VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO"

Transkript

1 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE

2 Leder Hvem taler for dig i foreningens øverste myndighed? Af Robert Thorsen Som det fremgår et andet sted i dette blad, blev der i september holdt ordinært møde for repræsentantskabet i boligforeningen. Men hvad laver de? Hvem er egentlig i repræsentantskabet? Og hvordan bliver de valgt til at sidde dér? Repræsentantskabets sammensætning Repræsentantskabet mødes en gang om året til det ordinære møde, hvor bestyrelsen fremlægger beretning, forslag behandles og der vælges bestyrelsesmedlemmer. Repræsentanterne indbydes i løbet af året til en eller to konferencer med specielle emner. Mere sjældent er ekstraordinære møder, men netop her inden jul holder vi et ekstra møde, hvor vi skal godkende forslag til en fælles opnotering for boligorganisationerne i Århus. Det er typisk afdelingsbestyrelsen, de folkevalgte, som udpeger repræsentantskabsmedlemmer. Hver afdeling har mindst ét medlem i repræsentantskabet og så en for hver påbegyndte 60 antal lejemål i afdelingen, det bliver til i alt 66 medlemmer. Disse udpegede medlemmer har stemme- og taleret til det årlige repræsentantskabsmøde. Derudover kan afdelingen vælge at lade samtlige medlemmer i afdelingsbestyrelsen deltage, men de har kun taleret. Ofte vælger man medlemmer fra afdelingsbestyrelsen, selvom man i princippet kan pege på hvem som helst. Udvalgsarbejde kom bare an! Foreningens bestyrelse har nedsat en række udvalg, hvortil der hvert år vælges 14 medlemmer. Disse udvalgsmedlemmer bliver valgt på det årlige repræsentantskabsmøde. Der er altså 66 medlemmer plus andre fremmødte og formodentlig interesserede fra afdelingsbestyrelser at vælge imellem. Så man skulle mene, at der er masser af potentielle udvalgsmedlemmer at finde. Men nej, sådan er det ikke! I år var der fx 43 fremmødte stemmeberettigede til vores årlige møde, og derudover et antal fremmødte med taleret. Og det var åbenbart ikke nok til at få besat de 14 pladser. I alt 7 kandidater stillede op, fire kandidater var folkevalgte, tre af disse lod sig vælge til mere end ét udvalg. Og tre af kandidaterne til udvalgsposterne er såkaldt almindelige beboere, som ikke sidder i nogen afdelingsbestyrelse. Og faktisk har vi endnu tre poster ledige p.t. At tre medlemmer er beboere, som ikke sidder i en afdelingsbestyrelse eller er valgt af deres afdeling, stillede op til udvalgsposterne, er bestyrelsen meget glad for. Men situationen giver anledning til at stille spørgsmålet, om vi skal satse mere på almindelige beboere og ikke på de folkevalgte, når vi skal have besat udvalgsposter. For måske er det bare sådan, at sidder man først i afdelingsbestyrelsen, så har man ikke overskud til også at arbejde i et udvalg eller også interesserer det måske bare ikke de folkevalgte? Og hvem siger i øvrigt, at man behøves at kunne træffes til månedlige kontortider for at interessere sig for at sidde i redaktionsudvalg, værdiudvalg eller råderetsudvalg? Mange vil mene, at det faktisk er her det sjoveste boligforeningsarbejde er! I hvert fald må bestyrelsen konstatere, at interessen for udvalgsarbejdet i foreningen er for lille. Derfor går vi nu på kandidatjagt blandt beboerne og vil på de kommende afdelingsmøder oplyse om mulighederne for at blive valgt til repræsentantskabet og til udvalgene nedsat af bestyrelsen. Derudover vil jeg hermed også opfordre alle afdelingsbestyrelser til at sætte valg af repræsentanter på dagsordenen til de kommende afdelingsmøder i januar måned. På den måde kan en ekstra interesseret beboer melde sig og bruge sin stemmeret i repræsentantskabet, selvom vedkommende ikke er med i det lokale arbejde. Muligvis vil de folkevalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer selv ønske at blive (gen-)valgt og det kan de også sagtens. De skal bare vælges af den fremmødte forsamling på lige fod med andre interesserede. Og inden de stiller op som kandidater skal de måske også være sikre på, at de rent faktisk har lyst til at deltage i repræsentantskabets aktiviteter og arbejde. Så det vil være en god anledning til selvrefleksion om evner og lyst til, hvad man har at byde på. Og måske kan det være en af beboerne, som lige har lidt mere interesse og fritid til overs, og så er det jo ikke en skam at overgive roret til en anden. Kom ud af busken til dit afdelingsmøde og hav et godt valg! 02

3 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Indhold LEDEREN 02 Repræsentantskabsmøde Jubilarer Årets afdeling 08 Råderetten i anvendelse 09 Udsyn og indblik - en anmeldelse 10 Afdelingsmøder STØRRE TRYGHED GENNEM FRIVILLIN INDSATS nye DIGITALE MULIGHEDER PÅ VEJ 15 Oversigt over varmeforbrug 2008/09 16 Mindeord 17 Læserbrev 17 Nyt fra afdelingerne 18 GÅ JULEN TRYGT I MØDE Varmemestre, Administrationen og Afdelingsbestyrelser 23 VesterBo nr. 3, december 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N Bladet udkommer 3 gange årligt. Oplag 3150 stk. Redaktion: Robert Thorsen, formand, ansvarshavende Berit Jørgensen, best.medlem; Kathrine Lau, afd.5; Kristian Clausen, afd.bestyrelsesmedlem, afd.11; Ruddy Jensen, redaktør Layout og tryk: Zeuner Grafisk as, 8300 Odder, Forside: Fra repræsentantskabsmødet 18 03

4 Repræsentant Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt den 28. september med deltagelse af 43 stemmeberetigede repræsentanter samt indbudte gæster. En meget omfattende beretning fra bestyrelsen gav anledning til en bred debat. Tilbage i erindringen står klarest aftenens debat om et forslag om råderetten samt bemærkninger til forslag om ændret organisationsform. Af Mette Kjær Larsson/Ruddy Jensen Forud for mødet havde der været en debat vedrørende deltagelse i mødet af de som stiller op til udvalg. De er inviteret, selvom de ikke nødvendigvis sidder i en afdelingsbestyrelse eller i repræsentantskabet. Ingen havde noget at indvende, hvorefter forretningsorden blev enstemmigt vedtaget. Efter de sædvanlige formalia med godkendelser og nedsættelse af stemmeudvalg kunne det egentlige møde begynde. Bestyrelsen havde forud for mødet udsendt en omfattende beretning om årets arbejde og denne blev yderligere suppleret af formanden. Fra materialet følgende overskrifter. En ny styringsreform er vedtaget i folketinget og emnerne for en dialog med kommunerne vil bl.a. omfatte: Boligområdernes fysiske rammer Bygningernes og fællesarealernes drift og standard Beboersammensætningen Rammerne for udlejning, sociale indsatser og sideaktiviteter En organisationsform medfører, at medlemsbeviset ikke fremover vil indgå i tildelingen af boliger. Regler for andels- og forretningsførerselskaber harmoniseres 6 mdr. tomgangsdrift kun i forbindelse med kombineret udlejning Dialogmøderne stiller også krav til arbejdet i afdelingsbestyrelserne, hvis man vil have indflydelse på aftalen mellem kommune og organisation, skal afdelingsbestyrelsen arbejde herfor og reagere på henvendelser vedrørende denne dialog. Call-in bestemmelsen, hvor øverste myndighed i organisationen kan træffe anden afgørelse end afdelingsmødet. Men kun ved store renoveringssager og helhedsplaner. Frit valg mellem A og B ordning. Over 18 år = stemmeret og valgbarhed 04

5 skabsmøde Voxpop Boligforeningen VesterBo Lønsumsafgift er resultat af en højesteretsdom, hvor skat tabte. VesterBo har i årene indbetalt kr. som vi altså nu får retur. Beløbet er forskelligt fra afdeling til afdeling kr. som det mindste og kr. som det højeste. Pengene føres retur via administrationshonoraret og vil altså for budgetåret 2010/11 medføre en nedsættelse eller mindre forhøjelse af administrationshonoraret end ellers. Året efter vil honoraret være normalt igen. Denne procedure er fastlagt af Skat. Renterne udgør i alt ,12 kr. og vil i år indgå som en ekstraordinær indtægt på afdelingernes regnskab. Bente Tarp afd. 20. Deltager i repræsentantskabsmøde for første gang. På repræsentantskabsmødet den 28. september 2009 spurgte vi nogle deltagere om, hvordan det var at være med til mødet, og hvad de fik ud af det Jeg har ikke tidligere har deltaget i et repræsentantskabsmøde, derfor er jeg først og fremmest kommet for at få et indtryk af hvad der foregår på et sådant møde. Mødet er min mulighed for at give min mening til kende og gøre min indflydelse gældende på større beslutninger, derfor mener jeg også det er vigtigt at man møder op, når man sidder i repræsentantskabet. Det har været spændene at lære mere om de forskellige udvalg, og på sigt kunne det måske godt være noget for mig. Særligt debatten omkring råderetten var interessant, og det samme var hovedbestyrelsens samspil med råderetsudvalget. Denne procedure er fastlagt af bestyrelsen. Varmepengesagen er nu for vores vedkommende sandsynligvis afsluttet pengene kommer retur via en takstnedsættelse. Metoden med takstnedsættelse er valgt efter nærmere undersøgelse af omkostningerne ved en tilbagebetaling. Det maksimale beløb til administration på 157 kr. pr. regnskabsår vil blive overskredet, hvis pengene skulle tilbagebetales. Nybyggeri 25 boliger i Sabro er sat på kvoten for 2009 af fordelingsudvalget. Pt. har bestyrelsen besluttet, at byggeriet skal være lavenergi byggeri. I Lisbjerg er vi nummer tre i rækken af organisationer indenfor Aarhusbo som skal bygge. De første går sandsynligvis i gang i løbet af Foreningen har i det forløbne år fået 899 nye medlemmer, og antallet af aktivt søgende er steget med 22%. I den efterfølgende debat spurgte flere om planer for ændring af A og B ordningen. Robert kunne fortælle, at kredsen har fremsat et forslag i BL men ministeriet har stadig ikke udarbejdet vejledninger m.v. så der er ikke noget konkret for nuværende. En afskaffelse af medlemsbeviser og venteliste gav også anledning til spørgs- > 05

6 > mål, ligesom hvem der stod bag denne beslutning, og om hvor længe man vil blive ved med at sælge medlemsbeviser. Formanden svarede, at BL og kommunerne havde båret det frem til ministeriet, men endnu mangler også her mangler bekendtgørelser og vejledninger, så intet er endnu på plads. Også tankerne om at beslutninger i afdelingsbestyrelser kan overtrumfes gav anledning til spørgsmål. Hertil kunne formanden oplyse, at det kun vil være på det niveau der omhandlede helhedsplaner og større renoveringsopgaver. Efter debatten blev beretningen enstemmigt godkendt. Regnskab blev på sædvanlig grundig vis gennemgået af Carl Danielsen og gav ikke anledning til spørgsmål. Til budgettet for kommende regnskabsår blev der stillet et opklarende spørgsmål til størrelsen af bankgebyrer. Forslag Ændring af vedtægternes 19, stk. 2. Andet punktum ændres til: Forslag der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være foreningens administration i hænde senest 2 uger før mødet. Efter et par opklarende spørgsmål blev forslaget godkendt med 35 stemmer mod 7. En enkelt stemmeseddel var blank. Et forslag der gav bemyndigelse til bestyrelsen at arbejde videre for en etablering af fælles opnotering for familieboliger (for Århus, red.) blev enstemmigt godkendt. En hensigtserklæring for igangsættelse af en dialog om sammenlægning/samdrift af afdelinger blev tiltrådt med 41 stemmer for og 2 imod. Forslag om ændring af den fri råderet blev straks fra starten mødt af en ændring fra forslagsstillere: Reglerne for fri råderet må ikke være i strid med reglerne for almindelig vedligehold i boperioden og fraflytning, samt øvrige gældende love og regler. For adskillige deltagere forekom formuleringen at være diffus og meningen stod lidt uklar. Den efterfølgende debat, der i væsentlig omfang var præget af formand (for bestyrelsen) og næstformand (for råderetsudvalget) afslørede betydelig forskel i opfattelsen af betydningen af fri råderet. Ved afstemning blev forslaget forkastet med 29 stemmer imod og 12 for. Valg af: 3 bestyrelsesmedlemmer (afgående efter tur: Kaj Nielsen, Lars Hansen og Berit Jørgensen) derudover opstillet kandidat: Thomas Hou Mandsfeldt, afdeling 9. Kaj Nielsen 39 stemmer, Lars Hansen 39 stemmer, Berit Jørgensen 39 stemmer, Thomas Hou Mandsfeldt 3 stemmer Valgt blev således: Kaj Nielsen, Lars Hansen og Berit Jørgensen 2 suppleanter (afgående efter tur: Mariann Ankerstjerne -ønsker ikke genvalg- og Peter Lykke Nielsen) Opstillet kandidat: Henrik Autzen, afdeling 6. Peter Lykke Nielsen og Henrik Autzen valgt. Valg af udvalgsposter Råderetsudvalg: 3 medlemmer (afgående: Tom Thyrring og Leon Wagtmann) - Leon ønsker ikke genvalg. Opstillet kandidat: Dan Hjorth Hansen. Tom Thyrring, afd. 25 og Dan Hjorth, afd. 6 valgt. Fritidsudvalg. 3 medlemmer (afgående: Tom Thyrring og Joan Christiansen) - Joan udtrådt. Tom Thyrring, afd. 25, Kristian Clausen, afd. 11 og Jakob Dahmlos afd. 5 valgt. Redaktionsudvalg. 2 medlemmer (afgående: Kathrine Lau og Julie Kastrup) Julie ønsker ikke genvalg. Kathrine Lau og Kristian Clausen (afd. 11) valgt uden modkandidater Voxpop Jesper Nielsen afd. 4. Har deltaget i repræsentantskabsmøde 4-5 gange. På repræsentantskabsmødet den 28. september 2009 spurgte vi nogle deltagere om, hvordan det var at være med til mødet, og hvad de fik ud af det Multimedieudvalg. 2 medlemmer: Kristian Clausen og Jakob Dahmlos Madsen genvalgt. Værdi- og markedsføringsudvalg. 2 medlemmer (afgående: Johnny Eriksen og Peter Lykke Nielsen) - Johnny er udtrådt. Peter Lykke Nielsen genvalgt. 1 plads ledig. Kursusudvalg 2 medlemmer (afgående: Mariann Ankerstjerne og Henrik Autzen) Mariann ønsker ikke genvalg. Henrik Autzen genvalg. 1 plads ledig. Revisor. Revisionsinstituttet. Jeg synes det har været fint at være med til mødet i år. Jeg kommer primært for at blive opdateret på, hvad bl.a. hovedbestyrelsen har bedrevet i det forgange år. Jeg synes at debatten om råderetten har været det mest spændende i aften, og jeg synes det er en vigtig og relevant debat. Efter at jubilarer og Årets afdeling var blevet behørigt hyldet, kunne formanden afslutte mødet med at efterlyse større interesse for udvalgsarbejdet. > 6

7 JUBILARER JUBILARER I år blev følgende jubilæer markeret på repræsentantskabsmødet Alle jubilarer fik overrakt en vingave 5 års jubilæum 10 års jubilæum Johnny Eriksen, afd. 9 og Ernst Kaanbjerg, afd. 14 Morten Pedersen, afd. 6 var forhindret i at deltage så afd.formanden lovede at tage gaven med hjem 20 års jubilæum 25 års jubilæum Lars Hansen, afd. 15. Ved en beklagelig fejl var Lars jubilæum blevet overset ved mødet. Fejlen er efterfølgende rettet Kaj Nielsen, afd. 13 > 7

8 ÅRETS AFDELING Årets afdeling Årets afdeling blev afdeling 3, Helge Rodes Vej med følgende begrundelse: Afdelingen har netop gennemført en større renovering. Her har afdelingsbestyrelsen ydet en stor indsats. Både beboerne og afdelingsbestyrelsen deltager i de møder der indkaldes til, både de traditionelle møder og de mere festlige tiltag. Afdelingsbestyrelsen arbejder meget på at beboerne skal føle sig godt tilpas i afdelingen i forhold til bomiljøet. Afdelingen har gennem flere år moderniseret bebyggelsen, som nu fremstår med gode almene familieboliger, hvor der nu kun mangler nogle tekniske opgraderinger for at boligerne er fremtidssikret. Bestyrelsen vil derfor gerne påskønne og støtte det arbejde der gøres i afdelingen. Voxpop Mogens Vindbjerg, kommunikationsrådgiver for Boligkontoret Århus, er med for første gang På repræsentantskabsmødet den 28. september 2009 spurgte vi nogle deltagere om, hvordan det var at være med til mødet, og hvad de fik ud af det Det var en spændende og god debat til mødet. Debatten om råderet, som kom pga. at forslag fra råderetsudvalget, var især interessant. Det var sjovt at høre de grupper, som repræsenterede hver sin pol i debatten. Den ene gruppe fokuserede på begrænsninger og reguleringer den anden på mulighederne og troen på, at det med tiden vil regulere sig selv uden regler. Generelt fik jeg en god indsigt i, hvordan en flig af beboerdemokratiet fungerer, og det kan jeg naturligvis bruge i mit arbejde i administrationen Foreningens vandrepokal Årets afdeling tildeles hvert år på repræsentantskabsmødet. Pokalen, der tilbageleveres efter et år, indgraveres med afdelingens navn. 8

9 Råderetten i anvendelse I afd. 12 i Hinnerup bor Elin og Svend Aage Frandsen et ægtepar, som har givet deres lejlighed en komplet make-over og har renoveret den fra ende til anden. Redaktionen har været på besøg. Af Kathrine Lau Det er tydeligt for enhver, at netop denne lejlighed ikke er som de andre lejligheder i afd. 12. Man bydes velkommen i entreen, som er lys og indbydende - dette skyldes jo nok, at alle de gamle brune døre er skiftet ud med hvide nye, og at alle gamle karme og lister også er skiftet ud. Parret har fået afhøvlet alle gulvene i lejligheden, og de gamle mindre kønne indbyggede skabe, er nu kamufleret af nye smarte skabe. Foruden dette har parret desuden fået lavet nyt badeværelse, nyt køkken, og fået hævet altanen. Det er dog kun badeværelset og komfuret i køkkenet som er finansieret via den frie råderet, resten er betalt af egen lomme. På trods af at parret selv har ofret en del penge på at renovere lejligheden, opfatter de det ikke selv som en stor udgift i forhold til hvad de har fået for pengene. Huslejestigningen er omtrent 500 kroner om måneden i de næste 10 år, så falder huslejen igen, det betyder ikke så meget for os, huslejen er jo billig i forvejen. De har fået et sted at være, lige efter deres hoved, og skal tilbringe mange år endnu i denne lejlighed. Som Elin tilføjer med et glimt i øjet så skal vi først herfra når vi skal bæres ud. Det rygtes i afd. 12 at Elin og Svend Aages lejlighed er ganske speciel, således er der vistnok også en enkelt beboer som står på ventelisten men kun til deres lejlighed. I hele renoveringsforløbet har samarbejdet med VesterBo har været fortrinligt, og der har ikke været de mindste problemer, parret har fået tilladelse til at foretage alle de ændringer i lejligheden som de har søgt om. Efter at have været husejere i en del år, vendte parret for ca. halvandet år siden tilbage til afd. 12 for at tilbringe alderdommen. Elin og Svend Aage har tidligere boet i afdelingen - det var tilbage i 1970`erne. 9

10 ANMELDELSE Åbn bogen og få Udsyn og indblik Anmeldelse af bogen Udsyn og indblik Almen arkitektur i Århus gennem 100 år Af Berit Jørgensen Hver 4. Århusianer bor i almen bolig, og Århus har almene boliger. Her ses et lille udpluk af almene boliger 10

11 Jeg har lige oplevet en bog! Igennem den sidste uges ledige aftener har jeg fordybet mig i en stor bog, som har bragt mig rundt omkring i min dejlige by, Århus. Ikke på må og få, men til 17 forskellige byggerier og boligområder med hver sit særpræg og én ting til fælles: det er almene boliger, hvor helt almindelige mennesker bor til leje. De er udvalgt af bogens redaktion og udmærker sig ved at være arkitektoniske pletskud. Bogen blev udgivet i slutningen af september i år som en markering af 100 års jubilæet af den efterhånden meget omtalte Landsudstillingen Udgivelsesdagen var lige netop dagen før Arkitekturens Dag den 1. oktober, så det var en dag med ekstra relevans i forhold til bogens emne. Fra grå mus til stor gave Jeg havde længe været klar over, at denne bog var på vej. Og nu må jeg med skam indrømme, at jeg ikke havde forventet noget særligt af sådan en udgivelse. Jeg har tænkt: Det er da en meget god ide, at boligforeningerne i Århus bruger ressourcer på sådan noget, men det bliver sikkert på det jævne, på det jævne. Initiativer i boligforeninger har det nemlig med at falde i ét med tapetet eller ikke blive bemærket af særlig mange, uanset hvor gode intentionerne er og hvor fantastisk en ide det er. Sådan er det ikke med denne bog! Den er en gave til os beboere, som bor alment. En gave til dem, der kan lide superflotte fotos med sans for stemninger, som fx en parkeret scooter, et rødt sadeltag mod efterårsblå himmel og et højhus svævende i disen. En gave til dem, som kan og tør lade sig indfange i et lille litterært univers med sjove og tankevækkende krydsreferencer fx farven rød, en cykel, en stor næse og kvinder, som kigger. En gave til dem, som interesserer sig for arkitektur og skønne beskrivelser af byggeri, dets område og historie, som fx Møllevangens helstøbte arkitektoniske udtryk trods et afsæt i 50 erne med krigens knaphed på materialer og økonomisk smalhans (s. 94). En gave til sofabordet i det stilbevidste hjem, hvor man skødesløst flasher lækre magasiner og udgivelser. Med andre ord, kan det her være årets mandelgave eller julegaveide. Giver man sig tid til at opleve bogen, bliver der spillet på så mange forskellige tangenter, at det skulle være underligt, hvis man ikke lader sig indfange af mindst én af dem. Noget for øjnene Jeg begyndte med at bladre i bogen, som indeholder en mængde flotte billeder af fotografen Anders Bach. Alene billederne er en oplevelse, som jeg kan kigge på igen og igen og jeg blev da også ved med bare at bladre i nogle dage, da bogens store format på 30 x 30 cm, fik mig til at vente lidt med læsningen. Jeg tog mig selv i flere gange at tænke i retningen af gad vide om fotografen lige har sat den scooter dér selv, hængt dét tøj i flotte nuancer op dér eller fået den dame til at stå lige dér?. Jeg ved det ikke, men billederne er utroligt vellykkede, og jeg føler mig både som en voyeur og som beboeren, der lige blev fanget i fotografens linse. Noget for ørerne og frit spil for fantasien Så havde jeg et par timer en aften, hvor jeg læste alle 17 små vignettekster, skrevet af forfatteren Louis Jensen. Og hov, hvor kom de lige fra!? Pudsige, eller rettere pudseløjerlige tekster, som hænger sammen og så alligevel ikke. De underbygger billederne, så oplevelsen af liv forankres og tilknyttes de forskellige boligområder. Teksterne virker alt andet end tilfældige. De er skrevet til bogen, til sammenhængen, til det enkelte område. Igen får jeg oplevelsen af utroligt nærvær. Har forfatteren virkelig stået dér > 11

12 > og set det, eller kender han nogen, som har fortalt ham det? Teksterne er ganske overkommelige at læse også for dem som ikke er vant til at læse. Og så er de i øvrigt sjove og godt fundet på! Spændsstige kurver og flot grafik Og som nævnt er der også beskrivelser af arkitektur, boligområde og historie, skrevet af vores stadsarkitekt Gøsta Knudsen. De er lidt mere teksttunge, men stadig meget læsbare, så dem indtog jeg også i samlet flok, en lørdag eftermiddag på sofaen. Igen hensættes jeg til boligernes liv og hæfter mig ved de små sammenligninger mellem nutid, og den tid de blev bygget i. I det hele taget kommer 50 erne til at virke som en sprudlende tid, der trods knappe ressourcer havde liv og glade dage. Ikke mindst pga. alle de børn, som flankerede gadebilledet, opgangene og boligområderne, og som på den måde udgjorde et stærkt kit i de almene boligers fællesskab. I de mere faktuelle beskrivelser kommer der også små sproglige overraskelser, som jeg som uddannet litterat og sprogmenneske er nødt til at kommentere på. Som eksempel skal nævnes Præsteager, hvor udeområderne åbenbart kan tilføre andet end frisk luft: Her er der med spændstigt kurvede hække, inspireret af Dolly Parton, skabt små private haver (s. 73). Bogen er grafisk tilrettelagt af Kenn Hoff Lassen, som på smukkeste vis giver plads til bogens tre bærende elementer (billeder, prosa og fakta), så de hverken overdøver hinanden eller forklejnes. Siderne virker ikke sammenmaste, men er simpelthen en fryd for øjet ligesom billederne i sig selv er det. Uanset hvor flot et billede er, kan oplevelsen af det blive ødelagt af en grafiker, som ikke har sans for opsætningen. Derfor må Kenn Hoff Lassen nævnes som en af dem, der er med til at denne bog faktisk giver én en på opleveren. Og for dette blads læsere skal det nævnes, at det også er ham, som har lavet skabelonen til den grafiske opsætning til dette blad. 30 cm og flot! Skal jeg endelig sige noget knapt så positivt, så må det være, at bogen går fuldstændig hen over de problematiske boligområder. Ikke et ord om fx Gellerup eller Fjældevænget. Men dette argumenteres der for i forordet. Disse steder udgør nemlig kun 15 % af de samlede almene boliger, og som oftest er det kun dem, som nævnes i medierne. Så med denne bog, lærer vi de 85 % andre og mere stille områder at kende. Med tiden kan man måske lave en tilsvarende bog om problemområderne, men hvor man viser den gode side af de 15 % - for dér er garanteret også stemninger og detaljer som både fotograf og forfatter kan indfange. Det kan måske hjælpe den slags områder til at genvinde æren og få fælles fodslag i en endnu ukendt fremtid. Måske kan sådan en bog være med til at beboerne bliver stolte af det sted, de bor. Og få flere til at passe endnu bedre på det. Jeg kunne da i hvert fald som almen beboer mærke en vis stolthed den dag, jeg fandt bogen i Aros-shoppen, da jeg var på kunstmuseet i en anden anledning. Bogen stod dér på hylden. Med side op og side ned om almene boliger, som et udtryk for liv også mit. Tag selv ned og se. Den står prangende med sine 30 cm. Blandt de flotteste kunstneriske værker. Og dér kan den sagtens være bekendt at stå! 12

13 Afdelingsmøder 2010 Her bringer vi en samlet oversigt over afdelingsmøderne, der i samtlige afdelinger afholdes i januar måned. Indkaldelse, dagsorden og andet materiale til møderne udsendes senere til hver enkelt lejlighed. Samtidig med indkaldelsen vil der blive angivet frist for indlevering af eventuelle forslag, der ønskes behandlet på mødet. Notér datoen i din kalender, mød op og vær med til at forme din afdeling. AFD DATO KL STED Selskabslokalet, Chr. Molbechs Vej Selskabslokalet, Helge Rodes Vej Koldkærgård, Udkærsvej Koldkærgård, Udkærsvej viby Bibliotek, Skanderborgvej Koldkærgård, Udkærsvej Stakladen, Nordre Ringgade Statsbo administrationsbygning Hotel La Tour, Randersvej brogården Fælleshuset, Rydevænget brogården Fælleshuset, Skelagervej Fælleshuset, Jægergårdsgade Fælleshuset, Jægergårdsgade Fælleslokalet, Fredensgade 1, kld Fælleslokalet, Virupvej 61 D Fælleshuset, Hjelmagerparken Fælleshuset, Mosevænget Fælleslokalet, Rydevænget Fælleshuset, Vistoftparken Fælleshuset, Vistoftparken Fælleshuset, Skelagervej Fælleslokalet, Fredensgade 1, kld Inside, Hammel Fælleshuset, Ranunkelvej 99 OBS! Hvis du har planer om at stille forslag på dit afdelingsmøde, skal du være opmærksom på de nye vedtægtsregler, der betyder at forslag skal væreafleveret på foreningens administration Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 senest 2 uger før mødet 13

14 Større lokal tryghed Gennem frivillig indsats Iført deres karakteristiske gule jakker og altid i grupper på tre m/k, er Natteravnene gennem de sidste 11 år efterhånden blevet et velkendt syn landet over. Siden de første lokalforeninger blev stiftet i 1998, er tallet idag vokset til 233 med ca frivillige. Natteravnenes vision er at skabe større tryghed, livsglæde og integration, og være med til at gøre lokalområderne til et endnu bedre sted at færdes for alle - de unge såvel som ældre. Af Claus Kold Sørensen Foto: Per Wied Andersen Ikke opsøgende, men meget nærværende Natteravnene søger udelukkende at være til stede og skabe tryghed og livsglæde i de lokalområder, hvor de har etableret sig. De er til stede i det offentlige rum og står til rådighed for at lytte til og hjælpe de unge, som måtte have brug for det. På denne måde kan Natteravnenes frivillige indsats involvere alt fra ren og skær hyggesnak til assistance i forbindelse med større personlige problemer, som naturligt henvises til professionel hjælp. Hovedsageligt foregår al dialog på de unges initiativ, og det er en gylden regel, at Natteravnene tilkalder hjælp i forbindelse med alvorlige konflikter og aldrig selv griber ind. Således er Natteravnene på ingen måder lovens forlængede arm eller socialarbejdere, men derimod udelukkende en tryghedsskabende og omsorgsfuld faktor i de områder, hvor de færdes. Tre aktive Natteravne på tur i Frydenlund / Møllevangen hvordan unge i stigende grad føler sig utrygge ved at færdes ude. En på alle måder bekymrende tendens, der synes at understrege vigtigheden af frivillige voksne, som ønsker at tage aktiv del i at skabe et trygt lokalmiljø, hvor de unge bekymringsfrit kan færdes ude. Men heldigvis skyldes utrygheden mere pressens behandling af enkeltstående situationer end af det billede, som Natteravnene eller andre, som færdes i et offentlige rum, kan genkende. Så Natteravnene bidrager dobbelt til at afdramatisere påstandene samtidig med, at de skaber en god og Tryghed gennem frivilligt arbejde På baggrund af en undersøgelse, finansieret af TrygFonden, bragte flere medier i oktober måned historien om, 14

15 tryg stemning i dag, aften og nattelivet, og den positive respons fra de unge landet over, har heller ikke været til at tage fejl af. En god oplevelse at være Natteravn Ann Dorte Andersen er formand i Natteravneforeningen, der går ture i området omkring Frydenlund/Møllevangen. Hun fortæller at: Det at være en Natteravn er en dejlig oplevelse, blandt andet på grund af de oplevelser vi har med de unge, som vi møder, når vi går rundt i området. De er søde og rare, og kommer meget gerne hen og snakker med os. Andre beboere oplever det som en tryghed, at vi går rundt i området. Vi vil selvfølgelig altid gerne have flere med og jeg vil varmt opfordre andre til komme og prøve en uforpligtende tur som Natteravn. I Århusområdet er der udover Frydenlund/Møllevangen, Natteravneforeninger i Bispehaven, Trige og Tilst. Yderligere er der planer om at starte en lokalforening i Herredsvang i foråret 2010 og flere andre lokalområder har vist interesse for ideen. Nye frivillige er altid velkomne, og Landssekretariatet er altid, behjælpelig med at komme i gang. En meningsfuld, fleksibel og social aktivitet De, som vælger at blive Natteravne, er voksne m/k er fra ca. 20 til 95 år med vidt forskellige baggrunde, men med det til fælles, at de ønsker at øge trygheden og være behjælpelige overfor børn og unge i deres lokalområde. Alle ansvarlige voksne med et ønske om at fremstå som gode rollemodeller kan deltage. Det eneste krav er, at man 5-10 gange om året, i et år eller to, efter eget valg, tager sig tid til at gå en tur på 2-4 timer i fællesskab med to andre Natteravne efter et kort introduktionsforløb eller blot en uforpligtende prøvetur. Navnet til trods, er Natteravnene også på gaden i eftermiddags- og aftentimer. Der er derfor heller ingen krav om, at man skal ud at gå sent om aftenen eller om natten eller i weekends, da der også er mulighed for at være med på tidligere ture. At være Natteravn giver netværk samtidig med at det er lærerigt og byder på den motion de fleste har brug for. Foruden det sociale samvær med andre Natteravne i forbindelse med gåture og andre arrangementer, er Natteravnenes indsats også med til at bygge bro mellem generationer og kulturer i lokalområdet. At være Natteravn er en unik mulighed for at møde og lære de lokale børn og unge at kende samtidig med, at man medvirker til at skabe et tryggere lokalmiljø. For mere information om at blive frivillig eller om nærmeste lokalforening kan Natteravnene besøges online på eller pr. telefon på Nye digitale muligheder på vej På opfordring videreformidler jeg her information fra Antenneforeningen Aarhus. Spørgsmål, mv. skal derfor rettes til Antenneforeningen Aarhus Af Mogens Bøgh Vindbjerg Antenneforeningen Aarhus har indgået en aftale med Stofa, der giver dig nye digitale muligheder med tv, internet og telefoni. Aftalen er baseret på en samlet aftale for alle antenneforeningens medlemmer. Det gør også at aftalen kun giver en mindre stigning i abonnementet for Og hvis man udnytter flere af de nye muligheder i aftalen vil besparelserne overstige stigningen i abonnementet. De nye muligheder 1. Digitale tv-signaler til alle husstandens tv-apparater. Det giver en knivskarp billedkvalitet i forhold til det gamle analoge signal. Det kræver dog, at husstanden har et tv-apparat med indbygget DVB-C modtager eller en digital dekoder, fx Zaptor HD-kanaler: DR HD + en kanal mere ( besluttes senere). Du får de to HD-kanaler uanset om du har abonnement på basispakken eller storpakken. Igen er det en forudsætningen, at husstanden har et tv-apparat med indbygget DVB-C modtager eller en digital dekoder med MPEG 4, fx Zaptor. 3. StofaNet bredbåndsforbindelse (256k) etableres uden omkostninger og uden abonnementsbetaling. Hvis du har eller vil have en hurtigere internetforbindelse får du 10 % rabat på abonnementsafgiften. 4. IP-telefoni altså telefon uden abonnementsafgift. Det betyder, at du kun skal betale for samtaler. Der er dog en oprettelsesafgift på 199 kr. 5. Zaptorkort. Du får 50 % rabat på Zaptorkortafgiften, hvis du har eller ønsker at få en Zaptorboks. Boksen giver dig bl.a. mulighed for individuelt pakkevalg som BlandSelv, Temapakker, Premiumpakker, DR 0 (DRs egenproduktioner udsendt den seneste måned) og en Start/forfra-funktion. De digitale tv-signaler er allerede gået i luften. Men herudover træder de øvrige elementer først i kraft 1. april

16 Oversigt over varmeforbrug 2008/2009 Af Carl Danielsen Fyringssæsonen 2008/2009 var med et graddagtal på % koldere end året før hvor tallet var 2157, men var dog mildere end et normalår. 2007/ /09 Udgift i kr. pr. Afd. Forbrug MWH Forbrug MWH m 2 bolig 1-2 Molbechs Vej Helge Rodes Vej Hammershusvej Hammershusvej Kongsvang Nydamsparken Reginehøj Frydenlund Lindholmparken Nørreskovvej, Hinnerup Rydevænget Nørreskovvej, Hinnerup Skelagervej Hallssti Istedgade Fredensgade, Hinnerup virupvej Hjelmagerparken Mosevænget, Hammel Torpe- ogkappelvænget Kløverparken Sabro Skejbyparken østergade, Hinnerup Ranunkelvej, Sabro Varmeregnskabsperioden er 1. maj til 30. april bortset fra afdeling 20. Her er perioden 1. juli til 30. juni. Det skal bemærkes, at varmeprisen blev nedsat betydeligt pr. 1/ på grund af det store overskud hos Århus kommune. Overskuddet afvikles over 4 år. Der bliver således ikke tale om en tilbagebetaling direkte til en enkelte lejer. Det skyldes den store udgift til udarbejdelsen af nye varmeregnskaber. Boligkontoret modtog de fleste varmeregnskaber i slutningen af juli eller i august. Det betød, at de fleste tilbagebetalinger/efterbetalinger først kom på lejen for september. 16

17 MINDEORD Holger Behrendt, Reginehøj, afd. 9 Den 17. august modtog vi meddelelsen om at vor mangeårige kollega Holger Behrendt var død. Umiddelbart før sommerferien var vi mødtes i foreningens Seniorklub og Holger var, trods problemer med sukkersyge, som altid i godt humør, og det var derfor chokerende at høre at han ikke var mere. Holger var en særdeles aktiv beboer. Han flyttede ind på Reginehøj straks byggeriet stod færdigt og i 1974 blev han indvalgt i afdelingsbestyrelsen. På afdelingsmødet i 1980 valgtes han som afdelingsformand, en post som han med flid og stort engagement bestred indtil I afdelingen interesserede han sig for alle emner der rørte sig. Stor bevågenhed havde alt, der drejede sig om forbedring af beboernes muligheder for den daglige brug af faciliteter og område. Således indretning af vaskerierne, legepladsen, som han med stolthed omtalte som nordbyens flotteste, og indretningen af udearealerne med bla. etablering af den store grill. Klart huskes også hans kamp for at bevare nærbutik, engagement i sommerfester og samarbejde med børneinstitutionen. For alle, der igennem de mange år har mødt Holger i boligforeningsarbejdet, såvel på Reginehøj som i VesterBo repræsentantskab, står tilbage erindringen om en venlig og engageret kollega. Ruddy Jensen Preben D Jensen, Kongsvang, afd. 6 Den 22. september 2009 blev Preben D. Jensen også kendt som Preben Post bisat fra Fredenskirken i Viby. Preben var i 9 år afdelingsformand i afdeling 6, Kongsvang (Uffesvej/Rosenvangsalle), men nåede i alt 24 år i afdelingsbestyrelsen inden han i 1995 trak sig tilbage. Preben blev afdelingsformand samme år som jeg blev valgt til afdelingsbestyrelsen. Jeg oplevede ham som en rigtig formand, som havde fingeren i jorden og kendte beboernes ønsker og krav. Han var altid klar med en bemærkning, når man traf ham i afdelingen, og altid parat til en snak om stort og småt. Preben kunne snakke med alle både når der skulle uddeles skideballer eller nogen havde behov for et godt råd. Preben var også klar til at tage kampen op for afdelingen. På et tidspunkt ville den kendte byggematador Kurt Thorsen opføre endnu en højhusblok på Chr.X s vej. Via Prebens personlige kontakt på borgmester-kontoret fik afdelingsbestyrelsen mulighed for indsigt i sagen, teknisk udvalg blev hidkaldt og Kurt Thorsens byggeplaner stoppet. En spændende tid med Preben i centrum af begivenhederne. Et engageret menneske med en stor personlighed er ikke længere blandt os. Robert Thorsen LÆSERBREV MISforståelser Her i Vistoftparken, bor vi i 50 rare rækkehuse, hvor der er grønt og dejligt også for dyrene. Mange omkring os har hund og mange, som bor i parcelhuse rundt om vores lille boligforening, har søde katte, der løber uden for vore vinduer. Vi deler Vistoftparken med en anden boligforening, som gerne må holde kat også udendørs, så deres katte har vi også megen fornøjelse af. Men her i vores afd. 23 er reglementet for dyrehold således, at det ikke er lovligt at have katte, der løber ude! Argumenterne er bl.a. at de efterlader høm-hømmer i sandkasser og haver og at de kan løbe ind i lejligheder, hvor dørene står åbne. Dette reglement er bare ikke tydeligt for kattene fra de omkringliggende parcelhuse og boligforeninger så gæt hvad de gør! Retfærdigvis skal det nævnes, at reglementet i afd. 23 tillader at holde kat indendørs og at man må have dem i snor udendørs men dette, mener jeg, strider så meget imod kattens natur, at jeg ikke vil byde dyret disse vilkår. Desuden ville det også være meget besværligt at holde en kat inde om sommeren med åben terrassedør. Min datter og jeg boede før i parcelhus, hvor vi altid har haft katte. Vi elsker katte og taler tit om, hvor meget vi savner en kat i vores hus. Jeg mener virkelig, at denne regel må være en stor MISforståelse og at den ikke høre hjemme her i vores afdeling pga. ovenstående forhold. Derfor vil jeg forsøge at få den afskaffet til afstemning ved næste generalforsamling, så alle os katteelskere, på lige fod med andre, der holder af andre dyr, kan have glæde af det dyr, vi bedst kan lide også her i vores skønne afd. 23, hvor vi ellers stortrives. Jeg håber til den tid at få opbakning fra mine medbeboere i afd. 23. Med stor MISfornøjelse, Merete Rasmussen, Vistoftparken, Sabro. 17

18 Nyt fra afdelingerne Beboerundersøgelse i afd. 4 Charlottehøj Afd. 4, Charlottehøj VesterBo afd. 4 havde i august 2009 sat i en tilfredshedsundersøgelse i gang. Nu er svarene indløbet, og bestyrelsen takker for jeres ulejlighed med at udfylde og aflevere skemaerne. Der blev omdelt 140 skemaer og 38 husstande har svaret svarende til 27 %. Vi har sammenfattet de indkomne besvarelser og indsat tallene i et skema. Øverst kan ses hvordan den aldersmæssige fordeling er blandt de indkomne besvarelser. I kolonne 1 9 er markeret antal tilkendegivelser for hhv. meget tilfreds/tilfreds/neutral osv. medens kolonne 10 til 16 viser noget om deltagelse i de forskellige aktiviteter. meget af familier og børn. Savne små ugenerte nicher, hvor man kan ligge med en bog uden at være midt i en børneleg. En ønsker flere vaskemaskiner. Ud af 9 utilfredse beboere deltager de 6 ikke i beboermøderne, hvorfor de jo heller ikke får diskuteret deres utilfredshed i rette forum. Vi siger tak for hjælpen. Med venlig hilsen Bestyrelsen i afd. 4 På bagsiden af skemaet var der plads til kommentarer, og vi bringer dem lidt forkortet: Opgangen er meget lydt, ville det hjælpe at hænge billeder op. Ingen behov for afdelingens aktiviteter, dejligt for dem der har. Er rigtig glad for de gode udendørs muligheder: stor plæne, petanque, grill og legeplads. Det betyder meget. Større grillfest mere festlig end den nuværende i stedet for sommerudflugten. Tilbyder hjælp. Grill faciliteter elendige, køb de ting beboerne ønsker at bruge. Flere sociale arrangementer: mad spil etc. Mere privatliv og hygge med bevoksning og afskærmning af grill området. Støjgener fra opgangen, grimme og slidte gulve. Her er dejligt, tak til Allan og Vita som hver især gør en god og stor forskel. Føler det er et offentlig område som bruges af alle på Charlottehøj, legetøj smides overalt, der parkeres på brandveje. Er meget tilfreds med vores varmemester Allan, flink og hjælpsom. Flot med udvidelsen af Basket-banen Rigtigt fint med beboer aktiviteter, de er familieorienterede, og der er jeg ikke i målgruppen, men savner noget til min målgruppe. Haveanlægget fint og bruges 18

19 Nyt fra afdelingerne Ændringer - fest og pligter Afd. 10, Frydenlund Ja, så er sommeren igen ovre, og efteråret er kommet til. Året for bestyrelsen har været noget turbulent. Som I sikkert ved, kom der to nye medlemmer i bestyrelsen til vores afdelingsmøde i januar, hvilket betød en del oplæring. Men et par gode friske fyre, må man sige. Kenneth har dog for nyligt valgt at trække sig fra bestyrelsen på grund af sit arbejde. Bestyrelsen vil hermed gerne sig Kenneth tak for hans arbejdsindsats i den tid han var i bestyrelsen, og vi ønsker ham et fortsat godt beboerskab i vores afdeling. I juni måned valgte vores næstformand Joan at forlade afdelingen, og i den forbindelse forsvandt der to medlemmer fra aktivitetsudvalget. Derfor blev begge vores nyvalgte suppleanter, Stefan og Denise draget ind i bestyrelsen. De havde prøvet at arbejde med ideen om et stort fælles jubilæum for alle afdelinger i Frydenlund, og havde en del møder med de andre bestyrelser, som efter en del tid meldte tilbage, at de ikke ønskede noget fælles jubilæum. Derfor har der ikke som lovet til mødet i januar, været en jubilæumsfest i år. Vi har dog stadigvæk det på afdelingsmødet godkendte budget, så mød op til afdelingsmødet til januar, og vær med til at finde ud af, hvordan de penge skal bruges til en jubilæumsdag i næste kalenderår. Sidst har bestyrelsen arbejdet ihærdigt med at få styr på vores trappeopgange, og det er ikke en nem sag. Vi havde hovedrengøring i august måned på Høgevej. Da alt for mange beboere ikke overholder deres trappevask, måtte vi allerede måneden efter etablere ekstern rengøring på en del trapper, hvilket jo indirekte betyder huslejestigning for den enkelte lejlighed. Det er bare ikke godt nok. Vi har alle valgt at bo alment. Og med dette følger der også forpligtelser, og i dette tilfælde gælder det så trappevasken. Og ikke kun det. Der er stadigvæk mange, som heller ikke kan finde ud af, at affaldet skal sorteres, og det kommer til at ses på vores udgifter. Der er brugt flere penge på renovation, end vi har sat af til det i regnskabet. Bestyrelsen håber at se både nye og gamle beboere til vores årlige møde til januar, vi kan her allerede løftet sløret for `AT DET BLIVER IKKE SOM DET PLEJER`. Rigtig godt efterår til alle. På vegne af bestyrelsen Heidi Bindløv, formand Afd. 13, Rydevænget Kongen af Rydevænget blev overrasket på sin egen jubilæumsdag! Af Hans Jørgen Krickhahn Kaj Nielsen, formand i afdeling 13, Rydevænget, blev helt imod sin egen planlægning overrasket af et overraskelses party arrangeret af afdelingsbestyrelsen. Der blev budt på godt til ganen og halsen, og Kaj så ud til at nyde i det i fulde drag på trods af sin uvidenhed. blev hædret med gaver som Kaj stolt fremviste til de hemmelige indbudte gæster. VesterBo ønsker en stor aktør i VesterBo s organisation tillykke med 25 års jubilæet. 25 års tro tjeneste i afdelingsbestyrelsen samt mange andre poster, blandt andet 6 år i organisationsbestyrelsen 19

20 Nyt fra afdelingerne Nyt fra Reginehøj Afd. 9, Reginehøj Djurs Sommerland Igen i år gik vores sommerudflugt til Djurs Sommerland og sædvanen tro blev det en stor succes. Der var ca. 185 tilmeldte, og vi fik en rigtig god dag, hvor vi var heldige med vejret. På gensyn igen næste år. Ny parkeringsplads Afdelingen har også anlagt en ny parkeringsplads ved Blok A. Der var ved at være trængt med pladser i denne ende af højen, og det var en forholdsvis nem måde at etablere disse 11 pladser på, da der jo kun var græsplæne. Skulle vi skabe flere pladser op langs med Reginehøjvej, ville det kræve lidt mere kreativ tænkning. Nye køkkener Så skulle køkkenrunden være færdig for denne omgang. Vi fik skiftet ca. 33 køkkener, det vil sige det var det antal, der var tilmeldt. Men af grunde, som i skrivende stund ikke er os bekendt, er der et køkken i overskud, da der er en som ikke skulle have køkken alligevel. Så skulle der være en, der ønsker et nyt stort køkken til 530 kr. mdr. kan man henvende sig til inspektør Chris Mikkelsen på Boligkontoret Århus. Ny aktivitet Afdelingen har startet en systue, hvor beboere som ønsker at lege med sådanne sysler kan komme og bruge de symaskiner, der er til rådighed, samt hygge sig sammen med andre beboere. Det foregår i Blok E gennem vaskehuset, hvor initiativtager Bente Andersen står for aktiviteten (se billede: Bente og hendes mand). I første omgang er der åbent mandag , tirsdag , onsdag , torsdag , og fredag De tider kan Bente så justere hvis det er nødvendigt. Det er muligt at lave kaffe og te i lokalet, men man skal selv medbringe bønner og lign. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Afd. 9 Reginehøj læsserbrev Læserbreve, indlæg og idéer efterlyses Er der efter din mening en artikel der bør skrives, eller en person der bør interviewes, vil redaktionen meget gerne høre fra dig, og så kan det være vi tager dit emne op. Du kan også bidrage med din egen artikel, et læserbrev, debatindlæg eller andet du mener er relevant for bladet. Skriv eller send dit indlæg til: VesterBo, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N, eller mail det til: Indlæg til næste blad som udkommer i april skal være os i hænde senest den 1. marts. 20

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 X Chris Cully bestyrelsesformand X Irene Madsen Graver næstformand X Lis Fræer Nielsen bestyrelsesmedlem X Villy Jensen bestyrelsesmedlem X

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121 Der var mødt 22 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Hans Andersen Fra administrationen: Charlotte

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere