Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 OM Godkendelse af projektforslag for central kraftvarmeforsyning af Tylstrup. NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen NÆVNETS AFGØRELSE Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. Energiklagenævnet har fra Aalborg Kommune den 23. april 2012 modtaget HMN Naturgas I/S klage af 10. april Klagen drejer sig om Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts Ved afgørelsen godkendte kommunen et projektforslag for central kraftvarmeforsyning af Tylstrup. HMN Naturgas I/S er repræsenteret af advokat Janus Skak Olufsen, Dahl Advokatfirma, (herefter klager). Aalborg Forsyning (Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne) (herefter Forsyningen), som er ansvarlig for projektforslaget, Aalborg Kommune samt Tylstrup Kraftvarmeværk, er under sagens behandling repræsenteret af advokat Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø. Sagens baggrund Forsyningen har udarbejdet et projektforslag for forsyning af Tylstrup med dels central kraftvarme fra Nordjyllandsværket (95 pct.) og dels overskudsvarme fra Aalborg Portland (5 pct.). Projektforslaget omfatter navnlig etablering af en transmissionsledning fra det centrale kulfyrede kraftvarmeværk, Nordjyllandsværket (herefter Nordjyllandsværket), til forsyning af det decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværk, Tylstrup Kraftvarmeværk (herefter Værket). Værket omstilles således fra decentral naturgasforsyning til central

2 kraftvarmeforsyning. Værkets eksisterende decentrale kraftvarmeanlæg bevares som spids- og reservelastanlæg. Forsyningen overtog pr. 1. februar 2006 ejerskabet og driften af Værket. Nordjyllandsværket er ejet af Vattenfall A/S. Klager er naturgasdistributør til Værket. Den påklagede afgørelse Af kommunens afgørelse af 16. marts 2012 fremgår bl.a. følgende: [ ] Høringsvar fra HMN Naturgas I/S I forbindelse med høring af projektet hos berørte parter har HMN Naturgas I/S den 1. november 2011 fremsendt bemærkninger til projektet. Side 2 af 21 Af HMN Naturgas I/S' høringssvar fremgår det, at HMN Naturgas I/S er enige i, at etablering af en transmissionsledning kan ske uden hensyntagen til områdeafgrænsningen, jf. 8 i projektbekendtgørelsen. Samtidig mener HMN Naturgas I/S dog, at projektet også skal vurderes efter reglerne om brændselsvalg i projektbekendtgørelsen. I det omfang, der er tale om overskudvarme fra såvel Aalborg Portland A/S og Nordjyllandsværket, vurderer HMN Naturgas I/S ikke, at projektet er i strid med projektbekendtgørelsens bestemmelser om brændselsvalg. Hvis der sker en udvidelse af den kulbaserede varmeproduktion fra Nordjyllandsværket, vurderer HMN Naturgas I/S dog, at et brændselsskift vil være i strid med reglerne i projektbekendtgørelsens 13 og 14, hvorefter kul ikke kan godkendes som brændsel. HMN Naturgas I/S har efterfølgende ved mail af 10. november 2011 oplyst, at der ikke er bemærkninger til de samfundsøkonomiske beregninger i projektet. Juridisk vurdering af høringssvaret fra HMN Naturgas I/S Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne har i forbindelse med behandlingen af projektforslaget fra Aalborg Forsyning, Varme for forsyning af Tylstrup med central kraftvarme fået foretaget en juridisk vurdering af de punkter, der rejses i høringssvaret fra HMN Naturgas I/S.

3 I forhold til spørgsmålet om brændsel, så vurderes det, at brændselsbindingen i projektbekendtgørelsens 13 og 14 ikke har betydning for Aalborg Kommunes vurdering af projektforslaget. Disse bestemmelser vedrører brændselsvalget i kollektive varmeforsyningsanlæg henholdsvis kraftvarmeanlæg. Spørgsmålet er i stedet, om projektforslaget tillige skal behandles efter projektbekendtgørelsens 15 som en ændring af brændselsvalget på det eksisterende decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk. Afgørende for besvarelse af dette spørgsmål er, om det er Nordjyllandsværket eller Tylstrup Kraftvarmeværk, som brændselsbindingen skal vurderes i forhold til. Hvis etableringen af transmissionsledningen fra Nordjyllandsværket skal godkendes under samme forudsætninger, som om der forelå en ændring af brændselsvalget på det eksisterende decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk i Tylstrup, vil dette udgøre en reel begrænsning af brændselsvalget på Nordjyllandsværket. Side 3 af 21 Nordjyllandsværket, hvis eleffekt overstiger tærskelværdien på 25 MW i varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 3, er imidlertid hverken omfattet af varmeforsyningsloven eller projektbekendtgørelsen. Godkendelseskravene i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen vurderes derfor heller ikke at danne hjemmel for begrænsninger i brændselsvalget på Nordjyllandsværket. Af vejledningen til projektbekendtgørelsen fremgår ligeledes udtrykkeligt, at brændselsvalget i de centrale kraftvarmeværker ikke reguleres i varmeforsyningsloven, men i elforsyningsloven. Det vurderes derfor, at etableringen af transmissionsledningen fra Nordjyllandsværket ikke kan sidestilles med en ændring af brændselsvalget på det eksisterende decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk i Tylstrup. En sådan anvendelse af projektbekendtgørelsens 15 vurderes at ville udgøre en reel begrænsning af brændselsvalget på det centrale kraftvarmeværk Nordjyllandsværket, som hverken har hjemmel i varmeforsyningsloven eller projektbekendtgørelsen. Uanset forholdet til elforsyningsloven er det et spørgsmål, om projektforslaget for Tylstrup overhovedet kan sidestilles med et brændselsskifte i lyset af Energiklagenævnets hidtidige praksis på området.

4 Energiklagenævnets afgørelse i en sag fra Hillerslev taler umiddelbart for, at projektet for Tylstrup ikke kan sidestilles med en ændring af brændselsvalget. Det skyldes, at projektet ligesom i Hillerslev-sagen ikke medfører en udvidelse af den eksisterende produktionskapacitet på det værk, hvorfra transmissionsledningen etableres. Energiklagenævnets afgørelse i Hillerslev-sagen blev efterfølgende indbragt for domstolene. Vestre Landsret stadfæstede Energiklagenævnets afgørelse i Hillerslev-sagen med henvisning til samme begrundelse, som Energiklagenævnet havde benyttet. I høringssvaret fra HMN Naturgas I/S henvises der til en afgørelse fra Energiklagenævnet i en sag fra Hadsund. Projektforslaget for Tylstrup adskiller sig dog på en række punkter fra sagen i Hadsund. I sagen vedrørende Hadsund vedrørte projektforslaget levering af varme fra et anlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. I denne sag vedrører projektforslaget levering af varme fra et anlæg, som ikke er omfattet af varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, idet Nordjyllandsværket er over 25 MW. Side 4 af 21 Endvidere lagde Energiklagenævnet i Hadsund-sagen også vægt på, at den biomassebaserede varme ville fortrænge naturgas i situationer, hvor det naturgasfyrede kraftvarmeværk selv var i stand til at levere varmen. Det samme gør sig ikke umiddelbart gældende for det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Tylstrup, da den fortsatte drift heraf som nævnt i projektforslaget forudsætter, at der investeres i en ny motor m.v. På baggrund af denne sammenligning af projektforslaget vedrørende Tylstrup med det projektforslag, som blev behandlet i Hadsund-sagen, vurderes det, at etableringen af transmissionsledningen til Tylstrup ikke kan sidestilles med et brændselsskifte, som er reguleret af projektbekendtgørelsens 15. Baggrund for godkendelse af projektforslag Projektforslaget fra Aalborg Forsyning, Varme for etablering forsyning med central kraftvarme til Tylstrup omfatter dels etablering af en transmissionsledning fra det eksisterende centrale kraftvarmeområde til Tylstrup, dels omstilling af den decentrale naturgasbaserede kraftvarmeforsyning i Tylstrup til forsyning med central kraftvarme.

5 Det fremgår af projektforslaget for forsyning af Tylstrup med central kraftvarme, at fortsat drift af det decentrale kraftvarmeværk vil kræve, at den eksisterende kraftvarmemotor udskiftes med en ny motor. Udskiftning af den eksisterende motor er omfattet af projektbekendtgørelsen, da det vil medføre en væsentlig forlængelse af anlæggets levetid. Aalborg Forsyning, Varme har derfor lavet samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger for henholdsvis udskiftning af den eksisterende motor og forsyning med central kraftvarme. Det eksisterende decentrale kraftvarmeværk bibeholdes som spids- og reservelastanlæg. Herudover stilles den eksisterende gasmotor til rådighed for elproduktion på markedet for regulerkraft, så længe den kan overholde kravene herfor. Side 5 af 21 De samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger viser, at der vil være en besparelse beregnet som en nuværdi over 20 år ved forsyning af Tylstrup med central kraftvarme i stedet for den nuværende forsyning med naturgasbaseret decentral kraftvarme. Den centrale kraftvarme, der føres frem til Tylstrup, består dels af 5 % overskudsvarme fra Aalborg Portland A/S, dels af 95 % varme fra Nordjyllandsværket. Da Nordjyllandsværket pt. køler en stor mængde varme i løbet af året, vil projektet medvirke til, at en større mængde af overskudsvarmen fra Nordjyllandsværket nyttiggøres. Samtidig vil projektet medføre, at en varmeproduktion, der i dag ikke er kvotebelagt, flyttes til det kvotebelagte område. Da Tylstrup allerede i dag er udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme, kræver projektet ikke en ændring af områdeafgrænsningen i henhold til 7 i projektbekendtgørelsen. Det vurderes, at etablering af transmissionsledningen er i overensstemmelse med 8 i projektbekendtgørelsen. Projektet vurderes ikke at være i strid med 13 og 14 i projektbekendtgørelsen, da disse bestemmelser vedrører brændselsvalget i kollektive varmeforsyningsanlæg henholdsvis kraftvarmeanlæg. Projektet vurderes heller ikke at være i strid med 15 i projektbekendtgørelsen, da der ikke etableres ny varmeproduktionskapacitet på Nordjyllandsværket som følge af projektet. Der vil tværtimod være tale om, at en del af den varme, der i dag bortkøles på Nordjyllandsværket, nyttiggøres.

6 Aalborg Byråd har med baggrund i ovenstående godkendt projektet for central kraftvarmeforsyning af Tylstrup i henhold til 3 i projektbekendtgørelsen. [ ] Klagers synspunkter og bemærkninger Det er klagers opfattelse, at projektforslaget ikke opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsens 14 om brændselsvalg og derfor ikke kan godkendes. Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 bør derfor ophæves. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Etableringen af transmissionsledningen fra Aalborg Portland og Nordjyllandsværket til Værket skal sidestilles med et ændret brændselsvalg hos Værket, da Værket er i stand til selv at producere varmen. Projektforslaget indebærer, at Værkets brændsel ændres fra naturgas til kul. Der kan i henhold til projektbekendtgørelsens 14 om brændselsvalg for kraftvarmeanlæg alene godkendes brændslerne naturgas, biomasse, biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse eller affald. Der kan derimod ikke anvendes kul som brændsel. Det betyder, at projektet ikke opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsens 14. Side 6 af 21 Kulbaseret kraftvarme må ikke fortrænge naturgasbaseret kraftvarme. Projektforslaget indebærer, at naturgasbaseret kraftvarme fortrænges af kulbaseret kraftvarme. Nordjyllandsværket kan uhindret fortsætte sin hidtidige kulbaserede drift, men kan ikke udvide den kulbaserede produktion med henblik på at fortrænge Værkets naturgasbaserede kraftvarme. Dette gælder, selvom Nordjyllandsværket er et centralt kraftvarmeværk og derfor ikke er omfattet af hverken varmeforsyningsloven eller projektbekendtgørelsen. Energiklagenævnet har i en tidligere sag (j.nr ) den 18. maj 2009 truffet afgørelse om et forhold, som er sammenligneligt med nærværende sag. Værket i den sag ville erstatte en del af værkets naturgasbaserede kraftvarme med biomassebaseret kraftvarme i perioder, hvor det ikke var rentabelt at producere el. Den biomassebaserede kraftvarme skulle leveres fra et andet værk via en transmissionsledning. Energiklagenævnet tog udgangspunkt i forholdene hos det værk, som skulle modtage varmen, og fandt, at transmissionsledningen indebar en ændring i brændslet. Sagen skulle herefter vurderes efter projektbekendtgørelsens 15 om brændselsvalg. Energiklagenæv- 1 Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyning.

7 net fandt herefter, at etableringen af transmissionsledningen var i strid med projektbekendtgørelsens 15 og derfor ikke kunne godkendes. Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2006 (j.nr ), som Aalborg Kommune henviser til, ligger forud for ovennævnte afgørelse og ændrer ikke ved, at Energiklagenævnets vurdering i sagen fra 2009 er relevant for denne sag. Sagen fra 2006 er i øvrigt ikke i modstrid med afgørelsen fra Det blev i sagen lagt til grund, at der var tale om udnyttelse af overskudsvarme fra det værk, som skulle levere varmen, og at projektforslaget under de omstændigheder ikke indebar en etablering af produktionskapacitet. Det følger forudsætningsvis af Energiklagenævnets afgørelse i sagen fra 2006, at etablering af en transmissionsledning efter omstændighederne ville kunne sidestilles med etablering af produktionskapacitet. Sagen fra 2006 blev i øvrigt indbragt for domstolene, men her blev den afgjort alene i relation til den samfundsøkonomiske vurdering. I nærværende sag har kommunen oplyst, at levering af varme til Værket delvist vil ske ved øget indfyring af kul på Nordjyllandsværket og varmeleverancen er dermed ikke baseret på udnyttelse af eksisterende overskudsvarme. Etablering af transmissionsledningen i nærværende sag må derfor sidestilles med etablering af produktionskapacitet. Side 7 af 21 Forsyningens synspunkter og bemærkninger Det er Forsyningens opfattelse, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen og derfor kan godkendes. Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 bør stadfæstes. Til støtte herfor har Forsyningen navnlig anført følgende: Projektbekendtgørelsens 14 regulerer ikke godkendelsen af projekter for transmission af kulbaseret kraftvarme fra et centralt kraftvarmeværk, selv om der herved sker en fortrængning af anden varme. Da Nordjyllandsværket er et centralt kraftvarmeværk med en produktionskapacitet på over 25 MW, er det ikke omfattet af projektbekendtgørelsens regler om valg af brændsel, herunder bekendtgørelsens 14. Formålet med projektbekendtgørelsens 14 er ikke at begrænse transmission af fjernvarme, som er produceret på anlæg, der er godkendt efter elforsyningsloven. Såfremt dette var tilfældet, og 14 skulle begrænse anvendelsen af 8, burde dette fremgå direkte af bestemmelserne. Transmissionsledningen i projektforslaget skal alene 2 Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyning.

8 behandles efter projektbekendtgørelsens 8 om godkendelse af transmissionsledninger. Projektforslaget indebærer ikke, at der sker en udvidelse af Nordjyllandsværkets produktionskapacitet, der kræver godkendelse efter elforsyningsloven. Det forhold, at der i perioder med spidsbelastning eller nedbrud vil være en øget anvendelse af kul på Nordjyllandsværket til forsyning af Værket, har ikke betydning for, om projektforslaget kan godkendes. Det ændrer endvidere ikke ved, at projektforslaget samlet set over en periode på 20 år vil medføre en reduktion i CO 2- udledningen på 70 %. Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 2009 (j.nr ) er ikke sammenlignelig med nærværende sag. Sagen drejede sig om projektbekendtgørelsens 15 om brændselsvalg for produktionsanlæg, som alene producerer varme. 15 skal begrænse mulighederne for, at de naturgasbaserede kraftvarmeværker etablerer biomassefyrede kedler, som dermed fortrænger naturgassen. Nærværende sag drejer sig imidlertid ikke om projektbekendtgørelsens 15. Energiklagenævnets udtalelser i 2009-sagen sag kan ikke anvendes på forhold vedrørende projektbekendtgørelsens 14 om brændselsvalg for kraftvarmeanlæg, og nævnets afgørelse er derfor ikke relevant for denne sag. Side 8 af 21 I Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2006 (j.nr ), var der, ligesom i denne sag, ikke tale om, at der skete en udvidelse af produktionskapaciteten. Her fandt Energiklagenævnet, at etableringen af den i sagen omhandlede transmissionsledning fra et eksisterende varmeproduktionsanlæg baseret på affald, geotermi og senere biomasse til et eksisterende distributionsnet, der blev forsynet med naturgasbaseret kraftvarme, ikke var i strid med projektbekendtgørelsens 15. Godkendelsen af projektforslaget er i overensstemmelse med regeringens energi- og klimapolitiske mål, som ligger til grund for energiforliget fra marts Denne sag er principiel, da den potentielt vil kunne forhindre, at der kan ske udvidelse af fjernvarmeforsyningen i områder med central kraftvarme, og hvor der er grundlag for at udnytte allerede eksisterende overskudsvarme hos det centrale kraftvarmeværk. Nordjyllandsværkets synspunkter og bemærkninger Nordjyllandsværket har ikke haft bemærkninger til sagen men har alene bekræftet, at projektet for forsyning af Tylstrup med central kraftvarme ikke medfører en udvidelse af produktionskapaciteten på Nordjyllandsværket.

9 Aalborg Portlands synspunkter og bemærkninger Aalborg Portland har ikke haft bemærkninger til sagen Øvrige oplysninger Af Forsyningens projektforslag af 25. august 2011 fremgår bl.a. følgende: "Projektansøgning for central kraftvarmeforsyning af Tylstrup. "I henhold til Klima- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005 fremsendes hermed ANSØGNING om godkendelse af projekt for: Fremføring af transmissionsledning fra det centrale kraftvarmeområde til Tylstrup. Omstilling af Tylstrup decentrale kraftvarmeforsyning til central kraftvarmeforsyning af Tylstrup Bibeholdelse af det eksisterende decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk i Tylstrup som spids- og reservelastanlæg. Side 9 af 21 [ ] Tylstrup Kraftvarmeværk er oprindeligt etableret som et privat fjernvarmeværk i starten af 1960-erne. Aalborg Forsyning, Varme har efter overtagelsen drevet Tylstrup Kraftvarmeværk videre som et decentralt naturgasfyret kraftvarmeværk i et særskilt produktionsselskab. Der har det seneste år været problemer med driften af det nuværende motoranlæg, og fortsat drift af værket vil kræve en reinvestering i ny motor mv. I forbindelse med udarbejdelse af Masterplan for det centrale Kraftvarmeområde er der udført en screening af central kraftvarmeforsyning af omegnsbyerne. Denne screening viste, at det både er en samfunds- og selskabsøkonomisk fordel at forsyne Tylstrup fra det centrale kraftvarmeområde, ligesom det miljømæssigt vil reducere CO2-udledningen ganske betydeligt. Herværende projektforslag for forsyning af Tylstrup med central kraftvarme fra Nordjyllandsværket og overskudsvarme fra Aalborg Portland er endvidere udarbejdet i forlængelse af, at der i forbin-

10 delse med første fase af den opdaterede varmeplanlægning i Aalborg kommune Varmeplan Aalborg 2030, blev besluttet at gennemføre et pilotprojekt Tylstrup bilag nr. 2, hvor mulighederne for omstillingen af Tylstrup Kraftvarmeværk, herunder tilkobling til det centrale kraftvarmesystem, blev vurderet. Analyserne af pilotprojektet viste, at en sammenkobling af Tylstrup til det centrale kraftvarmesystem udgør det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige valg. Byrådet har den 28. marts 2011 anmodet Aalborg Forsyning, Varme om at udarbejde et projektforslag for etablering af forsyning med central kraftvarme til Tylstrup. Etableringen af en transmissionsledning til Tylstrup fra Vestbjerg vil således imødekomme de nuværende driftsproblemer på centralen og samtidigt sikre en omkostningseffektiv opfyldelse af målene i Aalborg kommunes Energistrategi 2030." Side 10 af 21 Retsgrundlaget Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Nedenfor gennemgås det relevante retsgrundlag for Energiklagenævnets afgørelse af sagen. Varmeforsyningsloven 3 Det fremgår af varmeforsyningslovens 1, stk. 1, at lovens formål blandt andet er at fremme den mest samfundsøkonomiske varmeforsyning. Det fremgår af 2, stk. 1, nr. 3, at der ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg mv., herunder kraftvarmeanlæg med en eleffekt op til 25 MW. Kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW er derimod alene omfattet af elforsyningsloven. Efter varmeforsyningslovens 3, stk. 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen, og ministeren kan fastsætte nærmere regler om de forudsætninger, der skal lægges til grund for den kommunale varmeforsyningsplanlægning. Ministeren kan samtidig hermed inddrage overordnede samfundsmæssige hensyn. 3 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer.

11 Forudsætningsskrivelserne Bemyndigelsesbestemmelserne i 3 er oprindeligt udmøntet ved ministerens forudsætningsskrivelser til kommunalbestyrelserne, herunder den generelle forudsætningsskrivelse af 13. september 1990 om generelle forudsætninger for brændselsvalg og samproduktion i fjernvarmeværker mv. og forudsætningsskrivelse af 1. juli 1997 om mulighed for anvendelse af biomasse i naturgasområderne. Af forudsætningsskrivelsen fra 1990 fremgår blandt andet følgende: "I medfør af varmeforsyningslovens 3 og 9 fastsættes hermed generelle forudsætninger for omlægning af eksisterende fjernvarmeværker m.v. med henblik på at fremme udbygningen med decentrale kraftvarmeanlæg, og øge anvendelsen af miljøvenlige energikilder, herunder naturgas, halm, træflis eller andre biobrændsler og kraftvarme. Side 11 af 21 Forudsætningerne finder tilsvarende anvendelse ved etablering af nye anlæg. a. Anlæg, der er beliggende i eller i nærheden af naturgasforsynede områder skal forsynes med naturgas." Regeringen og en række af Folketingets partier indgik i juli 1997 tillægsaftale til biomasseaftalen af 14. juni Af aftalen, som blandt andet angik øget anvendelse af biomasseressourcer på de decentrale kraftvarmeområder, som ellers var naturgasbaserede, fremgik følgende: "Parterne er enige om, at der i naturgasområderne skal være mulighed for at anvende biomasseressourcer såsom halm, træ, biogas, lossepladsgas mv.i rimelig nærhed af, hvor ressourcerne findes, og hvor der er lokalt ønske om at indpasse disse ressorucer i kraftvarmeforsyningen. Det er navnlig vigtigt for udnyttelsen af biogas, lossepladsgas og anden forgassen biomasse. Parterne er derfor enige om, at der kan etableres biomassekraftvarme på en ikke-gasbaseret teknologi i de områder, som tidligere efter den generelle og evt. specifikke forudsætningsskrivelse er forudsat naturgasforsynet, såfremt både kommunen, fjernevarmeværket og biomasseleverandørerne har et ønske herom."

12 Ministeren fulgte aftalen op med at udsende her forudsætningsskrivelsen af 1. juli 1997, hvoraf blandt andet fremgik følgende: "Regeringen og partierne bag biomasseaftalen har i forbindelse med en revision i administrationen af biomasseaftalen og aftalen af 20. marts 1990 drøftet mulighederne for at give adgang til at etablere kraftvarme på biomasse i de områder, som tidligere er aftalt naturgasforsynet. Med henblik på at øge mulighederne for at anvende biomasseressourcerne, hvor de findes, og hvor der er lokal interesse for at anvende biomasse i kraftvarmeforsyningen, er parterne enige om, at der skal åbnes for anvendelse af biomasse i naturgasområderne. I medfør af varmeforsyningslovens 3 fastsættes på denne baggrund nye forudsætninger, som indebærer at kommunalbestyrelserne for det første får mulighed for at beslutte, at der kan etableres biomassekraftvarme på en ikke-gasbaseret teknologi i de områder, der er forudsat naturgasforsynet, såfremt både kommunen, fjernvarmeværket og biomasseleverandør har et ønske herom." Side 12 af 21 Projektbekendtgørelsen 4 Forudsætningsskrivelserne udgjorde en del af grundlaget for varmeplanlægningen, indtil de blev erstattet af projektbekendtgørelsen. Efter projektbekendtgørelsens 3, stk. 1, skal projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg som hovedregel forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at projektet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 6. For så vidt angår projekter for transmissionsnet fremgår følgende af bekendtgørelsens 8: 8. Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen. Projekter for kraftvarmeanlæg er reguleret i projektbekendtgørelsens 14, hvoraf følgende fremgår af bestemmelsens stk. 1: 4 Dagældende bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

13 Kraft-varme-anlæg 14. Ved projekter for kraft-varme-anlæg kan kommunalbestyrelsen godkende brændslerne: 1) naturgas, 2) biomasse, 3) biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse eller 4) affald. Projekter for etablering af varmeproduktionsanlæg er reguleret i projektbekendtgørelsens 15, hvoraf følgende fremgår af stk. 1-4: Varmeproduktionsanlæg 15. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg eller varmeanlæg, skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projekter anvende kriterierne i stk. 2-4 for fastlæggelse af brændselsvalg. Stk. 2. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse forudsat, at brændslet anvendes på en kraft-varme-producerende produktionsenhed baseret på disse brændsler. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af CO2 -afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov, jf. dog 13. Side 13 af 21 Bestemmelsen blev indsat (dengang som 5 a) ved en ændring af projektbekendtgørelsen i 2004 (bekendtgørelse nr af 9. december 2004). Om baggrunden for bestemmelsen anføres følgende i Energistyrelsens notat af 24. juni 2004, som var vedlagt udkastet til bekendtgørelse, da udkastet blev sendt i høring: "Forliget [Energiforliget den 29. marts 2004] forudsætter endvidere hvis staten ikke skal imødese et provenutab - at det eksisterende brændselsvalg opretholdes til henholdsvis grundlast og spids- og reservelast.

14 Markedsorienteringen af den decentrale kraftvarme forudsætter, at spids- og reservelastanlæg dækker varmeforbruget, når elprisen er så lav, at kraftvarmeproduktion ikke økonomisk kan betale sig. Hermed udvides forståelsen af spids- og reservelast således, at spids- og reservelast tilsammen udgør den del af varmeforbruget, som grundlastanlægget af tekniske eller økonomiske årsager ikke kan/ønsker at levere. Som anført ovenfor fremgår det af 29. marts forliget, at det skal præciseres, at værkerne indtil videre ikke kan udskifte afgiftsbelagt brændsel i spids- og reservelast med afgiftsfrit brændsel for dermed at kunne udvide brugen af afgiftsfrit brændsel på spidsog reservelastanlæg, når kraftvarmeanlægget stoppes pga. lav elpris. Side 14 af 21 Alt efter udviklingen i markedsprisen for el må det forventes, at varmeproduktionen på spids- og reservelastanlæg vil øges, således at disse i større eller mindre omfang kommer til at fungere som grundlastanlæg. Der vil altså fremover ikke være en entydig definition af spids- og reservelast, men en flydende overgang mellem grundlast og spids- og reservelast. Reguleringen vil derfor skulle omfatte alle varmeproducerende anlæg." Om forbuddet mod udskiftning af afgiftsbelagt brændsel med afgiftsfrit brændsel anførtes videre: "Forslag til ny regulering På den baggrund foreslås, at den nye regulering fastlægger rammerne for etablering af nye varmeproducerende anlæg. Reguleringen indebærer som hovedregel, at de omfattede eksisterende naturgasfyrede spids- og reservelastanlæg ikke kan udskifte naturgas med biomasse. Derved afværges risikoen for et statsligt provenutab på op mod 700 mio. kr. Det betyder samtidig, at eksisterende spids- og reservelastanlæg kan fortsætte med at anvende det brændsel, de hidtil har anvendt. Herved vil eksisterende biobrændselsbaserede spids- og reservelastanlæg fortsat have mulighed for at anvende deres kedler og eventuelt øge deres produktion, hvilket i værste fald kan føre til et provenutab på op til 30 mio. kr. årligt.

15 Efter bestemmelserne i 5a kan kommunalbestyrelserne ved etablering af ny varmeproduktionskapacitet kun godkende naturgas og olie. Herved sikres, at der ikke etableres nye biobrændselsbaserede varmeproduktionsanlæg, der kan erstatte eksisterende naturgas- eller oliebaserede anlæg." Vejledning til projektbekendtgørelsen 5 Af Energistyrelsens vejledning om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg fra december 2007 fremgår følgende vedrørende projektbekendtgørelsens 8 (side 17-18): "Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen, da områdeafgrænsningen ikke påvirkes af placeringen af transmissionsnet. Side 15 af 21 [ ] F.eks. kan en transmissionsledning mellem to adskilte fjernvarmenet godkendes såfremt projektforslaget for transmissionsledningen udviser en god samfundsøkonomi i forhold til driften af de to fjernvarmenet hver for sig. Det skal bemærkes, at hvor der eksempelvis er tale om et fjernvarmenet forsynet med biomassevarme- eller kraftvarme og et fjernvarmenet forsynet med naturgasbaseret varme eller kraftvarme, må der i henhold til 15 om brændselsvalg for varmeproduktionsanlæg ikke ske en udvidelse af produktionskapaciteten for biomassevarmen." Om projektbekendtgørelsens 14 om brændselsvalg på kraftvarmeanlæg anføres følgende (side 21): "Biogas og anden forgasset biomasse er prioriterede brændsler til kraftvarmeproduktion. Hvis der i lokalområdet er et ønske om at etablere et anlæg, der producerer biogas (biogasanlæg) eller kan forgasse anden biomasse (forgasningsanlæg), skal kommunalbestyrelsen derfor give plads til anvendelsen af disse brændsler i fjernvarmeforsyningen, selv om fjernvarmenettet allerede forsynes af et naturgasfyret kraftvarmeværk. Tilsvarende gælder, hvis et fjernvarmeselskab ønsker at modtage varme eller gas fra et allerede eksisterende biogas- eller forgasningsgas baseret kraftvarmeanlæg. En forudsætning herfor er dog, at anvendelsen af den producerede biogas eller forgasningsgas til kraftvarme- 5 Vejledningen er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside:

16 produktion ikke fører til forhøjede varmepriser for forbrugerne i forhold til anvendelsen af naturgas til kraftvarmeproduktionen." Om projektbekendtgørelsens 15 om etablering af varmeproduktionsanlæg anføres følgende (side 21-22): "Paragraffens sigte er at begrænse mulighederne for, at de naturgasfyrede kraftvarmeværker etablerer biomassefyrede kedler og dermed fortrænger naturgas, jf. den politiske aftale af 29. marts [ ] I stk. 1 afgrænses hvilke anlæg der er omfattet af bestemmelsen. Afgrænsningen går på fjernvarmenettene og ikke på de enkelte værker/anlæg. Det betyder, at der ikke kan godkendes kedler på biomasse, som sender varme ud på et net, der også modtager varme fra et naturgasfyret kraft-varmeanlæg. Hvis der i forvejen findes en godkendt biomassekedel, må den, som tidligere nævnt, gerne producere mere varme, men der må ikke etableres nye biomassekedler." Side 16 af 21 Energistyrelsen udkast til ny projektbekendtgørelse Energistyrelsen har i december 2012 sendt et udkast til ny projektbekendtgørelse i høring. Det fremgår af udkastet, at 16, stk. 1, (i dag 15, stk. 1) affattes således: "Ved etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg eller udvidelse af et eksisterende varmeproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg, kan kommunalbestyrelsen godkende projektet, hvis det opfylder kriterierne i stk Etablering af en transmissionsledning til et eksisterende varmeproduktionsanlæg, der anvender et brændsel nævnt i 17, betragtes ikke som etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg, såfremt det eksisterende produktionsanlægs kapacitet ikke udvides." Ifølge Energistyrelsen er der alene tale om en præcisering af retsstillingen efter den gældende projektbekendtgørelse.

17 Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har i to afgørelser 6, som parterne har henvist til, vurderet problemstillingen om etablering af en transmissionsledning mellem et varmeproduktionsanlæg, der anvender afgiftsbegunstigede brændsler, og et kraftvarmeanlæg, der anvender naturgas. Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2006 (j.nr ), Hillerslevsagen I sagen havde Thisted Kommune godkendt et projektforslag om etablering af en transmissionsledning, der skulle forsyne Hillerslev Kraftvarmeværks område med overskydende varmeproduktion fra Thisted Varmeforsyning, som var baseret på affald og geotermi og senere også biomasse. Hillerslev Kraftvarmeværk var et naturgasforsynet kraftvarmeværk. Projektforslaget var begrundet med, at økonomien i Hillerslev Kraftvarmeværk var ugunstig på grund af udviklingen i prisen på naturgas og faldende elpriser. Det kunne afhjælpes ved at værket blev tilsluttet Thisted Varmeforsyning. Herved ville der opnås en større udnyttelse af varmen fra Thisted Varmeforsyning, idet man kunne nyttiggøre en del af den varme, der ellers blev bortkølet i sommerperioden. Side 17 af 21 Etablering af transmissionsledningen medførte ikke en udvidelse af den eksisterende produktionskapacitet på hverken Thisted Varmeforsyning eller Hillerslev Kraftvarmeværk. Energiklagenævnet fandt ikke, at projektet var omfattet af den daværende bestemmelse i projektbekendtgørelsens 5 a (nu 15). Energiklagenævnet afgørelse af 18. maj 2009 (j.nr ), Hadsund-sagen I sagen havde Mariagerfjord Kommune godkendt et projektforslag om etablering af reservevarmekapacitet. Projektforslaget var begrundet i, at Veddum- Skelund-Visborg Kraftvarmeværk havde opnået en aftale med en virksomhed, der medførte, at to af værkets gasmotorer kunne overgå til markedsvilkår. Gasmotorerne skulle levere el til virksomheden i perioden kl på alle hverdage. Kraftvarmeværkets tredje gasmotor skulle overgå til reguleringskraftmarkedet således, at den kun var i drift, når der var behov for elproduktion. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk havde den nødvendige kapacitet til selv at forsyne sine kunder, men for at understøtte den ændrede driftsform, hvor driften af gasmotorer i højere grad var styret af prisen på el end af behovet for produktion af varme, ønskede kraftvarmeværket at etablere en 6 Afgørelserne er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyning..

18 transmissionsledning fra det biomassefyrede Hadsund Fjernvarmeværk til kraftvarmeværket således, at fjernvarmeværket kunne fungere som reserveenhed til varmeproduktion i de perioder, hvor gasmotorerne ikke producerede el. Det fremgik af projektforslaget, at behovet for en ekstra varmeproduktionsenhed kunne imødekommes ved etablering af en ny fjernvarmekedel på kraftvarmeværket. Alternativt kunne der ifølge projektforslaget etableres en transmissionsledning fra værket i Hadsund til kraftvarmeværket i Visborg. Som sagen var præsenteret for Energiklagenævnet, fandt nævnet, at etablering af transmissionsledningen måtte sidestilles med etablering af et varmeproduktionsanlæg på værket i Visborg og dermed en ændring af brændselsvalget på værket i Visborg. Projektet skulle derfor godkendes efter 15. Side 18 af 21 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Med projektforslaget ønskes etablering af en transmissionsledning fra det centrale kulfyrede kraftvarmeværk, Nordjyllandsværket, til det decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk i Tylstrup. Fjernvarmenettet, som hidtil har været forsynet fra værket i Tylstrup, vil dermed blive forsynet med varme fra Nordjyllandsværket. Den centrale kraftvarme består dels af 5 pct. overskudsvarme fra Aalborg Portland A/S, dels af 95 pct. varme fra Nordjyllandsværket. Projektet vil medføre, at en større mængde af overskudsvarmen fra Nordjyllandsværket nyttiggøres. Energiklagenævnet lægger dog til grund, at ikke al varme fra Nordjyllandsværket er overskudsvarme. Det følger af projektbekendtgørelsens 8, at projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgræsningen, når betingelserne i projektbekendtgørelsens 24, stk. 1, om bl.a. samfundsøkonomiske vurderinger er opfyldte. Det skyldes, at områdeafgrænsningen ikke påvirkes af etablering af en transmissionsledning. Aalborg Kommune kan derfor som udgangspunkt godkende projektforslaget. Spørgsmålet er herefter, om projektforslaget tillige omfattes af projektbekendtgørelsens 14 om brændselsvalg og dermed også skal godkendes efter denne bestemmelse. Det fremgår af forudsætningsskrivelsen fra 1990, at naturgas havde en særlig fortrinsstilling på anlæg, der var beliggende i eller i nærheden af naturgasforsynede områder. Men med forudsætningsskrivelsen fra 1997 åbnede man op for, at biomasse kunne anvendes i naturgasområderne, når der var et lokalt ønske herom.

19 Denne forudsætning for varmeplanlægningen af de decentrale kraftvarmeområder er videreført i projektbekendtgørelsens 14, hvorefter brændslerne naturgas, biomasse, biogas og affald kan anvendes på de decentrale kraftvarmeværker. Projektbekendtgørelsens 14 regulerer således alene brændselsvalget ved projekter for kraftvarmeanlæg omfattet af projektbekendtgørelsen. Da etablering af transmissionsledningen til Tylstrup ikke medfører, at værket i Tylstrup kommer til at fyre med kul, finder 14 ikke umiddelbart anvendelse på projektet i denne sag. Klager har imidlertid gjort gældende, at Energiklagenævnets afgørelse i Hadsund-sagen vedrørende projektbekendtgørelsens 15 må tillægges vægt ved fortolkningen af 14. Klager har i den forbindelse nærmere bestemt gjort gældende, at etablering af transmissionsledningen til Tylstrup kan sidestilles med et ændret brændselsvalg på værket i Tylstrup således, at naturgas anses for erstattet med kul i strid med projektbekendtgørelsens 14. Side 19 af 21 For så vidt angår projektbekendtgørelsens 15, stk. 1, bemærkes, at bestemmelsen blev indføjet i projektbekendtgørelsen for at sikre staten mod et provenutab i en situation, hvor de decentrale kraftvarmeværkers markedsorientering gjorde det økonomisk fordelagtigt for værkerne at lade varmeproduktionen ske ved etablering af biobrændselsbaserede kedler, som kunne producere varmen i de perioder, hvor kraftvarmeanlægget på grund af lave elpriser ikke gjorde det. I overensstemmelse med dette sigte regulerer 15 "etablering af varmeproduktionsanlæg" til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Som udgangspunkt kan der i disse situationer kun godkendes brændslerne naturgas eller mineralsk olie, jf. 15, stk. 2. Energiklagenævnet har i sin afgørelse i Hadsund-sagen under hensyn til sagens konkrete omstændighede fundet, at et projektforslag om etablering af en transmissionsledning mellem et biobrændselsbaseret varmeproduktionsanlæg og et naturgasbaseret decentralt kraftvarmeværk må sidestilles med etablering af et nyt biomassebaseret varmeproduktionsanlæg på det naturgasbaserede kraftvarmeværk. Det medførte, at projektforslaget skulle godkendes efter både projektbekendtgørelsens 8 og 15, og det var derfor som udgangspunkt kun brændslerne naturgas og mineralsk olie, som kunne godkendes. Energiklagenævnet lagde herved lagt vægt på, at denne fortolkning af 15 var bedst stemmende med formålet med bestemmelsen.

20 Omstændighederne i Hadsund-sagen adskiller sig fra omstændighederne i nærværende sag. Hadsund-sagen angik etablering af en transmissionsledning fra et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg. Nærværende sag angår etablering af en transmissionsledning fra et kulbaseret centralt kraftvarmeværk, som med en eleffekt på mere end 25 MW ikke omfattes af varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Energiklagenævnet finder ikke, at etablering af transmissionsledningen i nærværende sag kan sidestilles med et ændret brændselsvalg på værket i Tylstrup. Som nævnt regulerer bestemmelsen i 14 ikke - således som det er tilfældet med 15 - etablering af varmeproduktionsanlæg, og den har ikke til formål at hindre fortrængning af naturgas. Bestemmelsen regulerer alene brændselsvalget ved projekter for kraftvarmeanlæg omfattet af projektbekendtgørelsen. 14 angår med andre ord en anden produktionsform og har et andet regulatorisk sigte end 15. Der er derfor ikke grundlag for at udvide rækkevidden af 14 på samme måde, som Energiklagenævnet gjorde i Hadsund-afgørelsen i forhold til 15. Side 20 af 21 Energiklagenævnet finder ikke, at projektforslaget fra Aalborg Forsyning, Varme om etablering af transmissionsledningen skal godkendes efter projektbekendtgørelsens 14. Projektet skal alene godkendes efter 8 og 24. Energiklagenævnet finder, at betingelserne i projektbekendtgørelsens 8 opfyldte. Energiklagenævnet finder endvidere på baggrund af de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger i projektet og de energi- og miljømæssige vurderinger m.v., at betingelserne i 24, stk. 1, er opfyldte, hvilket heller ikke er bestridt af klageren. På denne baggrund finder Energiklagenævnet, at Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 bør stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 29. januar Afgørelsen er truffet i henhold til projektbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

21 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Henrik Chieu Sekretariatschef Side 21 af 21

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende Fjernvarme i Syddjurs Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Vedrørende Fjernvarme i Syddjurs Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 17. februar 2010 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Mariagerfjord

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Haderslev

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg

Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg (Varmeforsyning) Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Nævnets tidligere afgørelse af 15. december 2004 i sagen stadfæstes.

Nævnets tidligere afgørelse af 15. december 2004 i sagen stadfæstes. (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S af 22. juli 2003 over Nørre-Rangstrup Kommune af 24. juni 2003 Nedlæggelse af naturgasfyret blokvarmecentral ved Arrild Svømmehal og etablering af træpillefyret kedel

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 ophæves.

Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere