Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016"

Transkript

1 Budget Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Der er udarbejdet et teknisk-administrativt budgetoplæg for , som tager udgangspunkt i budgetoverslag for årene i det eksisterende Budget Den foreløbige resultatopgørelse, der er vist på de følgende sider, opsamler den overordnede økonomiske balance i budgetoplægget, idet der i forhold til udgangspunktet er beskrevet og beregnet nedenstående forslag til ændringer. Økonomiudvalget har i sit møde den 15. august 2016 godkendt, at nedenstående punkt A og B indarbejdes i den budgetbalance, der danner udgangspunkt for Byrådets budgetseminar. Forslagene til ændringer i budgetudgangspunktet består af: A. Korrektioner, som enten er en konsekvens af allerede trufne beslutninger i Byrådet eller af budgetforudsætninger, som Byrådet har godkendt i forbindelse med budgetprocessen. Det drejer sig om: 1. Bevillinger, som Byrådet har godkendt siden oktober 2015, og som har konsekvens for Demografiregulering 3. Pris- og lønudvikling (seneste vurdering pr. ultimo juni 2016 fra KL) 4. Tekniske korrektioner vedr. lån, renter og afdrag samt finansforskydninger 5. Indtægtsprognose udarbejdet juli 2016 B. Ændringer på følgende områder, som anbefales indarbejdet i budgetbalancen inden budgetseminaret: 6. Overførselsudgifter 7. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsen 8. Det brugerfinansierede område 9. Lov- og Cirkulæreprogram 10. Det specialiserede børn- og ungeområde, sagsbehandlere Budgetoplægget indeholder derudover beskrivelser og forslag, der fremsendes til prioritering og forhandling i forbindelse med budgetseminaret den 1. september. Det drejer sig om: C. Det specialiserede børneområde, hvor Byrådet i sit møde i maj godkendte bevilling og øget indsats i 2016, og samtidig ønskede at behandle oplæg for i forbindelse med budgetforhandlingerne. 10. Myndighedsydelser og sagsbehandling D. Prioriteringsforslag til ændringer i drifts- og anlægsbudgetterne bestående af: 11. Nye driftsforslag 12. Nye anlægsforslag 13. Effektiviserings- og besparelsesforslag (råderumskatalog) Punkt C og D er ikke indarbejdet i den foreløbige resultatoversigt, men deres mulige betydning for den samlede budgetbalance fremgår af den efterfølgende beskrivelse af udvikling i budgetforudsætningerne. Sidstnævnte beskrivelse giver for samtlige de nævnte underpunkter en uddybning af baggrund og indhold i de enkelte emner. De specifikke beskrivelser af hvert enkelte forslag i underpunkter fremgår af særskilt skemamateriale. Budgetseminar, den 1. september

2 Budgetrammer på drift kr. SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Budget Budget Budgetoverslag Indtægter Skatter Generelle tilskud mv Indtægt i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Beredskab Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Skattefinansieret drift i alt P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Budgetseminar, den 1. september

3 Budgetrammer på anlæg kr. Budget Budget Budgetoverslag Anlægsudgifter Økonomiudvalget Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Anlæg i alt Resultat af det skattefinansierede område BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 3.03 Miljø og natur Resultat af det brugerfinansierede område Resultat før renter Renteindtægter og -udgifter netto Resultat efter renter Budgetseminar, den 1. september

4 Finansieringsoversigt kr. Budget Budget Budgetoverslag Resultat efter renter Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger Optagne lån Afdrag på lån Finansforskydninger Forbrug/forøgelse kassebeholdning (+ = opsparing) Balance Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter Overholdelse af Serviceudgiftsramme Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholder en samlet ramme for kommunernes serviceudgifter på 244,2 mia. kr. Såfremt kommunerne set under èt overskrider denne ramme sanktioneres gennem nedsættelse af staten bloktilskud til kommunerne. Den enkelte kommune er ikke på forhånd tildelt en bestemt andel af rammen, men KL har udsendt en teknisk beregnet ramme, som svarer til kommunens ramme i 2016 fremskrevet med tekniske ændringer til Denne ramme kan tages som et pejlemærke, når det skal vurderes, om rammen kan holdes. Slagelse Kommunes ramme er i henhold til KL s tekniske beregning på 3,3 mia. kr. Serviceudgifterne i den foreløbige resultatopgørelse for 2017 er ca. 50 mio. kr. under dette beløb. Budgetbalance vurderet pr. 16. august 2016 Budgetbalancen angiver balancen mellem indtægter og udgifter i det tekniske budgetoplæg. Ubalancen, som er vist nedenfor, afspejler kasseforbrug/-opsparing i de nævnte overslagsår. Udgangspunktet er som nævnt budgetoverslag i Budget : Ubalance i budgetudgangspunktet Budget Budgetoverslag -20,0 29,0 24,5 24,5 Efterfølgende er vist, hvorledes dette udgangspunkt ændrer sig med de nævnte forhold (punkt A-D ovenfor). Beløbene angiver den kasseændring, der vil være ved det enkelte element. Mellemtotalerne - der er vist med hvid skift på mørk baggrund - viser den samlede kasseopsparing (negativt tal) eller kasseforbrug (positivt tal). Beløbene er vist for både budgetåret 2017 og for overslagsårene I oversigterne angives noter ved de enkelte elementer. rne beskriver efterfølgende kort, hvad der ligger bag korrektionerne. Budgetseminar, den 1. september

5 A. Korrektioner, der er godkendt af Byrådet frem til juni 2016, herunder forud sætninger for budgetprocessen A. Korrektioner godkendt frem til august samt ny indtægtsprognose 1 Tillægsbevillinger med konsekvens for ,9-4,6 1,6-9,3 2 Demografiregulering 9,7 9,0 5,8 9,1 3 Pris- og lønudvikling jfr. KL's skøn pr. juni ,4 6,7 16,2 115,3 4 Korrektioner vedr. finansforhold (renter, lån, afdrag) 3,0 0,0 0,8 0,5 5 Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning) -40,3-56,2-111,7-192,4 Ændringer i kategori A: -21,1-45,0-87,3-76,8 Ubalance incl. kategori A -41,2-16,1-62,8-52,4 B. Korrektioner, som Økonomiudvalget i møde d. 15. august 2016 har godkendt indarbejdet i den foreløbige resultatopgørelse B. Forslag, som Økonomiudvalget har godkendt indarbejdet i resultatopgørelse 6 Overførselsudgifter 18,6 24,3 36,0 50,9 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering -0,9 0,0 0,0 0,0 8 Det brugerfinansierede område 0,5 0,3 0,5 0,5 9 Lov- og cirkulæreprogram 2,5 2,5 2,5 2,5 10 Spec. børneområd - sagsbehandlere (ØU) 4,5 4,5 4,5 4,5 Ændringer i kategori B: 25,1 31,6 43,5 58,3 Ubalance incl. kategori A og B -16,0 15,6-19,4 5,9 C. Det specialiserede børneområde C. Det specialiserede børneområde 10 Spec. børneområde - myndighedsydelser (UU) 13,0 13,0 13,0 13,0 Ændringer i kategori C: 13,0 13,0 13,0 13,0 Ubalance incl. kategori A, B og C -3,0 28,6-6,4 18,9 D. Forslag til driftsønsker, anlægsønsker samt besparelser med henblik på at opnå et budget i balance D. Prioriteringsforslag til budgetbalance 11 Driftsforslag 2,7 2,7 2,7 2,7 12 Anlægsforslag 2,8 9,0 1,5 1,5 13 Effektiviserings- og besparelsesforslag -69,3-71,7-71,8-71,8 Ændringer i kategori D: -63,8-60,0-67,6-67,6 Ubalance incl. kategori A, B C og D -66,8-31,4-74,0-48,7 Budgetseminar, den 1. september

6 r til oversigterne: De enkelte elementer i oversigterne er i det følgende kommenteret kort med henblik på at beskrive baggrund for beløbene. Alle beløb skal ses som ændringer i forhold til de beløb, der indgår i eksisterende budgetoverslag A. Korrektioner godkendt frem til august samt ny indtægtsprognose 1 Tillægsbevillinger med konsekvens for ,9-4,6 1,6-9,3 2 Demografiregulering 9,7 9,0 5,8 9,1 3 Pris- og lønudvikling jfr. KL's skøn pr. juni ,4 6,7 16,2 115,3 4 Korrektioner vedr. finansforhold (renter, lån, afdrag) 3,0 0,0 0,8 0,5 5 Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning) -40,3-56,2-111,7-192,4 Ændringer i kategori A: -21,1-45,0-87,3-76,8 Ubalance incl. kategori A -41,2-16,1-62,8-52,4 1: Tillægsbevillinger Byrådet har siden vedtagelsen af Budget i oktober 2015 besluttet nogle tillægsbevillinger, der har virkning for og dermed for den budgetbalance, der vil være for disse år. Det drejer sig bl.a. om tidsmæssig ændring af ombygningen af Skælskør Plejecenter, fremrykning fra 2017 til 2016 af dele af bevilling til cykelstier, forpagtningsindtægter, bevillinger vedr. privatskole- og efterskoleelever samt enkelte mindre tekniske korrektioner. Det fremgår af oversigten, at der er tale om beløb af begrænset størrelse. Beløbet med negativt fortegn i 2018 skyldes låneoptagelse vedr. Skælskør Plejecenter, der er flyttet fra 2017 til 2018 (dermed giver anden finansiering end kasseforbrug). 2: Demografiregulering Der reguleres hvert år ved budgetlægningen for den demografiske udvikling på områderne: Dagtilbud til børn og unge Skoler Hjemmepleje Sygepleje Reguleringen sker i henhold til de demografimodeller, der er godkendt af Økonomiudvalget. Der reguleres for udviklingen i de givne aldersgrupper i henhold til den senest godkendte befolkningsprognose (marts 2016) set i forhold til den fremskrivning, der lå til grund for Budget Reguleringen i indebærer primært øgede udgifter til dagtilbud (ca. 10 mio. kr. i 2017), mens den demografiske udvikling medfører fald i udgifterne til ældreområdet i forhold til det hidtil forventede (dvs. at udgifterne ikke stiger så kraftigt som indarbejdet i Budget ). 3: Pris- og lønudvikling Alle beløb er opskrevet til årets prisniveau med KL s seneste skøn for udviklingen. Det betyder en lidt lavere udgift i 2017 end tidligere forventet, men en højere udgift for overslagsårene (Når 2020 i oversigten fremstår med et stort beløb skyldes det, at det ikke bare indeholder ændringen i pris- og lønskønnet, men også en fremskrivning fra 2019 til 2020-prisniveau. Det er således en ren teknikalitet). Budgetseminar, den 1. september

7 4: Korrektioner vedr. finansielle forhold Der er lavet en opfølgning på kommunens lån og finansielle forhold, som bevirker, at der er nogle mindre ændringer i renter, afdrag på lån samt frigivelse af deponerede midler. Sidstnævnte forventes i overslagsårene at være ca. 3 mio. kr. større end i Budget , mens der i alle årene er en forøgelse af kommunens afdrag på lån. 5: Ny indtægtsprognose På baggrund af Social- og Indenrigsministeriets udmelding om tilskud og udligning samt statsgaranteret skattegrundlag for 2017 er der ved brug af KL s Skatte- og Tilskudsmodel beregnet en ny indtægtsprognose for Der er samlet tale om en stigning i indtægterne i perioden set i forhold til det tidligere budgetterede. Overordnet giver prognosen følgende beløb: Indtægtsprognose (Mio. kr.) Indtægter i alt (minus = merindtægt) Skatter Tilskud og udligning Skatter: Det fremgår af oversigten, at der i 2017 ventes en samlet stigning i skatterne på 12 mio. kr. i forhold til det tidligere budgetterede. Stigningen dækker over et lille fald i indkomstskatten, et væsentlig fald i grundskylden og en stor stigning i øvrige skatter. Det er især en indtægt fra dødsbobeskatningen, der i 2017 giver den højere indtægt, men også indtægt fra selskabsskatten stiger. I overslagsårene forventes de sidstnævnte indtægter normaliseret, mens indkomstskatten forventes at stige bl.a. på grundlag af befolkningsudviklingen. Indkomstskatten udgør den største del af kommunens skatteindtægter. Det har gennem en årrække været mest fordelagtigt for Slagelse Kommune at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og selv om der siden 2014 har været en pæn befolkningsvækst i kommunen, forventes det også i 2017 at være bedre end at selvbudgettere. Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på mio. kr. Indtægtsprognosen er lavet med en uændret skatteprocent på 24,7 %. I forbindelse med budgetseminaret den 1. september fremlægges ajourført prognose med henblik på valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. Grundskylden blev i forbindelse med Finansloven for 2016 neutraliseret for stigning i 2016, og det bevirker en lavere indtægt i end tidligere beregnet. Det betyder for Slagelse Kommune et fald i grundskylden på ca. 8 mio. kr. årligt. Nedgangen kompenseres dog af staten over tilskud og udligning. Tilskud og Udligning: For tilskud og udligning er de viste beløb ligeledes udtryk for forskelligartede underliggende bevægelser. Først og fremmest er der gennem Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen skabt et forbedret indtægtsgrundlag såvel i 2017 som i overslagsårene. Det er bl.a. afskaffelsen af omprioriteringsbidraget, der har en stigende virkning over de viste år. Ligeledes betyder et stigende befolkningstal også øgede indtægter fra tilskud og udligning. Til gengæld er der indtægtsfald på især 2 forhold. Det ene er, at Slagelse Kommune i de seneste år har modtaget tilskud på grundlag af det faldende befolkningstal, idet tilskudssystemet giver kommunerne en midlertidig kompensation for at kunne tilpasse udgifter til et fald. Med det markant højere befolkningstal fra 2016 falder Slagelses tilskud på dette kriterie bort, hvilket isoleret set koster ca. 25 mio. kr. Budgetseminar, den 1. september

8 Det andet forhold, der betyder faldende indtægt, er en forbedret beskæftigelsessituation for hele landet. Det betyder også i Slagelse færre udgifter til forsikrede ledige, men samtidig en nedgang i beskæftigelsestilskuddet med 13 mio. kr. i Endelig skal det nævnes, at beløbet for tilskud og udligning i alle årene i Budget indeholdt en udgiftsbuffer- pulje på knap 35 mio. kr., som blev afsat til at imødegå evt. usikkerhed ved refusionsreformen og overførselsudgifterne. Denne buffer er nedsat til 10 mio. kr. pr år, idet der med de seneste data fra Beskæftigelsesministeriet og med midtvejsreguleringen i 2016 er kommet større sikkerhed i beregningen af refusionsreformens udgifter. Beløbet skal ses i sammenhæng med de merudgifter, der forventes til overførselsudgifter, jfr. efterfølgende note 6. B. Forslag, som Økonomiudvalget har godkendt indarbejdet i resultatopgørelse 6 Overførselsudgifter 18,6 24,3 36,0 50,9 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering -0,9 0,0 0,0 0,0 8 Det brugerfinansierede område 0,5 0,3 0,5 0,5 9 Lov- og cirkulæreprogram 2,5 2,5 2,5 2,5 10 Spec. børneområd - sagsbehandlere (ØU) 4,5 4,5 4,5 4,5 Ændringer i kategori B: 25,1 31,6 43,5 58,3 Ubalance incl. kategori A og B -16,0 15,6-19,4 5,9 6: Overførselsudgifter Overførselsudgifterne består hovedsagelig af retsbestemte ydelser, hvis omfang i høj grad er afhængig af konjunkturforhold og de lovgivningsmæssige initiativer, der tages i den sammenhæng. Den budgetterede udgift baserer sig væsentligt på det aktuelle antal personer, der modtager de enkelte ydelser samt forventningen til udviklingen heri. Overførselsudgifterne fremgår af det skemamateriale, som er vist i sagens bilag 2. Overførselsudgifter i henhold til Lov- og cirkulæreprogammet er indarbejdet i de angivne beløb, jfr. note 9. 7: Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes et lille fald i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene. Der er dog usikkerhed for beløbene på længere sigt, idet det ligger i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at der fra 2018 indføres en ny afregningsmodel for kommunernes betaling for borgernes behandling på sygehus. Det er endnu uvist, hvilken økonomisk betydning en ny afregningsmodel med aldersdifferentieret takst vil have for Slagelse Kommune. 8: Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område skal på længere sigt hvile i sig selv og udgifterne finansieres af brugerbetalingen for renovationsydelserne. Det er i de seneste år søgt at nedbringe kommunens gæld til renovationsområdet, som pr forventes at beløbe sig til 32,7 mio. kr. Med en nedsættelse af takst for dagrenovationen på ca. 4 % afvikles gælden lidt hurtigere end tidligere planlagt. Over perioden forventes en gældsafvikling på samlet 30 mio. kr. 9: Lov- og Cirkulæreprogram Sammen med bloktilskuddet udmelder staten de tiltag, der gennem Regeringens lov- og cirkulæreprogram har betydning for kommunerne og kompenseres over de såkaldte DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip). I Slagelse Kommune indarbejdes normalt mer-/mindre- Budgetseminar, den 1. september

9 udgifter, der beløber sig til over kr. Mindre beløb afholdes af/tilfalder udgiftsrammen på pågældende politikområde. Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder ud over overførselsudgifter, der indgår i opgørelsen heraf, jfr. note 6 i kun enkelte nye tiltag til en samlet merudgift på ca. 0,9 mio. kr. om året. Disse fremlægges til beslutning i forbindelse med budgetseminaret. Endvidere er der under Lov- og Cirkulæreprogrammet medtaget udgifter vedr. vandområdeplaner, som i henhold til KL s budgetvejledning forventes udmeldt i efteråret. 10: Merudgifter på det specialiserede børneområde Økonomiudvalget besluttede den 15. august at indarbejde 4,5 mio. kr. i den foreløbige resultatopgørelse, jfr. nedenfor. C. Det specialiserede børneområde 10 Spec. børneområde - myndighedsydelser (UU) 13,0 13,0 13,0 13,0 Ændringer i kategori C: 13,0 13,0 13,0 13,0 Ubalance incl. kategori A, B og C -3,0 28,6-6,4 18,9 10: Merudgifter på det specialiserede børneområde Der har i både 2015 og 2016 været et væsentligt merforbrug på det specialiserede børneområde i Slagelse Kommune. På baggrund af rapport fra revisionsfirmaet BDO godkendte Byrådet i sit møde i maj ekstra indsatser på området i 2016, og at der til budgetforhandlingerne blev udarbejdet et oplæg til den fortsatte indsats i Det fremlagte indeholder en forøgelse af bevilling til ydelserne på børne- og ungeområdet på 13 mio. kr. årligt samt en forsættelse i af den bevilling til øget antal sagsbehandlere, som Byrådet har givet i D. Prioriteringsforslag til budgetbalance 11 Driftsforslag 2,7 2,7 2,7 2,7 12 Anlægsforslag 2,8 9,0 1,5 1,5 13 Effektiviserings- og besparelsesforslag -69,3-71,7-71,8-71,8 Ændringer i kategori D: -63,8-60,0-67,6-67,6 Ubalance incl. kategori A, B C og D -66,8-31,4-74,0-48,7 12: Nye driftsforslag Der er kun fremlagt 1 driftsforslag. Det vedrører sundhedsområdet, idet der i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er aftalt en øget udgiftsramme med henblik på styrke indsats på en række områder. 13: Anlægsønsker Der fremlægges konkrete anlægsforslag på 2 områder: renovering af molerne på Halskov Havn samlokalisering Korsør Bibliotek og Borgerservice Budgetseminar, den 1. september

10 Sidstnævnte indgik som hensigtserklæring i budgetaftalen for , og er forelagt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i april 2016, mens sag om molerne blev behandlet i Økonomiudvalget i april For begge projekter er der angivet alternative løsningsmuligheder, og de viste beløb er udtryk for de forslag, der er mindst omfattende og er billigst. Dermed er der for perioden anlægsønsker for samlet ca. 15 mio. kr. Vælges i stedet de dyreste løsninger, vil udgiften i den angivne periode være på knap 28 mio. kr. 14: Effektiviserings- og besparelsesforslag Byrådet godkendte i marts 2016 en budgetproces, hvor der skulle udarbejdes et råderumskatalog med effektiviserings- og besparelsesforslag på mindst 2 % af serviceudgifter (dvs. 64 mio. kr.). Økonomiudvalget overlod efterfølgende til Borgmesteren at beslutte fordelingen heraf på udvalg og politikområder. De fremlagte forslag er udarbejdet administrativt på baggrund heraf. De enkelte forslag er beskrevet i skema efter fast skabelon. Der er fremlagt effektiviserings- og besparelsesforslag for samlet ca. 70 mio. kr. om året. Forslagene vedrører hovedsagelig serviceudgifterne, men der indgår i mindre omfang også anlægsforslag og finansielle forslag. Budgetseminar, den 1. september

B. Særligt budgetudfordrede områder m.m. Her er primært tale om områder, hvor indeværende års budgetopfølgninger har vist styringsvanskeligheder:

B. Særligt budgetudfordrede områder m.m. Her er primært tale om områder, hvor indeværende års budgetopfølgninger har vist styringsvanskeligheder: Budget 2019-2022 Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger Foreløbig resultatopgørelse i budgetforslag Der er udarbejdet et administrativt budgetoplæg for 2019-2022, som tager udgangspunkt

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere