Skatteministeriet J.nr Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen). Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar henvendelse af 6. april 2005 fra Ernst & Young (L 121 bilag 9). Kristian Jensen / Ivar Nordland

2 Ernst & Young stiller i henvendelsen en række spørgsmål, som vil blive kommenteret i det følgende: Sambeskatning Spørgsmål 1: Hvad er baggrunden for, at skatteministeren foreslår, at der i Danmark som det så vidt vides første land i verden indføres tvungen sambeskatning mellem koncernselskaber i samme land, og hvad er begrundelsen for, eller hvilke skattehuller ønskes lukket ved, at et så drastisk forslag indføres for selskaber, der blot er en del af den samme koncern, men hvor aktionærkredsen kan være helt forskellig? Svar: Baggrunden for, at der foreslås obligatoriske nationale sambeskatning er, at dette sikrer symmetrien i beskatningen, idet både indtægter og udgifter fra aktiviteter i Danmark og indtægter og udgifter vedrørende udenlandske aktiviteter beskattes samlet. Denne symmetri har betydning for den EU-retlige vurdering af lovforslaget. Herudover skal det nævnes, at to selskaber kun er koncernforbundne, hvis det ene selskab har bestemmende indflydelse i det andet selskab eller hvis et fælles moderselskab har bestemmende indflydelse i begge selskaber. Det er derfor vanskeligt at forstå, at disse selskaber skulle være helt fremmede i forhold til hinanden. Spørgsmål 2: Finder skatteministeren, at det er rimeligt, at et dansk selskab, der kun ejer en del af et andet selskab, for eksempel 51%, skal hæfte for hele datterselskabets gæld, jf. den foreslåede bestemmelse i SEL 31, stk. 4, og overvejer skatteministeren at foreslå en ændring af reglerne, således at alle aktionærer i et selskab stilles lige, således at de alle hæfter for selskabets skatteforpligtelse? Svar: Der vil blive fremsat ændringsforslag, hvori det foreslås, at sambeskattede selskaber (inkl. administrationsselskabet) i den nationale sambeskatning kun hæfter for indkomstskat mv. af sin egen skattepligtige indkomst. Administrationen i sambeskatningen skal fortsat påhvile administrationsselskabet, som normalt er koncernens danske moderselskab. Som et led i administrationen skal administrationsselskabet (moderselskabet) indbetale den samlede indkomstskat i den nationale sambeskatning, men administrationsselskabet hæfter ikke for andre selskabers skat - før det har modtaget beløbet til skattebetalingen fra det pågældende selskab. I den internationale sambeskatning hæfter det ultimative moderselskab og administrationsselskabet fortsat for den samlede indkomstskat for så vidt angår Side 2

3 udenlandske selskaber, der deltager i den internationale sambeskatning. Dette skyldes, at de udenlandske selskaber ikke er omfattet af dansk skattejurisdiktion. Spørgsmål 3: Hvem skal træffe valget om, hvilket selskab der skal være administrationsselskab, i tilfælde af at der er flere sideordnede danske søsterselskaber, der skal sambeskattes, jf. den foreslåede bestemmelse i SEL 31, stk. 4, 2. pkt.? Svar: De danske søsterselskaber kan selv udpege, hvilket selskab der skal være administrationsselskab. Hvis selskaberne ikke kan blive enige, træffes beslutningen af det ultimative moderselskab. Spørgsmål 4: Hvad er baggrunden for, at betingelserne for, om der skal ske tvungen national sambeskatning, skal fastsættes efter subjektive og ikke objektive regler, jf. koncerndefinitionen i SEL 31C, og blandt andet eksemplet i spørgsmål 5 nedenfor? Svar: I lovforslaget er koncernen defineret på samme måde som i årsregnskabsreglerne. Dette medfører, at koncerndefinitionen ikke er strengt objektiv, men indeholder subjektive elementer. Der er imidlertid tale om en koncerndefinition, som allerede er velkendt for koncernerne og som er internationalt anerkendt. Det burde derfor være let at konstatere om et givet selskab er en del af en koncern eller ej. Under forudsætning af at koncernen er korrekt afgrænset i årsregnskabet, vil det kunne konstateres, om et selskab er en del af en koncern ved at konstatere, om selskabets regnskab er konsolideret ind i modervirksomhedens konsoliderede årsregnskab. Spørgsmål 5: Er henvisningen til årsregnskabsloven i bemærkningerne til SEL 31C bindende for skattemyndighederne, således at, såfremt der ikke foreligger en koncern i relation til årsregnskabsloven, skal der heller ikke ske tvungen national sambeskatning? Svar: I den foreslåede 31 C i selskabsskatteloven er der anvendt samme definition af en koncern som der er anvendt i årsregnskabsloven (og aktieselskabsloven m.fl.). Definitionen er således den samme, hvorfor retspraksis vedrørende definitionen i årsregnskabsloven m.fl. også har betydning for fortolkningen af den foreslåede 31 C. Det skal dog understreges, at den lignende skattemyndighed kan foretage en selvstændig efterprøvelse af, om der foreligger en koncern. Spørgsmål 6: Det ønskes oplyst, hvornår selvangivelserne skal indgives rettidigt for en dansk filial af et udenlandsk selskab, der er kulbrinteskattepligtigt til Danmark, og som Side 3

4 undergives tvungen national sambeskatning med et andet dansk normalt beskattet koncernselskab, og på hvilket tidspunkt der senest skal anmodes om international sambeskatning. Både filialen og selskabet har kalenderårsregnskab. Svar: I henhold til kulbrinteopkrævningslovens 1, stk. 3, skal kulbrinteskattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 eller 3 A, indgive selvangivelse senest den 1. maj i året efter indkomståret. I henhold til skattekontrollovens 4, stk. 2, skal juridiske personer selvangive senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber indkomståret i perioden 1. januar til 31. marts, skal der selvangives senest den 1. juli samme år. Der er ikke foreslået ændringer af selvangivelsestidspunkterne hverken for kulbrinteskattepligtige selskaber eller almindelige selskaber. I eksemplet skal filialen derfor indgive selvangivelse senest den 1. maj, mens selskabets selvangivelsesfrist er den 1. juli. Valg af international sambeskatning skal senest ske ved indgivelse af selskabets selvangivelse den 1. juli. Spørgsmål 7: Det ønskes oplyst, hvilket eller hvilke af de danske selskaber M, D1 og D2 der opnår den økonomiske fordel ved at udnytte underskuddet i det danske selskab DD1 i nedenstående eksempel. Øvrige Øvrige M aktionærer aktionærer 40% 60% 60% 40% D1 D % 100 DD1 Svar: Ernst & Young skriver i forbindelse med begrundelsen for spørgsmålet, at DD1 er et udenlandsk selskab. I det følgende lægges derfor først til grund, at DD1 er et dansk selskab, og derefter, at DD1 er et udenlandsk selskab. Hvis DD1 er et dansk selskab skal de selskaber (D1 og D2), der udnytter underskuddet i DD1, via administrationsselskabet forpligte sig til betaling af et beløb svarende til Side 4

5 skattebesparelsen til underskudsselskabet. I den nationale sambeskatning er det således underskudsselskabet, der opnår fordelen ved sambeskatningen. Hvis DD1 er et udenlandsk selskab, vil det være M, der opnår fordelen ved udnyttelse af underskuddet i DD1. I første omgang nedbringes indkomsten i D1 og D2, men selskaberne skal forpligte sig til betaling af et beløb svarende til skattebesparelsen til administrationsselskabet (M). Til gengæld bliver M skattesubjekt for genbeskatningen, når der siden opnås overskud i DD1. Ernst & Young forestiller sig, at hele den økonomiske fordel ved at udnytte DD1 s skattemæssige underskud bør tilfalde D1. I det gældende regelsæt er det D1, der opnår fordelen. Dette skyldes imidlertid, at D1 er sambeskatningens moderselskab i det gældende regelsæt, hvor ejerkravet er markant anderledes end i L 121. Med L 121 bliver M sambeskatningens moderselskab. Ændringen af ejerskabskravet skyldes, at koncernerne ikke selv skal kunne vælge, hvilke selskaber, der skal indgå i sambeskatningen. Det er således regeringens ønske, at koncernerne ikke skal kunne lade underskudsgivende udenlandske selskaber indgå i sambeskatningen uden at overskudsgivende udenlandske selskaber også indgår i sambeskatningen. Det er derfor nødvendigt, at alle selskaber i koncernen indgår i sambeskatningen. Det er vanskeligt at se, hvordan den økonomiske fordel ved underskudsudnyttelsen skal kunne tilfalde D1, når sambeskatningsordningen skal være administrerbar. Tildelingen af den økonomiske fordel forudsætter, at D1 bliver genbeskatningssubjekt, hvis DD1 siden måtte få overskud. En sådan model vil medføre, at der i koncernen vil være en stor mængde af genbeskatningspligtige danske selskaber og det vil være nødvendigt at holde styr på hvem, der har udnyttet, hvilke underskud. I L 121 er det mere enkelt administrationsselskabet, dvs. det danske moderselskab, er altid skattesubjektet for genbeskatningen. Det bemærkes, at de øvrige aktionærer i D1 ikke mister deres (indirekte) andel af underskuddet i det udenlandske datterselskab DD1. Det må formodes, at DD1 kan fremføre sit underskud efter udenlandske regler (dette er i hvert fald muligt efter de fleste landes skatteregler). Dette fremførte underskud får B A/S indirekte glæde af, når (hvis) DD1 opnår overskud i senere indkomstår. Lovforslaget medfører således for de øvrige aktionærer kun, at de ikke længere har den indirekte fordel af de danske sambeskatningsregler, som de havde tidligere. I fremtiden er det moderselskabet, der er tildelt fordelen ved de danske sambeskatningsregler med Side 5

6 udenlandske datterselskaber. Baggrunden for denne ændrede fordeling af fordelen er således en følge af de ændrede ejerskabskrav og ønsket om en administrerbar sambeskatningsordning. Spørgsmål 8: Det ønskes bekræftet, at den foreslåede bestemmelse i SEL 31A, stk. 4, 5. pkt., om, at den udskudte skat ved udnyttelse af underskud i udlandet skal indregnes separat som en udskudt skatteforpligtelse i administrationsselskabets årsregnskab, kun er relevant, i tilfælde af at den udskudte skat skal afsættes efter årsregnskabslovens bestemmelser. Svar: Den udskudte skat ved udnyttelse af underskud i udlandet skal altid indregnes separat som en udskudt skatteforpligtelse i administrationsselskabets årsregnskab, når der eksisterer en genbeskatningsforpligtelse i form af genbeskatningssaldi. Spørgsmål 9: Det ønskes oplyst, om skatteministeren vil foreslå en ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen, således at de sambeskattede selskaber, der allerede er likvideret i 2005 inden lovforslagets fremsættelse, ikke bliver ramt af den foreslåede stramning, hvorved uudnyttede underskud i et likvideret, sambeskattet datterselskab eller et selskab, der fusionerer efter reglerne om skattepligtig fusion med et sambeskattet moderselskab, ikke længere overføres til moderselskabet, jf. sambeskatningsvilkår Svar: Forskellen mellem de foreslåede regler for anvendelse af underskud efter likvidation af et sambeskattet selskab og de gældende regler, jf. sambeskatningsvilkår 2.11., var ikke tydeligt fremhævet i det lovforslag (L 153), som bortfaldt ved udskrivelsen af valg til Folketinget. På den baggrund forekommer det rimeligt, at retsstillingen i henhold til sambeskatningsvilkår opretholdes for underskud i sambeskattede selskaber, der er likvideret inden fremsættelsen af nærværende lovforslag den 2. marts Jeg vil derfor fremsætte et ændringsforslag med dette indhold til 2. behandlingen af dette lovforslag. Spørgsmål 10: Skatteministeren anmodes om at besvare følgende spørgsmål vedrørende salg af et dansk koncernselskab i løbet af året: a) Overvejer skatteministeren at indføre regler, der muliggør overførsel af betalte acontoskatter fra administrationsselskabet til et andet dansk selskab omfattet af Side 6

7 national sambeskatning i tilfælde af salg af selskabet til tredjemand, hvorefter selskabet ikke længere indgår i den nationale sambeskatning? Svar: Nej. Der opkræves som udgangspunkt ikke acontoskat for de enkelte selskaber under sambeskatningen hverken efter de foreslåede eller de gældende regler. Acontoskatten opkræves i stedet hos moder-/administrationsselskabet. En sådan overførsel er således heller ikke mulig efter gældende regler, hvor et sambeskattet selskab sælges til tredjemand. Til gengæld har erhververen mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat indtil den 20. november i indkomståret, så der tages højde for den forventede indkomst i perioden efter erhvervelsen. Hvis der er indbetalt eller opkrævet acontoskat hos det solgte selskab selv, vil denne acontoskat dog følge selskabet og blive modregnet i skatten hos en eventuel købende koncern, der ejer selskabet ved udløbet af indkomståret, eller ved selskabets egen skatteansættelse for perioden efter salget. b) Overvejer skatteministeren at forlænge fristen for rettidig indgivelse af selvangivelse for en købende koncern, henset til at alle relevante oplysninger til brug for udarbejdelsen af den skattepligtige indkomst for et overdraget selskab først foreligger på tidspunktet for udarbejdelsen af selvangivelsen for den sælgende koncern? Størrelsen af eventuelle skattemæssige underskud i et overdraget selskab kan eksempelvis først opgøres på tidspunktet for udarbejdelsen af selvangivelsen for den sælgende koncern, når det kan fastlægges, hvor stor en del af det overdragne selskabs skattemæssige underskud for salgsåret og tidligere år der udnyttes af de øvrige sambeskattede selskaber i den sælgende koncern. Svar: Nej. Det er korrekt, at indkomstopgørelsen i den periode af indkomståret, hvor det overdragne selskab indgår i den sælgende koncern, kan have indflydelse på indkomstopgørelsen for den resterende periode af indkomståret, hvor det overdragne selskab indgår i den købende koncern. Det giver imidlertid ikke anledning til generelt at udskyde selvangivelsesfristen for en købende koncern. Der er i forslaget taget højde for denne situation, idet den sælgende koncern skal sikre, at de relevante indkomstoplysninger er til stede i det overdragne selskab i rimelig tid, inden dette selskab skal indgive selvangivelse. Ligningsrådet har via den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i ligningslovens 31 B, stk. 1, mulighed for at fastsætte en frist fra koncernforbindelsen til den sælgende koncern er afbrudt til de relevante indkomstoplysninger er til stede i selskabet. Side 7

8 Dertil kommer, at skattekontrollovens 4, stk. 4, giver mulighed for at udskyde selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler herfor. c) Det ønskes bekræftet, at skattemæssige afskrivninger, herunder afskrivningssaldoen på driftsmidler, skal opgøres på tidspunktet for ophør af koncernforbindelsen uden hensyn til efterfølgende køb og salg af aktiver inden indkomstårets udløb. Svar: Det kan bekræftes, at køb og salg af aktiver efter ophør af koncernforbindelsen, men inden indkomstårets udløb, ikke påvirker opgørelsen af de skattemæssige afskrivninger for den periode, hvor det overdragne selskab er en del af den sælgende koncern. d) Det ønskes oplyst, hvorledes der skal forholdes, såfremt afskrivningssaldoen på driftsmidler er negativ på tidspunktet for ophør af koncernforbindelsen, og om der skal forholdes på samme måde, uanset om saldoen var negativ ved udgangen af det foregående år, jf. AL 8. Svar: Indkomstopgørelsen for den periode, hvor det overdragne selskab er en del af den sælgende koncern, sker som udgangspunkt som om perioden udgør et indkomstår. Hvis afskrivningssaldoen var negativ ved periodens begyndelse og også er negativ på tidspunktet for ophør af koncernforbindelsen, vil den negative saldo skulle medregnes til indkomsten for den pågældende periode, jf. dog muligheden for fristforlængelse i AL 8, stk. 2. Hvis afskrivningssaldoen var positiv ved periodens begyndelse, men negativ ved ophør af koncernforbindelsen, anvendes den negative saldo som begyndelsesværdi ved indkomstopgørelsen for den periode, hvor det overdragne selskab er koncernforbundet med den købende koncern. e) Det ønskes oplyst, hvorledes sælgeren af et selskab i praksis kan finde ud af, hvor mange måneder det solgte selskabs indkomstperiode udgør for salgsåret, for at kunne beregne skattemæssige afskrivninger for det solgte selskab henset til reglerne om tvangsomlægning af indkomstår ved ændret koncernforbindelse, jf. den foreslåede bestemmelse i SEL 10, og henset til at et selskab kan Side 8

9 videreoverdrages flere gange i samme indkomstår til forskellige koncerner og dermed ændre regnskabsperiode flere gange i samme år. Svar: Jeg er enig i, at det i praksis kan være vanskeligt for sælgeren af et selskab at beregne forholdsmæssige skattemæssige afskrivninger, der afhænger af, hvornår det solgte selskabs indkomstår slutter. Jeg vil derfor stille et ændringsforslag til 2. behandlingen af lovforslaget, der indebærer, at sælgeren skal beregne skattemæssige afskrivninger efter forholdet mellem indkomstperiodens længde og et kalenderår, dvs. 12 måneder. f) Hvad er baggrunden for, at de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler, der foretages indtil salgstidspunktet, skal fragå i saldoværdien ved beregning af skattemæssige afskrivninger for den købende koncern for samme indkomstår. Svar: Baggrunden er, at indkomstopgørelsen for perioden, hvor der er koncernforbindelse, som altovervejende hovedregel skal opgøres som om perioden udgjorde et helt indkomstår. Spørgsmål 11: Det ønskes oplyst, hvilket selskabs regnskabsår der er afgørende for, hvornår de foreslåede regler om tvungen national sambeskatning træder i kraft, i tilfælde af at moderselskabet og dets koncernforbundne selskaber har forskellige regnskabsår allerede på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det ønskes endvidere oplyst, om skatteministeren overvejer at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen, således at det bliver muligt at etablere national sambeskatning mellem ikke fuldstændigt ejede koncernselskaber fra det tidligste tidspunkt, hvor et af koncernselskabernes regnskabsår påbegyndes efter den 15. december Svar: Reglerne har virkning for indkomstår, der påbegyndes fra og med 15. december Det gælder for det enkelte selskab. Hvis eksempelvis et moderselskab, hvis indkomstår følger kalenderåret, har to datterselskaber, hvis indkomstår opgøres for perioden , vil moderselskabet være omfattet af de nye regler fra og med indkomståret 2005, mens datterselskaberne først vil være omfattet fra og med indkomståret Den obligatoriske nationale sambeskatning vil derfor først gælde for indkomståret Side 9

10 Selskaberne kan dog vælge at anvende de foreslåede regler allerede fra indkomståret 2005, jf. lovforslagets 14, stk. 4, forudsat alle selskaber mv. i koncernen omfattes. Denne bestemmelse gælder også, hvis alle tre selskaber havde påbegyndt indkomståret 2005 før den 15. december På den baggrund mener jeg ikke, at der er behov for at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen som foreslået. Faste driftssteder og ejendomme i udlandet Spørgsmål 12: Omfatter de foreslåede CFC-regler i SEL 8 også udenlandske interessentskaber? Svar: De foreslåede CFC-regler i selskabsskattelovens 8 omfatter det danske selskabs direkte ejerandel i udenlandske interessentskaber. Spørgsmål 13: Kan et fast driftssted, der ikke er direkte ejet af et dansk selskab, blive CFC-beskattet efter de foreslåede regler i SEL 8, og i bekræftende fald, hvorledes skal konsolideringsreglerne i SEL 11, stk. 4, forstås, såfremt et udenlandsk fast driftssted eller interessentskab ejer datterselskaber i samme land som det faste driftssted? Svar: De foreslåede CFC-regler i selskabsskattelovens 8 omfatter kun direkte ejede faste driftssteder i udlandet. Indirekte ejede faste driftssteder (udenlandske datterselskabers faste driftssteder) omfattes som hidtil af selskabsskattelovens 32 som en del af det udenlandske datterselskab. Spørgsmål 14: Er det en forudsætning for, at et udenlandsk fast driftssted CFCbeskattes, at der efter dansk ret foreligger et fast driftssted, eller er det tilstrækkeligt, at der foreligger et fast driftssted efter lovgivningen i det pågældende land, hvori det faste driftssted er beliggende? Svar: Bedømmelsen af, om der er fast driftssted i udlandet sker efter dansk ret, herunder Danmarks eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Spørgsmål 15: Det ønskes oplyst, om der skal foretages eliminering af lån og rentebetalinger mv. mellem et dansk selskab og dets udenlandske filial, jf. blandt andet principperne i SKM R, såfremt den udenlandske filial efter udenlandske Side 10

11 skatteregler behandles som en selvstændigt skattemæssig enhed, det vil sige beskattes som et selskab i det pågældende land. Svar: Såfremt den udenlandske virksomhed ifølge danske skatteretlige regler anses for at være et fast driftssted, skal der som udgangspunkt ses bort fra renter samt kursgevinster og tab på fordringer mellem det danske hovedkontor og det faste driftssted. I overensstemmelse hermed skal der ved opgørelser af gæld og egenkapital ses bort fra interne fordringer mellem det danske hovedkontor og det faste driftssted, jf. således SKM LR. Spørgsmål 16: Skatteministeren anmodes om i nedenstående eksempler at opgøre den finansielle nettoindkomst (CFC-indkomst) og den totale indkomst for det danske selskab og det østrigske faste driftssted henholdsvis interessentskabet med henblik på vurdering af, om det faste driftssted skal undergives CFC-beskatning, jf. den foreslåede bestemmelse i SEL 8, stk. 2, og under iagttagelse af reglerne om tynd kapitalisering i SEL 11 samt Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 14. december 2004 (SKM LR). Eksemplerne har til hensigt at belyse, hvorledes CFC-vurderingen foretages under iagttagelse af reglerne om tynd kapitalisering, og omfatter blandt andet følgende problemstillinger: Skal filialens aktiver, passiver, indtægter og udgifter fortsat medregnes til det danske moderselskabs aktiver, gæld, CFC-indkomst mv. ved beregning af tynd kapitalisering for et dansk selskab? Sker der fuld eliminering af lån fra det danske moderselskab til filialen og lån fra filialen til dets datterselskab i samme land ved CFC- og tynd kapitaliseringsopgørelserne? Hvordan finder konsolideringsreglen for tynd kapitalisering anvendelse i relation til CFC-vurderingen for en udenlandsk filial, der ejer et datterselskab i samme land som filialen, og sker der fuld eliminering af lån fra filialen til selskabet? Hvordan indgår et af filialen ejet datterselskab i et tredjeland ved CFC- og tynd kapitaliseringsopgørelserne? Er der forskel på principperne for reglernes anvendelse, såfremt filialen er delvist ejet, det vil sige er et interessentskab? Er der forskel på reglernes anvendelse, såfremt det danske selskab er omfattet af SEL 2 A? DK er et fuldt skattepligtigt dansk anpartsselskab. AUS filial udgør et fast driftssted i Østrig. Side 11

12 AUS I/S er et østrigsk interessentskab, der udgør et fast driftssted i Østrig. AUS GmbH er et østrigsk selskab. SCH AG er et schweizisk selskab. Handelsværdien af selskabet ultimo året udgør Renten på alle lån er 5%. Eksempel 1 Resultatopgørelse Balance Lån SCH AG US 100% DK 100% AUS filial 100% AUS GmbH Lån Lån Lån DK Renteindt. fra AUS filial 100 Tilgodeh. fra AUS filial Renteudg. til US -100 Værdi af AUS filial Nettoresultat 0 Gæld til US Egenkapital AUS filial Driftsindkomst 10 Aktier i AUS GmbH Renteindt. fra AUS GmbH 100 Aktier i SCH AG Renteindt. fra SCH AG 300 Tilgodeh. fra AUS GmbH Renteudg. til DK -100 Tilgodeh. fra SCH AG Nettoresultat 310 Gæld, ekstern Gæld til DK Egenkaptial AUS GmbH Driftsindkomst 20 Aktiver Renteudg. til AUS filial -100 Gæld, AUS filial Nettoresultat -80 Egenkapital Eksempel 2 Som eksempel 1, men boksen er checket på DK efter amerikanske skatteregler, således at selskabet omfattes af SEL 2 A. Eksempel 3 US 100% Lån % DK 40% Lån Lån AUS I/S 100% Lån SCH AG AUS AG Side 12

13 De økonomiske forudsætninger fra eksempel 1 er de samme. Indtægterne og balancen fra AUS filial svarer således til indtægterne og balancen for AUS I/S. DK beskattes dog kun af 40% af AUS I/S overskud på 310, og US af de resterende 60%. Hertil kommer, at DK skal medregne 100% af renteindtægterne af lånet fra DK til AUS I/S på til sin danske skattepligtige indkomst. Det er min opfattelse, at der ikke skal foretages eliminering af lån og rentebetalinger mellem DK og AUS I/S i relation til CFC-vurderingen af DK og AUS I/S, henset til at DK beskattes fuldt ud af renteindtægterne, og henset til Skatteministeriets fortolkning af den næsten tilsvarende problemstilling i relation til SEL 2 A (L 119, bilag 80 svar til PWC vedrørende transparens for et I/S). Eksempel 4 Som eksempel 3, men boksen er checket på DK efter amerikanske skatteregler, således at selskabet omfattes af SEL 2 A. Svar: Det skal indledningsvist bemærkes, at CFC-selskaber i forhold til tynd kapitaliseringsreglerne i selskabsskattelovens 11 skal anses for at være udenlandske selskaber. Dette fremgår af forarbejderne til selskabsskattelovens 11 (bemærkningerne til L 101, , 2. samling). Dette gælder tilsvarende for CFCfaste driftssteder. Endvidere skal det bemærkes, at omkvalificering efter selskabsskattelovens 2 A medfører, at det danske anpartsselskab beskattes på samme måde som et fast driftssted i Danmark, dvs. at der kun sker beskatning af indkomst fra virksomhed her i landet. Det følger dog af selskabsskattelovens 32, stk. 1, at et fast driftssted i Danmark beskattes af CFC-indkomst på samme måde som fuldt skattepligtige selskaber. Eksempel 1: Lånet og de interne renter mellem det danske hovedkontor og det faste driftssted i Østrig skal elimineres. Hovedkontoret har herefter en indkomst på minus 100. Hovedkontoret er ikke tyndt kapitaliseret, idet egenkapitalen fortsat er 1000 (tilgodehavendet fra AUS. Filial bortfalder godt nok, men værdien af filialen stiger tilsvarende). Side 13

14 Filialen i Østrig har et indkomst på 410. Ved bedømmelsen af, om filialens CFC-indkomst udgør mere end 1/3 af filialens samlede indkomst (selskabsskattelovens 32, stk. 1, nr. 2), skal der ses bort fra skattepligtig indkomst hidrørende fra AUS GmbH. I stedet inddrages AUS GmbH s indkomst i filialens indkomst. Den samlede indkomst ved bedømmelsen er således 330, hvoraf 300 er CFC indkomst (renter). Filialen opfylder således betingelse nr. 2 i CFCbedømmelsen. Det kan ikke afgøres, om betingelse nr. 1 er opfyldt eftersom filialens samlede udenlandske skat er ukendt i eksemplet. Eksempel 2: Det danske anpartsselskab anses for at være det amerikanske selskabs faste driftssted i Danmark den østrigske filial anses ligeledes for at være et fast driftssted tilhørende det amerikanske selskab. Lånene og renterne - mellem de tre enheder skal elimineres. Indkomsten i 2 A - selskabet i Danmark er herefter nul. For så vidt angår filialen i Østrig ses der ikke at ske ændringer i forhold til eksempel 1. Eksempel 3: Det østrigske interessentskab er transparent i forhold til det danske selskab. Interessentskabet er således ikke en skattemæssigt separat enhed. Det følger af transparensprincippet, at der skal ses igennem enheden. Det betyder, at når en deltager (det danske selskab) modtager et særskilt vederlag (rente) fra interessentskabet, skal det behandles som om, vederlaget blev finansieret af de øvrige interessenter (det amerikanske selskab). Det bemærkes, at lånet ikke anses for indskudt i interessentskabet, men betragtes som et lån mellem interessenterne. Det danske selskab er derfor skattepligtigt af renteindtægten. Ved opgørelsen af indkomsten i det østrigske interessentskab er der ikke fradrag for renteudgiften, idet renteudgiften ligger i det amerikanske selskab. Indkomsten i interessentskabet er derfor 410. Hvis den østrigske filial er en CFC-filial skal det danske anpartsselskab kun medregne en andel af CFC-indkomsten svarende til det danske anpartsselskabs ejerandel (40 pct.). Det bemærkes, at situationen ikke kan sammenlignes med den situation, der blev spurgt om og svaret på i L 119, , bilag 80. I det pågældende svar fortolkes anvendelsesområdet for selskabsskattelovens 2 A. Side 14

15 Eksempel 4: Det amerikanske selskab, det danske 2 A selskab og den østrigske filial anses for at være et og samme selskab, hvorfor koncerninterne lån og rentebetalinger skal elimineres. Der ses ikke at være forskel i forhold til eksempel 2. Spørgsmål 17: Det ønskes oplyst, om en fysisk person vil være CFC-skattepligtig efter LL 16 B af indkomst i en udenlandsk, lavt beskattet finansiel filial, der ejes af et udenlandsk selskab, hvori den danske person ejer mere end 25% af aktierne, jf. de foreslåede ændringer af SEL 8, stk. 2, og henvisningen heri til SEL 32. Svar: De foreslåede CFC-regler i selskabsskattelovens 8 omfatter kun direkte ejede faste driftssteder i udlandet. Personers indirekte ejede faste driftssteder (personens udenlandske selskabers faste driftssteder) omfattes som hidtil af ligningslovens 16 H som en del af det udenlandske datterselskab. Skattefri fusion Spørgsmål 18: Det ønskes oplyst, om den foreslåede ændring af FUSL 8, stk. 6, 2. pkt., finder anvendelse på fusioner, der foretages med tilbagevirkende kraft før lovens ikrafttrædelse, for eksempel fusioner pr. 1. januar 2005, og om lovændringen omfatter underskud, der er opstået før Svar: Der er ved en fejl ikke indsat noget specifikt virkningstidspunkt for ændringen af fusionsskattelovens 8, stk., 6, 2. pkt. Denne fejl vil blive rettet ved et ændringsforslag. I dette ændringsforslag vil det blive foreslået, at ændringen får virkning fra og med indkomståret 2005 samt at ændringen tillige omfatter fremførte underskud, der er opstået før Genbeskatning af underskud Spørgsmål 19: Det ønskes bekræftet, at den foreslåede bestemmelse i lovens 14, stk. 9, 2. pkt., alene finder anvendelse for underskud i udenlandske faste driftssteder og faste ejendomme for indkomstår, der er påbegyndt den 6. december 1995 og senere, henset til at reglerne for genbeskatning af underskud i udenlandske faste driftssteder og faste ejendomme, hvor der lempes efter credit-princippet, ikke var gældende forud for disse indkomstår, jf. L 118 (vedtaget den 29. maj 1996). Svar: Det kan bekræftes, at den foreslåede bestemmelse i 14, stk. 9, 2. pkt., alene finder anvendelse for underskud i udenlandske faste driftssteder og faste ejendomme for indkomstår, der er påbegyndt den 6. december 1995 eller senere. Side 15

16 Reglerne om genbeskatning af underskud i udenlandske faste driftssteder og faste ejendomme, hvor der lempes efter creditprincippet, i ligningslovens 33 D, stk. 5 og 6, fik nemlig først virkning fra og med dette tidspunkt. Selskaberne vil om følge heraf ikke have nogen opgørelse af udnyttede underskud for tidligere indkomstår. Side 16

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 25 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til 7. november 2018 EM 2018/191 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad 4. oktober 2018 EM 2018/191 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 24. august 2018 Begrundelse Rettelsesbladet indarbejder lovtekniske rettelser. Rettelserne er af teknisk og korrekturmæssig karakter.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Tjekliste til brug ved national sambeskatning

Tjekliste til brug ved national sambeskatning Tjekliste til brug ved national sambeskatning Sådan bruger du tjeklisten: I tjeklisten kan du se, hvilke spørgsmål/forhold du bør være opmærksom på i forbindelse med den obligatorisk nationale sambeskatning.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 88 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 88 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 88 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 22. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L 213 - forslag til lov om forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt 28. april 2014 J.nr. 13-0110541 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 28 Bilag 13 Offentligt 10. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC Agenda 1. Anti Avoidance Directive a)omgåelsesklausulen ligningslovens 3 b)ebit-reglen bliver til EBITDA-reglen c) Ændring af CFC-reglerne 2. Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). D O M Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). 5. afd. nr. B-1930-10: GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR - 1 Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Østre Landsret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) Skatteministeriet J.nr. 2018-1803 Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) I medfør af 523 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 15351264 af 19. december 2017 af 31. oktober

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 10 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 27. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 13 Offentligt 27. april 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed ændringsforslag til L 103 - Forslag til lov om

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Spørgsmål vedrørende L 121

Spørgsmål vedrørende L 121 Finansudvalget SAU alm. del - Bilag 74 Offentligt Spørgsmål vedrørende L 121 Efter aftale skal FSR s Skatteudvalg bede Skatteministeriet om at besvare følgende fortolkningsspørgsmål vedrørende L 121 som

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch

Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch www.pwc.dk Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch Skatteministeriet har nu offentliggjort et lovudkast, der fastsætter, hvordan EU s såkaldte skatteundgåelsesdirektiver (2016/1164/EU

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv.

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv. Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 11 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 14. maj 2018 Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) BEK nr 1304 af 14/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1803 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om land

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 21 Offentligt 11. maj 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 103 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere