Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby"

Transkript

1 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade Nørre Aaby Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: Telefon Direkte Fax Notat Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby 1. Baggrund Cowi har på vegne af Nørre Aaby Kraftvarmeværk fremsendt projektforslag med ønske om at områder i Nørre Aaby forsynes med fjernvarme frem for naturgas, som det er udlagt til jf. gældende varmeforsyningsplan. Det øgede varmebehov ønskes dækket ved etablering af en ny biomassefyret kedel på 2,5MW Middelfart Kommune (samt gl. Nørre Aaby Kommune) har to gange tidligere behandlet og truffet afgørelse om projektforslag for disse områder. Begge gange har Middelfart Kommune meddelt afslag til projektet, der efterfølgende er blevet påklaget til Energiklagenævnet. I begge tilfælde har Energiklagenævnet sendt sagen til fornyet behandling i kommunen. Begrundelsen for hjemvisningen var, at kommunens afgørelse ikke henviste til, hvilke økonomiske forhold, der forrykkes, samt ikke henviste til den retsregel, hvoraf dette fremgår. Desuden var afgørelsen ikke ledsaget af en angivelse af de hovedhensyn, der ligger grund for godkendelsen, som foreskrevet i forvaltningslovens 24. Anden gang var begrundelsen, at der ikke var anvendt de nyeste beregningsforudsætninger fra energistyrelsen i de samfundsøkonomiske beregninger. Som følge heraf har COWI på vegne af Nørre Aaby Kraftvarmeanlæg fremsendt fornyet projektforslag. Sagens behandling har herefter været genoptaget i Middelfart Kommune med fornyet høring af Naturgas Fyn A/S som berørt forsyningsselskab. 2. Det ansøgte Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. ansøger som projektansvarlig om udvidelse af forsyningsområdet for fjernvarme i Nørre Aaby til at omfatte yderligere områder. Projektforslaget omfatter således konvertering af boliger, offentlige bygninger og erhverv i tre områder fra naturgas- til fjernvarmeforsyning fra Nørre Aaby Kraftvarmeværk samt fjernvarmeforsyning af tre udstykningsområder, som i dag ikke er bebygget. Det øgede varmebehov ønskes dækket ved etablering af et 2,5 MW biomassefyret kedelanlæg. Udvidelsen omfatter i alt 183 ejendomme i Nørre Aaby, hvoraf 136 er tilsluttet naturgasnettet. De ejendomme, der ikke er tilsluttet naturgasnettet, opvarmes med olie og fjernvarme samt enkelte med el og varmepumper. De ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmesystemet, har ifølge det oplyste fået dispensation fra Nørre Aaby Kommune fra tilslutningspligt til naturgas. Udvidelsen af fjernvarmeforsyningsområdet omfatter eksisterende boligområde mellem Kongsgaardsvej og Assensvej, et mindre boligområde ved Idrætsvej, et erhvervsområde ved Industrivej samt tre udstykningsområder som i dag ikke er bebygget.

2 Det foreslås ikke ifølge projektforslaget at pålægge de berørte ejendomme forsyningspligt til fjernvarme, men at lade det være et tilbud, som ejerne af ejendommene kan gøre brug af i stedet for eller samtidig med fortsat anvendelse af naturgas. Som følge af, at der uanset projektforslagets gennemførelse fortsat vil være forbrugere tilkoblet den individuelle naturgasforsyning, er der ikke indregnet udgifter til fjernelse af naturgasledninger i projektforslaget. Hvis områdeafgrænsningen ændres, vil Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. være forpligtet til at sikre ejendommene tilslutningsmulighed og varmeforsyning, hvorimod naturgasselskabet kun vil være forsyningspligtigt over for tilsluttede brugere. Projektets gennemførelse kræver etablering af en biomassefyret kedel samt etablering af distributionsnet i de nævnte områder Projektforslagets gennemførelse kræver ikke, at der skal foretages arealerhvervelse, men forudsætter myndighedernes tilladelse til fremføring af ledninger i vejarealer og andre offentlige arealer. Tidsplan for projektets gennemførelse er at projektering og udførelse af anlæggene startes op ultimo Indtil biomassekedlen er etableret vil de nye områder blive forsynet via de eksisterende produktionsenheder. Projektforslaget forudsætter, at 80% af varmebehovet produceres på en ny biomassefyret kedel. Resten produceres på Nørre Aaby Kraftvarmeværks spids- og reservelastkedler med naturgas som brændsel. Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser over den 20-årige beregningsperiode viser ifølge projektforslaget, at opvarmningen af området med fjernvarme i stedet for naturgas medfører et øget brændselsforbrug på MWh. Miljømæssigt medfører opvarmning med fjernvarme ifølge projektforslaget en reduktion af CO2-udledningen på tons samt en forøgelse i SO2- og NOx-udledningen på henholdsvis 7 ton og 23 ton. Den samfundsøkonomiske gevinst ved opvarmning med fjernvarme i stedet for naturgas udgør ifølge projektforslaget 14,9 mio. kr. over beregningsperioden på 20 år. Som reference er anvendt opvarmning ved individuel naturgasfyring og olie iht. den aktuelle opvarmningsform i de eksisterende boliger. De virksomhedsøkonomiske beregninger viser ifølge projektforslaget, at der under forudsætning af den forventede tilslutning til fjernvarme vil være en økonomisk gevinst for Nørre Aaby Kraftvarmeværk ved at forsyne området. Resultatet heraf betyder lavere varmepriser for alle værkets fjernvarmeforbrugere. De forbrugerøkonomiske forhold vil ligeledes være positive ved en konvertering. Der opnås besparelser på ca. 10% i forhold til naturgas og ca. 40% ift. olie. For nærmere oplysninger vedrørende det foreslåede projekt henvises til projektforslaget, med bilag. 3. Retsgrundlaget for afgørelsen Af 4, stk. 1, i varmeforsyningsloven, (jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer), fremgår det: 4. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. 2

3 [...]. I varmeforsyningslovens 5 er der hjemmel for Økonomi- og erhvervsministeren til efter forhandling med de kommunale organisationer at fastsætte regler om bl.a. behandlingen af sager efter 4 i varmeforsyningsloven, hvilken hjemmel m.fl. er udnyttet til udstedelse af Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, (projektbekendtgørelsen). Af 3, stk. 1, 1. pkt., i projektbekendtgørelsen fremgår det, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Af punkt 1.2 i bilaget til bekendtgørelsen fremgår det, at opførelse, udvidelse og nedlæggelse af fjernvarmeværker herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm mv. samt af pkt at etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder er godkendelsespligtige projekter. Vedrørende forudsætningerne for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg fremgår det af 6, i projektbekendtgørelsen, at 6. Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 3, anvende forudsætningerne i dette kapitel, herunder bl.a. sørge for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 24. Formålsbestemmelsen i varmeforsyningsloven lyder som følger: 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. Særligt vedrørende godkendelse af projekter for distributionsnet fremgår det af 7 i projektbekendtgørelsen: 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1 og 2, ikke godkende etablering af naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollektivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjernvarme, kraft-varme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning. Særligt vedrørende godkendelse af varmeproduktionsanlæg fremgår det af 9 og 15 i projektbekendtgørelsen: 9. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis projekterne indrettes som kraft-varme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Hvis et varmeproducerende anlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, kan der etableres et varmeanlæg. 3

4 15 Stk. 1 Ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varmeanlæg eller varmeanlæg, skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projekter anvende kriterierne i stk. 2-4 for fastlæggelse af brændselsvalg. Stk. 2 Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3 Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse forudsat, at brændslet anvendes på en kraft-varme-producerende produktionsenhed baseret på disse brændsler. Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af CO 2 -afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov, jf. dog 13. Vedrørende kriterierne for godkendelse fremgår det endvidere af 22, 1. pkt., og 24, stk. 1, i projektbekendtgørelsen: 22. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at projektbehandlingen koordineres med den fysiske planlægning, region-, kommune- og lokalplanlægningen, og at godkendte projekter indgår ved revision af kommuneplaner og udarbejdelse af lokalplaner i det omfang, dette er påkrævet. [...]. 24. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. [...] Delegation Jf. projektbekendtgørelsen er det Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning vedr. projekter iht. projektbekendtgørelsen. Byrådet har delegeret beslutning vedr. projektgodkendelse af transmissions- og fordelingsledninger samt distributionsnet og forsyningsområder til Miljø- og Energiudvalget på baggrund af indstilling fra kommunaldirektøren (Natur- og Miljøforvaltningen). 4. Plangrundlaget m.v. for afgørelsen De af projektet omhandlede områder er ifølge de foreliggende oplysninger om varmeplanlægningen frem til 1990 for Nørre Aaby Kommune udlagt til individuel naturgasforsyning. Godkendelse af projektet forudsætter således, at betingelserne ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. En del af de ejendomme, der p.t. forsynes med naturgas, er pålagt tilslutningspligt hertil. Skal projektforslaget kunne realiseres som forudsat, vil det være nødvendigt at ophæve en sådan tilslutningspligt. Vedrørende projektbehandlingens koordinering med den fysiske planlægning kan det oplyses, at de af projektet omfattede områder er reguleret af en række forskellige lokalplaner, ligesom projektet også omfatter områder, for hvilke der ikke foreligger nogen lokalplan, hvorefter kun kommuneplanen er gældende. Der er ikke i den fysiske planlægning forhold, som forhindrer vedtagelsen af projektet, hvorved det bemærkes, at det ikke gyldigt i en lokalplan kan fastsættes, at der er tilslutningspligt til et bestemt kollektivt varmeforsyningsanlæg som her naturgas men kun, at der er tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Det er 4

5 således ikke påkrævet at dispensere fra eller ændre gældende lokalplaner for at gennemføre projektet. 5. Høring Som tidligere anført, har først projektforslaget og efterfølgende supplerende oplysninger været i høring hos Naturgas Fyn Distribution I/S som berørt forsyningsselskab. Naturgasselskabet har fremsendt to høringssvar og ligesom tidligere under sagens behandling af Middelfart Kommune udtalt sig imod en godkendelse af projektet. Det fremgår af høringssvarene at: - Naturgas Fyn Distribution har den opfattelse, at kommunen ikke har hjemmel til at godkende etablering af en biomassekedel iht. projektbekendtgørelsens 15 stk. 4 - Naturgasdistributionsnettet er etableret i Uafskrevne investeringer i naturgasdistributionssystemet i Nørre Aaby er opgjort til 65% af de samlede investeringer i Nørre Aaby svarende til 3,25 mio. kr. - Projektforslaget indebærer efter Naturgas Fyn Distributions opfattelse en udhulning af foretagne investeringer - Det økonomiske tab er opgjort som mistede distributionsindtægter i perioden til 5,5 mio. kr. En reduktion i naturgasselskabets distributionsindtægter skal betales af de resterende naturgaskunder på Fyn. - De mistede distributionsindtægter berettiger til en økonomisk kompensation - Naturgasselskabet finder desuden ikke de økonomiske aspekter af projektforslaget taget i betragtning at betingelserne for at ændre områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. I begge høringssvar fremgår det, at det er Naturgas Fyn Distributions opfattelse, at kommunen ikke har hjemmel til at godkende etablering af en biomassefyret kedel, da der ikke er tale om et øget varmebehov, da Nørre Aaby Kraftvarmeværk vil overtage varmebehovet i et eksisterende område med et eksisterende varmebehov. Områdets varmebehov er uændret. Da det eksisterende område primært forsynes med naturgas vil etablering af en biomassefyret kedel medføre, at der fortænges naturgas. Distributionsselskabet har beregnet at de vil miste distributionsindtægter i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. i nutidsværdi over projektperioden. De er ikke fremkommet med egentlige beregninger over eller skønsmæssige angivelser af størrelsen af de mulige økonomiske tab, selskabet måtte lide i tilfælde af projektforslagets godkendelse. Naturgas Fyn Distribution har oplyst, at naturgasnettet i projektområdet er etableret i Naturgas Fyn Distribution har opgjort investeringerne i gasdistributionsnettet i Nørre Aaby til i alt 5 mio kr. De uafskrevne investeringer i distributionsnettet i Nørre Aaby er opgjort ud fra en forholdsberegning af samtlige uafskrevne investeringer ift. samtlige investeringer i naturgasdistributionsnettet på Fyn svarende til 65%, hvilket svarer til 3,25 mio. kr. i gasdistributionsnettet i Nørre Aaby. Trods opfordring til at forholde sig til de samfundsøkonomiske beregninger og forudsætningerne herfor har Naturgas Fyn Distribution ikke forholdt sig til de samfundsøkonomiske beregninger, da Naturgasselskabet er af opfattelsen, at kommunen ikke har hjemmel til at godkende etablering af en biomassekedel samt til at ændre områdeafgrænsningen. 6. Vurdering Generelle betragtninger om fordele og ulemper ved projektforslaget 5

6 Projektforslaget lægger op til såkaldt dobbeltforsyning dvs. etablering af og adgang til mere end ét kollektivt varmeforsyningsanlæg i samme forsyningsområde. Der skal således ifølge projektforslaget ikke være tilslutningspligt til fjernvarme, som blot skal være et tilbud til ejendomsejerne i området, der i øjeblikket for hovedpartens vedkommende er tilsluttet individuel naturgasforsyning. Da der ikke indføres tilslutningspligt til fjernvarmen er der en vis usikkerhed om hvor stor tilslutningen vil være. Det er i projektforslaget forudsat, at de eksisterende ejendomme og udbygning af området er sket over en periode på 6 år. Det er i beregningerne i projektforslaget forudsat, at 95% med oliefyr og 85% med naturgasfyr for boliger tilsluttes, 85% med oliefyr og 65% med naturgas for erhverv tilsluttes samt 100% af de offentlige bygninger. Projektforslaget giver en samfundsøkonomisk fordel på 14,9 mio. kr. under de fastlagte forudsætninger. Der er gennemført følsomhedsberegninger for at vurdere, hvor følsomt projektforslaget er overfor ændring af en række forudsætninger herunder lavere tilslutning, øgede anlægsudgifter, øgede el- og brændselspriser. Summeres reduktionen i samfundsøkonomisk fordel ved alle de udførte følsomhedsberegninger udviser projektforslaget fortsat en samfundsøkonomisk fordel og det vurderes, at det er robust overfor ændringer i forudsætningerne. Ud over den beregnede samfundsøkonomiske fordel på 14,9 mio. kr. over 20 år består de øvrige mulige økonomiske fordele ved projektforslaget hvis forventningerne til tilslutningen til fjernvarme holder stik i en væsentligt forbedret selskabsøkonomi for Nørre Aaby Kraftvarmeværk samt en forbedret forbrugerøkonomi. Selskabsøkonomisk er projektforslaget robust overfor såvel lavere tilslutning, øgede anlægsudgifter som øgede el- og brændselspriser. Forbrugerne vil opnå en besparelse for en almindelig familiebolig på ca kr. årligt ift. naturgas og en besparelse på ca kr. årligt ift. olie. For en erhvervsbygning vil besparelsen være ca. 10% ift. naturgas og ca. 40% ift. olie. I beregningerne er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af nye gas- og oliekedler samt fjernvarmeunits. I omkostningerne til fjernvarmeforsyning er endvidere indregnet tilslutningsbidrag iht. udmeldte tariffer. For eksisterende naturgaskunder der konverteres er der endvidere indregnet en omkostning til afkobling af stikledning til gas. I miljømæssig henseende fører projektforslaget til en reduktion i udledningen af CO2 på tons. Som en ulempe ved projektforslaget indebærer det i miljømæssig henseende en forøgelse i udledningen af SO2 og NOx på henholdsvis 7 ton og 23 ton. For at fjernvarmeprojektet skal kunne realiseres vil det være nødvendigt at ophæve den gældende tilslutningspligt til naturgasforsyning. Retlige betragtninger Produktionsanlæg og brændselsvalg For at kunne godkende etablering af den biomassekedel, som projektforslaget forudsætter, skal kommunalbestyrelsen vurdere varmeproduktionsanlægget iht. projektbekendtgørelsens 9 og Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis projekterne indrettes som kraft-varme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne 6

7 produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Hvis et varmeproducerende anlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, kan der etableres et varmeanlæg. 15 Stk. 1 Ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg eller varmeanlæg, skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projekter anvende kriterierne i stk. 2-4 for fastlæggelse af brændselsvalg. Stk. 2 Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3 Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse forudsat, at brændslet anvendes på en kraft-varmeproducerende produktionsenhed baseret på disse brændsler. Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af CO 2 -afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov, jf. dog 13. Jf Energistyrelsen vejledning til projektbekendtgørelsen er sigtet med 15 at begrænse mulighederne for, at de naturgasfyrede kraftvarmeværker etablerer biomassefyrede kedler og dermed fortrænger naturgas, jf. den politiske aftale af 29. marts I henhold til stk. 4 åbnes der mulighed for, at der kan bruges biomasse, hvis et nyt anlæg etableres som følge af et udvidet varmebehov og i givet fald kun til dækning af det udvidede varme-behov. Årsagen hertil er, at der i den situation ikke er tale om at fortrænge naturgas. Bestemmelsen sikrer, at et nyt anlæg på biomasse kun forsyner det udvidede behov derved er det ikke tilladt at installere en større kedel nu man er i gang, som efterfølgende kan overtage noget af den hidtidige produktion. Ved et udvidet varmebehov forstås et efterfølgende planlagt varmebehov. Det betyder, at det nye anlæg skal dimensioneres til at dække en udbygning af forsyningen i fremtiden. Der kan være god fornuft i, at et anlæg kan dække et par etaper i en fremtidig udbygning. Men det er ikke i overensstemmelse med reglerne at etablere et nyt biomasseanlæg fordi varmebehovet de seneste X år er udvidet. Dette varmebehov har det jo faktisk været muligt at dække med den eksisterende kapacitet, så en sådan betragtning kan ikke anvendes som grundlag for en biomasse kedel. Samlet set betyder 9 og 15 stk.4 at det er tilladt at godkende et kedelanlæg, såfremt dette samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end produktion med kraftvarmeanlæg. Der må endvidere kun anvendes CO2-afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække et øget varmebehov. Der er udført samfundsøkonomiske beregninger for etablering af et kedelanlæg med etablering af et kraftvarmeanlæg som reference. Beregningerne viser, at det er en samfundsøkonomisk fordel at etablere anlægget som et kedelanlæg. Et nyt varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg eller varmeanlæg skal som hovedregel anvende naturgas og mineralsk olie som brændsel, jf projektbekendtgørelsens 15. Stk. 2. Jf. 15 stk 4 kan der anvendes CO2-afgiftsfrit brændsel såfremt anlægget etableres som følge af et øget varmebehov. Naturgas Fyn Distribution A/S har i sit høringssvar af 30. september 2011 samt høringssvar af 16. november 2011 oplyst, at de har den opfattelse, at kommunen ikke har hjemmel til at godkende etablering af en biomassekedel, da der ikke er tale om et øget varmebehov. 7

8 Det er Naturgas Fyn Distributions opfattelse, at der ikke er tale om et øget varmebehov, da Nørre Aaby Kraftvarmeværk vil overtage varmebehovet i et eksisterende område med et eksisterende varmebehov. Områdets varmebehov er uændret. Da det eksisterende område primært forsynes med naturgas vil etablering af en biomassefyret kedel medføre, at der fortrænges naturgas. Det er forvaltningens opfattelse, at øget varmebehov skal forstås som et planlagt øget varmebehov pga en udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde. Der skelnes ikke mellem hvorvidt det udvidede forsyningsområde er eksisterende byggeri eller nybyggeri. Ligeledes er det forvaltningens opfattelse, at paragraffens sigte er begrænsning af fortrængning af naturgas på fjernvarmeværkerne og ikke i individuelle gasfyr. Energiklagenævnet har tidligere tilsluttet sig forståelsen af øget varmebehov som beskrevet i Energistyrelsens vejledning som et efterfølgende planlagt varmebehov. (afgørelse af 19. Juli 2011, j.nr ). I denne afgørelse beskrives, at fjernvarmens forsyningsområde tidligere er meddelt godkendelse om udvidelse. Herefter søger fjernvarmen i et nyt projektforslag om tilladelse til at etablere en biomassefyret kedel. I afgørelsen lagde Energiklagenævnet til grund, at områderne allerede var udlagt til fjernvarmeforsyning inden projektforslaget for biomassekedlen blev udarbejdet og godkendt også selvom områderne endnu ikke var fuldt ud forsynet med fjernvarme. Energiklagenævnet afviste således projektforslaget. I det aktuelle projektforslag i Nørre Aaby søges der samtidigt om udvidelse af forsyningsområdet og etablering af en biomassefyret kedel til forsyning af det nye område (øgede varmebehov). Samfundsøkonomi, energi og miljø Kommunalbestyrelsen skal ifølge projektbekendtgørelsens 6, jf. 24, foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet og herunder påse, at det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse - som kræver fremme af den mest samfundsøkonomiske herunder miljøvenlige anvendelse af energi til varme og varmt vand samt formindskelse af uafhængigheden af fossile brændsler - og at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Vedrørende den samfundsøkonomiske vurdering af projektet gælder det at projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomisk fordel på 14,9 mio. kr. Vedrørende de miljømæssige aspekter af projektforslaget kan det fastslås, at projektet i denne sammenhæng indebærer en fordel, idet det medfører en væsentlig formindskelse af CO2- udledningen. Dog sker der en forøgelse af SO2- og NOx-udledningen ved projektforslaget. Endelig anvender kedelanlægget et bimassebaseret brændsel og dermed mindskes afhængigheden af fossile brændsler. Ændring af områdeafgrænsning For at kunne godkende den ændring af områdeafgrænsningen, som projektforslaget forudsætter, skal kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, vurdere, at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen og at områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Naturgasselskabet har ligesom tidligere under sagens behandling af Middelfart Kommune udtalt sig imod en godkendelse af projektet. Det fremgår af høringssvaret at Naturgasselskabet ikke finder de økonomiske aspekter af projektforslaget taget i betragtning at betingelserne for at ændre områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. Som begrundelse herfor angiver selskabet bl.a. hensynet til allerede afholdte investeringer og af hensyn til den ulempe de 8

9 mistede indtægter vil få for distributionsselskabets selskabsøkonomi og dermed tarifferne for de resterende naturgaskunder. En reduktion i naturgasselskabets distributionsindtægter skal betales af de resterende naturgaskunder på Fyn. Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomisk fordel på ca. 14,9 mio. kr. for fjernvarme i forhold til naturgas over 20 år. En samfundsøkonomisk fordel på 14,9 mio. kr. vurderes at være så stor en fordel, at det taler imod at opretholde den nuværende områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S har endvidere i høringssvaret af 30. september 2011 opgjort de mistede distributionsindtægter projektet vil medføre til 5,5 mio. kr. i nutidsværdi over projektperioden. Selskabet har desuden opgjort de uafskrevne investeringer i naturgasdistributionssystemet i Nørre Aaby til 65% af de samlede investeringer i anlægsaktiver i Nørre Aaby svarende til 3,25 mio. kr. Naturgas Fyn Distributions økonomi er reguleret af Energitilsynet og er tilrettelagt således, at distributionstarifferne sikrer, at den historiske gæld er afviklet i Naturgas Fyn Distribution mener at der vil ske en udhulning af de foretagne investeringer, hvis projektforslaget godkendes. Det er således deres opfattelse, at godkendelse af projektforslaget berettiger til en økonomisk kompensation for de mistede distributionsindtægter. De mistede distributionsindtægter er opgjort ud fra en årlig distribueret gasmængde på 0,36 mio. m3 gas svarende til en tabt distributionsindtægt på ca. 0,61 mio.kr. Sammenholdt med Naturgas Fyn Distributions årlige omsætning, som i 2010 var 215 mio. kr, jf. Naturgas Fyn Årsrapport 2010, udgør de mistede distributionsindtægter ca. 0,3% af distributionsselskabets årlige omsætning. I forhold til Naturgas Fyn Distributions samlede distribuerede naturgasmængde, som i 2010 udgjorde 203 mio m3, iht. Naturgas Fyns Årsrapport 2010, udgør ovennævnte naturgasforbrug ca. 0,18%. Da de mistede distributionsindtægter udgør mindre end 1% af den samlede omsætning og distribuerede gasmængde vurderes det, at en ændring af områdeafgrænsningen ikke forrykker Naturgas Fyn Distributions økonomi væsentligt. Naturgas Fyn Distribution har opgjort uafskrevne investeringer i distributionsnettet i Nørre Aaby ud fra en forholdsberegning af samtlige uafskrevne investeringer ift. samtlige investeringer i naturgasdistributionsnettet på Fyn, hvilket svarer til 65%. Naturgas Fyn Distribution har oplyst, at naturgasnettet i projektområdet er etableret i Det er forvaltningens vurdering, at da naturgasnettet i Nørre Aaby er etableret i må det forventes at være næsten fuldt afskrevet, og den anvendte metode til opgørelse af uafskrevne investeringer ikke kan gøres gældende ift. det konkrete projektområde. Det er således forvaltningens vurdering, at der ikke er tale om en udhulning af de foretagne investeringer. Naturgas Fyn Distribution har ikke i sine svar redegjort for de mulige økonomiske tab, selskabet måtte lide i tilfælde af projektforslagets godkendelse. Der er i projektbekendtgørelsen ikke hjemmel til at kommunen kan stille krav om kompensation til naturgasselskabet ej heller, at kommunen skal initiere forhandlinger om kompensation. Hvis kommunen vurderer, at et projektforslag forrykker forsyningsselskabernes økonomi væsentligt må kommunen afslå at godkende projektet. På baggrund af ovenstående finder forvaltningen efter projektbekendtgørelsens 7 stk. 2, at områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. 9

10 Hovedhensyn Jf forvaltningslovens 24 skal afgørelsen indeholde en begrundelse samt angivelse af de hovedhensyn, der ligger til grund for godkendelsen De hovedhensyn, der ligger til grund for forvaltningens vurdering af, hvorvidt områdeafgrænsningen medfører, at Naturgas Fyn Distributions økonomiske forhold forrykkes væsentligt samt hvorvidt der kan godkendes etablering af en biomassefyret kedel er baseret på de oplysninger Naturgas Fyn Distribution er kommet med i forbindelse med høring af projektforslaget samt yderligere fremsendte oplysninger samt Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen, herunder: Mistede indtægter fra distribution af gas til projektområdet udgør ca. 0,3% af Naturgas Fyn Distributions samlede omsætning. Naturgas Fyn Distribution har opgjort mistede distributionsindtægter i projektområdet, men har ikke anført størrelsen af de mulige økonomiske tab, selskabet måtte lide i tilfælde af projektforslagets godkendelse. Naturgas Fyn har oplyst distributionsnettet er etableret i Uafskrevne investeringer i projektområdet er opgjort som en andel af de samlede investeringsomkostninger i Nørre Aaby på baggrund af en gennemsnitsbetragtning af den samlede tilbageværende gæld i hele naturgassystemet på Fyn i forhold til samtlige foretagne investeringer. Den konkrete saldo af gæld i det aktuelle projektområde er ikke oplyst. Naturgas Fyn Distribution har ikke oplyst, at gennemførelse af projektforslaget får andre konsekvenser for selskabet såsom nedskæringer eller personalereduktioner. Nørre Aaby Kraftvarmeværk skal dække et øget varmebehov, når forsyningsområdet udvides iht. projektforslaget. Den biomassefyrede kedel dimensioneres til at dække 80% af det øgede varmebehov. Dvs. der fortrænges ikke naturgas i det eksisterende produktionsanlæg. Konklusion Konklusionen på Forvaltningens vurdering af projektforslaget efter projektbekendtgørelsens 6, jf. 24, jf. varmeforsyningslovens 1, har herefter været, at projektet ud fra en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering kan anses som mere fordelagtigt end at opretholde den gældende områdeafgrænsning. Endvidere finder Forvaltningen under ovenfor beskrevne omstændigheder, at betingelserne for ændring af områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte, idet det ikke kan fastslås, at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen samt at Naturgas Fyn Distribution A/S økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Endelig finder Forvaltningen, at etablering af en biomassefyret kedel kan godkendes iht. projektbekendtgørelsens 15 stk. 4, da der er tale om, at den skal dække et øget varmebehov grundet udvidelse af Nørre Aaby Kraftvarmeværks forsyningsområd, som beskrevet i projektforslaget. 7. Baggrund for sagsbehandling: - Projektforslag fra Nørre Aaby Kraftvarmeværk 15. juli Supplerende oplysninger til projektforslaget fremsendt af Cowi den 24. august 2011, 6. oktober 2011, 7. november Naturgas Fyn Distributions høringssvar af den 30. september 2011 og 16. november

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Att.: Rasmus Aggersbjerg Kristensen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises.

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Fyn Distribution A/S over Middelfart

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 566 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

UDKAST: Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i nordvestområdet at Løgumkloster og afslag på ansøgning om tilslutningspligt.

UDKAST: Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i nordvestområdet at Løgumkloster og afslag på ansøgning om tilslutningspligt. LØGUMKLOSTER FJERNVARME Søndermarksvej 3 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929276 Mail: hh1@toender.dk Sags id.: 13.03.01-P19-457-11 28-02-2013 UDKAST: Godkendelse af Projektforslag

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere