Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb"

Transkript

1 Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29

2 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes vedligeholdelsesbudgetter side 4 Kommunernes vedligeholdelsesbehov side 5 Det kommunale vedligeholdelsesefterslæb side 6 Sektoranalyse side 7 side 8 Plejehjem side 9 side 1 Kultur & fritid side 11 side 12 side 13 Konklusion side 14 Indledning I denne rapport vises resultaterne af analysen vedrørende vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger. Analysen er den første af i alt fire analyser vedrørende kommunernes investeringsplaner, som COWI har udarbejdet for KL. Analysen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, rundsendt til en række kommunerne fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland og på både by- og land kommuner. Spørgeskemaet blev sendt ud d. 9. februar 29 med svarfrist d. 27. februar 29. Formål For at sikre værdien af de kommunale aktiver er det af stor betydning, at vedligeholdelsesstandarden af de kommunale ejendomme opretholdes. Det er således afgørende, at der afsættes tilstrækkelige midler til vedligehold. Hvis der derimod ikke sættes ind i tide vil vedligeholdelsesefterslæbet stige, antallet af følgeskader vokse, værdien af bygningsmassen falde og utilfredsheden blandt brugerne af de kommunale faciliteter vokse. Formålet med nærværende analysen er således at give et billede af behovet for vedligehold inden for de kommunale sektorer og samtidig sandsynliggøre størrelsen af efterslæbet, der kan forventes inden for de kommende år. Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 1

3 2 Fremgangsmåde Analysen er en kvantitativ analyse som baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse samt tal fra Danmarks Statistik. Der er udsendt spørgeskema til i alt 19 kommuner, hvoraf der er modtaget besvarelse fra de 15 kommuner, hvilket repræsenterer 27 % af de danske kommuners samlede bygningsdriftareal (BDA). Besvarelserne fordeler sig på kommuner med varierende indbyggertal og geografi. Indbyggertal < >1. I alt Kommuner Geografi Sjælland Fyn & øerne Jylland I alt Kommuner De fremsendte spørgeskemaer har indeholdt spørgsmål vedr. hhv. kommunernes arealer, vedligeholdelsesbehov, samt budgetter for 29 (se eksempel på næstfølgende højreside). Disse oplysninger er alle efterspurgt for kategorierne: skoler, daginstitutioner, ældreområdet, administrationsbygninger, kultur & fritid, teknik (ekskl. takstfinansierede områder) og øvrige. Der er desuden stillet en række spørgsmål vedr. vedligeholdelsestyper og håndtering af vedligholdelsesopgaverne. Det er ikke alle kommunerne, som har bidraget med data inden for alle anvendelseskategorier, hvilket er begrundet i, at der ikke i alle kommuner forelå valide data på analysetidspunktet. Det skal bemærkes, at resultaterne på landsplan bygger på en opskalering af data for de 14 kommuner, tillagt tal for Københavns Kommune, som kun vægter med sin andel af landets samlede BDA. Dette skyldes, at Københavns kommunes ejendomme adskiller sig væsentligt fra resten af landet, hvad angår såvel vedligeholdelsesmæssig stand, samt vilkår for fordeling af budgetter. Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 2

4 3 Afgrænsning og usikkerhed Som nævnt indledningsvis er analysen afgrænset til at omhandle vedligeholdelsesefterslæbet på klimaskærmen (bygningernes tage, vinduer og facader ect.), hvorfor analysen ikke beskæftiger sig med vedligeholdelse af indvendige overflader (døre, gulve, sanitet ect.), samt terræn (veje, stier, beplantning, legepladser etc.). Analysen tager ikke højde for om bygningernes indretning og funktionalitet er hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen. Der tages forbehold for, at de adspurgte kommuner kan have egen datastruktur, som kan afvige fra opgørelsen på de nævnte områder. Analysen baserer sig kun på budgetter for 29 og har således ikke taget højde for, at der vil ske en udvikling i budgetterne i undersøgelsesperioden. Det skal bemærkes, at vedligeholdelsesbehovet er opgjort som et øjebliksbillede, hvilket vil sige, at der ikke er indregnet omkostninger til udbedring af følgeskader, der indtræder som en konsekvens af utilstrækkelige midler til vedligehold. Arealopgørelsen rummer en mindre usikkerhedsfaktor, idet der i analysen er spurgt til kommunernes bygningsdriftsareal, men i praksis tages der som oftest udgangspunkt i BBR-data. Alle de adspurgte kommuner anvender et IT-baseret system til systematisering af den planlagte vedligeholdelse på de kommunale bygninger. Der er derfor en sandsynlighed for at netop disse kommuner har bedre forudsætninger for at håndtere bygningsvedligeholdelsen. Det kan derfor ikke udelukkes, at disse kommuners ejendomme kan være i bedre stand end kommuner, der ikke foretager systematisk vedligeholdelse. Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 3

5 Kommunernes vedligeholdelsesarealer og -budgetter Kommunernes samlede bygningsareal er ca. 3,8 mio. m 2. Folkeskolernes areal udgør ca. 39 % af det samlede kommunale bygningsareal efterfulgt af øvrige bygninger med 12 %, samt 1 % for hhv. og administrationsbygninger. Tilnærmelsesvis samme fordeling genfindes, når der ses på vedligeholdelsesbudgetterne opdelt på anvendelseskategorier. Her udgør den største andel ligeledes af skolerne med et budget på i alt ca. 1,1 mia. kr., hvilket svarer til 39 % af det samlede budget til vedligeholdelse i kommunerne. Herefter kommer administrationsbygninger på 14 % samt Kultur&fritid og daginstitutioner begge på 12 %. Budgetniveau 29 fordeler sig således med ca. 1,1 mia. kr. til folkeskolerne efterfulgt af ca. 369 mio. kr. til administrationsbygninger (rådhuse ect.). For øvrige bygninger ligger budgettet på 348 mio. kr., Kultur & fritid ca. 334 mio. kr. og daginstitutioner ca. 316 mio. kr. Plejehjem og teknik har budgetter på hhv. ca. 26 mio. kr. og 51 mio. kr. Sammenlignes nøgletallet for anvendelseskategoriernes budgetter, ligger budgettet for daginstitutioner højest med 127 kr./m 2 efterfulgt af administrationsbygninger og plejehjem på hhv. 118 kr./m 2 og 12 kr./m 2. Folkeskoler, øvrige bygninger og bygninger under Kultur & fritid har et budget på hhv. 92 kr./m 2 og 91 kr./m 2. Budgettet til vedligeholdelse af teknik ligger lavest med 14 kr./m 2. Det lave niveau for teknikområdet skyldes bl.a. bygninger inden for dette område kun omfatter materielgårde og lignende, som ikke kræver samme vedligeholdelsesniveau som resten af den kommunale bygningsmasse. Areal på anvendelseskategorier 12% 1% 7% Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc % 12% 39% 8% Procentvis fordeling af budgetmidler (29) 2% 12% 14% 8% 13% 39% 12% Budgetniveau i kr./m2 (29-212) 4

6 5 Kommunernes vedligeholdelsesbehov Resultatet af analysen viser, at det samlede registrerede vedligeholdelsesbehov i 29 er på ca. 7,5 mia. kr., hvilket er ca. 4,8 mia. kr. mere end budget for 29 på ca. 2,7 mia. kr '1 kr. Vedligeholdsbehov (29-212) Kigger man på udviklingen over den 4-årige periode, ses det, at der i perioden er et samlet vedligeholdelsesbehov på i alt ca. 15,3mia. kr., mens budgetterne, forudsat at budgettet for 29 fastholdes i årene , for denne periode kun beløber sig til ca. 1,9 mia. kr.. Samlet set efterlader dette et efterslæb i 212 på ca. 4,4 mia. kr. Dette skyldes et akkumuleret efterslæb, som kommunerne vil skubbe foran sig så længe budgetterne ikke svarer til behovet. Nøgletal, vist på grafen til højre, viser at folkeskolen skiller sig ud med en enhedspris for vedligeholdelsesbehovet der er ca. 4 gange så stor alle andre anvendelseskategorier, der ligger på tilnærmelsesvis samme niveau. Den nederste graf som viser fordelingen af vedligeholdelsesbehovet på kategorier markerer ligeledes, at det er skoleområdet, som har det suverænt største vedligeholdelsesbehov med 41 % af landets samlede behov. Generelt viser opgørelsen af udviklingen i vedligeholdelsesbehovet på de kommunale ejendomme et fald inden for samtlige sektorer frem mod 212. Dette kan dels være et udtryk for, at der rent faktisk forventes at blive afsat ekstra midler de kommende år til nedbringelse af efterslæbet. Dels at behovet endnu ikke er fuldstændig opgjort i årene efter Vedligeholdsbehov i kr./m 2 (29-212) Vedligeholdelsesbehov på anvendelseskategorier 2% 12% 1% 4% Da behovet for akut vedligehold som udgangspunkt, ikke er medtaget i analysen, skal dette tillægges det opgjorte behov, hvorfor det aktuelle behov må forventes at overstige analyseresultaterne. 11% 12% 13% Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 5

7 6 Kommunernes efterslæb Figuren til højre viser hvordan kommunernes vedligeholdelsesefterslæb fordeler sig over de næste 4 år, hvis budgetniveau for 29 opretholdes. Det ses således, at efterslæbet i 29 på i alt ca. 4,8 mia. kr. vil være reduceret til knap 4,4 mia. kr. i 212. Set i forhold til tidligere undersøgelser synes der således at være sket en ændring i forhold til de sidste års stigende tendens inden for bygningsvedligehold. Dette kan dels skyldes, at der i højere grad gennemføres forebyggende vedligeholdelse, dvs. at vedligehold foretages inden der opstår fordyrende følgeskader. Forklaringen kan ligeledes være, at der de seneste år er afsat en række puljer til opretning af kommunernes faciliteter. Puljerne ligger ud over de kommunale budgetter til vedligehold. 1 kr Udvikling i efterslæb ved uændret budgetniveau (29-212) kr. (29-212) Årsagen til, at der er opbygget et efterslæb i denne periode bunder i, at kommunerne generelt har skubbet et efterslæb foran sig. Det kan således tyde på, at de sidste års øgede fokus på at nedbringe det kommunale vedligeholdelsesefterslæb, har betydet, at budgetterne som helhed er blevet hævet og dermed lader det til at stigningen i efterslæbet nu bremses. Der er dog stadig behov for ekstra midler til nedbringelse af det dyre efterslæb. Nederst til højre ses af grafen, at efterslæbet inden for hhv. plejehjem, skoler og daginstitutioner er særlig dyre områder at nedbringe. I denne sammenhæng skal det dog bemærkes, at trods grafen indikerer plejehjem som det område med de største enhedsomkostninger, vil det ikke have betydning i fremtiden. Dette skyldes en ændret model for botilbud til ældre, som i fremtiden vil betyde, at dette område ikke vil belaste de kommunale vedligeholdelsesmidler i kr./m 2 Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 6

8 7 Folkeskoler På folkeskolerne er der et meget stort vedligeholdelsesbehov i 29 på ca. 3,3 mia. kr. Herefter forventes behovet at falde frem til 212. Dette vil dog kun ske hvis det efterslæb kommunerne de sidste mange år har skubbet foran sig, ligeledes nedbringes. Folkeskoler: Registreret vedligeholdsbehov 1 kr Behov Budget et forventes jf. grafen til højre gradvist at falde til et niveau på ca. 1,8 mia. kr. i 212. I denne opgørelse er øgede udgifter til udbedring af følgeskader eller til udskiftning af bygningsdele ikke medregnet kr. Folkeskoler: Afvikling af efterslæb Det ser således ud til, at det er lykkedes at knække kurven på det efterslæb som ellers har været stigende i de sidste mange år. Fastholdes det nuværende budgetniveau, vil en fuldstændig nedbringelse af efterslæbet dog stadig have lange udsigter Skal efterslæbet på skoleområdet afvikles over de kommende 4 år, bør budgettet hæves med ca. 475 mio. kr. fra ca. 1,1 mio. kr. til ca. 1,6 mia. kr. om året (v. anbefalet budget) Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 7

9 8 På daginstitutionsområdet er der et vedligeholdelsesbehov i 29 på ca. 914 mio. kr. Herefter forventes behovet at falde væsentligt frem mod 212. Budgettet ville således overstige behovet i 211, såfremt der ikke var akkumuleret et efterslæb. : Registreret vedligeholdsbehov 1 kr Det akkumulerede efterslæb vil jf. grafen til højre stige fra 598 mio. kr. i 29 til et niveau på ca. 713 mio. kr. i 212. Skal efterslæbet på daginstitutionerne derimod afvikles over de kommende 4 år, bør budgettet hæves med ca. 184 mio. kr. fra ca. 316 mio. kr. til ca. 5 mio. kr. om året Behov Budget : Afvikling af efterslæb 1 kr (v. anbefalet budget) Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 8

10 9 På ældreområdet er der et meget stort vedligeholdelsesbehov i 29 på ca. 1,2 mia. kr. Herefter forventes behovet at falde markant i årene frem mod 212. Dette kan bl.a. skyldes at området er ved at gennemgå en lang række strukturelle ændringer som bl.a. betyder at mange plejehjem vil overgå til den almene sektor. Denne ændring vil medføre, at vedligeholdelsen i fremtiden ikke vil belaste de kommunale budgetter på samme måde som nu. : Registreret vedligeholdsbehov 1 kr Det ses jf. grafen til højre, at efterslæbet på ældreområdet ligeledes vil stabilisere sig med kun en lille stigning frem til et niveau på ca. 1 mia. kr. i kr. Behov Budget : Afvikling af efterslæb Skal efterslæbet på ældreområdet derimod afvikles over de kommende 4 år, bør budgettet hæves med ca. 263 mio. kr. fra ca. 26 mio. kr. til ca. 47 mio. kr. om året (v. anbefalet budget) Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 9

11 1 På administrationsbygninger er der et vedligeholdelsesbehov i 29 på ca. 632 mio. kr. Herefter forventes behovet at falde frem til 212. : Registreret vedligeholdsbehov 1 kr Fastholdes budgetniveauet for 29 vil efterslæbet jf. grafen til højre falde betydeligt efter 21 til ca. 13 mio. kr. i 212. Dette kan hænge sammen med, at der som en konsekvens af Opgave og Strukturreformen, i mange kommuner er foretaget en sammenlægning af den kommunale administration, hvilket har udmøntet sig i mange om- eller nybygninger inden for administrationsområdet. Årsagen til at grafen viser en mindre stigning frem mod 212 må bl.a. ses som udtryk for en prioritering af midler til vedligeholdelse. Der synes således at være områder der prioriteres højere de næste par år. Behov Budget : Afvikling af efterslæb 1 kr Det mindre efterslæb som stadig findes på administrationsområdet kan afvikles over en 4-årig periode hvis budgettet hæves med ca. 31 mio. kr. fra ca. 369 mio. kr. til ca. 4 mio. kr. om året (v. anbefalet budget) Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 1

12 11 Kultur & fritid På bygninger under Kultur & fritid er der et vedligeholdelsesbehov i 29 på ca. 865 mio. kr.. Herefter forventes behovet at falde noget frem til 212. Kultur&fritid: Registreret vedligeholdsbehov 1 kr Fastholdes budgetniveauet for 29 vil dette medføre, at efterslæbet jf. grafen til højre, vil falde en smule og dermed nå et niveau i 212 på ca. 511 mio. kr.. Det bemærkes, at området dækker bygninger inden for både idræts- og kulturområdet. Der kan således være store udsving i bygningernes stand inden for denne kategori. Eksempelvis melder flere af de deltagende kommuner om nedslidte idrætsfaciliteter, der forventes renoveret inden for de kommende år. Ekstrabudgetter til denne opretning, er medtaget i det omfang de var kendt på analysetidspunktet kr. Behov Budget Kultur&fritid: Afvikling af efterslæb Er det målet helt at nedbringe efterslæbet inden for Kultur & fritid over de kommende 4.år, skal budgettet hæves med ca. 136 mio. kr. fra ca. 334 mio. kr. til ca. 47 mio. kr (v. anbefalet budget) Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 11

13 12 (ekskl. takstfinansierede områder) På teknikområdet, som omfatter materielgårde og lign. bygninger, er der et vedligeholdelsesbehov i 29 på ca. 9 mio. kr.. Herefter forventes behovet at have et mindre fald frem til kr : Registreret vedligeholdsbehov Fastholdes budgetniveauet for 29 vil efterslæbet jf. grafen til højre først falde en smule og derefter fra 21 stige så det når et niveau på ca. 65 mio. kr. i 212. Skal dette efterslæb afvikles over de kommende 4 år, skal budgettet hæves med ca. 16 mio. kr. fra ca. 52 mio. kr. til ca. 68 mio. kr. om året kr. Behov : Afvikling af efterslæb Budget (v. anbefalet budget) Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 12

14 13 Inden for området øvrige, som bl.a. omfatter kollegier, feriekolonier og anden beboelse, findes et vedligeholdelsesbehov i 29 på ca. 524 mio. kr.. Herefter forventes behovet at falde frem til kr : Registreret vedligeholdsbehov Behov Budget Fastholdes budget-niveau for 29 vil efterslæbet jf. grafen til højre først stige en og derefter fra 21 flade så det når et niveau på ca. 67 mio. kr. i kr. : Afvikling af efterslæb Er det derimod målet at afvikle dette efterslæb over de kommende 4 år, bør budgettet hæves med ca. 2 mio. kr. fra ca. 348 mio. kr. til ca. 35 mio. kr. om året (v. anbefalet budget) Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 13

15 14 Konklusion På grundlag af nærværende analyse som bygger på besvarelser fra 15 kommuner, kan det således konkluderes at stigningen i vedligeholdelses-efterslæbet på de kommunale ejendomme i Danmark synes at være bremset op. Derimod synes der ikke at være udsigt til at der vil ske nogen nævneværdig nedbringelse af efterslæbet hvis de kommunale vedligeholdelsesbudgetter holdes på 29-niveau. et forventes således stadig at have et niveau på ca. 4,4 mia. kr. i 212, hvilket kun svarer til en reduktion på ca. 1 %. Alle tal indikerer samtidig, at det er skoleområdet, der er hårdest trængt, med et forventet vedligeholdelsesefterslæb i 29 på ca. 3,3 mia. kr. og et vedligeholdelsesbehov der er ca. 4 gange så højt som undersøgelsens andre kategorier. 1 kr Rullende Vedligeholdelsesefterslæb Eksisterende efterslæb + tilvækst Behov Budgetniveau 29 Generelt synes undersøgelsen at tegne et billede af en udvikling mod en mere systematisk tilgang til bygningsvedligeholdelse. Samtlige kommuner i analysen har tilkendegivet at de anvender et it-system til vedligeholdelsesplanlægning, og der bliver løbende foretaget en registrering af det aktuelle vedligeholdelsesbehov. Dette forventes dog ikke at repræsentere alle landets kommuner. Endelige skal det pointeres, at analyseresultatet er udtryk for et øjebliksbillede. Der er således ikke indregnet en forværringsfaktor til de udgifter, der må forventes at pågå til udbedring af følgeskader, der opstår som konsekvens af mangelfuld og udskudt vedligeholdelse. Rapport 1 - kommunernes vedligeholdelsesefterslæb 1549 (2).doc 14

Analyserapport af vedligeholdsefterslæbet i Danmark

Analyserapport af vedligeholdsefterslæbet i Danmark Dansk Byggeri Analyserapport af vedligeholdsefterslæbet i Danmark Analyserapport 125 Dansk Byggeri Analyserapport af vedligeholdsefterslæbet i Danmark Analyserapport 125 Dokument nr 6236-1 Revision nr

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger 4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

EIKR geholdsbehov i perioden

EIKR geholdsbehov i perioden Notat Sag Projekt Næstved kommune. Center for Trafik og Ejendomme. Team Ejendomme Analyse af vedligeholdsbehovet i Næstved kommune Projektnr.. 112193-2 Dato 215-7-3 Emne Statusnotat vedr. Næstved kommunes

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Fundament for fremtiden Kommunernes plan for løft af de fysiske rammer for velfærd. Del I

Fundament for fremtiden Kommunernes plan for løft af de fysiske rammer for velfærd. Del I Fundament for fremtiden Kommunernes plan for løft af de fysiske rammer for velfærd Del I Fundament for fremtiden Kommunernes plan for løft af de fysiske rammer for velfærd Del I Fundament for fremtiden

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Færre investeringer i folkeskolen siden 2001 trods flere elever

Færre investeringer i folkeskolen siden 2001 trods flere elever Færre investeringer i folkeskolen siden 001 trods flere elever Folkeskoleinvesteringerne er ifølge de kommunale regnskaber faldet med 1, mia. kr. i perioden 001 til 008. I samme periode er antallet af

Læs mere

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark Der er stillet en række spørgsmål fra Bjarne Overmark i forbindelse med forslaget om ny skolestruktur. Indledningsvis vil jeg gerne sige, at det er min

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

2.1 Indledende betragtninger - generelle forudsætninger 2.2 Den demografiske udvikling i Århus Kommune 2.3 Det økonomiske råderum 2.

2.1 Indledende betragtninger - generelle forudsætninger 2.2 Den demografiske udvikling i Århus Kommune 2.3 Det økonomiske råderum 2. Indhold Resumé 1. Indledning 3 2. Udviklingen i det økonomiske råderum 2.1 Indledende betragtninger - generelle forudsætninger 2.2 Den demografiske udvikling i Århus Kommune 2.3 Det økonomiske råderum

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer Økonomisk analyse 6. maj 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er gode til at købe økologisk Highlights - 9 pct. af danskerne køber i større

Læs mere

Tilstanden i landets kloaksystemer

Tilstanden i landets kloaksystemer maj 2008 Tilstanden i landets kloaksystemer - om vedligeholdelse og fornyelse af det danske kloaknet Resumé Det danske kloaknet udgør et vigtigt fundament i den infrastruktur, der sikrer, at danske familier

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Svendborg Kommune Strategi for bygningsvedligeholdelse

Svendborg Kommune Strategi for bygningsvedligeholdelse Svendborg Kommune Strategi for bygningsvedligeholdelse Dato: 9. marts 2016 Rev.: Side 1 af 10 Sagsid: 15/29801 Svendborg Kommune - Strategi for bygningsvedligeholdelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016 Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2016 Resume Positiv udvikling Analysen tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling i malerfaget, idet der er en fremgang

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Bolig- og Ejendomsudvalget

Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Kilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015-2024 og faktisk befolkningstal 1. jan. 2015

Kilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015-2024 og faktisk befolkningstal 1. jan. 2015 Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 10.08.2015 Reference: Bettina Andersen Direkte telefon: 89591838 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/16

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Budgettet balancerer men tandlægen må vente

Budgettet balancerer men tandlægen må vente Budgettet balancerer men tandlægen må vente Dette faktaark handler om de studerendes indtægter og udgifter, herunder hvor meget de - efter låntagning - har i underskud eller overskud ved månedens udgang,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere