Justering af Jobnets stillingsbetegnelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justering af Jobnets stillingsbetegnelser"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Justering af Jobnets stillingsbetegnelser Notat Marts 2008

2 Arbejdsmarkedsstyrelsen Justering af Jobnets stillingsbetegnelser Notat Marts 2008 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Notatets struktur 1 2. Revideringen af stillingsbetegnelserne Revideringens metode Retningslinjer for de foretagne revideringer Større revideringstiltag 4 3. Øvrige revideringsforslag vedrørende stillingsmodulet på Jobnet Revideringsforslag vedrørende funktionaliteten på Jobnet Revideringsforslag vedrørende kategoriseringen på Jobnet Anbefalinger til fremtidig vedligeholdelse af stillingsbetegnelserne Bilag 1: Justering af kvalifikationer på elektrikerområdet og chaufførområdet Elektrikerarbejde (montør-, elektriker- eller installatørniveau) Transportområdet Bilag 2: Justering af kvalifikationer på it-området Indledning It-kvalifikationerne 17 Justering af Jobnets stillingsbetegnelser I

4 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har ønsket at justere de stillingsbetegnelser, som indgår i Jobnet og har bedt Rambøll Management om at bistå hermed. Projektets primære formål har været at foretage en kritisk gennemgang og opdatering af samtlige stillingsbetegnelser i Jobnet, således at brugerne i form af arbejdssøgende borgere, jobcenter- og a-kassemedarbejdere samt arbejdsgivere oplever, at stillingsbetegnelserne er relevante og tidssvarende. Samtidig skal der være fokus på, at det udviklede system kan anvendes i forbindelse med overvågningen af arbejdsmarkedet. I forlængelse af revideringen af stillingsbetegnelserne har det været Rambøll Managements opgave at udvikle metodeanbefalinger til, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen selv kan holde stillingsbetegnelserne i Jobnet opdateret fremover. 1.1 Notatets struktur Notatet omfatter tre afsnit: I afsnit 2 redegøres for de revideringer, som er gennemført. Der redegøres dels for, hvordan revideringen rent metodisk har været tilrettelagt, og dels for de principper revideringen er udført efter. Endelig omfatter afsnittet en mere grundig gennemgang af de større revideringstiltag, som er blevet gennemført. I notats afsnit 3 opridses forslag til mulige fremtidige revideringstiltag, som undersøgelsen har givet anledning til at overveje. I afsnit 4 præsenteres Rambøll Managements forslag til, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen fremover kan sikre, at stillingsbetegnelserne på Jobnet holdes opdateret. Bilag 1 og 2 indeholder revideringsforslag til kvalifikationsmodulerne for hhv. elektriker-, chauffør- og it-området. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 1

5 2. Revideringen af stillingsbetegnelserne I det følgende redegøres der for, hvordan revideringen af stillingsbetegnelser er foretaget, samt for de væsentligste større ændringer, der er gennemført som led i revideringen. 2.1 Revideringens metode Revideringen af stillingsbetegnelser er foretaget i to etaper: 1. etape, marts 2007 august 2007: Revidering af stillingsbetegnelser på det ufaglærte og det højtuddannede område samt itområdet og lederstillingerne. 2. etape, august 2007 november 2007: Revidering af stillingsbetegnelserne på det faglærte og kortuddannede område. Når undersøgelsen blev indledt med de ufaglærte og højtuddannede stillingsbetegnelser, skyldes det, at det er på disse to områder, man har oplevet de største problemer med den nuværende struktur. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i relation til revideringen ønsket en inddragelse af de relevante aktører på området, således at revideringen tager afsæt i en bred vifte af erfaringer, og således at revideringerne bliver udformet, så de forekommer hensigtsmæssige og anvendelige af de aktører, som gør brug af Jobnet-systemet. Det skal dog bemærkes, at undersøgelsen primært baserer sig på input fra arbejdstagersiden, dvs. aktører som arbejder med at udfylde CV er for borgere. Undersøgelsen har således ikke inkluderet en afdækning af arbejdsgiversidens opfattelse af stillingsbetegnelserne på Jobnet. Arbejdsgiverperspektivet er imidlertid inddraget i Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering af de indkomne revideringsforslag. Konkret er revideringen således sket med udgangspunkt i en kombination af desk research, drøftelser med Arbejdsmarkedsstyrelsen og interview med følgende aktører på området: Repræsentanter fra alle a-kasser Repræsentanter fra fire udvalgte jobcentre Medarbejdere i diverse fagforbund, foreninger, styrelser mv. Hovedvægten i interviewene har ligget på a-kasserne, hvilket skyldes, at a- kasserne pr. 1. januar 2007 har fået overdraget ansvaret for CV-samtalen med de forsikrede ledige samt kvalitetssikring disses CV er i Jobnet, og at a- kasserne har det fagspecifikke kendskab til stillingsbetegnelserne på de forskellige fagområder. Interviewene har omfattet en systematisk gennemgang af alle de stillingsbetegnelser, som hører under den pågældende a-kasses eller jobcentermedarbejders område. Stillingsbetegnelserne er blevet gennemgået med henblik på At fjerne utidssvarende stillingsbetegnelser At tilføje manglende stillingsbetegnelser At reducere i antallet af stillingsbetegnelser ved overlappende stillingsbetegnelser At sikre, at stillingsbetegnelser er placeret under de mest hensigtsmæssige erhvervsområde- og delområdekategorier Desuden har interviewene fokuseret mere bredt på brugervenligheden af stillingsmodulet på Jobnet. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 2

6 Med afsæt i de gennemførte interview har Rambøll Management udarbejdet forslag til revideringer, som herefter er blevet sendt til høring hos de interviewede aktører. De indkomne kommentarer er herefter blevet drøftet med Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvorefter de endelige revideringer er foretaget. På akademiker- og lederområdet er der foretaget høring i to runder samt mere indgående drøftelser med Arbejdsmarkedsstyrelsen, grundet omfattende revideringer på disse to områder. Som et led i undersøgelsen er der desuden foretaget et studiebesøg til Arbejdsmarkedsstyrelsen i Sverige for at høre om deres arbejde med at udvikle det nye Taxonomy-stillingskategoriseringssystem. 2.2 Retningslinjer for de foretagne revideringer Revideringen af stillingsbetegnelserne på Jobnet har både haft til hensigt at opdatere stillingsbetegnelserne og at rydde op i det foreliggende udvalg af stillingsbetegnelser. Revideringen af sket ud fra følgende principper: Stillingsbetegnelser, som er forskellige navne for den samme jobfunktion, slås sammen, og den mest anvendte anvendes. Det har fx drejet sig om stillinger som revisorassistent og revisormedhjælper samt ekspedient, butiksassistent og salgsassistent. Udvælgelsen af den stillingsbetegnelse, som beholdes, er sket i dialog med a-kasserne og AMS samt ved desk research i stillingsopslag og på Internettet. Der sikres ét niveau af stillingsbetegnelser i de tilfælde, hvor der optræder stillingsbetegnelser på flere specificeringsniveauer samtidig. I mange tilfælde optræder en mere overordnet stillingsbetegnelse sideordnet med specialiserede variationer af den samme stillingsbetegnelse eksempelvis optræder både ingeniør som uspecificeret stillingsbetegnelse og en række specialiserede ingeniørbetegnelser såsom it-ingeniør og maskiningeniør. Det samme gælder for eksempelvis sygeplejersker, svejsere og skræddere. Når stillingsbetegnelserne optræder på flere niveauer på samme tid, skaber det både problemer i forhold til matchningen og overvågningen af arbejdsmarkedet. Hvorvidt det er de mere specialiserede eller de mere overordnede jobfunktioner, der slettes, afhænger af det konkrete tilfælde. I de tilfælde, hvor de specialiserede stillingsbetegnelser grundlæggende betegner samme type jobfunktion med forskellige kvalifikationer, vil det være de specialiserede betegnelser som fjernes. Specialiseringsretninger angives i stedet under kvalifikationsmodulet i Jobnets CV. Fx slås gassvejser, lysbuesvejser og maskinsvejser sammen under overbetegnelsen svejser, idet de dækker over den samme jobfunktion med forskellige kvalifikationer. I tilfældet med ingeniørerne er det derimod de overordnede kategorier ingeniør og civilingeniør, der slettes, idet de specialiserede stillingsbetegnelser (maskiningeniør, kemiingeniør mv.) angiver væsensforskellige jobfunktioner. Således vil en arbejdsgiver, som søger en kemiingeniør, ikke kunne erstatte denne med en IT-ingeniør eller en levnedsmiddelingeniør. Derfor bevares de specialiserede stillingsbetegnelser. I de tilfælde, hvor en bestemt jobfunktion ikke dækkes af nogen af de eksisterende stillingsbetegnelser, tilføjes en stillingsbetegnelse til at dække den pågældende jobfunktion. Det er dog en forudsætning, Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 3

7 at der er tale om en jobfunktion med en vis volumen, for at undgå at Jobnet sander til i et uoverskueligt antal af stillingsbetegnelser. Hovedparten af de tværgående stillingsbetegnelser er slettet fra de enkelte erhvervskategorier. Det drejer sig om stillingsbetegnelserne: Projektleder, projektassistent, koordinator, kvalitetsmedarbejder, sikkerhedsmedarbejder, kvalitetschef og sikkerhedschef. I stedet er de fire førstnævnte oprettet som stillingsbetegnelser under den akademiske erhvervskategori samt enkelte andre steder, hvor det er skønnet relevant. De to sidstnævnte er blevet oprettet som stillingskategorier under ledelses-kategorien. Sikkerhedsmedarbejder og kvalitetsmedarbejder optræder kun enkelte steder i den nye kategorisering, da de indenfor de fleste erhvervsområder ikke anvendes som egentlige stillingsbetegnelser. Følgende typer af stillinger er blevet slettet fra Jobnet: o o o o o Utidssvarende stillinger. Hvorvidt stillingsbetegnelsen må vurderes som utidssvarende, er blevet afgjort i dialog med de interviewede aktører. Det gælder fx stillingsbetegnelser som småbørnslærerinde, husflidslærer, AF-konsulent og telexoperatør. Stillingsbetegnelser, som er uddannelsestitler snarere jobtitler. Det sikres således, at kun jobtitlen optræder i Jobnet. Således slettes eksempelvis professionsbachelor i ernæring og sundhed og hospitalsteknisk assistent. Stillingsbetegnelser, som man kun varetager som selvstændig. Det gælder fx murermester og entreprenør. Specialiserede stillingsbetegnelser, som meget sjældent anvendes. Fx ortopædiingeniør, dropskoger og forgylder. Stillingsbetegnelser, som det ikke er realistisk at finde lønarbejde som. Fx astrolog og missionær. Rambøll Management har desuden foretaget en revidering af kvalifikationsmodulet på transport-området, elektriker-området og it-området, hvor de eksisterende valgmuligheder ikke fungerede hensigtsmæssigt. Revideringen er sket i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen og de relevante a- kasser. De foreslåede revideringer fremgår af bilag 1 og bilag 2 til herværende notat og vil blive implementeret i maj og juni Større revideringstiltag Revideringen af stillingsbetegnelserne har indbefattet tre mere gennemgribende revideringer: 1. Akademiske stillingsbetegnelser og lederstillingsbetegnelser er blevet udspaltet i to særskilte erhvervsområder 2. Elevstillinger er udskilt som særligt erhvervsområde 3. Der er indført en ny systematik på specialarbejderområdet I det følgende gives en nærmere præsentation af baggrunden for de indførte ændringer samt af de valgte løsningsmodeller, herunder de fordele og ulemper de implicerer. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 4

8 2.3.1 Udspaltning af akademiker- og lederstillinger Problemerne vedrørende det akademiske område og lederområdet Interviewene med a-kasserne på det akademiske område indikerer, at Jobnets stillingskategorisering generelt opleves som uhensigtsmæssig på det akademiske område. Både a-kasser og ledige oplever det som vanskeligt at finde de ønskede akademiske stillingsbetegnelser i systemet. Dette skyldes, at de akademiske stillinger findes meget spredt på tværs af erhvervskategorierne, og at det for en del af de akademiske jobfunktioners vedkommende desuden er svært at gennemskue, under hvilke kategorier de skal findes. En del akademiske jobfunktioner ligger desuden i dag som tværgående generelle kategorier under hvert erhvervsområde (fx projektleder og koordinator), og er derfor for brede og generelle til at reelt at markere en præcis stillingsbetegnelse. I tråd med den kritik, som der rettes mod Jobnets kategorisering på det akademiske område, giver også Lederne udtryk for, at kategoriseringen opleves som uhensigtsmæssig på deres område. Kritikken går på, at ledelse er et fagligt kompetenceområde, som i vid udstrækning går på tværs af brancher, og at det derfor opleves som uhensigtsmæssigt, at lederstillingerne er spredt ud under de forskellige erhvervsområdekategorier. Lederne gør opmærksom på, at det, at systemets opbygning udelukkende giver mulighed på at søge ledelsesstillinger, som hører under ét bestemt erhvervsområde, risikerer at indsnævre de lediges jobsøgning unødigt. Mange ledelsesstillinger giver en generel ledelseserfaring, som vil kunne anvendes i mange forskellige erhvervsområder, men som systemet er i dag, bliver det nemt for de ledige at indsnævre deres søgning til det erhvervsområde, de har arbejdet indenfor hidtil. Den valgte løsningsmodel Som en konsekvens af problemerne på akademiker- og lederområdet har Rambøll Management i samråd med a-kasserne og Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejdet med at udvikle to nye erhvervsområdekategorier. Hensigten med dette er at få skabt et system, som forekommer relevant, overskueligt og tilgængeligt, således at systemet bliver mere attraktivt og anvendeligt for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Samtidig medvirker udspaltningen af lederstillingerne til at tydeliggøre ledelse som en selvstændig faglighed, hvilket kan medvirke til at skabe mere mobilitet på lederområdet. Udspaltningen af lederne i en særskilt kategori er imidlertid også koblet til udspaltningen af akademikerne, idet det vanskeligt lader sig gøre at udspalte akademikerne uden også at udspalte lederne. Dette skyldes, at en del lederstillinger typisk vil varetages af akademikere, men at rigtig mange også kan varetages af ikke-akademikere og især er blevet det blandt de ældre generationer på arbejdsmarkedet. Lederstillingerne vil derfor være vanskelige at placere i en opdeling mellem akademiske og ikkeakademiske stillingsbetegnelser, hvilket i sig selv gør det fordelagtigt at udskille ledelse som et særligt fagområde. Den nye erhvervsområdekategorisering er opbygget således, at delområdet angiver typen af akademisk/leder-arbejde fx ingeniørarbejde, kultur- og museumsarbejde, drift- og produktionsledelse, institutionsledelse. Herved søges de beslægtede typer af jobfunktioner samlet, så de er placeret nær hinanden og dermed bliver nemmere at overskue. Delområdekategoriseringen er udarbejdet i tæt dialog med de relevante a-kasser samt Arbejdsmarkedsstyrelsen. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 5

9 Konkret er udspaltningen af stillingsbetegnelserne på det akademiske områder sket ved at isolere stillingsbetegnelser registreret som DISCOhovedgruppe 2 og så sortere de irrelevante stillingsbetegnelser fra. Således er bl.a. hele MVU-området sorteret fra. Enkelte stillingsbetegnelser uden for DISCO-hovedgruppe 2 er endvidere medtaget bl.a. stillinger som kunstformidler og lægemiddelkonsulent. I forhold til indkredsningen af lederområdet er der taget udgangspunkt i stillingsbetegnelser registreret som DISCO-hovedgruppe 1, suppleret med nogle stillingsbetegnelser uden for DISCO-hovedgruppe 1 (det gælder fx stillinger som regional salgschef og lagerchef ). Nogle lederstillinger tilhørende DISCO-hovedgruppe 1 er ikke medtaget under ledelses-erhvervsområde. Sondringen mellem de stillingsbetegnelser, som flyttes til ledelseskategorien og de stillinger, som bevares under de øvrige kategorier, er foretaget ud fra et individuelt skøn af de enkelte lederstillingsbetegnelser: Det er blevet vurderet, i hvilken grad man i stillingen primært gør brug af ledelsesfaglige kompetencer eller af den faglighed, som knytter sig til det pågældende fagområde. I de tilfælde, hvor stillingen vurderes i højere grad at trække på den specifikke faglighed på det pågældende område, bevares stillingen i det nuværende erhvervsområde. Det kan fx være stillinger som ledende sygeplejerske eller it-chef. Opdelingen er sket i dialog med Lederne. Ulemper ved den valgte løsningsmodel Der i flere interview blevet luftet en bekymring om, hvorvidt udspaltningen af akademikerne vil gøre det vanskeligere at få denne gruppe af ledige til at søge så bredt, som rådighedsreglerne foreskriver. Frygten er, at ledige med en akademisk baggrund vil afvise at angive jobønsker, som ikke hører under kategorien akademisk arbejde, hvis denne er udspaltet som en separat kategori. Det er dog Rambøll Managements vurdering, at problematikken omkring akademikeres modvilje mod at søge ikke-akademiske stillinger allerede gør sig gældende med den nuværende kategorisering, og at der ikke nødvendigvis er grund til at tro, at en anden kategorisering ville gøre problemet værre. Ligesom a-kasserne i dag ofte er nødt til at vejlede denne gruppe ledige i at udbrede deres søgning til at omfatte flere erhvervsområder og stillinger, vil det også indenfor den nye kategorisering være muligt at udpege alternative beskæftigelsesmål udenfor kategorien af akademisk arbejde. En af fordelene ved det nye system er, at det alt andet lige bliver lettere at udbrede søgningen inden for det akademiske område, fordi de forskellige typer af de akademiske stillinger bliver mere overskuelige i det nye system. En anden problematik i relation til udspaltningen af de akademiske stillingsbetegnelser går på, at en del stillingsbetegnelser både kan varetages af akademisk uddannede og af ikke-akademisk uddannede. Det gælder fx en del job indenfor salg og marketing samt job som fx direktionssekretær og oversætter. Det betyder, at der i visse tilfælde må sættes et lidt arbitrært skel, hvor beslægtede jobtyper placeres under hver sit erhvervsområde. Rambøll Management vurderer dog, at det i de fleste tilfælde er muligt at lave en relativ klar udsondring af de akademiske stillinger, og at fordelene ved at lave opdelingen overstiger de mulige problemer, det kan afstedkomme. Fremgangsmåden i revideringen har været, at en stillingsbetegnelse kun udspaltes til det akademiske erhvervsområde i de tilfælde, hvor det altid eller næsten altid vil være en akademiker, der varetager den pågældende jobfunktion. Det betyder, at blandt andet de højtkvalificerede jobfunktioner på salgs- og marketingsområdet ikke er blevet udspaltet, da der på dette område er en relativt høj andel af ikke-akademisk arbejdskraft. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 6

10 2.3.2 Udspaltning af elevstillinger I tilknytning til udspaltningen af leder- og akademikerstillingerne er også elevstillinger blevet udspaltet som en særlig kategori. Dette er sket ud fra den overvejelse, at elevstillingerne har en anden karakter end de øvrige stillinger, og at de derfor meningsfuldt kan samles under ét. Samtidig er det meldingen fra flere af de interviewede aktører, at elevdelområdet er med til at gøre opdelingen unødigt uoverskuelig, hvilket også taler for, at elevstillingerne udspaltes som et særskilt erhvervsområde Generel revidering af erhvervsområdekategoriseringen Som følge af de nye erhvervsområder for akademikere og ledere er der behov for en revidering af de øvrige erhvervsområde-betegnelser. Således er erhvervsområdet Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab blevet nedlagt, idet langt hovedparten af stillingskategorierne er flyttet til kategorien for akademisk arbejde. For de øvrige erhvervsområder, som er berørt af den gennemførte revidering, foreslås nye betegnelser i tabellen nedenfor. Tabel 2.1: Forslag til ny erhvervsområdekategorisering Tidligere erhvervsområdekategorisering Forslag til ny erhvervsområdekategorisering 1. Sundhed, omsorg og personlig pleje 2. Undervisning, forskning og vejledning 3. Pædagogisk, socialt og teologisk arbejde 4. Bygge og anlæg 5. Jern, metal og auto 6. Industriel produktion 7. Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab 8. Administration, HR, økonomi, jura og sprog 9. Salg, indkøb og markedsføring 10. Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning 11. Data, it og teleteknik 12. Transport, post, lager- og maskinførerarbejde 13. Hotel, restauration, køkken, kantine 14. Rengøring, ejendomsservice og renovation 15. Design, formgivning og grafisk arbejde 16. Vagt, sikkerhed og overvågningsarbejde 17. Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje 18. Tekstil og beklædning 19. Nærings- og nydelsesmiddel 20. Træ, møbel, glas og keramik 1. Sundhed, omsorg og personlig pleje 2. Undervisning og vejledning 3. Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 4. Bygge og anlæg 5. Jern, metal og auto 6. Industriel produktion 7. Kontor, administration, regnskab og finans 8. Salg, indkøb og markedsføring 9. Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning 10. IT og teleteknik 11. Transport, post, lager- og maskinførerarbejde 12. Hotel, restauration, køkken, kantine 13. Rengøring, ejendomsservice og renovation 14. Design, formgivning og grafisk arbejde 15. Vagt, sikkerhed og overvågningsarbejde 16. Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje 17. Tekstil og beklædning 18. Nærings- og nydelsesmiddel 19. Træ, møbel, glas og keramik 20. Akademisk arbejde 21. Ledelse 22. Elever Ny systematik på specialarbejderområdet Problemerne på specialarbejderområdet Interviewene med a-kasser og jobcentre har afdækket, at der er en stor variation på tværs af jobcentre/a-kasser på, hvilke stillingsbetegnelser ufaglærte ledige registrerer i CV et. Undersøgelsen indikerer, at dette snarere skyldes forskellig praksis i forhold til brugen af Jobnet end at ledighedsgruppen er forskellig de forskellige steder. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 7

11 Dette kan skyldes, at Jobnet rummer relativt mange ufaglærte stillingsbetegnelser, og at mange af dem har en vis grad af overlap. Det betyder, at der opstår mulighed for, at de samme typer ledige med de samme typer af jobønsker registreres forskelligt afhængigt af praksis hos det enkelte jobcenter/a-kasse, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre den bedst mulige matchning mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den valgte løsningsmodel For at søge at imødegå problemerne med registrering af jobønsker på det ufaglærte område, er mange af de tidligere betegnelser nedlagt, og der er i stedet indført en mere stringent brug af betegnelsen specialarbejder. Således indføres der en række specialarbejderstillinger, hvor specialiseringen fremgår af stillingsbetegnelsens andet led, fx specialarbejder, jord og beton, specialarbejder, kloak, specialarbejder, tekstil. Dette kan medvirke til at gøre søgningen mindre arbitrær og til at skabe bedre overblik over specialarbejderstillingerne. For undgå eventuelle problemer med at orientere sig i og anvende den nye kategorisering, vil de tidligere stillingsbetegnelser, som stadig har relevans, optræde som søgeord for de nye samlede stillingsbetegnelser, således at brugerne af Jobnet guides til at bruge de nye betegnelser. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 8

12 3. Øvrige revideringsforslag vedrørende stillingsmodulet på Jobnet Udover de allerede foreslåede revideringer af stillingsmodulet på Jobnet har undersøgelsen givet anledning til en række andre overvejelser om, hvordan systemet kan gøres mere brugervenligt og hensigtsmæssigt. I de følgende præsenteres dels overvejelser om, hvordan funktionaliteten på Jobnet kan forbedres og dels overvejelser om, hvordan kategoriseringen af stillingsbetegnelser muligvis vil kunne forbedres i fremtiden. 3.1 Revideringsforslag vedrørende funktionaliteten på Jobnet Synliggørelse og udvikling af alternative søgemuligheder Undersøgelsen har afdækket, at a-kasserne oplever, at en del borgere har vanskeligt ved at navigere rundt i stillingsmodulet på Jobnet. Flere a-kasser påpeger, at de tre niveauer (erhvervsområde - delområde - stillingsbetegnelse) kan være vanskelige at overskue for især de mindre bogligt stærke ledige, og at det generelt kræver både gode læsefærdigheder og et vist kendskab til IT at kunne navigere rundt i systemet. Undersøgelsen indikerer imidlertid, at der også blandt de højtuddannede ledige forekommer problemer med at udsøge de ønskede stillingsbetegnelser. Fra flere sider fremhæves det, at man som et simpelt første skridt kunne sørge for at gøre fritekst-søgefeltet mere synligt i det modul, hvor den ledige angiver sine jobønsker. Dette initiativ er på nuværende tidspunkt allerede implementeret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Man har således sørget for at flytte søgefeltet fra en placering nederst i vinduet til en mere central og synlig placering højt i stillingsmodulet. Fra nogle sider foreslås desuden en alfabetisk liste over samtlige stillingsbetegnelser i Jobnet, således at det bliver nemmere for den ledige at få et overblik over de stillingsbetegnelser, som kan vælges. Fritekstsøgning og søgning opdelt efter erhvervsområde er velegnet i de tilfælde, hvor de ledige skal udsøge en bestemt stillingsbetegnelse, mens den alfabetiske liste kan være hensigtsmæssigt i de tilfælde, hvor den ledige skal udvælge jobønsker uden på forhånd at have defineret dem. Arbejdsmarkedsstyrelsen får pt. gennemført en brugervenlighedsundersøgelse af Jobnet. Som et led i denne undersøgelse vil der blive sat fokus på stillingsmodulet i Jobnet og på hvordan modulet gøres bedst tilgængeligt for brugerne. Overvej særskilt indgang til ufaglærte stillingsbetegnelser For at imødekomme de bogligt svage lediges problemer med at navigere i stillingsmodulet i Jobnet kan det lidt i tråd med hotjobtankegangen overvejes at lave en særskilt indgang for de ufaglærte stillingsbetegnelser, fx i form af en alfabetisk liste med alle ufaglærte stillingsbetegnelser. Dette ville gøre det nemmere for de ufaglærte at angive jobønsker i CV et. Samtidig ville det medvirke til at skabe større overblik over de ufaglærte stillingsbetegnelser og dermed mindske problemerne med den til tider lidt arbitrære registrering af jobønsker på det ufaglærte område. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 9

13 En særskilt indgang for de ufaglærte stillingsbetegnelser behøver ikke nødvendigvis at implicere en ny revidering af erhvervsområdekategoriseringen, men kan opbygges som en liste af links, som henviser til det eksisterende system af stillingsbetegnelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen overvejer på nuværende tidspunkt, hvordan en sådan funktion vil kunne implementeres mest hensigtsmæssigt. 3.2 Revideringsforslag vedrørende kategoriseringen på Jobnet Overvej mere omfattende revidering af delområdekategoriseringen Det er Rambøll Managements vurdering, at delområdekategoriseringen vil kunne optimeres både i forhold til brugernes navigation i systemet og i forhold til overvågningen af arbejdsmarkedet. Delområdekategoriseringen vil i nogle tilfælde kunne skærpes, så delområderne i højere grad følger den hierarkiske systematik, som Disco-88 er udformet efter. Som systemet er opbygget i dag, er nogle mellemkategorier relativt abstrakte og kan dække over mange forskellige niveauer af stillinger (fx arbejde med fritid og idræt og arbejde med jern, metal, plast og tekstil ), hvilket mindsker anvendeligheden. Det svenske Taxonomy-system (hvis mellemkategori i høj grad følger Disco-88) kan i den henseende være fordelagtig, fordi mellemniveauet i højere grad direkte angiver en bestemt gruppe og et bestemt niveau af stillinger, hvilket gør stillingerne under hvert delområde mere umiddelbart beslægtede. Det er Rambøll Managements vurdering, at en delområdekategorisering af denne type ville være en styrke i forhold til overvågningen af arbejdsmarkedet. At skabe en mere gennemskuelig udformning af delområdekategorierne kræver imidlertid en temmelig omfattende revidering af hele den nuværende udformning af systemet. I mange tilfælde vil en sådan revidering implicere, at en del stillingskategorier flyttes fra et erhvervsområde til et andet, hvilket betyder, at der ikke blot er tale om en omdøbning af delområde-betegnelserne. En sådan revidering foretages derfor mest hensigtsmæssigt i relation til en eventuel generel revidering af kategoriseringen af de 20 erhvervsområder. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 10

14 4. Anbefalinger til fremtidig vedligeholdelse af stillingsbetegnelserne Rambøll Management har som en del af opdraget fået til opgave at komme med metodeanbefalinger til, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen fremover selv kan sørge for at holde stillingsbetegnelserne up-to-date. Rambøll Management anbefaler følgende: Løbende dialog med brugerne af Jobnet Rambøll Management vurderer, at en løbende dialog med brugerne af Jobnet er det mest værdifulde redskab til at sikre, at stillingsbetegnelserne på Jobnet fremover er dækkende og up-to-date. Det gælder både de professionelle brugere i form af a-kasser og jobcentre og brugere i form af ledige borgere samt arbejdsgivere. I den forbindelse er det vigtigt, at a-kasserne er klar over, at og til hvem de kan henvende sig til vedrørende justeringer af stillingsmodulet på Jobnet. Dette kan blandt andet sikres gennem relevant informationsmateriale til aktørerne på området. Derudover kan Arbejdsmarkedsstyrelsen overveje at have mere dialog med arbejdsgiverne om deres oplevelse af stillingskategoriseringen på Jobnet, fx via den halvårlige virksomhedssurvey. Regelmæssig henvendelse til jobcentre og a-kasser vedr. ændringsforslag Det anbefales, at Arbejdsmarkedsstyrelsen fx hvert andet eller tredje år henvender sig til a-kasser og jobcentre med det eksplicitte formål at indsamle ændringsforslag til stillingskategoriseringen. Det kan fx foregå som en henvendelse, hvor de relevante ledere og medarbejdere kontaktes pr. mail eller brev og bedes give input til mulige ændringer på baggrund af deres erfaringer med systemet. En sådan høringsrunde kunne fokusere på: - Stillingsbetegnelser, som mangler i systemet - Stillingsbetegnelser, som de ledige typisk har vanskeligt ved at finde og mulige løsninger på dette - Stillingstyper, som typisk ikke kaldes ved den benævnelse, som anvendes i Jobnet - Stillingsbetegnelser, som overlapper hinanden og bruges synonymt og muligheden for at reducere i antallet Det er erfaringen fra undersøgelsen, at a-kasser og jobcentre er positivt indstillede overfor at bidrage til forbedringer af Jobnet. Stringens og research ved tilføjelse af nye stillingsbetegnelser Jobnets stillingsmodul risikerer nemt at sande til, hvis der kontinuerligt tilføjes nye stillingsbetegnelser. Derfor er det vigtigt, at Arbejdsmarkedsstyrelsen dels fortsat har fokus på at have klare retningslinjer for fremtidige ændringer og dels investerer tilstrækkelig tid til overvejelse og research ved tilføjelse af nye stillingsbetegnelser. I det følgende skitseres en række retningslinjer, som kan medvirke til at mindske risikoen for, at systemet sander til: Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 11

15 - At man ved forslag om tilføjelse af nye stillingsbetegnelser, foretager en grundig afdækning af, om der allerede findes stillingsbetegnelser i Jobnet, som henviser til den samme jobfunktion således at den foreslåede stillingsbetegnelse kun tilføjes i de tilfælde, hvor den pågældende jobfunktion ikke er dækket af de eksisterende betegnelser. - At man i de tilfælde, hvor der foreslås nye stillingsbetegnelser, som dækker over den samme jobfunktion som en allerede eksisterende stillingsbetegnelse i Jobnet, går i dialog med de relevante aktører på området om, hvilken af de mulige stillingsbetegnelser som er den bedste og derefter tilføjer/omdanner den anden til søgeord. Erfaringerne i herværende undersøgelse viser, at det ikke altid er muligt at afgøre denne type spørgsmål via desk research. Derfor vil det generelt være en fordel at drøfte ændringer med de aktører, som har specialiseret viden inden for de enkelte fagområder. - At nye uddannelsesbetegnelser fortsat udelukkende tilføjes som ny stillingsbetegnelse, hvis (i) der ikke er andre stillingsbetegnelser i Jobnet der dækker den pågældende jobfunktion, og (ii) uddannelsesbetegnelsen anvendes som den primære betegnelse for jobfunktionen på arbejdsmarkedet. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 12

16 5. Bilag 1: Justering af kvalifikationer på elektrikerområdet og chaufførområdet I forbindelse med justeringen af stillingsbetegnelser er det især på to områder blevet klart, at der er et behov for en grundlæggende justering af kvalifikationerne, der støtter op om de forskellige stillingsbetegnelser. Det drejer sig om stillingsbetegnelser inden for elektrikerarbejder og transportområdet (arbejde med vejtransport). En egentlig justering af kvalifikationerne ligger uden for dette projekts opdrag, men nedenfor giver vi nogle ledetråde til, hvordan justeringerne af kvalifikationerne inden for de to områder kan udformes. Forslagene er mest specifikke på transportområdet og af mere generel karakter på elektrikerområdet. 5.1 Elektrikerarbejde (montør-, elektriker- eller installatørniveau) Dansk Elforbund opererer med følgende otte faglige kompetenceområder: 1. El-automation 2. El-installation og antenner 3. Elevatorteknik 4. Elforsyning 5. Hårde hvidevarer og køl 6. IBI & CTS (Intelligente Bygningsinstallationer & Central Tilstandskontrol (ventilation, varme og køl)) 7. Sikring og alarm 8. Tele og data Inden for hvert af de otte områder oplister DEF en række konkrete kompetencer og kvalifikationer. Se evt. DEFs Jobmultimeter-system dette kræver dog log-on fra DEF. Rambøll Management foreslår, at de otte kvalifikationsområder bliver styrende for, hvordan kvalifikationerne systematiseres under de forskellige stillingsbetegnelser vedr. elektrikerområdet i Jobnet. DEF kan evt. inddrages i at få udvalgt og systematiseret de nuværende kvalifikationsbetegnelser under de otte hovedgrupper. Det er DEFs oplevelse, at medlemmerne har nemt ved at genkende sig selv i de otte grupper. 5.2 Transportområdet Justering af stillingsbetegnelserne inden for området arbejde med vejtransport (der er et underområde inden for Transport, post, lager- og maskinførerarbejde) har været relativt gennemgribende. I dialog med 3FA vurderes det, at det ligeledes vil være nyttigt at foretage en gennemgribende justering af kvalifikationerne på området. Nedenfor beskrives de justerede stillingsbetegnelser samt forslag til justerede kvalifikationer. Stillingsbetegnelserne foreslås justeret til følgende: Buschauffør, rutebus Buschauffør, turistbus Chauffør, budtransport, køretøj under 3½ t. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 13

17 Chauffør, dyretransport Chauffør, eksport Chauffør, flytning Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel Chauffør, mobilkran Chauffør, renovation Chauffør, specialtransport Chauffør, tankvogn Chaufførmedhjælper Flyttearbejder Kørselsleder, godstransport Kørselsleder, persontransport Redder Taxichauffør Ovenstående stillingsbetegnelser er en kondensering og bearbejdning af et notat, som 3F har udarbejdet på transportområdet. Kondenseringen er blevet til i tæt dialog med 3F. Notatet fra 3F inkluderer endvidere en lang liste af relevante kvalifikationer, som gengives i tabellen nedenfor. Kvalifikationer ADR Specialiseringskursus (tank). ADR-bevis. Almen fødevarehygiejne, certifikat Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer Befordring af bevægelseshæmmede Billettering og kundeservice Blokvognskørsel Blåt kvalifikationsbevis Kendskab til bussers sikkerhedsudstyr Brug af diagramark og kontrolapparat Dagrenovation - kørsel Dagrenovation - sikkerhed. EDB-lagerstyring. Energirigtig kørsel, kategori B Energirigtig kørsel. Enhedslaster Erhvervsaffald Flakkøretøjer Flytning af tungt bohave og inventar Kørekort C/E (kørsel med vogntog) Kørekort D/E (kørsel med vogntog, kategori D/E) Kørekort D+EP (personbefordring med bus) Køreteknik - vanskelige situationer Køreteknik ajourføring Køreteknik med 3-akslede busser Køreteknik og manøvrering Køreteknik og ny teknologi Køreteknik Kørsel med specielle busser Kørsel med sættevogn Lagerindretning og lagerarbejde Lagerstyring Lastsikring og stuvning af gods Liggende patientbefordring Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Mobilkran B Oplagring og forsendelse af farligt gods Pakning og emballering ved nationale og internationale flytninger Flyttearbejde Flyttetekniske hjælpemidler Gaffeltruck B Glatførebekæmpelse af sti og fortov Hvidt kvalifikationsbevis Håndtering af olie- og kemikalieaffald Håndterminaler og scannere International godstransport Klinisk risikoaffald Kommunikation og kulturforståelse Konflikthåndtering Kran C (travers- og portalkran) Kran D Kran E Kundebetjening - lager Kundeservice Kvalifikation til taxikørsel Køre- og hviletidsregler Kørekort C (godstransport med lastbil) Personbefordring med taxi Postal omdeling og logistik Ren- og vedligehold af busser Rutebuskørsel Siddende patientbefordring Snerydning af sti og fortov Snerydning med lastbil Storskrald Stregkoder og håndterminaler Sundhed, sikkerhed, service og logistik Surring eller stuvning af flyttegods Sværgodstransport - ledsagebil Teknologisk forandring og postal logistik Temperaturfølsomt gods Transportpapirer inden for vejtransport Turistkørsel Vintertjeneste Virksomhedsflytning Disse kvalifikationer foreslås reduceret og kategoriseret som følger: Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 14

18 1. Sikkerhed, ruteplanlægning, køre-hviletid Køre- og hviletidsregler Brug af diagramark og kontrolapparat Køreteknik Kørsel med sættevogn Vintertjeneste Energirigtig kørsel Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer 2. Godshåndtering ADR-bevis, stykgods ADR-bevis, tanktransport Hvidt kvalifikationsbevis (obligatorisk for under 21 årige) Lastsikring og stuvning af gods Transportpapirer inden for vejtransport Temperaturfølsomt gods Kranførercertifikat D, til og 25 tm Kranførercertifikat E, over 25 tm International godstransport Specialflytning Blokvognskørsel Sværgodstransport, ledsagebil Mobilkran B Renovation, sikkerhed Renovation, erhvervsaffald Renovation, flakkøretøjer Renovation olie- og kemikalieaffald 3. Lagerarbejde EDB-lagerstyring Enhedslaster Gaffeltruck B Kranførercertifikat C (travers- og portalkran) Kundebetjening Lagerstyring Anvendelse af scannere, håndterminaler o.l. Oplagring og forsendelse af farligt gods 4. Personbefordring Kørekort, erhvervsmæssig personbefordring Blåt kvalifikationsbevis Rutebuskørsel Billettering og kundeservice Konflikthåndtering, kommunikation, kulturforståelse Turistkørsel Kendskab til bussers sikkerhedsudstyr Kvalifikationsbevis, taxi Befordring af bevægelseshæmmede Liggende patientbefordring Siddende patientbefordring 5. Redning Redning alm. Autohjælp Bjærgning (alm./storvogn) Dyreredning Frigørelsesteknik Kystredning Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 15

19 Højderedning Redningsdykning Psykologi - redning Udrykningskørsel I tabellen nedenfor illustrerer vi, hvorledes kvalifikationerne bør kobles til de forskellige stillingsbetegnelser. 1. Sikkerhed, ruteplanlægning, kørehviletid 2. Godshåndtering 3. Lagerarbejde 4. Personbefordring 5. Redning Buschauffør, rutebus Buschauffør, turistbus Chauffør, budtransport, køretøj under 3½ t. Chauffør, dyretransport Chauffør, eksport Chauffør, flytning Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel Chauffør, mobilkran Chauffør, renovation Chauffør, specialtransport Chauffør, tankvogn Chaufførmedhjælper Flyttearbejder Kørselsleder, godstransport Kørselsleder, persontransport Redder Taxichauffør Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 16

20 6. Bilag 2: Justering af kvalifikationer på it-området 6.1 Indledning I dette bilag præsenteres et forslag til ny struktur og nyt indhold for kvalifikationsmodulet på it-området. Forslaget til det nye kvalifikationsmodul er udarbejdet i samarbejde med PROSA forbundet af itprofessionelle. Kvalifikationerne er opdelt i otte hovedgrupper, som tilsammen dækker de forskellige typer af kvalifikationer indenfor it-området. Inden for hver af de otte kategorier er angivet de specifikke kvalifikationer, som er relevante på det pågældende område. I de tilfælde, hvor kvalifikationen er udspecificeret med konkrete programmeringssprog, it-systemer mv. er det tilstræbt, at kun de mest anvendte produkter er medtaget i kvalifikationsoversigten. Når listen af kvalifikationer alligevel er relativt omfattende, skyldes det, at rekruttering indenfor it-området i høj grad sker på baggrund af kompetencer i forhold til konkrete produkter, programmer og systemer. Det betyder, at kvalifikationsmodulet i sidste ende er uanvendeligt, hvis ikke det er muligt at lave en relativt deltaljeret beskrivelse af kompetencerne på det produkt- /programspecifikke niveau. I forhold til det tidligere kvalifikationsmodul er antallet af kvalifikationer dog cirka halveret (fra ca. 400 til cirka 180). Endvidere er antallet af delområdekvalifikationer reduceret betragteligt, hvilket burde gøre systemet mere overskueligt og anvendeligt. Samarbejdet med PROSA omkring udviklingen af it-kvalifikationer har den fordel, at Jobnets opdelinger på it-området er parallel til den opdeling, som PROSA anvender i sit eget kompetencebeskrivelses-system. Det betyder, at både a-kassen og medlemmerne vil have nemmere ved at anvende systemet på den ønskede måde, fordi de allerede er bekendt med strukturen. 6.2 It-kvalifikationerne Hovedområder og specificering af it-kvalifikationerne Overordnet set kan kvalifikationerne på it-området opdeles i følgende otte hovedområder: 1. Systemudvikling og arkitektur 2. Programmering 3. Drift, support og 4. Design af brugergrænseflade 5. Test og kvalitetssikring 6. Sikkerhed 7. It og forretningsprocesser 8. Ledelse og projektledelse I det følgende specificeres det, hvilke kvalifikationer der skal optræde under de enkelte områder: Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 17

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

www.fleksjoblolland.dk

www.fleksjoblolland.dk www.fleksjoblolland.dk Se alle de annonceret fleksjobber samlet: Indeholder alle brancher i alfabetisk orden: Butik og detail Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Elever Hotel, restauration,

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab.

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab. Stilling: Systemudvikler/Systemkonsulent Fødselsår: 1965 IT-erhvervserfaring: 28 år Bopæl : Uddannelse: 5450 Otterup IT Profilresumé: Jeg er systemudvikler i RPGLE, RPG, Interform, Cobol, JavaScript, og

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Efterår 2014 og forår 2015 gennemførte ITD Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport og Danske Busvognmænd

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø De to hovedområder: 1. Arbejdets organisering - arbejdstidens længde - arbejdstidens placering - den hierarkiske struktur - indflydelse - arbejdspres - informationsniveau - arbejdsdelingen

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server MS Windows server 2012 AD, DNS, DHCP, GPO MS Windows server 2008 R2 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver MS Windows server 2003 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver, administrator

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Flemming Bakkensen Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Summary FAGLIGE VÆRDIER Systemudvikler med 10 års erfaring - hvor jeg

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Curriculum Vitae - Per Odderskov

Curriculum Vitae - Per Odderskov Curriculum Vitae - Per Odderskov CV- Per Odderskov Demografiske data Navn: Per Odderskov Bopæl: Nedergårds Alle 5, 8200 Århus N Født: 1957 Civil stand: Gift Nationalitet: Dansk Telefon: +45 86782186 Email

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Logistikkoordinator NR. 4016. Sekretær PA - Receptionist NR. 4017. Indkøbskoordinator Indkøbsassistent NR. 4021

Logistikkoordinator NR. 4016. Sekretær PA - Receptionist NR. 4017. Indkøbskoordinator Indkøbsassistent NR. 4021 Administrationschef Konferencechef NR. 4020 Super kompetent, stort servicegen, højt personligt drive. Magter at have mange bolde i luften. Kan sin personaleledelse, kvalitetssikring og har en finger på

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Curriculum Vitae for Per Odderskov.

Curriculum Vitae for Per Odderskov. Curriculum Vitae for Per Odderskov. Demografiske data Navn: Per Odderskov Bopæl: Nedergårds Alle 5, 8200 Århus N Født: 1957 Civil stand: Gift Nationalitet: Dansk Resume Jeg har en mangeårig baggrund som

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Den nye struktur. Offentlig version C. Generelle ændringer:

Den nye struktur. Offentlig version C. Generelle ændringer: Den nye struktur Offentlig version C Generelle ændringer: 1. Underkategorierne Andre og Andet nedlægges og eksisterende spørgsmål flyttes over i Generelt kategorien under samme hovedkategori 2. Kategorier

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup

Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup Curriculum Vitae for Tine Ditmar Unnerup Indhold Generelt...2 Stamdata...2 Personlig profil...2 Kvalifikationer...3 Fagområder...3 Brancher...3 Sprog...3 Fagspecifikke kompetencer...4 Programmeringssprog...4

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

Jeg har en stor interesse og viden indenfor IT, og holder mig løbende opdateret om, hvad der sker inden for området.

Jeg har en stor interesse og viden indenfor IT, og holder mig løbende opdateret om, hvad der sker inden for området. CV Piet Momberg PERSONLIGE OPLYSNINGER Piet Momberg Født: 22 Juni 1971 Telefon: 42 43 83 75 mail@pietmomberg.com htttps://www.pietmomberg.com FAGLIG PROFIL Jeg er et engageret og empatisk menneske, som

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail Civilstand tgconsult@webspeed.dk Ugift / Far til

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221200 operationssygeplejerske 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221201 anæstesisygeplejerske

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

Stjerneæble have 4 5210 Odense NV.

Stjerneæble have 4 5210 Odense NV. Jan Larsen Personlige data Adresse Kontakt Nationalitet: Dansk Ægteskabelig status: Forlovet Født: 23. oktober 1965 Ikke ryger Stjerneæble have 4 5210 Odense NV. Tlf. 22836677 Mail: jan@grok.dk Resume

Læs mere

Sådan bruges JobSpor. Manual til dig, der vejleder om beskæftigelse. Schultz, Annexstræde 5, 2500 Valby, tlf. 72 28 28 26, www.schultz.

Sådan bruges JobSpor. Manual til dig, der vejleder om beskæftigelse. Schultz, Annexstræde 5, 2500 Valby, tlf. 72 28 28 26, www.schultz. Sådan bruges JobSpor Manual til dig, der vejleder om beskæftigelse, Annexstræde 5, 2500 Valby, tlf. 72 28 28 26, www.schultz.dk Sådan bruges JobSpor Copyright November 2012 Aktuelle manualer og foldere

Læs mere

Michael Madsen. Kort beskrivelse. Erfaring. På udkig efter nye udfordringer - systemadministratortilbydes.dk michael@systemadministratortilbydes.

Michael Madsen. Kort beskrivelse. Erfaring. På udkig efter nye udfordringer - systemadministratortilbydes.dk michael@systemadministratortilbydes. Michael Madsen På udkig efter nye udfordringer - systemadministratortilbydes.dk michael@systemadministratortilbydes.dk Kort beskrivelse Ung udadvendt mand fra Århus, uddannet IT-teknolog fra Aarhus erhvervsakademi

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2009 Oversigt over ATL s medlemsarrangementer i 2. halvår 2009: Velkommen til ATL s medlemsarrangementer. Arrangementerne er

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere