Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013

2 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Udarbejdet af: Forside lay-out: Tryk: Journalnummer: Antal Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Hanne-Jytte Vejdiriksen Peter Flensborg Bornholms Regionskommune P stk.

3 Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Lovgrundlag I henhold til lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2012 om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i det følgende kaldet rottebekendtgørelsen, skal Bornholms Regionskommune foretage en effektiv rottebekæmpelse. Med effektiv bekæmpelse forstås en bekæmpelse, der udøves af autoriseret personale og enten udrydder rotterne eller opnår et efter sagkyndigt skøn lavt niveau i rottebestanden. Kommunalbestyrelsen kan lade bekæmpelsen udføre enten ved kommunens eget autoriserede personale eller indgå kontrakt om bekæmpelsen med en hertil autoriseret person. I henhold til bekendtgørelsen er enhver, der konstaterer forekomst af rotter, ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen. Grundejere skal sikre og renholde deres ejendom således, at rotters levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan meddele grundejerne påbud om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger. Status Siden kommunesammenlægningen har Bornholms Regionskommune målrettet søgt en velfungerende og ensrettet bekæmpelse på hele øen. Det har bevirket et fald i anmeldelserne indtil kommunen i 2010 overgik til digital anmeldelse, hvor antallet af anmeldelser fordobles. Antallet af anmeldelser kan ikke entydigt bruges som mål for rottebestandens størrelse, men er det bedste udtryk for, hvor mange rotter der er i Bornholms Regionskommune. Anmeldelserne indtastes via kommunens hjemmeside eller pr. tlf. kontakt til den enkelte rottefænger. Bornholms Regionskommune har de seneste 2 år oplevet en stigning i rotteanmeldelser. De mange anmeldelser skyldes det elektroniske anmeldesystem, hvor der er sket fejl bla. med registrering af mus i stedet for rotter, samt en del indtastningsfejl. Stigningen i rotteanmeldelser ses dog ifølge Naturstyrelsen i hele landet. Antallet af anmeldelser kan som nævnt ikke entydigt bruges som mål for rottebestandens størrelse. Når der anmeldes flere rotter kan det skyldes: At flere mennesker er opmærksomme på at anmelde rotterne, når de ser dem. At der er flere defekte kloakker, så flere rotter søger ud. At der er mere føde tilgængeligt for rotterne i omgivelserne. At rottebestanden faktisk er steget måske som følge af nogle gode vækstbetingelser. Måske er der tale om en kombination af de fire faktorer, det vides ikke. 2

4 Organisering af rottebekæmpelse. Der har siden kommunesammenlægningen i 2003 været afsat 0,25 administrativt årsværk, som er finansieret via brugerbetaling til bla., at realisere handlingsplanen samt den daglige kontakt med rottefængerne og sagsbehandling. Det er en styrke for Bornholms Regionskommune, at det er de kommunale rottefængere, der foretager de daglige tilsyn, da koordinering med den administrative medarbejder styrkes og al tilgængelig viden kan opsamles og anvendes. De mange anmeldelser gør det nødvendigt at udbygge det forbyggende og opsøgende arbejde, og der er behov for en øget indsats på det administrative område, herunder til kortlægning og databearbejdning samt meddelelse af påbud mv. Service overfor borgerne og virksomheder kan også øges, idet der med de kommunale medarbejdere som rottefænger, kan reageres hurtigere og mere smidigt, når anmeldelserne modtages. I akutte tilfælde kan rottefængeren møde op hos borger og fx på institutioner inden for ca min. Fakta om rotter: Den brune rotte, som er den mest udbredte race i Danmark, stammer fra den Kaukasiske steppe. Rottens fortid, som slettedyr, der lever i huler under jorden, er årsagen til, at den i dag primært lever i vores kloaksystem. I takt med, at man fik lukket kloakkerne, gemte rotterne sig fra mennesker og andre fjender i disse færdiglavede gange, som appellerede til rottens instinkt. Rotten udnytter de huller og sprækker, der er i kloaksystemet, til at finde nye redepladser, og i denne søgen finder rotten også op til overfladen og ind i haver og huse. Rotten er meget adræt og kan klatre lodret op i en faldstamme, og det er derfor ikke ualmindeligt, at der er rotter på den øverste etage i en etageejendom. Rotten har fantastisk tilpasningsevne og kan gnave i alt, undtagen jern og det der er hårdere. Den formår at springe 75 cm lodret op i luften og kan sagtens svømme. Rotten er et imponerende dyr og skal bekæmpes med respekt for dens evner. Bekæmpelse: Hvor mange rotter, der findes på Bornholm eller for den sags skyld i Danmark, vides ikke med sikkerhed. Så længe de bliver i kloakkerne, udgør de som sådan ingen risiko. Problemerne opstår, når de finder vej ud gennem defekte kloakker og laver skade og spreder smitte i omgivelserne. Udendørs bekæmper vi rotterne med antikoagulerende bekæmpelsesmidler. Rotten dør derfor af indre blødninger. Det kan virke ondskabs- og smertefuldt, men er det bedste alternativ i forhold til rottens adfærd. Rotter er meget forsigtige dyr, og derfor smager de blot på maden, første gang de møder den. Bliver de syge af maden, vil de ikke røre den igen. Dette giver os to muligheder enten bekæmper vi med et bekæmpelsesmiddel, der er meget kraftigt og hurtigtvirkende, men som også medfører fare for omgivelserne, eller også anvender vi, som nu et langsomt virkende bekæmpelsesmiddel, der kun er til fare for rotter og mus. Skulle der ske uhensigtsmæssige forgiftninger, fx af hunde og katte, er der tid til at henvende sig til dyrlægen og få den rette modgift. 3

5 Sikringsordning og bekæmpelse af rotter med kemiske midler må kun foretages af personer, der er autoriseret af Naturstyrelsen. Indendørs bekæmpes rotter, som udgangspunkt, altid med fælder og kun i sjældne tilfælde anvendes der et bekæmpelsesmiddel. I særlige tilfælde kan rottefængeren skyde rotter. Der kan forekomme resistens overfor de gængse bekæmpelsesmidler. Resistensen skyldes en genetisk mutation hos rotten. Der er endnu ikke konstateret resistens hos rotterne på Bornholm. Vision: At bekæmpe systematisk, da Bornholm er en ø med et stort landområde, og dermed gør bekæmpelsen til en udfordring. Mål: Bornholms Regionskommune (BRK), har følgende mål for rottebekæmpelse: 1. At kloakkerne er i god stand, så rotterne ikke forlader kloakkerne og søger op på overfladen. 2. At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne. 3. At borgerne oplever tryghed i forhold til bekæmpelse, idet borgerne ved, hvad de skal gøre, hvis de observerer rotter samt at borgerne oplever at problemerne bliver løst. 4. At BRK har et overblik over rottebelastningen, som gør det muligt at iværksætte særlige tiltag efter behov. 5. At BRK reducerer rottebestanden i kloakkerne med de mest effektive bekæmpelsesmetoder. Endvidere er det et mål, at BRK til stadighed er orienteret om viden og erfaring på landsplan og deltager i undersøgelser og forsøg, der kan udvikle viden og metoder til rottebekæmpelse. 4

6 Indsatsområder: For at arbejde i retning af de langsigtede målsætninger er der for 2013 udpeget en række indsatsområder, hvorunder der er defineret konkrete målbare mål. I nedenstående skema er det vist, hvilke af de langsigtede målsætninger hver enkelt af indsatsområderne arbejder i retning af. Mål Indsatsområde Kloakkerne er i god stand, så rotter ikke forlader kloakken og søger op på overfladen Der skabes ikke tilhold for rotter uden for kloakkerne. Borgerne oplever tryghed i forhold til rotter, idet de ved, hvad de skal gøre, hvis de observerer rotter, og de oplever at problemerne bliver løst. Vi har et overblik over rottebelastningen, som gør det muligt at iværksætte tiltag efter behov. Vi reducerer rottebestanden i kloakkerne med de mest effektive bekæmpelsesmetoder. Vi er til stadighed orienteret om viden og erfaring på landsplan og deltager i undersøgelser og forsøg, der kan udvikle området. Udbedring af defekt kloak Information til borger og virksomheder Overblik over sikringsordninger Bekæmpelse af rotter i kloak Tilsyn i landzone og landbrug i byzone Årsrapport Rottebekæmpelse ved havnearealer, kommunale genbrugsstationer, lossepladser og deponi Rottebekæmpelse ved vildtfodringspladser. Særlige indsat overfor fødevarevirksomheder Deltager i erfagrupper Brugen af GEO-web I det følgende beskrives indsatsområder samt de konkrete mål og indikatorerne, der skal vise om målet nås. 5

7 Udbedring af defekte kloakker: Rotternes vej op i lyset foregår gennem defekte kloakker. Fejl, mangler og skader på kloakken kan dels forekomme på det offentlige kloaknet og dels på det private. Hovedkloakkerne: Det offentlige kloaksystem hovedkloakkerne har en gennemsnitsalder på ca år. Ifølge forsyningens spildevandsplan har det medført, at væsentlige fejl og mangler på kloaksystemet er udbedret, der bliver foretaget ca reparationer på stik og hoveledninger hvert år. Og der bliver renoveret og saneret 2-4 km hoved- og stikledning/pr. år. De private stikledninger: Der forekommer mange fejl, mangler og skader på de private stikledninger. Der kan fx være brud som følge af ukorrekte tilslutninger eller samlinger eller manglende afpropning af kloakrør, der ikke længere er i brug. Dette er bare eksempler. Ofte kan fejl og mangler forekomme, fordi der er udført dårligt håndværk ved etablering og renovering af stikledningerne. Når der konstateres rotter på en ejendom, vil det ofte skyldes fejl på kloakken på den pågældende ejendom. Rottefængeren vil ved tilsynet undersøge kloakforholdene. Fejl på kloakken kan ofte findes ved hjælp af et røgapparat. Ved komplicerede sager må ejeren lade en kloakmester anvende TVinspektion for at finde fejlen. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er fejl på den offentlige del af kloakken eller på den private stikledning, undersøger Bornholms Forsyning A/S (BF) bla. kloakkerne med TVinspektion. Hvis der findes en kloakfejl, skal denne udbedres hurtigst muligt. Før fejlen er rettet, kan rotteproblemet ikke for alvor løses. Selvom der opsættes fælder, vil der fortsat komme nye rotter på ejendommen, så længe fejlen er der. Kommunen kan meddele påbud til grundejerne om at udbedre kloakkerne. Som oftest er grundejerne selv interesseret i at udbedre kloakkerne, så problemerne med rotter løses. Hvis påbuddet ikke efterkommes, meddeles indskærpelse efterfulgt af politianmeldelse. Kommunen kan gennemføre selvhjælpshandlinger under skærpede omstændigheder. Udbedring af defekte kloakker Mål, der arbejdes mod Kloakkerne er i god stand, så rotter ikke kan forlade kloakken og søge op på overfladen er Såvel private som offentlige kloakker udbedres hurtigst muligt efter der er konstateret brud. Hovedaktiviteter Rottefængeren aflægger tilsyn på baggrund af de indkomne anmeldelser Hvis der findes kloakbrud, forvarsler m. 4 ugers frist Påbud meddeles med 4 ugers frist. Bornholms Forsyning udbedrer hurtigst muligt konstaterede rotteskader/brud på de offentlige kloakker. Der holdes halvårligt møde mellem T&M og Bornholms Forsyning. Årsrapport vedlægges: Liste over ejendomme, hvor kloak skulle udbedres Liste over forvarsler/ påbud. Liste over kloakbrud udbedret af Bornholms Forsyning. 6

8 Bekæmpelse af rotter i kloakkerne: Bornholms Forsyning A/S (BF) indstillede i 2011 sin ophængning af gift i kloaksystemet, fordi der ikke var belæg for, at den anvendte metode var effektiv i forhold til at reducere rottebestanden. I 2012 er en ny og mere strategisk metode taget i brug. Der arbejdes systematisk i et område ad gangen. Der sættes WiseTrap i udvalgte brønde i et afgrænset område, der er særligt belastet af rotter. WiseTrap er en elektronisk rottefælde som består af en fældeenhed og en elektronisk styring, der nemt monteres af én person fra jordoverfladen. WiseTrap er placeret i rottens naturlige miljø. Den fungerer fuldautomatisk, er selvtømmende og medfører ikke fældeskyhed. Rotten aflives hurtigt og smertefrit. Spuling og kamerainspektion kan foretages uhindret, selv om der sidder en WiseTrap i kloakledningen. Når området er fri for rotter, sender WiseTrap informationen pr. sms og/eller . Den alarmerer også i forbindelse med andre forhold f.eks. ved for høj vandstand BRK og Bornholms Forsyning har tilsammen 21 stk. WiseTrap fælder. Der skal hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt opsættes rottespærrer: Ved byggemodning af kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner og paracelhusområder. Bekæmpelse af rotter i kloakken Mål, der arbejdes mod Vi reducerer rottebestanden i kloakkerne med de nyeste bekæmpelsesmetoder. Vi er til stadighed orienteret om viden og erfaringer på landsplan og deltager i undersøgelser og forsøg, der kan udvikle området. Der er gennemført undersøgelser af nye metoder til at bekæmpe rotter systematiske i kloakkerne. Hovedaktiviteter Indsatsområder 2012, Brogade & i Nexø, Storegade & Fiskebakken, Rønne (koordineres med BF) Etablering af WiseTrap i Rolighedsgade Der skal evt. fremsendes påbud om opsætning af rottespærre til kommunens boligadministration. I årsrapporten for 2013 vil der blive redegjort for resultaterne. 7

9 Information til borger og virksomheder: I henhold til 9 i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, skal Bornholms Regionskommune 2 gange årligt sørge for, at kommunens borgere og virksomheder får fornøden orientering om at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. Borgere og virksomheders anmeldelse af rotter er vigtig for rottebekæmpelsen. Det er derfor et vigtigt budskab at udbrede, at alle forekomster skal anmeldes. Når rottefængeren, der tilser ejendommen, giver en god og let forståelig information til brugerne/ ejerne af ejendommen, har de god mulighed for at bidrage positivt til løsning af problemet. Borgerne og virksomheder kan imidlertid også bidrage forebyggende til rottebekæmpelsen. Ved at være opmærksom på kloaksystemets tilstand og sørge for, at der på deres ejendom ikke skabes tilhold for rotter pga. adgang til madvarer eller madaffald (fx kompost, nedfaldsfrugt og fuglefoder) Oplysninger om muligheden for at forebygge rotteangreb bør være lettilgængelige for borgere og virksomheder. Information til borgere og virksomheder Mål, der arbejdes mod Kloakkerne er i god stand, så rotter ikke forlader kloakken og søger op til overfladen. Der skabes ikke tilhold for rotter uden for kloakkerne. Borgerne oplever tryghed i forhold til rotter, idet de ved hvad de skal gøre, hvis de observerer rotter, og de oplever at problemerne bliver løst. Kommunen har anskaffes sig elektronisk anmeldelse, så der kan anmeldes hele døgnet rundt. Hovedaktiviteter Hjemmeside med info om rotter, anmeldelse og forebyggelse udbygges Regelmæssig annoncering i Bornholms Tidende/Rytterknægten Rottefængeren forklarer anmeldende borgere og virksomheder, hvorfor de er blevet udsat for rotteangreb og hvad de skal gøre for at løse problemet. Skriftligt informationsmateriale til brug ved tilsyn udarbejdes og anvendes Hjemmeside, annoncer i Bornholms tidende/rytterknægten, informationsmateriale, tilsyn udført 8

10 Brugen af GeoEnviron- rotteweb/anmeldelser: Bornholms Regionskommune bruger GeoEnviron selvbetjenings løsning, det er et net baseret itsystem, der kan modtage borgernes rotteanmeldelser. Rottewebben er en god service for borgerne, idet de har mulighed for at anmelde rotterne døgnet rundt. Samtidig begrænses antallet af telefonopkald til rottefængerne. Det er fortsat muligt for borgerne at anmelde rotter telefonisk. Disse anmeldelser indtastes også ind i rottewebben. For at styrke dataindsamlingen og opfølgningen på tilsynene er en bærbar computer med internetadgang et dagligt værktøj for rottefængeren. Brug af rotteweb Mål, der arbejdes mod Vi har overblik over rottebelastningen, hvilket gør det muligt at iværksætte særlige tiltag efter behov. GeoEnviron -rotteweb er et velfungerende værktøj for rottebekæmpelsen. Hovedaktiviteter Dagligt værktøj for rottefængeren, der indtaster korte notater Brugen: o Borger og medarbejder i Teknik & Miljø indberetter alle deres anmeldelser i GeoEnviron o BRK indberetter forvarsling og påbud i GeoEnviron o Alle nye sikringsordninger registreres i GeoEnviron Der arbejdes strategisk med rottebekæmpelsen ud fra anmeldelsernes geografiske placering. Årsrapport. Deltagelse i erfagrupper: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø deltager i erfagrupper med henblik på at sikre at den viden og de erfaringer om rottebekæmpelse, der findes og skabes i kommunerne opsamles og nyttiggøres hurtigst muligt. Mål, der arbejdes mod Hovedaktiviteter Deltagelse i erfagrupper Vi til stadighed orienteres om viden og erfaring på landsplan og deltager i undersøgelser og forsøg, der kan udvikle området. Vi deltager i erfagruppemøder Erfagruppemøder Hovedaktiviteterne i erfagruppen beskrives. 9

11 Overblik over sikringsordninger: Sikringsordninger er et bekæmpelsesprogram omfattende systematisk udlægning af rottebekæmpelsesmidler i foderdepoter, der tilses og suppleres med bekæmpelsesmidler med passende intervaller. Det fremgår af bekendtgørelsens 17 stk. 3. at såfremt en grundejer eller lejer indgår eller fornyer en aftale med et bekæmpelsesfirma om sikringsordning med rottebekæmpelse, skal dette af de autoriserede personer anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal en ændring og en ophævelse af en aftale anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen. Det er ikke tidligere undersøgt om der er en sammenhæng mellem private rottesikringsordninger og forekomster af rotter. Muligvis sker en anmeldelse af rotter til firmaet, der varetager sikringsordningen, og i så fald bliver kommunens overblik over rottebelastningen ikke komplet. Det er også uvist, om alle sikringsordninger anmeldes, som loven foreskriver. Ved at registrere alle sikringsordninger i GeoEnviron og sikre, at alle anmeldelser af rotter når frem til kommunen, kan det ved brug af systemet undersøges, om der er en sammenhæng mellem sikringsordninger og rottebelastningen. Ved indgåelse af sikringsordning skal der foretages en bygningsgennemgang der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og arealer, som gør at rotten kan skaffe sig adgang til eller opholde sig de pågældende steder. Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport som udleveres til grundejer. De kommunale tilsynsmyndigheder kan forlange at se bygningsgennemgangsrapporten og tilsynsrapporten hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til effektiv rottebekæmpelse. Overblik over sikringsordninger Mål, der arbejdes mod. Vi har et overblik over rottebelastningen, som gør det muligt at iværksætte tiltag efter behov GeoEnviron rummer en database over alle sikringsordninger på Bornholm og gør det muligt at lave udtræk og rapporter, som kan klarlægge sammenhæng med rottebelastningen. Hovedaktiviteter Firmaer, der udbyder sikringsordninger, kontaktes og anmodes om at fremsende oplysninger om ordninger etableret på Bornholm. Private sikringsordninger registreres i GeoEnviron I informationsmaterialet om rotter gøres der opmærksom på at ALLE anmeldelser skal ske til kommunen. Firmaer der udbyder sikringsordninger skal bruge de sammen bekæmpelsesmidler som der bruges i Bornholms Regionskommune Databasen eksisterer. I årsrapporten 2013 gives et geografisk overblik over sikringsordningerne. 10

12 Tilsyn i landzone og på landejendommen i byzone: I henhold til 8 i bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunalbestyrelsen lade alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendommen i byzone undersøge for rotter. På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, skal den autoriserede person aflevere en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejeren eller lejeren om at anmelde eventuelle forekomster af rotter. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der føres kontrol hvori det registreres, hvilke ejendomme, der er besøgt, dato for besøgene, om der er rotter på ejendommen og om der er udlagt gift. Ejendommens ejere eller lejer skal om muligt kvittere for besøget. Kommunen bruger GeoEnviron rottemodul/rotteweb til registrering. Dette skal til enhver tid være tilgængeligt for Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse. Tilsynene skal særligt sikre, at der ikke ved oplag af korn og foderstoffer eller andre fødevarer samt ved opbevaring af dyreekskrementer (møg), affald, materialer eller lignende skabes tilhold for rotter. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at ejendommene inddeles i 2 kategorier.: 1. Grøn: Ejendomme hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme. 2. Rød: Ejendomme, hvor der er forekomst af rotter. Grønne ejendomme skal derefter have besøg hvert 2. år, eller hvis der kommer en anmeldelse på dem. Røde ejendomme vil modtage hyppigere besøg, nemlig hver 6. mdr. og ejendommene skal være rottefrie i 3 perioder af 6 mdr. inden de igen kan rykke over i den grønne kategori. Mål, der arbejdes mod Tilsyn i landzone og på landbrugsejendomme i byzone Der skabes ikke tilhold for rotter uden for kloakkerne. Rotteforekomster på ejendomme i landzone og på landbrugsejendomme i byzone begrænses mest muligt. Ved en kortlægning af anmeldelser kan der evt. ses hvor den kommende indsatssen skal sættes ind. Hovedaktiviteter Der føres tilsyn på alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone. Der føres kontrol over tilsynene i GeoEnviron, rottebekæmpelse. Der foretages en kortlægning af anmeldelser Elektronisk anmeldelse GeoEnviron rottebekæmpelse Antallet af rotteanmeldelser på ejendomme i landzone og på landbrugsejendomme i byzone. 11

13 Årsrapport: I henhold til 12 i rottebekendtgørelsen, skal kommunalbestyrelsen én gang årligt senest d.1. april indsende beretning om de foranstaltninger, der i det foregåede år har været truffet i kommunen med hensyn til bekæmpelse. Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en årsrapport for rottebekæmpelsen, der dels kan indsendes til Naturstyrelsen, dels kan forlægges Teknik & Miljøudvalget og endelig udgøre grundlaget for information til borgere og virksomheder om rottebekæmpelse. Årsrapporten kan samle, fortolke og formidle den tilgængelige viden om rotteforhold på Bornholm(BRK). Årsrapport Mål, der arbejdes mod Vi har et overblik over rottebelastningen, som gør det muligt at iværksætte særlige tiltag efter behov Der udarbejdes en gang om året en årsrapport, som rummer alle relevante oplysninger om rottebelastningen og de gennemførte tiltag. Rapporten forelægges Teknik & Miljøudvalget (TMU) Hovedaktiviteter Data samles løbene i GeoEnviron Relevante udtræk og rapporter laves i GeoEnviron ved årets udgang Årsrapporten udarbejdes og forelægges Teknik & Miljøudvalget (TMU) i foråret 2013 Årsrapport er forelagt Teknik og Miljøudvalget (TMU) 12

14 Havnearealer, kommunale containerpladser, lossepladser & deponi: Der vil altid være rotter på de kommunale arealer, da rotterne her har adgang til føde og redemateriale. Ved havnearealerne er der fiskeaffald eller affald fra lystsejlerne. På de kommunale containerpladser og lossepladser modtages der så meget affald at det er svært at begrænse affaldet og rotterne kan let gemme sig. Rotterne forlader undertiden stederne for at finde føde i nærliggende haver og udgør da en risiko for mennesker og ejendom. Ved at sætte giftdepoter op på udvalgte steder og følge spisningen i kasserne tæt, kan rottebestanden holdes nede. Rottebekæmpelse på kommunale arealer Mål, der arbejdes mod Der skabes ikke tilhold for rotter uden for kloakkerne. Bestanden af rotter på de kommunale arealer begrænses mest muligt. Hovedaktiviteter Giftdepoter udsættes på udvalgte steder og registreres i GeoEnviron Kasserne tilses hver. mdr. og det registreres, hvordan der spises af giften. Registrering af giftudlægningen. Registrering af anmeldelser på/nær de kommunale arealer. Vildtfodring: Der er flere vildtfodringspladser der er problemer med, idet rotterne kan leve uforstyrret med adgang til meget foder. Mange fordringstønder er ikke forsynet med spiral og derfor ligger der store mængder af foder på jorden. Kommunen har ikke et overblik over hvor og hvor mange foderpladser der er på Bornholm. Ved at sætte giftkasse op ved fodringspladserne og følge spisningen, kan rottebestanden evt. holdes nede. Muligheden for at få registreret foderpladserne er evt. at indkalde de Bornholmske jægere til et møde eller at registrere dem ved tilsyn på landbrugsejendomme og efterfølgende indtaste dem i GeoEnviron. Rottebekæmpelse ved vildtfoderpladser Mål, der arbejdes mod Der skabes ikke tilhold for rotter uden for kloakkerne Bestanden af rotter på vildtfodringspladserne begrænses mest muligt. Hovedaktiviteter Foderspiral påsættes fodertønden Giftdepoter udsættes på udvalgte steder og registreres. Registrering af giftudlægning. 13

15 Forebyggende arbejde på kommunale ejendomme: Kommunen er som alle andre grundejere i henhold til rottebekendtgørelsens 3, forpligtet til at sikre og renholde sine ejendomme således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Borgerne har en forventning om, at når de og deres børn færdes på kommunale ejendomme og i kommunens institutioner, sker det uden risiko for at møde rotter. Ved at tilse de kommunale ejendomme i en 3-4 årig tilsynsrunde, kan niveauet for den kommunale rottesikring hæves betydeligt. Dels kan ejendommenes kloakforhold tilses og driften, herunder affaldsforhold og oplag, drøftes med det ansvarlige personale. Forebyggende arbejde på kommunale ejendomme Mål, der arbejdes mod Kloakkerne er i god stand, så rotter ikke forlader kloakken og søger op på overfladen. Der skabes ikke tilhold for rotter uden for kloakkerne. De kommunale ejendomme sikres mod rotter ved forebyggende indsats Hovedaktiviteter Rottefængeren besøger alle kommunale bygninger over en 3-4 årig periode. Medarbejderne rådgives om forebyggende arbejde og samlebrønde og riste undersøges. Rottefængeren forestår sikringsordninger på kommunale ejendomme, hvor der er særligt behov herfor. Tilsete ejendomme og kommunale sikringsordninger fremgår af GeoEnviron. Registreringer af anmeldelser på kommunale ejendomme. I henhold til 7 i rottebekendtgørelsen SKAL kommunalbestyrelsen, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder. Der skal senest 3 år efter rottebekendtgørelsens ikrafttræden være opsat rottespærrer på ovennævnte kommunale bygninger. Opsætning af rottespærre på de kommunale ejendomme Mål, der arbejdes mod Kloakkerne er i god stand, så rotter ikke forlader kloakken og søger op på overfladen. Der skabes ikke tilhold for rotter uden for kloakkerne. De kommunale ejendomme sikres Hovedaktiviteter Der udarbejdes i første halvår 2013 en oversigt over antallet af kloakledninger, som er omfattet af 7 i rottebekendtgørelsen. Der udarbejdes herefter ud fra oversigten en handlingsplan samt økonomisk oversigt for opsætning af rottespærre på de nævnte kommunale bygninger. Handlingsplanen sendes til politisk behandling for godkendelse. Den godkendte handlingsplan effektueres, så rottebekendtgørelsens 7 overholdes. De opsatte rottespærrer registreres og fremgår af GeoEnviron. Registreringer af anmeldelser på kommunale ejendomme. 14

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

ERFA-gruppen om rottespærrer

ERFA-gruppen om rottespærrer Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 474 Offentligt Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Att.: Steen Gade og Peter Juel Jensen ERFA-gruppen om rottespærrer Bagsværd den 31.03

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere