Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig alkoholbevilling...4 Ansøgning om alkoholbevilling...4 Behandling af ansøgninger...5 Begrænsning af alkoholbevilling...5 Ændring af driftsform...6 Udvidelse af bestående restaurant...6 Bestyrere...6 Dørmænd og andre ansatte...6 Andre ansatte...7 Åbningstider...7 Udvidet åbningstid...7 Forudsætninger for at få bevilling...8 Alkoholbevillingen kan gives under bestemte forudsætninger:...8 Afslag på alkoholbevilling...8 Bortfald af alkoholbevillingen...8 Fratagelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevilling...9 2

3 Denne plan er dels et sæt retningslinier for Bevillingsnævnet og dels henvender den sig til personer, der ønsker at søge om alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid samt godkendelse som bestyrer. Formålet med planen Formålet med planen er, at den i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. (restaurationsloven), lokalplaner og miljø- og brandforskrifter skal skabe gode rammer omkring restaurationerne til glæde for kommunens borgere og gæster fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtsvejsforhold herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker samles sikre restaurationernes indpasning i de omkringliggende bymiljøer, herunder bl.a. de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold mindske generne fra restaurationerne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen og koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder til bekæmpelse af alkohol- og narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet. Næringsbrev Enhver, som driver selvstændig virksomhed med servering af spise- og drikkevarer m.v. skal i henhold til restaurationslovens 2 have næringsbrev som restauratør eller hotelvært til hvert forretningssted. Næringsbrevet udstedes af Politidirektøren i den politikreds, hvor forretningsstedet er beliggende Hvis der skal udskænkes stærke drikke, skal restauratøren, inden restauranten åbner, have en alkoholbevilling. Bevillingsnævnet Jammerbugt Kommunalbestyrelse har i h.t. restaurationslovens 10 stk. 3 nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling og tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet består af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer, 2 medlemmer udpeget af og blandt restauratørerne i kommunen samt Politidirektøren. 3

4 Hvem kan få alkoholbevilling: Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der opfylder følgende betingelser ansøgeren har næringsbrev til det pågældende forretningssted er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og er 23 år ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens 16, stk. 2 og 4 er til hinder for meddelelse af bevillingen Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber m.v. der opfylder følgende betingelser: selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens 13, stk. 1 nr. 2 og 3 og der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens 16 stk. 1, 2 og 5 er til hinder for meddelelse af bevilling. Midlertidig alkoholbevilling Midlertidig bevilling gives af Nordjyllands Politi. Den midlertidige bevilling gives for et bestemt tidsrum og kun indtil Bevillingsnævnet har truffet en afgørelse, om der skal gives alkoholbevilling. Midlertidig bevilling gives kun, når de foreliggende oplysninger gør det overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet vil give en alkoholbevilling. Ansøgning om alkoholbevilling Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal indsendes til Nordjyllands Politi, Administration Hjørring, Brinck Seidelinsgade 25, Hjørring, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaerne og vedlæggelse af dokumentation. Blanketter til ansøgning kan enten rekvireres hos Nordjyllands Politi på adressen eller via Internettet på politiets hjemmeside: under Borgerservice. Bevillingskontoret undersøger om betingelserne for at få alkoholbevilling er opfyldt ligesom man indhenter oplysninger fra Skat om ansøger skylder skat og moms. Der indhentes ligeledes oplysninger fra Teknik og Miljøforvaltningen om de bygningsmæssige og brandmæssige forhold samt støj, ventilation og affaldsmæssige forhold opfylder betingelserne for restaurationsdrift. De hygiejniske forhold i køkken og toilet skal være i orden. Henvendelse herom skal ske til Fødevareregion Nord. Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnet sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Nævnet holder møde efter behov. 4

5 Behandling af ansøgninger Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Nævnet kan navnlig lægge vægt på om ansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelse eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, ansøgerens økonomiske forhold, finansieringsplan, driftsbudget og likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. størrelse indretning og karakter i øvrigt af restauranten restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller om der forligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevillingen gives. Bevillingsnævnet foretager ved hver ansøgning en konkret og individuel bedømmelse af ansøgningen. Begrænsning af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 10 stk. 2 begrænses eller betinges begrundet i de hensyn, som skal varetages efter lovens 12, f.eks. vedr. bevillingens varighed og begrænsning af sortiment Fornyelse af alkoholbevilling Bevillingsnævnet vil i forbindelse med fornyelse af en alkoholbevilling lægge vægt på følgende forhold: Ingen tidligere problemer. Fornyelse sker på uændrede vilkår, hvor udgangspunktet er en løbetid på 8 år Tidligere problemer: Der stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Eventuel fornyelse kan nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er opfyldt eller hvis 5

6 virksomheden ikke har været drevet på en forsvarlig måde. Hvis bevillingen fornyes, vil udgangspunktet være en løbetid på mellem 1 2 år. Ændring af driftsform En restauration må ikke ændre driftsform, f.eks. fra bodega til diskotek eller fra spiserestaurant til diskotek uden Bevillingsnævnets godkendelse. Udvidelse af bestående restaurant Udvidelse af bestående restauration med alkoholbevilling må ikke ske uden Bevillingsnævnets godkendelse. Bestyrere Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevsindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun en af disse ledes af forretningsindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Er næringsbrevindehaveren et selskab eller lignende, skal hver af virksomhedens forretningssteder ledes af en bestyrer. Bestyreren skal opfylde de samme betingelser, bortset fra de økonomiske forhold, som for at få næringsbrev. Skal man være bestyrer i en virksomhed med alkoholbevilling skal bestyreren være fyldt 25 år eller have afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og være fyldt 23 år. Bestyreren i en restaurant med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 15 stk. 2. Bestyreren må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at man ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde. Hvis bestyreren har overtrådt straffeloven (vold, berigelse) våbenloven eller narkobestemmelser eller har banderelationer, kan den pågældende nægtes godkendt som bestyrer. Da bestyreren er ansat, stilles der ikke særlige krav til bestyrerens økonomiske forhold. Dørmænd og andre ansatte Bevillingsnævnet kan meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden. Forretninger med en tilladelse til udvidet åbningstid til kl skal have dørmænd efter Bevillingsnævnets beslutning. Hvis der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse til udvidet åbningstid til kl opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i restaurationen eller i forbindelse med kødannelser uden for restaurationen, kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd 6

7 Dørmænd skal i virksomheder med alkoholbevilling være autoriserede af politiet. Autorisationen kan gives til en person, der er fyldt 18 år, har gennemgået et dørmandskursus og som ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, og som ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på en forsvarlig måde. Andre ansatte Bevillingsnævnet kan beslutte, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal være godkendt af politiet. Godkendelse af en ansat kan nægtes, hvis den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på betryggende måde. Åbningstider Efter restaurationslovens 28 stk. 1 skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang være lukket i tiden fra kl til kl Kommunalbestyrelsen har fastsat, at den almindelige lukketid er kl I lukketiden kan servering ske for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler. Udvidet åbningstid Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade, at åbningstiden udvides ud over den almindelige lukketid, hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Bevillingsnævnet foretager ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid en konkret afvejning af: begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform, herunder musik/underholdning, dans, madservering, størrelse og kundekreds. miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener (støj o.l.) ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem lignende restaurationer. Bevillingsnævnet kan bl.a. betinge tilladelsen til den udvidede åbningstid af at der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra kl til lukketid at miljø- og støjkrav overholdes at de beredskabsmæssige krav overholdes at personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen efter kl Ved sluttede selskaber kan politiet tillade, at unge under 18 år opholder sig i restaurationslokalet efter kl at der i den udvidede åbningstid mellem kl og skal være musik med mulighed for dans 7

8 at restaurationen holdes lukket i tidsrummet fra kl til kl Bevillingsnævnet kan, hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid, hvorefter der holdes lukket fra kl En forlænget åbningstilladelse gælder kun i bevillingens løbetid. Tilladelsen kan meddeles for et kortere tidsrum end bevillingens løbetid og kan også gives på prøve for en vis periode. Forudsætninger for at få bevilling Alkoholbevillingen kan gives under bestemte forudsætninger: At miljø- og støjkrav overholdes, jf. den til enhver tid gældende kommunale forskrift for regulering af miljømæssige forhold (herunder støj) i forbindelse med restaurationsdrift. At beredskabsmæssige krav overholdes. At bygningsmæssige krav overholdes. At reglerne omkring udeservering overholdes, jf. den til enhver tid gældende kommunale forskrift for udeservering. At reglerne omkring parkeringsforhold overholdes, jf. den til enhver tid gældende parkeringsvedtægt og p-norm. Afslag på alkoholbevilling Hvis Bevillingsnævnet finder, at alle eller nogle betingelser for at give alkoholbevilling ikke er opfyldt, giver nævnet en begrænset bevilling eller afslag på ansøgningen. Ansøgeren har mulighed for at klage til Kommunalbestyrelsen over afgørelsen inden 4 uger efter, at afslaget er meddelt. Fristen regnes for den dag meddelelsen sendes fra Bevillingsnævnet. Når Kommunalbestyrelsen modtager en klage over begrænsning eller afslag, bliver sagen behandlet i Bevillingsnævnet før den sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager at fastholde Bevillingsnævnets afgørelse, har ansøgeren mulighed for at forelægge sagen ved de almindelige domstole. Bortfald af alkoholbevillingen En alkoholbevilling efter restaurationslovens 18 bortfalder hvis bevillingshaveren dør, jfr. dog 18 stk. 3 når bevillingens gyldighed udløber, uden fornyelse finder sted når bevillingsindehaveren ikke længere har næringsbrev 8

9 når en i henhold til 10, stk. 2 i restaurationsloven stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt Det påhviler bevillingshaveren at underrette Bevillingsnævnet, hvis bevillingen ikke udnyttes. Fratagelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 19 frakendes eller tilbagekaldes, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Afgørelse om frakendelse træffes af domstolene. Domstolene kan frakende alkoholbevillingen, uden at der er givet en forudgående advarsel, hvis der er tale om tilstrækkelig grov overtrædelse. Har bevillingshaveren i øvrigt gjort sig skyldig i gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller vilkårene, forudsætter frakendelsen, at politiet tidligere har påtalt forholdene over for restauratøren. Domstolene tager herefter stilling til både straf og frakendelse ud fra en samlet vurdering. Bevillingsnævnet kan tilbagekalde en alkoholbevilling efter forslag fra Politiet, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive restaurationen på forsvarlig måde. Det er en forudsætning, at restaurationen gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst èn påtale til bevillingshaveren, før der bliver skredet til tilbagekaldelse. Godkendt af Bevillingsnævnet, den 23. maj 2007 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. juni Ændret d i h.t. beslutning i kommunalbestyrelsen d. 20. september 07 9

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere