(0,3 mio. kr. i 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(0,3 mio. kr. i 2013)"

Transkript

1 Aktstykke nr. 104 Folketinget Transportministeriet. København, den 22. maj a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013, om tilslutning til, at der i 2013 afsættes midler til følgende initiativer: Merudgifter til HyperCard (150,0 mio. kr. i 2013 VVM-undersøgelse af ny bane til Aalborg Lufthavn (2,0 mio. kr. i 2013 Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet (1,0 mio. kr. i 2013 til forberedende aktiviteter Pulje til forlodsovertagelser (7,5 mio. kr. i 2013 Forberedende arbejde til en ny Roskilde Fjord-bro ved Frederikssund (7,0 mio. kr. i 2013 En analyse af mulighederne for den fremtidige veterantogsdrift efter Signalprogrammets udrulning (1,0 mio. kr. i 2013 Initiativerne finansieres af Infrastrukturfonden. Samtidig anmodes om tilslutning til, at Vejdirektoratet i 2013 foretager udbud vedrørende skibsstødssikring af Limfjordsbroen. Endelig anmodes om tilslutning til følgende dispositioner: Vejdirektoratet igangsætter etablering af kørsel i nødspor på E45 ved Kolding (med en totaludgift på 39,5 mio. kr., heraf 20,0 mio. kr. i 2013 Vejdirektoratet igangsætter krydsombygning ved Klausdalsbrovej, Ring 4 (ved Ballerup (med en totaludgift på 35,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i 2013 Overførsel fra transportpuljerne til Vejdirektoratets projekt vedrørende dødsulykkesstatistik (2,4 mio. kr. i 2013 Overførsel fra transportpuljerne til Trafikstyrelsens kampagne mod højresvingsulykker (3,0 mio. kr. i 2013 Overførsel fra transportpuljerne til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers undersøgelse af natulykker (0,3 mio. kr. i 2013 Overførsel fra transportpuljerne til Trafikstyrelsens tilskudspulje vedr. fremme af veterantogskørsel (4,7 mio. kr. i BL000802

2 2 Tidligere reserverede midler til støjreducerende foranstaltninger omkring det eksisterende togserviceanlæg i Lindholm tilbageføres til Infrastrukturfonden (15,0 mio. kr. i 2013 b. Med Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er der bl.a. foretaget en disponering af ledige midler i Infrastrukturfonden og foretaget en udmøntning af puljerne på finansloven for 2013 til konkrete projekter. En række større projekter besluttet med aftalen er forelagt ved særskilte aktstykker. Med dette aktstykke søges om tilslutning til øvrige dele af aftalen, der skal iværksættes i 2013, og som ikke har hjemmel på finansloven for 2013 eller i bevillingsreglerne i øvrigt. For projekter og initiativer, der gennemføres over flere år, optages bevillinger efter 2013 på finanslovforslaget for Disponering af Infrastrukturfonden med aftalen af 21. marts 2013 Merudgifter til HyperCard ( Der er afsat 150,0 mio. kr. til at finansiere de øgede udgifter til forsøgsordningen HyperCard, idet ordningen har været en stor succes og de hidtil afsatte midler på finansloven ikke slår til. VVM-undersøgelse af ny bane til Aalborg Lufthavn ( Der er afsat 276,0 mio. kr. til etablering af en ny 3 km lang stikbane fra Lindholm til Aalborg Lufthavn, herunder 8,0 mio. kr. til gennemførelse af en VVM-undersøgelse for projektet i perioden Af de 8,0 mio. kr. afholdes 2,0 mio. kr. i Når VVM-undersøgelsen foreligger, udarbejdes forslag til anlægslov. Der er tidligere reserveret 15,0 mio. kr. til at etablere støjreducerende foranstaltninger omkring det eksisterende togserviceanlæg i Lindholm ved Aalborg. Disse midler tilbageføres fra Banedanmark ( til Infrastrukturfonden og indgår dermed i finansieringen af projektet. Togserviceanlægget kan med anlæg af den nye stikbane flyttes til et egnet sted omkring lufthavnen. Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet ( Der er oprettet en pulje på 100,0 mio. kr. til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet, hvor staten betaler op til 50 pct. og ansøgerkommunen minimum 50 pct. af projektomkostningerne. Der afsættes 1,0 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. i lønudgifter, i 2013 til Vejdirektoratet til gennemførelse af en ansøgningsrunde i kommunerne med henblik på en konkret udmøntning af puljen. Pulje til forlodsovertagelser ( og Der er oprettet en pulje på 80,0 mio. kr. til forlodsovertagelser af ejendomme mv. langs undersøgte linjeføringer for en række vejprojekter, der på nuværende tidspunkt ikke er midler i Infrastrukturfonden til at igangsætte. Der afsættes 5,0 mio. kr. i puljen ( i 2013 og 2,5 mio. kr. til forberedelse ( i Ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund ( og Det er besluttet, at der skal etableres en ny sydlig fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund, og at denne skal søges finansieret dels ved brugerbetaling på den ny fjordforbindelse, og dels ved hjælp af et statsligt bidrag indenfor en ramme på 425,0 mio. kr., der afsættes fra Infrastrukturfonden.

