Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)"

Transkript

1 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009

2 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema 2 6 Resultater spørgeskema 3 8 Usikkerhed 15 Indledning I denne rapport vises resultaterne af analysen af kommunernes fysiske sammenlægningspotentialer (strukturbetingede investeringer). Analysen er den anden af i alt fire analyser vedrørende kommunernes investeringsplaner, som COWI har udarbejdet for KL. Analysen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Der er i alt sendt spørgeskemaer til 19 kommuner. Kommunerne er fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland og på by- og land kommuner. De 19 kommuner er: 1. Københavns Kommune 2. Gladsaxe Kommune 3. Rødovre Kommune 4. Albertslund Kommune 5. Lejre Kommune 6. Roskilde Kommune 7. Ringsted Kommune 8. Slagelse Kommune 9. Lolland Kommune 10. Odense Kommune 11. Assens kommune 12. Sønderborg Kommune 13. Esbjerg Kommune 14. Kolding kommune 15. Haderslev kommune 16. Århus Kommune 17. Favrskov Kommune 18. Herning Kommune 19. Ålborg Kommune Spørgeskemaet blev sendt ud d. 25. februar 2009 med svarfrist d. 11. marts Det sidste af de afleverede spørgeskemaer blev modtaget d. 2. april.

3 3 Det samlede spørgeskema bestod af tre underspørgeskemaer: 'Kommunen har ingen konkrete overvejelser om fysisk sammenlægninger'. 'Kommunen har foretaget konkrete overvejelser, men de er skrinlagt'. 'Kommunen har konkrete overvejelser vedr. fysiske sammenlægninger'. Kommunerne kunne vælge at aflevere et eller flere spørgeskemaer alt efter hvad der passede til deres aktuelle situation. Der er 13 kommuner, der har afleveret en besvarelse af spørgeskemaerne. I forlængelse af, at kommunerne har afleveret deres spørgeskema, har COWI forsøgt at gennemføre opfølgende interviews for at få uddybet besvarelserne. Der er i alt gennemført 5 opfølgende interview. Formål Formålet med denne analyse har været, at få et billede af i hvilket omfang og inden for hvilke sektorer kommunerne overvejer fysiske sammenlægninger af funktioner mm., som vil medføre investeringer i bygninger/lokaler. Undersøgelsen beskæftiger sig således med kommunernes overvejelser vedrørende fysiske sammenlægninger og de deraf følgende investeringer i bygninger (ny-, om- eller tilbygninger og/eller bygningsteknik). Som udgangspunkt omfatter analysen alle de kommunale sektorer, som gør brug af de kommunale lokalefaciliteter herunder også lejede bygningsfaciliteter. Effekten af de fysiske sammenlægninger kan være en bedre lokaleudnyttelse, færre m 2, mindre transport m.m. Indsamling af spørgeskemaer og opfølgningsinterview blev stoppet d. 6. april.

4 4 Det fremgår af figuren, at en meget stor del af kommunerne har konkrete overvejelser vedrørende fysiske sammenlægninger. Kommunernes overordnede overvejelser Kun 17 % af kommunerne har allerede foretaget konkrete overvejelser, som har betydet, at de overvejede planer er skrinlagt (opgivet). Kun få kommuner har ingen konkrete overvejelser. Hvis alle kommuner fordeler sig på samme måde som kommunerne i stikprøven, betyder det, at der er omkring kommuner, som har konkrete planer om fysisk sammenlægning af funktioner, der vil medføre behov for investeringer i bygningerne. 72% 17% Kommunen har ingen konkrete overvejelser om fysisk sammenlægning Kommunen har foretaget konkrete overvejelser, men disse er skinlagt Kommunen har konkrete overvejelser vedr. fysisk sammenlægning I det følgende gengives resultaterne for hver af de tre dele, som denne analyse er opbygget af. Resultat af spørgeskema 1 - 'Kommunen har ingen konkrete overvejelser om fysisk sammenlægning'. De kommuner, som ikke har nogle konkrete overvejelser, er blevet stillet et hypotetisk spørgsmål om hvilke områder, hvor kommunen vil overveje at gennemføre fysiske sammenlægninger, hvis der på et tidspunkt bliver mere konkrete planer. Sektorer hvor kommunnerne overvejer fysisk sammelægning Administration 22% Kultur og fritid Teknisk område Etablering af storkøkkener Materielgårde Det fremgår af figuren, at det primært er skoleområdet og det administrative område, som kunne komme på tale i forhold til fysiske sammenlægninger. Plejehjem, sundhedscentre Daginstitutioner Skoler 23% Andet Et eksempel på 'Andet' er en kommune som nævner muligheden for, at man kan samle tandplejen på et sted frem for flere decentrale steder.

5 5 De gevinster/effekter, som i givet fald forventes fremgår af figuren til højre. Effekter / gevinster som har størst betydning for overvejelserne om fysisk sammelægning. Det fremgår at 'direkte driftsøkonomiske besparelser ved bedre lokaleudnyttelse' og 'bedre kvalitet og service' samt 'bedre lokalefaciliteter/indretning som understøtter opgaven' er de tre mest dominerende forventede effekter ved en fysisk sammenlægning. Det kan undre, at ingen af de deltagende kommuner angiver en reduktion i transporttid og transportomkostninger eller besparelser på interne post, som områder der har større betydning i forhold til overvejelser om fysisk sammenlægning. Bedre ledelse og styring 8% Bedre lokalefaciliteter/indretning som understøtter opgaven 15% Besparelser og bedre intern service (FM) 8% Andet 8% Direkte driftsøkonomiske besparelser ved bedre lokaleudnyttelse 23% Bedre kvalitet og service 23% Besparelser i transportomkostninger og transpporttid Besparelser på intern portudbringning Mere effektive arbejdsgange og større faglighed 15% Hvis der skal gennemføres fysiske sammenlægninger - hvornår vil det så ske? Det er ikke i år eller næste år, at kommunerne, uden konkrete planer, forventer fysiske sammenlægninger. Af figuren fremgår det, at hvis der gennemføres fysiske sammenlægninger, så vil det sandsynligvis først ske om 3-4 år % Det virker også rimeligt, set i lyset af, at denne type af beslutninger modnes over tid, og at der formentlig i nogle kommuner er politiske bindinger, som gør, at man har valgt ikke at sammenlægge f.eks. skoler og rådhuse i indeværende valgperiode. senere %

6 6 Omkring 2/3 af kommunerne uden konkrete overvejelser mener, at outsourcing kan være en mulighed i forhold til at reducere kommunens arealbehov. Resten (1/3) har ikke disse overvejelser om outsourcing. Foreligger der overvejelser om outsourcing som vil medføre reduktion i areal behovet? (For kommuner der ikke har konkrete overvejelser) Nej 33% Ja 67% Resultat af spørgeskema 2 - 'Kommunen har foretaget konkrete overvejelser, men de er skrinlagt'. Dette afsnit omhandler de besvarelser, som COWI har modtaget af spørgeskema 2. Formålet med dette spørgeskema er at få et indtryk af, hvilke typer af projekter vedrørende fysisk sammenlægning, der har været overvejet, men som nu er skrinlagt. Herudover har formålet været, at få et indtryk af hvorfor de overvejede projekter er blevet skrinlagt. I figuren til højre ses, at det fortrinsvis er projekter, der ville medføre ombygning af eksisterende bygninger, som de nu skrinlagte projekter har handlet om. Kommuner med konkrete overvejelser der er skrinlagt - Hvilken type af fysiske sammenlægninger overvejes? Sammenlægning som udelukkende omfatter nedlægning af faciliteter 25% Sammenlægning som omfatter etablering af ny bygning på bar mark 25% Sammenlægning som medfører ombygning af eksisterende bygninger 5

7 7 De sektorer som har været i spil har været: Etablering af storkøkkener Skole sammenlægning Administrations bygninger Daginstitutioner. Sektore hvor kommunnerne overvejer fysisk sammelægning Administration 22% Kultur og fritid Teknisk område Etablering af storkøkkener Dette resultat fremgår af figuren til højre. Flere kommuner fremhæver sammenlægning af eksempelvis rådhusfunktioner som områder, der har været i spil. Plejehjem, sundhedscentre Daginstitutioner Skoler 23% Materielgårde Andet De gevinster/effekter, som var forventet i de nu skrinlagte projekter, vedrører stort set alle de områder, det var muligt at svare på. De to mest forventede effekter/gevinster er: Effekter / gevinster som har størst betydning for overvejelserne om fysisk sammelægning. Direkte driftsøkonomiske besparelser ved bedre lokaleudnyttelse Bedre kvalitet og service Det bemærkes, at der ikke blev forventet besparelser i transportomkostninger og transporttid eller besparelser på intern postudbringning. Bedre ledelse og styring 8% Bedre lokalefaciliteter/indretning som understøtter opgaven 15% Besparelser og bedre intern service (FM) 8% Andet 8% Direkte driftsøkonomiske besparelser ved bedre lokaleudnyttelse 23% Bedre kvalitet og service 23% Besparelser i transportomkostninger og transpporttid Besparelser på intern portudbringning Mere effektive arbejdsgange og større faglighed 15%

8 8 Den væsentligste årsag til at de overvejede, men skrinlagte projekter, ikke er blevet realiseret er, at der ikke har været mulighed for at finansiere de nødvendige investeringer. Hvorfor blev overvejelserne om fysisk sammenlægning skrinlagt? Manglende finansiering af nødvendige investeringer 67% De forventede effekter kunne ikke opveje omkostningerne ved etablering 33% Resultat af spørgeskema 3 - 'Kommunen har konkrete overvejelser vedr. fysiske sammenlægning'. De kommuner, der har konkrete overvejelser om fysisk sammenlægning, overvejer projekter, som medfører ombygning af eksisterende bygninger (45 %). Men også etablering af nye bygninger er meget fremherskende (41 %). Nedlægning af faciliteter er der kun ganske få af kommunerne, der har konkrete planer om. Kommuner med konkrete overvejelser - Hvilken form for fysisk sammenlægning overvejes? Sammenlægning som udelukkende omfatter nedlægning af faciliteter 14% Sammenlægning som medfører ombygning af eksisterende bygninger 45% Sammenlægning som omfatter etablering af ny bygning på bar mark 41%

9 9 De sektorer som fortrinsvis er berørt af planerne er: Administrationen Skoler Daginstitutioner Plejehjem, Sundhedscentre Men af figuren ses, at alle øvrige sektorer er berørt i mindre omfang. Sammenlignes der med figuren på side 4 nederst kan det ses, at der er delvis overensstemmelse, idet administration og skoleområdet også her var blandt de mest sandsynlige sektorer, som var i spil i forhold til fysiske sammenlægninger. Kommuner med konkrete overvejelser - Hvilke sektorer bliver berørt? Materielgårde 9% Etablering af storkøkkener 4% Teknisk område 6% Kultur og fritid 6% Andet Administration 21% Skoler 17% Daginstitutioner 13% Plejehjem, sundhedscentre 13% Kommuner med konkrete overvejelser - Hvilke effekter forventes? I figuren til højre ses hvilke effekter, der forventes af de konkrete projekter om fysisk sammenlægning. De fire effekter, der oftest forventes, er: Mere effektive arbejdsgange og større faglighed. Direkte driftsøkonomiske besparelser ved bedre lokaleudnyttelse. Bedre lokalefaciliteter/indretning, som understøtter opgaven bedre. Bedre kvalitet og service. Et eksempel på 'Andet' er en forventet bedre service for de ældre borgere ved at kommunen etablerer bedre sammenhæng på ældre- og sundhedsområdet ved at investere i utidssvarende bygninger. Bedre ledelse og styring 9% Bedre lokalefaciliteter/indretning som understøtter opgaven bedre 16% Besparelser og bedre intern service 5% Andet 5% Direkte driftsøkonomiske besparelser ved bedre lokaleudnyttelse 2 Bedre kvalitet og service 14% Besparelser i transportomkostninger og transpporttid 5% Besparelser på intern portudbringning 4% Mere effektive arbejdsgange og større faglighed 22% Er overvejelserne udmøntete i konkrete notater, planer, undersøgelser, projektbeskrivelser el. lign.? Nej 14% Kommunerne har overvejende grad udarbejdet konkrete notater, planer, undersøgelser, projektbeskrivelser m.m. Ja 86%

10 10 De konkrete planer og projekter m.fl. vil medføre investeringer for at kunne blive gennemført. Kommunerne har angivet de skønnede investeringer og hvornår de forventes at blive gennemført. 600,000 Skønnede omkostninger ved gennemførelse af de overvejede fysiske sammenlægninger. Resultaterne er angivet i diagrammet til højre. Det fremgår af diagrammet, at der i de kommende år forventes gennemført betydelige investeringer i fysiske sammenlægninger. Aktiviteten topper i 2011, hvor det skønnes, at der skal investeres omkring 550 mio.kr. Det er de deltagende kommuners skøn, at der skal investeres skønsmæssigt omkring 1,9 mia.kr. i fysiske sammenlægninger. I disse tal er der ikke i alle tilfælde blevet modregnet indtægten ved salg af gamle bygninger m.m kr (2009-priser) 500, , , , , senere År COWI har fortaget en simpel beregning af investeringernes størrelse for alle landets kommuner, hvis deres forventninger svarer til de besvarelser, der er opnået via spørgeskemaerne. Resultatet af denne beregning er vist i diagrammet til højre. Det samlede investeringsbehov bliver i størrelsesordenen 6 mia. kr., med en absolut top i 2011, hvor der skønsmæssigt vil være investeringer i størrelsesorden 2,3 mia.kr. Frem til 2011 er der tale om en forholdsvis stejl stigning og efter 2011 viser der sig et stejlt og jævnt fald. Omkostninger i kr. 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 Skønnede omkostninger ved gennemførelse af de overvejede fysiske sammenlægninger på landsplan senere År

11 11 I de to figurer til højre er det både vist, hvornår de adspurgte kommuner forventer, at effekterne af investeringerne vil indtræde, og hvornår investeringerne forventes foretaget.(figuren nedenunder). Hvornår indtræder den forventede effekt? % Det ser ud som om, at effekterne af investeringerne forventes at indtræde med en forsinkelse på under eller omkring et år. senere 43% % Kommunerne forventer sandsynligvis at kunne høste de positive effekter og gevinster af deres investeringer året efter at investeringerne er gennemført % Hvordan er investeringerne fordelt på de kommende år? senere 9% % % %

12 12 Som afslutning på spørgeskemaet blev de kommuner med konkrete planer og overvejelser spurgt om hvorvidt der var overvejelser om at outsource opgaver for at reducere behovet for bygningsareal. Kun 17 % af de kommuner, som har svaret på spørgsmålet, overvejer outsourcing, mens resten ikke overvejer outsourcing. Foreligger der overvejelser om outsourcing som vil medføre et reduceret behov for bygningsareal? (kun kommuner med konkrete overvejelser) Ja 17% Nej 83% På baggrund af de modtagne besvarelser har COWI foretaget en nærmere analyse af og sammenligning mellem de kommuner, som i forbindelse med strukturreformen blev etableret ved en sammenlægning og de kommuner som fortsatte uden en sammenlægning. 2,000 1,800 1,600 Omkostninger pr. borger i forbindelse med kommunernes fysiske sammenlægninger. Det første resultat af analysen viser, at kommuner som er 'sammenlagte' kommuner skønner at skulle bruge omkring dobbelt så mange penge (kr. pr. borger) på fysiske sammenlægningsprojekter som de 'ikke sammenlagte' kommuner. Kr. pr borger 1,400 1,200 1, Det kunne tyde på, at der er et behov for at få samlet funktioner eller få ændret bygningsmasse, så den bliver mere optimal. 0 Sammenlagte kommuner 1 Ikke sammenlagte kommuner

13 13 I figuren til højre ses, at de 'sammenlagte' kommuner overvejer alle tre muligheder for fysisk sammenlægning herunder også at nedlægge faciliteter (f.eks. lukning af administrative bygninger, som efter en sammenlægning af de administrative funktioner ikke længere skal anvedes). De 'ikke sammenlagte' kommuner ser ud til at have et større behov for at ombygge eksisterende bygninger, og de har ikke behov for at nedlægge faciliteter Hvilken form for fysisk sammenlægning overvejes? 1 Sammenlagt Kommune 2 Ikke sammenlagt Kommune Sammenlægning som udelukkende omfatter nedlægning af faciliteter Sammenlægning som omfatter etablering af ny bygning på bar mark Sammenlægning som medfører ombygning af eksisterende bygninger Det ser ud til, at de 'sammenlagte' og de 'ikke sammenlagte' kommuners planer og projekter vil berøre alle områder, når vi ser på besvarelserne under et. Kun de 'sammenlagte' kommuner tilkendegiver, at de arbejder med etablering af storkøkkener. I de enkelte kommuner er der typisk udvalgt et mindre antal områder, som der konkret arbejdes med. Men figuren indikerer, at der rundt om i kommunerne arbejdes med mange forskellige projekter vedrørende fysisk sammenlægning Hvilke områder bliver berørt af sammenlægninger? 1 Sammenlagte kommuner 2 Ikke sammenlagte kommuner Skoler Daginstitutioner Plejehjem, sundhedscentre Administration Kultur og fritid Teknisk område Etablering af storkøkkener Materielgårde Andet

14 14 Der er på tilsvarende vis et billede af, at de kommuner, som har svaret på spørgeskemaet, forventer effekter og gevinster på alle de områder, som der er spurgt til. Det skal bemærkes, at det kun er de 'sammenlagte' kommuner, som forventer en effekt på den interne postudbringning. Som nævnt ovenfor forventer de enkelte kommuner typisk gevinster ved et mindre antal af de mulige effekter i spørgeskemaet Hvilke resultater forventes ved at gennemfører de fysiske sammenlægninger? Sammenlagte Kommuner 2 Ikke sammenlagte Kommuner Andet Bedre ledelse og styring Bedre lokalefaciliteter/indretning som understøtter opgaven bedre Besparelser og bedre intern service Direkte driftsøkonomiske besparelser ved bedre lokaleudnyttelse Mere effektive arbejdsgange og større faglighed Besparelser på intern portudbringning Besparelser i transportomkostninger og transpporttid Bedre kvalitet og service

15 15 Resultater fra interviews og tilsendte rapporter over konkrete projekter med fysiske sammenlægninger. Forventet finansiering af fysiske sammenlægningsprojekter Der er tre kommuner, der har fremsendt rapporter over konkrete projekter med fysiske sammenlægninger. Rapporterne har omhandlet projekter indenfor skole- og administrationsområdet. I figuren til højre vises det, hvordan kommunerne forventer at finansiere omkostningerne ved projektet. Den største del af finansieringen forventes foretaget ved salg af bygninger, grunde og øvrige aktiver. Dette kan medføre en risiko for projekternes gennemførelse, da situationen på ejendomsmarkedet for nuværende ikke er gunstig. 33% 8% 59% Salg af bygninger, grunde og øvrige aktiver Effektiviseringer og driftsbesparelser Egen finansiering Desuden forventes projekterne finansieret ved driftsbesparelser på 8 %, hvilket viser et stort potentiale i effektiviseringer og driftsbesparelser, da disse besparelser må forventes fastholdt i årene efter projektets gennemførelse.

16 16 Usikkerhed Resultatet i denne analyse er forbundet med en vis usikkerhed som er begrundet i: at der er besvarelser fra 13 kommuner svarende til ca. 13 % af alle kommuner i Danmark. at de 13 kommuner repræsenterer ca. 25 % af det samlede kommunale bygningsareal. at der har været kommuner, som har haft svært ved at forstå spørgeskemaerne at kommunerne har understreget, at der i stort omfang er tale om skøn at der i kommunerne kan være projekter, som ikke er medtaget i denne analyse bl.a. fordi de ikke har kunnet finansieres (flere kommuner har bemærket dette)

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361377 E-mail: kirav@holb.dk Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015 Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1 NR. 3 OKTOBER 4. KVARTAL 214 STATISTIK OVER LEDIGE ERHVERVSLOKALER Oline-ED Statistikken På landsplan faldt ledigheden marginalt for kontorlokaler med,1 procentpoint til 9,8 pct. gennem perioden fra den

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere