Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog"

Transkript

1 Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog

2 Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre i Hovedstaden og Sjælland. Processen omfattede: o o To brainstormingsseminarer, der har gjort status på erfaringerne med CVarbejdet samt afdækket syn på indhold og formål Et implementeringsseminar, hvor jobcentre og a-kasser har peget på udviklingsbehov ift. CV-arbejdet samt givet anbefalinger hertil Oplægget belyser formål med og gevinster af det gode CV samt de potentialer, der er udpeget af jobcentre og a-kasser Oplægget kommer med 10 anbefalinger til fælles udvikling af arbejdet med det gode CV

3 Hvorfor arbejde med det gode CV? Formål og gevinster

4 Hvorfor arbejde med det gode CV? Der er ikke alle steder et fælles billede af det gode CV på tværs af a-kasser og jobcentre eller i den enkelte a-kasse/det enkelte jobcenter. Der er derfor heller ikke et fælles billede af krav til indhold og kvalitet i CV et. Der er begrænset viden om, hvordan CV et anvendes i det andet system. Og dermed ikke et klart billede af, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden. CV et er pt. det eneste fælles dokument mellem jobcenter og a- kasse om den ledige, men CV et anvendes kun i begrænset omfang som afsæt for dialog og samarbejde om den ledige Mange a-kasser og jobcentre peger derfor på, at der er behov for at styrke arbejdet med og kvaliteten i CV et samt at styrke brugen af CV et til dialog og samarbejde

5 Fem vigtige formål med CV et Understøtte den lediges jobsøgning Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed De fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

6 Jobsøgning Understøtte den lediges jobsøgning CV et skal understøtte den lediges jobsøgning - CV et skal hjælpe den ledige til at få overblik over egne erfaringer og kvalifikationer mv. - CV et skal understøtte den ledige i at reflektere over jobønsker og jobsøgningsaktiviteter. - CV et skal målrettes konkrete job Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

7 Markedsføring Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver CV et skal sælge den ledige til arbejdsgiver - CV et skal præsentere den ledige bedst muligt - CV et skal give overblik over den lediges erfaringer og kvalifikationer - CV et skal indeholde de ord og begreber, som er gængse og aktuelle hos arbejdsgiverne. Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

8 Udsøgning Understøtte den lediges jobsøgning Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling CV et som afsæt for udsøgning til job - CV et skal give virksomheder, jobcentre og a-kasser mulighed for en effektiv udsøgning af relevante kandidater til job - CV et skal indeholde relevante, opdaterede og søgebare oplysninger.

9 Rådgivning CV et som afsæt for dialog og rådgivning - CV et skal give jobcentret og a-kassen et afsæt for dialogen med og rådgivningen af den ledige - CV et skal give mulighed for at drøfte relevante jobmål, jobsøgningsområder og jobsøgningsmetoder - CV et skal give mulighed for at drøfte opkvalificeringsbehov hos den ledige Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Afsæt for dialog og rådgivning Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Afsæt for udsøgning til job og formidling Sælge den ledige til arbejdsgiver

10 CV et som afsæt for vurdering af den lediges risiko for langtidsledighed - CV et skal danne afsæt for a-kassens og jobcentrets vurdering af den lediges risiko for langtidsledighed - CV`et skal danne afsæt for tilrettelæggelse af en tidlig og forebyggende indsats. - CV et skal indeholde oplysninger, der kan spejles op mod risikoen for langtidsledighed mv. Vurdering Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

11 10 anbefalinger til udvikling af det gode CV

12 10 anbefalinger fra a-kasser og jobcentre til udvikling af arbejdet med det gode CV 1) Skab et fælles billede af det gode CV 2) Sæt fælles kvalitetsstandarder for CV et 3) Skab de rette rammer for og prioriteringer af CV-arbejdet 4) Udvikl kompetencerne til CV-arbejdet 5) Værdisæt CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse 6) Kommuniker CV ets værdi for ledige og virksomheder 7) Optimer CV et som jobsøgningsværktøj 8) Optimer CV et som markedsføringsværktøj 9) Optimer CV et som udsøgningsværktøj 10) Optimer CV et som dialogværktøj

13 1. Skab et fælles billede af det gode CV

14 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om det fælles billede af det gode CV? Det er vigtigt med enighed på tværs af a-kasser og jobcentre og i den enkelte a-kasse/det enkelte jobcenter - om det gode CV Det er vigtigt med en fælles forståelse mellem borger, a-kasse, jobcentre om: o o o o Formålet med og værdien af CV et Hvordan det gode CV ser ud Hvordan det gode CV udarbejdes Hvordan CV et bruges Det er vigtigt med viden om og forståelse for, hvordan CV erne anvendes i det andet system. Og dermed en forståelse for, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden.

15 Hvordan kan man konkret skabe et fælles billede af det gode CV? Etablere fora, hvor man drøfter indhold i og brugen af det gode CV, f.eks. i form af netværk eller erfa-grupper Gennemføre lokale workshops eller seminarer, der sætter fokus på videreudvikling af CV-arbejdet og implementering af beskæftigelsesreformen (plan for det videre arbejde) Arbejde med det gode CV i praksis, f.eks. via cases, hvor man i fællesskab gennemgår og udfylder et konkret CV Skabe et fælles sprog om CV et og arbejde med begrebsafklaring (hvad er en grundig beskrivelse, hvad er realistiske jobønsker m.v.)

16 2. Sæt fælles kvalitetsstandarder for CV et

17 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at sætte fælles kvalitetsstandarder for CV et? Lave fælles standarder for det gode CV (hvad skal udfyldes og hvordan?) Udarbejde et eksempel på det gode CV eller flere eksempler som repræsenterer forskellige typer af ledige eller forskellige brancheområder Aftale en klar arbejdsdeling om at sikre det gode CV eksempelvis: o o A-kassen godkender og kvalitetssikrer første udgave af CV et i ft. udsøgning og formidling Jobcenteret tager over og arbejder videre med kvalitetssikringen i jobsamtalerne Betragte kvalitetssikringen af CV et i en proces -> skal udvikles over tid sammen med den ledige

18 Hvad kan være konkrete fælles kvalitetsstandarder for CV et? CV et skal indeholde en grundig beskrivelse af alle den lediges kvalifikationer, kompetencer, tidligere erhvervserfaring og jobfunktioner mv. CV et skal så vidt muligt beskrive den lediges realkompetencer => mere fokus på hvad den ledige kan, og hvor eksisterende kompetencer kan anvendes (udvid jobsøgning til alternative jobområder) CV et skal indeholde en opdateret beskrivelse af kurser, certifikater, ITkompetencer, praktikker og løntilskud, mv. - CV erne skal indeholde de aktuelle begreber (ord ift. uddannelse, kurser, certifikater mv.) CV et skal indeholde motiverede og realistiske bud på flere jobønsker jobønsker skal være specifikke specialbetegnelser (fx regnskabsmedarbejder, regnskabsassistent,.)

19 3. Skab de rette rammer for og prioriteringer af CV-arbejdet

20 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om rammer og prioriteringer for arbejdet med det gode CV? CV et kan kun blive et godt værktøj for alle parter, hvis den nødvendige tid prioriteres til det Der skal tages et ledelsesansvar, der skaber en klar forventningsafstemning i a-kasse og jobcenter om det gode CV

21 Hvordan kan man skabe de rette rammer for og prioriteringer af arbejdet med det gode CV? Styrke samarbejdet mellem jobcenter og a-kasser på ledelsesniveau, f.eks. via fælles ledelsesfora Afsætte ressourcer til udviklingsarbejdet både i en opstartsfase og i det løbende samarbejde Arbejde med differentieret samarbejde afhængigt af målgruppe og omfang (hvor stor er fællesmængden mellem a-kassen og jobcentret) Udvikle nye redskaber til at understøtte fælles kommunikation Etablere en kontaktliste mellem jobcenter og a-kasser til det daglige samarbejde om CV et

22 4. Udvikl kompetencerne til CV-arbejdet

23 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om kompetencer til CV-arbejdet? Medarbejderne skal klædes på til at vejlede de ledige om vigtigheden af CV et Medarbejderne skal klædes på til at rådgive/vejlede de ledige om, hvordan de skal udfylde CV et Vigtigt at medarbejderne klædes på til at afdække den lediges realkompetencer Der skal ske en løbende kompetenceudvikling via tættere fagligt samarbejde mellem a-kasse og jobcenter

24 Hvordan kan man udvikle kompetencerne til CV-arbejdet? Lave kurser for medarbejdere i a-kasser og jobcentre med fokus på at optimere brugen af CV et i henhold til de 5 formål Lave kurser i at lave et godt og brugbart CV, som opfylder de forskellige behov hos både a-kasser, jobcentre, virksomheder og den ledige selv Lave kurser i den gode CV-samtale med fokus på motivation og vejledning af den ledige i brugen af CV et Eventuelt bruge kompetenceudviklingsmidlerne i beskæftigelsesreformen til at medfinansiere kompetenceudviklingen (afhængigt af hvordan midlerne bliver udmøntet)

25 5. Værdisæt CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse

26 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at værdisætte CV ets gevinster internt? Hvis medarbejdere i jobcentre og a-kasser skal prioritere arbejdet med CV et, skal der være klarhed over formålet hermed Det er nødvendigt, at medarbejderne i jobcentre og a-kasse er enige om vigtigheden af CV et Der er behov for en øget viden om og forståelse for, hvordan CV erne anvendes i det andet system. Og dermed en øget forståelse for, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden.

27 Hvordan kan man værdisætte CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse? Italesætte CV ets 5 formål for at hæve CV ets værdi Bruge opgørelserne fra STAR over virksomheder, der bruger CVbanken, antal udsøgninger m.v.

28 6. Kommuniker CV ets værdi for ledige og virksomheder

29 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om kommunikation af CV ets værdi til ledige og virksomheder? Vigtigheden og værdien af CV et skal formidles til den ledige det er afgørende for den lediges motivation til selv at arbejde med og kvalitetssikre CV et (ikke en skal opgave ) Det er nødvendigt med en rebranding af CV et og værdien af CV et Både a-kasse og jobcenter skal motivere den ledige til at udfylde CV et ordentligt Man skal øge markedsføringen af Job- og CV-banken over for virksomhederne

30 Hvordan kan man konkret kommunikere CV ets værdi for ledige og virksomheder? Vise de ledige værdien af CV et via statistik om udsøgninger, formidlinger, jobåbninger mv Teste CV ets rækkevidde sammen med den ledige under samtalen hvor er CV et med i konkrete søgninger? Formidle til de ledige, at arbejdsgiveren ofte sorterer de ledige efter CV et, og at CV et ofte vil være afgørende for om den ledige kommer til samtale og i job Formidle konkrete succeshistorier, hvor ledige og arbejdsgivere har fundet hinanden via jobnet Markedsføre overfor virksomhederne, at Jobnet giver adgang til et stort antal CV er (pt. ca aktive CV er), og at brugen er gratis

31 7. Optimer CV et som jobsøgningsværktøj

32 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at optimere CV et som jobsøgningsværktøj? Der skal altid foretages en individuel vurdering af indholdet og kvaliteten i CV et i forhold til jobsøgning Borgeren skal have målrettet vejledning og inspiration til arbejdet med CV et Borgeren skal have bedre hjælp til strukturen i CV et Borgeren skal vejledes om, at CV et ikke er en ansøgning, men en kompetence- og erfaringsprofil Borgeren skal vejledes om, at CV et i Job og CV-banken ikke kan anvendes direkte i den lediges jobsøgning. Der er altid behov for at udarbejde et CV, der er målrettet det konkrete job.

33 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt jobsøgningsværktøj? CV et skal indeholde en grundig beskrivelse af arbejdserfaring CV et skal indeholde relevante oplysninger -> stillingsbetegnelser skal være realistiske og konkrete CV ets personbeskrivelse skal være jobrelateret og jobrelevant handle om arbejdsmæssige kompetencer CV et skal indeholde oplysninger om den lediges jobønsker og motivation CV et skal indeholde flere jobønsker -> Specifikke jobbetegnelser, herunder specialbetegnelser (fx regnskabsmedarbejder, regnskabsassistent, debitorbogholder, kreditorbogholder.)

34 8. Optimer CV et som markedsføringsværktøj

35 Hvad har jobcentre og a-kasser sagt om at optimere CV et som markedsføringsværktøj? Det skal sikres, at CV er er tilstrækkeligt udfyldt - at der ikke mangler vigtige oplysninger ift. at sælge den ledige bedst muligt Man skal sørge for løbende opdatering af CV erne eksempelvis kurser, certifikater, løntilskudsforløb, mv. Den personlige beskrivelse skal forbedres skal primært have fokus på faglige kompetencer og irrelevante oplysninger skal ud

36 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt markedsføringsværktøj? Alle punkter i CV et skal være udfyldt Den lediges jobønsker skal fremgå af CV et og gerne flere jobønsker Den lediges kvalifikationer skal fremgå af CV et -> Uddannelse, erhvervserfaring og jobfunktion Eventuelle ønsker til rammer for jobbet skal fremgå hvad er vigtigt? CV et skal løbende opdateres med kurser, certifikater, IT-kompetencer mv. CV et skal indeholde fyldestgørende kontaktoplysninger De ledige skal informeres om vigtigheden af CV et for jobcenterets udsøgning

37 9. Optimer CV et som udsøgningsværktøj

38 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om CV et som udsøgningsværktøj Der skal udarbejdes en guide til udfyldelse af CV et hvilke felter skal udfyldes og hvordan, for at jobcentret kan bruge det til effektiv udsøgning Der bør udarbejdes oversigter over vigtige søgeord på forskellige fagområder, der styrker grundlaget for udsøgning og formidling Allerede eksisterende CV er, der er uegnede til udsøgning, skal identificeres og forbedres/optimeres Det skal undersøges, hvad virksomhederne efterspørger i en udsøgnings- og rekrutteringssituationen. Hvad vægter de? hvad skal med i CV et?

39 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt udsøgningsværktøj? CV et skal indeholde: erfaringer, kvalifikationer, jobønsker, ønsker til rammer for job Cv et skal afspejle realkompetencer, -funktioner (Kompetence-CV) CV et skal løbende opdateres med kurser, certifikater, IT-kompetencer CV et skal indeholde de aktuelle begreber/ord ift. uddannelse/kurser, certifikater mv. CV et kan med fordel indeholde udtalelser fra tidligere arbejdsgiver Synliggørelse af motivation/personlige kompetencer ofte afgørende for arbejdsgiverne

40 10. Optimer CV et som dialogværktøj

41 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om CV et som dialogværktøj? CV et skal italesættes som den røde tråd i samtalerne med den ledige Cv et skal drøftes i alle samtaler dialog og rådgivning tager udgangspunkt i og relateres til CV et Der skal være fokus på, hvornår der er risiko for langtidsledighed eksempelvis: o o o o o Kvaliteten er for dårlig manglende oplysninger, relevans Der mangler energi i CV-arbejdet Jobområder/-ønsker med få jobåbninger Manglende kvalifikationer Læse/skrive problemer

42 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt dialogværktøj? CV et skal tegne et samlet billede af den lediges kvalifikationer, kompetencer, erfaringer, jobønsker m.v. CV et skal fra start indeholde en plan A, B og C for jobsøgning der skal skiftes fra plan A til B og videre til C efterhånden som ledighedslængden stiger CV et skal indeholde motiverede og realistiske bud på job og jobønsker Jobønsker i CV et skal altid knyttes til arbejdsmarkedsbalancen

43 Planlagte optimeringer af CV-banken

44 Planlagte optimeringer af CV-banken (I) På implementeringsdagen præsenterede STAR en række planlagte optimeringer af CV-banken, som indeholder følgende overordnede elementer: o Øget brug af strukturerede data o Motivations- og hjælpeværktøjer, der kan støtte den ledige i arbejdet med CV et og herved forbedre kvaliteten af udsøgning/match o Redesign af brugergrænsefladen for CV et med henblik på at sikre konsistens i brugergrænsefladen ift. de øvrige del af Jobnet, bl.a. Min side o Understøttelse af realkompetencevurdering så borgere, der er realkompetencevurderede, udsøges på lige fod med de der har taget uddannelsen o Integration til Jobnet for Jobkonsulenter og Jobnet for virksomheder o Integration til Jobcenter og A-kasse fagsystemer

45 Planlagte optimeringer af CV-banken (II) Desuden planlægger STAR en modernisering af søgemaskine og metode: o o o o o o o Fritekstsøgning der dækker hele CV et Indsnævringsmuligheder på baggrund af strukturerede data Mulighed for at gemme/hente en søgning i form af bestemte søgekriterier, der er udfyldt Mulighed for at gemme/hente en borgerliste Kvalificere geografisk søgning på tværs af kommuner Automatisk løbende optimering af rankering af søgeresultater Relatere kompetencer, ex. TIG-svejsning

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere