Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan"

Transkript

1 Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Lene Skovmose Herning Kommune 2

2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene Vision...5 Mål...5 r.5 Forebyggelse og bekæmpelse i byzone, sommerhus og kolonihaveområder..7 Forebyggelse og bekæmpelse i Landzone...8 Information om forebyggelse og bekæmpelse i fødevarevirksomheder..9 Samarbejde internt i kommunen og med Herning Vand om forebyggelse og bekæmpelse..10 Information om forebyggelse og bekæmpelse på genbrugsstationer og deponier 11 Information om forebyggelse og bekæmpelse ved vildtfodringspladsen..12 Nyt rottestyringsprogram med bedre integration til kort og statistik 12 Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse(1. januar 2013).12 Løbende dialog og opfølgning med rottebekæmpelsesfirmaet..13 Deltage erfaringsudvekslingsforaer, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser 14 3

3 Lovgrundlag I henhold til lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, 17 og 18, bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om bekæmpelse af rotter m.v.(herefter kaldet rottebekendtgørelsen) samt i overensstemmelse med kemikalielovgivningen, herunder bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler m.v. og bekendtgørelse nr af 4. december 2007 (dyreværnsloven) er Herning Kommune forpligtet til at foretage en effektiv rottebekæmpelse. Rottebekæmpelse skal herunder foretages under hensyntagen til Miljøministeriets vejledning nr. 1 (2005) om lovgivning, bekæmpelse og forebyggelse af rotter (ny vejledning på vej), Naturstyrelsens vejledning (2011) om rotter, mus og fødevarevirksomheder samt Naturstyrelsens resistensstrategi for rotter. Det indebærer, at rotterne skal udryddes helt eller, at der skal opnås et efter sagkyndigt skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden. For at kunne foretage en effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, er det nødvendigt med en målrettet strategi, hvilket er skrevet ind i den af ministeriet vedtagne Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark, her står det, at kommunerne skal udarbejde en rottehandlingsplan, der skal revideres hvert tredje år. Status Folketal Anmeldelser Firma Antal blokke Udg. pr. indb ISS , ISS , ISS , ISS , * ISS ,06 *) Tallet er højere men kan ikke aflæses. Angivelser af anmeldelser for første halvdel af året mangler, grundet manglende oplysninger i forbindelse med kommunesammenlægningen. Herning Kommune har ca ejendomme i landzone og landbrug i byzone, som skal have besøg over et interval på 2 år. Herning Kommune har siden 2008, haft øget fokus på anmeldelser og opfølgning af disse samt ydet en større indsats i form af forebyggende rådgivning, dette har bevirket, at antallet af anmeldelserne er faldet med 40 % fra anmeldelser i 2008 til anmeldelser i Antallet af anmeldelser kan ikke entydigt bruges som mål for rottebestandens størrelse, men er det bedste udtryk for, hvor mange rotter der er i Herning Kommune. For at fastholde den positive udvikling samt at efterkomme den nye bekendtgørelse med øget fokus på forebyggelse, har Teknik- og Miljøudvalget den 18. marts 2013, besluttet at vedtage denne handlingsplan vedr. bekæmpelse af rotter i Herning Kommune. Planen tages op til revision hvert 3. år, hvor nye mål og initiativer udpeges. Tallet for 2012 ses allerede nu at ligge højere end 2011 ca anmeldelser, da året er et såkaldt Rotteår. Med regelmæssige mellemrum over år, ses en markant stigning i anmeldelser over hele landet, og dette er tilfældet for i år. 4

4 Organisering af rottebekæmpelsen Med vedtagelsen af strategi for rottebekæmpelse i Herning Kommune i 2013, blev det besluttet at afsætte 0,25 årsværk i Byggeri til at realisere strategien. Herning Kommune har valgt at udlicitere selve bekæmpelsen. Og der er skrevet kontrakt med Rentokil pr. 1. januar Budget for årene Den nuværende sats for til rottebekæmpelse som er på 0,00174 % af ejendomsværdien, svarer til at et typisk parcelhus med f.eks. 1 mio. i ejendomsværdi, har en udgift på 17,40 kr. årligt for at imødekomme kravet om rottebekæmpelse. Opkrævningen på ejendomsskattebilletten sker bagudrettet og eventuelle merudgifter financeres efterfølgende år. Der forventes en mindre stigning i årene fremover. 5

5 Vision Ingen rotter i gadebilledet og øget bevidsthed hos borgere og entreprenører om forebyggelse. Mål Denne strategi har som at reducere antallet af synlige rotter i Herning Kommune gennem fortsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Det er strategiens målsætning: at forebygge frem for at bekæmpe, at rotterne skal blive i kloakkerne, at der ikke skabes tilhold for rotter udenfor kloakkerne, at yde en tilfredsstillende service til borgere og erhverv, at sikre en kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, at udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. r For at kunne nå frem til det overordnede mål, er det nødvendigt at nedbryde målet i indsatsområder. De valgte indsatsområder er: 1. Forebyggelse og bekæmpelse i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder, 2. Forebyggelse og bekæmpelse i landzone, 3. Information om forebyggelse og bekæmpelse for fødevarevirksomheder, 4. Samarbejde internt i kommunen og med Herning Vand om rottebekæmpelse, 5. Samarbejde med genbrugsstationer og deponier om rottebekæmpelse, 6. Information om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved vildfodringspladser, 7. Nyt rottestyrings-program, med bedre integration til kort og statistik 8. Nyt udbyd af den kommunale rottebekæmpelse med ikrafttræden 1. januar 2013, 9. Løbende dialog og opfølgning med rottebekæmpelsesfirmaet, 10. Deltage i erfaringsudvekslingsfora, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser. Rotter lever primært i kloakkerne, men søger fra tid til anden op til overfladen i søgen efter tørre redemuligheder, føde eller etablering af nye familiestrukturer. Adgangen til jordoverfladen sker gennem defekter kloakker, uafproppede døde kloakstik, fejl og uforsigtighed i forbindelse med byggeopgaver. Fejl, mangler og skader kan ske på både offentlige(kloak) og private(afløbsinstallation) ledninger. 6

6 I nedenstående skema er sammenhængen mellem indsatsområder og målsætninger vist. Målsætninger r At forebygge frem for at bekæmpe. At rotterne bliver i kloakkerne. At der ikke skabes tilhold for rotter udenfor kloakkerne. At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv. At sikre kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Forebyggelse og bekæmpelse i byzone, sommerhus- og kolonihaveområder. X X X X Forebyggelse og bekæmpelse i landzone. X X X X Information om forebyggelse og bekæmpelse i X X X X fødevarevirksomheder Samarbejde internt i kommunen og med Herning Vand om X X X X forebyggelse/rottebekæmpelse. Information om forebyggelse på genbrugsstationer og deponier X X X om rotte-bekæmpelse. Information om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved vildtfodringspladser. X X X Nyt rottestyringsprogram med bedre integration til kort og X X statistik. Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse med X X X ikrafttræden 1. januar Løbende dialog og opfølgning med rottebekæmpelsesfirmaet. X X X Deltage i erfaringsudvekslingsforaer, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser. X X X I det følgende beskrives indsatsområderne samt de målsætninger de refererer til. 7

7 Forebyggelse og bekæmpelse i byzone, sommerhus- og kolonihaveområder Rotteforekomst/bekæmpelse Når der konstateres rotter på en byejendom, vil det ofte skyldes fejl/defekt på kloakken eller afløbsinstallationen. Den kommunale rottebekæmper, vil på tilsynet undersøge kloak-/afløbsforholdene. Fejl kan ofte findes ved hjælp af et røgapparat. Ved mere komplicerede sager på private afløbsinstallationer, må ejeren lade en kloakmester foretage en tv-inspektion af afløbsinstallationen. Er der tvivl om hvorvidt der er fejl på den offentlige del af kloakken eller på den private afløbsinstallation, bliver ejer bedt om at iværksætte undersøgelse af afløbsinstallationen, og såfremt det viser sig at defekten er i offentligt område, overdrages sagen til Herning Vand. Hvis der konstateres defekt i kloak, skal denne udbedres hurtigst muligt dog senest 1 ½ måned efter anmeldelse. Ved rotteforekomst indendørs i ejendomme til beboelse, forretning, institutioner, skoler o.l. skal entreprenøren hurtigst muligt og senest indenfor et døgn fra anmeldelse eller første hverdag efter anmeldelse, aflægge besøg og iværksætte undersøgelse og bekæmpelse. Såfremt der er defekt kloak, bedes ejer hurtigst muligt at udbedre defekten. Såfremt rottetilhold forekommer i Kommunens lukketid, kan virksomheden/borgeren tilkalde en hvilken som helst anden bekæmper, dog for egen regning. De private afløbssystemer Der forekommer ofte fejl, mangler og skader på de private afløbsinstallationer. Det kan for eksempel være brud som følge af sætninger i jorden, gamle rør og brønde, ukorrekte tilslutninger og samlinger, løse riste i gulvafløb, manglende afpropning af rør der ikke længere er i brug eller manglende metalnet over faldstammeudluftninger. Dette er kun nogle eksempler af mange... Forebyggelse Det er vigtigt at forebygge og det skal kommunikeres ud til borgerne. Bygningsgennemgange, vejledning om tv-inspektion af afløbsinspektioner og vejledning om korrekt affaldshåndtering skal være en del af kommunens rottebekæmper og rottekonsulents arbejde. Information om anmeldepligt Det er en borgerpligt at anmelde rotter ( 2 i rottebekendtgørelsen) Kommunen er forpligtet til minimum to gange årligt at orientere om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. Borgere og virksomheders anmeldelser er yderst vigtigt for rottebekæmpelsen. Information om kommunens rottebekæmpelse Efter et hvert konsulentbesøg, hvor der er foretaget rottebekæmpelse skal borgeren/virksomheden have en besøgsrapport, hvor bekæmpelsestiltagene er beskrevet og hvor eventuelle anbefalinger om nærmere gennemgang af afløbsinstallationen, fjernelse af bevoksning eller andre forbyggende foranstaltninger oplyses. Påbud Herning Kommune kan jf. 11 i rottebekendtgørelsen meddele påbud til grundejeren om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger. Hvis påbuddet ikke efterkommes, meddeles indskærpelse efterfulgt af politianmeldelse. Kommunen har endvidere mulighed for at foretage en selvhjælpshandling og udføre reparationen for ejers regning eller udpantning i ejendommen. 8

8 Det skal dog siges at som oftest, er grundejerne selv interesseret i af udbedre skaderne, så problemet med rotterne forsvinder fra ejendommen. Der har siden 2009 ikke været grundlag for at udstede påbud. Vejledning lægges ud på Herning Kommunes hjemmeside Forebyggelse og bekæmpelse i byzone, sommerhus- og kolonihaveområder At rotterne bliver i kloakkerne, At der ikke skabes tilhold af rotter udenfor kloakkerne, At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv, At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Mere fokus på de private afløbsinstallationer på hjemmesiden, 2 årlige informationskampagner i Herning Folkeblad, Oplysning om anmeldelsespligt på Herning Kommunes hjemmeside, Oplysning om forebyggelse og bekæmpelse på Herning Kommunes hjemmeside. Brud udbedres senest inden for 1½ måned efter det er konstateret, med mindre det drejer sig om beboelse, institutioner, skoler, forretninger o.l. Borgerne får større kendskab til forebyggelse. Oversigt over ejendomme, hvor der er konstateret brud/rotter Forebyggelse og bekæmpelse i landzoner Bekæmpelse Ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone har anmeldelsespligt ved rottetilhold. Ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone skal have foretaget tilsynsbesøg hvert 2. år. Såfremt der ikke konstateres rotter, besøges ejendommen igen efter 2 år. Hvis der konstateres rotter eller der anmeldes rotter, skal der foretages tilsynsbesøg hver 6. måned og ejendommen bliver først erklæret rottefri igen, efter 3 på hinanden følgende besøg uden rottetilhold*. Ejendommen overgår herefter til tilsynsbesøg hvert 2. år. Hvis der ikke er nogen hjemme på besøgstidspunktet, bliver ejendommen erklæret rottefri med tilsynspligt igen om 2 år. Der afleveres et besøgskort med oplysning om at rottebekæmperen har været på ejendommen og at såfremt der er observeret rotter af ejer, skal dette anmeldes. *Ved rottetilhold foretages regelmæssig bekæmpelse til rotterne er væk. Forebyggelse Rottebekæmperen gennemgår den enkelte ejendom om muligt i følgeskab med grundejeren eller denne repræsentant. Rottebekæmperen skal notere fundne fødemuligheder, gemmesteder, adgangsmuligheder til bygningerne etc. i rapportskema. Rottebekæmperen skal samtidig informere grundejeren om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Resultater registreres af rottebekæmperen i kommunens IT-system. 9

9 Forebyggelse og bekæmpelse i landzone At der ikke skabes tilhold for rotter udenfor kloakkerne, At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv, At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. 2 årlige informationskampagner i Herning Folkeblad, Oplysning om anmeldelsespligt på Herning Kommunes hjemmeside, Oplysning om forebyggelse og bekæmpelse på Herning Kommunes hjemmeside. Færre ejendomme markeret med rottetilhold Oversigt over ejendomme, hvor der er konstateret brud/rotter Information om forebyggelse og bekæmpelse i fødevarevirksomheder Forebyggelse Intensiv oplysning omkring vigtigheden at effektiv forebyggelse og jævnlig ejendomsgennemgang, for tegn på rotter, på Herning Kommunes hjemmeside samt eventuelle infomøder, hvor det er hensigtsmæssigt. Bekæmpelse Ved anmeldelse i og omkring fødevarevirksomheder, skal rottebekæmperen besøge virksomheden hurtigst muligt og uden unødigt ophold, senest indenfor et døgn fra anmeldelsen eller første hverdag efter anmelsdelse. Såfremt rottetilhold forekommer i Kommunens lukketid, kan virksomheden tilkalde en hvilken som helst anden bekæmper, dog for egen regning. Såfremt rottetilhold forekommer indendørs, skal Fødevarestyrelsen informeres. Tæt samarbejde med Herning Vand omkring løsning, såfremt det er relevant. Information om forebyggelse og bekæmpelse i fødevarevirksomheder At rotterne bliver i kloakkerne, At der ikke skabes tilhold for rotter udenfor kloakkerne, At yde en tilfredsstillende service for borgere og erhverv. 2 årlige informationskampagner i Herning Folkeblad, Oplysning om anmeldelsespligt på Herning Kommunes hjemmeside, Oplysning om forebyggelse og bekæmpelse på Herning Kommunes hjemmeside. Infomøder og rådgivning vedr. forebyggelse og bekæmpelse Færre anmeldelser af rotter i fødevarevirksomheder, Større kendskab/ejerskab omkring forebyggelse, hos virksomhederne. Oversigt over virksomheder, hvor der er konstateret rotter, samt hvor ofte. 10

10 Samarbejde internt i Kommunen og med Herning Vand om forebyggelse og bekæmpelse Hovedkloakkerne Det offentlige system I Herning Kommune består både af gamle samt nye systemer. Herning Vand har en rullende renoveringsplan for kloaksystemet, hvor rørenes levetid forlænges ved en renovering med strømpeforing eller fuldstændig nylægning med evt. udskiftning af gammelt fællesstrengs-system(spildevand og regnvand i samme rør) til tostrengs-system(spildevand og regnvand for sig). Akut ledningsbrud forekommer sjældent i hovedkloakken, men mere i sidestik og i forbindelse med brønde. Herning Vand har ca brønde, hvoraf der bliver bekæmpet i ca brønde og km kloakrør, som skal vedligeholdes. Rotten holder som hovedregel ikke til i hovedkloakkerne men bruger ene og alene systemet som transportvej til forhold hvor redebygning eller tilhold er attraktivt. Det kan være defekte private afløbsinstalltationer eller de såkaldte døde rør (rørstrækninger, eller stik som ikke længere er i brug) og/eller defekter i kloakken som gør at de kan komme ud af systemet og søge føde. Der eksisterer et godt og solidt samarbejde mellem Herning Vand og Herning Kommune, både hvad angår forebyggelse og bekæmpelse/problemer i forbindelse med anmeldelser. Der arbejdes på at etablere fælles kortdata med registrering af anmeldelser som kan sammenholdes Herning Kommune og Herning Vand imellem, således at det bliver muligt at udpege områder hvor effektiv forebyggelse/bekæmpelse med fordel kan iværksættes. Forebyggelse. Forebyggelsen består i at 1. Hænge giftblokke i brønde. Dette bliver gjort ud fra registreringer af hvor meget trafik der er af rotter i området. For at mindske brugen af gift, indsamles og registreres de brugte blokke eller resterne af dem og ud fra den betragtning vurderes det om der er grundlag for ophængning af nye blokke eller om der er ro i området. Der køres i øjeblikket forsøg med mekaniske fælder, som forebyggelse og det tilstræbes at inddrage denne løsning i den fremtidige forebyggelse for at nedbringe brugen af gift. 2. Holde kloakken intakt(renovering/omlægning gamle rør, reparation af brud). Det tilstræbes at, der ved både renovering/omlægning og nylægning, projekteres forebyggende foranstaltninger, som f.eks. mekaniske fælder(indkøbes af Herning Kommune og drives af Herning Vand) og rottespærrer hvor det er teknisk og driftsmæssigt muligt både under arbejdet og i den fremtidige drift samt at give ekstra information til borgeren om hvilke forebyggende foranstaltninger denne kan foretage, forud for renovering/omlægning, for at imødekomme problemet med rotter der søger op over jord, når kloakken åbnes. Bekæmpelse Bekæmpelse foregår primært ved reparation af defekter samt elektroniske fælder og giftudlægning. Information internt i forvaltningen/kommunen om forbyggende foranstaltninger. Det er vigtigt at alle, der arbejder med afløbsinstallationer og vedligeholdelse af de kommunale institutioner, er bekendt med forebyggelse af rotteangreb. (kommunale ejendomme, drift og byggemodning) Der udarbejdes en årlig rapport til Teknik- og Miljøudvalget samt oplysninger til Naturstyrelsen 11

11 Forebyggelsen skal ind i flere stadier ved byggearbejdet: 1. I projekteringsfasen kan forebyggelsen afspejle sig i materialevalget, eksempelvis hårde materialer ved soklen. I projekterings/renoveringsfasen skal de nye afløbssystemer forsynes med rottespærre i skelbrønden og foranstaltninger mod rotteindtrængen gennem faldstammen. 2. I bygge/renoveringsfasen skal der være fokus på forebyggelse, ved at informere entreprenørerne om risikoen ved åbne kloakker, uanset om det er fordi, man venter på et toilet, der skal tilsluttes eller af andre årsager. Kloakken må aldrig stå åben. 3. I forbindelse med vedligeholdelse. 4. I forbindelse med fremtidig drift. Samarbejde internt i Kommune og med Herning Vand om rottebekæmpelse/forebyggelse At rotterne bliver i kloakkerne, At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv, At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med renovering, nylægning og byggemodning, Inddragelse af mekaniske fælder frem for gift, Opsætning af rottespærrer, hvor der er teknisk og driftsmæssigt muligt, Koordinering af kort med registrering af rotteforekomster(herning Vand). Større viden om, i hvilke områder der kan gøres en effektiv indsats, Bedre forebyggelse før renovering/nylægning Bedre fremtidssikring af nye projekter. Færre anmeldelser af rotter og mindre giftforbrug Information om forebyggelse og bekæmpelse på genbrugsstationer og deponier Information om forebyggelse og bekæmpelse på genbrugsstationer og deponier At der ikke skabes tilhold for rotter udenfor kloakkerne, At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv. Oplysning om anmeldelsespligt på Herning Kommunes hjemmeside, Oplysning om forebyggelse og bekæmpelse på Herning Kommunes hjemmeside. Bedre forebyggelse. Færre anmeldelser af rotter og mindre giftforbrug. 12

12 Information om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved vildtfodringspladser Information om forebyggelse og bekæmpelse ved vildtfodringspladser At der ikke skabes tilhold for rotter udenfor kloakkerne, At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv. Oplysning om anmeldelsespligt på Herning Kommunes hjemmeside, Oplysning om forebyggelse og bekæmpelse på Herning Kommunes hjemmeside. Bedre forebyggelse. Færre anmeldelser af rotter og mindre giftforbrug. Nyt Rottestyringsprogram med bedre integration til kort og statistik Herning kommune har, grundet ophør af tidligere rottebekæmpelsesentreprenør (inkl. IT), anskaffet et nyt rottestyringsprogram pr. 1. januar Programmet indeholder: 1. En nem og overskuelig anmeldelsesdel, til brug for borgere og virksomheder ved anmeldelse af rotter. 2. En webløsning til rottebekæmperen ude i marken, hvor kort til planlægning, oversigt samt diverse relevante oplysninger og indberetningsafsnit forefindes. 3. En It-løsning til administration af anmeldelser og bekæmpelse. Det er muligt fra dette program at udtrække statistik oplysninger samt at få anmeldelser mm. markeret på kort, hvilket gør det muligt at koordinere en effektiv forebyggelse og bekæmpelse. Nyt rottestyringsprogram med bedre integration til kort og statistik At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv. Møde mellem Geokon, egen IT-afdeling og ansvarlig for rottebek. En mere strategisk planlægning af rottebekæmpelsen iht. geografi og årsag Et system der hænger sammen og fri udveksling mellem relevante programmer. Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse med ikrafttræden 1. januar 2013 Kontrakten med ISS er udløbet med udgangen af Den nye entreprenør på området er Rentokil. Herning Kommune er med i udbudssamarbejdet i KomUdbud. Licitationen er afviklet og kontrakten underskrevet 24. november

13 Udfordringen her ligger i at implementere entreprenør, ny rottebekendtgørelse og nyt IT-system. Der planlægges tæt opfølgning på alle 3 områder efter opstart så samarbejde og system, udnyttes maksimalt og den nye bekendtgørelse efterleves. Nyt udbud af den kommunale rottebekæmpelse med ikrafttræden 1. januar 2013 At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv, At sikre kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Implementering af ny entreprenør sammenholdt med ny rottebekendtgørelse og nyt IT-system. Bedst mulig rottebekæmpelse i Herning Kommune Et minimum af forsinkede 1. gangs besøg og klager fra borgere. Løbende dialog og opfølgning med rottebekæmpelsesfirmaet Det er meget vigtigt, at der er en god og gensidig kontakt med rottebekæmpelsesfirmaet. En tæt kontakt med rottebekæmperne, hvor problemer løbende afklares og en kvartalsmæssig kontakt med bekæmppelsesfirmaet, hvor der følges op på håndteringen af opgaverne. Det er ligeledes vigtigt af rottebekæmperne følger en ensartet fastlagt procedure, ved 1. gangs besøg, før de vælger en bekæmpelsesmetode. Det er vigtigt for forebyggelse og planlægning af bekæmpelse i Herning Kommune, at vi kender årsagerne til problemet. Entreprenøren er forpligtet til senest 4 hverdage efter anmeldelse at besøge anmelderen med henblik på at iværksætte undersøgelse og foretage effektiv bekæmpelse indtil ejendommen er fri for rotter. Løbende dialog og opfølgning med rottebekæmpelsesfirmaet At yde tilfredsstillende service til borgere og erhverv, At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. Fastlagt procedure for 1. gangs besøg, der indeholder årsagsrelation, Fastlagt procedure for hvornår Herning Kommune skal inddrages i en sag, Fastlagt procedure for hvordan IT-værktøjet skal benyttes, Tæt kontakt med rottebekæmperne, Kvartalsmøder med rottebekæmpelsesfirmaet, telefonisk og ved møde. Bedre borgerservise, Større indsigt i årsager, hyppighed samt geografisk placering af rotteanmeldelser, som grundlag for fokuseret rottebekæmpelse. Færre anmeldelser af rotter og mindre giftforbrug. Et minimum af forsinkede 1. gangs besøg. 14

14 Deltage i erfaringsudvekslingsforaer, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser Det er vigtigt at være på forkant med forebyggelse og bekæmpelse. Det er ligeledes vigtigt at kunne præge lovgivningen og kunne være med til at sætte dagsordenen i fremtidens bekæmpelse. Deltagelse i erfaringsudvekslingsforaer, herunder deltagelse i temamøder og efteruddannelser. At sikre kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. At udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt. ERFA-gruppe møder, Temamøder, Efteruddannelser, Deltagelse i styregrupper. At få større kendskab til rotters reaktionsmønstre, At lære af andres erfaringer i forbindelse med rottebekæmpelse, At være opdateret med hensyn til nye tiltag, bekendtgørelser og lovændringer. Bedre viden om forebyggelse og bekæmpelse. 15

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 2 Tilbudsliste Dato: 15-10-2013 Udarbejdet af: ACH/PJH Version: 5 Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD 2008 ROTTEBEKÆMPELSE ASSENS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere