Justering af Jobnets stillingsbetegnelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justering af Jobnets stillingsbetegnelser"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Justering af Jobnets stillingsbetegnelser Notat Marts 2008

2 Arbejdsmarkedsstyrelsen Justering af Jobnets stillingsbetegnelser Notat Marts 2008 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Notatets struktur 1 2. Revideringen af stillingsbetegnelserne Revideringens metode Retningslinjer for de foretagne revideringer Større revideringstiltag 4 3. Øvrige revideringsforslag vedrørende stillingsmodulet på Jobnet Revideringsforslag vedrørende funktionaliteten på Jobnet Revideringsforslag vedrørende kategoriseringen på Jobnet Anbefalinger til fremtidig vedligeholdelse af stillingsbetegnelserne Bilag 1: Justering af kvalifikationer på elektrikerområdet og chaufførområdet Elektrikerarbejde (montør-, elektriker- eller installatørniveau) Transportområdet Bilag 2: Justering af kvalifikationer på it-området Indledning It-kvalifikationerne 17 Justering af Jobnets stillingsbetegnelser I

4 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har ønsket at justere de stillingsbetegnelser, som indgår i Jobnet og har bedt Rambøll Management om at bistå hermed. Projektets primære formål har været at foretage en kritisk gennemgang og opdatering af samtlige stillingsbetegnelser i Jobnet, således at brugerne i form af arbejdssøgende borgere, jobcenter- og a-kassemedarbejdere samt arbejdsgivere oplever, at stillingsbetegnelserne er relevante og tidssvarende. Samtidig skal der være fokus på, at det udviklede system kan anvendes i forbindelse med overvågningen af arbejdsmarkedet. I forlængelse af revideringen af stillingsbetegnelserne har det været Rambøll Managements opgave at udvikle metodeanbefalinger til, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen selv kan holde stillingsbetegnelserne i Jobnet opdateret fremover. 1.1 Notatets struktur Notatet omfatter tre afsnit: I afsnit 2 redegøres for de revideringer, som er gennemført. Der redegøres dels for, hvordan revideringen rent metodisk har været tilrettelagt, og dels for de principper revideringen er udført efter. Endelig omfatter afsnittet en mere grundig gennemgang af de større revideringstiltag, som er blevet gennemført. I notats afsnit 3 opridses forslag til mulige fremtidige revideringstiltag, som undersøgelsen har givet anledning til at overveje. I afsnit 4 præsenteres Rambøll Managements forslag til, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen fremover kan sikre, at stillingsbetegnelserne på Jobnet holdes opdateret. Bilag 1 og 2 indeholder revideringsforslag til kvalifikationsmodulerne for hhv. elektriker-, chauffør- og it-området. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 1

5 2. Revideringen af stillingsbetegnelserne I det følgende redegøres der for, hvordan revideringen af stillingsbetegnelser er foretaget, samt for de væsentligste større ændringer, der er gennemført som led i revideringen. 2.1 Revideringens metode Revideringen af stillingsbetegnelser er foretaget i to etaper: 1. etape, marts 2007 august 2007: Revidering af stillingsbetegnelser på det ufaglærte og det højtuddannede område samt itområdet og lederstillingerne. 2. etape, august 2007 november 2007: Revidering af stillingsbetegnelserne på det faglærte og kortuddannede område. Når undersøgelsen blev indledt med de ufaglærte og højtuddannede stillingsbetegnelser, skyldes det, at det er på disse to områder, man har oplevet de største problemer med den nuværende struktur. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i relation til revideringen ønsket en inddragelse af de relevante aktører på området, således at revideringen tager afsæt i en bred vifte af erfaringer, og således at revideringerne bliver udformet, så de forekommer hensigtsmæssige og anvendelige af de aktører, som gør brug af Jobnet-systemet. Det skal dog bemærkes, at undersøgelsen primært baserer sig på input fra arbejdstagersiden, dvs. aktører som arbejder med at udfylde CV er for borgere. Undersøgelsen har således ikke inkluderet en afdækning af arbejdsgiversidens opfattelse af stillingsbetegnelserne på Jobnet. Arbejdsgiverperspektivet er imidlertid inddraget i Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering af de indkomne revideringsforslag. Konkret er revideringen således sket med udgangspunkt i en kombination af desk research, drøftelser med Arbejdsmarkedsstyrelsen og interview med følgende aktører på området: Repræsentanter fra alle a-kasser Repræsentanter fra fire udvalgte jobcentre Medarbejdere i diverse fagforbund, foreninger, styrelser mv. Hovedvægten i interviewene har ligget på a-kasserne, hvilket skyldes, at a- kasserne pr. 1. januar 2007 har fået overdraget ansvaret for CV-samtalen med de forsikrede ledige samt kvalitetssikring disses CV er i Jobnet, og at a- kasserne har det fagspecifikke kendskab til stillingsbetegnelserne på de forskellige fagområder. Interviewene har omfattet en systematisk gennemgang af alle de stillingsbetegnelser, som hører under den pågældende a-kasses eller jobcentermedarbejders område. Stillingsbetegnelserne er blevet gennemgået med henblik på At fjerne utidssvarende stillingsbetegnelser At tilføje manglende stillingsbetegnelser At reducere i antallet af stillingsbetegnelser ved overlappende stillingsbetegnelser At sikre, at stillingsbetegnelser er placeret under de mest hensigtsmæssige erhvervsområde- og delområdekategorier Desuden har interviewene fokuseret mere bredt på brugervenligheden af stillingsmodulet på Jobnet. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 2

6 Med afsæt i de gennemførte interview har Rambøll Management udarbejdet forslag til revideringer, som herefter er blevet sendt til høring hos de interviewede aktører. De indkomne kommentarer er herefter blevet drøftet med Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvorefter de endelige revideringer er foretaget. På akademiker- og lederområdet er der foretaget høring i to runder samt mere indgående drøftelser med Arbejdsmarkedsstyrelsen, grundet omfattende revideringer på disse to områder. Som et led i undersøgelsen er der desuden foretaget et studiebesøg til Arbejdsmarkedsstyrelsen i Sverige for at høre om deres arbejde med at udvikle det nye Taxonomy-stillingskategoriseringssystem. 2.2 Retningslinjer for de foretagne revideringer Revideringen af stillingsbetegnelserne på Jobnet har både haft til hensigt at opdatere stillingsbetegnelserne og at rydde op i det foreliggende udvalg af stillingsbetegnelser. Revideringen af sket ud fra følgende principper: Stillingsbetegnelser, som er forskellige navne for den samme jobfunktion, slås sammen, og den mest anvendte anvendes. Det har fx drejet sig om stillinger som revisorassistent og revisormedhjælper samt ekspedient, butiksassistent og salgsassistent. Udvælgelsen af den stillingsbetegnelse, som beholdes, er sket i dialog med a-kasserne og AMS samt ved desk research i stillingsopslag og på Internettet. Der sikres ét niveau af stillingsbetegnelser i de tilfælde, hvor der optræder stillingsbetegnelser på flere specificeringsniveauer samtidig. I mange tilfælde optræder en mere overordnet stillingsbetegnelse sideordnet med specialiserede variationer af den samme stillingsbetegnelse eksempelvis optræder både ingeniør som uspecificeret stillingsbetegnelse og en række specialiserede ingeniørbetegnelser såsom it-ingeniør og maskiningeniør. Det samme gælder for eksempelvis sygeplejersker, svejsere og skræddere. Når stillingsbetegnelserne optræder på flere niveauer på samme tid, skaber det både problemer i forhold til matchningen og overvågningen af arbejdsmarkedet. Hvorvidt det er de mere specialiserede eller de mere overordnede jobfunktioner, der slettes, afhænger af det konkrete tilfælde. I de tilfælde, hvor de specialiserede stillingsbetegnelser grundlæggende betegner samme type jobfunktion med forskellige kvalifikationer, vil det være de specialiserede betegnelser som fjernes. Specialiseringsretninger angives i stedet under kvalifikationsmodulet i Jobnets CV. Fx slås gassvejser, lysbuesvejser og maskinsvejser sammen under overbetegnelsen svejser, idet de dækker over den samme jobfunktion med forskellige kvalifikationer. I tilfældet med ingeniørerne er det derimod de overordnede kategorier ingeniør og civilingeniør, der slettes, idet de specialiserede stillingsbetegnelser (maskiningeniør, kemiingeniør mv.) angiver væsensforskellige jobfunktioner. Således vil en arbejdsgiver, som søger en kemiingeniør, ikke kunne erstatte denne med en IT-ingeniør eller en levnedsmiddelingeniør. Derfor bevares de specialiserede stillingsbetegnelser. I de tilfælde, hvor en bestemt jobfunktion ikke dækkes af nogen af de eksisterende stillingsbetegnelser, tilføjes en stillingsbetegnelse til at dække den pågældende jobfunktion. Det er dog en forudsætning, Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 3

7 at der er tale om en jobfunktion med en vis volumen, for at undgå at Jobnet sander til i et uoverskueligt antal af stillingsbetegnelser. Hovedparten af de tværgående stillingsbetegnelser er slettet fra de enkelte erhvervskategorier. Det drejer sig om stillingsbetegnelserne: Projektleder, projektassistent, koordinator, kvalitetsmedarbejder, sikkerhedsmedarbejder, kvalitetschef og sikkerhedschef. I stedet er de fire førstnævnte oprettet som stillingsbetegnelser under den akademiske erhvervskategori samt enkelte andre steder, hvor det er skønnet relevant. De to sidstnævnte er blevet oprettet som stillingskategorier under ledelses-kategorien. Sikkerhedsmedarbejder og kvalitetsmedarbejder optræder kun enkelte steder i den nye kategorisering, da de indenfor de fleste erhvervsområder ikke anvendes som egentlige stillingsbetegnelser. Følgende typer af stillinger er blevet slettet fra Jobnet: o o o o o Utidssvarende stillinger. Hvorvidt stillingsbetegnelsen må vurderes som utidssvarende, er blevet afgjort i dialog med de interviewede aktører. Det gælder fx stillingsbetegnelser som småbørnslærerinde, husflidslærer, AF-konsulent og telexoperatør. Stillingsbetegnelser, som er uddannelsestitler snarere jobtitler. Det sikres således, at kun jobtitlen optræder i Jobnet. Således slettes eksempelvis professionsbachelor i ernæring og sundhed og hospitalsteknisk assistent. Stillingsbetegnelser, som man kun varetager som selvstændig. Det gælder fx murermester og entreprenør. Specialiserede stillingsbetegnelser, som meget sjældent anvendes. Fx ortopædiingeniør, dropskoger og forgylder. Stillingsbetegnelser, som det ikke er realistisk at finde lønarbejde som. Fx astrolog og missionær. Rambøll Management har desuden foretaget en revidering af kvalifikationsmodulet på transport-området, elektriker-området og it-området, hvor de eksisterende valgmuligheder ikke fungerede hensigtsmæssigt. Revideringen er sket i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen og de relevante a- kasser. De foreslåede revideringer fremgår af bilag 1 og bilag 2 til herværende notat og vil blive implementeret i maj og juni Større revideringstiltag Revideringen af stillingsbetegnelserne har indbefattet tre mere gennemgribende revideringer: 1. Akademiske stillingsbetegnelser og lederstillingsbetegnelser er blevet udspaltet i to særskilte erhvervsområder 2. Elevstillinger er udskilt som særligt erhvervsområde 3. Der er indført en ny systematik på specialarbejderområdet I det følgende gives en nærmere præsentation af baggrunden for de indførte ændringer samt af de valgte løsningsmodeller, herunder de fordele og ulemper de implicerer. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 4

8 2.3.1 Udspaltning af akademiker- og lederstillinger Problemerne vedrørende det akademiske område og lederområdet Interviewene med a-kasserne på det akademiske område indikerer, at Jobnets stillingskategorisering generelt opleves som uhensigtsmæssig på det akademiske område. Både a-kasser og ledige oplever det som vanskeligt at finde de ønskede akademiske stillingsbetegnelser i systemet. Dette skyldes, at de akademiske stillinger findes meget spredt på tværs af erhvervskategorierne, og at det for en del af de akademiske jobfunktioners vedkommende desuden er svært at gennemskue, under hvilke kategorier de skal findes. En del akademiske jobfunktioner ligger desuden i dag som tværgående generelle kategorier under hvert erhvervsområde (fx projektleder og koordinator), og er derfor for brede og generelle til at reelt at markere en præcis stillingsbetegnelse. I tråd med den kritik, som der rettes mod Jobnets kategorisering på det akademiske område, giver også Lederne udtryk for, at kategoriseringen opleves som uhensigtsmæssig på deres område. Kritikken går på, at ledelse er et fagligt kompetenceområde, som i vid udstrækning går på tværs af brancher, og at det derfor opleves som uhensigtsmæssigt, at lederstillingerne er spredt ud under de forskellige erhvervsområdekategorier. Lederne gør opmærksom på, at det, at systemets opbygning udelukkende giver mulighed på at søge ledelsesstillinger, som hører under ét bestemt erhvervsområde, risikerer at indsnævre de lediges jobsøgning unødigt. Mange ledelsesstillinger giver en generel ledelseserfaring, som vil kunne anvendes i mange forskellige erhvervsområder, men som systemet er i dag, bliver det nemt for de ledige at indsnævre deres søgning til det erhvervsområde, de har arbejdet indenfor hidtil. Den valgte løsningsmodel Som en konsekvens af problemerne på akademiker- og lederområdet har Rambøll Management i samråd med a-kasserne og Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejdet med at udvikle to nye erhvervsområdekategorier. Hensigten med dette er at få skabt et system, som forekommer relevant, overskueligt og tilgængeligt, således at systemet bliver mere attraktivt og anvendeligt for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Samtidig medvirker udspaltningen af lederstillingerne til at tydeliggøre ledelse som en selvstændig faglighed, hvilket kan medvirke til at skabe mere mobilitet på lederområdet. Udspaltningen af lederne i en særskilt kategori er imidlertid også koblet til udspaltningen af akademikerne, idet det vanskeligt lader sig gøre at udspalte akademikerne uden også at udspalte lederne. Dette skyldes, at en del lederstillinger typisk vil varetages af akademikere, men at rigtig mange også kan varetages af ikke-akademikere og især er blevet det blandt de ældre generationer på arbejdsmarkedet. Lederstillingerne vil derfor være vanskelige at placere i en opdeling mellem akademiske og ikkeakademiske stillingsbetegnelser, hvilket i sig selv gør det fordelagtigt at udskille ledelse som et særligt fagområde. Den nye erhvervsområdekategorisering er opbygget således, at delområdet angiver typen af akademisk/leder-arbejde fx ingeniørarbejde, kultur- og museumsarbejde, drift- og produktionsledelse, institutionsledelse. Herved søges de beslægtede typer af jobfunktioner samlet, så de er placeret nær hinanden og dermed bliver nemmere at overskue. Delområdekategoriseringen er udarbejdet i tæt dialog med de relevante a-kasser samt Arbejdsmarkedsstyrelsen. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 5

9 Konkret er udspaltningen af stillingsbetegnelserne på det akademiske områder sket ved at isolere stillingsbetegnelser registreret som DISCOhovedgruppe 2 og så sortere de irrelevante stillingsbetegnelser fra. Således er bl.a. hele MVU-området sorteret fra. Enkelte stillingsbetegnelser uden for DISCO-hovedgruppe 2 er endvidere medtaget bl.a. stillinger som kunstformidler og lægemiddelkonsulent. I forhold til indkredsningen af lederområdet er der taget udgangspunkt i stillingsbetegnelser registreret som DISCO-hovedgruppe 1, suppleret med nogle stillingsbetegnelser uden for DISCO-hovedgruppe 1 (det gælder fx stillinger som regional salgschef og lagerchef ). Nogle lederstillinger tilhørende DISCO-hovedgruppe 1 er ikke medtaget under ledelses-erhvervsområde. Sondringen mellem de stillingsbetegnelser, som flyttes til ledelseskategorien og de stillinger, som bevares under de øvrige kategorier, er foretaget ud fra et individuelt skøn af de enkelte lederstillingsbetegnelser: Det er blevet vurderet, i hvilken grad man i stillingen primært gør brug af ledelsesfaglige kompetencer eller af den faglighed, som knytter sig til det pågældende fagområde. I de tilfælde, hvor stillingen vurderes i højere grad at trække på den specifikke faglighed på det pågældende område, bevares stillingen i det nuværende erhvervsområde. Det kan fx være stillinger som ledende sygeplejerske eller it-chef. Opdelingen er sket i dialog med Lederne. Ulemper ved den valgte løsningsmodel Der i flere interview blevet luftet en bekymring om, hvorvidt udspaltningen af akademikerne vil gøre det vanskeligere at få denne gruppe af ledige til at søge så bredt, som rådighedsreglerne foreskriver. Frygten er, at ledige med en akademisk baggrund vil afvise at angive jobønsker, som ikke hører under kategorien akademisk arbejde, hvis denne er udspaltet som en separat kategori. Det er dog Rambøll Managements vurdering, at problematikken omkring akademikeres modvilje mod at søge ikke-akademiske stillinger allerede gør sig gældende med den nuværende kategorisering, og at der ikke nødvendigvis er grund til at tro, at en anden kategorisering ville gøre problemet værre. Ligesom a-kasserne i dag ofte er nødt til at vejlede denne gruppe ledige i at udbrede deres søgning til at omfatte flere erhvervsområder og stillinger, vil det også indenfor den nye kategorisering være muligt at udpege alternative beskæftigelsesmål udenfor kategorien af akademisk arbejde. En af fordelene ved det nye system er, at det alt andet lige bliver lettere at udbrede søgningen inden for det akademiske område, fordi de forskellige typer af de akademiske stillinger bliver mere overskuelige i det nye system. En anden problematik i relation til udspaltningen af de akademiske stillingsbetegnelser går på, at en del stillingsbetegnelser både kan varetages af akademisk uddannede og af ikke-akademisk uddannede. Det gælder fx en del job indenfor salg og marketing samt job som fx direktionssekretær og oversætter. Det betyder, at der i visse tilfælde må sættes et lidt arbitrært skel, hvor beslægtede jobtyper placeres under hver sit erhvervsområde. Rambøll Management vurderer dog, at det i de fleste tilfælde er muligt at lave en relativ klar udsondring af de akademiske stillinger, og at fordelene ved at lave opdelingen overstiger de mulige problemer, det kan afstedkomme. Fremgangsmåden i revideringen har været, at en stillingsbetegnelse kun udspaltes til det akademiske erhvervsområde i de tilfælde, hvor det altid eller næsten altid vil være en akademiker, der varetager den pågældende jobfunktion. Det betyder, at blandt andet de højtkvalificerede jobfunktioner på salgs- og marketingsområdet ikke er blevet udspaltet, da der på dette område er en relativt høj andel af ikke-akademisk arbejdskraft. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 6

10 2.3.2 Udspaltning af elevstillinger I tilknytning til udspaltningen af leder- og akademikerstillingerne er også elevstillinger blevet udspaltet som en særlig kategori. Dette er sket ud fra den overvejelse, at elevstillingerne har en anden karakter end de øvrige stillinger, og at de derfor meningsfuldt kan samles under ét. Samtidig er det meldingen fra flere af de interviewede aktører, at elevdelområdet er med til at gøre opdelingen unødigt uoverskuelig, hvilket også taler for, at elevstillingerne udspaltes som et særskilt erhvervsområde Generel revidering af erhvervsområdekategoriseringen Som følge af de nye erhvervsområder for akademikere og ledere er der behov for en revidering af de øvrige erhvervsområde-betegnelser. Således er erhvervsområdet Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab blevet nedlagt, idet langt hovedparten af stillingskategorierne er flyttet til kategorien for akademisk arbejde. For de øvrige erhvervsområder, som er berørt af den gennemførte revidering, foreslås nye betegnelser i tabellen nedenfor. Tabel 2.1: Forslag til ny erhvervsområdekategorisering Tidligere erhvervsområdekategorisering Forslag til ny erhvervsområdekategorisering 1. Sundhed, omsorg og personlig pleje 2. Undervisning, forskning og vejledning 3. Pædagogisk, socialt og teologisk arbejde 4. Bygge og anlæg 5. Jern, metal og auto 6. Industriel produktion 7. Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab 8. Administration, HR, økonomi, jura og sprog 9. Salg, indkøb og markedsføring 10. Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning 11. Data, it og teleteknik 12. Transport, post, lager- og maskinførerarbejde 13. Hotel, restauration, køkken, kantine 14. Rengøring, ejendomsservice og renovation 15. Design, formgivning og grafisk arbejde 16. Vagt, sikkerhed og overvågningsarbejde 17. Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje 18. Tekstil og beklædning 19. Nærings- og nydelsesmiddel 20. Træ, møbel, glas og keramik 1. Sundhed, omsorg og personlig pleje 2. Undervisning og vejledning 3. Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde 4. Bygge og anlæg 5. Jern, metal og auto 6. Industriel produktion 7. Kontor, administration, regnskab og finans 8. Salg, indkøb og markedsføring 9. Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning 10. IT og teleteknik 11. Transport, post, lager- og maskinførerarbejde 12. Hotel, restauration, køkken, kantine 13. Rengøring, ejendomsservice og renovation 14. Design, formgivning og grafisk arbejde 15. Vagt, sikkerhed og overvågningsarbejde 16. Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje 17. Tekstil og beklædning 18. Nærings- og nydelsesmiddel 19. Træ, møbel, glas og keramik 20. Akademisk arbejde 21. Ledelse 22. Elever Ny systematik på specialarbejderområdet Problemerne på specialarbejderområdet Interviewene med a-kasser og jobcentre har afdækket, at der er en stor variation på tværs af jobcentre/a-kasser på, hvilke stillingsbetegnelser ufaglærte ledige registrerer i CV et. Undersøgelsen indikerer, at dette snarere skyldes forskellig praksis i forhold til brugen af Jobnet end at ledighedsgruppen er forskellig de forskellige steder. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 7

11 Dette kan skyldes, at Jobnet rummer relativt mange ufaglærte stillingsbetegnelser, og at mange af dem har en vis grad af overlap. Det betyder, at der opstår mulighed for, at de samme typer ledige med de samme typer af jobønsker registreres forskelligt afhængigt af praksis hos det enkelte jobcenter/a-kasse, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre den bedst mulige matchning mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den valgte løsningsmodel For at søge at imødegå problemerne med registrering af jobønsker på det ufaglærte område, er mange af de tidligere betegnelser nedlagt, og der er i stedet indført en mere stringent brug af betegnelsen specialarbejder. Således indføres der en række specialarbejderstillinger, hvor specialiseringen fremgår af stillingsbetegnelsens andet led, fx specialarbejder, jord og beton, specialarbejder, kloak, specialarbejder, tekstil. Dette kan medvirke til at gøre søgningen mindre arbitrær og til at skabe bedre overblik over specialarbejderstillingerne. For undgå eventuelle problemer med at orientere sig i og anvende den nye kategorisering, vil de tidligere stillingsbetegnelser, som stadig har relevans, optræde som søgeord for de nye samlede stillingsbetegnelser, således at brugerne af Jobnet guides til at bruge de nye betegnelser. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 8

12 3. Øvrige revideringsforslag vedrørende stillingsmodulet på Jobnet Udover de allerede foreslåede revideringer af stillingsmodulet på Jobnet har undersøgelsen givet anledning til en række andre overvejelser om, hvordan systemet kan gøres mere brugervenligt og hensigtsmæssigt. I de følgende præsenteres dels overvejelser om, hvordan funktionaliteten på Jobnet kan forbedres og dels overvejelser om, hvordan kategoriseringen af stillingsbetegnelser muligvis vil kunne forbedres i fremtiden. 3.1 Revideringsforslag vedrørende funktionaliteten på Jobnet Synliggørelse og udvikling af alternative søgemuligheder Undersøgelsen har afdækket, at a-kasserne oplever, at en del borgere har vanskeligt ved at navigere rundt i stillingsmodulet på Jobnet. Flere a-kasser påpeger, at de tre niveauer (erhvervsområde - delområde - stillingsbetegnelse) kan være vanskelige at overskue for især de mindre bogligt stærke ledige, og at det generelt kræver både gode læsefærdigheder og et vist kendskab til IT at kunne navigere rundt i systemet. Undersøgelsen indikerer imidlertid, at der også blandt de højtuddannede ledige forekommer problemer med at udsøge de ønskede stillingsbetegnelser. Fra flere sider fremhæves det, at man som et simpelt første skridt kunne sørge for at gøre fritekst-søgefeltet mere synligt i det modul, hvor den ledige angiver sine jobønsker. Dette initiativ er på nuværende tidspunkt allerede implementeret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Man har således sørget for at flytte søgefeltet fra en placering nederst i vinduet til en mere central og synlig placering højt i stillingsmodulet. Fra nogle sider foreslås desuden en alfabetisk liste over samtlige stillingsbetegnelser i Jobnet, således at det bliver nemmere for den ledige at få et overblik over de stillingsbetegnelser, som kan vælges. Fritekstsøgning og søgning opdelt efter erhvervsområde er velegnet i de tilfælde, hvor de ledige skal udsøge en bestemt stillingsbetegnelse, mens den alfabetiske liste kan være hensigtsmæssigt i de tilfælde, hvor den ledige skal udvælge jobønsker uden på forhånd at have defineret dem. Arbejdsmarkedsstyrelsen får pt. gennemført en brugervenlighedsundersøgelse af Jobnet. Som et led i denne undersøgelse vil der blive sat fokus på stillingsmodulet i Jobnet og på hvordan modulet gøres bedst tilgængeligt for brugerne. Overvej særskilt indgang til ufaglærte stillingsbetegnelser For at imødekomme de bogligt svage lediges problemer med at navigere i stillingsmodulet i Jobnet kan det lidt i tråd med hotjobtankegangen overvejes at lave en særskilt indgang for de ufaglærte stillingsbetegnelser, fx i form af en alfabetisk liste med alle ufaglærte stillingsbetegnelser. Dette ville gøre det nemmere for de ufaglærte at angive jobønsker i CV et. Samtidig ville det medvirke til at skabe større overblik over de ufaglærte stillingsbetegnelser og dermed mindske problemerne med den til tider lidt arbitrære registrering af jobønsker på det ufaglærte område. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 9

13 En særskilt indgang for de ufaglærte stillingsbetegnelser behøver ikke nødvendigvis at implicere en ny revidering af erhvervsområdekategoriseringen, men kan opbygges som en liste af links, som henviser til det eksisterende system af stillingsbetegnelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen overvejer på nuværende tidspunkt, hvordan en sådan funktion vil kunne implementeres mest hensigtsmæssigt. 3.2 Revideringsforslag vedrørende kategoriseringen på Jobnet Overvej mere omfattende revidering af delområdekategoriseringen Det er Rambøll Managements vurdering, at delområdekategoriseringen vil kunne optimeres både i forhold til brugernes navigation i systemet og i forhold til overvågningen af arbejdsmarkedet. Delområdekategoriseringen vil i nogle tilfælde kunne skærpes, så delområderne i højere grad følger den hierarkiske systematik, som Disco-88 er udformet efter. Som systemet er opbygget i dag, er nogle mellemkategorier relativt abstrakte og kan dække over mange forskellige niveauer af stillinger (fx arbejde med fritid og idræt og arbejde med jern, metal, plast og tekstil ), hvilket mindsker anvendeligheden. Det svenske Taxonomy-system (hvis mellemkategori i høj grad følger Disco-88) kan i den henseende være fordelagtig, fordi mellemniveauet i højere grad direkte angiver en bestemt gruppe og et bestemt niveau af stillinger, hvilket gør stillingerne under hvert delområde mere umiddelbart beslægtede. Det er Rambøll Managements vurdering, at en delområdekategorisering af denne type ville være en styrke i forhold til overvågningen af arbejdsmarkedet. At skabe en mere gennemskuelig udformning af delområdekategorierne kræver imidlertid en temmelig omfattende revidering af hele den nuværende udformning af systemet. I mange tilfælde vil en sådan revidering implicere, at en del stillingskategorier flyttes fra et erhvervsområde til et andet, hvilket betyder, at der ikke blot er tale om en omdøbning af delområde-betegnelserne. En sådan revidering foretages derfor mest hensigtsmæssigt i relation til en eventuel generel revidering af kategoriseringen af de 20 erhvervsområder. Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 10

14 4. Anbefalinger til fremtidig vedligeholdelse af stillingsbetegnelserne Rambøll Management har som en del af opdraget fået til opgave at komme med metodeanbefalinger til, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen fremover selv kan sørge for at holde stillingsbetegnelserne up-to-date. Rambøll Management anbefaler følgende: Løbende dialog med brugerne af Jobnet Rambøll Management vurderer, at en løbende dialog med brugerne af Jobnet er det mest værdifulde redskab til at sikre, at stillingsbetegnelserne på Jobnet fremover er dækkende og up-to-date. Det gælder både de professionelle brugere i form af a-kasser og jobcentre og brugere i form af ledige borgere samt arbejdsgivere. I den forbindelse er det vigtigt, at a-kasserne er klar over, at og til hvem de kan henvende sig til vedrørende justeringer af stillingsmodulet på Jobnet. Dette kan blandt andet sikres gennem relevant informationsmateriale til aktørerne på området. Derudover kan Arbejdsmarkedsstyrelsen overveje at have mere dialog med arbejdsgiverne om deres oplevelse af stillingskategoriseringen på Jobnet, fx via den halvårlige virksomhedssurvey. Regelmæssig henvendelse til jobcentre og a-kasser vedr. ændringsforslag Det anbefales, at Arbejdsmarkedsstyrelsen fx hvert andet eller tredje år henvender sig til a-kasser og jobcentre med det eksplicitte formål at indsamle ændringsforslag til stillingskategoriseringen. Det kan fx foregå som en henvendelse, hvor de relevante ledere og medarbejdere kontaktes pr. mail eller brev og bedes give input til mulige ændringer på baggrund af deres erfaringer med systemet. En sådan høringsrunde kunne fokusere på: - Stillingsbetegnelser, som mangler i systemet - Stillingsbetegnelser, som de ledige typisk har vanskeligt ved at finde og mulige løsninger på dette - Stillingstyper, som typisk ikke kaldes ved den benævnelse, som anvendes i Jobnet - Stillingsbetegnelser, som overlapper hinanden og bruges synonymt og muligheden for at reducere i antallet Det er erfaringen fra undersøgelsen, at a-kasser og jobcentre er positivt indstillede overfor at bidrage til forbedringer af Jobnet. Stringens og research ved tilføjelse af nye stillingsbetegnelser Jobnets stillingsmodul risikerer nemt at sande til, hvis der kontinuerligt tilføjes nye stillingsbetegnelser. Derfor er det vigtigt, at Arbejdsmarkedsstyrelsen dels fortsat har fokus på at have klare retningslinjer for fremtidige ændringer og dels investerer tilstrækkelig tid til overvejelse og research ved tilføjelse af nye stillingsbetegnelser. I det følgende skitseres en række retningslinjer, som kan medvirke til at mindske risikoen for, at systemet sander til: Justering af Jobnets stillingsbetegnelser 11

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere