleven kender til den offentlige sygesikringsoverenskomst samt private sygeforsikringer 3. Eleven kender til offentlige og private tandplejesystemer 4. Eleven kan anvende metoder til udfyldelse af tandlægeregninger samt rykkerskrivelser 5. Eleven kan anvende metoder til indkaldelse af patienter 6. Eleven kan anvende metoder til varebestilling, herunder apotekervarer samt lagerstyring 7. Eleven kan anvende metoder til at føre og afstemme kassekladde Faget gennemføres på 1. skoleperiode hos SKT i Århus 13

14 6. Profylakse Uddannelsesordningen til tandklinikassistent: Niveau Rutine Varighed 2,5 uge 1. Eleven har kendskab til sundhedspsykologi 2. Eleven kender til sundhedspædagogik og forebyggelse i arbejdet med den enkelte patient 3. Eleven kan anvende viden om kost og ernæring ved individuelle kostvejledninger med henblik på forebyggelse af tandsygdomme 4. Eleven kender til plak- og tandstensudviklingen og sammenhængen mellem plak og sygdomme i mundhulen 5. Eleven kan foretage plak og gingiva-registrering 6. Eleven kender årsager til og udviklingen af caries, gingivitis og erosioner 7. Eleven kender hjælpemidler til opretholdelse af optimal mundhygiejne, herunder forebyggelse af tandbørsteskader og kan foretage instruktion og vejledning om mundhygiejne samt opfølgning heraf 8. Eleven kan foretage atraumatisk afpudsning af bløde tandbelægninger 9. Eleven kender til fluorids carieshæmmende effekt, fluoridsadministrationsformer og anvendelse, samt toksikologi 10. Eleven kan foretage fluoridbehandlinger 11. Eleven kender til effekten ved anvendelse af tandpasta og mundskyllevæsker og kan vejlede patienten i valg heraf 12. Eleven kender til indikationer for og materialer til fissurforsegling 13. Eleven kan foretage fissurforsegling under vejledning Faget gennemføres på 1. skoleperiode hos SKT i Århus 7. Udvidet klinikadministration Uddannelsesordningen til tandklinikassistent: Niveau Begynder Varighed 1 uge 1. Eleven skal have kendskab til indbetaling og regnskab med A-skat, AMbidrag, ATP og pensionsordninger. 2. Eleven skal have kendskab til ferieloven. 3. Eleven skal have kendskab til afregning af feriegodtgørelse. 4. Eleven skal have kendskab til regnskabsloven. 5. Eleven skal have kendskab til kontoplanens opbygning. 6. Eleven skal have kendskab til afstemninger. 7. Eleven skal have kendskab til resultatopgørelse og balance. 8. Eleven skal have kendskab til årsregnskab og åbningsbalance. 9. Eleven skal kunne foretage grundlæggende registreringer og indberetninger af løn. 10. Eleven skal kunne opstille simple årsregnskaber med resultatopgørelse og balance 11. Eleven skal kunne forstå lønregnskabet og have kendskab til udarbejdelse og opstilling af regnskaber. Faget gennemføres på 1. skoleperiode hos SKT i Århus 14

15 8. Produktudvikling, produktion og service Grundfagsbekendtgørelsen: Niveau Rutine Varighed 2 uger 1. Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor den relevante branche 2. Redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling 3. Anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter 4. Planlægge og udføre fremstillingen af et eller flere produkter 5. Planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultat under hensyn til gældende standarder og normer 6. Anvende viden om personlig kundekontakt i forskellige typer af virksomheder under hensyn til indre og ydre miljø 7. søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktions eller serviceydelsens planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold Faget gennemføres i 2. skoleperiode 9. Iværksætteri og innovation Grundfagsbekendtgørelsen: Varighed 1 uge 1. Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet 2. Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og vilkår for virksomhedens ophør. 3. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger internationale forhold Faget gennemføres i 2. skoleperiode 10. Tandmorfologi Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Rutineret Varighed 5 uger 1. Eleven kan identificere de enkelte tænder i både det permanente og det temporære tandsæt ud fra tændernes form, karakteristika og størrelse 2. Eleven kan udføre skitsetegning af permanente tænder 3. Eleven kan modellere retvendte tandkroner efter model, spejlvendte permanente tandkroner efter model og permanente tandkroner uden model 4. Eleven kan anvende begreber og terminologi vedrørende tænders anatomi, der er relevant ved faglig kommunikation. Faget gennemføres i 1. skoleperiode 15

16 11. Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Avanceret Varighed 5uger 5. Eleven kan fremstille tandopstilling af helsæt i balanceret artikulation 6. Eleven kan anvende reglerne for funktionel indslibning 7. Eleven kan redegøre for artikulationsprincipperne i forbindelse med helproteser 8. Eleven kan fremstille helproteser med proteseankre og redegøre for konstruktionsprincipperne for proteseankre 9. Eleven kan anvende viden om æstetiske og funktionelle forhold for fremstilling af individuelle løsninger ved protesefremstilling (form og farve) 10. Eleven kan på baggrund af sin anatomiske, protetiske og teknologi-ske viden gennemføre en fejlanalyse 11. Eleven kan planlægge et behandlingsforløb for en patient Faget gennemføres i 2. skoleperiode 12. Valgfag, 2 uger Valgfagene gennemføres i 2. skoleperiode. 13. Partielle proteser Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Avanceret Varighed 5 uger 1. Eleven kan fremstille enkelt- og dobbeltsidige indskudsproteser, friendeproteser samt kombinationsprotetik i stellitlegeringer 2. Eleven kan foretage prominensanalyse 3. Eleven kan foretage montering, forgyldning og reparation af støbte stel 4. Eleven kan anvende teori og praktik ved arbejde med metaller, indstøbningsmasser, slibe- og polermidler, rense- og opløsningsmidler, deres sammensætning, typer, behandling, almene egenskaber og anvendelsesområder, således at disse fungerer optimalt 5. Eleven kan planlægge og kommunikere forskellige behandlingsfor-slag med de øvrige deltagere i behandlingen 6. Eleven kan anvende konstruktionsprincipperne for partielle proteser 7. Eleven kan redegøre for indikationerne for anvendelse af attachment i forbindelse med aftagelig protetik 8. Eleven kan på baggrund af sin anatomiske, protetiske og teknologi-ske viden gennemføre en fejlanalyse Faget gennemføres i 2. skoleperiode 16

17 VII. 10 punkts plan R. 1. Uddannelsens formål Uddannelsen til Den kliniske tandteknikerassistent har som overordnet formål, at eleven gennem praktikuddannelse og skoleundervisning opnår viden og færdigheder indenfor flg. overordnede kompetenceområder: Fremstilling og reparation af aftagelig og implantatforankret protetik; gingivalt og parodontalt understøttede partielle proteser. Anatomi, protetik og teknologi inden for det tandtekniske område Farveprøvetagning samt aftrykstagning. Patientbetjening/-vejledning. Journaliseringsforståelse. Uddannelsen henføres under indgangen Produktion og udvikling S. 2. Beskæftigelsesområde Den uddannede Den kliniske tandteknikerassistent kan få beskæftigelse i både offentlig og privat regi. På det tandprotetiske område savner branchen personale, som er uddannet til f.eks at have kundekontakt og varetage forskellige kliniske/laboratoriemæssige opgaver på assistent-niveau. Dette gør sig også gældende i offentligt regi f. eks. inden for omsorgstandplejen og ortodonti. Alene af disse grunde finder LKT og Tandprotetikeren det særdeles formålstjenligt, at der oprettes en praktisk fokuseret uddannelse som klinisk tandteknikerassistent. Der er således tale om en helt ny uddannelse, hvor medarbejderens faglige profil ikke er dækket af enkeltstående eksisterende uddannelser. T. 4. Uddannelsens varighed Uddannelsen er på 2 års varighed. U. 5. Elevgruppe Eleverne vil være servicemindede, målrettede, ambitiøse, selvstændige. V. 6. Afgrænsning til andre uddannelser Uddannelsen grænser op til basistandteknikeren, laboratorietandteknikeren, klinikassistenten samt uddannelsen til klinisk tandtekniker, idet der indgår fag fra disse uddannelser i den individuelt tilrettelagte uddannelse. Uddannelsen adskiller sig fra disse ordinære uddannelser ved at være en kombination af disse. W. 7. Beskæftigelsesmuligheder Den uddannede Den kliniske tandteknikerassistent kan få beskæftigelse i både offentlig og privat regi. På det tandprotetiske område savner branchen personale, som er uddannet til f. eks at have kundekontakt og varetage forskellige kliniske/laboratoriemæssige opgaver på assistent-niveau. Dette gør sig også gældende i offentligt regi f. eks. inden for omsorgstandplejen og ortodonti.. 8. Forventet tilgang Skolen har lavet en aftale med LKT og Tandprotetikeren om, at de i første omgang indgår uddannelsesaftaler med mindst elever om året med start 1. januar Y. 9. Prognoser og analyser af kvalifikationsbehov Uddannelsen er sammensat ud fra de kvalifikationsbehov, der er konstateret hos LKT og Tandprotetikeren. 17

18 Z. 10. efter 1 i hovedbekendtgørelsen Uddannelsen bidrager til at opfylde målene efter 1 i hovedbekendtgørelsen idet den giver de unge en reel mulighed for videre uddannelse. Der vil således være mulighed for at vælge endnu en erhvervsuddannelse inden for indgangen Produktion og udvikling. Uddannelsen forventes at give grundlag for beskæftigelse inden for branchen. Uddannelsen giver mulighed for videre uddannelse som basistandtekniker og laboratorietandtekniker idet der kan opnås merit i en række fag på disse uddannelser. Desuden er uddannelsen adgangsgivende til optagelse på KVU-uddannelsen til Klinisk tandtekniker på Århus tandlægeskole. 18

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator) Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger.

3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Gældende fra 1. august 2015 Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik. Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted

SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik. Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Juni 2015 Ansøgningsskema til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige Udvalgs vurdering af virksomhedens

Læs mere

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Vesterbrogade 6D, 4. sal tlf.: 32 54 50 55 e-mail: sus@sus-udd.dk www.susudd.dk Praktikvejledning Laboratorietandtekniker Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Marts 2012 Uddannelsen inden for tandteknikerfaget OPLYSNINGSSKEMA til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Skemaet bedes udfyldt på maskine eller med blokbogstaver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Oplysningsskema. Ansøgning FUTKA. Til beregning. Beskæftigede på klinikken. Antal personer. Ugentligt antal timer sammenlagt

Oplysningsskema. Ansøgning FUTKA. Til beregning. Beskæftigede på klinikken. Antal personer. Ugentligt antal timer sammenlagt FUTKA Det faglige udvalg for Erhvervsuddannelsen til Oplysningsskema () Ansøgning Godkendelse som praktiksted uddannelsen Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets navn og adresse Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.64T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted

Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted N SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Vers. 15.07.2017 Ansøgningsskema til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige Udvalgs vurdering af virksomhedens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder [ 1 ] I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Formålet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Klinisk tandteknikerassistent

Lokal undervisningsplan Klinisk tandteknikerassistent Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Klinisk tandteknikerassistent Individuel eud Industri og design 01-01-2016 Indledning Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere