FORSLAG TIL AFFALDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Temadel (Del 2) Esbjerg Kommune

2 Organisk affald... 3 Organisk affald fra husholdninger... 4 Organisk affald fra detailhandlen... 6 Organisk affald fra erhverv... 8 Elektronisk og elektrisk affald Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald Implementering af PCB handlingsplan Information om PCB PCB affald på genbrugspladserne Affaldsproducenter med potentiale De indre bykerner Vejledning til mindre virksomheder Affald fra kommunale institutioner/erhverv Småt brændbart på genbrugspladserne Fremme af nedgravede løsninger til affald Affald fra landbruget Digital information til kunderne Fremtidens genbrugspladser Klinisk risikoaffald fra landbruget Plastfolier fra landbruget

3 Organisk affald

4 Organisk affald fra husholdninger I Miljøstyrelsens kommende visioner for den nationale ressourcestrategi lægges der op til, at den organiske del af husholdningsaffaldet skal frasorteres og materialenyttiggøres for eksempel ved bioforgasning. Ressourcestrategien lægger umiddelbart op til, at 60 % af det organiske affald i husholdningsaffaldet skal materialenyttiggøres. Esbjerg Kommune vil have øget fokus på den organiske del af husholdningsaffaldet i den kommende planperiode, fordi det indeholder værdifulde ressourcer. Den organiske del af husholdningsaffaldet er en CO2 neutral energikilde og kan recirkuleres i kredsløbet, hvor det kan være en værdifuld ressource som næringsstoffer i landbruget, specielt fosfor, der er en knap ressource, eller som jordforbedringsmiddel. Hvis den organiske del af husholdningsaffaldet udsorteres ved kilden, er der langt bedre muligheder for at foretage en maskinel sortering af de genbrugsegnede dele af husholdningsaffaldet som for eksempel plast, metal og papir. Det skal i den kommende planperiode undersøges, hvilke mængder af organisk affald fra husholdninger, der findes i Esbjerg Kommune. Det skal i samme periode undersøges, hvilke metoder, der kan anvendes til udsortering af husholdningsaffaldet i Esbjerg Kommune. Organisk dagrenovation udgør en ressource, som i dag ikke i tilstrækkeligt omfang udnyttes ved kompostering eller bioforgasning. Bioforgasning er den højest prioriterede behandlingsform for organisk dagrenovation, idet både affaldets energiindhold og dets gødningsindhold udnyttes. Kompostering, herunder hjemmekompostering, er fortsat en hensigtsmæssig behandlingsform til udnyttelse af affaldets gødningsindhold. Ved organisk dagrenovation forstås vegetabilsk og animalsk madspild, og andet let nedbrydeligt organisk materiale. Der skal endvidere undersøges, hvor det organiske husholdningsaffald kan afleveres til materialenyttiggørelse, samt om der er kapacitet, og om der er bestemmelser / krav i biproduktforordningen (animalske biprodukter), som skal overholdes, hvis materialenyttiggørelsen skal ske ved bioforgasning.

5 Esbjerg Kommune vil etablere et grundlag for politisk drøftelse og stillingtagen til indsamling og genanvendelse af den organiske del af affaldet fra husholdninger. Esbjerg Kommune vil implementere en indsamlingsordning for den organiske del af affaldet fra husholdninger, hvis grundlaget viser, at Esbjerg Kommune skal videreudvikle affaldssystemet. Hvor er vi i dag? Esbjerg Kommune følger udviklingen på området gennem konferencer og virksomhedsbesøg. Der er ikke foretaget forsøgsordninger eller andre undersøgelser på nuværende tidspunkt i Esbjerg Kommune. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Ved at bioforgasse organiske affald i stedet for at forbrænde det, vil der udover vedvarende energi også være mulighed for, at næringsstofferne i affaldet kan genanvendes og recirkuleres. Når det er kortlagt hvilke mængder af organisk affald, der frembringes i Esbjerg Kommune, kan det vurderes, hvorledes dette skal genanvendes eller bortskaffes. Esbjerg Kommune skal undersøge muligheder og barrierer for indsamling af den organiske del af husholdningsaffaldet samt de økonomiske konsekvenser ved etablering og drift af en indsamlingsordning. Esbjerg Kommune vil gennemføre en livscyklusanalyse for indsamling og genanvendelse af den organiske del af husholdningsaffaldet. 5

6 Organisk affald fra detailhandlen I Miljøstyrelsens visioner for den nationale ressourcestrategi lægges på nuværende tidspunkt op til, at 60 % af det organiske husholdningsaffald skal frasorteres og materialenyttiggøres for eksempel ved bioforgasning. Det vurderes, at der er væsentlige mængder af organisk affald i detailhandlen og Esbjerg Kommune vil derfor gerne undersøge muligheden for, at denne affaldsfraktion sendes til materialenyttiggørelse i stedet for forbrænding. Det skal i planperioden undersøges Hvilke mængder af organisk affald der produceres i detailhandlen i Esbjerg Kommune. Hvilke metoder der skal anvendes til udsortering af det organiske affald fra detailhandlen. Hvor det organiske affald fra detailhandlen kan afleveres til materialenyttiggørelse. Det skal også undersøges om der er behandlingskapacitet. Hvor er vi i dag? Der er ikke foretaget undersøgelser, der omfatter organisk affald fra detailhandlen i Esbjerg Kommune Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Ved at bioforgasse organiske affald i stedet for at forbrænde det, vil der udover vedvarende energi også være mulighed, at næringsstofferne i affaldet kan genanvendes eller recirkuleres. Når det er kortlagt, hvilke mængder af organisk affald, der frembringes i Esbjerg Kommune, kan det vurderes, hvorledes dette skal genanvendes / bortskaffes. Ressourcerne i det organiske affald Affald indeholder både energi- og materialeressourcer Det organiske affald indeholder både kulstof og vigtige næringsstoffer som f.eks. fosfor Fosfor er et vigtigt næringsstof for fødevareproduktionen, men også en knap ressource, der ikke kan erstattes Kulstoffet kan anvendes til jordforbedringsmiddel I dag i Esbjerg afbrændes det organiske affald fra husholdningerne og størstedelen af det organiske affald fra erhverv Ved affaldsforbrænding mister ressourcerne deres kvalitet som materialeressourcer Næringsstofferne bliver utilgængelige og kulstoffet går tabt

7 Det skal undersøges om der er bestemmelser / krav i biproduktforordningen (animalske biprodukter), som skal overholdes, hvis materialenyttiggørelsen skal ske ved bioforgasning. 7

8 Organisk affald fra erhverv I Miljøstyrelsens visioner for den nationale ressourcestrategi lægges der på nuværende tidspunkt op til, at 60 % af det organiske husholdningsaffald skal frasorteres og materialenyttiggøres for eksempel ved bioforgasning. Esbjerg Kommune har gennem længere tid haft udfordringer med afsætning af fedt fra fedtudskillere, slam fra flotationsanlæg og fritureolie. Det skal i planperioden undersøges, hvilke mængder af organisk affald der stammer fra fedtudskillere, flotationsanlæg og fritureolie i Esbjerg Kommune. Det skal planperioden undersøges, hvor det organiske affald fra fedtudskillere, flotationsanlæg og fritureolie kan afleveres til materialenyttiggørelse. Det skal også undersøges om, der er behandlingskapacitet. Fedt fra fedtudskillere: Fedt fra fedtudskillere ved køkkener, slagterier og lignende. Friturefedt/olie: Stege- og friturefedt fra grillbarer, cafeterier, kantiner, restauranter og andre køkkener. Hvor er vi i dag? Der er ikke tidligere foretaget undersøgelser, der omfatter organisk affald fra erhverv i Esbjerg Kommune. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Ved at bioforgasse organisk affald i stedet for at forbrænde det, vil der udover vedvarende energi også være mulighed for, at næringsstofferne i affaldet kan genanvendes eller recirkuleres. Når det er kortlagt hvilke mængder af organisk affald, der frembringes i Esbjerg Kommune, kan der vurderes hvorledes dette skal genanvendes / bortskaffes. Det skal undersøges, om der er bestemmelser / krav i biproduktforordningen (animalske biprodukter), som skal overholdes, hvis materialenyttiggørelsen skal ske ved bioforgasning.

9 Elektronisk og elektrisk affald

10 Elektronisk og elektrisk affald Ved elektronikaffald forstås elektriske og elektroniske produkter (EE-affald) jf. 3 i Elskrotbekendtgørelsen, kasseret elektrisk og elektronisk udstyr eller dele heraf, som enten er forsynet med ledning eller drives af batterier. Esbjerg Kommune er opmærksom på, at en del af de brugte batterier, sparepærer, og andet elektronikaffald, som er brugt fortsat ender i dagrenovationen. Produkterne kan forurene jord og luft, og umuliggøre genanvendelse af forbrændingsslagge. Samtidig stiller nye EU regler skrappere krav om indsamling af EEaffald, og senest i 2019 skal 65 % af de markedsførte mængder indsamles. En anden gevinst ved øget udsortering og indsamling af EE-affald er, at de sjældne metaller, som findes i elektroniske produkter, vil kunne indgå i kredsløbet som ressource i stedet for at ende som affald. EE-affald har siden 2006 været omfattet af producentansvar, hvilket betyder, at det ikke længere er Kommunen, men derimod producenterne, der har ansvaret for bortskaffelsen af affaldet. El-skrot er elektriske eller elektroniske produkter, som ikke fungerer mere. Ved et elektrisk produkt forstås et apparat eller en maskine, der fungerer ved tilslutning af en strømkilde; intern (for eksempel et batteri) eller ekstern (for eksempel en stikkontakt). Ved et elektronisk produkt forstås et elektrisk apparat, som indeholder aktive og passive komponenter og som har til opgave at frembringe elektriske signaler. Målet er at udvikle på de eksisterende ordninger for at opnå en større mængde småt elektronik, batterier og sparepærer fra husstande og kommunale virksomheder til genanvendelse. Hvor er vi i dag? Alle husstande i kommunen har pligt til at frasortere EE-affald. Private husstande kan aflevere EE-affald på Esbjerg Kommunes genbrugspladser og til genbrugsindsamlingen. Endvidere kan private husstande aflevere EE-affald til forhandlere, der markedsfører sådan udstyr og tilbyder at modtage affaldet.

11 Virksomheder kan ikke længere aflevere elektronisk og elektrisk affald på genbrugspladserne, som hører under WEEE ordningen, medmindre virksomhederne er tilmeldt ordningen Erhverv på genbrugspladserne. Esbjerg Kommune henviser virksomhederne til elretur for anvisning af godkendte modtageanlæg. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Forkert sorteret EE-affald udgør et miljøproblem, som Esbjerg Kommune gerne vil løse gennem udvikling af den eksisterende indsamling af disse emner. Esbjerg Kommune arbejder derfor på at indføre en problemkasse til at aflevere farligt affald og småt elektronik. Farligt affald afleveres i dag til Esbjerg Kommune via den gule pose, som tages med ved indsamling af genanvendelige materiale (fortovsindsamling). Indførelse af problemkasse vurderes at gøre indsamlingen af for eksempel kasserede mobiltelefoner, elektronisk legetøj m.m. mere effektiv. 11

12 Bygge- og anlægsaffald

13 Bygge- og anlægsaffald Materialer, der kan genanvendes, skal genanvendes Dette indebærer, at der bør ske en udsortering af genanvendelige materialer uanset, at det ikke nødvendigvis er den billigste løsning. Det er derfor ikke tilladt at sammenblande affald til genanvendelse med affald til materialenyttiggørelse, forbrænding og deponering. Der er ofte god økonomi i udsortering af affald. Bygge- og anlægsaffald til materialenyttiggørelse skal kildesorteres i følgende fraktioner, natursten, f.eks. granit og flint, uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton, jord, stenuld, gips, asfalt, blandinger af beton og asfalt og blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. En udfordring med det nedknuste bygge- og anlægsaffald, som genanvendes er, at materialerne kan indeholde farlige stoffer. En anden udfordring er, at det med de gældende regler er vanskeligt for kommunen at identificere bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter på forhånd. Målet er, at erhverv har fokus på at sikre rent byggeaffald til genanvendelse. Det er hensigten, at der etableres et tæt samarbejde mellem kommunen og erhverv. Esbjerg Kommune vil være med til at påvirke virksomhederne til at udsortere mere genanvendeligt affald. Der skabes øget fokus på området ved udlevering af information til brugerne af genbrugspladserne samt til ansøgere af bygge- eller nedrivningsprojekter. Uforurenede og kildesorterede materialer kan genanvendes som alternativ til naturlige grusog stenmaterialer. Det er dog ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller. Veje, pladser med mere skal opbygges efter samme principper, som ved anvendelse af naturlige materialer. Indbygning af materialer ud over den nødvendige mængde er ikke genanvendelse. Det er endvidere tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil. For eksempel genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

14 Hvor er vi i dag? Esbjerg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet noget materiale. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Ved at lave informationsmateriale og vejledning, som kan udbrede viden om sortering og håndtering af bygge- og anlægsaffald, forventes en reduktion af fejlsorterede læs der går til deponi, og hermed også øget genanvendelse. Der skal udarbejdes flere former for informationsmateriale, der henvender sig til de forskellige aktører, som blandt andet er: Private borgere Bygherrer Entreprenører Der kan udarbejdes kampagner, hvor der sættes fokus på en enkelt fraktion indenfor bygge- og anlægsaffald, for at øge viden om den enkelte fraktion. 14

15 Implementering af PCB handlingsplan I den kommende nationale PCB handlingsplan fremgår af en række initiativer, at der er flere indsatsområder. Nationalt fastsættes: en grænseværdi for PCB i bygge- og anlægsaffald, en samlet kortlægnings- og anmelde ordning ved renovering og nedrivning af bygninger, en opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt byggeaffald, krav om selektiv nedrivning ved større bygninger. Esbjerg Kommune vil implementere den nationale PCBhandlingsplan i den kommende planperiode i det omfang initiativerne iværksættes. Forbud mod anvendelse af PCB Hvilke regler gælder i dag? Al anvendelse af PCB er forbudt. Små transformatorer og kondensatorer (vægt på op til 1 kg eller en effekt på op til 2 kilo volt ampere reaktiv), som indeholder PCB, må anvendes indtil deres levetid udløber. Hvor er vi i dag? Esbjerg Kommune anviser i dag PCB-affald med udgangspunkt i anvisningerne fra miljøstyrelsen som beskrevet på Såfremt affaldet betragtes som farligt, anmeldes dette som farligt affald og bortskaffes til Kommune Kemi. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Esbjerg Kommune vil i den kommende planperiode implementere den nationale PCB-handlingsplan, når der fra styrelserne kommer retningslinjer, som kommunerne skal følge.

16 Information om PCB PCB er et miljøfremmed stof, som tidligere har haft stor udbredelse inden for byggeriet. PCB blev anvendt i fugematerialer, facademalinger, betonblandinger og forskellige elektriske komponenter. PCB ophobes i miljøet, er utroligt mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i indeluften og i jorden. PCB har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang, at anvendelsen blev forbudt midt i 1970'erne. PCB måtte dog anvendes frem til 1980 til forsegling i termovinduer. PCB holdigt affald skal derfor indsamles og bortskaffes til anlæg, der er godkendt til at håndtere fraktionen. Esbjerg Kommune vil udbrede kendskabet til PCB-affald via informationsmateriale, som kan udleveres til borgerne og virksomhederne. Er PCB farligt? Hvis der ophobes meget PCB i kroppen, kan det medføre alvorlige sundhedsskader. Afhængigt af typen af PCB, kan PCB virke toksisk på lever, immunsystem og nervesystem samt være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. Hvor er vi i dag? Esbjerg Kommune har i dag ikke et udarbejdet informationsmateriale vedrørende PCB. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Der udfærdiges et informationsmateriale, som kan udbrede viden om håndtering, frasortering og bortskaffelse af PCB. Informationsmaterialet skal udarbejdes, så det kan bruges til udlevering til borgere og virksomheder herunder entreprenører og rådgivere..

17 PCB affald på genbrugspladserne I Esbjerg Kommune har virksomheder adgang til de kommunale genbrugspladser. I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder frasortere PCB-holdigt fugemateriale. Der forekommer dog også andet affald, som kan indeholde PCB for eksempel vindueskarme m.m., som også bortskaffes via de kommunale genbrugspladser. Esbjerg Kommune vil give borgere og virksomheder mulighed for at bortskaffe PCB-holdigt affald jf. miljøstyrelsens anvisninger på de kommunale genbrugspladser. Hvor er vi i dag? Esbjerg Kommune har en tromle til PCB-holdigt fugemateriale på genbrugspladserne. Fraktionen betragtes som farligt affald. Der er ikke yderligere frasorteringsmuligheder af PCB-holdigt affald. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Borgere og virksomheder skal henvende sig til Esbjerg Kommune for at få at vide, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres og bortskaffes. Det er Esbjerg Kommunes opgave at anvise, hvordan sådant Der iværksættes en kortlægning af problemets omfang, når der foreligger mere information fra Miljøstyrelsen. Det er pt. ukendt hvor affald skal bortskaffes. store mængder PCB-holdigt affald, der kommer på de kommunale genbrugspladser.

18 Affaldsproducenter med potentiale

19 De indre bykerner Der ligger et stort uudnyttet potentiale for genanvendelse i husholdningernes genanvendelige materialer. Affaldsløsningerne i den indre bykerne i Bramming, Esbjerg og Ribe skal udvikles, så de tilpasses moderne krav med hensyn til service og æstetik. De nævnte områder giver anledning til en række markante udfordringer, da det normale indsamlingsmateriel og indsamlingsfrekvenser ikke altid kan benyttes. Ved en optimering af genbrugsordningen i de indre bykerner i Esbjerg, Bramming og Ribe kan der indsamles flere materialer til genanvendelse. Det betyder, at Esbjerg Kommune skal øge indsamlingen af emballage via genbrugsordningen. øge andelen af andet affald, som kan genanvendes. Affaldsløsningerne i de indre bykerner i Esbjerg Kommune skal udvikles, så de tilpasses moderne krav med hensyn til service, miljø og økonomi. Esbjerg Kommune vil øge informationsindsatsen til borgerne om genbrugsordningen og om, hvorfor det er vigtigt at sortere. Hvor er vi i dag? Boligselskaber og andre lejlighedsbebyggelser i de indre bykerner har i dag en affaldsordning, der tager hensyn til muligheder for stordriftsfordele i forhold til enfamiliehusene med fortovsindsamling. Der er mulighed for en etablering af containergårde ved boligselskaber og andre lejlighedsbebyggelser af en vis størrelse. De indre bykerner i Esbjerg, Bramming og Ribe er præget af, at de eksisterende genbrugsordninger ikke fungerer optimalt. Følgende fraktioner hentes via Esbjerg Kommunes genbrugsordninger: dåser/metal, elektronik, farligt affald, flasker/glas, haveaffald, pap og papir. I Esbjerg Kommune indsamles genbrugeligt affald ved den enkelte husstand på forskellige dage. Eksisterende ordninger: Genbrugsindsamling BY - Borgere kan stilles deres genbrugelige affald og papirbeholderen ud til skel mod kørevej på tømningsdagen, og dette kaldes fortovsindsamling.

20 Genbrugsindsamling BY flerfamliliehuse - Esbjerg Kommune tømmer papirspand/- container hver 14. dag ved bestemte flerfamliliehuse. Genbrugsindsamling Containergård - Borgere med containergård samler affaldet i gården, hvorfra Esbjerg Kommune henter affaldet. Genbrugsindsamling Ribe Indre By - Borgere kan stille deres genbrugelige affald ud til skel mod kørevej på tømningsdagen, og dette kaldes fortovsindsamling. Borgerne i dette område har ikke en beholder til papir grundet de vanskelige adgangsforhold. Ringeordning indsamling af stort brændbart affald - Esbjerg Kommune henter stort brændbart affald 6 gange om året. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Der skal i den kommende planperiode arbejdes med en optimering af genbrugsordningen. Her kan fremhæves følgende muligheder: Bedre muligheder for sortering Underjordisk indsamlingsmateriel fremmes Mulighed for fælles løsninger for ejendomme til indsamling af genanvendelige materialer Esbjerg Kommune vil være med til at sikre, at affaldsløsninger vurderes ud fra designmæssige krav herunder at løsninger i tæt bebyggede områder så vidt muligt indpasses ved for eksempel underjordisk indsamlingsmateriel. Esbjerg Kommune vil øge informationsindsatsen til borgerne om genbrugsordningen og om, hvorfor det er vigtigt at sortere. 20

21 Vejledning til mindre virksomheder De mindre virksomheder i Esbjerg Kommune står i dag for en del af kommunens affald. Esbjerg Kommune ønsker at der skal sættes fokus på dette affald ved en frasortering af det genanvendelige affald fra mindre virksomheder. Esbjerg Kommune vil med dette fokusområde vejlede kommunens mindre virksomheder til at opnå en bedre sortering. Der skal udarbejdes et værktøj til virksomhederne, sådan at det er nemmere at få styr på affaldet. Alle virksomheder, institutioner og lignende skal motiveres til øget genbrug af affald. Hvor er vi i dag? Initiativet bygger videre på sidste planperiodes planlagte fokus på affald fra mindre erhvervsvirksomheder. På baggrund af eksisterende erfaring vil Esbjerg Kommune gå i dialog med virksomhederne. Der er ikke tidligere lavet vejledningsmateriale i Esbjerg Kommune. Affaldsløsningerne ved de mindre virksomheder i Esbjerg Kommune skal udvikles, så de tilpasses moderne krav med hensyn til service, miljø og økonomi. Esbjerg Kommune vil øge informationsindsatsen til mindre virksomheder om, hvorfor det er vigtigt at sortere. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Ved at lave informationsmateriale, som kan udbrede viden om sortering og håndtering af affald forventes en reduktion af fejlsorterede læs, der går til deponi og forbrænding som dagrenovationslignende affald. Informationsmaterialet omfatter de fraktioner, som også typisk kommer fra husholdningerne. Informationsmaterialet kan udarbejdes som generelt materiale med en del specialfoldere under. Det skal afdækkes, om det er hensigtsmæssigt at lave brancherelateret materiale og/eller på enkelte fraktioner.

22 Esbjerg Kommune planlægger at lave et informationsmateriale om reglerne for sortering og bortskaffelse af affald og genanvendelse af materialer med udgangspunkt i ressourcetankegangen. For at sikre en øget frasortering og genanvendelse vil Esbjerg Kommune tage udgangspunkt i branchernes specifikke affald og genanvendelige materialer. Esbjerg Kommune skal gennemføre dialog og vejledning af udvalgte virksomheder i Esbjerg Kommune. På et vejledningsbesøg ses der på den fysiske håndtering af affaldet, og i fællesskab gennemgås hvordan affaldet håndteres og bortskaffes. Der udarbejdes et informationsmateriale til kommunens mindre virksomheder.. Informationsmaterialet skal udarbejdes, så det indeholder viden om affaldssortering og muligheder for bortskaffelse. Der kan blive behov for at lave brancherelateret informationsmateriale. 22

23 Affald fra kommunale institutioner/erhverv Esbjerg Kommune ønsker at gå foran som et godt eksempel i forhold til affald og genbrug på kommunens egne virksomheder. Formålet er at skabe miljømæssige resultater og vil forhåbentlig være med til at motivere private borgere og virksomheder til også at gøre en indsats. Affald fra plejehjem, døgninstitutioner og herberger sammenlignes med private husholdninger. Der genereres store mængder organisk affald, idet der ofte er tilknyttet storkøkkener med madudbringning på sådanne institutioner. Affald fra skoler, daginstitutioner, kommunale kontorer og andre kommunale virksomheder har en anden karakter i form af papir, pap, plast, elektronik og farligt affald. Affaldsløsningerne hos kommunale institutioner/erhverv i Esbjerg Kommune skal udvikles, så de tilpasses moderne krav med hensyn til service, miljø og økonomi. Esbjerg Kommune vil øge informationsindsatsen til kommunale institutioner/erhverv om, hvorfor det er vigtigt at sortere For at sikre en god sortering af kommunens eget affald, vil Esbjerg Kommune gennemgå kommunale institutioner/erhverv for at etablere de rette faciliteter og ordninger for god affaldssortering. Hvor er vi i dag? Kommunale virksomheder er reguleret affaldsmæssigt sådan, at alle er omfattet af dagrenovationsordningen, og herudover er børneinstitutioner og skoler også omfattet af genbrugsordningen: Børneinstitutioner kan benytte genbrugsordningen på lige fod med private husstande Skoler kan benytte genbrugsordningen i begrænset omfang, således at der indsamles aviser og pap. Skolerne kan tilmeldes brugen af genbrugspladserne. For øvrige affaldstyper, er alle de kommunale virksomheder omfattet af regulativet for erhvervsaffald. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

24 Esbjerg Kommune vil vejlede og motivere kommunale institutioner til affaldsforebyggelse ved at stille muligheder til rådighed gennem de kommunale ordninger. Der skal sættes fokus på affald i kommunale institutioner og forvaltninger ved forbedring af mulighederne for kildesortering, udfasning af brugen af miljøfremmede stoffer med videre. 24

25 Småt brændbart på genbrugspladserne En stor del af det affald, som danskerne smider i alt-muligtcontaineren til småt brændbart, kunne sorteres eller genanvendes bedre. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser nemlig, at en stor del af affaldet slet ikke er småt brændbart, men metal, tekstiler, pap, papir, plast og andet affald, der skulle være sorteret fra, da mange af materialerne kunne være genanvendt. I 2012 var den samlede mængde af brændbart affald afleveret på de 4 genbrugspladser samlet 4600 tons i alt. I den kommende planperiode skal mængden af brændbart affald reduceres i den kommende planperiode med 20 % svarende til 920 tons i forhold til mængden afleveret i Hvor er vi i dag? Meget af affaldet som kasseres som småt brændbart er materialer, der kunne have været genanvendt. Og som der faktisk står containere til på genbrugspladserne. Der er også store mængder plast i småt brændbart, som kan genanvendes. Det drejer sig om folier, dunke og flasker. På de 4 genbrugspladser i Esbjerg Kommune er det muligt at aflevere "Småt brændbart. Småt brændbart er blandt andet gavepapir, hynder, tagpap og stole med betræk. Containeren med småt brændbart køres til forbrænding, hvor det brændes sammen med dagrenovationsaffaldet fra husholdninger/virksomheder, brændbart fra industrien og stort neddelt brændbart. I forbindelse med affaldsbekendtgørelsens indførelse af bestemmelser om kun at modtage affald emballeret i klare plastsække på genbrugspladserne har Esbjerg Kommune konstateret, at dette giver mindre mængde af det genanvendelige affald i containeren til småt brændbart.

26 Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Esbjerg Kommune ønsker at give borgere og erhverv en god information og vejledning, så de ved, hvad de skal gøre i forbindelse med sorteringen af affaldet, når de besøger en af de kommunale genbrugspladser. Genbrugspladserne skal også indrettes, så borgerne har lyst til at sortere affaldet. Der iværksættes en kortlægning af problemets omfang. 26

27 Fremme af nedgravede løsninger til affald Nedgravede løsninger til affald medfører miljøforbedringer. På grund af nedgravning opbevares dagrenovationsaffaldet køligt, og uden at hverken borgere eller viceværter kommer i kontakt med affaldet. Det giver et visuelt bedre indtryk og optager mindre plads end traditionelle systemer. Nedgravede containere til dagrenovation, glas og papir giver et større volumen på indsamlingsmateriellet, uden at det syner særligt meget i gadebilledet. Affald skal ikke nødvendigvis gemmes væk, men med nedgravede beholdere forbedres mulighederne for at indpasse affaldssystemerne i byens rum. Affaldsløsningerne ved boligforeningerne i Esbjerg Kommune skal udvikles, så de tilpasses moderne krav med hensyn til service, miljø og økonomi. Esbjerg Kommune ønsker at fremme nedgravede løsninger til dagrenovation, glas og papir ved boligforeningerne. Hvor er vi i dag? Esbjerg Kommune vil øge informationsindsatsen om de nedgravede løsninger til affald, herunder dagrenovation, papir og glas. Esbjerg Kommune har et nedgravet anlæg, hvorfra der tømmes dagrenovation, glas og papir. Tømning af glas- og papircontainerne er inkluderet i renovationsgebyret uanset antal containere, mens der betales et tømningsbidrag til dagrenovation. Boligforeningerne skal selv indhente information og tilbud på anlægsarbejde og materiel vedrørende nedgravede løsninger til dagrenovation, glas og papir. Der findes mange containerproducenter og systemer, samt flere firmaer, som rådgiver om etablering af nedgravede containeranlæg. Esbjerg Kommune har ansvaret for at sikre, at tømning er mulig. Esbjerg Kommune skal godkende den valgte løsning og adgangsforholdene, og det er derfor vigtigt, at orientere Esbjerg Kommune i god tid. Boligforeningerne skal altid starte med en henvendelse til Esbjerg Kommune, inden projektet iværksættes.

28 Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Esbjerg Kommune kontakter boligforeningerne med henblik på bedre information om de nedgravede løsninger. Der udarbejdes et informationsmateriale om de nedgravede løsninger, og hvilke muligheder disse giver. 28

29 Affald fra landbruget Da landbrug udgør en stor gruppe virksomheder med sammenlignelige miljøforhold vil udarbejdelse af branchespecifikt informationsmateriale her være oplagt. Et samlet informationsmateriale, der er målrettet til landbrug og pelsdyrfarme, skal gøre det enkelt for landmanden/pelsdyravleren at agere korrekt og medføre øget genbrug af affald fra landbrug og pelsdyrfarme. Hvor er vi i dag? Der foreligger ikke branchespecifikt informationsmateriale til landbruget og pelsdyrfarmene omkring håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Affald fra landbrug skal sorteres i genanvendelige materialer, forbrændingsegnet affald, deponeringsegnet affald og farligt affald til specialbehandling. Informationsmaterialet vil i sig selv gøre det lettere for landmændene at håndtere, opbevare og bortskaffe affald korrekt. Ønskes en bedre effekt af det udarbejdede materiale skal der i forbindelse med tilsynet på landbrugsejendomme sættes ekstra fokus på affald ligesom, der kan udarbejdes ekstra information. I forbindelse med, at der sættes ekstra fokus på frasortering af genbrugelige fraktioner i landbruget, ønskes der udarbejdet informationsmateriale, der beskriver pligter, rettigheder og muligheder i forbindelse med håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald. Materialet skal fortælle, hvad man kan og skal gøre med de affaldsfraktioner, der fremkommer på landbrug. Materialet ønskes udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for landbruget.

30 Digital information til kunderne Digitaliseringen indenfor affaldsområdet i Esbjerg Kommune er godt på vej i forhold til selvbetjeningsløsninger for borgerne, der anvender de eksisterende genbrugsordninger. Erfaringen i Esbjerg Kommune er, at mange borgere og virksomheder er tilfredse med de eksisterende selvbetjeningsløsninger, Esbjerg Kommune tilbyder. Udarbejdelse af digitale selvbetjeningsløsninger samt udvidelse af eksisterende vil betyde, at borgere og virksomheder lettere / ved egen hjælp kan finde oplysning om bestemmelser for håndtering og sortering. Mere information og brugervenlighed på hjemmesiden skal lette muligheden for, at borgere og virksomheder finder information om, hvorledes forskellige affaldstyper skal håndteres. Borgere kan få tilsendt en gratis SMS på mobiltelefonen dagen før før Esbjerg Esbjerg Kommune henter henter gen- genbrugeligt affald affald ved ved husstandenestandene. hus- Esbjerg Kommune vil gennem en mere digital og målrettet formidling motivere borgere til en bedre udnyttelse af de knappe ressourcer i samfundet. Esbjerg Kommune vil udvide de digitale løsninger, gøre dem mere tilgængelige samt øge informationsindsatsen om de digitale muligheder. Esbjerg Kommunes mål er, at borgere, boligforeninger og virksomheder synes, at selvbetjeningsløsningerne er lette at bruge, at de dækker deres behov, og at mange flere ønsker at gøre brug af løsningerne. Esbjerg Kommune vil udbygge den eksisterende SMS-tjeneste til at gælde for flere ordninger, samt udarbejde skemaer så virksomhedernes anmeldelse af affald kan ske online. Hvor er vi i dag? Borgerne i Esbjerg Kommune har i dag forskellige muligheder på genbrugsområdet i forbindelse med digital selvbetjening. Som tidligere beskrevet har Esbjerg Kommune i 2012 investeret i et onlinesystem, som frem-

31 adrettet giver flere digitale muligheder for kommunikation mellem kommunen og borgerne/virksomhederne. Esbjerg Kommune har i 2012 investeret i et onlinesystem, som blandt andet giver mulighed for, at borgerne på sigt kan afgive bestillinger og kommunikere med kommunen om problemer med afhentning af affaldet. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Der skal udbygges med skemaer / vejledninger til digital selvbetjening for virksomheder. 31

32 Fremtidens genbrugspladser De fire genbrugspladser i Esbjerg Kommune får årligt mange besøg af både borgere og virksomheder. Derudover besøger mange skoleklasser genbrugspladserne. De fire genbrugspladser i Bramming, Måde, Ribe og Tarp er et meget vigtigt omdrejningspunkt for, at affald bliver omdannet til ressourcer. Genbrugspladserne skal i langt højere grad indbyde til, at borgere og erhverv ikke bare betragter affaldet som affald men som en væsentlig ressource. Hvor er vi i dag? Der blev i 2011 håndteret ton affald på de fire genbrugspladser i Esbjerg Kommune. 86 % af affaldet fra Esbjerg Kommunes genbrugspladser genanvendes. På genbrugspladserne kan private og erhverv aflevere sorteret affald, dog kan der ikke afleveres husholdningsaffald og dagrenovationslignende affald. Den type affald skal afleveres via indsamlingsordningen for dagrenovation. Borgere og virksomheder afleverer stadig mere af deres affald på genbrugspladsen, og de forventer god service og ingen ventetid. Det skal være enkelt for husholdninger og virksomheder at komme af med deres affald på genbrugspladsen Håndtering af affald skal være sikker, effektiv og miljørigtig. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Esbjerg Kommune vil arbejde på, at genbrugspladserne indgår i formidlingen af, at affald er en ressource. Det gøres gennem information om korrekt sortering og direkte dialog med borgere og virksomheder, når de kommer for at aflevere affald.

33 Esbjerg Kommune vil arbejde på at gøre genbrugspladserne mere tilgængelige med fokus på service og korrekt sortering. Esbjerg Kommune vil arbejde på at gøre vores genbrugspladserne fremtidssikrede, der kan blandt andet arbejdes med: Grønt regnskab for den enkelte plads Grønne pladser med jordvarme, solvarme og lignende Etablere informationsområder på den enkelte plads Etablere miljøstationer med enkelte fraktioner Kvikpladser med døgnåbent Derudover kan det undersøges, om der er perspektiver i at udvikle mobile genbrugsstationer. 33

34 Klinisk risikoaffald fra landbruget Ordningen for klinisk risikoaffald i Esbjerg Kommune er en anvisningsordning, En nærmere beskrivelse af ordningen fremgår i regulativ for erhvervsaffald. Der arbejdes på en forenkling af ordningen for aflevering/indsamling af klinisk risikoaffald fra landbrug og pelsdyrfarme. Arbejdet med forenkling af ordningen skal baseres på en undersøgelse af hvor store mængder klinisk risikoaffald, der produceres på landbrug og pelsdyrfarme, samt hvorledes affaldet bortskaffes. Klinisk risikoaffald fra landbrug og pelsdyrfarme omfatter eksempelvis skærende og stikkende genstande, som skalpeller, kanyler m.m. samt smitteførende affald fra behandling af dyr. Hvor er vi i dag? Klinisk risikoaffald kan afleveres som et led i genbrugspladsordningen for erhverv. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Der gennemføres en undersøgelse af, hvor store mængder klinisk risikoaffald, der produceres på landbrug og pelsdyrfarme, samt hvorledes affaldet bortskaffes. Undersøgelsen gennemføres i forbindelse med det almindelige tilsyn på landbrug og pelsdyrfarme. På grundlag af undersøgelsen afklares, hvilke løsninger der ville være hensigtsmæssige for aflevering/indsamling af klinisk risikoaffald, og der arbejdes videre på at etablere en optimal løsning for aflevering/indsamling af affaldet.

35 Plastfolier fra landbruget s I visse dele af landbruget bruges der store mængder plastfolier til overdækning af for eksempel ensilageoplag. Ved øget information om mulighederne for genbrug af folierne og ved at forbedre mulighederne for aflevering af plastfolierne ønskes graden af genbrug af plastfolier i landbruget øget væsentligt. Der skal i perioden ske en markant forøgelse af genbrug af plastfolier fra landbruget. Hvor er vi i dag? Det er i dag muligt at aflevere landbrugsplast på de 4 genbrugspladser i Esbjerg Kommune. Ofte vil landbrugsplasten ende i industrirenovationscontaineren idet landbrugsvirksomheden ikke har indgået aftale med et privat firma om afhentning og bortskaffelse af landbrugsplast til genbrug. Hvordan kommer vi hen til vores målsætning? Ved at informere om hvad der kan og skal afleveres til genbrug fra en landbrugsbedrift samt ved at gøre håndtering og bortskaffelse så enkel som muligt, vil det være muligt at opnå en langt højere genbrugsrate for plastfolier. Der vil desuden i forbindelse med tilsynet på landbrugsejendomme med husdyrbrug blive sat ekstra fokus på genbrug af plastfolier.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

FANØ KOMMUNE AFFALDSPLAN Side 1 af 36

FANØ KOMMUNE AFFALDSPLAN Side 1 af 36 FANØ KOMMUNE AFFALDSPLAN 2017-2022 Side 1 af 36 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Rammer for affaldsplanen i Fanø Kommune... 5 1.1 Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018... 5 1.2 EU s affaldsrammedirektiv...

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere