Dansk Tandforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Tandforsikring"

Transkript

1 Dansk Tandforsikring Tandsikring PLUS Senior for Ældre Sagens medlemmer Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon

2 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået forsikringsaftale kan efter forsikringsaftalelovens 34i fortrydes. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag aftalen er indgået, f.eks. ved underskrift på kontrakten eller afgivet bestillingen via internettet. Efter Forsikringsaftaleloven har forbrugeren krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før disse oplysninger er modtaget på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis bestillingen afgives mandag den 1. og de nævnte oplysninger er modtaget, er der frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Modtages oplysningerne først senere, f.eks. onsdag den 3., er der frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan der ventes til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Dansk Tandforsikring underrettes om, at aftalen er fortrudt. Det er muligt at trykke på det fortrydelseslink der findes nederst i den bekræftelsesmail du modtager i forbindelse med købet af tandforsikringen. Hvis underretning gives skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal den blot sendes inden fristens udløb. Som bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan fortrydelsen f.eks. sendes som anbefalet brev og postkvitteringen kan opbevares. Underretning om fortrydelsen skal gives til: Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé Charlottenlund Tlf: Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser har nedenstående ord følgende betydning: Forsikrede Forsikrede er den person, hvis tandsæt er dækket af forsikringen. Den forsikrede vil fremgå af forsikringspolicen. Tandsæt Ved tandsæt forstås forsikredes tænder, tandkød og kæbeknogler. Regelmæssige tandlægeeftersyn Ved regelmæssige tandlægeeftersyn forstås, at forsikrede får foretaget almindelige regelmæssige undersøgelser hos autoriseret tandlæge og med den frekvens, der er fastsat af forsikredes tandlæge, dog minimum en gang pr. år. Forsikringsår Omfatter de perioder, hvor forsikringen er i kraft. Første forsikringsår løber fra forsikringens tegningstidspunkt og frem til fornyelsestidspunktet et år efter. Hvis forsikringen fortsat er i kraft, starter herefter et nyt forsikringsår, som igen løber et år og så videre. Forsikringstiden Omfatter hele den periode, hvor forsikringen har været i kraft fra tegningstidspunktet og indtil forsikringen ophører jf. punkt 12: Hvornår ophører forsikringen?. Skade Ved en skade forstås en opstået behandlingskrævende tilstand, der konstateres og diagnosticeres af den pågældendes tandlæge. Personoplysninger I forbindelse med etablering af forsikringen har forsikrede givet samtykke til, at Dansk Tandforsikring modtager og anvender de afgivne oplysninger til brug for administration af forsikringen. Du kan altid få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Informationer fra Dansk Tandforsikring Ønsker du ikke informationer fra Dansk Tandforsikring om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Dansk Tandforsikring.

3 Indholdsfortegnelse 1 Aftalen Risikooplysninger Præmieberegning Hvem kan tegne forsikringen? informationer Hvad dækker forsikringen? Undersøgelse og tandrensning Dækningsberettigede tænder Fyldningsterapi Kirurgisk arbejde Protetisk arbejde Behandlinger foretaget uden for Danmark Forsikringen dækker ikke Allerede igangværende eller diagnosticerede arbejder Behandlingsbehov, der skyldes manglende tandlægebesøg Kosmetiske tandbehandlinger Tandretning Behandlinger udenfor DT s ydelsesliste Manglende tænder Garantiarbejde og fejlbehandling Manglende behandling eller efterlevelse af tandlægens anbefalinger Fortsæt, grov uagtsomhed og andet Uroligheder og andre særlige situationer Forsikringssum Selvrisiko og dækningsprocent Anmeldelse af skade Beregning af erstatning Pristalsregulering Betaling af præmie Betalingsservice (Nets) Betalingsfrist Påmindelse Konsekvens af manglende betaling Hvornår ophører forsikringen? Automatisk ophør af forsikringen Forsikringstager opsiger forsikringen DT opsiger forsikringen Ændring af præmie og forsikringsbetingelser Dækning af udgifter fra anden side Bortfald af krav Klagemuligheder

4 1 AFTALEN Tandsikring PLUS Senior (herefter kaldet forsikringen) tegnes i Dansk Tandforsikring A/S (herefter kaldet DT). Forsikringsaftalen består af en forsikringspolice en ydelsesliste samt et sæt forsikringsbetingelser For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, hvis den ikke er fraveget i forsikringsbetingelserne. 1.1 Risikooplysninger DT vil i forbindelse med ansøgning om Tandforsikring Plus Senior, indhente oplysninger om forsikringsansøgers tandstatus i form af journal- og røntgenmateriale fra ansøgers tandlæge. Hvis kvaliteten af det modtagne journalmateriale ikke giver DT s tandlægekonsulent mulighed for at udarbejde en dækningsoversigt, vil forsikringsansøgers tandlæge blive bedt om at udfylde et tandstatusskema. Udgifterne til udfyldelse af dette afholdes fuldt ud af forsikringsansøgeren. Hvis den fagperson, f.eks. tandlæge eller tandplejer, der udfylder tandstatusskemaet på vegne af forsikringsansøger giver Dansk Tandforsikring urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er retsvirkningerne som anført i Forsikringsaftalelovens Dette vil bl.a. sige, at dækningen kan nedsættes, og evt. ophæves helt, svarende til den risiko DT havde ønsket at påtage sig, hvis man havde haft kendskab til de korrekte risikooplysninger. 1.2 Præmieberegning Forsikringsdækningen og præmien er fastsat ud fra risikooplysningerne, herunder: forsikringstagers alder antal eksisterende tænder antal tænder, der ekskluderes på baggrund af risikooplysningerne Præmien fastsættes ud fra det antal tænder, der forsikres. 2 HVEM KAN TEGNE FORSIKRINGEN? Man skal være mellem 65 og 85 år for at tegne forsikringen. Herudover skal man være medlem af Ældresagen. Forsikringen kan opretholdes, så længe dette ønskes. Det vil i forsikringsaftalen være nærmere beskrevet, hvem der er berettiget til at indtræde i ordningen. 3 INFORMATIONER Al information fra DT til den forsikrede sker via , herunder fremsendelse af forsikringspolice og -betingelser, oplysninger om fornyelse, løbende præmiebetaling samt ændringer i forsikringsaftalen. De til enhver tid til ordningen hørende og senest opdaterede forsikringsbetingelser, vil altid være tilgængelige på DT s hjemmeside: Det er derfor en betingelse for at have forsikringen, at DT får oplyst en adresse, hvortil informationer kan sendes. Forsikrede er forpligtet til straks at oplyse DT om eventuelle ændringer i e- mail adressen. 4 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker de ydelser, der fremgår af den til ordningen hørende ydelsesoversigt (vedhæftet) med de nedenfor nævnte begrænsninger. 4.1 Undersøgelse og tandrensning Der ydes 100 % refusion for én årlig tandrensning og ét årligt eftersyn hos tandlægen. Herudover ydes der tilskud til yderligere én årlig tandrensning og ét årligt eftersyn med den i forsikringspolicen angivne dækningsprocent. 4.2 Dækningsberettigede tænder Den af DT specificerede dækningsoversigt angiver de tænder i forsikredes tandsæt, som DT dækker helt eller delvist. (Eksempelvis kan en tand være dækket for cariesbehandling men ikke for krone-behandling). Behandling af de dækningsberettigede tænder, udover undersøgelse og tandrensning, dækkes med den dækningsprocent, der er angivet i forsikringspolicen. 4.3 Fyldningsterapi Holdbarheden for fyldningsarbejde skal være minimum 5 år, før DT dækker en evt. omlavning.

5 4.4 Kirurgisk arbejde Holdbarheden af kirurgisk behandling (herunder rodbehandlinger og paradontalkirurgi) skal være minimum 5 år, før DT dækker en eventuel omlavning. 4.5 Protetisk arbejde Holdbarheden for protetisk arbejde (kroner og broer), skal være minimum 5 år for at berettige til dækning fra DT. Erstatningsgrundlaget reguleres med 20 % for hvert af de efterfølgende år (påbegyndt), det protetiske arbejde har været anvendt af forsikrede, efter nedenstående tabel: År: Erstatning: % 6 20 % 7 40 % 8 60 % 9 80 % % For implantatbehandlinger, dækket af DT, dækkes ikke en ny implantatbehandling. DT dækker ikke behandling af tænder, der indgår som bropiller i en bro-konstruktion, hvis der ikke er anden indikation for behandling i øvrigt. 4.6 Behandlinger foretaget uden for Danmark Det er en betingelse, at behandlingen foretages af en praktiserende tandlæge i et EU/EØS-land Hvis behandlingen foretages udenfor Danmark, er det et krav fra DT, at dokumentation for behandling, herunder regning, journal og lignende materiale oversættes til dansk af autoriseret oversætter, og for forsikredes egen regning, før erstatning kan udbetales. Protetisk arbejde (kroner, broer, implantater o. lign.) foretaget udenfor Danmark kræver forhåndsgodkendelse af DT. 5 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Forsikringen dækker ikke udgifter til følgende behandlinger af forsikredes tandsæt: 5.1 Allerede igangværende eller diagnosticerede arbejder Behandlinger, der på tegningstidspunktet allerede var påbegyndt eller journaliseret som behandlingskrævende dækkes ikke. Dette gælder uanset, hvad der er anført i dækningsoversigten. 5.2 Behandlingsbehov, der skyldes manglende tandlægebesøg Følger af manglende overholdelse af regelmæssige tandlægeeftersyn. 5.3 Kosmetiske tandbehandlinger Alle former for kosmetiske behandlinger. Som kosmetiske behandlinger betragtes behandlinger, hvis primære formål er at give forsikredes tandsæt et bedre udseende, uden, at der er tale om behandling af egentlig sygdom i tandsættet, herunder: afblegning af tænder, anden behandling af misfarvede tænder, udskiftning af tandfyldning, der ikke er defekt, tandregulering, og plast- og porcelænsfacader samt andre typer behandlinger, der kan sidestilles hermed. 5.4 Tandretning Tandretningsarbejder på nær tilskud til nyopstået behov for bidskinne 5.5 Behandlinger udenfor DT s ydelsesliste Tandbehandlinger, der ikke forefindes på den til ordningen hørende ydelsesliste. 5.6 Manglende tænder Tænder, der inden tegning af forsikringen, ikke eksisterede i forsikredes tandsæt (herunder områder med implantater) eller ikke frembrudte tænder. Dette gælder uanset, hvad der er anført i dækningsoversigten. 5.7 Garantiarbejde og fejlbehandling Behandling, som er omfattet af garantiordning aftalt mellem tandlægen og den forsikrede, samt fejlbehandling, som tandlægen er forpligtet til at erstatte eller udbedre. 5

6 5.8 Manglende behandling eller efterlevelse af tandlægens anbefalinger Tandlægebehandling nødvendiggjort af, at forsikringstageren har undladt at få udført en af tandlægen foreskreven behandling eller manglende efterlevelse af tandlægens anvisninger i øvrigt. Forværringer og følger af tilstande, hvor der ikke er foretaget den nødvendige behandling er ligeledes ikke dækningsberettiget. 5.9 Fortsæt, grov uagtsomhed og andet Skader på forsikredes tandsæt, som er forvoldt: med fortsæt/vilje, ved grov uagtsomhed, under påvirkning af alkohol, narkotika, medicin eller andre rusmidler og/eller giftstoffer, og under slagsmål og/eller håndgemæng Uroligheder og andre særlige situationer Alle behandlinger som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder, epidemier, nuklear påvirkning eller andre former for force majeure. 6 FORSIKRINGSSUM Den maksimale forsikringssum, der kan udbetales pr. år, fremgår af forsikringspolicen, og kan, hvis dette er aftalt, eventuelt pristalsreguleres med det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettopristal (julipristallet). Dette vil i så fald fremgå af forsikringspolicen. Den samlede erstatning for et forsikringsår kan ikke overstige forsikringssummen, uanset antallet af behandlinger. 7 SELVRISIKO OG DÆKNINGSPRO- CENT Den for forsikringen gældende selvrisiko og/eller dækningsprocent, fremgår af forsikringspolicen, og kan, hvis dette er aftalt, eventuelt pristalsreguleres med det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettopristal (julipristallet). 8 ANMELDELSE AF SKADE Forsikrede skal hurtigst muligt efter udført behandling, anmelde krav om erstatning til DT. Udbetaling af erstatning er betinget af, at forsikrede indsender de oplysninger, som DT skønner nødvendige for at kunne tage stilling til om det anmeldte krav er dækningsberettiget, herunder kopi af fuld tandlægejournal inklusiv relevant røntgenmateriale samt betalt faktura for behandlingen. Eventuelle udgifter til tandlægejournal og anden dokumentation afholdes af den forsikrede selv. Forefindes den nødvendige dokumentation ikke, eller er dokumentationen ikke læsbar, er DT berettiget til at afvise en anmeldelse. 9 BEREGNING AF ERSTATNING Forsikredes udgifter til behandlinger, refunderes med udgangspunkt i minimum af tandlægens behandlingspris og beløbet, som fremgår af den på behandlingstidspunktet til ordningen hørende ydelsessoversigt. Oversigten findes på: For den enkelte dækningsberettigede behandling, beregnes erstatningen som den på forsikringspolicen anførte dækningsprocent ganget med behandlingsudgiften, jf. stk. 1 ovenfor. Erstatningen for den enkelte behandling kan aldrig overstige de faktiske behandlingsudgifter. 10 PRISTALSREGULERING DT forbeholder sig ret til at regulere de årlige grundpræmier med en procentsats, der svarer til stigningen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettopristal (julipristallet). 11 BETALING AF PRÆMIE Forsikringstageren betaler præmien (incl. præmieafgift) for tandforsikringen forud i henhold til den af DT fremsendte opkrævning.før-ste præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og alle efterfølgende præmier forfalder på den /de i policen anførte forfaldsdag(e) Betalingsservice (Nets) DT kan opkræve gebyr for anvendelse af betalingsservice (Nets). Hvis forsikrings- 6

7 tager ønsker månedlige betalinger, vil DT kræve, at forsikringstager tilmelder betalingerne betalingsservice (Nets) Betalingsfrist Præmien skal betales indenfor den frist, der står angivet på henholdsvis indbetalingskortet eller betalingsopkrævningen Påmindelse Hvis DT ikke har modtaget præmien indenfor den anførte tidsfrist, sender selskabet et påkrav om betaling inden 21 dage Konsekvens af manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter udløbet af betalingsfristen jf. pkt ovenfor, kan DT opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. 12 HVORNÅR OPHØRER FORSIKRIN- GEN? 12.1 Automatisk ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører automatisk i følgende situationer: Ved manglende indbetaling af præmie jf. punkt 11. Ved forsikredes død Forsikringstager opsiger forsikringen Forsikringstager kan skriftligt opsige forsikringen med mindst 3 måneders varsel. 15 BORTFALD AF KRAV Ophører forsikringsaftalen, skal et krav om udbetaling af erstatning for en skade sket i forsikringens løbetid, fremsættes skriftligt overfor DT inden 6 måneder herefter. I øvrige situationer gælder den til enhver tid gældende lovgivning om forældelse. 16 KLAGEMULIGHEDER Ved uoverensstemmelser med DT, har forsikrede altid mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Forbrugerrådet, Forsikrings-oplysningen eller Ankenævnets sekretariat. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet for Forsikring fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl og DT opsiger forsikringen DT kan opsige forsikringen med mindst 3 måneders varsel til fornyelsesdatoen. 13 ÆNDRING AF PRÆMIE OG FORSIK- RINGSBETINGELSER Udover almindelig pristalsregulering, er DT berettiget til at foretage ændringer i præmie og/eller forsikringsbetingelser med 3 måneders varsel. 14 DÆKNING AF UDGIFTER FRA ANDEN SIDE Dækkes behandlingsudgifterne helt eller delvist af det offentlige, eller af en anden forsikring som f.eks. arbejdsskadeforsikring, patientforsikringen, ulykkesforsikring eller sygeforsikringen danmark, er disse udgifter ikke dækket af DT. 7

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Version 2.2, Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund T: 7020 4647 CVR-nr. 35 80 41 61 FORTRYDELSESRET En indgået

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SUNDHEDSSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere