Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Lovens område. Definitioner"

Transkript

1 Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke. Stk. 2. Ved udskænkning forstås i denne lov servering af alkoholholdige drikke til nydelse på eller ved udskænkningsstedet. Stk. 3. Endvidere omfatter loven udskænkning af alkoholholdige drikke ved enkeltstående arrangementer, jf. 16 og 17 om lejlighedsbevilling, samt regler om hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke, jf. 54. Definitioner 2. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol på 2,25 volumenprocent eller derover. Stk. 2. Ved "alkoholbevilling" eller "bevilling" forstås i denne lov en permanent eller tidsbegrænset bevilling til salg eller udskænkning. Stk. 3. Ved "lejlighedsbevilling" forstås i denne lov en alkoholbevilling til udskænkning i forbindelse med gennemførelse af et enkeltstående arrangement. Kapitel 2 Alkoholbevilling 3. Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke kræver en alkoholbevilling. Stk. 2. Ansøger skal have ret til at drive erhvervsvirksomhed som handlende, restauratør, hotelvært, kiosk eller turistaktør m.v., jf. Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001om Næringsvirksomhed i Grønland, som ændret ved Landstingslov nr. 5 af 27. marts Stk. 3. Krav efter stk. 1 og 2 gælder også for offentlige institutioners butikker, hoteller, restauranter, skibe m.v., medmindre de er undtaget i henhold til anden lovgivning. Stk. 4. Der kræves ikke ret til at drive erhvervsvirksomhed efter stk. 2 for at opnå en lejlighedsbevilling, jf. 16 og 17. Alkoholbevilling til personer 4. Personer skal for at få alkoholbevilling 1) være fyldt 25 år, jf. dog 12, 2) ikke være umyndiggjort eller under lavværgemål,

2 3) ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde, herunder ikke være straffet, hvis denne overtrædelse indebærer en nærliggende risiko for misbrug i forbindelse med driften af virksomheden, 4) ikke have modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser under forhold, som efter 11, er til hinder for meddelelse af bevilling, 5) ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, 6) ikke være under konkursbehandling eller i betalingsstandsning, og 7) have ret til at drive erhvervsvirksomhed, jf. 3. Stk. 2. Naalakkersuisut kan ændre det i 4, stk. 1, nr. 5 anførte beløb. Alkoholbevilling til selskaber 5. Selskaber skal for at få alkoholbevilling 1) have ret til at drive erhvervsvirksomhed, jf. 3, 2) ikke være under konkursbehandling eller i betalingsstandsning, og 3) ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Stk. 2. Medlemmer af direktion og bestyrelse skal opfylde betingelserne i henholdsvis 8 og 9. Stk. 3. Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis der ikke foreligger forhold, som efter 11, er til hinder for meddelelse af bevilling. Stk.4. Alkoholbevilling kan uden tilladelse fra Naalakkersuisut kun meddeles selskaber m.v., når alle betingelser er opfyldt og selskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om, at 1) aktier, anpartsbeviser m.v. ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke, 2) alle aktier, anpartsbeviser m.v. skal lyde på og noteres på navn, og 3) der til overdragelse af aktier, anpartsbeviser m.v. kræves samtykke fra bestyrelsen eller for et anpartsselskab uden bestyrelse samtykke fra direktionen. Stk. 5. Naalakkersuisut kan ændre det i 5, stk. 1, nr. 3, anførte beløb. 6. Den daglige drift af virksomheden skal ledes af bevillingshaver selv eller af en bestyrer, en inspektør eller en restaurationschef. Foreninger, klubber m.v. 7. Foreninger, klubber m.v., der driver virksomhed, der har karakter af udskænkning af alkoholholdige drikke, skal have alkoholbevilling. Stk. 2. Foreninger, klubber m.v., der har faste lokaler, og som jævnligt holder åbent, bortset fra eventuelle ferielukningsperioder, og som udskænker alkoholholdige drikke mod betaling, skal have alkoholbevilling. Dette gælder uanset, at der kun udskænkes for foreningens eller klubbens egne medlemmer.

3 Stk. 3. Den ansvarlige bestyrelsesmedlemmer for de nævnte foreninger og klubber skal personligt opfylde betingelserne i 4, stk. 1, nr Stk. 4. Indtræder nye medlemmer i bestyrelsen for foreningen eller klubben, skal disse også personlig opfylde betingelserne i 4, stk. 1, nr Stk. 5. Anmeldelse af skiftet skal senest 7 dage efter ændringen er trådt i kraft indgives til bevillingsnævnet. Stk. 6. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra de nævnte krav til bestyrelsesmedlemmer, jf. 12, stk.2. Direktører 8. Direktører i selskaber, virksomheder, foreninger eller klubber m.v., der ønsker alkoholbevilling, skal personligt opfylde betingelserne i 4, stk. 1, nr Stk. 2. Indtræder nye medlemmer i direktion, skal disse også personlig opfylde betingelserne i 4, stk. 1,nr Stk. 3. Anmeldelse af skiftet skal senest 7 dage efter ændringen er trådt i kraft indgives til bevillingsnævnet. Stk. 4. Naalakkersuisut kan i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra de nævnte krav til selskaber, direktører eller bestyrelsesmedlemmer, jf. 12, stk.2. Bestyrelsesmedlemmer 9. Bestyrelsesmedlemmer i selskaber, virksomheder m.v., der ønsker alkoholbevilling, skal personligt opfylde betingelserne i 4,stk. 1., nr. 1-4, jf. dog 7, stk. 3. Stk. 2. Indtræder nye medlemmer i bestyrelsen, skal disse også personlig opfylde betingelserne i 4,stk. 1, nr. 1-4, jf. dog 7, stk. 3. Stk. 3. Anmeldelse af skiftet skal senest 7 dage efter ændringen er trådt i kraft indgives til bevillingsnævnet. Stk. 4. Naalakkersuisut kan i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra de nævnte krav til bestyrelsesmedlemmer, jf. 12, stk.2. Bestyrere, inspektører, restaurationschefer 10. Bestyreren, inspektøren eller restaurationschefen i virksomheder, der har alkoholbevilling, skal opfylde betingelserne i 4, stk. 1, nr Stk. 2. Bestyreren, inspektøren eller restaurationschefen har samme retlige ansvar for serveringsstedets daglige drift som bevillingshaveren. Stk. 3. Bevillingsnævnet skal have godkendt bestyreren, inspektøren eller restaurationschefen, forinden denne må bestyre virksomheden.

4 Stk. 4. Bevillingsnævnet kan stille vilkår for godkendelsen af bestyreren, inspektøren eller restaurationschefen. Stk. 5. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra de nævnte krav til bestyrere, inspektører og restaurationschefer, jf. 12, stk.2. Finansiering m.v. 11. Personer og selskaber m.v. med alkoholbevilling, samt medlemmer af direktion og bestyrelse og bestyrere, inspektører eller restaurationschefer i virksomheder med alkoholbevilling, skal have tilladelse fra Naalakkersuisut, hvis de lader sig finansiere helt eller delvist ved at modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen, der fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer og selskaber skal have tilladelse fra Naalakkersuisut, hvis de påtager sig forpligtelser, for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed af nogen, som fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke. Stk. 3. De i stk. 1. anførte betingelser finder tilsvarende anvendelse på gaver. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til lån, indskud eller sikkerhedsstillelse ydet af finansieringsinstitutter, hvis vedtægter sikrer en sådan uafhængighed af leverandører af alkoholholdige drikke, at de i henhold til denne bestemmelse har kunnet opnå godkendelse af Naalakkersuisut. Stk. 5. Det kræver tilladelse fra Naalakkersuisut at udstede alkoholbevillinger til: 1) Personer, som fremstiller eller engrosforhandler alkoholholdige drikke. 2) Personer, der er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber mv., som fremstiller eller engrosforhandler alkoholholdige drikke. 3) Selskaber mv., som fremstiller eller engrosforhandler alkoholholdige drikke. 4) Selskaber mv., i hvilke et eller flere medlemmer af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller engrosforhandler alkoholholdige drikke. Dispensationer 12. Bevillingsnævnet kan vedrørende bygdebutikker give dispensation fra kravet i 4, stk. 1, nr.1 for butikschefer og bygdekøbmænd. Stk. 2. Naalakkersuisut kan efter indstilling fra bevillingsnævnet i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra kravet i 4, stk. 1, nr. 1 for bestyrere, inspektører, restaurationschefer, direktører eller bestyrelsesmedlemmer i selskaber, virksomheder, foreninger eller klubber i mindre byer og bygder. Typer af alkoholbevillinger Alkoholbevillinger til salg af alkoholholdige drikke

5 13. Der findes følgende typer af alkoholbevillinger til salg af alkoholholdige drikke: 1) Bevilling til salg af alle typer alkoholholdige drikke (type A). 2) Bevilling kun til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til16 volumenprocent alkohol (type C). 3) Bevilling kun til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 4,10 volumenprocent (type E). Stk. 2. Bevillingstypen skal klart fremgå af bevillingen. Alkoholbevillinger til udskænkning af alkoholholdige drikke 14. Der findes følgende typer af alkoholbevillinger til udskænkning af alkoholholdige drikke: 1) Bevilling til udskænkning af alle typer alkoholholdige drikke (type B). 2) Bevilling kun til udskænkning af alkoholholdige drikke der indeholder op til 16 volumenprocent alkohol, (type D). 3) Bevilling kun til udskænkning af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 4,10 volumenprocent (type F). 4) Bevilling til udskænkning efter 15 om lufthavnskiosker og hoteller og turistaktiviteter (type G). Stk. 2. Bevillingstypen skal klart fremgå af bevillingen. Hoteller med overnatning, lufthavne og turistaktiviteter 15. Bevillingsnævnet kan udstede særskilt alkoholbevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke i lufthavnskiosker og på hoteller med overnattende gæster i tidsrummet mellem kl og Stk. 2. En bevilling efter stk. 1 skal klart angive det tidsrum mellem klokken og 12.00, bevillingen er givet til. Stk. 3. Der kan under de samme betingelser som nævnt i stk. 1 og 2 udstedes særskilt bevilling i forbindelse med turistaktiviteter. Lejlighedsbevilling 16. Ved enkeltstående arrangementer med offentlig adgang kræver udskænkning af alkoholholdige drikke, eller nydelse af alkohol under sådanne omstændigheder, at det har karakter af udskænkning, at der i hvert enkelt tilfælde forud er indhentet en lejlighedsbevilling fra bevillingsnævnet. Stk. 2. Lejlighedsbevilling skal indhentes uanset at udskænkningen alene sker til medlemmer af en forening, en klub m.v. og uanset om der opkræves betaling for udskænkningen.

6 Stk. 3. Lejlighedsbevillinger kan gøres betingede af vilkår, som er egnede til at fremme en hensigtsmæssig afvikling af arrangementet eller begrænse generne i forhold til omgivelserne og samfundet i øvrigt. Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan der ikke udstedes lejlighedsbevillinger, hvis hensigten er at omgå krav om fast alkoholbevilling. Stk. 5. Bevillingsnævnet skal senest 2 hverdage forud for afholdelsen af et arrangement efter stk. 1, fremsende kopi af denne til politiet. 17. Der må alene udskænkes alkoholholdige drikke med en styrke op til 16 volumenprocent. Stk. 2. Udskænkning i forbindelse med lejlighedsbevillinger er forbudt på alle dage efter kl , jf. dog 18, stk. 1. Stk. 3. Unge under 18 år kan kun deltage i arrangementer efter denne bestemmelse med lejlighedsbevilling under ledsagelse af en af deres forældre, en værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den unge. Stk. 4. En forening eller klub kan maksimalt erhverve 4 lejlighedsbevillinger om året. Særlige arrangementer 18. Efter ansøgning kan bevillingsnævnet, uanset bestemmelserne i 17, stk. 2, give lejlighedsbevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke indtil kl , når der er tale om arrangementer i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper, jubilæer, og tilsvarende samt i forbindelse med valg til Inatsisartut. Stk. 2. Bevillingsnævnet skal for hvert arrangement efter stk. 1, orientere politiet om arrangementet senest 2 hverdage før arrangementets afholdelse. Stk. 3. Bevillingsnævnet kan ved påtegning på alkoholbevillingen give bevillingshaver særlig bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl , når der er tale om lukkede arrangementer i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper, jubilæer og tilsvarende samt i forbindelse med valg til Inatsisartut. Stk. 4. Arrangementet efter stk. 3 skal holdes i lokaler, der er godkendt til udskænkning og omfattet af bevillingshaverens bevilling. Bevillingshaveren skal orientere politiet om arrangementet senest 2 hverdage før arrangementets afholdelse. Skoler med døgnophold og andre døgninstitutioner 19. Skoler med døgnophold og andre døgninstitutioner for unge over 18 år kan begrænse indtagelsen og opbevaring af alkoholholdige drikke på institutionens område. 20. Skoler med døgnophold og andre døgninstitutioner skal søge lejlighedsbevilling efter 16 og 17 til fælles arrangementer, hvor der ønskes udskænkning af alkoholholdige drikke.

7 Lokaler og udendørsarealer 21. Bevillingen skal være knyttet til et bestemt eller bestemte lokaler eller udendørsarealer.. Stk. 2. Det skal fremgå af bevillingen, hvilke lokaler eller udendørsarealer bevillingen er knyttet til. Stk. 3. Lokaler og udendørsarealer knyttet til en bevilling efter stk. 1 skal godkendes, inden de tages i brug, jf. 22. Erhvervsmæssig udskænkning 22. Erhvervsmæssig udskænkning af alkoholholdige drikke må kun ske fra udendørsarealer eller lokaler, der er indrettet til værtshus, restaurant, hotel m.v. og som er godkendt dertil. Stk. 2. Bevillingsnævnet kan, når særlige grunde taler derfor, herunder i forbindelse med turistaktiviteter, dispensere herfra, hvis der alene er tale om uvæsentlige mangler, som ikke vedrører sikkerheds eller sundhedsmæssige forhold. Stk. 3. Bevillingsnævnet skal underrette politiet om udstedelse af sådanne dispensationer. 23. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indretning og benyttelse af lokaler, udendørsarealer og lignende, hvorfra der sælges eller udskænkes alkoholholdige drikke. Der kan fastsættes regler for: 1) størrelse og beliggenhed af salgs- og udskænkningslokaler, køkken og toiletter, 2) foranstaltninger til opretholdelse af ro og orden og til sikring af, at virksomhedens drift ikke er til unødig gene for andre, og 3) det maksimale antal gæster et udskænkningslokale eller udendørsareal må modtage ad gangen. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, hvilke myndigheder der skal godkende lokaler og udendørsarealer samt hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med overholdelse af de regler, der er fastsat. Kapitel 3 Bevillingsmyndighed 24. Kommunalbestyrelsen nedsætter et bevillingsnævn efter indstilling fra de berørte brancher og myndigheder. Stk. 2. Et bevillingsnævn efter stk. 1 skal bestå af 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, en repræsentant for politiet, et medlem, der repræsenterer detailhandlen samt hotel- og restaurationsbranchen, en repræsentant fra turistbranchen, en repræsentant fra kommunens sociale område samt en forebyggelseskonsulent fra kommunen. Stk. 3. Alkoholbevilling udstedes af bevillingsnævnet i den pågældende kommune. I områder uden for den kommunale inddeling udstedes alkoholbevillinger af Naalakkersuisut. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte de nærmere regler om bevillingsnævnets forretningsorden og virke.

8 Ansøgning 25. Ansøgning om alkoholbevilling indgives til bevillingsnævnet. Stk. 2. Ansøgning om alkoholbevilling skal vedlægges en alkoholpolitik. Stk. 3. Ansøgning om lejlighedsbevilling, jf. 16 og 17, skal vedlægges en plan for en ansvarlig udskænkning og afvikling af arrangementet. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om ansøgning om alkoholbevilling. 26. Alkoholbevillinger udstedes for et tidsrum af 3 år. Stk. 2. Når særlige grunde foreligger, kan bevillingsnævnet udstede bevilling for et kortere tidsrum, herunder for sæsonforretninger. Stk. 3. Efter udløbet af bevillingsperioden på tre år efter stk. 1 kan bevillingen forlænges permanent eller for endnu en treårig periode. Ved udstedelse af en permanent bevilling skal der særlig lægges vægt på, om der har været kritisable forhold, der taler imod en permanent bevilling, jf. 4. Stk. 4. Bevillingsnævnet kan tillade, at salg eller udskænkning påbegyndes allerede fra bevillingsansøgningens indgivelse. En sådan særlig tilladelse gives tidsbegrænset, maksimalt indtil bevillingsnævnets afgørelse om den egentlige bevilling foreligger. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om, hvem den er givet til, hvilken type bevilling tilladelsen vedrører, hvilke lokaler tilladelsen omfatter samt eventuelle betingelser for tilladelsen. Stk. 5. Bevillingsnævnet kan tage en bevilling op til fornyet overvejelse i bevillingsperioden, når der er tale om væsentlige ændringer i virksomhedens eller ejerens forhold. Behandling af bevillingsansøgninger 27. I forbindelse med behandling af en ansøgning skal bevillingsnævnet inddrage samfundsmæssige, ordensmæssige og forebyggende hensyn, der ud fra en samlet vurdering er egnet til at sikre hensigtsmæssige alkoholvaner. Stk.2. Bevillingen kan begrænses eller gøres betinget af vilkår, som er egnet til at øge hensigtsmæssige alkoholvaner eller begrænse generne i forhold til omgivelserne og samfundet i øvrigt. Stk. 3. Bevillingsnævnet skal oversende en kopi af bevillingen til politiet. Stk. 4. Bevillingshaveren skal anbringe bevillingen i butikslokalet eller udskænkningslokalet på et for publikum synligt sted. Kapitel 4 Bortfald og fratagelse af alkoholbevilling og godkendelser Bortfald af alkoholbevilling og godkendelse

9 28. En alkoholbevilling bortfalder: 1) når bevillingshaveren afgår ved døden, jf. dog stk. 2, 2) når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at ansøgning om fornyelse er indgivet til bevillingsnævnet, 3) hvis bevillingshaveren ikke udnytter sin bevilling, 4) hvis bevillingshaveren ikke længere har ret til at drive virksomhed, 5) hvis bevillingshaveren erklæres konkurs, 6) når stillede vilkår for bevillingen ikke længere er opfyldt, 7) hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i 4, stk. 1, nr. 2, eller 8) hvis direktionen eller flertallet af bestyrelsens medlemmer ikke længere opfylder betingelsen i 4, stk. 1, nr. 2, og 5, stk. 2. Stk. 2. Efter anmeldelse til bevillingsnævnet kan et dødsbo, en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort fortsætte afdødes, fallentens eller den umyndiggjortes virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende uden ny alkoholbevilling. Adgangen hertil gælder kun i ét år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. Bevillingsnævnet kan i ganske særlige tilfælde forlænge fristen. Stk. 3. Godkendelse af en bestyrer, en inspektør eller en restaurationschef, jf. 10, bortfalder, hvis pågældende ikke længere opfylder betingelserne i 4, stk. 1, nr. 2. Fratagelse af alkoholbevilling og godkendelser Frakendelse 29. En alkoholbevilling kan frakendes, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af vilkår for alkoholbevillingen, i overtrædelse af loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven eller i overtrædelse af kriminalloven for Grønland. 30. Godkendelse som bestyrer, inspektør eller en restaurationschef i medfør af 10, kan frakendes, hvis bestyreren, inspektøren eller en restaurationschefen har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for godkendelse eller af bestemmelser i loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven eller i overtrædelse af kriminalloven for Grønland. 31. Afgørelse om frakendelse træffes af domstolene. Inddragelse 32. En alkoholbevilling kan inddrages, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive virksomheden på forsvarlig måde. Stk. 2. Afgørelse om midlertidig eller permanet inddragelse efter stk. 1, træffes af bevillingsnævnet.

10 33. Godkendelse som bestyrer, inspektør eller en restaurationschef i medfør af 10, kan inddrages, hvis der er særlig grund til at antage, at bestyreren, inspektøren eller restaurationschefen ikke vil varetage sit hverv på forsvarlig måde. Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1, træffes af bevillingsnævnet. 34. En lejlighedsbevilling kan inddrages af bevillingsnævnet, hvis betingelserne i nærværende lov eller lejlighedsbevillingen ikke opfyldes. Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1, træffes af bevillingsnævnet. 35. En alkoholbevilling kan inddrages indtil videre, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1, træffes af bevillingsnævnet. 36. Klager over afgørelse i sager om inddragelse efter behandles i henhold til bestemmelserne i Kapitel 11 om klager over afgørelser og domstolsprøvelse. Fællesbestemmelser for bortfald og fratagelse af bevillinger og godkendelser 37. Er en alkoholbevilling bortfaldet, frakendt eller inddraget efter bestemmelserne i 28-35, skal bevillingshaveren straks tilbagesende bevillingen til bevillingsnævnet. Stk. 2. Bevillingsnævnet giver politiet underretning om bortfald, frakendelse eller inddragelse af bevillingen. Kapitel 5 Tidsrum for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (åbningstider) Salg af alkoholholdige drikke på 16 volumenprocent og derover 38. Salg af alkoholholdige drikke med et alkoholindhold på 16 volumenprocent og derover må kun finde sted: 1) Mandag til fredag fra kl ) Lørdag fra kl , jf. dog stk. 2. Stk.2. Uanset bestemmelserne i stk.1, må salg dog ikke finde sted: 1) 1. nytårsdag. 2) Helligtrekongersdag. 3) Skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag. 4) St. bededag. 5) Kr. Himmelfartsdag. 6) 1. og 2. pinsedag. 7) Grønlands Nationaldag. 8) Juleaftensdag, 1. og 2. juledag.

11 Stk. 3. Nytårsaftensdag må salg finde sted fra kl Stk maj følger åbningstiderne for almindelige ugedage, medmindre den falder på en helligdag. Salg af alkoholholdige drikke fra 2,25 til 16 volumenprocent 39. Salg af alkoholholdige drikke med et alkoholindhold fra 2,25 volumenprocent op til 16 volumenprocent må kun finde sted: 1) Mandag til fredag fra kl ) Lørdag fra kl , jf. dog stk. 2. Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk.1 må salg dog ikke finde sted: 1) 1. nytårsdag. 2) Helligtrekongersdag. 3) Skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag. 4) St. bededag. 5) Kr. Himmelfartsdag. 6) 1. og 2. pinsedag. 7) Grønlands Nationaldag. 8) Juleaftensdag, 1. og 2. juledag. Stk. 3. Nytårsaftensdag må salg kun finde sted fra kl Stk maj følger åbningstiderne for almindelige ugedage, medmindre den falder på en helligdag. Afskærmning af drikke med alkohol i detailhandlen 40. Alle alkoholholdige drikke med en styrke på 2,25 og derover skal skærmes fra andre varer i butikken. Stk. 2. Alkoholholdige drikke med et alkoholindhold på16 volumenprocent og derover skal skærmes fra den øvrige alkohol mandag fredag fra kl. 18 og lørdag fra kl Diner Transportable 41. Salg af alkoholholdige drikke i forbindelse med Diner Transportable må kun finde sted fra godkendte erhvervslokaler. Stk. 2. Alle alkoholholdige drikke skal skærmes fra andre varer i forretningen. Stk. 3. Salg af alkoholholdige drikke efter stk. 1 må kun ske ved levering af mad til selskaber på 10 personer eller derover i forbindelse med fødselsdage, jubilæer, konfirmation og lignende. Stk. 4. Salg efter stk. 1 må finde sted hver dag fra kl Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 4 må salg af alkoholdige drikke ikke finde sted 1. juledag.

12 Tidsrum for udskænkning af alkoholholdige drikke 42. Udskænkning må finde sted: 1) Søndag til torsdag fra kl , jfr. dog stk ) Fredag og lørdag fra kl , jfr. dog stk Stk.2. Udskænkning må finde sted fra kl kl : 1) Aftenen før Skærtorsdag. 2) Aftenen før Store Bededag. 3) Aftenen før Kr. Himmelfartsdag. Stk.3. Nytårsaften må udskænkning finde sted fra kl Stk.4. Juleaftensdag må udskænkning kun finde sted fra kl i forbindelse med servering af en menu. Stk.5. Udskænkning må ikke finde sted 1. juledag. Stk.6. Udskænkning må finde sted fra kl , såfremt det sker i forbindelse med servering af en frokost: 1) Nytårsdag. 2) Skærtorsdag. 3) Langfredag. 4) 1.og 2. påskedag. 5) 1. og 2.pinsedag. Herefter må udskænkning finde sted uden samtidig servering af frokost indtil kl Stk. 7. Helligtrekongersdag og Grønlands Nationaldag må udskænkning finde sted fra kl Kapitel 6 Bestemmelser om bevillingshaverens øvrige forpligtelser 43. Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke til synligt berusede personer er ikke tilladt. Stk. 2. Bevillingshaveren skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om det i stk. 1 nævnte forbud. 44. Det er ikke tilladt den for udskænkningen ansvarlige eller det personale, der er på arbejde at nyde alkoholholdige drikke i baren sammen med gæsterne. Stk. 2. Fra restauranter og på andre udskænkningssteder skal der være mulighed for at udskænke alkoholsvagt øl, alkoholfrie vine, mineralvand m.v.. Dette skal klart fremgå af prislister eller vinkort. Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse. Stk. 3. Bevillingshaveren skal føre faste priser på alle drikkevarer. Stk. 4. Bevillingshaveren skal på et for publikum synligt sted anbringe prislister på alle drikkevarer.

13 45. Bevillingshaverens ansatte skal deltage i kurser om ansvarligt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Kurserne udbydes af Naalakkersuisut eller af den, som Naalakkersuisut bemyndiger hertil. Unge og personer under 18 år 46. Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer under 18 år. Stk. 2. Opslag om forbud efter stk. 1 anbringes på et for publikum synligt sted. Stk. 3. Bevillingshaveren eller den som forestår salget eller udskænkningen har ansvaret for at søge at sikre dokumentation for det i stk. 1 fastsatte alderskrav. Stk. 4. Efter kl har unge under 18 år ikke adgang til restauranter og andre udskænkningssteder med udskænkning af alkoholholdige drikke, medmindre de ledsages af en forælder, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den unge. Stk. 5. Forbuddet efter stk. 4 gælder dog ikke, for så vidt angår skibe, når Søfartsstyrelsen godkender et passagerantal, hvori siddepladserne i skibets restaurant indgår. 47. Personer under 18 år, bortser fra elever og praktikanter, må ikke beskæftiges direkte med salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Stk. 2. Beskæftiges elever og praktikanter direkte med salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, skal det sikres, at der altid er et tilstrækkeligt antal personale over 21 år til stede samtidig med elever og praktikanter. 48. Personer under 21 år må ikke beskæftiges med dørvogterfunktioner på restauranter og andre udskænkningssteder. 49. Det er forbudt for unge under 18 år at modtage servering, købe eller på anden måde skaffe sig alkoholholdige drikke. Salg ud af huset fra udskænkningssteder 50. Fra restauranter og andre udskænkningssteder må der ikke sælges alkoholholdige drikke ud af huset, medmindre det sker i forbindelse med diner transportable. 51. Skibe, der ligger i havn, må ikke sælge eller udskænke alkoholholdige drikke til andre end skibets passagerer. Lukketid 52. Restauranter og andre udskænkningssteder skal være lukket fra kl til kl Stk. 2. I lukketiden, bortset fra den første time af denne, må ingen uden politiets tilladelse opholde sig i restaurants lokaler, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til opgørelse af dagssalget, rengøring eller bevogtning. Stk. 3. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår skibe, når Søfartsstyrelsen godkender et passagerantal, hvori siddepladserne i skibets restaurant indgår.

14 Kapitel 7 Alkohol- og Narkotikarådet 53. Naalakkersuisut kan fastsætte de nærmere bestemmelser for Alkohol og Narkotikarådets virke, herunder forretningsordenen. Kapitel 8 Fremstilling af alkohol 54. Det er ikke lovligt at fremstille alkoholholdige drikke til privat brug. Stk. 2. Indførsel af malt, humle og ekstrakter, er forbudt. Markedsføring af alkohol 55. Enhver form for markedsføring af alkohol i tilbudsaviser, gratisaviser, dagspresse, radio og tv m.v. samt på hjemmesider, sociale medier og lignende er forbudt. Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for annoncering af øl - og vinsmagning m.v., der foregår ved lukkede arrangementer efter tilmelding. Stk.3. I og fra butikker og lignende forretningslokaler må der ikke udleveres alkoholholdige drikke, hverken gratis eller mod betaling under sådanne omstændigheder, at det har karakter af markedsføring eller udskænkning. Salg fra automater 56. Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke gennem automat er forbudt. Kapitel 9 Uroligheder og truende adfærd 57. Politiet kan under særlige forhold forbyde personer, herunder personer under 18 år, at opholde sig som gæster på restauranter og udskænkningssteder. 58. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse adgang til lokaler, og udearealer, der hører til virksomheder, der omfattes af denne lov. Dette gælder dog ikke værelser, der er udlejet til overnatning. 59. På steder, hvorfra der foregår salg eller udskænkning af alkoholholdige drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil der er offentlig adgang, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende eller omboende.

15 Stk. 2. Såfremt nogen overtræder stk. 1, skal bevillingshaver eller dennes stedfortræder påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet. 60. Har slagsmål eller anden betydelig uorden fundet sted i et salgs- eller udskænkningssted kan politiet påbyde, at stedet lukkes for resten af åbningstiden. Stk. 2. Politiet skal straks indberette en påbudt lukning efter stk. 1 til bevillingsnævnet. 61. Skønner politiet, at der i forbindelse med et salgs eller udskænkningssted foreligger særlig risiko for voldelig adfærd, kan politiet påbyde en særlig sikkerhedsmæssige indretning af virksomheden. Stk. 2. Ved påbud efter stk. 1 fastsætter politiet en frist for gennemførelse af indretningen. Stk. 3. Efterkommes et påbud efter stk. 1 og 2 ikke inden for den fastsatte frist, kan bevillingsnævnet efter indstilling fra politiet inddrage bevillingen, indtil den krævede sikkerhedsmæssige indretning er gennemført. Stk. 4. Klage over politiets påbud efter stk. 1 og 2 kan indbringes for bevillingsnævnet. Stk. 5. Klage efter stk. 4 har opsættende virkning, medmindre bevillingsnævnet bestemmer andet. 62. Indehaveren af en alkoholbevilling eller dennes ansatte kan midlertidigt eller permanent afskære kunder, der udviser truende eller voldelig adfærd, fra at købe eller få serveret alkoholholdige drikke ved at give karantæne. Dørmænd 63. På restauranter og andre udskænkningssteder skal der være ansat tilstrækkeligt personale til varetagelse af dørvogterfunktioner. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tvungen uddannelse af dørmænd og om dørmandsvirksomhed. Tilsyn 64. Naalakkersuisut eller den, som bemyndiges hertil, fører tilsyn med lovens overholdelse. Stk. 2. Naalakkersuisut eller den, som bemyndiges hertil, samt bevillingsnævnet har uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til lokaler, rum og udearealer, der hører til virksomheder, der omfattes af denne Inatsisartutlov. Denne adgang gælder dog ikke værelser, der er udlejet til overnatning. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for udøvelse af tilsyn. Alkoholpolitik 65. Alle offentlige institutioner i Grønland pålægges at udarbejde en alkoholpolitik.

16 Stk. 2. Det påhviler alle bevillingshavere at deltage i oplysningskampagner iværksat af Naalakkersuisut. Kapitel 10 Bemyndigelser til Naalakkersuisut mv. 66. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udstedelse og inddragelse af alkoholbevillinger samt påtegninger efter 18, stk. 2. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om særlige betingelser og vilkår, der kan indsættes i alkoholbevillinger i medfør af 27, stk. 2. Stk. 3. Naalakkersuisut kan udstede nærmere regler om udformning af alkoholbevillingers- og lejlighedsbevillinger. Stk. 4. Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte og opkræve gebyr for udstedelse af alkoholbevillinger samt påtegninger efter 18, stk. 2. Naalakkersuisut kan udstede nærmere regler om gebyrets størrelse og opkrævning. Gebyret tilfalder Landskassen. Stk. 5. Naalakkersuisut kan udstede nærmere regler for påtegning af bevillinger samt betingelser og vilkår for bevillingen i tidsrummet kl for de i 18, stk. 2 nævnte påtegninger og bevillinger. Stk. 6. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om afgrænsningen af de i 15 nævnte lufthavnskiosker, hoteller med overnattende gæster og turistaktiviteter som betingelser for bevillingen samt om den personkreds, der kan udskænkes for i det i bevillingen nævnte tidsrum. 67. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde udstede regler 1) der fraviger tidspunkterne i kapitel 4 for salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke, herunder salg i forbindelse med diner transportable, 2) om at stoppe alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke og 3) om at påbyde bevillingsnævnene at administrere særlige ordninger for salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke, herunder landsdækkende eller lokale rationeringsordninger, eller bestillingsordninger alene gældende for bygder i en kommune. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte priser og avancer, som ikke må overskrides, for salg og servering af alkoholholdige drikke. Stk. 3. Naalakkersuisut kan udstede særlige regler, der regulerer indtagelse af alkoholholdige drikke på arbejdspladser. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om udstedelse og inddragelse af alkoholbevillinger i områder uden for den kommunale inddeling. Naalakkersuisut kan ligeledes fastsætte bestemmelser som anført i stk. 1 for områder uden for den kommunale inddeling. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i skibe. Kapitel 11

17 Klage over afgørelser og domstolsprøvelse Administrativ prøvelse 68. Bevillingsnævnet træffer afgørelser i sager om alkoholbevillinger og godkendelser. Stk. 2. Bevillingsnævnets afgørelse skal meddeles skriftligt, være begrundet og indeholde oplysning om mulighed for at klage og fristen herfor. 69. En klage over bevillingsnævnet afgørelse efter 68 kan indbringes for Naalakkersuisut. Stk. 2. En klage efter stk. 1 skal være modtaget hos bevillingsnævnet senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt bevillingshaveren. Stk. 3. Når bevillingsnævnet har modtaget en klage efter stk. 1 oversendes den til Naalakkersuisut sammen med sagens akter. Stk. 4. Indbringelse af en klage for Naalakkersuisut efter stk. 1 har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut undtagelsesvis bestemmer andet. 70. Afgørelse efter 69 fra Naalakkersuisut skal meddeles skriftligt, være begrundet og indeholde oplysning om mulighed for at begære sagen prøvet ved domstolene og fristen herfor. Stk. 2. Afgørelser truffet af Naalakkersuisut kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Prøvelse ved domstolene 71. Såfremt bevillingshaveren ønsker at indbringe sagen for domstolene skal bevillingshaveren anlægge sag senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. 72. Sagsanlæg efter 71 har ikke opsættende virkning, men retten kan bestemme, i hvilket omfang bevillingshaveren må drive virksomheden videre under sagens behandling. Såfremt bevillingsmyndighedens afgørelse ved dommen findes lovlig, kan det i denne dom bestemmes, at en eventuel anke ikke har opsættende virkning. Kapitel 12- Sanktionsbestemmelser m.v. 73. Mede bøde foranstaltes: 1) overtrædelse af 3, stk. 1, 6, 7, stk. 1, 2 og 5, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 10, stk. 3, 16, stk. 1og 2, 17, stk. 1, 2 og 3, 18, stk. 4, 20, 22, stk. 1, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 46, stk. 1, 2 og 4, 47, 48, 49, 50, 51, 52, stk. 1 og 2, 54, 55, stk. 1 og 3, 56, 2) overtrædelse af vilkår fastsat efter 10, stk. 4, 16, stk. 3, 3) tilsidesætter betingelser eller begrænsninger i 11, 52, stk. 3, 4) overtrædelse af politiets påbud i 57, 59, stk.1, 61, stk. 3. Stk. 2. Den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig selv eller andre alkoholholdige drikke i strid med denne lovs bestemmelser, foranstaltes med bøde.

18 Stk. 3. Naalakkersuisut bemyndiges til i bestemmelser, der fastsættes med hjemmel i denne lov at fastsætte regler om bøde for overtrædelse af forskriften, også uanset at overtrædelsen ikke kan tilregnes bevillingshaverne eller den for udskænkningen ansvarlige som forsætlig eller uagtsom. Stk. 4. Naalakkersuisut bemyndiges til i bestemmelser, der fastsættes med hjemmel i denne lov at fastsætte regler om inddragelse af rationeringspoint og om konfiskation for overtrædelse af de fastsatte bestemmelser. Stk. 5. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådan foranstaltes med bøde. Er overtrædelsen begået af Selvstyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan Selvstyret, kommunen eller det kommunale fællesskab i foranstaltes med bøde. Stk. 6. Såvel bevillingshaveren som den for salget eller udskænkningen ansvarlige i en virksomhed, der sælger eller udskænker alkoholholdige drikke, kan foranstaltes med bøde for overtrædelse af 43, stk. 1, 44, stk. 1 og 46, stk. 1 og 4. Stk. 7. Hjemmefremstillede alkoholholdige drikke og hjælpemidler, der sædvanligvis alene anvendes til hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke samt de i 54, stk. 2 nævnte produkter, kan konfiskeres. Stk. 8. Bøder eller konfiskation, som foranstaltes efter denne lov eller efter forskrifter fastsat i medfør af denne lov, tilfalder Landskassen. Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 74. Inatsisartutloven træder i kraft den XX 20xx. Stk. 2. Ved inatsisartutlovens ikrafttræden ophæves Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke med senere ændringer ved Landstingslov nr. 3 af Stk. 3. Bekendtgørelser og andre forskrifter, der er fastsat eller opretholdt med hjemmel i Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke som ændret ved Landstingslov nr. 3 af 2001, forbliver i kraft, indtil de ophæves. Stk. 4. Alkoholbevillinger udstedt før inatsisartutlovens ikrafttræden er fortsat gældende, indtil de udløber eller ophæves efter denne inatsisartutlov. 75. Inatsisartutloven gælder ikke for forsvarsområder i henhold til Traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland med senere ændringer.

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område xx. xxx 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og al udskænkning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bilag 1 til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Udskænkning af alkoholholdige drikke På søndage og 1. nytårsdag, helligdage i påsken, helligdage

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

NOTAT TIL SUNDHEDSDEPARTEMENTET,

NOTAT TIL SUNDHEDSDEPARTEMENTET, Nuuk, den 29.05.2017. J.nr.: NOTAT TIL SUNDHEDSDEPARTEMENTET, pn@nanoq.gl Irja@nanoq.gl Vedrørende ANRs høringssvar på alkohollovgivningen. Ved mail af den 27. april 2017 har Sekretariatet for Alkohol-

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Naalakkersuisut

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder Kapitel 1 Anvendelsesområde Turistprodukter, turistaktiviteter og koncessioner med videre. 1. Inatsisartutloven

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...3 Midlertidig alkoholbevilling...4

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven regulerer kommerciel udnyttelse af is og vand til konsum og undersøgelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Uofficiel sammenskrevet restaurationslov pr. 1. januar 2015 til internt brug inklusiv forslag til ændring af restaurationsloven (2016) LBK nr 135 af 18/01/2010 Gældende med senere ændringer indskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

18. december 2018 FM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. december 2018 FM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den nugældende Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol har det seneste år, været genstand for diskussion. Nærværende forslag

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner UDKAST Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet) I medfør af 35 b, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Pressemøde. Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde

Pressemøde. Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Pressemøde Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Strategi og vision Naalakkersuisut har vedtaget en sundhedspolitik, beskrevet i folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II Alle borgere i Grønland

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. xxx 2017 EM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Baggrund for forslaget Naalakkersuisut har vedtaget en sundhedspolitik, Inuuneritta II. Inuuneritta II

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Alkoholbevillinger og vilkår

Alkoholbevillinger og vilkår Alkoholbevillinger og vilkår Der kan til alkoholbevillinger knyttes vilkår og betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Der kan ud fra de samme hensyn knyttes vilkår

Læs mere

Bliver du truet med at miste din autorisation?

Bliver du truet med at miste din autorisation? Bliver du truet med at miste din autorisation? I Social- og sundhedssektoren får vi rigtig mange henvendelser, der handler om, at ledere truer med at fratage social- og sundhedsassistenternes autorisation,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver Sammenskrivning af Lov om kolonihaver Dette er en sammenskrivning af Lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007 med følgende ændringslove indarbejdet i teksten: Lov nr. 1571 af 20. december 2006 Lov nr.

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

14. juni 2018 EM 2018/XX. Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed. Kapitel 2 Vejnavne

14. juni 2018 EM 2018/XX. Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed. Kapitel 2 Vejnavne 14. juni 2018 EM 2018/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om adresser Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed 1. Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune 2017 Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...3 3. Alkoholbevillinger til personer og selskaber......4

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure.

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure. Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING

UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING Der er et stigende fokus på unge og alkohol, både i medierne, blandt forældre og blandt unge selv. Mange mener, at unge drikker for meget. Blandt forældre til unge

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. I medfør af 7, 16, stk. 2 og stk. 3 og kapitel 5, 46 og 47 i landstingsforordning nr.

Læs mere