Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialevejledning for diagnostisk radiologi"

Transkript

1 Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr /32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge København S Specialebeskrivelse Diagnostisk radiologi omfatter vejledning, udførelse og vurdering samt efterfølgende konferering med henvisende kliniske speciale af billedvejledte diagnostiske og terapeutiske procedurer. De billedvejledte diagnostiske og terapeutiske procedurer er baseret på konventionel røntgenteknik, ultralyd, CTscanning, MR-scanning og fusionsmodaliteter som fx PET-CT-scanning. Tlf Fax E-post Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Hovedopgaver I diagnostisk radiologi varetages såvel akut som elektiv diagnostik, kontrol og behandling til voksne og børn. Således vil børn blive varetaget i flere af nedennævnte områder, mens børneradiologien her beskriver diagnostik og behandling af specielle eller sjældne sygdomme hos børn. De ovenfor nævnte modaliteter benyttes i større eller mindre grad indenfor alle områder til diagnostik, kontrol og/eller behandling. Der forekommer inden for alle områderne interventionelle procedurer mhp. diagnostik og/eller behandling, mens interventionel radiologi omfatter specielle terapeutiske procedurer i karsystemet, fraset centralnervesystemet. I diagnostisk radiologi er der følgende hovedopgaver: Børneradiologi, herunder fx sjældne kongenitte -, onkologiske - og hjertesygdomme hos børn Onkoradiologi omfattende kræftsygdomme herunder fx kryo- og radiofrekvens ablation (RFA behandling) af maligne tumorer, kemoembolisering og coilbehandling Urogenital radiologi omfattende sygdomme i urinveje og genitalier herunder fx anlæggelser af nefrostomi, ureter-stents desuden kryo og radiofrekvens ablation af nyretumorer, CT-scanning af urinveje og CT-urografi, MR-skanninger af nyrer, binyrer, urinveje, inkl. angiografi, perfusion og spektroskopi,ul- eller CT-vejledte procedurer, herunder anlæggelse af nefrostomi og ureterstents

2 Mammaradiologi omfattende sygdom i brystet herunder fx sentinel node markering og præoperative pinninger samt avancerede mammaundersøgelser Thoraxradiologi omfattende sygdomme i brystkassen, lunger, hjerte og lungehinder herunder fx biopsi fra lungerne og diagnostik samt behandling på centrale kar inkl. hjertes kar Muskuloskeletalradiologi og traumatologi omfattende sygdomme og traumer i muskler og skelet Neuroradiologi omfattende sygdomme i centralnervesystemet, herunder fx terapeutiske procedurer på hjernens og rygmarvens karsystem Abdominalradiologi omfattende sygdomme i mave- tarmkanalen herunder fx drænage samt biopsi mhp. metastaseudredning, ablation samt stentanlæggelse i galdeveje Interventionel radiologi omfattende fx terapeutiske procedurer i karsystemet, fraset CNS, i form af ballonudvidelser og stentanlæggelser. Der varetages desuden komplicerede stentbehandlinger af aorta- og venesygdomme, embolisering af arteriesystemet samt af uterusfibromer Side 2 Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling. Forhold af betydning for specialeplanlægning Specialet varetager såvel akut som elektiv diagnostik og behandling efter henvisning fra almen praksis og specialer på sygehusene. Der vil typisk være en akut andel på over 50 %, med store lokale variationer. Diagnostisk radiologi har en stor berøringsflade til en stor del at de kliniske specialer på sygehusene. De radiologiske undersøgelsestilbud på et givent sygehus er i vid udstrækning afpasset efter, hvilke funktioner de kliniske specialer samme sted varetager, hvilket får betydning for det radiologiske speciales organisering og opgavevaretagelse. I nogle tilfælde er de diagnostiske og/eller terapeutiske funktioner placeret på et andet specialiseringsniveau i diagnostisk radiologi end i specialeudmeldingen for det kliniske speciale, der varetager patienten med den konkrete sygdom. I disse situationer gælder i udgangspunktet, at de enkelte funktioner varetages på de specialiseringsniveauer, der er fastlagt i de tilsvarende kliniske specialevejledninger. Der kan dog i særlige situationer være behov for en yderligere samling af de radiologiske procedurer, fx hvis de ved en given klinisk tilstand er særligt sjældent forekommende eller vanskelige at fortolke. Ligeledes kan det af praktiske årsager være nødvendigt, at enkelte radiologiske funktioner ved specifikke tilstande varetages på et lavere specialiseringsniveau end angivet. Dette vil kræve vurdering og godkendelse i det konkrete tilfælde. Diagnostisk radiologi er præget af en meget hurtig teknologisk udvikling og fordelingen af radiologiske procedurer har de seneste år ændret sig i retning af mere komplekse undersøgelser som MR-, CT- og ultralydsscanninger - herunder funktionsundersøgelser og terapeutiske interventioner - med et fald i andelen af konventionelle røntgenundersøgelser. Udviklingen i retning af mere komplekse og lægetidskrævende procedurer, herunder en stor del tera-

3 peutiske procedurer, forventes accentueret, ikke mindst på baggrund af tiltagene på kræftområdet. Der er sideløbende sket en faglig opdeling inden for radiologien med baggrund i udviklingen i teknologi og de kliniske specialer, og denne tendens forventes at fortsætte. Der må generelt forventes stigende lægetidsforbrug pr. undersøgelse og snævrere funktionsområder for den enkelte radiolog. Samtidig har mangel på radiologer medført, at der inden for visse områder i radiologien er sket en glidning af arbejdsopgaver til andre arbejdsgrupper i specialet. Dog har indførelse af RIS/PACS og talegenkendelse flere steder medført opgaveglidning fra sekretær til radiolog. Fusionsundersøgelser involverende andre specialer, fx PET- og SPECT-CTscanning samt CT-coronarangiografi (Hjerte-CT) er i kraftig stigning, og nye er på vej. Der er en fortsat kraftig stigning i efterspørgslen på MR- og CT scanninger, specielt inden for det onkologiske område, hvor der ses årlige stigninger på 10 %. Betydeligt øget aktivitet, bl.a. pga. nye tekniske muligheder, ses også inden for behandlinger i interventionel radiologi og neuroradiologi. Mange af disse tiltag forudsætter state-of-the-art radiologisk udstyr, som er bekosteligt både i indkøb og drift. Det er derfor vigtigt at udstyret placeres, hvor det kan udnyttes optimalt. Flere af de radiologiske undersøgelsesmetoder fx ultralydsscanning og CTscanning anvendes desuden også i de kliniske specialer, hvorfor udvikling af samarbejde mellem de kliniske specialer og diagnostisk radiologi fx via teleradiologi, fælles retningslinjer, definition af kompetenceområder og teamfunktioner er væsentlig. I forbindelse med at en del af det tekniske udstyr fysisk forefindes på de kliniske afdelinger, bør funktionen af udstyrets kvalitet sikres ved aftaler herom. Anvendelsen af teleradiologi forventes udbygget fremover. Diagnostisk radiologi varetager den radiologiske diagnostik (samt visse former for behandling) af kræft. Der er indført pakkeforløb for kræftpatienter med henblik på at undgå ikke-fagligt begrundet ventetid ved diagnostik og behandling. Pakkeforløbene er multidisciplinært organiseret, og hele patientforløbet er som udgangspunkt på forhånd fastlagt og booket. Pakkeforløbene definerer generelt korte tidsfrister for billeddiagnostiske undersøgelser og må forventes at medføre et større totalt undersøgelses-volumen, hvilket vil stille øgede krav til bemanding og maskinpark. Pakkeforløbene vil typisk involvere afdelinger og specialer både på hoved-funktionsniveau og specialfunktionsniveau, herunder afkonferering og planlægning i multi-disciplinære teams. Hidtil har de fysisk eksisterende røntgenoptagelser nødvendiggjort en systematisk gennemgang af samtlige undersøgelser, typisk ved daglige konferencer eller billedfremvisninger. Den tekniske udvikling i retning af elektronisk billedlagring og kommunikation har medført generelt øget tilgængelighed af undersøgelserne uden for selve den radiologiske afdeling, typisk på ikke billedoptimerede lokale computerskærme. Dette forhold kombineret med det samtidig stigende krav om flere undersøgelser, samling af disse på færre geografier og en situation med få speciallæger medfører generelt faldende systematisk afkonferering, således at kun et udvalg af undersøgelser efter særlige aftaler konfereres. Dette kan dels medføre kvalitetssikringsproblemer i form af diagnostik på suboptimale billeder, dels manglende dobbeltgranskning og kritisk feedback, og dels uddannelsesmæssige og vidensopdaterings- Side 3

4 svagheder, både for speciallæger i diagnostisk radiologi og speciallæger i andre specialer samt i uddannelsessammenhæng. Udviklingen i retning af øget digitalisering stiller maksimale krav til optimerede IT-systemer, både hvad angår apparatur og lokal, regional og interregional billedkommunikation. Dårligt fungerende IT er en væsentlig hæmsko for opnåelse af kvalitet og hensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende faglige ressourcer. Vurdering af moderne volumenscanningers (CT, MR) tiltagende store mængde detaljerede billedoplysninger indebærer et betydeligt stigende tidsforbrug til beskrivelse pr. undersøgelse. Der er behov for retningslinjer og en juridisk afklaring af, hvorvidt den beskrivende læge som udgangspunkt kun kan forventes at beskrive forhold, der ligger i forlængelse af det kliniske oplæg eller beskrivelsen skal være komplet dækkende for samtlige afbildede strukturer og fange alle incidentale fund. Samme afklaring vil være ønskelig for screenings-undersøgelser. Side 4 Den faglige tilrettelæggelse og organisering af diagnostisk radiologi Specialevejledningen tager afsæt i specialerapporten for diagnostisk radiologi, som er udarbejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra regionerne, det videnskabelige selskab og de relevante faglige selskaber. I forbindelse hermed er der foretaget søgning på litteratur, som beskriver organisering af diagnostisk radiologi. Det har imidlertid generelt været vanskeligt at finde litteratur med relevans for organisering af diagnostisk radiologi, og derfor er det kun inddraget i begrænset omfang i specialegennemgangen. Nedenstående udgør supplement til denne vejlednings anbefalinger og krav til den faglige tilrettelæggelse og organisering af diagnostisk radiologi: Pakkeforløb for alle kræftformer fra 2008 s rapport Styrket Akutberedskab fra 2007, hvor diagnostisk radiologi indgår i planlægningen af fælles akutmodtagelser og traumecentre rapport Kræftplan II fra 2005, som opstiller anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Endvidere er følgende rapporter og projekter inddraget i specialeplanlægningen i relevant omfang: s Udredning og behandling af demens: En Medicinsk Teknologi Vurdering fra 2008 s Tyktarmsundersøgelse med CT-kolonografi: En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning fra 2005 s Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi fra 2005 Mammografiscreeningen i Fyns Amt fra Praksisområdet Almen praksis kan henvise patienter til konventionelle røntgen samt ultralydsundersøgelser. Der har af kapacitetsmæssige årsager mange steder i landet været ingen eller kun ringe mulighed for at henvise patienter til CT- og

5 MR-scanninger. Der bør for de hyppigste undersøgelser i diagnostisk radiologi foreligge retningslinjer for samarbejde og opgavevaretagelse mellem almen praksis og sygehusvæsenet vedr. henvisning fra almen praksis og ens muligheder for henvisning til de forskellige undersøgelser. Der er 40 speciallægepraksis i diagnostisk radiologi. Der er i diagnostisk radiologi ingen specifik fordeling af de forskellige funktioner mellem speciallægepraksis og sygehusene, men de mest tidskrævende og ressourcetunge undersøgelser varetages i sygehusvæsenet. Der foregår ikke behandling i speciallægepraksis. Det kommunale sundhedsvæsen Der er ikke noget direkte samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen. Side 5 Sygehusvæsenet Nedenfor beskrives anbefalinger til hovedfunktionsniveauet og krav til regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. De sygdomsgrupper/diagnoser samt diagnostiske og behandlingsmæssige metoder, der er regionsfunktioner eller højt specialiserede funktioner i specialet, oplistes. Endvidere fremgår det, hvilke sygehuse der er godkendt til varetagelse af funktionerne. Af hensyn til læsbarhed anvendes forkortelser for sygehusenes navne: AUH Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus AUH Skejby Århus Universitetshospital, Skejby AUH Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus RH Randers Regionshospitalet Randers RH Viborg Regionshospitalet Viborg RH Herning Regionshospitalet Herning forudsætter generelt et vist patientvolumen som grundlag for varetagelsen af en specifik specialfunktion. Nogle specialfunktioner minder imidlertid så meget om hinanden, at der kan opbygges specifik erfaring, der dækker på tværs af disse funktioner. I sådanne tilfælde vil det samlede volumen for disse funktioner indgå i vurderingen af den fremtidige varetagelse af funktionerne. Anbefalinger til hovedfunktionsniveau Hovedfunktioner i diagnostisk radiologi omfatter mange akutte funktioner. På sygehuse med fælles akutmodtagelse bør der være diagnostisk radiologi mhp. varetagelse af konventionelle røntgenundersøgelser, CT-scanninger og ultralydsundersøgelser. På hovedfunktionsniveau varetages de almindeligste funktioner inden for alle af de ovenfor nævnte områder i diagnostisk radiologi. Der foregår såvel diagnostik som behandling. De radiologiske funktioner, der varetages bør svare til de kliniske afdelingers funktioner. Dette gælder bl.a. for MR-scanning af abdomen. Området mammaradiologi med klinisk mammografi, screening og MRscanning bør kun varetages få steder således, at det sikres, at den enkelte spe-

6 ciallæge varetager minimum mammografi beskrivelser/år jf. DBCG s 1 anbefalinger. På sygehuse med fælles akutmodtagelse bør det være muligt i løbet af kort tid at få assistance fra en speciallæge i diagnostisk radiologi, idet nogle funktioner dog kan varetages ved en telemedicinsk løsning. Der bør på sygehuse med fælles akutmodtagelse være speciallæger med kompetence til at foretage akutte ultralydsundersøgelser samt mulighed for konventionelle røntgenundersøgelser og CT-scanninger. På sygehuse, hvor der modtages visiterede akutte medicinske patienter uden for den fælles akutmodtagelse samt, hvor der varetages ambulante og indlagte elektive patienter bør der foreligge retningslinjer ved et evt. behov for akut radiologi. Side 6 Der bør i forbindelse med de større sygehuse på hovedfunktionsniveau være mulighed for akut MR-scanning i dag- og aftentid. Ved varetagelse af hovedfunktioner i diagnostisk radiologi bør der være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Anæstesiologi I øvrigt må samarbejdende specialer afhænge af, hvilke specialer der henviser patienter. Krav til specialfunktionsniveau Regionsfunktioner De anbefalinger, som er givet til hovedfunktionsniveauet gælder også for regionsfunktionsniveauet, men får her status af krav. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af regionsfunktioner: Det skal være muligt at få assistance fra en speciallæge i diagnostisk radiologi i løbet af kort tid inden for de funktioner i diagnostisk radiologi, som sygehuset varetager, idet nogle funktioner dog kan varetages ved en telemedicinsk løsning. Ved varetagelse af regionsfunktioner i diagnostisk radiologi skal der afhængigt af den enkelte funktion være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Samarbejdende speciale vil afhænge af, hvilket speciale der henviser patienter Følgende er regionsfunktioner: Neuroradiologi Specielle CT- og MR-scanninger af hjerne og spinalkanal incl. CTog MR angiografi som f.eks. CT angiografi af aneurismer og arteriovenøse malformationer samt CT og MR til billedvejledt kirurgi f.eks. 1 Danish Breast Cancer Cooperative

7 øre-næse-halskirurgi, funktionsmr og MR spektroskopi. Med henblik på vedligeholdelse af erfaring minimum 50 us. pr. læge per år: Afventer yderligere vurdering Thoraxradiologi Lunge- og pleurabiopsi mhp. histologi og cytologi. Funktionen varetages også i specialet intern medicin: lungesygdomme. Det må lokalt aftales i hvilket af de to specialer, funktionen varetages. Kan evt. varetages på hovedfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveau, i de situationer hvor det i øvrigt skaber sammenhæng i den videre udredning af patienter med begrundet mistanke om lungecancer. Pleuracentese varetages dog også på hovedfunktionsniveau: Afventer yderligere vurdering Side 7 High resolution CT-scanning (HRCT) af lunger Med henblik på at vedligeholde erfaring bør den enkelte speciallæge varetage minimum 75 HRCT undersøgelser. Hvor der er behov for HRCT mhp. diagnostik og kontrol af f.eks. ukompliceret sarkoidose i intern medicin: lungesygdomme kan dette foretages på hovedfunktionsniveau evt. i et telemedicinsk samarbejde med regionsfunktionsniveau forudsat at krav til ovenstående volumen opretholdes: Afventer yderligere vurdering Interventionel radiologi Perifer percutan transluminal angioplastik (PTA) og stentanlæggelse: Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, AUH Skejby, RH Viborg, AUH Aalborg Sygehus Perifer perkutan endovaskulær protesebehandling: Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, AUH Skejby, RH Viborg, AUH Aalborg Sygehus Simpel embolisering bortset fra CNS, embolisering af sjældne og/ eller avancerede AV malformationer, pulmonale AV malformationer, fistler og angiomatøse tumorer, uterus fibrom embolisering (UFE) og partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn: Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, AUH Skejby, RH Viborg, AUH Aalborg Sygehus minimum 25 behandlinger per år. Muskuloskeletalradiologi RF behandling af osteide osteomer: Rigshospitalet, Køge Sygehus, AUH Århus Sygehus, CT-klinikken Abdominal radiologi Perkutan transhepatisk cholangiografi (PTC): Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, Aabenraa Syge-

8 hus, AUH Århus Sygehus, RH Randers, RH Herning, AUH Aalborg Sygehus Perkutan stentanlæggelse i galdeveje: Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, Sønderborg Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Randers, RH Herning, AUH Aalborg Sygehus Ovenstående to funktioner skal være tilknyttet sygehuse med kirurgi og kan evt. varetages på i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveau. Samarbejdet skal godkendes af. minimum 25 PTC undersøgelser per år. Side 8 Onkoradiologi Radiologisk staging før behandling: Kontrol under pågående behandling i tæt samarbejde med behandlende onkologisk afdeling: Efterkontroller: Billedvejledte biopsier og drænager: Afventer yderligere vurdering I de tilfælde hvor behandling og kontrol af specifikke sygdomme er placeret på hovedfunktionsniveau i specialevejledningen for det kliniske speciale gælder som udgangspunktet, at de tilhørende funktioner i onkoradiologi, ligeledes kan varetages på hovedfunktionsniveau. Dette gælder f.eks. for medicinsk behandling og kontrol af coloncancer, lungecancer og brystkræft. For børn er ovenstående onkoradiologiske funktioner placeret på højt specialiseret niveau. Såfremt den ovenfornævnte behandling af voksne i klinisk onkologi eller kirurgi foregår på hovedfunktionsniveau, kan ovenstående punkter vedrørende børn ligeledes foretages på hovedfunktionsniveau i diagnostisk radiologi (hvis kompetencen er til stede) i et formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau, Samarbejdet skal godkendes af. Højt specialiserede funktioner De krav, som er givet til regionsfunktionsniveauet gælder også for det højt specialiserede niveau. Følgende er højt specialiserede funktioner: Neuroradiologi MR-scanning: o Specielle problemstillinger, fx før elektrodeimplantering til Parkinson patienter: Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus (formaliseret samarbejde) Endovaskulær diagnostik og behandling, fx o Endovaskulær coiling af cerebrale aneurismer:

9 Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus o o Embolisering i hjernens og rygmarvens karsystem: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Stentning af intracerebrale stenoser: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Side 9 minimum 25 terapeutiske og diagnostiske procedurer per år. Thoraxradiologi RFA af maligne lungetumorer, primære og sekundære: Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus MR-vejledte biopsier: Rigshospitalet Vena cava superior stents: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus minimum 10 procedurer per år. Interventionel radiologi Embolisering af sjældne og/ eller avancerede AV-malformationer, pulmonale AV-malformationer, fistler og angiomatøse tumorer: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Uterus fibrom embolisering (UFE): Odense Universitetshospital Partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn: Rigshospitalet Percutan transluminal angioplastik (PTA) på a. renalis og mesenterial arterier: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Percutan transluminal angioplastik (PTA) på a. carotis og øvrige supraaorticale arterier: Rigshospitalet Avancerede aorta stentgraft behandlinger EVAR: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Anlæggelse af transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS):

10 Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus Nefrostomi på ikke-dilateret afløbssystem: Afventer yderligere vurdering Vertebroplastik. Varetages også i ortopædisk kirurgi og neurokirurgi. Funktionen forudsætter et tæt samarbejde med ortopædisk kirurgi eller neurokirurgi: Afventer snarlig opsamlende ansøgningsrunde Endovaskulær behandling af thoracoabdominale aortaaneurismer: AUH Skejby Side 10 Specielle terapeutiske procedurer i relation til transplantationer: Rigshospitalet, AUH Skejby minimum 25 terapeutiske procedurer per år. Muskuloskeletal radiologi Videre diagnostik inkl. biopsi af malignitetssuspekte primære tumorer i bløddele og skelet: Afventer yderligere vurdering af ortopædisk kirurgi Billedvejledte grovnålsbiopsier fra tumorer i knogler: Afventer yderligere vurdering af ortopædisk kirurgi Skeletdystrofier: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Abdominal radiologi Motilitetsundersøgelser i oesophagus: Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Børneradiologi Sjældne pædiatriske CNS-sygdomme: Rigshospitalet, AUH Skejby Børneonkologi: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, AUH Aalborg (formaliseret samarbejde) Kongenitte hjertemisdannelser, nyresygdomme samt syndromer og dysplasier: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Cystisk fibrose: Rigshospitalet, AUH Skejby

11 Neonatale sygdomme: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, AUH Aalborg Sygehus (formaliseret samarbejde) Onkoradiologi Kryo og RFA behandling af kræft. Herfra undtaget kryobehandling af prostatacancer og nyrecancer. Funktionen i øvrigt kan evt. varetages på regionsfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau. Samarbejdet skal godkendes af : Rigshospitalet, Herlev Hospital (formaliseret samarbejde), Roskilde Sygehus (formaliseret samarbejde), Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus (formaliseret samarbejde) Side 11 Kemoembolisering: Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus minimum 10 terapeutiske procedurer per år af hver af ovenstående. Funktionelle (perfusions-) CT, UL og MR undersøgelser til antiangiogenetisk behandling: Rigshospitalet, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Udviklingsfunktioner Diagnostik af iskæmisk apopleksi før i.v. trombolyse CT-koronarangiografi (hjerte-ct) Intra-arteriel trombolysebehandling +/- trombektomi, nyopererede som ikke kan behandles med i.v. trombolyse, akutte cerebrale embolier under kardiologiske indgreb, hovedstammeokklusioner af arterie cerebri media, hvor i.v. trombolyse ikke har haft effekt (0-6 timer) og basilaris trombose Kryobehandling af prostatacancer

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialebeskrivelse Diagnostisk radiologi omfatter vejledning, udførelse og vurdering samt efterfølgende konferering med henvisende kliniske

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

I de fælles akutmodtagelser foregår en bred og tværfaglig indledende og evt. endelig diagnostik og behandling af akutte og uselekterede patienter.

I de fælles akutmodtagelser foregår en bred og tværfaglig indledende og evt. endelig diagnostik og behandling af akutte og uselekterede patienter. !!!""# $ % &'()*+, $ -'.% Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Vejledning [Forside] [Bund] [Næste side] [Forrige side] [Indhold] Diagnostisk radiologi Beskrivelse Specialet diagnostisk radiologi

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale. Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk Afdeling

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale. Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk Afdeling Region/privathospital og dato: Region Midtjylland C44 Regionshospital Randers, Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) 700502 Specials speciede funktioner

Læs mere

Specialevejledning for Radiologi

Specialevejledning for Radiologi Specialevejledning for Radiologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

" # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på:

 # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: ! " # " $%# Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin j.nr. 7-203-01-90/12 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialevejledning for Karkirurgi

Specialevejledning for Karkirurgi Specialevejledning for Karkirurgi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

1.1.1 Nuværende overordnede specialebeskrivelse i specialevejledning fra 2001

1.1.1 Nuværende overordnede specialebeskrivelse i specialevejledning fra 2001 1 1 Kort specialebeskrivelse 1.1 Kort specialebeskrivelse Specialet diagnostisk radiologi omfatter udførelse og vurdering af undersøgelser baseret på konventionel røntgenteknik, ultralyd, CT og MR teknik

Læs mere

Specialevejledning for karkirurgi

Specialevejledning for karkirurgi Specialevejledning for karkirurgi j.nr. 7-203-01-90/11 Specialebeskrivelse Karkirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medførte

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi 31. oktober 2013 Sagsnr. 4-1012-14/32/ Reference KSA T 7222 7469 E syb@sst.dk Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialevejledning for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi j.nr. 7-203-01-90/22 Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr 7-203-01-90/24 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for urologi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Anæstesiologi Regionsfunktioner Anæstesi til børn ( 2 år og < 10 år) og større kirurgi (kirurgi med knivtid > 2 timer) og ASA 2

Anæstesiologi Regionsfunktioner Anæstesi til børn ( 2 år og < 10 år) og større kirurgi (kirurgi med knivtid > 2 timer) og ASA 2 Oversigt over ansøgte funktioner, opsamlende ansøgningsrunde, Marts 2011, det somatiske område. Område Funktion Ønskes funktionen varetaget på Sygehusenhed Odense Universitetshospital Ønskes funktionen

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi j.nr 7-203-01-90/24 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling (500 forløb/år)

Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling (500 forløb/år) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV j.nr. 7-203-01-93/6 Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i klinisk onkologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 249 Offentligt j.nr 7-203-01-90/24 Specialevejledning for urologi Specialebeskrivelse Urologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/36 Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) Sagsnr. 4-1012-44/38 Reference ksa T 7222 7400 E syb@sst.dk Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning,

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi j.nr. 7-203-01-90/30 Specialevejledning for thoraxkirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Thoraxkirurgi omfatter

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk TIL DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS, DOS FORMAND PER KJAERSGAARD-ANDERSEN s svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk kirurgi. udmeldte den 22. juni 2010 placeringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i kirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Specialevejledning for plastikkirurgi

Specialevejledning for plastikkirurgi j.nr. 7-203-01-90/3 Specialevejledning for plastikkirurgi Specialebeskrivelse Plastikkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi

Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi j.nr. 4-1012-14/30 Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Kirurgisk behandling af grøn stær (605 procedurer)

Kirurgisk behandling af grøn stær (605 procedurer) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV j.nr. 7-203-01-93/6 Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i oftalmologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Specialevejledning for klinisk onkologi

Specialevejledning for klinisk onkologi j.nr. 7-203-01-90/40 Specialevejledning for klinisk onkologi Specialebeskrivelse Klinisk onkologi omfatter forebyggelse diagnostik, ikke-kirurgisk behandling, palliation og rehabilitering af patienter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi j.nr. 7-203-01-90/28 Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere