Budgetproces for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetproces for"

Transkript

1 Budgetproces for Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING ØKONOMISKE MÅL BUDGETRAMMER Budgetrammer - drift Katalog med Effektiviserings- og Besparelsesforslag Igangsatte effektiviseringer Budgetoverslagsår Anlæg Finansieringsområdet Justeringer i pris- og lønniveau Takster FAGUDVALG Økonomiske rammer Driftsønsker Udvalgsbehandlingen af budget HØRING MED-organisationen Øvrige høringsberettigede Høringsproces BYRÅDETS BUDGETFORHANDLINGER Orienteringsmøde den 24. august Byrådets budgetseminar den 1. september Byrådets 2. budgetseminar den 4. september PROCES OG TIDSPLAN FOR BUDGET BILAG A: PROCES OG TIDSPLAN FOR BUDGET BILAG B: FORDELING AF RAMMEREDUKTIONER PÅ UDVALG

3 1. Indledning Det økonomiske udgangspunkt for Slagelse Kommunes budgetlægning for er en fortsat stram økonomi, idet der også i de kommende år både lokalt og på landsplan må forventes et pres på den kommunale økonomi - såvel udgiftsmæssigt som indtægtsmæssigt. I lighed med tidligere år er budgetprocessen i sin overordnede struktur bygget op omkring: 1. kvartal fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet principper, rammer og proces 2. kvartal forbereder fagudvalgene grundlaget for byrådets budgetforhandlinger 3. kvartal forhandler byrådet en budgetaftale på plads 4. kvartal udmønter fagudvalgene budgetaftalen, således at grundlaget i det enkelte fagudvalg er på plads inden budgetårets start. Selvom grundstrukturen for budgetlægningen således er uændret med en væsentlig inddragelse af fagudvalgene, indeholder den detaljerede proces- og tidsplan en række ændringer i fremgangsmåden i forhold til de foregående år. I de følgende afsnit beskrives i kort form processens elementer, og i afsnit 7 findes en samlet tidsplan. I forlængelse af denne politiske budgetplan udarbejdes endvidere en administrativ budgetvejledning, som uddyber det materiale, der skal anvendes, og de terminer, der sikrer processens gennemførelse. 2. Økonomiske mål Processen for udarbejdelse af Slagelse Kommunes budget 2016 og overslagsår skal sikre en realisering af de økonomiske mål, som Byrådet har fastlagt, herunder både at skabe råderum for udvikling og nye investeringer og gennem effektiviseringer at udmønte de rammereduktioner, der allerede er indeholdt i budgetårene. Byrådet fastlagde den 25. august 2014 følgende økonomiske mål, som her er vist med en trafiklysoversigt, hvor beløb er angivet i mio. kr.: Definitioner Ordinært driftsresultat Anlægsbudget Gennemsnitlig kassebeholdning (udisponeret) Skattefinansieret gæld "Rum for udvikling" Over 150 Over 125 Over 75 Faldende "Basisbudget" Status quo "Pres på økonomien" Under 125 Under 100 Under 50 Stigende Budgetlægningen for tager udgangspunkt i de budgetoverslag for , som er vedtaget i forbindelse med budget 2015 og indeholder nedenstående målopfyldelse: Budgetår Ordinært driftsresultat Anlægsbudget Gennemsnitlig kassebeholdning (udisponeret) Skattefinansieret gæld Faldende Faldende Faldende 2

4 Det fremgår, at det ordinære driftsresultat på kort sigt er under pres, men forventes forbedret over perioden (bl.a. som følge af effektiviseringstiltag). Modsat er anlægsbudgettet ikke mindst på det lange sigt væsentligt under det niveau, der kan skabe den fornødne udvikling af kommunen. Ud over de angivne mål indeholder Byrådets økonomiske mål en ambition om hvert år i forbindelse med budgetlægningen at skabe et økonomiske råderum for omprioriteringer m.v. Råderummet skal være min. 50 mio. kr. for at kunne beskrives som Rum for udvikling og dermed være i grønt. I budgetoverslaget for 2016 forudsættes et kasseforbrug på 36 mio. kr. og der er indregnet effektiviseringer for 48 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet eller fordelt. For indeholder budgetgrundlaget yderligere effektiviseringskrav. Nye ønsker vil således kræve, at der gennem effektivisering og omlægninger af indsatser, service m.v. skaffes et økonomisk råderum. Af afsnit 3 fremgår, hvorledes katalog over effektiviserings- og besparelsesmuligheder er en del af budgetprocessen. 3. Budgetrammer Rammestyringskonceptet - og dermed tildeling af økonomiske rammer samt ressourcefordelingsmodeller på de enkelte områder fastholdes i budgetprocessen, således at ansvaret for at udmønte budgettet i høj grad er placeret i fagudvalgene. I de følgende underafsnit er kort beskrevet, hvorledes rammerne fastlægges og justeres. 3.1 Budgetrammer - drift Rammerne for driftsbudgettet tager udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget for Der ud over budgetlægges overslagsår 2019 som udgangspunkt lig Budgetrammerne vil blive korrigeret på følgende måde: Rammerne for drift (inkl. refusion) prisfremskrives efter KL s senest udmeldte skøn over prisog lønstigninger, således at budgetrammerne udmeldes i 2016-niveau. Det vil sige, at hele budgetlægningen finder sted i 2016-priser. KL s prisfremskrivninger foreligger i marts På følgende områder indregnes forlods konsekvenser af den demografiske udvikling i budgetrammerne: Dagtilbud, Skoler samt Sundhed og Omsorg. Det sker med udgangspunkt i de vedtagne demografimodeller og i befolkningsprognosen, der behandles politisk i marts. Tillægsbevillinger givet i 2014 (efter budgetvedtagelsen for 2015) samt i 2015 (frem til 1. marts) med virkning for indarbejdes. Med udgangspunkt i årets Lov- og Cirkulæreprogram beregnes faktiske konsekvenser for Slagelse Kommune. Disse forelægges Økonomiudvalget i august med henblik på korrektion af budgetrammer. Overførselsudgifter budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventet antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2016 som budgetoverslagsårene

5 Overførselsudgifterne forelægges til politisk behandling i respektive fagudvalg senest primo juni med henblik på at indgå i den videre budgetproces i Økonomiudvalget og Byråd Katalog med Effektiviserings- og Besparelsesforslag Budgetlægningen indeholder en konkretisering af såvel de rammebesparelser, der ved budgetlægningen for 2015 blev indarbejdet i budgetoverslag , og det økonomiske råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer og ønsker. Nedenstående oversigt viser det budgetmæssige udgangspunkt (i 2015-priser): Effektiviserings- og besparelsesforslag, Budget Budgetoverslag der indarbejdes i budget : Mio. kr. (2015-priser) Rammebesparelse i budget Årligt råderum I alt Der skal derfor frembringes konkrete effektiviserings- og besparelsesforslag i 2016 på samlet 96 mio. kr., svarende til ca. 3 % af serviceudgifterne. Det består af: a. Forslag til effektiviseringer og besparelser på i alt 80 mio. kr., som fordeles mellem fagudvalgene efter konkret beslutning i byrådet. Bilag B viser den vedtagne fordeling mellem fagudvalgene. Det skal bemærkes, at fagudvalget selv kan vælge, hvorledes udvalgets samlede reduktion skal fordeles på de enkelte politikområder. b. Forslag til tværgående effektiviseringer på 16 mio. kr. Punkt a udarbejdes af fagudvalgene, mens punkt b fremlægges af Økonomiudvalget. For overslagsårene indgår fortsat den resterende del af rammebesparelsen, som konkretiseres i overensstemmelse med den effektiviseringsplan, der udarbejdes af direktionen i løbet af Der udarbejdes effektiviserings- Budget Budgetoverslag og besparelsesforslag med flg.: Konkrete forslag i fagudvalg, jfr. Bilag B Tværgående effektiviseringsforslag (ØU) Ufordelt rammebesparelse i øvrigt I alt I forbindelse med tilvejebringelse af effektiviseringsforslagene ses bl.a. på Produktivitetskommissionens anbefalinger, benchmark/nøgletal med andre kommuner og udliciteringsmuligheder. Kataloget over effektiviserings- og besparelsesmuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september Igangsatte effektiviseringer I budgetaftalen for 2015 er der for budgetoverslag allerede indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer. For såvel Teknisk Administrative Opgaver (TAO) samt Optimering af Bygningsdrift og Rengøringsområdet er der i budgettet fastlagt konkrete økonomiske rammer. Disse rammer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på grundlag af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen. 4

6 3.2 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsårene budgetlægges differentieret med udgangspunkt i bl.a. den demografiske udvikling, overførselsindkomsternes udvikling samt skøn over pris- og lønudviklingen. Grundlaget for den demografiske tilpasning er kommunens vedtagne befolkningsprognose, som forelægges til Byrådets godkendelse i marts Effektiviserings- og besparelsesmuligheder bearbejdes i overslagsårene som beskrevet i afsnit Anlæg Fagudvalgene kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslag. Der sondres mellem: a. Vedligeholdelsesønsker: renovering m.v. af eksisterende anlæg b. Udviklingsønsker: nye anlæg, der ønskes behandlet i budgetlægningen Fagudvalgene giver en kortfattet beskrivelse af sine ønsker på skemaer, der er designet til formålet. Ønskerne skal behandles af fagudvalgene senest i april. Vedligeholdelsesønsker (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, der har ansvaret for den eksisterende kommunale bygningsmasse, mens udviklingsønsker (b) prioriteres af Økonomiudvalget. Disse prioriteringer foretages i juni, og fremsendes til Byrådets budgetseminar i august. Anlæg, der indgår i eksisterende budgetoverslag , er på forhånd indarbejdet i budgetforslag medmindre fagudvalget ønsker ændring heri. 3.4 Finansieringsområdet Finansieringsområdet dvs. renter, balanceforskydninger, finansiering mv. - budgetteres ud fra de faktiske beregninger samt konkrete skøn over udvikling på de respektive indtægtstyper. I evt. budgetprognoser i foråret 2015 tages udgangspunkt i de af KL udmeldte forudsætninger og med anvendelse af KL s modeller for beregning af tilskud og udligning samt skatteprognose. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder ultimo juni tilskud og udligning samt statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Økonomiudvalget tager i sit møde den 17. august stilling til indtægtsgrundlaget (herunder statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag), som indarbejdes i budgetmaterialet sammen med opdaterede beregninger i øvrigt. Eventuelle særlige incitamenter til skattenedsættelser/-forhøjelser kan i den forbindelse indgå i den politiske behandling af finansieringsområdet. Det må forventes, at der i lighed med tidligere år kan være særtilskud o. lign., der skal ansøges af kommunen, og hvor ministeriets svar først vil foreligge i starten af september Justeringer i pris- og lønniveau På Økonomiudvalgets møde den 17. august 2015 fremlægges beregninger af budgetrammerne på baggrund af de pris- og lønskøn for 2016, som KL udmelder i juni. På dette møde tages stilling til, hvorvidt de anvendte fremskrivningsprocenter skal ændres Takster Takster for de forskellige kommunale ydelser indgår som en del af budgetlægningen og godkendes sammen med budgettet ved 2. behandlingen i Byrådet i oktober. Takstoversigten foreligger derfor til 5

7 denne behandling. Såfremt det endelige budget giver anledning til en efterfølgende justering af nogle takster, sker godkendelse heraf i Byrådet i november. 4. Fagudvalg 4.1. Økonomiske rammer Budgetrammerne udmeldes som en samlet driftsramme pr. fagudvalg. Center for Økonomi udsender oversigt over budgetrammer, forbrug tidligere år og nøgletal til fagudvalgenes brug for prioritering af driftsramme samt udarbejdelse af budgetforslag. Fagudvalgene udarbejder som omtalt i afsnit effektiviserings- og besparelsesforslag for et beløb, der fremgår af bilag B Driftsønsker Fagudvalgene har inden for nedenstående begrænsninger mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne: Fagudvalgene kan formulere driftsønsker for ½ af det beløb, som de finder besparelsesog effektiviseringsforslag for Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag (enten siger man ja eller nej til besparelsesforslag til budgetforhandlingerne) 4.2 Udvalgsbehandlingen af budget Fagudvalgene tilrettelægger budgetbehandlingen, således at hvert udvalg senest i juni har behandlet og vedtaget udvalgets budgetmateriale til det videre forløb på Byrådets budgetseminar ultimo august. Udvalgenes ønsker samt finansiering heraf vil indgå på Byrådets budgetseminar. Udvalgene skal behandle/levere følgende til materiale: Forslag til hvorledes de af Byrådet besluttede rammer opfyldes for fagudvalget Forslag til katalog over effektiviserings- og besparelsesmuligheder, herunder udmøntning af rammebesparelser i 2016 Evt. budgetønsker inden de angivne rammer eller anden anvisning af finansiering Forslag til takster inden for udvalgets område Nye ønsker til anlæg , fordelt på vedligeholdelsesønsker og udviklingsønsker (afleveres i april) 5. Høring 5.1 MED-organisationen MED-organisationen inddrages i budgetprocessen på forskellig vis. HovedMED drøfter i marts budgetprocessen med Økonomiudvalget, herunder hvorledes medarbejderne involveres i budgetlægningen. HovedMED har mulighed for at fremkomme med input til budgettet på det personalepolitiske område m.v. Udvalget tilrettelægger selv en proces, som sikrer involvering af Sektorudvalg og Lokaludvalg. 6

8 MED-organisationens input til budgettet på det personalepolitiske område forelægges Økonomiudvalget i maj med henblik på evt. at kunne indgå i det samlede budgetforslag. HovedMED orienteres om budgetstatus frem til Byrådets budgetseminar. Personalerepræsentanterne deltager i den budgetorientering, der den 24. august gives for byrådet, og orienteres om budgetaftale, når den foreligger. 5.2 Øvrige høringsberettigede Ud over MED-udvalg inddrages også brugerbestyrelser, Ældreråd, Handicapråd og andre fora i høring af budgetforslag for De respektive Fagudvalg og Fagcentre fastlægger selv evt. yderligere høring/involvering af interessenter i forbindelse med budgetprocessen. 5.3 Høringsproces I perioden august er det samlede budgetforslag, som er udarbejdet af fagudvalgene, til høring i alle virksomheder og centre. Heri vil indgå såvel udvidelsesønsker som reduktionsforslag i overensstemmelse med de stillede krav. Høringsperioden er kort for at sikre aktualitet i det materiale, der udsendes, og samtidig at kunne indgå i byrådets prioriteringsdebat den 1. september. Høringen udmeldes dog i god tid, således at virksomheder og centre har mulighed for at sikre den fornødne mødeplanlægning. Modtagne høringssvar udsendes til Byrådet den 28. august forud for budgetseminaret. Der gennemføres en yderligere høringsproces mellem byrådets 1. og 2. behandling af budgettet. Denne høring iværksættes, så snart der foreligger en budgetaftale mellem de politiske partier. Høringen har en svarfrist den 24. september, og høringssvarene vil straks herefter blive udsendt til Byrådet Borgerinddragelse Ud over MED-udvalg og andre høringsberettigede vil der også for kommunens borgere i almindelighed være mulighed for at give kommentarer til budgetforslaget. I høringsperioden vil budgetmaterialet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, og borgerne har mulighed for at give deres mening til kende på særlig digital formular. Disse tilkendegivelser vil kunne læses af alle på hjemmesiden. 6. Byrådets budgetforhandlinger Med den aftale om kommunernes økonomi, som KL og regeringen forhandler og har tradition for at indgå i juni, fastlægges rammer og indsatsområder for det kommende budgetår. Udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunens tilskud og udligning samt statsgaranteret udskrivningsgrundlag forventes at foreligge omkring 1. juli, hvorefter det finansielle grundlag for budgettet kan fastlægges med nogenlunde sikkerhed. De sidste års erfaringer viser, at det ikke er muligt at beregne endelige økonomiske konsekvenser af årets økonomiaftale før sommerferien. Der vil imidlertid i slutningen af juni/begyndelsen af juli blive udarbejdet et Tendensnotat, som udsendes til Byrådet. Tendensnotatet beskriver de seneste vurderinger/beregninger af økonomiaftalens konsekvenser for Slagelse Kommune samt evt. andre forhold af betydning for budgetbalancen. 7

9 I budgetprocessen er indarbejdet temamøder for byrådet på nedenstående datoer: 5.1 Orienteringsmøde den 24. august 2015 Mødet har til formål at give Byrådet en samlet orientering om den foreløbige resultatopgørelse og det samlede budgetmateriale, der lægges til grund for budgetseminaret den 1. september. Personalerepræsentanterne i HovedMED inviteres til at deltage i orienteringen. 5.2 Byrådets budgetseminar den 1. september 2015 Der gennemføres et 1-dags budgetseminar med det formål at give rum til den politiske prioritering af budget Indholdet på budgetseminaret vil i hovedtræk være: Drøftelse af økonomisk råderum samt behov for anvendelse af katalog over effektiviseringsog besparelsesmuligheder Drøftelse af forslag til udmøntning af effektivisering og besparelser Drøftelse af anlægsprioritering Politiske forhandlinger 5.3. Byrådets 2. budgetseminar den 4. september 2015 På baggrund af forhandlingerne på 1. byrådsseminar den 1. september samt efterfølgende politiske gruppedrøftelser afsættes mulighed for videre forhandlinger om en budgetaftale den 4. september. 6. Proces og tidsplan for budget Den overordnede proces- og tidsplan for budgetlægningen fremgår af oversigt på den næste side. Her angives terminer for orientering, drøftelse og beslutning i Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Fagudvalgene tilrettelægger selv proces i eget udvalg under iagttagelse af de overordnede terminer. Proces- og tidsplanen kan justeres/udbygges i forløbet på baggrund af de beslutninger, der træffes om den videre budgetbehandling. På længere sigt indgår udarbejdelse af en investeringsstrategi med udgangspunkt i analyse af behov i relation til bl.a. demografisk udvikling, eksisterende bygningsmasse m.v. 8

10 Bilag A: Proces og tidsplan for budget Måned Dato Udvalg Budgetaktivitet Januar 19. ØU På baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser vedr. budgetproces (Økonomiudvalget den sag nr. 42) fremlægges forslag til overordnet budgetproces og tidsplan. Herunder fordeling af rammekrav til fagudvalgene for effektiviseringsog besparelsesforslag samt principper for budgetlægningen 26. Byråd Budgetproces til godkendelse, jfr. ovenfor Marts Uge 10 Fagudvalg Budgetproces for fagudvalgets behandling af budgetoplæg godkendes i det enkelte fagudvalg Budgetnotat med beregningsforudsætninger og grundlag forelægges fagudvalgene. Anlægsønsker drøftes 4. Hoved- Orientering af HovedMED vedr. budgetproces og -status MED 16. ØU Budgetnotat med beregningsforudsætninger og grundlag forelægges for udvalgets eget fagområde. Anlægsønsker drøftes Godkendelse af befolkningsprognose som budgetteringsgrundlag April uge 15 Fagudvalg Anlægsønsker besluttes til fremsendelse til LTE/ØU Effektiviserings- og besparelsesforslag inden for udvalgets område drøftes: muligheder, metoder og indsatser Nye driftsønsker drøftes 20. ØU Anlægsønsker besluttes til fremsendelse til LTE/ØU Effektiviserings- og besparelsesforslag inden for udvalgets område drøftes: muligheder, metoder og indsatser Nye driftsønsker drøftes Tværgående effektiviseringsforslag: emner og principper drøftes 1. budgetprognose: basisbudget, indtægtsprognose, udgifter besluttet efter budgetvedtagelse for set i relation til mål i den overordnede økonomiske politik Maj 4. LTE Drøftelse af prioritering af fagudvalgenes anlægsønsker (Vedligeholdelsesønsker) uge 19 Fagudvalg Effektiviserings- og besparelsesforslag inden for udvalgets område behandles og prioriteres Nye driftsønsker prioriteres 18. ØU og Hoved- MED Fælles strategimøde, herunder oplæg vedr. tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag 18 ØU Drøftelse af prioritering af fagudvalgenes anlægsønsker (Udviklingsønsker) Juni uge 23 Fagudvalg Godkendelse af forslag til: Effektiviserings- og besparelsesmuligheder og driftsønsker Godkendelse af budgetforslag for overførselsudgifter, medfinansiering samt brugerfinansieret område 1. LTE Prioritering af fagudvalgenes forslag til anlæg (vedligeholdelse) 22. ØU Godkendelse af forslag til: Effektiviserings- og besparelsesmuligheder og driftsønsker på økonomi Godkendelse af tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag 9

11 Godkendelse af budgetforslag for overførselsudgifter, medfinansiering samt brugerfinansieret område Prioritering af fagudvalgenes forslag til anlæg (udvidelser) Orientering om økonomiaftale mellem KL og regeringen 2. budgetprognose Juli Primo Byråd Tendensnotat udsendes med beskrivelse af seneste økonomiske status, herunder konsekvenser af økonomiaftalen August 17. ØU Status vedr. budgetforslag, herunder materiale til budgetseminar Oplæg vedr. finansiering, herunder udskrivningsgrundlag Virksomh. og centre Høring af budgetforslag 24. Byråd og Orientering om budgetmateriale og budgetbalance m.v. Hoved- MED September 1. Byråd 1. budgetseminar 4. Byråd 2. budgetseminar 14. ØU 1. behandling af budgetforslag 14. Byråd 1. behandling af budgetforslag Virksomh. og centre Høring budgetaftale 22. Byråd Frist for ændringsforslag (og underændringsforslag den 25.) 28. ØU 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster Oktober 5. Byråd 2. behandling af budget, herunder godkendelse af takster November 17. ØU Evt. supplering vedr. takster Evaluering af budgetproces m.h.p. budget Byråd Evt. supplering vedr. takster December uge 49 Fagudvalg Udmøntning af budget

12 Bilag B: Fordeling af rammereduktioner på udvalg Budgetrammer og effektiviseringskrav serviceudgifter 2016 Pol.udv. Budget- Overslag 2016 Effektiviseringsforslag pr. politikområde Effektiviseringsforslag I alt pr. udvalg Politik område 01 Økonomiudvalget Beredskabet Administration Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering 08 Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klub Produktionsskoler Børn, unge og familie I alt Effektiviseringsforslag i kr priser 11

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016

Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Budget 2017-2020 Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Der er udarbejdet et teknisk-administrativt budgetoplæg for 2017-2020, som

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2017 2020, proces og tidsplan Dette notat beskriver proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2017-2020. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets budgetlægning...

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2017

Budgetproces og tidsplan 2017 18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende

Læs mere