3 3 Der afsættes i alt 7,0 mio. kr. i 2013 til Vejdirektoratets forberedelse af projektet., heraf 2,1 mio. kr. til lønudgifter, som finansieres indenfor rammen på 425,0 mio. kr. Transportministeriet vil sammen med Finansministeriet udarbejde forslag til den konkrete organiserings- og finansieringsmodel med henblik på forberedelse af en anlægslov. Signalløsning for veterantog ( Der er afsat 1,0 mio. kr. til, at Banedanmark udarbejder en analyse af mulighederne for den fremtidige veterantogsdrift efter Signalprogrammets udrulning. Udbud af arbejder vedr. skibsstødssikring af Limfjordsbroen Der er afsat 252,0 mio. kr. (2013-priser til skibsstødssikring af Aggersundbroen, Sallingsundbroen, Limfjordsbroen og Svendborgsundsbroen. Midlerne indbudgetteres på forslag til finanslov for Vejdirektoratet udbyder imidlertid arbejderne vedr. Limfjordsbroen allerede i efteråret Med dette aktstykke gives hjemmel til dette. Såfremt projektet viser sig at være over forelæggelsesgrænsen, forelægges det for Finansudvalget på ny, inden der indgås kontrakter i Det samme gælder de øvrige skibsstødssikringer, som dog ikke udbydes før i Udmøntning af transportpuljer med aftalen af 21. marts 2013 Med aftalen udmøntes transportpuljer for 2013 til en række konkrete initiativer. Puljemidlerne overføres til de relevante konti i henhold til overførselsadgang på finansloven. For to projekter gælder, at projektets totaludgift ligger over forelæggelsesgrænsen for igangsætning af nye projekter, der udgør i alt 30,0 mio. kr. på Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbev., jf. særlig bevillingsbestemmelse på finansloven. Der søges derfor med dette aktstykke om hjemmel til, at Vejdirektoratet igangsætter og gennemfører følgende projekter: Kørsel i nødspor ved Kolding (E45 Fredericia-Kolding med en totaludgift 39,5 mio. kr., heraf 20,0 mio. kr. i 2013 ( De resterende 19,5 mio. kr. forventes afholdt i Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, Ring 4 (ved Ballerup, med en totaludgift på 35,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i 2013 ( Det forventede økonomiske afløb for de resterende midler er 3,2 mio. kr. i 2014, 26,7 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i Følgende projekter, som er besluttet med aftalen, udføres på konti, hvor der ikke er overførselsadgang, og der anmodes derfor om tilslutning til at overføre transportpuljemidler til disse konti: Udarbejdelse af dødsulykkesstatistik (2,4 mio. kr. i 2013, heraf 1,0 mio. kr. til lønudgifter, som Vejdirektoratet forestår ( Undersøgelse af natulykker (0,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,1 mio. kr. til lønudgifter, som Havarikommissionen for vejtrafikulykker forestår ( Kampagne mod højresvingsulykker (3,0 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. til lønudgifter, som Trafikstyrelsen forestår ( Pulje til fremme af veterantogskørsel (4,7 mio. kr., der afholdes på Trafikstyrelsens tilskudskonto ( Udgifter til ovenstående initiativer i 2013 kan specificeres på følgende under- og standardkonti: Transportpuljer (Anlægsbev.

4 4 45. Bedre trafiksikkerhed 51. Anlægsaktiver (anskaffelser -15, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev. 10. Almindelig virksomhed 18. Lønninger/personaleomkostninger 0,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0, Vejdirektoratet (Driftsbev. 10. Almindelig virksomhed (administration mv. 18. Lønninger/personaleomkostninger 1,1 19. Fradrag for anlægsløn -1,1 25. Transportpuljer 18. Lønninger/personaleomkostninger 4,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 6, Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev. 10. Anlæg og forberedelse 51. Anlægsaktiver (anskaffelser 2,0 50. Pulje til forlodsovertagelser 51. Anlægsaktiver (anskaffelser 5, Trafikstyrelsen (Driftsbev. 10. Almindelig virksomhed 18. Lønninger/personaleomkostninger 0,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger 2, Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121 (Reservationsbev. 10. Veterantog 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 4, HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126 (Reservationsbev. 10. HyperCard 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 150, Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112 (Statsvirksomhed 30. Forberedelse af anlægsprojekter 22. Andre ordinære driftsomkostninger 2, Banedanmark (tekstanm. 121 (Anlægsbev. 74. Transportpuljeprojekter 51. Anlægsaktiver (anskaffelser -15, Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev. 10. Banedanmarks Signalprogram 51. Anlægsaktiver (anskaffelser 1,0 c. Aktstykket forelægges nu for at udmønte Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013.

5 5 e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at følgende optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013: Udgift (mio. kr Transportpuljer (Anlægsbev. -15, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 0,3 (Driftsbev Vejdirektoratet (Driftsbev. 10, Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev. 7, Trafikstyrelsen (Driftsbev. 3, Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm ,7 (Reservationsbev HyperCard og Ungdomskort (tekstanm ,0 (Reservationsbev Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112 2,0 (Statsvirksomhed Banedanmark (tekstanm. 121 (Anlægsbev. -15, Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev. 1,0 Lønsumsloftet i 2013 forhøjes med 5,7 mio. på Vejdirektoratet, med 0,1 mio. kr. på Trafikstyrelsen og med 0,1 mio. kr. på Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Samtidig anmodes om tilslutning til, at Vejdirektoratet i 2013 foretager udbud vedrørende skibsstødssikring af Limfjordsbroen. Der anmodes endvidere om tilslutning til, at Vejdirektoratet igangsætter projekter vedr. kørsel i nødspor ved Kolding og krydsombygning ved Klausdalsbrovej i Ballerup. Endelig optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 anlægsskemaer for projekter vedr. kørsel i nødspor ved Kolding og krydsombygning ved Klausdalsbrovej i Ballerup. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 22. maj 2013 Til Finansudvalget. HENRIK DAM KRISTENSEN / Flemming Schiller

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Aktstykke nr. 69 Folketinget Afgjort den 11. april Transportministeriet. København, den 27. marts 2012.

Aktstykke nr. 69 Folketinget Afgjort den 11. april Transportministeriet. København, den 27. marts 2012. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2011-12 Afgjort den 11. april 2012 69 Transportministeriet. København, den 27. marts 2012. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af Aftale om Elektrificering

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Der overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer.

Der overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer. Aktstykke nr. 88 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. februar 2019 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 20. februar 2019. 88 a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet 28. Transportministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transportministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afgjort den 29. juni Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 29. juni Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 50 Folketinget 2018-19 Afgjort den 29. juni 2017 Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.11 2018. Transport-, Bygnings-

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

overføres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

overføres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2018-19 Afgjort den 4. april 2019 114 Kulturministeriet. København, den 27. marts 2019. a Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at opgaver hidtil varetaget

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Aktstykke nr. 83 Folketinget Afgjort den 19. april Finansministeriet. København, den 22. marts 2018.

Aktstykke nr. 83 Folketinget Afgjort den 19. april Finansministeriet. København, den 22. marts 2018. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2017-18 Afgjort den 19. april 2018 83 Finansministeriet. København, den 22. marts 2018. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Teknisk gennemgang af FFL19

Teknisk gennemgang af FFL19 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 217-18 TRU Alm.del Bilag 48 Offentligt Teknisk gennemgang af FFL19 3. september 218 Side 1 Bevillingsniveau FFL19, mio. kr. 3. 25.936 26.14 25.12 24.217 25. 4.328

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 28 Transportministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 28 Transportministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 28 Transportministeriet 28. Transportministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 28. Transportministeriet... 4 4 28. Transportministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016.

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16 Afgjort den 19. maj 2016 100 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 18. juni 2009 Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. 110 a. Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til følgende:

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til følgende: Aktstykke nr. 101 Folketinget 2017-18 Afgjort den 24. maj 2018 101 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 8. maj 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts Aktstykke nr. 102 Folketinget Finansudvalget Aktstk.

Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts Aktstykke nr. 102 Folketinget Finansudvalget Aktstk. Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 102 Offentligt Aktstykke nr. 102 Folketinget 2018-19 102 Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts 2019. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Teknisk gennemgang af FFL18

Teknisk gennemgang af FFL18 Finansudvalget 2016-17 L 216 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang af FFL18 31. august 2017 Side 1 Nye initiativer på FFL18 Nye Anlægsprojekter 195,8 mio. kr. til etablering af kørsel i nødspor på vestfynsk

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. Aktstykke nr. 135 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 135 Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. August 2019

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. August 2019 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker August 2019 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Denne vejledning indeholder retningslinjer for udformningen af it-aktstykker til Finansudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Vejdirektoratet. 1. Februar 2018 Topmøde 3.0 i Fredericia. Mette Bentzen Afdelingsleder Planlægning og myndighed (Middelfart)

Vejdirektoratet. 1. Februar 2018 Topmøde 3.0 i Fredericia. Mette Bentzen Afdelingsleder Planlægning og myndighed (Middelfart) Vejdirektoratet 1. Februar 2018 Topmøde 3.0 i Fredericia Mette Bentzen Afdelingsleder Planlægning og myndighed (Middelfart) Vejdirektoratet Statens veje Planlægning og igangværende projekter Trafikken

Læs mere

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009.

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009. Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 47 Finansministeriet. København, den 24. november 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Afgjort den 28. marts Justitsministeriet. København, den 19. marts Aktstykke nr. 106 Folketinget AA011345

Afgjort den 28. marts Justitsministeriet. København, den 19. marts Aktstykke nr. 106 Folketinget AA011345 Aktstykke nr. 106 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. marts 2019 106 Justitsministeriet. København, den 19. marts 2019. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: At der i regi af

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Forslag til finansloven for 2014

Forslag til finansloven for 2014 1 Forslag til finansloven for 2014 2 Forslag til finansloven for 2014 Denne publikation indeholder en præsentation af finanslovforslaget for 2014 på Transportministeriets område. Væsentlige ændringer i

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 36 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 36 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 36 Offentligt Aktstykke nr. 36 Folketinget 2017-18 36 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 28. november 2017. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2013

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 7 2. STATUS FOR TRÆK PÅ DEN CENTRALE ANLÆGSRESERVE...

Læs mere

Aktstykke nr. 147 Folketinget Finansministeriet. København, den 26. august 2014.

Aktstykke nr. 147 Folketinget Finansministeriet. København, den 26. august 2014. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2013-14 147 Finansministeriet. København, den 26. august 2014. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af Grunddataprogrammets

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 Aktstk. 54 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 Aktstk. 54 Offentligt Finansudvalget 2015-16 Aktstk. 54 Offentligt Aktstykke nr. 54 Folketinget 2015-16 54 Finansministeriet. København, den 30. november 2015. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning

Læs mere

Finansudvalget. Aktstk Offentligt

Finansudvalget. Aktstk Offentligt Finansudvalget Aktstk. 160 - Offentligt Finansudvalget Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 09-06-2009 a. Undervisningsministeriet anmoder

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven 1 Finanslov 2013 2 Finansloven for 2013 Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012: Der er med Aftale om finansloven for 2013

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Afgjort den 13. december Kulturministeriet. København, den 5. december Aktstykke nr. 59 Folketinget

Afgjort den 13. december Kulturministeriet. København, den 5. december Aktstykke nr. 59 Folketinget Aktstykke nr. 59 Folketinget 2018-19 Afgjort den 13. december 2018 Kulturministeriet. København, den 5. december 2018. 59 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen:

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen: Aktstykke nr. 11 Folketinget 2017-18 Afgjort den 29. juni 2017 Tidligere fortroligt aktstykke AA af 29.6 Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4.10 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet 28. Transportministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transportministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

brug af ny anlægsbudgettering

brug af ny anlægsbudgettering Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om brug af ny anlægsbudgettering

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018.

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018. Aktstykke nr. 72 Folketinget 2018-19 Afgjort den 7. juni 2018 Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni 2018. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018. 72 Skatteministeriet.

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016.

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2016-17 10 Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afhændelse af Kuglegården, matr.nr. 592

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transport- og Bygningsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transport- og Bygningsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 28. Transport- og Bygningsministeriet 28. Transport- og Bygningsministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Status for anlægs- og byggeprojekter

Status for anlægs- og byggeprojekter Status for anlægs- og byggeprojekter Transport- og Bygningsministeriet 2. halvår 2015 Status for anlægs- og byggeprojekter Transport- og Bygningsministeriet 2. halvår 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 8 2.

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transport- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transport- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 28. Transport- og Bygningsministeriet 28. Transport- og Bygningsministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transport- og Bygningsministeriet A.

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017

Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017 Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 147 Offentligt F i N AN SM i N i ST E R i ET Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017 August 2017 63 Mio. kr. 2017

Læs mere

Udvidelse af den fynske motorvej. Borgmesterforum Fyn

Udvidelse af den fynske motorvej. Borgmesterforum Fyn 1 Udvidelse af den fynske motorvej E20 er hele Danmarks hovedfærdselsåre E20 er en nøglestrækning i den danske infrastruktur. 90% af personbiltrafikken og stort set al lastbiltrafik passere over Fyn. De

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19.

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. 1 Afgjort den 17. august 2006. Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. oktober 2006 13 Trafik- og Energiministeriet.

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017.

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. Aktstykke nr. 84 Folketinget 2016-17 84 Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Teknisk Skole Silkeborg opfører

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 106 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 106 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2017-18 106 Erhvervsministeriet. København, den 14. maj 2018. a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Aktstykke nr. 37 Folketinget Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018.

Aktstykke nr. 37 Folketinget Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2018-19 37 Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for projektet

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december Aktstykke nr. 52 Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december Aktstykke nr. 52 Folketinget Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 52 Offentligt Aktstykke nr. 52 Folketinget 2018-19 52 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 2. maj Skatteministeriet. København, den 24. april 2019.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 2. maj Skatteministeriet. København, den 24. april 2019. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2018-19 Afgjort den 2. maj 2019 142 Skatteministeriet. København, den 24. april 2019. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til ved tekstanmærkning

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 89 Folketinget Afgjort den 19. april Undervisningsministeriet. København, den 10. april 2018.

Aktstykke nr. 89 Folketinget Afgjort den 19. april Undervisningsministeriet. København, den 10. april 2018. Aktstykke nr. 89 Folketinget 2017-18 Afgjort den 19. april 2018 89 Undervisningsministeriet. København, den 10. april 2018. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 16. oktober Aktstykke nr. 12 Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 16. oktober Aktstykke nr. 12 Folketinget Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 12 Offentligt Aktstykke nr. 12 Folketinget 2018-19 12 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 16. oktober 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Indledning. Reglerne i den foreliggende budgetvejledning gælder fra og med finansåret 2011.

Indledning. Reglerne i den foreliggende budgetvejledning gælder fra og med finansåret 2011. Indledning Indledning Budgetvejledningen indeholder de generelle regler for statsadministrationens disponering over de bevillinger, der er givet på de årlige bevillingslove mv. Herudover indeholder budgetvejledningen

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar Aktstykke nr. 75 Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar Aktstykke nr. 75 Folketinget Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 75 Offentligt Aktstykke nr. 75 Folketinget 2018-19 75 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar 2019. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere