Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan."

Transkript

1 Restaurationsplan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger Næringsbrev Næringsbasen... 1 Næringsprøve Langeland Kommunes Bevillingsnævn: Sammensætning Opgaver Ansøgning om alkoholbevilling Hvornår kan der meddeles alkoholbevilling? Forudsætninger der skal være til stede for bevillingsnævnets vurdering af en ansøgning Alkoholbevilling til personer: Alkoholbevilling til selskaber: Samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn Hvor længe gælder en alkoholbevilling? Restaurationens størrelse og indretning Begrænsninger og betingelser: Fornyelse af alkoholbevilling Krav til dokumentation af økonomiske forhold m.v Godkendelse af bestyrer Forhåndstilsagn om alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling Afslag på alkoholbevilling Miljøkrav til restaurationer Restaurationsplanens nærmere anvendelse Placering af restaurationsvirksomheder Foreninger, klubber, kulturelle institutioner o. l Nattilladelser mv Nattilladelser til restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling Nattilladelser til restaurationsvirksomheder uden alkoholbevilling Nattilladelser ved særlige lejligheder Godkendelse af personale Videoovervågning Udendørs servering Spilleautomater Godkendelse... 9

3 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Denne restaurationsplan indeholder derfor nu bl.a. oplysninger om: hvor man søger om alkoholbevilling eksempler på begrænsninger og betingelser i bevillinger o herunder bestemmelser om godkendelse af personale, videoovervågning mindreåriges ophold på restaurationer og støjforhold. 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger 2.1 Næringsbrev Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, skal i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder 1 have fødevarenæringsbrev, det vil sige registreres i Næringsbasen. Virksomheden registreres på eller ved at indsende blanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Det er den geografiske adresse på forretningsstedet, der skal registreres. Der skal betales gebyr for hvert næringsbrev. Virksomheden må ikke påbegyndes, før registrering er sket i Næringsbasen og før lokalerne er godkendt af myndighederne Næringsbasen Lovgivningen om Næringsbasen betyder, at alle der driver restauration skal være optaget i Næringsbasen for lovligt at kunne drive en restaurant. Næringsbasen er offentlig og kan ses på Den indeholder oplysninger om alle, der har ret til at drive restaurationsvirksomhed. Næringsprøve Alle, der skal have næringsbrev som restauratør og hotelvært, skal udover de almindelige betingelser også have bestået en næringsprøve. Næringsprøven omfatter den lovgivning, der har betydning for at drive en restauration. Såfremt ansøgeren har gennemført en erhvervsuddannelse inden for et bestemt område undtages for kravet om næringsprøve. 2.2 Langeland Kommunes Bevillingsnævn: Sammensætning Bevillingsnævnet er nedsat af Langeland Kommunalbestyrelse og består af en repræsentant udpeget af Politidirektøren og indtil 4 andre medlemmer. 2 medlemmer vælges direkte af Langeland Kommunalbestyrelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, og 2 medlemmer vælges af Langeland Kommunalbestyrelse efter indstilling fra restauratører og personaleorganisationerne inden for restaurationsbranchen. 1

4 Bevillingsnævnet holder møder efter behov. Der er ikke offentlig adgang til møderne Opgaver udsteder alkoholbevillinger fornyer alkoholbevillinger godkender bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling giver med politiets samtykke tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelser) meddeler forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en kommende restauration på en bestemt adresse 2.3 Ansøgning om alkoholbevilling Ansøgning om alkoholbevilling mv. skal indgives til: FYNS POLITI Svendborg Lokalpoliti Tvedvej Svendborg eller FYNS POLITI Bangs Boder 28, st. th Odense C Tilladelseskontoret udleverer ansøgningsskemaer og kan vejlede om udfyldelse af skemaet og om vedlæggelse af dokumentation. Tilladelseskontoret gennemgår ansøgningerne og kontrollerer, at den nødvendige dokumentation er til stede, fremskaffer oplysninger om ansøgerens hidtidige vandel og eventuel tidligere beskæftigelse i restaurationsbranchen. Endvidere indhentes oplysninger hos SKAT og foretages underretning af Langeland Kommune samt Statens Fødevareregion, der anmodes om at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Ved ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder eller til restaurationsvirksomheder, hvis driftsform eller størrelse ønskes ændret væsentligt (for eksempel fra spiserestaurant til diskotek), vil der blive stillet krav om, at der fremsendes et detaljeret projekt, der redegør nærmere for såvel de indretningsmæssige som driftsmæssige forhold. Sagen fremsendes herefter af Politidirektøren til bevillingsnævnets sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for nævnets møde. 2

5 2.4 Hvornår kan der meddeles alkoholbevilling? Forudsætninger der skal være til stede for bevillingsnævnets vurdering af en ansøgning Alkoholbevilling til personer: Ansøgeren skal have næringsbrev til det pågældende forretningssted Ansøgeren skal være fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år. Ansøgeren ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs Ansøgeren ikke er umyndig, under værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 Ansøgeren ikke har gæld til det offentlige på kr. eller derover Alkoholbevilling til selskaber: Selskabet skal have næringsbrev til det pågældende forretningssted Selskabet skal opfylde restaurationslovens finansieringsbestemmelser Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 25 år eller hvis de har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år og ikke er umyndig, under værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og ikke har gæld til det offentlige på kr. eller derover. Samt at der ikke foreligger omstændigheder, der er nævnt i straffelovens 78 stk. 2, som er til hinder for meddelelse af alkoholbevilling Samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Ved Bevillingsnævnets afgørelse af, om der kan gives alkoholbevilling, skal der efter restaurationslovens 12 tages samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan navnlig lægges vægt på: 1. om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, 2. bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være i stand til at drive restaurationsvirksomheden på betryggende måde, 3. bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, 4. størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, 5. restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges planmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge, 6. om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller 7. om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. 3

6 2.4.3 Hvor længe gælder en alkoholbevilling? En meddelt alkoholbevilling gælder til et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt 8 år. Der er i restaurationsloven dog mulighed for at meddele bevillinger for en kortere periode end 8 år, såfremt samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn taler herfor. På baggrund af en konkret vurdering kan bevillingsnævnet således f.eks. bestemme, at en førstegangsansøger alene meddeles bevilling for en periode på 2 år Restaurationens størrelse og indretning Der vil normalt blive stillet krav om, at restaurationens gæsteareal er 30 m 2, og at restaurationen har mindst 20 siddepladser. Endvidere vil der i almindelighed blive stillet krav om indretning af personaletoilet samt særskilte gæstetoiletter til såvel herrer som damer og med direkte adgang fra gæstearealet. Yderligere oplysninger om restaurationsvirksomheders indretning mv. vil kunne indhentes hos Fødevareregion Fyn, Lille Tornbjerg Vej 24, og hos Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Begrænsninger og betingelser: Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges, jf. restaurationslovens 10, stk. 2. Hvorvidt en alkoholbevilling skal begrænses og/eller betinges, afgøres ud fra en samlet vurdering, jf. ovenfor pkt Der kan eksempelvis fastsættes følgende begrænsninger og betingelser: Bevillingen gælder et kortere åremål end 8 år. Bevillingen begrænses til servering af øl, vin o.l. med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblandede /producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke tillades at der i restauranten blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15. Bevillingen begrænses til servering for en forenings medlemmer og gæster i følge med disse. Bevillingen betinges af, at bestemte personer fortsat er medlemmer af et selskabs direktion/bestyrelse eller forbliver i et interessentskab. Bevillingen betinges af, at alt personale skal være godkendt. Bevillingen betinges af, at der efter nærmere aftale med politiet etableres videoovervågning. Bevillingen betinges af, at mindreårige ikke må opholde sig i restaurationen i den udvidede åbningstid. Bevillingen betinges af overholdelse af miljøkrav i forbindelse med drift af restaurationer i Langeland Kommune særligt vedrørende ekstern støj. Bevillingen betinges af, at virksomheden drives som spiserestauration. Bevillingen betinges af, at der ikke opstilles spilleautomater. Bevillingen betinges af, at virksomheden ikke drives med hård udskænkning af stærke drikke. Bevillingen betinges af, at virksomheden ikke iværksætter pågående og aggressiv markedsføring. 2.5 Fornyelse af alkoholbevilling Ved behandling af ansøgninger om fornyelse af alkoholbevilling vil der blive foretaget en vurdering af forløbet af den hidtidige bevillingsperiode, herunder om der har været samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer forbundet med virksomhe- 4

7 dens drift. Det kan f.eks. være, at bevillingshaveren i bevillingsperioden har drevet virksomhed med hård udskænkning af stære drikke eller, har iværksat pågående og aggressiv markedsføring. Vurderingen kan indebære, at Bevillingsnævnet ikke fornyer bevillingen på uændrede vilkår Krav til dokumentation af økonomiske forhold m.v. Såfremt de forretningsmæssige kvalifikationer og/eller de økonomiske forhold ikke findes tilfredsstillende kan nævnet beslutte, at alkoholbevillingen begrænses til kun at gælde for 2 år således at der ved fornyet ansøgning skal fremsendes regnskab for seneste regnskabsår forsynet med revisionspåtegning, hvor revisor via stikprøvekontrol finder det sandsynliggjort, at forretningsgangene og bogføringen er betryggende, herunder indtægtsregistrering, lønregnskab, opgørelser af debitorer og kreditorer samt værdiansættelse af varelager og andre aktiviteter. Såfremt det ikke inden for den givne frist er muligt at fremkomme med et regnskab med en revisionspåtegning, der opfylder de af bevillingsnævnet stillede krav, kan bevillingsnævnet, såfremt omstændighederne taler herfor, meddele endnu en begrænset bevilling, dog kun for 1 år. En ansøger til en alkoholbevilling kan højest opnå 2 på hinanden følgende alkoholbevillinger, som hver er begrænset som anført ovenfor. Herefter skal bevillingsansøgeren opfylde kravene til en 8-års bevilling. Såfremt dette ikke er tilfældet meddeles som udgangspunkt afslag på bevillingen. 2.6 Godkendelse af bestyrer Den daglige drift skal ledes af bevillingshaveren selv eller en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun et af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Er bevillingshaver et selskab eller en forening, skal hvert af virksomhedernes forretningssteder ledes af en bestyrer. Ved den daglige drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have indseende med servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for at varetage indkøb og regnskab. 2.7 Forhåndstilsagn om alkoholbevilling Bevillingsnævnet kan meddele forhåndstilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en kommende restauration på en nærmere bestemt adresse. For at undgå, at kommende ansøgere forgæves foretager investeringer i køb af eller ombygning af lokaler med henblik på restaurationsdrift, kan der indgives ansøgning om forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en kommende restauration på en af ansøgeren anført adresse. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagn om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt ansøgningen. Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: gæstearealets størrelse, restaurationens indretning, driftsform og åbningstid. 5

8 Et meddelt forhåndstilsagn gælder i 6 måneder og er derfor bortfaldet, hvis der ikke inden udløb af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. 2.8 Bortfald af alkoholbevilling Efter restaurationslovens 18, jf. 10, stk. 2, kan en bevilling bl.a. bortfalde, når en bevillingshaver ikke overholder en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for udstedelse af bevillingen. 2.9 Fratagelse af alkoholbevilling Efter restaurationslovens 19 kan en bevilling bl.a. frakendes eller tilbagekaldes, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagende overtrædelse af et vilkår for bevillingen, eller en bestemmelse i restaurationsloven, eller hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaver ikke vil drive virksomheden på forsvarlig vis. Afgørelser om frakendelse af bevillinger træffes af domstolene. Afgørelser om tilbagekaldelse af bevillinger træffes af Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet Afslag på alkoholbevilling Bevillingsnævnets afslag på meddelelse af alkoholbevilling kan af ansøger indbringes for Langeland Kommunalbestyrelse inden 4 uger efter meddelelse om afslaget jfr. restaurationslovens 10, stk Miljøkrav til restaurationer Langeland Kommunalbestyrelse agter i et regulativ at fastsætte miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Langeland Kommune. Regulativet skal sikre, at naboer til restaurationer ikke bliver udsat for urimelige lugt- og støjgener fra f.eks. ventilation og musik. 3 Restaurationsplanens nærmere anvendelse Restaurationsplanens bestemmelser finder anvendelse i Langeland Kommune: Ved behandling af ansøgning om alkoholbevilling. Hvor der ønskes en væsentlig udvidelse af en bestående restaurationsvirksomheds serveringsareal. Hvor driftsformen for bestående restaurationsvirksomhed ønskes ændret væsentligt f.eks. fra spiserestaurant til diskotek. Hvor der ansøges om udvidet åbningstid. Ved nyetablering af restaurationsvirksomhed forstås: Etablering af restaurationsvirksomhed i lokaler, der senest har været anvendt til andet formål, f.eks. anden erhvervsvirksomhed eller beboelse, uanset om der tidligere har været drevet restaurationsvirksomhed i lokalerne. Etablering af restaurationsvirksomhed i lokaler, hvor der ikke har været drevet restaurationsvirksomhed (dvs. at lokalerne har stået tomme) indenfor de seneste 6 måneder forud for indgivelse af ansøgning om alkoholbevilling. 6

9 4 Placering af restaurationsvirksomheder Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering i forhold til gener for omkringboende og de trafikale forhold, når restaurationer ønskes etableret i eller i umiddelbar nærhed af beboelsesejendomme eller hvis området i Kommuneplanen er fastlagt til specifikke formål, f.eks. skoler, institutioner, kirker mv Foreninger, klubber, kulturelle institutioner o. l. Restaurationslovens 1, stk. 2, er gældende for andelsforeninger og andre foreninger i det omfang, deres virksomhed udadtil fremtræder som erhvervsvirksomhed, eller der serveres stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Efter en konkret vurdering kan der meddeles alkoholbevillinger til almennyttige foreninger, klubber, kulturelle institutioner o.l. Til brug for vurderingen af om der kan meddeles alkoholbevilling til en forening eller en klub, der drives på almennyttigt grundlag, dvs. hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed, fremlægges foreningens vedtægter med foreningens formålsparagraf samt generalforsamlingsprotokollat med oplysning om, hvem der er indvalgt i bestyrelsen. I vurderingen indgår endvidere oplysninger om eventuelt indmeldelsesgebyr og kontingent, ligesom der vil blive lagt vægt på medlemskredsens størrelse og lokalernes indretning. Er foreningen en idrætsforening, kan der eksempelvis lægges vægt på, om foreningen deltager i turneringer inden for den pågældende idræt. I egentlige beboelsesområder foretages der en konkret vurdering af generne i forhold til omkringboende. Bevillinger til foreninger, klubber og lignende vil normalt blive begrænses til servering af øl, vin o.l. med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblandede/producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke tillades, at der i restauranten blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15, samt begrænset til servering for den personkreds, der enten som medlem eller gæst ved særlige arrangementer benytter de pågældende faciliteter, samt ved stævner for adgangsberettiget publikum. Bevillingen vil endvidere være betinget af, at lukketiden er kl til kl Udskænkning af andre former for stærke drikke må kun finde sted ved enkeltstående arrangementer efter forud indhentet polititilladelse i medfør af restaurationslovens 22 (lejlighedstilladelse). 5 Nattilladelser mv. 5.1 Nattilladelser til restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling Den normale lukketid i restaurationer, hvortil der er offentlig adgang, er i Langeland Kommune fastsat fra kl kl Bevillingsnævnet kan inden påbegyndelse af en virksomhed træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis dette findes påkrævet af miljømæssige hensyn, f.eks. hvis restauranten er beliggende i eller i umiddelbar nærhed af beboelsesejendomme, jf. restaurationslovens 28. 7

10 Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent hele døgnet, hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt, jf. restaurationslovens 28. Bevillingsnævnet kan meddele nattilladelser til henholdsvis kl. 03 eller kl. 05 ud fra nedennævnte kriterier og under hensyn til en konkret vurdering af lokaleforholdene. Der meddeles ikke nattilladelser til kl. 05 til restaurationsvirksomheder beliggende i beboelsesejendomme eller til restaurationsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelseskomplekser, hvor det skønnes at indebære gener for de omkringboende. Der meddeles ikke nattilladelse til kl. 03 til restaurationsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelse, hvis det skønnes at kunne indebære væsentlige gener for de omkringboende. 03-bevillinger vil i førstegangstilfælde blive begrænset til 1 år. Der kan alene forventes meddelt nattilladelser til restaurationsvirksomheder beliggende i bymidten. Nattilladelse kan betinges af, at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl Denne betingelse vil blive taget i anvendelse, når tilladelse søges til egentlige danserestaurationer, diskoteker og restaurationer med en vis underholdning, der forventes at blive opsøgt af et overvejende ungt publikum. Nattilladelser kan betinges af, at restaurationens personale godkendes af politiet. Nattilladelser kan betinges af, at der etableres videoovervågning. Hvis vilkår og betingelser for nattilladelser overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage nattilladelsen, hvorefter der skal holdes lukket fra kl Nattilladelser til restaurationsvirksomheder uden alkoholbevilling Der kan meddeles nattilladelser efter følgende kriterier: 1. I den ejendom, hvori restaurationsvirksomheden er beliggende, må der ikke være beboelse umiddelbart ovenover eller ved siden af virksomheden. Der må endvidere ikke være beboelse i stueetagen i ejendommen beliggende til højre og venstre for den ejendom, hvori restaurationsvirksomheden er beliggende. 2. Nattilladelsen vil blive betinget af, at der ikke opstilles morskabsautomater, at der ikke afspilles musik indendørs og udendørs i perioden fra kl til kl , samt at driften af virksomheden i den udvidede åbningstid ikke giver anledning til lovovertrædelse, ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer. 5.3 Nattilladelser ved særlige lejligheder I medfør af restaurationslovens 28, stk. 2, kan politiet ved særlige lejligheder, f.eks. ved større byfester o.l. lokalprægede arrangementer samt nytårsnat tillade længere åbningstid. Nytårsaften har alle restauranter tilladelse til at holde åbent til kl uden at skulle ansøge herom. 6 Godkendelse af personale 8

11 Bevillingsnævnet har besluttet at indføre en godkendelsesordning for restaurationspersonale. Denne ordning indebærer, at alt personale i restaurationsvirksomheder med tilladelse til at holde åbent i den almindelige lukketid, eller med dans, eller en vis underholdning, skal godkendes af politiet. 7 Videoovervågning Etablering af videoovervågning kan stilles som en betingelse for at opnå alkoholbevilling. Afgørelsen af, om en sådan betingelse skal stilles, sker på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i den enkelte restaurationsvirksomheds karakter, åbningstid, publikums alder, antallet af gæster mv. Omfanget af videoovervågningen fastsættes i samarbejde med Politidirektøren under hensyntagen til den konkrete restaurationsvirksomhed, men skal dog som udgangspunkt omfatte dansegulvet samt indgangspartiet, jf. i øvrigt lov om forbud mod tv-overvågning mv. 8 Udendørs servering Såfremt der ønskes tilladelse til udendørs servering fra en restaurationsvirksomhed, herunder også gårdservering fra private arealer, skal der indgives særskilt ansøgning herom til Langeland Kommune, Infrastruktur. 9 Spilleautomater Opstilling af spilleautomater må kun finde sted i restaurationer med alkoholbevilling og må kun ske efter indhentet tilladelse fra Spillemyndigheden. Der må maksimalt opstilles 3 stk. gevinstgivende spilleautomater. Tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater kan gives for indtil 5 år ad gangen, dog højst for det tidsrum, hvor alkoholbevillingen er gældende. Der må ikke etableres spillehaller i Rudkøbing Bymidte, jfr. Lokalplanområde Godkendelse Denne Restaurationsplan er godkendt af Bevillingsnævnet i mødet den og af Langeland Kommunalbestyrelse i mødet den

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan Revideret marts 2014 Godkendt af Middelfart Byråd d. 7. april 2014

Restaurationsplan Revideret marts 2014 Godkendt af Middelfart Byråd d. 7. april 2014 Restaurationsplan Revideret marts 2014 Godkendt af Middelfart Byråd d. 7. april 2014 Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Restaurationsplan for Odense Kommune

Restaurationsplan for Odense Kommune Restaurationsplan for Odense Kommune 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Odense Kommunes Bevillingsnævn... 4 2.1 Bevillingsnævnets sammensætning... 4 2.2 Opgaver og sagstyper... 5 2.3 Lovgrundlag og samarbejde

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Rapport afgivet af arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed oktober 2009 Indhold: Side 2 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i følgende kommune: Forbeholdt politiet Modtaget dato Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering Journalnr.

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2

Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillægget har været i høring fra den 7. januar 2015 til den 4. marts 2015. Brøndby Kommunalbestyrelse har vedtaget kommuneplantillæg nr. 2 den 15. april 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere