Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent"

Transkript

1 Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m Samarbejdsaftaler Oplysningspligt... 3 E. Rådgivende udvalg... 3 F. Vurdering af praktikvirksomhed... 3 II. Eleven... 4 G. Uddannelsesplan... 4 H. Elevforudsætninger... 4 III. Uddannelsen... 4 I. Generel beskrivelse... 4 J. Tidsplan... 5 K. Praktikperioden / oplæringsfunktioner Praktikperiode 1: Praktikperiode 2:... 5 L. Fordeling af fag... 6 M. Bedømmelse og eksamen... 6 N. Bedømmelsesplan... 7 IV. Uddannelsesplanen... 7 A. Tidsplan for uddannelsen Vejledende uddannelsesplan Introduktion til virksomheden niveau i oplæringsfunktioner... 8 O. Skoleperioder: skoleperiode skoleperiode Afsluttende eksamen... 9 V. Aftalens indgåelse VI. Bilag P. Uddrag af bekendtgørelser Bekendtgørelse om EUD, 1 formål Bekendtgørelse om EUD, 15 Individuel EUD Principper for virksomhedsgodkendelse Q. Fagbeskrivelser Teorianvendelse i aftagelig protetik Ergonomi Helproteser incl. immidiat Anatomi Arbejdsmiljø Grundlæggende klinikadministration Profylakse... 14

2 8. Udvidet klinikadministration Produktudvikling, produktion og service Iværksætteri og innovation Tandmorfologi Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser Valgfag, 2 uger Partielle proteser VII. 10 punkts plan R. 1. Uddannelsens formål S. 2. Beskæftigelsesområde T. 4. Uddannelsens varighed U. 5. Elevgruppe V. 6. Afgrænsning til andre uddannelser W. 7. Beskæftigelsesmuligheder Forventet tilgang Y. 9. Prognoser og analyser af kvalifikationsbehov Z. 10. efter 1 i hovedbekendtgørelsen

3 I. Grundlag for uddannelsen A. Idéen Uddannelse til Den kliniske tandteknikerassistent I privat regi på det tandprotetiske område savner branchen personale, som er uddannet til for eksempel at have kundekontakt og varetage forskellige kliniske/laboratoriemæssige opgaver på assistent-niveau. Dette gør sig også gældende i offentligt regi for eksempel inden for omsorgstandplejen. Derfor finder LKT og Tandprotetikeren det særdeles formålstjenligt, at der oprettes en praktisk fokuseret uddannelse som klinisk tandteknikerassistent i medfør af erhvervsuddannelsesloven. Det individuelle erhvervsuddannelsesforløb tilrettelægges således, at eleverne er kvalificerede til blive optaget på kortere videregående uddannelse i Århus som klinisk tandtekniker. Denne model vil imødekomme branchens stigende behov for både kvalificerede tandteknikassistenter og kliniske tandteknikere. B. Lovgrundlag Uddannelsen gennemføres efter 15 i BEK nr. 879 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Se yderligere i bilag P. C. Administration Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og en autoriseret klinisk tandtekniker. Uddannelsesaftalen registreres på Københavns Tekniske Skole. Eleven oprettes ved start på hovedforløbet 1/ på CØSA Individuel EUD, indgangen produktion og udvikling. D. Samarbejdsaftaler m.m. 1. Samarbejdsaftaler Københavns Tekniske Skole har indgået en samarbejdsaftale med Skolen for klinikassistenter og tandplejere, som vil varetage de fag som er taget fra klinikassistentuddannelsen. 2. Oplysningspligt Undervisningsministeriet skal underrettes om aftaler om individuelle erhvervsuddannelser. Københavns Tekniske Skole sender kopi af denne plan inden eleven påbegynder uddannelsen. Derudover skal planen være tilgængelig på Københavns Tekniske Skoles hjemmeside. Dette gøres i en version uden personfølsomme oplysninger. E. Rådgivende udvalg Skolen vil nedsætte et rådgivende udvalg, hvor medlemmer af foreningerne LKT og Tandprotetikeren deltager, for at sikre kvaliteten i dette individuelle forløb. F. Vurdering af praktikvirksomhed Uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent vil udelukkende blive gennemført i klinisktandteknikerregi. Kliniske tandteknikere som tidligere var godkendt til at optage elever på den aftagelige del af tandteknikeruddannelsen er generelt godkendt til at uddanne elever på uddannelsen den kliniske tandteknikerassistent. Derimod er de ikke godkendt til at uddanne laboratorietandteknikere. Københavns Tekniske Skole har til denne individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelse vurderet virksomheden efter de samme principper som normalt anvendes ved godkendelse af virksomheder. 3

4 Det vil sige, at virksomheden er vurderet som praktiksted på grundlag af en konkret vurdering af: 1. Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i bekendtgørelserne om uddannelserne på de elementer der inddrages fra tandteknikerområdet. 2. Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Til brug for denne vurdering er indhentet oplysninger ved oplysningsskemaet.. Der er ikke er fastlagt endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Godkendelseskriterierne er derfor anvendt som en vejledning, der skal sikre at uddannelsen kan gives i overensstemmelse med praktikreglerne ud fra en helhedsbetragtning. Der er ud fra disse forhold givet en skolegodkendelse af virksomheden som oplæringssted til denne individuelle uddannelse. II. Eleven G. Uddannelsesplan Der er udarbejdet en personlig uddannelsesplan for eleven. Denne indeholder detaljeret beskrivelse af såvel skoleperioder som praktikperioder. Se afsnit 0. H. Elevforudsætninger Uddannelsen bygger på et grundforløb fra indgangen produktion og udvikling. Eleverne skal, ud over at have gennemført de fælles kompetencemål i indgangen og de særlige kompetencemål mod tandteknikeruddannelsen, også bestå den afsluttende projektopgave mod tandteknikeruddannelsen. III. Uddannelsen I. Generel beskrivelse Uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Fremstilling og reparation af aftagelig og implantatforankret protetik; gingivalt og parodontalt understøttede partielle proteser. Anatomi, protetik og teknologi inden for det tandtekniske område. Farveprøvetagning samt aftryktagning. Patientbetjening/-vejledning. Journaliseringsforståelse. 4

5 J. Tidsplan Uddannelsens hovedforløb varer i alt 2 år. K. Praktikperioden / oplæringsfunktioner Eleven oplæres som klinisk tandteknikerassistent hos kliniske tandteknikere. Eleven indgår som en del af klinikkens daglige bemanding. En af elevens primære opgaver er, at forestå egentlige aktiviteter som beskrevet under de enkelte praktikperioder. Princippet i uddannelsen er, at der til hver praktikperiode udpeges en ny type aktivitet som eleven vil være i stand til at varetage efter gennemgang af den tilhørende skoleperiode. Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden, så eleven videreudvikler de færdigheder og rutiner, der er undervist i, i den forudgående skoleperiode. I praktikuddannelsen skal eleven have arbejdsopgaver af stigende sværhedsgrad og selvstændighed og beskæftiges med de i erhvervet forekommende arbejdsmetoder, discipliner og værktøjer. Der skal opnås tilstrækkelig rutine til, at eleven efter endt uddannelse kan påtage sig at udføre arbejde som basistandtekniker eller som laboratorietandtekniker. Eleven skal selvstændigt og i samarbejde med andre i praktikuddannelsen planlægge relevante arbejdsopgaver og indgå i samarbejde med de øvrige ansatte. Ved forskellige forekommende arbejdsopgaver skal eleven have mulighed for at vælge korrekte og rationelle arbejdsmetoder samt oplæres i at kvalitetsbedømme eget arbejde. Eleven skal i praktikperioden have adgang til den for kliniske tandteknikerområdet anvendte lovgivning, regler, normer, anvisninger og faglitteratur og forstå nødvendigheden af, at de regler, der gælder i virksomheden vedrørende personlig sikkerhed og anvendelse af værktøj, udstyr og maskiner, bliver overholdt. I praktikvirksomheden afholdes under hele uddannelsesforløbet jævnligt uddannelsessamtaler mellem elev, arbejdsgiver og den eller dem, som er ansvarlige for elevens oplæring. Formålet med uddannelsessamtalerne er at vejlede og motivere eleven for uddannelsen, at sikre, at eleven oplæres i de forskellige arbejdsområder, og at sikre sammenhæng mellem praktik- og skoleperioder. 1. Praktikperiode 1: I perioden skal eleven opnå generelt kendskab til dagligdagen på klinikken, såsom gipsarbejde, skeer, plastroner, enkle tandopstillinger, reparationer, duplikeringer, rebaseringer, udvidelser, samt have kendskab og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne behandle opløsningsmidler, syrer/baser, farligt affald, spidse og skarpe genstande i den daglige drift på klinikken. Arbejde i team og servicere og betjene kunder. 2. Praktikperiode 2: I perioden skal eleven have opnået kendskab til bøjlebukning, helsæt tandopstillinger, montere støbte stel, aftrykstagning, klinikadministration, journalføring, profylakse, lære at planlægge opgaver og anvende ressourcer ift. tid, produkter og kvalitet. samt videreudvikle de kompetencer som eleven tidligere har erhvervet sig, 5

6 L. Fordeling af fag Oversigt over fag og skole-perioder. Fag 1. skoleperiode 2. skoleperiode Uger i alt, Teorianvendelse i aftagelig protetik Helproteser incl. immidiat 8,5 8,5 Anatomi 0,5 0,5 1 Arbejdsmiljø 1 1 Produktudvikling, produktion og service Tandmorfologi Ergonomi 0,5 0,5 1 Grundlæggende klinikadministration 1 1 Profylakse 2,5 2,5 Udvidet klinikadministration 1 1 Valgfag 2 2 Iværksætteri og innovation 1 1 Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser 5 5 Partielle proteser og attachments 5 5 Skoleperioden i alt Fag med gult skal tages i Århus M. Bedømmelse og eksamen De enkelte fag i skoleperioderne 1og 2 afsluttes og bedømmes jf. bekendtgørelsen, se afsnit, fagbeskrivelser. Det medfører at fagene afsluttes på følgende tidspunkter: Fag /ansvarlig for bedømmelse og 1. skoleperiode 2. skoleperiode eksamen Teorianvendelse i aftagelig protetik >> Stp Helproteser incl. immidiat Stp Anatomi >> Stp. Arbejdsmiljø Stp Produktudvikling, produktion og service >> Stp Tandmorfologi >> Stp Ergonomi >> Stp Grundlæggende klinikadministration Stp Profylakse Stp Udvidet klinikadministration Stp Valgfag Stp Iværksætteri og innovation Stp Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser Stp Partielle proteser og attachments Stp Det er Københavns Tekniske Skole der har ansvaret for en samlet vurdering af elevernes standpunkt. Alle karakterer gives efter 7-trinsskalaen. 6

7 N. Bedømmelsesplan Eleverne bliver løbende bedømt på 1. og 2. skoleforløb. Eleverne vil når skoleforløbene starter, få gennemgået indholdet og målene for den undervisning de skal modtage. Den løbende evaluering sikres ved at eleverne, hver gang de har afsluttet en opgave, skriftligt vil modtage en evalueringsblanket af hvorledes deres standpunkt er. Hvert skoleforløb vil blive afsluttet ved at eleverne modtager en del- eller afsluttende karakter for de fag de har gennemgået. IV. Uddannelsesplanen A. Tidsplan for uddannelsen Den uddannelsesansvarlige i virksomheden er: Periode Periode Skoleophold, Samtaler* Ca.25 uger Praktikperiode 20 uger 1. skoleperiode Ca. 25 uger Praktikperiode 20 uger 2. skoleperiode og afsluttende eksamen I løbet af uddannelsen afholdes mindst 2 evalueringssamtaler. 1. Vejledende uddannelsesplan Uddannelsen starter to gange om året: 1. Skolestart august 2. Skolestart januar 7

8 Kendskab Kunne Beherske Planlagt Gennemført Kendskab Kunne Beherske Planlagt Gennemført Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, klinisk tandteknikerassistent 2. Introduktion til virksomheden niveau Praktikperiode 1: 1. Gipsarbejde 2. Fremstiller skeer 3. Fremstiller forskellige typer plastroner 4. Foretager reparationer 5. Duplikeringer 6. Rebaseringer 7. Fremstiller enkle tandopstillinger 8. Foretager udvidelser 9. Håndtere farligt affald, opløsningsmidler, syrer/baser, spidse og skarpe genstande 10. Indgå i et team 11. Betjene og servicerer kunder med forskellig social og kulturel baggrund Pratikperiode 2: niveau Fremstiller forskellige typer bøjlebukning 12. Fremstiller tandopstillinger helsæt 13. Monterer støbte stel 14. Fremstille immidiatproteser 15. Aftrykstagning 16. Foretager prominensanalyse 17. Gennemfører fejlanalyser 18. Korrigerer for fejl 19. Klinikadministration, journalføring 20. Profylakse 21. Lærer at planlægge opgaver og anvende ressourcer ift. Tid, produkter og kvalitet 2. niveau i oplæringsfunktioner For oplæringsfunktionerne skal udfyldes det oplæringsniveau, som virksomheden mener bør opnås i løbet af uddannelsen. Definitionerne er: Begynder- eller kendeniveau Rutine- eller kunne niveau Avanceret eller beherskerniveau Eleven kender opgaverne og løser enkelte dele under instruktion. Eleven løser opgaverne rutineret sammen med andre. Store dele af opgaven løses selvstændigt. Eleven behersker opgaverne selvstændigt fra start til slut og formidler viden til andre. 8

9 O. Skoleperioder: skoleperiode I skoleperioden gennemføres fagene: Teorianvendelse i aftagelig protetik (2 uger) Helproteser incl. Immidiat (8½ uge) Anatomi (0,5 uge) Arbejdsmiljø (1 uge) Produktudvikling, produktion og service (1 uge) Tandmorfologi (2 uger) Ergonomi (0,5 uge) Grundlæggende klinikadministration (1 uge) Profylakse (2,5 uge) Udvidet klinikadministration (1 uge) skoleperiode I skoleperioden gennemføres fagene: Teorianvendelse i aftagelig protetik (2 uger) Anatomi (0,5 uge) Produktudvikling, produktion og service (1 uge) Tandmorfologi (3 uger) Valgfag (2 uger) Ergonomi (0,5 uge) Iværksætteri og innovation (1uge) Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser (5 uger) Partielle proteser og attachments (5 uger) 1. Afsluttende eksamen Uddannelsens enkelte fag afsluttes med en standpunktskarakter. Som del af den sidste skoleperiode på den kliniske tandteknikerassistentuddannelse, afholder skolen en afsluttende prøve i den sidste skoleperiode. Prøven består af en skriftlig og en praktisk prøve. Opgaverne stilles af skolen. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for samtlige område- og specialefag. Jf.½ Hovedbekendtgørelsen om afsluttende prøver: 34. En uddannelse afsluttes med en prøve (afsluttende prøve), hvis dette følger af reglerne om den enkelte uddannelse. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen. 35. Prøveformerne skal samlet tilgodese uddannelsens formål og skal sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eksaminanderne. Stk. 2. Afsluttende prøver, der gennemføres i skoleundervisningen, følger reglerne om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Den praktiske prøve består af en fremstillingsopgave, trukket blandt de i undervisningen gennemførte område- og specialefag. Prøven skal afspejle de kompetencer eleven har opnået i den individuelt tilrettelagte uddannelse. Kompetencerne, som indgår i uddannelsen, skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne for samtlige grund- og områdefag i hovedforløbet. 9

10 V. Aftalens indgåelse Ovenstående uddannelsesaftale om individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse er indgået mellem: Virksomhed: Elev: Skole: Navn og adresse Navn og adresse Københavns Tekniske Skole Post nr. By Post nr. By Post nr. By Tlf. nr. Tlf. nr. Tlf. nr. Evt. mobil nr. Evt. mobil nr. Evt. mobil nr CVR-nr. CPR-nr. CVR-nr. Dato: Dato: Dato:... Underskrift Underskrift Underskrift 10

11 VI. Bilag P. Uddrag af bekendtgørelser 1. Bekendtgørelse om EUD, 1 formål Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 879 af 06/07/2007 (Gældende) Link 1. En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. årselev. Stk. 2. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Stk. 3. Uddannelserne skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Stk. 4. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Stk. 5. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. 2. Bekendtgørelse om EUD, 15 Individuel EUD Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 879 af 06/07/2007 (Gældende) Link 15. Individuelle uddannelser, jf. 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, kan sammensættes således, at de omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser samt andre relevante uddannelseselementer og skal bestå af skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal udgøre et hele for den enkelte elev og skal være egnet til at give grundlag for beskæftigelse og fortsat uddannelse samt opfylde varighedskravet for optagelse i arbejdsløshedskasse. Individuelle uddannelser efter grundforløbet skal normalt vare 2 år, hvoraf skoleundervisningen uger. Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med indtil et års praktikuddannelse. Stk. 2. En individuel uddannelse tilrettelægges af skolen i samarbejde med eleven og en eller flere praktikvirksomheder. Skolen skal gøre ikke-personfølsomme oplysninger om sine individuelle uddannelser tilgængelige for offentligheden på Internettet og sende et link til en af Undervisningsministeriet anvist elektronisk postkasse eller lignende. 3. Principper for virksomhedsgodkendelse Lovbundne principper for godkendelse En virksomhed kan godkendes som praktiksted på grundlag af en konkret vurdering af: 1. Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i bekendtgørelserne om uddannelserne, 2. Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Til brug for denne vurdering skal der som nævnt indhentes oplysninger enten ved oplysningsskemaet alene eller ved at oplysningsskemaet følges op af et besøg eller en besigtigelse. Der kan ikke fastlægges endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Godkendelseskriterierne er derfor ment som en vejledning, der kan fraviges, hvis uddannelse kan gives i overensstemmelse med praktikreglerne ud fra en helhedsbetragtning. En virksomhed kan ikke underkendes pga. manglende overenskomst eller andre for oplæringen uvedkommende forhold. I tilfælde hvor der konstateres forhold, der er i strid med arbejdsmiljøloven, kan der dog indstilles til underkendelse, og det faglige udvalg vil så afgøre hvordan sagen videre skal behandles. Se eksempler i Håndbog til godkendelse af virksomheder som praktiksted 11

12 Q. Fagbeskrivelser 1. Teorianvendelse i aftagelig protetik Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Rutine Varighed 4 uger 1. Eleven kan anvende viden om dentale materialers egenskaber, sammensætning, typernes forskelligheder dvs. fysik og kemi for fx gips, akryl, separationsmidler, voks, ske- og plastronmaterialer, aftryksmaterialer, metaller, indstøbningsmasser, slibe- og polermidler og rense- og opløsningsmidler, og anvendelsesområder for at kunne fremstille aftagelig protetik 2. Eleven kan redegøre for toksikologiske og allergiske reaktioner samt almindelige bivirkninger ved stoffer og materialer til brug ved fremstilling af aftagelig protetik 3. Eleven kan søge og indsamle relevante data samt foretage en vurdering af de indsamlede data 4. Eleven kan formidle overvejelser og konklusioner 5. Eleven kan anvende de krav og mål, der stilles med hensyn til pasform for restaureringer 6. Eleven kan redegøre for de sikkerhedskrav, der stilles til omgang med farlige stoffer og materialer, jf. Arbejdstilsynets regler herom Faget fordeles over 1. og 2. skoleperiode. 2. Ergonomi Grundfagsbekendtgørelsen: Niveau Rutine Varighed 1 uge 1. Dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde 2. Anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøve et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen 3. forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen, samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 7. begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse. Faget fordeles over 1. og 2. skoleperiode. Helproteser incl. immidiat Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Rutine Varighed 8,5 uge 1. Eleven kan fremstille og reparere helproteser, herunder udføre modelstøbning efter alm. forekommende aftryk, aftryksskeer, plastroner, tandopstillinger i okklusion og i trepunktskontakt 2. Eleven kan fremstille immidiatproteser i over- og underkæbe, duplikeringer, rebaseringer, metalkrone/indlæg i protese samt diverse udvidelser og reparationer 3. Eleven kan foretage et hensigtsmæssigt valg af materialer, udstyr og arbejdsmetoder og dermed tage individuelt hensyn til patienten 4. Eleven kan anvende odontologiens almindelige terminologi 5. Eleven kan gennemføre en fejlanalyse Bedømmelse Standpunkt Faget fordeles over den 1. skoleperiode 12

13 3. Anatomi Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Rutine Varighed 1 uge 1. Eleven kan anvende de begreber og den terminologi vedrørende menneskets anatomi, der omfatter muskler, herunder hals- og hovedmuskulatur samt tungens muskler, hovedets og håndens knogler, nerver, herunder perifere nerver, hovedsagelig N. Maxillaris og N. Mandibularis for korrekt udformning af proteser 2. Eleven kan anvende de anatomiske enheders opbygning, funktion, placering og udvikling samt de fysiologiske processer i legemet, der er relevante i odontologiske sammenhænge, herunder fordøjelsessystemet for at kunne udforme protesen under hensyn til tyggefunktion Faget gennemføres i 1. og 2. skoleperiode. 4. Arbejdsmiljø Grundfagsbekendtgørelsen: Niveau Rutine Varighed 1 uge 1. Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) 2. Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. 3. Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader. 4. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger Faget gennemføres i 1. skoleperiode 5. Grundlæggende klinikadministration Uddannelsesordningen til tandklinikassistent: Niveau Rutine Varighed 1 uge 1. Eleven kender til journalføring, pligter og regler og kan medvirke ved journalføring 2. Eleven kender til den offentlige sygesikringsoverenskomst samt private sygeforsikringer 3. Eleven kender til offentlige og private tandplejesystemer 4. Eleven kan anvende metoder til udfyldelse af tandlægeregninger samt rykkerskrivelser 5. Eleven kan anvende metoder til indkaldelse af patienter 6. Eleven kan anvende metoder til varebestilling, herunder apotekervarer samt lagerstyring 7. Eleven kan anvende metoder til at føre og afstemme kassekladde Faget gennemføres på 1. skoleperiode hos SKT i Århus 13

14 6. Profylakse Uddannelsesordningen til tandklinikassistent: Niveau Rutine Varighed 2,5 uge 1. Eleven har kendskab til sundhedspsykologi 2. Eleven kender til sundhedspædagogik og forebyggelse i arbejdet med den enkelte patient 3. Eleven kan anvende viden om kost og ernæring ved individuelle kostvejledninger med henblik på forebyggelse af tandsygdomme 4. Eleven kender til plak- og tandstensudviklingen og sammenhængen mellem plak og sygdomme i mundhulen 5. Eleven kan foretage plak og gingiva-registrering 6. Eleven kender årsager til og udviklingen af caries, gingivitis og erosioner 7. Eleven kender hjælpemidler til opretholdelse af optimal mundhygiejne, herunder forebyggelse af tandbørsteskader og kan foretage instruktion og vejledning om mundhygiejne samt opfølgning heraf 8. Eleven kan foretage atraumatisk afpudsning af bløde tandbelægninger 9. Eleven kender til fluorids carieshæmmende effekt, fluoridsadministrationsformer og anvendelse, samt toksikologi 10. Eleven kan foretage fluoridbehandlinger 11. Eleven kender til effekten ved anvendelse af tandpasta og mundskyllevæsker og kan vejlede patienten i valg heraf 12. Eleven kender til indikationer for og materialer til fissurforsegling 13. Eleven kan foretage fissurforsegling under vejledning Faget gennemføres på 1. skoleperiode hos SKT i Århus 7. Udvidet klinikadministration Uddannelsesordningen til tandklinikassistent: Niveau Begynder Varighed 1 uge 1. Eleven skal have kendskab til indbetaling og regnskab med A-skat, AMbidrag, ATP og pensionsordninger. 2. Eleven skal have kendskab til ferieloven. 3. Eleven skal have kendskab til afregning af feriegodtgørelse. 4. Eleven skal have kendskab til regnskabsloven. 5. Eleven skal have kendskab til kontoplanens opbygning. 6. Eleven skal have kendskab til afstemninger. 7. Eleven skal have kendskab til resultatopgørelse og balance. 8. Eleven skal have kendskab til årsregnskab og åbningsbalance. 9. Eleven skal kunne foretage grundlæggende registreringer og indberetninger af løn. 10. Eleven skal kunne opstille simple årsregnskaber med resultatopgørelse og balance 11. Eleven skal kunne forstå lønregnskabet og have kendskab til udarbejdelse og opstilling af regnskaber. Faget gennemføres på 1. skoleperiode hos SKT i Århus 14

15 8. Produktudvikling, produktion og service Grundfagsbekendtgørelsen: Niveau Rutine Varighed 2 uger 1. Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor den relevante branche 2. Redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling 3. Anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter 4. Planlægge og udføre fremstillingen af et eller flere produkter 5. Planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultat under hensyn til gældende standarder og normer 6. Anvende viden om personlig kundekontakt i forskellige typer af virksomheder under hensyn til indre og ydre miljø 7. søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktions eller serviceydelsens planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold Faget gennemføres i 2. skoleperiode 9. Iværksætteri og innovation Grundfagsbekendtgørelsen: Varighed 1 uge 1. Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet 2. Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og vilkår for virksomhedens ophør. 3. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger internationale forhold Faget gennemføres i 2. skoleperiode 10. Tandmorfologi Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Rutineret Varighed 5 uger 1. Eleven kan identificere de enkelte tænder i både det permanente og det temporære tandsæt ud fra tændernes form, karakteristika og størrelse 2. Eleven kan udføre skitsetegning af permanente tænder 3. Eleven kan modellere retvendte tandkroner efter model, spejlvendte permanente tandkroner efter model og permanente tandkroner uden model 4. Eleven kan anvende begreber og terminologi vedrørende tænders anatomi, der er relevant ved faglig kommunikation. Faget gennemføres i 1. skoleperiode 15

16 11. Helproteser, balanceret artikulation og hybridproteser Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Avanceret Varighed 5uger 5. Eleven kan fremstille tandopstilling af helsæt i balanceret artikulation 6. Eleven kan anvende reglerne for funktionel indslibning 7. Eleven kan redegøre for artikulationsprincipperne i forbindelse med helproteser 8. Eleven kan fremstille helproteser med proteseankre og redegøre for konstruktionsprincipperne for proteseankre 9. Eleven kan anvende viden om æstetiske og funktionelle forhold for fremstilling af individuelle løsninger ved protesefremstilling (form og farve) 10. Eleven kan på baggrund af sin anatomiske, protetiske og teknologi-ske viden gennemføre en fejlanalyse 11. Eleven kan planlægge et behandlingsforløb for en patient Faget gennemføres i 2. skoleperiode 12. Valgfag, 2 uger Valgfagene gennemføres i 2. skoleperiode. 13. Partielle proteser Uddannelsesordningen for laboratorietandtekniker: Niveau Avanceret Varighed 5 uger 1. Eleven kan fremstille enkelt- og dobbeltsidige indskudsproteser, friendeproteser samt kombinationsprotetik i stellitlegeringer 2. Eleven kan foretage prominensanalyse 3. Eleven kan foretage montering, forgyldning og reparation af støbte stel 4. Eleven kan anvende teori og praktik ved arbejde med metaller, indstøbningsmasser, slibe- og polermidler, rense- og opløsningsmidler, deres sammensætning, typer, behandling, almene egenskaber og anvendelsesområder, således at disse fungerer optimalt 5. Eleven kan planlægge og kommunikere forskellige behandlingsfor-slag med de øvrige deltagere i behandlingen 6. Eleven kan anvende konstruktionsprincipperne for partielle proteser 7. Eleven kan redegøre for indikationerne for anvendelse af attachment i forbindelse med aftagelig protetik 8. Eleven kan på baggrund af sin anatomiske, protetiske og teknologi-ske viden gennemføre en fejlanalyse Faget gennemføres i 2. skoleperiode 16

17 VII. 10 punkts plan R. 1. Uddannelsens formål Uddannelsen til Den kliniske tandteknikerassistent har som overordnet formål, at eleven gennem praktikuddannelse og skoleundervisning opnår viden og færdigheder indenfor flg. overordnede kompetenceområder: Fremstilling og reparation af aftagelig og implantatforankret protetik; gingivalt og parodontalt understøttede partielle proteser. Anatomi, protetik og teknologi inden for det tandtekniske område Farveprøvetagning samt aftrykstagning. Patientbetjening/-vejledning. Journaliseringsforståelse. Uddannelsen henføres under indgangen Produktion og udvikling S. 2. Beskæftigelsesområde Den uddannede Den kliniske tandteknikerassistent kan få beskæftigelse i både offentlig og privat regi. På det tandprotetiske område savner branchen personale, som er uddannet til f.eks at have kundekontakt og varetage forskellige kliniske/laboratoriemæssige opgaver på assistent-niveau. Dette gør sig også gældende i offentligt regi f. eks. inden for omsorgstandplejen og ortodonti. Alene af disse grunde finder LKT og Tandprotetikeren det særdeles formålstjenligt, at der oprettes en praktisk fokuseret uddannelse som klinisk tandteknikerassistent. Der er således tale om en helt ny uddannelse, hvor medarbejderens faglige profil ikke er dækket af enkeltstående eksisterende uddannelser. T. 4. Uddannelsens varighed Uddannelsen er på 2 års varighed. U. 5. Elevgruppe Eleverne vil være servicemindede, målrettede, ambitiøse, selvstændige. V. 6. Afgrænsning til andre uddannelser Uddannelsen grænser op til basistandteknikeren, laboratorietandteknikeren, klinikassistenten samt uddannelsen til klinisk tandtekniker, idet der indgår fag fra disse uddannelser i den individuelt tilrettelagte uddannelse. Uddannelsen adskiller sig fra disse ordinære uddannelser ved at være en kombination af disse. W. 7. Beskæftigelsesmuligheder Den uddannede Den kliniske tandteknikerassistent kan få beskæftigelse i både offentlig og privat regi. På det tandprotetiske område savner branchen personale, som er uddannet til f. eks at have kundekontakt og varetage forskellige kliniske/laboratoriemæssige opgaver på assistent-niveau. Dette gør sig også gældende i offentligt regi f. eks. inden for omsorgstandplejen og ortodonti.. 8. Forventet tilgang Skolen har lavet en aftale med LKT og Tandprotetikeren om, at de i første omgang indgår uddannelsesaftaler med mindst elever om året med start 1. januar Y. 9. Prognoser og analyser af kvalifikationsbehov Uddannelsen er sammensat ud fra de kvalifikationsbehov, der er konstateret hos LKT og Tandprotetikeren. 17

18 Z. 10. efter 1 i hovedbekendtgørelsen Uddannelsen bidrager til at opfylde målene efter 1 i hovedbekendtgørelsen idet den giver de unge en reel mulighed for videre uddannelse. Der vil således være mulighed for at vælge endnu en erhvervsuddannelse inden for indgangen Produktion og udvikling. Uddannelsen forventes at give grundlag for beskæftigelse inden for branchen. Uddannelsen giver mulighed for videre uddannelse som basistandtekniker og laboratorietandtekniker idet der kan opnås merit i en række fag på disse uddannelser. Desuden er uddannelsen adgangsgivende til optagelse på KVU-uddannelsen til Klinisk tandtekniker på Århus tandlægeskole. 18

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.64T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Marts 2012 Uddannelsen inden for tandteknikerfaget OPLYSNINGSSKEMA til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Skemaet bedes udfyldt på maskine eller med blokbogstaver

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Håndbogbinder [ 1 ] I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Formålet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker Uddannelser på dental College Aalborg tandklinikassistent laboratorietandtekniker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulent! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere