Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018"

Transkript

1 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne Tlf.: Fax: Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 REGERINGENS RESSOURCESTRATEGI Betydning for Bornholms Regionskommune 7 3 AFFALDSHIERARKIET 8 4 MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER 9 5 ADMINISTRATIVE FORHOLD Om Bofa Miljøledelsessystem Benchmark 11 6 AFFALDSHÅNDTERINGSPLANENS OPBYGNING 12 7 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNES MÅLSÆTNINGER Bornholms Regionskommunes målsætninger for affaldshåndteringsplanen Kommunens konkrete målsætninger for udviklingen i affaldsmængder og -behandling i forhold til affaldsstrategien Målsætninger for affaldshåndteringen i perioden HANDLEPLAN I KORTE TRÆK 16 Husholdninger 17 Dagrenovation 17 Haveaffald 17 Storskrald 17 Emballageaffald 17 Bygge- og anlægsaffald 18 Elektronikaffald 18 Farligt affald 18 Erhverv 19 Farligt affald 19 Tværgående 19 Containerpladser 19 Information, herunder vidensdeling 19 9 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN 20 Side 1

4 BILAG Bilag 1 Bornholms Regionskommunes affaldsplan som opslagsværk Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bilag 3 Definitioner Side 2

5 Forord FORORD Affald er en ressource, som skal genanvendes ressourceeffektivt, dette er fokus for Regeringens ressourcestrategi og for Bornholms Regionskommunes affaldsplan. Vi skal bruge ressourcerne mere effektivt - genanvende mere og forbrænde mindre, ligesom deponering skal reduceres yderligere. Vi gør det godt i Danmark og i Bornholms Regionskommune, fremover skal vi gøre det endnu bedre. Bornholms Regionskommunes nye affaldsplan for perioden giver et samlet overblik over status for affaldsområdet i kommunen. Den tegner et billede af situationen på affaldsområdet lige nu, og viser, i hvilken retning udviklingen peger i årene frem. Affaldsplanen skal revideres efter 6 år og har derfor hovedvægt på den kortsigtede planperiode Den kortsigtede plan skal undtagelsesvist udarbejdes for en 5-årig periode denne gang, da Miljøstyrelsen har givet dispensation, så planen først skal gælde fra 1. oktober Affaldsplanen er udarbejdet af Bornholms Regionskommune (Bofa) i tæt samarbejde med Grontmij. Affaldsplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx Side 3

6 1 Indledning 1 INDLEDNING Affaldsbekendtgørelsens 13 fastsætter, at alle kommuner hvert 6. år skal udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen, med fokus på planens første 6 år. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele: en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Formålet med kortlægningsdelen er at udarbejde et godt baggrundsmateriale, der kan danne grundlag for det fremadrettede arbejde omkring målsætninger og heraf følgende planer for affaldshåndtering i kommunen. Målsætningsdelen redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet. Planlægningsdelen indeholder planinitiativer og strategier for affaldshåndteringen med særlig fokus på de først 5 år af planperioden (fremover vil det være de første 6 år). Derudover indeholder affaldshåndteringsplanen en tids- og aktivitetsplan, der viser, hvornår de forskellige initiativer er planlagt til at blive iværksat. Affaldspolitikken i Danmark bygger overordnet på affaldshierarkiet, som også er udgangspunktet for vores valg af behandlingsløsning: Affaldsforebyggelse Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden nyttiggørelse Bortskaffelse Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis en livscyklusbetragtning kan begrunde dette. Affaldshåndteringen sker med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat. Denne affaldshåndteringsplan dækker perioden med konkrete initiativer for de første 5 år og har til formål at: - Følge op på sidste affaldshåndteringsplan - Få fastsat målsætninger på affaldsområdet - Få anslået miljømæssige gevinster samt økonomiske omkostninger ved kommunens målsætninger på affaldsområdet - Planlægge håndteringen af affald - Fastlægge indhold og tidsplan for nye initiativer Affaldshåndteringsplanen som værktøj Planen er et værktøj for Bornholms Regionskommunes planlægning på affaldsområdet hvilket i det daglige er uddelegeret til Bofa. Den er et redskab til at sikre, at de mål, der er opstillet, nås gennem en række konkrete initiativer. Planen detaljerer ikke, hvordan de enkelte initiativer skal føres ud i livet. Ligeledes har planen i sig selv ikke retslige konsekvenser, men ligger i princippet ved siden af gældende retsregler som en forudsætning for disse. En egentlig indførelse af ordninger, der forpligter borgere og virksomheder, skal ske via bestemmelserne i affaldsregulativerne. Side 4

7 1 Indledning Affaldshåndteringsplanen giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om kommunens affaldsordninger nu og i fremtiden og dermed mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering. Efter at planen er godkendt af Bornholms Regionskommune lægges denne på Bofas hjemmeside: Side 5

8 2 Regeringens ressourcestrategi 2 REGERINGENS RESSOURCESTRATEGI Regeringen udsendte sin ressourcestrategi i oktober De kommunale affaldshåndteringsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i ressourcestrategien (den nationale affaldshåndteringsplan) og må ikke stride imod denne. Målet er at vi i 2022 skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet, hvilket betyder mere end en fordobling af genanvendelsen af husholdningsaffaldet i Danmark på under 10 år. Der skal være fokus på at genanvende alt affald også madaffaldet. Strategien indeholder 5 overordnede fokusområder: 1. Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer som er i det. 2. Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø 3. Der skal være kvalitet i genanvendelsen og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det genanvendes 4. Omlægningen af affaldshåndteringen skal ske gennem styrket offentligt-privat samarbejde 5. Regeringen vil overvåge udviklingen på affaldsområdet, især genanvendelsen af husholdningsaffaldet Strategien vil blive evalueret i 2016 og det vil blive vurderet, om der er behov for en yderligere indsats Strategien udmøntes i en ressourceplan med tilhørende miljøvurdering, som har været i høring. Derudover vil regeringen fremlægge en strategi om affaldsforebyggelse med fokus på ressourceeffektivitet og affaldsforebyggelse. Ressourcestrategien indeholder en række hovedindsatsområder, som er: Husholdninger og servicesektoren, der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald der er fokus på genanvendelse af dagrenovation, storskrald og kildesorterede affaldsfraktioner (papir, pap, plast, metal, glas og træ) Elektronikaffald, de værdifulde materialer i elektronikaffaldet skal genanvendes og der skal ske en øget indsamling af batterier Organisk affald, energien og de værdifulde ressourcer skal udnyttes herunder fosfor og kulstof Bygge- og anlægsaffald, kvaliteten af genanvendelsen skal øges, herunder sikring af, at bygningsaffald med indhold af farlige stoffer som f.eks. PCB udsorteres og behandles separat. Desuden er det målet at genanvendelsen og kvaliteten i genanvendelsen øges f.eks. for beton og mursten Bornholms Regionskommunes affaldshåndteringsplan for tager udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi i de overordnede målsætninger se kapitel 5 og de konkrete handleplaner se bilag 1. Affaldshåndteringsplanen har fokus på, at affald er en ressource og på at sikre, at affaldsordningerne tilrettelægges således, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt. Side 6

9 2 Regeringens ressourcestrategi 2.1 Betydning for Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune tager udfordringen fra regeringens ressourcestrategi op. Af denne fremgår det, at 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022, derfor forventes det, at iværksætte følgende nye tiltag: Udsortering og indsamling af bioaffald hos husstandene, og efterfølgende forbehandling til bioforgasning. Udsortering og indsamling af plast. Udsortering af bioaffald fra have/parkaffaldet Fokusere på forurenende stoffer i bygge-og anlægsaffaldet. Øge informationsniveauet især for følgende affaldstyper: papir og pap, plast, glas, metal. Planens initiativer vil betyde, at værdifulde ressourcer i affaldet udnyttes, og at vi dermed sender mindre mængder affald til forbrænding. Dette kræver imidlertid en indsats fra både borgere og kommune, som skal i gang med at udsortere flere fraktioner og sørge for yderligere information. For at iværksætte ovennævnte skal der bruges yderligere ressourcer i form af såvel tid som økonomi. Side 7

10 3 Affaldshierarkiet 3 AFFALDSHIERARKIET Den kommunale affaldshåndtering og dermed initiativerne i affaldshåndteringsplanen skal - jf. miljøbeskyttelsesloven ( 6 b) - ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet, som har følgende prioritering: 1. Affaldsforebyggelse 2. Forberedelse med henblik på genbrug 3. Genanvendelse 4. Anden nyttiggørelse 5. Bortskaffelse Affaldshierarkiet kan fraviges, hvis en livscyklusanalyse viser, at den samlede miljøgevinst vil være størst, hvis behandlingen af affaldet sker lavere i hierarkiet. Affaldshierarkiet kommer fra EU s affaldsdirektiv og er implementeret i dansk lovgivning. Bornholms Regionskommunes affaldshåndteringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i affaldshierarkiet. Kommunens mål er at affaldshåndteringen skal ske så højt i hierarkiet som muligt, hvor forebyggelse af at affaldet opstår har første prioritet og at mindst muligt bortskaffes til deponi. Da initiativer til affaldsforebyggelse i stor udstrækning ligger uden for kommunens virkeområde, skal initiativer på dette område ske på nationalt og globalt niveau. Kommunernes fokus vil i større udstrækning være fokuseret på forberedelse til genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse. Side 8

11 4 Miljøvurdering af planer og programmer 4 MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER For planer og programmer, som f.eks. en affaldshåndteringsplan skal der ifølge Lov om vurdering af planer og programmer gennemføres en strategisk miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter en vurdering af planers og programmers indvirkning på miljøet, herunder bl.a. den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv etc. Med relevans for affaldshåndtering indeholder lovens bilag 3 og 4 følgende anlægstyper: anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering i jorden anlæg til bortskaffelse af ikke farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag anlæg i øvrigt til bortskaffelse f.eks. deponier Bornholms Regionskommunes affaldsplan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser for sådanne anlæg, og er derfor ikke omfattet af pligten til strategisk miljøvurdering. Dog vil Bofa i planperioden påbegynde forundersøgelser til udvidelse af deponiet, da det nuværende vurderes at være opfyldt i planperioden. Der vil skulle ske planlægning både for så vidt angår den planlovsmæssige del som den fysiske del. Derudover vil Bofa i planperioden undersøge muligheden for etablering af et forbehandlingsanlæg til bioaffald (pulpanlæg) som organisatorisk og juridisk åbner mulighed for at behandle såvel privat som erhvervsmæssigt bioaffald. Side 9

12 5 Administrative forhold 5 ADMINISTRATIVE FORHOLD 5.1 Om Bofa Bofa I/S, Bornholms Fælleskommunale Affaldsbortskaffelse I/S, blev oprettet i 1986, da de fem bornholmske kommuner Aakirkeby, Rønne, Hasle, Nexø og Allinge- Gudhjem gik sammen om at løse affaldsopgaverne på Bornholm. Med virkning fra 1. januar 2003, da de fem bornholmske kommuner blev lagt sammen til Bornholms Regionskommune, overgik Bofa til at være en selvstændig kommunal virksomhed i Bornholms Regionskommune og hedder nu Bornholms Affaldsbehandling - i daglig tale Bofa. Bofa's opgave er at planlægge, etablere og drive de nødvendige anlæg til behandling og genanvendelse af affald fra regionskommunen. Herudover er etableret indsamlingsordninger for affald og genanvendelige materialer fra både husstande og erhvervsvirksomheder på Bornholm. Bofas opland omfatter hele Bornholm, og består af både land- og byzoner samt sommerhusområder. Bebyggelserne består af lejligheder, parcelhuse og egentlig landbebyggelse. På Bornholm er der desuden ca virksomheder indenfor mange forskellige brancher. Der er ingen egentlige "miljøtunge" virksomheder på Bornholm. 5.2 Miljøledelsessystem Bofa's miljøledelsessystem ISO blev certificeret den 22. oktober Certificeringen blev udført af Det Norske Veritas. Den internationale standard for miljøledelse - ISO blev lanceret i 1996 og er blevet revideret i Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden. Et miljøledelsessystem efter ISO har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen. ISO opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret: Miljøpolitik Planlægning Iværksættelse og drift Kontrol og korrigerende handlinger Ledelsens gennemgang Side 10

13 5 Administrative forhold Formålet med at indføre miljøledelse på Bofa er, at Bofa ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder helhedsorienteret, målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsmiljøet. Indførelse af miljøledelse på Bofa skal ses som et redskab til at sikre den stadige udvikling af virksomheden som en miljøvirksomhed, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde og uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Bofas miljøledelsessystem omfatter både det interne og det eksterne miljø. Systemet omfatter altså også arbejdsmiljøet. 5.3 Benchmark Bofa fortsætter i planperioden med at indgå i den landsdækkende, obligatoriske benchmarking på affaldsområdet. Den obligatoriske benchmarking sammenligner de danske affaldsforbrændingsanlægs performance samt deponianlæg. Selv om langt de fleste andre affaldsforbrændingsanlæg er meget større end det bornholmske anlæg, er benchmarkingen et nyttigt værktøj i forbindelse med optimering af driften. Side 11

14 6 Affaldshåndteringsplanens opbygning 6 AFFALDSHÅNDTERINGSPLANENS OPBYGNING Bornholms Regionskommunes affaldshåndteringsplan består af 3 dele, som vist i figur 1 nedenfor: En hovedplan og to bilag. Under figuren er beskrevet, hvad affaldshåndteringsplanen indeholder. Hovedplan Bilag 1 Planopslag Forord Indledning Hvilke krav skal vi opfylde Hvor står vi i dag Hvad er planen Hvor kommer vi hen Målsætninger Status Illustrat. Prognose Illustrat. Tidsplan Bilag 2 Handleplaner i korte træk Prognose Målopfyldelse Ordningsstatus Affaldskortlægning Figur 1 Affaldshåndteringsplanens opbygning. Hovedplan Denne del af affaldshåndteringsplanen er hovedplanen. Her findes bl.a. kommunens målsætninger, korte resumeer af planens forslag til initiativer Kommunens handleplan i korte træk og en samlet tids- og aktivitetsplan for alle initiativerne i planen. I bilag 1 og 2 findes mere detaljerede oplysninger. Bilag 1 Planopslag Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Bornholms Regionskommunes affaldshåndteringsplan og beskriver de enkelte initiativer detaljeret. Beskrivelserne er udformet som tosidede opslag, der indeholder informationer om: - Hvilke initiativer der er tale om - Hvilke krav der skal opfyldes - Hvor vi står i dag - Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) - Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne Side 12

15 6 Affaldshåndteringsplanens opbygning Bilag 1 er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilag 2 Prognose, målopfyldelse, ordningsstatus, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder prognoser for affaldsmængderne, behov for behandlingskapacitet, planens økonomiske konsekvenser, status for affaldsordninger og en kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Affaldshåndteringsplanen findes på Bofas hjemmeside: Side 13

16 7 Bornholms Regionskommunes målsætninger 7 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNES MÅLSÆTNINGER 7.1 Bornholms Regionskommunes målsætninger for affaldshåndteringsplanen Bornholms Regionskommunes målsætninger tager udgangspunkt i ressourcestrategien. Bornholms Regionskommune ønsker at bidrage til, at ressourcerne i affaldet udnyttes effektivt. Derfor har kommunen opstillet følgende overordnede målsætninger for arbejdet med affaldshåndteringsplanen: Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet Reducere belastningen af klimaet ved behandling af affaldet Reducere miljøbelastningen fra affaldet Øge kvaliteten i affaldshåndteringen Uddybning af målsætningerne: 1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet. Dette skal ske gennem øget genanvendelse af husholdningsaffald, herunder bl.a. organisk dagrenovation og plast. Desuden ved at stille krav om bedst mulig ressourceudnyttelse på behandlingsanlæg ved at benytte bedst tilgængelig teknologi. For erhvervenes vedkommende at sikre optimering af udnyttelse af ressourcerne i affaldet gennem tilsyn, kampagner og information. 2. At reducere belastningen af klimaet ved at der tages klimahensyn når affaldsordninger udformes og eksisterende affaldsordninger vedligeholdes og optimeres. Dette skal bl.a. ske ved at øge genanvendelse, hvilket medvirker til at reducere produktion af CO 2. Derudover vil der være fokus på fastlæggelse af krav til køretøjernes miljøbelastning v. affaldsindsamling etc. 3. At reducere miljøbelastningen fra affaldet og dermed beskytte miljø og sundhed - gennem information om korrekt håndtering af farligt affald, fokus på at udsortere problematiske fraktioner fra bygge- og anlægsaffaldet, herunder PCB mv. 4. At øge kvaliteten i affaldshåndteringen bl.a. ved at stille krav til affaldsbehandlingen og at fokusere på drift og vedligehold af kommunens affaldsordninger. Ud over de overordnede målsætninger fastsættes konkrete (målbare) målsætninger for affaldsbehandlingen: Genanvendelse: 71,5 % Forbrænding: 21,2 % Deponering: 6,4 % Særlig behandling: 1,0 % Side 14

17 7 Bornholms Regionskommunes målsætninger Ved udgangen af 2018 er målsætningen under forudsætningen af, at mængderne forbliver på nuværende niveau. De målsætninger, Bornholms Regionskommune har fastlagt for de kommende fem år, udmøntes i handleplaner. Handleplanerne er resumeret i kapitel 8 og nærmere uddybet i affaldshåndteringsplanens bilag 1. Bornholms Regionskommunes konkrete mål fremgår af bilag 2, hvor affaldsprognoserne viser, hvad kommunens initiativer forventes at betyde for udviklingen i affaldsmængderne. I afsnit 7.2 fremgår kommunens målsætninger for genanvendelse, forbrænding og deponering. 7.2 Kommunens konkrete målsætninger for udviklingen i affaldsmængder og -behandling i forhold til affaldsstrategien Ud fra de initiativer, der tages i kommunens affaldshåndteringsplan og ud fra det nuværende niveau for at genbruge, forbrænde og deponere affald har kommunen udarbejdet en prognose. Prognosen beskriver forventningerne til udviklingen i affaldsmængderne og behandlingen heraf i planperioden. Disse forventninger udgør samtidig kommunens konkrete mål for udviklingen i affaldsmængderne i planperioden. I bilag 2 findes de detaljerede opgørelser. Husholdn inger og erhverv Tabel 7.1 Affaldsmængde for husholdninger og erhverv i ton og procent for 2012, 2018 og Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Samlet affaldsmængde , , , , , , , , ,6 810,0 827,4 849,1 Andel i procent 66,8 71,5 71,7 24,4 21,2 20,9 7,9 6,4 6,4 0,9 1,0 0,9 Det samlede behov for forbrændingskapacitet, dvs. affald til forbrænding fra både husholdninger og erhverv, vil i perioden falde fra ca ton til ca ton. Det samlede deponeringsbehov falder fra ca ton i 2012 til ca ton i Samlet for husholdninger og erhverv forventes en stigende andel af affaldet til genanvendelse I 2018 vil genanvendelsesprocenten således ligge på 71,5 %, forbrænding på 21,2 %, deponering på 6,4 % og særlig behandling på 1 %. Denne fordeling vil være omtrent uændret for Målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Målsætningerne for perioden er en videreførelse af målsætningerne for perioden , herunder fortsat udvikling og optimering af affaldshåndteringen. Ligeledes vil fokus fortsat være på sammenhængene mellem miljø og økonomi, når der vælges løsninger på affaldsområdet. En øget effektivisering af organiseringen på affaldsområdet vil også være en central målsætning. Side 15

18 8 Handleplan i korte træk 8 HANDLEPLAN I KORTE TRÆK På baggrund af affaldshåndteringsplanens målsætninger er der beskrevet en række planinitiativer for, hvordan målene kan opnås. Planinitiativerne er beskrevet i resuméform i det følgende kapitel. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte handlingsplaner og initiativer findes i Bilag 1. Kommunens handlingsplaner og initiativer tager udgangspunkt i - og viderefører - nogle af de initiativer, der blev igangsat i sidste planperiode. Derudover er der taget udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald". Endelig har nogle initiativer deres udspring i lokale ønsker og behov på affaldsområdet. Kommunens handlingsplaner/initiativer i affaldshåndteringsplanen er opdelt i tre hovedgrupper: 1. Initiativer rettet mod husholdninger 2. Initiativer rettet mod erhverv 3. Tværgående initiativer For hver af de tre hovedgrupper er det kort beskrevet, hvilke initiativer der vil blive arbejdet med, og hvad tidsrammen er for det enkelte initiativ. Side 16

19 8 Handleplan i korte træk Husholdninger Dagrenovation Indsatsen retter sig mod: At undersøge mulighederne for indsamling og afsætning af organisk affald/bioaffald: o Forventning om etablering af forbehandlingsanlæg o Indsamle erfaringer fra andre kommuner og starte en forsøgsordning i udvalgt område i kommunen i 2015 Arbejde på at sikre at farligt affald og småt elektronikaffald frasorteres dagrenovationen Tidsramme for initiativer Initiativer vedr. organisk affald/bioaffald afklares i løbet af 2015 Initiativ for frasortering af farligt affald og småt elektronik vil ske løbende i planperioden (se også under elektronikaffald). Haveaffald Indsatsen retter sig mod: Bofa har påbegyndt produktion af landbrugskompost og har planer om at forsøge med udsortering af biomasseaffald til forbrænding. Kommunen vil arbejde på at sikre øget energiudnyttelse af næringsindholdet i det indsamlede haveaffald Tidsramme for initiativer Løbende i hele planperioden. Storskrald Indsatsen retter sig mod: Sikre fortsat udsortering af rent træ Fokus på at genanvendelige fraktioner ikke sammenblandes med farligt affald samt med fraktioner til deponi og forbrænding Tidsramme for initiativer Løbende i hele planperioden. Emballageaffald Indsatsen retter sig mod: Papir At øge niveauet i indsamlingen af papiraffald. At prioritere information om sorteringskravene Pap At øge niveauet i indsamlingen af papaffald. At prioritere information om indsamlingsordningerne og sorteringskravene Tidsramme for initiativer Papir, pap, glas samt jern og metal: Løbende i hele planperioden Side 17

20 8 Handleplan i korte træk Glas At øge niveauet i indsamlingen af glas. At prioritere løbende information om indsamlingsordningerne og sorteringskravene Plast At indføre indsamling af plastflasker og dunke sammen med papir. At gennemføre pilotforsøg At udarbejde informationsmateriale og sorteringsvejledning. At etablere ordning Jern og metal At udarbejde informationsmateriale og sorteringsvejledning. Plast: Pilotforsøg i 2015 og evt. udrulning til hele kommunen i 2017 Bygge- og anlægsaffald Indsatsen retter sig mod: Optimere udnyttelsen af ressourcerne ved håndteringen af bygge- og anlægsaffald, herunder: o Fremme selektiv nedrivning o Fortsætte med at indsamle gips til genanvendelse Tidsramme for initiativer Løbende i hele planperioden. Elektronikaffald Indsatsen retter sig mod: Optimere udsortering af småt elektronik fra dagrenovationen. Øge borgernes kendskab til ordningen via information. Tidsramme for initiativer Løbende i hele planperioden Farligt affald Indsatsen retter sig mod: Optimere udsortering af farligt affald fra dagrenovationen. Øge borgernes kendskab til ordningen via information. Tidsramme for initiativer Løbende i hele planperioden Side 18

21 8 Handleplan i korte træk Erhverv Farligt affald Indsatsen retter sig mod: Bornholms Regionskommune vil gennem det kommunale tilsyn vejlede om at ikke-genanvendeligt farligt affald skal håndteres adskilt fra virksomhedens øvrige affald. Sætte fokus på farlige stoffer fra bygge- og anlægsaffald, så det sikres at dette håndteres til særkilt behandling. Tidsramme for initiativer Løbende i hele planperioden Tværgående Containerpladser Indsatsen retter sig mod: At undersøge muligheder for yderligere udsortering af rene fraktioner til genanvendelse Særlig fokus på fraktionerne deponi og småt brændbart Tidsramme for initiativer Undersøge muligheden for yderligere udsortering af rene fraktioner i planperioden. Øvrige initiativer sker løbende i hele planperioden. Information, herunder vidensdeling Indsatsen retter sig mod: Optimere informationsindsatsen for at skabe det beds mulige kendskab til de konkrete affaldsordninger. Kommunen vil i samarbejde med Bofa sætte fokus på at øge mængden af affald til genanvendelse og vil i den forbindelse videreføres og udvikles indsatsen over for skoler, boligselskaber og husstande om genanvendelse Aktiviteterne i Affaldstårnet videreføres og udvikles. Tidsramme for initiativer Løbende i hele planperioden. Side 19

22 9 Tids- og aktivitetsplan 9 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN Husholdninger Dagrenovation At undersøge mulighederne for indsamling og afsætning af organisk affald: o Forventning om etablering af forbehandlingsanlæg o Indsamle erfaringer fra andre kommuner og starte en forsøgsordning i udvalgt område i kommunen i 2015 Arbejde på at sikre at farligt affald og småt elektronikaffald frasorteres dagrenovationen Haveaffald Bofa har påbegyndt produktion af landbrugskompost og har planer om at forsøge med udsortering af biomasseaffald til forbrænding. Storskrald Sikre fortsat udsortering af rent træ Fokus på at genanvendelige fraktioner ikke sammenblandes med farligt affald samt med fraktioner til deponi og forbrænding Emballageaffald Papir At øge niveauet i indsamlingen af papiraffald. At prioritere information om sorteringskravene Pap At øge niveauet i indsamlingen af papaffald. At prioritere information om indsamlingsordningerne og sorteringskravene Glas At øge niveauet i indsamlingen af glas. At prioritere løbende information om indsamlingsordningerne og sorteringskravene Plast At indføre indsamling af plastflasker og dunke sammen med papir: o At gennemføre pilotforsøg. o At udarbejde informationsmateriale og sorteringsvejledning. o At etablere ordning cs Jern og metal At udarbejde informationsmateriale og sorteringsvejledning. Side 20???

23 9 Tids- og aktivitetsplan Husholdninger Bygge- og anlægsaffald Optimere udnyttelsen af ressourcerne ved håndteringen af bygge- og anlægsaffald, herunder: o Fremme selektiv nedrivning o Fortsætte med at indsamle gips til genanvendelse Elektronikaffald Sikre udsortering af elektronikaffald fra dagrenovationen. Øge borgernes kendskab til ordningen via information. Farligt affald Sikre udsortering af farligt affald fra dagrenovationen. Øge borgernes kendskab til ordningen via information. Erhverv Farligt affald Kommunen vil gennem det kommunale tilsyn vejlede om at farligt affald skal håndteres adskilt fra virksomhedens øvrige affald. Sætte fokus på farlige stoffer fra bygge- og anlægsaffald, så det sikres at dette håndteres til særkilt behandling. Tværgående Containerpladser At undersøge muligheder for yderligere udsortering af rene fraktioner til genanvendelse Særlig fokus på fraktionerne deponi og småt brændbart Information, herunder vidensdeling Øge informationsindsatsen for at skabe det bedst mulige kendskab til de konkrete affaldsordninger. Kommunen vil i samarbejde med Bofa sætte fokus på at øge mængden af affald til genanvendelse og vil i den forbindelse iværksætte en indsats over for skoler, boligselskaber og husstande om genanvendelse Aktiviteterne i Affaldstårnet videreføres og udvikles. Side 21

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1 - Introduktion NOTAT Dato: 9. maj 2011 Af: Gorm Falk Miljøudvalget 26.05.2011 Sag nr. 38, bilag 1 Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Affaldsmængder Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald. Forsyningsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Affaldsmængder Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald. Forsyningsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald NOTAT Dato: 18. september 2015 Af: Anja Hoff Hansen og Lenette Møller Jensen Gladsaxe Kommunes affaldsordninger skal

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Handleplan 2014 for Affald

Handleplan 2014 for Affald Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder Ishøj Kommune 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund...3 2 Datakilder...3 2.1 Husholdningsaffald...3 2.2 Erhvervsaffald...3 2.3 Import og eksport...3 3 Husholdningsaffald...4

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Planen 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 2.2 Forholdet til EU 2.3 Randers Kommunes strategier 3 Affaldsplanens opbygning 4 Randers Kommunes målsætninger

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Der forventes i planperioden at blive igangsat yderligere opgaver og projekter, som vil blive beskrevet i handleplanerne i de kommende år.

Der forventes i planperioden at blive igangsat yderligere opgaver og projekter, som vil blive beskrevet i handleplanerne i de kommende år. Bilag 1 Udkast til Handlingsplan for 2015 Gladsaxe Kommunes Affaldsplan 2014 2024 Gladsaxe Kommune forventer at godkende affaldsplan for periode 2014-2024 i april 2015. Arbejdet med at imødekomme målene

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 ALBERTSLUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Bioaffald. Arkiv nr

Bioaffald. Arkiv nr Arkiv nr. 5.2.8 Nomi4s i/s September 2017 1 Resume Nærværende rapport indeholder beskrivelse af indsamlingsmetode for bioaffald, materiel til indsamling ved borger og behandlingsmetode af bioaffald. Udover

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Rebild Kommune. Affaldsplan

Rebild Kommune. Affaldsplan Side 1 af 103 Affaldsplan Rebild Kommune 05-08-2014 22:44 Rebild Kommune Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 103 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2.1 Affaldsplan som værktøj 6 2.2 Rammerne for affaldsplanen

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan

Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan 2014-2024 Emne: Evaluering af affaldshåndteringsplan 2014-2024 Til: sagen Dato: 10. oktober 2018 Sagsbeh.: aja Sagsnr.: I affaldshåndteringsplan 2014-2024 er

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Affald fra husholdninger GLOSTRUP

Affald fra husholdninger GLOSTRUP Affald fra husholdninger 2014 GLOSTRUP Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE UDKAST

KORTLÆGNING & PROGNOSE UDKAST KORTLÆGNING & PROGNOSE UDKAST 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Økonomiske modeller for installation af indendørs sorteringsenheder

Økonomiske modeller for installation af indendørs sorteringsenheder Økonomiske modeller for installation af indendørs sorteringsenheder Bilag 1: Kortlægning MST projekt J.nr. MST-770-00308 14. december (seneste version af dokumentet kan findes på www.sorterbedre.dk) Dataindsamling

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport... 3 3 Husholdningsaffald...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel Udkast 18.04.13 03.12.12 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens opbygning... 6 4. Forudsætninger og nationale mål... 7 4.1. Forudsætninger

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2024 Affaldsplan for Læsø Kommune 2019-2024: Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering

Læs mere

Statusnotat 2016 og handlingsplan 2017

Statusnotat 2016 og handlingsplan 2017 Statusnotat 2016 og handlingsplan 2017 1 På affaldsområdet udarbejdes der hvert år en status for den indsats, der er udført i løbet af året, og der udarbejdes en ny handlingsplan for det kommende år. Dette

Læs mere

Organisk affald udnytter vi ressourcen godt nok?

Organisk affald udnytter vi ressourcen godt nok? Organisk affald udnytter vi ressourcen godt nok? Vicedirektør Claus Torp MILJØSTYRELSEN DAKOFA konference 4. april 2011 Disposition for oplæg Dagsordnen i EU Affaldsforebyggelse og madspild Organisk affald/bioaffald:

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 (Affaldshierarki, nationale affaldsplaner og affaldsforebyggelsesplaner)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 (Affaldshierarki, nationale affaldsplaner og affaldsforebyggelsesplaner) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 (Affaldshierarki, nationale affaldsplaner og affaldsforebyggelsesplaner) 1 I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Forslag til Affaldsplan Hovedplan (martsnovember 20098)

Forslag til Affaldsplan Hovedplan (martsnovember 20098) Forslag til Affaldsplan 2009-2012 Hovedplan (martsnovember 20098) 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Regnskab for genanvendelse og affald

Regnskab for genanvendelse og affald 123 Regnskab for genanvendelse og affald November 2018 Dokument nr. D2018-261275 Sags nr. S2018-10289 1 Nordfyns Kommune arbejder med tre sammenhængende regnskaber for klima og affald: 1. Klimaregnskab

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Den retlige ramme B&A fra husholdninger. DAKOFA, den 30. april 2018 Partner, advokat (L) Jacob Brandt

Den retlige ramme B&A fra husholdninger. DAKOFA, den 30. april 2018 Partner, advokat (L) Jacob Brandt Den retlige ramme B&A fra husholdninger DAKOFA, den 30. april 2018 Partner, advokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Definitionen på husholdningsaffald Klassificering Hjemmelsgrundlaget for regulativer,

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere