Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri et Feasibility study

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri et Feasibility study"

Transkript

1 vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri et Feasibility study Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: iht. lov om byfornyelse og udvikling af byer

2 Side 2 Forord Projektets formål Projektgruppe Dette projekt er finansieret af Velfærdsministeriet i henhold til tilsagnsskrivelse af under jr. nr Projektet gennemføres som et led i en kortlægning af området Energiforbedring i ældre etageboliger. Projektet har titlen Kortlægning af erfaringsopsamling vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri.. Projektperioden er Gennem et feasibility study er det projektets formål at fremskaffe information om eksempler på allerede gennemførte facadeisoleringsprojekter henholdsvis med ind- og udvendig isolering. Erfaringer fra disse projekter skal benyttes til en overordnet vurdering af bestandigheden i første omgang og senere danne udgangspunkt for detailstudier af udvalgte tekniske løsninger, med henblik på at vurdere løsningernes bestandighed på længere sigt. Heri skal indgå fx betydningen af konstruktiv udformning samt materialevalg med henblik på, at kunne fremkomme med regler for god praksis. Med henblik på at udpege relevante emner for studieobjekter i feasibility studiet blev der udpeget en projektgruppe som består af: Arkitekt m.a.a. Tove Lading Forretningsfører Jan Spohr, KAB Ekstern lektor Ib Steen Olsen Direktør Tommy Bunch-Nielsen Bygningskonstruktør Svante Emtoft (har ikke været inddraget i feasibility studiet). Indledende informationssøgning i databaser og litteratur. Der er i første omgang foretaget en nøje gennemgang af alle relevante databaser på energiområdet. Denne gennemgang er tidligere beskrevet i den indledende projektrapport til Velfærdsministeriet i januar 2009 (BMT2153/GC af ). Det viste sig, at der ved en gennemgang af EFP-projekter i perioden ikke fandtes oplysninger med relation til det her beskrevne projekt. Fra Risøs bibliotek blev der henvist til søgeordet retrofitting som gav 38 hits. Ét virkede interessant, men en kontakt til projektleder Svend Erik Mikkelsen fra COWI viste, at projektet slet ikke var blevet igangsat. Endvidere gav en søgning i byfornyelsesdatabasen 51 potentielt interessante projekter men ingen af disse viste sig relevante for det her gennemførte feasibility study.

3 Side 3 Kontakter til andre Efterisolering af facader Som det fremgår af litteraturlisten blev der i firserne udarbejdet nogle rapporter af Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut. Disse er også blevet gennemgået med henblik på at uddrage relevante informationer. De væsentligste kilder for information til det her beskrevne feasibility study har været ejendomsinspektører, boligforeninger, projekterende arkitekter, entreprenører samt beboere. En del af de etablerede kontakter fremgik allerede af den tidlige nævnte BMT-rapport af Øvrige kontakter vil blive nævnt i relation til de projekter, de agerer kontakter til. Efterisolering af facader falder i to helt forskellige grupper, nemlig indvendig og udvendig isolering. I princippet er også hulmursisolering en facadeisolering, men falder ikke ind under dette projekt. Da de to isoleringsmetoder er så væsentlig forskellige, vil de blive behandlet i to selvstændige afsnit. Eksempler på indvendig efterisolering a. Glumsøparken, Husum Kontakt: Ejendomsinspektør Helmuth Sørensen Den ældste kendte og dokumenterede efterisolering isolering blev foretaget i blok 5 i boligbebyggelsen Glumsøparken i Der er anvendt en lægteskeletkonstruktion, som er nøje beskrevet i SBI-rapport 113, Indvendig efterisolering af en etageejendom, byggeteknik, priser og erfaringer. Ejendomsinspektøren (netop gået på pension efter 20 år som ejendomsinspektør) kunne oplyse, at der aldrig havde været reklameret over gener (fx skimmelsvamp) og at beboerne var meget tilfredse med den komfortforbedring som efterisoleringen, havde givet anledning til. En væsentlig faktor i denne forbindelse var, at radiatorer samtidig var flyttet fra indervæg til nicher under vinduerne. I de øvrige 5 blokke var der ikke foretaget isoleringsarbejder, men radiatorer var også her flyttet til vinduesnicher med en betydelig komfortforbedring til følge. Ejendomsinspektøren kunne samtidig oplyse, at i en nabobebyggelse var der blevet indvendig efterisoleret med 50mm MicroTherm plader (et uorganisk isoleringsmateriale) og at denne isoleringsforanstaltning var meget succesfuld. Eneste ulempe var, at væggene ikke måtte overfladebehandles med andet end en diffusionsåben maling(silikatmaling).

4 Side 4 b. Stilledal, Rødovre Kontakt: Arkitekt m.a.a. Tove Lading I en større muret bebyggelse havde der tidligere været gennemført spredt indvendig efterisolering med forsatsvægge udført som en pladebeklædt lægtekonstruktion. I forbindelse med en gennemgribende renovering (indvendig) var disse spredte vægge revet ned og et skøn viste, at der var skimmelsvamp bag ca. 10% af disse. Et besøg på byggepladsen viste, at der i enkelte hjørner var tydeligt skimmelsvampeangreb, som dog ikke med sikkerhed kunne henføres til den tidligere gennemførte indvendige efterisolering. Det blev fremhævet, at denne nye indvendige efterisolering af Landsbyggefonden blev betragtet som et forsøgsprojekt med henblik på, at vise, at indvendig efterisolering kunne give et godt resultat ved en omhyggelig arbejdsudførelse. En udvendig efterisolering i den pågældende murede bebyggelse ville helt klart forringe bebyggelsens arkitektoniske udtryk. c. Bistrupparken, Birkerød Kontakt: Vicevært Claus Andersen Ydervægge er massive af udvendigt murværk og indvendigt klinkerbeton. I ejerboligbebyggelsen havde ca. 10% fået isoleret indvendigt efter retningslinier formuleret af det rådgivende ingeniørfirma AEC. I enkelte tilfælde var der konstateret muglugt. Ved nedtagning af forsatsvægge viste det sig dog, at der sad gammelt tapet i modstrid med anbefalinger fra AEC. Viceværten mente, at det skulle være muligt at formå en eller to ejere til at få fjernet en forsatsvæg med henblik på nærmere inspektion. d. Sorgenfrivang 2 (DAB) Kontakt: Varmemester Per Mortensen Betonydervægge forsynet med traditionel forsatsvæg. Gav svære skimmelproblemer på betonvæggene. De fleste skimmelsvampeangreb viste sig først i forbindelse med nedrivning, som gik forud for en udvendig facadeisolering. På betonvæggene mod trappeskaktene var der også isoleret indvendig. Her var skimmelangrebene ikke helt så udtalte. Varmemesteren mente helt klart, at kunne korrelere skimmelsvampeangreb med dårlig beboeradfærd. e. Carlshøjbebyggelsen, Lyngby Kontakt: Arkitekt Kirsten Thøgersen (DAB) Der er for ca. 15 år siden etableret et stort antal forsatsvægge (lægteskeletvægge), som nu er under nedrivning efter kraftige skimmelangreb. f. AAB-afdeling 51, Pælestykkerne, Tåstrup Kontakt: Teknisk chef John Christensen, VIBO Hulmur som gavlvæg. Efter klage over kold væg var gavlvæg efterisoleret med lægtekonstruktion. Kraftige skimmelsvampeangreb efter kort tid.

5 g. Liljevang 8-36, Måløv, VIBO Kontakt: Teknisk chef John Christensen Fuldmurede gavlvægge isoleret med polystyrenplader afdækket med gips. Tilsyneladende løst et problem med kolde vægge uden at der har været klaget over skimmelsvamp. h. Ringtoften , Skovlunde, VIBO Kontakt: Teknisk chef John Christensen Muret byggeri fra 1963 i gule mursten. Lægteskeletvæg opsat på murværk. I ét tilfælde opstod skimmelsvamp. Da problemet blev kendt, blev beboerne i stedet anbefalet at undlade at stille skabe op ad ydervæggen med positivt resultat. i. Diverse adresser i Helsingør Kontakt: Arkitekt Kjeld Petersen, Helsingør kommune På nedenstående adresser er der fra 1995 til 2001 gennemført indvendig efterisolering, fordi lokalplaner ikke gjorde udvendig efterisolering mulig. Der er formentlig tale om forsatsvægge med isolering i lægteskelet. Arbejdet er udført på adresserne: Svingelport 2A og B Stengade11/ Klostergade 2-10 Sudergade 20 Stengade 76 Strandgade 15, Gyldenstræde 2 og Anna Queens stræde 2, Strandgade 55A-B Møllebakken 2a-b Der har ikke i den forløbne periode været rapporteret om problemer til Helsingør Kommune, hvilket ville have været forventet (i givet fald), fordi der er ydet offentlig støtte til de pågældende byggerier iht. gældende byfornyelseslov. Eksempler på udvendig efterisolering 1. Niels Ebbesensvej 7, 1911 Frederiksberg C Kontakt: Beboer, Teis Caspersen Oprindelig bygning fra ca med blankt murværk mod både gade og gård. Der er udført puds på mineraluld i Projektet er dokumenteret i SBI-rapport 132 Udvendig efterisolering af en etageejendom. Der er tale om det første eksempel på isolering med puds på mineraluld på en etageejendom i Danmark. Gavlen er forsynet med mineraluld i et stålskelet afdækket med fabrikslakerede aluminiumplader. Mod gård blev der i 2000 foretaget en vinduesudskiftning i forbindelse med påbygning af nye altaner. Hverken puds eller aluminiumbeklædning har været vedligeholdt eller vist tegn på svigtene holdbarhed i de ca. 30 år, der er gået siden arbejdet blev udført. Side 5

6 Side 6 2. Niels Ebbesensvej 9, 1911 Frederiksberg Kontakt: Beboer, Per Morsing Som i naboejendommen ovenfor er der tale om et muret byggeri fra ca med massive mure. Projektet er dokumenteret i rapporten nævnt ovenfor for naboejendommen. Facadeisolering mod gade var lægteskelet med Eternitplader og mod gård lægteskelet med Sirocplader. I forbindelse med påbygning af altaner mod gårdsiden i 2000 blev den vindtætte afdækning af Internitplade (Asbestholdige) udskiftet med en anden plade. Sirocpladerne var i udmærket stand og blev genbrugt. Mod gadesiden har Eternitpladerne hverken været overfladebehandlet eller renset i de forløbne ca. 30 år. Beboeren havde ikke kendskab til problemer med facaden. Varmetabet i de otte lejligheder i huset var så lille, at mellemlejlighederne blev opvarmet alene ved stigestrengene. Varmeregningen, som var meget lille, blev fordelt ligeligt mellem de otte lejligheder. Varmetabet er også så lille, at bygningen havde fået dispensation for tilslutning til det kommunale fjernvarmenet. 3. Bytoften, Gladsaxe DAB Muret ejendom med puds på mineraluld. Havde fungeret tilfredsstillende i et betydeligt antal år. 4. Fuglebakken, Esbjerg DAB Muret byggeri i meget dårlig stand (burde være nedrevet), men blev for nogle år siden efterisoleret med træskelet med isolering afdækket med Steniplader. Fungerer tilfredsstillende. 5. Sorgenfrivang II, Grønnevej , Lyngby Efter dårlige resultater med indvendig efterisolering er der på betonelementydervæggene anvendt puds på mineraluld. Dette har fungeret tilfredsstillende i flere år. 6. Ellemarken, Køge Betonkonstruktion med puds på mineraluld samt Steniplader på lægteskelet. Begge løsninger har fungeret tilfredsstillende igennem nogle år. 7. Sønderpark, Ahorn alle 2-4, Søndre Parkvej 5-43, Ringsted Udvendig efterisolering med mineraluld afdækket med stålplader. Har fungeret tilfredsstillende gennem nogle år.

7 Side 7 8. Høje Tøpholm, Høje Tøpholm 1-42, Hundested Rockwool afdækket mede puds eller plader. Har fungeret tilfredsstillende igennem nogle år. 9. Fjordvænget, Fjordvej 10-24, Hundested Udvendig efterisolering med stålplader. Har fungeret tilfredsstillende igennem nogle år. 10. Schackenborgvænget, Shackenborgvej 1-27, Slagelse Puds på Rockwool, som har fungeret tilfredsstillende igennem nogle år. 11. Isover Isoleringssystem, Puds på Glasuld Kontakt: Bygningskonstruktør Georg Klingbeil, Isover A/S På nedenstående adresser har der i perioden været efterisoleret med Isover-systemet med puds på 100mm mineraluld: Amicisvej/Frederiksberg Alle 68, 2000 Frederiksberg, 1999, Gårdfacade Roarsvej 19/Adilsvej 13, 2000 Frederiksberg, 2000, 2 gavle Nyelandsvej 10, 2000 Frederiksberg, 2000, gavl Geislersgade 15/Bøhmens gade 1, 2300 København S, 2001, 2 gavle Absalonsgade 30, 1658 København V, 2002, gavl Lille Strandvej 4, 2900 Hellerup, 2002, Portgennemgang På alle de ovennævnte adresser har pudsløsningen fungeret helt tilfredsstillende 12. Islands Park, Nivå Kontakt: Teknisk chef John Christensen, Vibo Bebyggelsen af betonelementer var i blevet forsynet med isolering afdækket med metalplader. For nogle år siden var metalpladerne så algebegroede, at man så sig nødsaget til at udskifte dem med en skalmur. Denne har fungeret helt perfekt. 13. AAB afdeling 49, Stærevej, 2000 Frederiksberg Kontakt: Teknisk chef John Christensen, VIBO Betonelementer med mineraluld i lægteskelet beklædt med fiberbetonplader. Facadeisoleringen var foretaget i 1990 og har fungeret helt tilfredsstillende uden algedannelser eller lignende.

8 Side Engvadgård, Fløng Kontakt: Arkitekt Ove Boh-Larsen, KAB Bebyggelsen er i 1982 blevet forsynet med 100mm mineraluld afdækket med en halvstens skalmur på selvstændigt fundament. Har fungeret helt tilfredsstillende lige siden. 15. Vejlegade/Strandboulevarden, København Ø. Kontakt: Murermester Kim Siestø Rockwool facadeisoleringssystem med puds på mineraluld. Udført i ca på et ydervægsareal på ca. 350 kvadratmeter. Har fungeret helt tilfredsstillende. 16. Kongelundsfortet, (nu asylcenter) Dragør Kontakt: Murermester, entreprenør Kim Siestø Rockwool facadeisoleringssystem med puds på mineraluld. Oprindelig ydervæg af 25 cm gasbeton kvadratmeter isolering udført i forbindelse med vinduesudskiftning i asylcentret. Har fungeret helt tilfredsstillende. 17. Lejerbo afd. 187, Flintemarken Kontakt: Arkitekt Gitte Hansen, Lejerbo I bebyggelsen er der på facaderne anvendt plade/træbeklædning på lægteskelet udfyldt med mineraluld. Har fungeret tilfredsstillende. 18. Afdeling 134, Østre Sandmarksvej. Kontakt: Arkitekt: Gitte Hansen, Lejerbo Som nævnt ovenfor plus en etage med skærmtegl. Har fungeret helt tilfredsstillende. Konklusion vedrørende søgning i databaser samt samtaler med kontaktpersoner Gennemgang af foreliggende databaser (med god hjælp fra Risøs bibliotek) har - ret overraskende - ikke givet anledning til opsporing af projekter, hvorfra det var muligt at uddrage information om facadeisoleringers holdbarhed. Kun ét projekt fremgik som interessant, men viste sig slet ikke at være igangsat p.g.a. økonomiske problemer. De væsentligste oplysninger er opnået fra tekniske chefer i sociale boligselskaber, entreprenører, ejendomsinspektører og beboere. Det er fremgået af gennemgangen ovenfor, hvilken kategori kontaktperson, som har været aktuel i hver enkelt sag.

9 Side 9 Konklusion vedr. de tekniske aspekter ved efterisolering af i facader De kortlagte projekter i dette feasibility study falder helt klart i to kategorier og vil derfor blive behandlet hver for sig. Det drejer sig om følgende kategorier: a. Indvendig efterisolering b. Udvendig efterisolering a. Indvendig efterisolering De indsamlede oplysninger om indvendig efterisolering synes at påpege, at mineraluld i et lægteskelet (træ eller stål) ofte giver anledning til skimmelvækst på den gamle vægoverflade. Der synes dog at være en forskel på, om den gamle vægoverflade har været af beton eller pudset murværk. Hvis eksisterende tapet og maling er fjernet, synes den kapillarsugende virkning hos puds at medvirke til at nedsætte risikoen for skimmelvækst. Omvendt er der i en betonoverflade kun en meget beskeden kapillarsugning, hvilket kunne forklare et højere fugtindhold og dermed større risiko for skimmelvækst. Der er ikke i nogle af bebyggelserne blevet rapporteret om problemer i forbindelse med fugtige træbjælkeender. Dette kan naturligvis også skyldes, at de fleste rapporterede bebyggelser er så nye, at der næppe har været anvendt træbjælkelag. Det må kraftigt betones, at i de fleste tilfælde er de afgivne særlige observationer fremkommet som følge af vedligeholdelsesarbejder i den sociale boligsektor. Et udsagn som tilfredsstillende egenskaber kan derfor godt fremkomme selv om der er skimmelvækst bag en forsatsvæg blot er skimmelvæksten ikke observeret eller den har ikke givet anledning til, at beboerne har klaget over lugtgener. b. Udvendig isolering Stort set alle byggerier med udvendig efterisolering, uanset om der er tale om puds på mineraluld, pladebeklædte vægge eller skalmure, viser en meget tilfredsstillende holdbarhed. Det er overraskende, at 30 år gamle pudsoverflader og pladebeklædninger i ét tilfælde slet ikke har krævet nogen form for overfladebehandling (fx malebehandling). Der er i ganske få tilfælde konstateret algebegroning på pladeoverflader. Dette er i øvrigt sket i så beskedent omfang (og i øvrigt ikke altid relateret til efterisolering), at det generelt må konstateres, at alle typer normalt anvendte puds- og pladebeklædninger har en helt tilfredsstillende holdbarhed.

10 Side 10 Videre arbejde Det her gennemførte feasibility study har klart vist, at det ikke forekommer hensigtsmæssigt at gå i detaljer med hensyn til holdbarhedsproblemer ved udvendig efterisolering uanset om der et tale om puds på mineraluld eller pladebeklædninger. På samme måde synes det helt klart, at der er behov for at gå mere i dybden, hvad angår den indvendige facadeisolering. VIGTIGT Det har ved samtaler med kontaktpersonerne i dette feasibility study stået klart, at i de tilfælde, hvor en indvendig efterisolering tilsyneladende fungerer efter hensigten, så er interessen for at åbne vægge til eftervisning af dette forhold meget lille. Årsagen hertil er, at hvis der alligevel skulle blive konstateret skimmel, og dette rygtes i bebyggelsen, så vil dette kunne give anledning til beboerinitiativer med krav om generel skimmelsanering med store økonomiske konsekvenser til følge. HVIS der gennemføres undersøgelser af denne art som følge af begrundet mistanke kunne sådanne undersøgelser forslagsvis fx gennemføres i forbindelse med fraflytninger, hvor undersøgelser kan gennemføres i forbindelse med en generel renovering af lejligheden. Ud fra disse synspunkter foreslås det, at en eventuel videreførelse af projektet omfattende indgreb i eksisterende indvendige facadeisoleringer (forsatsvægge) sker i nært samarbejde med et eller to boligselskaber, som er villige til at tage konsekvensen af eventuel ubehagelig konstatering af skimmelsvamp i en tilsyneladende velfungerende forsatsvæg. Det kan oplyses, at der foreligger et løst tilsagn om en sådan undersøgelse fra en boligbebyggelse i Birkerød indeholdende et stort antal ejerlejligheder. Det er i dette tilfælde påpeget over for en ejendomsfunktionær, at et eventuelt indgreb i en eller nogle få lejligheder i denne bebyggelse med efterfølgende udbedring naturligvis ville kunne dækkes af senere projektmidler, såfremt disse stilles til rådighed, men at en generel udbedring af et større antal boliger ikke ville kunne komme på tale. Hørsholm d. 30. april 2009 Georg Christensen Bygge- og Miljøteknik A/S

11 Side 11 Litteratur Indvendig efterisolering indmurede bjælkeenders fugt-og temperaturforhold i etagekryds. H.J.Krebs og P.F.Collet Teknologisk Institut, Byggeteknik, 1981 Levetid for facadeisolering- tilstandsregistrering af 10 forskellige isoleringssystemer samt oplæg til kontrolordning Hans Samuelsen Teknologisk Institut, Byggeteknik, 1986 Outdoor Postinsulation af Facades - measured moisture contents A. Damsgård Olesen Technological institute, Building Technology, 1984 Indvendig efterisolering af en etageejendom byggeteknik, priser og erfaringer Mogens Nørregård, Georg Christensen, Ole Jensen SBI-rapport 113, Hørsholm 1978 Udvendig efterisolering af en etageejendom byggeteknik, priser og energibesparelse Mogens Nørregård, Helle Blad, Georg Christensen SBI-rapport 132, Hørsholm 1981 Vurdering af materialers bestandighed i efter- og højisolerede huse Uwe Lohse SBI-rapport 218, Hørsholm overfrakker, Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, København 1997 Energiforbedring af ældre etageejendomme Potentialer og Strategi. Lading arkitekter + konsulenter A/S, for Velfærdsministeriet. København, januar Barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger Velfærdsministeriet, januar 2009

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringevej 7 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007234 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toldbodvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-109508 Energikonsulent: Per Christensen Krag Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv. 1854 Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1306125_358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere