Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog"

Transkript

1 Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog

2 Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre i Hovedstaden og Sjælland. Processen omfattede: o o To brainstormingsseminarer, der har gjort status på erfaringerne med CVarbejdet samt afdækket syn på indhold og formål Et implementeringsseminar, hvor jobcentre og a-kasser har peget på udviklingsbehov ift. CV-arbejdet samt givet anbefalinger hertil Oplægget belyser formål med og gevinster af det gode CV samt de potentialer, der er udpeget af jobcentre og a-kasser Oplægget kommer med 10 anbefalinger til fælles udvikling af arbejdet med det gode CV

3 Hvorfor arbejde med det gode CV? Formål og gevinster

4 Hvorfor arbejde med det gode CV? Der er ikke alle steder et fælles billede af det gode CV på tværs af a-kasser og jobcentre eller i den enkelte a-kasse/det enkelte jobcenter. Der er derfor heller ikke et fælles billede af krav til indhold og kvalitet i CV et. Der er begrænset viden om, hvordan CV et anvendes i det andet system. Og dermed ikke et klart billede af, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden. CV et er pt. det eneste fælles dokument mellem jobcenter og a- kasse om den ledige, men CV et anvendes kun i begrænset omfang som afsæt for dialog og samarbejde om den ledige Mange a-kasser og jobcentre peger derfor på, at der er behov for at styrke arbejdet med og kvaliteten i CV et samt at styrke brugen af CV et til dialog og samarbejde

5 Fem vigtige formål med CV et Understøtte den lediges jobsøgning Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed De fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

6 Jobsøgning Understøtte den lediges jobsøgning CV et skal understøtte den lediges jobsøgning - CV et skal hjælpe den ledige til at få overblik over egne erfaringer og kvalifikationer mv. - CV et skal understøtte den ledige i at reflektere over jobønsker og jobsøgningsaktiviteter. - CV et skal målrettes konkrete job Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

7 Markedsføring Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver CV et skal sælge den ledige til arbejdsgiver - CV et skal præsentere den ledige bedst muligt - CV et skal give overblik over den lediges erfaringer og kvalifikationer - CV et skal indeholde de ord og begreber, som er gængse og aktuelle hos arbejdsgiverne. Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

8 Udsøgning Understøtte den lediges jobsøgning Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling CV et som afsæt for udsøgning til job - CV et skal give virksomheder, jobcentre og a-kasser mulighed for en effektiv udsøgning af relevante kandidater til job - CV et skal indeholde relevante, opdaterede og søgebare oplysninger.

9 Rådgivning CV et som afsæt for dialog og rådgivning - CV et skal give jobcentret og a-kassen et afsæt for dialogen med og rådgivningen af den ledige - CV et skal give mulighed for at drøfte relevante jobmål, jobsøgningsområder og jobsøgningsmetoder - CV et skal give mulighed for at drøfte opkvalificeringsbehov hos den ledige Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Afsæt for dialog og rådgivning Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Afsæt for udsøgning til job og formidling Sælge den ledige til arbejdsgiver

10 CV et som afsæt for vurdering af den lediges risiko for langtidsledighed - CV et skal danne afsæt for a-kassens og jobcentrets vurdering af den lediges risiko for langtidsledighed - CV`et skal danne afsæt for tilrettelæggelse af en tidlig og forebyggende indsats. - CV et skal indeholde oplysninger, der kan spejles op mod risikoen for langtidsledighed mv. Vurdering Afsæt for vurdering af risiko for langtidsledighed Understøtte den lediges jobsøgning Fem formål med CV et Sælge den ledige til arbejdsgiver Afsæt for dialog og rådgivning Afsæt for udsøgning til job og formidling

11 10 anbefalinger til udvikling af det gode CV

12 10 anbefalinger fra a-kasser og jobcentre til udvikling af arbejdet med det gode CV 1) Skab et fælles billede af det gode CV 2) Sæt fælles kvalitetsstandarder for CV et 3) Skab de rette rammer for og prioriteringer af CV-arbejdet 4) Udvikl kompetencerne til CV-arbejdet 5) Værdisæt CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse 6) Kommuniker CV ets værdi for ledige og virksomheder 7) Optimer CV et som jobsøgningsværktøj 8) Optimer CV et som markedsføringsværktøj 9) Optimer CV et som udsøgningsværktøj 10) Optimer CV et som dialogværktøj

13 1. Skab et fælles billede af det gode CV

14 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om det fælles billede af det gode CV? Det er vigtigt med enighed på tværs af a-kasser og jobcentre og i den enkelte a-kasse/det enkelte jobcenter - om det gode CV Det er vigtigt med en fælles forståelse mellem borger, a-kasse, jobcentre om: o o o o Formålet med og værdien af CV et Hvordan det gode CV ser ud Hvordan det gode CV udarbejdes Hvordan CV et bruges Det er vigtigt med viden om og forståelse for, hvordan CV erne anvendes i det andet system. Og dermed en forståelse for, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden.

15 Hvordan kan man konkret skabe et fælles billede af det gode CV? Etablere fora, hvor man drøfter indhold i og brugen af det gode CV, f.eks. i form af netværk eller erfa-grupper Gennemføre lokale workshops eller seminarer, der sætter fokus på videreudvikling af CV-arbejdet og implementering af beskæftigelsesreformen (plan for det videre arbejde) Arbejde med det gode CV i praksis, f.eks. via cases, hvor man i fællesskab gennemgår og udfylder et konkret CV Skabe et fælles sprog om CV et og arbejde med begrebsafklaring (hvad er en grundig beskrivelse, hvad er realistiske jobønsker m.v.)

16 2. Sæt fælles kvalitetsstandarder for CV et

17 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at sætte fælles kvalitetsstandarder for CV et? Lave fælles standarder for det gode CV (hvad skal udfyldes og hvordan?) Udarbejde et eksempel på det gode CV eller flere eksempler som repræsenterer forskellige typer af ledige eller forskellige brancheområder Aftale en klar arbejdsdeling om at sikre det gode CV eksempelvis: o o A-kassen godkender og kvalitetssikrer første udgave af CV et i ft. udsøgning og formidling Jobcenteret tager over og arbejder videre med kvalitetssikringen i jobsamtalerne Betragte kvalitetssikringen af CV et i en proces -> skal udvikles over tid sammen med den ledige

18 Hvad kan være konkrete fælles kvalitetsstandarder for CV et? CV et skal indeholde en grundig beskrivelse af alle den lediges kvalifikationer, kompetencer, tidligere erhvervserfaring og jobfunktioner mv. CV et skal så vidt muligt beskrive den lediges realkompetencer => mere fokus på hvad den ledige kan, og hvor eksisterende kompetencer kan anvendes (udvid jobsøgning til alternative jobområder) CV et skal indeholde en opdateret beskrivelse af kurser, certifikater, ITkompetencer, praktikker og løntilskud, mv. - CV erne skal indeholde de aktuelle begreber (ord ift. uddannelse, kurser, certifikater mv.) CV et skal indeholde motiverede og realistiske bud på flere jobønsker jobønsker skal være specifikke specialbetegnelser (fx regnskabsmedarbejder, regnskabsassistent,.)

19 3. Skab de rette rammer for og prioriteringer af CV-arbejdet

20 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om rammer og prioriteringer for arbejdet med det gode CV? CV et kan kun blive et godt værktøj for alle parter, hvis den nødvendige tid prioriteres til det Der skal tages et ledelsesansvar, der skaber en klar forventningsafstemning i a-kasse og jobcenter om det gode CV

21 Hvordan kan man skabe de rette rammer for og prioriteringer af arbejdet med det gode CV? Styrke samarbejdet mellem jobcenter og a-kasser på ledelsesniveau, f.eks. via fælles ledelsesfora Afsætte ressourcer til udviklingsarbejdet både i en opstartsfase og i det løbende samarbejde Arbejde med differentieret samarbejde afhængigt af målgruppe og omfang (hvor stor er fællesmængden mellem a-kassen og jobcentret) Udvikle nye redskaber til at understøtte fælles kommunikation Etablere en kontaktliste mellem jobcenter og a-kasser til det daglige samarbejde om CV et

22 4. Udvikl kompetencerne til CV-arbejdet

23 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om kompetencer til CV-arbejdet? Medarbejderne skal klædes på til at vejlede de ledige om vigtigheden af CV et Medarbejderne skal klædes på til at rådgive/vejlede de ledige om, hvordan de skal udfylde CV et Vigtigt at medarbejderne klædes på til at afdække den lediges realkompetencer Der skal ske en løbende kompetenceudvikling via tættere fagligt samarbejde mellem a-kasse og jobcenter

24 Hvordan kan man udvikle kompetencerne til CV-arbejdet? Lave kurser for medarbejdere i a-kasser og jobcentre med fokus på at optimere brugen af CV et i henhold til de 5 formål Lave kurser i at lave et godt og brugbart CV, som opfylder de forskellige behov hos både a-kasser, jobcentre, virksomheder og den ledige selv Lave kurser i den gode CV-samtale med fokus på motivation og vejledning af den ledige i brugen af CV et Eventuelt bruge kompetenceudviklingsmidlerne i beskæftigelsesreformen til at medfinansiere kompetenceudviklingen (afhængigt af hvordan midlerne bliver udmøntet)

25 5. Værdisæt CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse

26 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at værdisætte CV ets gevinster internt? Hvis medarbejdere i jobcentre og a-kasser skal prioritere arbejdet med CV et, skal der være klarhed over formålet hermed Det er nødvendigt, at medarbejderne i jobcentre og a-kasse er enige om vigtigheden af CV et Der er behov for en øget viden om og forståelse for, hvordan CV erne anvendes i det andet system. Og dermed en øget forståelse for, hvordan de to systemer kan understøtte og supplere hinanden.

27 Hvordan kan man værdisætte CV ets gevinster internt i jobcenter og a-kasse? Italesætte CV ets 5 formål for at hæve CV ets værdi Bruge opgørelserne fra STAR over virksomheder, der bruger CVbanken, antal udsøgninger m.v.

28 6. Kommuniker CV ets værdi for ledige og virksomheder

29 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om kommunikation af CV ets værdi til ledige og virksomheder? Vigtigheden og værdien af CV et skal formidles til den ledige det er afgørende for den lediges motivation til selv at arbejde med og kvalitetssikre CV et (ikke en skal opgave ) Det er nødvendigt med en rebranding af CV et og værdien af CV et Både a-kasse og jobcenter skal motivere den ledige til at udfylde CV et ordentligt Man skal øge markedsføringen af Job- og CV-banken over for virksomhederne

30 Hvordan kan man konkret kommunikere CV ets værdi for ledige og virksomheder? Vise de ledige værdien af CV et via statistik om udsøgninger, formidlinger, jobåbninger mv Teste CV ets rækkevidde sammen med den ledige under samtalen hvor er CV et med i konkrete søgninger? Formidle til de ledige, at arbejdsgiveren ofte sorterer de ledige efter CV et, og at CV et ofte vil være afgørende for om den ledige kommer til samtale og i job Formidle konkrete succeshistorier, hvor ledige og arbejdsgivere har fundet hinanden via jobnet Markedsføre overfor virksomhederne, at Jobnet giver adgang til et stort antal CV er (pt. ca aktive CV er), og at brugen er gratis

31 7. Optimer CV et som jobsøgningsværktøj

32 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om at optimere CV et som jobsøgningsværktøj? Der skal altid foretages en individuel vurdering af indholdet og kvaliteten i CV et i forhold til jobsøgning Borgeren skal have målrettet vejledning og inspiration til arbejdet med CV et Borgeren skal have bedre hjælp til strukturen i CV et Borgeren skal vejledes om, at CV et ikke er en ansøgning, men en kompetence- og erfaringsprofil Borgeren skal vejledes om, at CV et i Job og CV-banken ikke kan anvendes direkte i den lediges jobsøgning. Der er altid behov for at udarbejde et CV, der er målrettet det konkrete job.

33 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt jobsøgningsværktøj? CV et skal indeholde en grundig beskrivelse af arbejdserfaring CV et skal indeholde relevante oplysninger -> stillingsbetegnelser skal være realistiske og konkrete CV ets personbeskrivelse skal være jobrelateret og jobrelevant handle om arbejdsmæssige kompetencer CV et skal indeholde oplysninger om den lediges jobønsker og motivation CV et skal indeholde flere jobønsker -> Specifikke jobbetegnelser, herunder specialbetegnelser (fx regnskabsmedarbejder, regnskabsassistent, debitorbogholder, kreditorbogholder.)

34 8. Optimer CV et som markedsføringsværktøj

35 Hvad har jobcentre og a-kasser sagt om at optimere CV et som markedsføringsværktøj? Det skal sikres, at CV er er tilstrækkeligt udfyldt - at der ikke mangler vigtige oplysninger ift. at sælge den ledige bedst muligt Man skal sørge for løbende opdatering af CV erne eksempelvis kurser, certifikater, løntilskudsforløb, mv. Den personlige beskrivelse skal forbedres skal primært have fokus på faglige kompetencer og irrelevante oplysninger skal ud

36 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt markedsføringsværktøj? Alle punkter i CV et skal være udfyldt Den lediges jobønsker skal fremgå af CV et og gerne flere jobønsker Den lediges kvalifikationer skal fremgå af CV et -> Uddannelse, erhvervserfaring og jobfunktion Eventuelle ønsker til rammer for jobbet skal fremgå hvad er vigtigt? CV et skal løbende opdateres med kurser, certifikater, IT-kompetencer mv. CV et skal indeholde fyldestgørende kontaktoplysninger De ledige skal informeres om vigtigheden af CV et for jobcenterets udsøgning

37 9. Optimer CV et som udsøgningsværktøj

38 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om CV et som udsøgningsværktøj Der skal udarbejdes en guide til udfyldelse af CV et hvilke felter skal udfyldes og hvordan, for at jobcentret kan bruge det til effektiv udsøgning Der bør udarbejdes oversigter over vigtige søgeord på forskellige fagområder, der styrker grundlaget for udsøgning og formidling Allerede eksisterende CV er, der er uegnede til udsøgning, skal identificeres og forbedres/optimeres Det skal undersøges, hvad virksomhederne efterspørger i en udsøgnings- og rekrutteringssituationen. Hvad vægter de? hvad skal med i CV et?

39 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt udsøgningsværktøj? CV et skal indeholde: erfaringer, kvalifikationer, jobønsker, ønsker til rammer for job Cv et skal afspejle realkompetencer, -funktioner (Kompetence-CV) CV et skal løbende opdateres med kurser, certifikater, IT-kompetencer CV et skal indeholde de aktuelle begreber/ord ift. uddannelse/kurser, certifikater mv. CV et kan med fordel indeholde udtalelser fra tidligere arbejdsgiver Synliggørelse af motivation/personlige kompetencer ofte afgørende for arbejdsgiverne

40 10. Optimer CV et som dialogværktøj

41 Hvad har a-kasser og jobcentre sagt om CV et som dialogværktøj? CV et skal italesættes som den røde tråd i samtalerne med den ledige Cv et skal drøftes i alle samtaler dialog og rådgivning tager udgangspunkt i og relateres til CV et Der skal være fokus på, hvornår der er risiko for langtidsledighed eksempelvis: o o o o o Kvaliteten er for dårlig manglende oplysninger, relevans Der mangler energi i CV-arbejdet Jobområder/-ønsker med få jobåbninger Manglende kvalifikationer Læse/skrive problemer

42 Hvad skal CV et konkret indeholde for at være et effektivt dialogværktøj? CV et skal tegne et samlet billede af den lediges kvalifikationer, kompetencer, erfaringer, jobønsker m.v. CV et skal fra start indeholde en plan A, B og C for jobsøgning der skal skiftes fra plan A til B og videre til C efterhånden som ledighedslængden stiger CV et skal indeholde motiverede og realistiske bud på job og jobønsker Jobønsker i CV et skal altid knyttes til arbejdsmarkedsbalancen

43 Planlagte optimeringer af CV-banken

44 Planlagte optimeringer af CV-banken (I) På implementeringsdagen præsenterede STAR en række planlagte optimeringer af CV-banken, som indeholder følgende overordnede elementer: o Øget brug af strukturerede data o Motivations- og hjælpeværktøjer, der kan støtte den ledige i arbejdet med CV et og herved forbedre kvaliteten af udsøgning/match o Redesign af brugergrænsefladen for CV et med henblik på at sikre konsistens i brugergrænsefladen ift. de øvrige del af Jobnet, bl.a. Min side o Understøttelse af realkompetencevurdering så borgere, der er realkompetencevurderede, udsøges på lige fod med de der har taget uddannelsen o Integration til Jobnet for Jobkonsulenter og Jobnet for virksomheder o Integration til Jobcenter og A-kasse fagsystemer

45 Planlagte optimeringer af CV-banken (II) Desuden planlægger STAR en modernisering af søgemaskine og metode: o o o o o o o Fritekstsøgning der dækker hele CV et Indsnævringsmuligheder på baggrund af strukturerede data Mulighed for at gemme/hente en søgning i form af bestemte søgekriterier, der er udfyldt Mulighed for at gemme/hente en borgerliste Kvalificere geografisk søgning på tværs af kommuner Automatisk løbende optimering af rankering af søgeresultater Relatere kompetencer, ex. TIG-svejsning

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Brugervejledning Jobsporet

Brugervejledning Jobsporet Brugervejledning Jobsporet Hvilke muligheder har du for jobsøgning på Jobsporet? Jobsøgning Hurtig jobsøgning som er til fri afbenyttelse for alle Jobagent og CV Du kan oprette en jobagent eller et CV.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal

Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal FOA: Jobsøgning FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal på www.foa.dk Hvad kan du bruge FOA Job til? FOA Job er et tilbud til dig, der søger nyt

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder PROJEKTRAPPORT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oversigt over de vigtige læringstemaer... 4 Workshops i 16 jobcentre om matchning... 6 Organisering af

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Vejen til de bedste kandidater Lær at bruge Jobindex CV-database effektivt

Vejen til de bedste kandidater Lær at bruge Jobindex CV-database effektivt Vejen til de bedste kandidater Lær at bruge Jobindex CV-database effektivt Indholdsfortegnelse Din direkte linje til kandidaterne... 3 5 gode grunde... 4 Husk... 5 Sådan kommer du i gang... 6 Søg løs...

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Praksis blandt formidlingsaktører

Praksis blandt formidlingsaktører Praksis blandt formidlingsaktører AFs rolle i forbindelse med etablering af aktivering med løntilskud Kvalitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen

Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen 2014: november december www.jobboxen.ikast-brande.dk Workshop Trivsels Workshop Tænd gnisten med trivselskonsulent Mary Elisabeth Holm Denne workshop er til dig

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Åben vejledning i Jobboxen

Åben vejledning i Jobboxen Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere