Skatteministeriet J.nr Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr Den"

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatningen). Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr , og af 18. april Kristian Jensen / Ivar Nordland

2 Spørgsmål 92: Kan ministeren bekræfte, at hvis moderselskabet MA A/S den sælger aktiemajoriteten i A/S D til MB A/S, der er uafhængig af MA A/S, og alle selskaber har kalenderårsregnskab, så er A/S D sambeskattet med MA A/S i perioden og med MB A/S i perioden ? Svar: Jeg kan bekræfte, at efter forslaget vil A/S D blive sambeskattet med MA A/S i perioden og med MB A/S i perioden

3 Spørgsmål 93: Kan ministeren bekræfte, at i det tilfælde, hvor D A/S er sambeskattet med MA A/S for perioden og med MB A/S for perioden , og alle selskaberne har kalenderårsregnskab, kan eventuelt skattemæssigt underskud i D A/S for perioden fratrækkes i overskud i MA A/S for hele 2006, selv om dette overskud stammer fra perioden efter , og eventuelt skattemæssigt underskud i D A/S for perioden kan fratrækkes i overskud i MB A/S for hele 2006, selv om dette overskud stammer fra perioden før ? Svar: Inden for et indkomstår kan underskud i et selskab modregnes i overskud i et andet selskab, selv om selskaberne ikke har været koncernforbundet hele indkomståret, jf. også bemærkningerne til de foreslåede bestemmelser i SEL 31, stk. 2 og 3. Jeg kan derfor bekræfte, at eventuelt underskud i D A/S i perioden kan modregnes i overskud i MA A/S for hele indkomståret 2006,og eventuelt underskud i D A/S i perioden kan modregnes i overskud i MB A/S for hele indkomståret 2006.

4 Spørgsmål 94: I det tilfælde at D A/S er sambeskattet med MA A/S for perioden og med MB A/S for perioden , hvem har så ansvaret for, at der indsendes selvangivelse for D A/S for perioden (D A/S, MA A/S eller MB A/S)? Svar: Det er MA A/S, der har ansvaret for, at indkomsten i D A/S selvangives for den periode, hvor selskaberne har været koncernforbundne dvs. perioden

5 Spørgsmål 95: Hvis H A/S erhverver D A/S den , og begge selskaber har kalenderårsregnskab, og D A/S før ikke har haft et dansk moderselskab, hvem er så ansvarlig for indsendelse af selvangivelsen for D A/S for perioden (D A/S eller H A/S)? Og til hvilken lokal myndighed skal den indsendes, hvis D A/S er hjemmehørende i et andet område end H A/S? Svar: D A/S er selv ansvarlig for indgivelse af selvangivelse for den periode, hvor selskabet ikke har været sambeskattet med andre selskaber. D A/S indsender selvangivelsen til den myndighed, hvor selskabet er hjemmehørende på tidspunktet for indgivelse af selvangivelsen.

6 Spørgsmål 97: Hvis koncernen ophører med international sambeskatning fra indkomståret 2005 er det så efter lovforslaget udelukkende det danske ultimative moderselskab, der fra indkomståret 2005 hæfter for genbeskatningssaldoen og den efterfølgende genbeskatning, jf. lovforslagets 14, stk. 8? Svar: Hvis en koncern ophører med international sambeskatning i det første indkomstår, hvor de foreslåede regler finder anvendelse, vil den efterfølgende genbeskatning efter lovforslagets 14, stk. 8, ske hos det danske ultimative moderselskab. Der vil efter lovforslaget ikke være andre selskaber, der hæfter for skatten af indkomsten i moderselskabet i det pågældende indkomstår, idet det ultimative moderselskab vil være administrationsselskab i en eventuel obligatorisk national sambeskatning. Det bemærkes, at hvis et koncernmoderselskab efter gældende regler ophører med sambeskatning med alle datterselskaber, vil genbeskatningen medføre en forhøjelse af moderselskabets indkomst i det første indkomstår efter ophør af sambeskatningen. I dette tilfælde vil der heller ikke være andre selskaber, som hæfter for genbeskatningen.

7 Spørgsmål 98: Hvorledes forholder det sig, hvis et moderselskab, der ultimo 2004 havde en genbeskatningssaldo efter reglerne i lovforslagets 14, stk. 8, efterfølgende får et nyt dansk ultimativt moderselskab? Svar: Genbeskatningen efter lovforslagets 14, stk. 8, følger de gældende regler i ligningslovens 33 E. Efter disse regler sker der ikke genbeskatning, hvis en eksisterende sambeskatning udvides med et nyt koncernmoderselskab. Det oprindelige koncernmoderselskab vil fortsat være genbeskatningssubjekt vedrørende genbeskatningen af de underskud fra udenlandske datterselskaber, som er fratrukket under den oprindelige sambeskatning. Efter lovforslaget vil det nye danske koncernmoderselskab blive administrationsselskab i en national sambeskatning og derigennem hæfte for skatten og dermed genbeskatningen - i det oprindelige moderselskab. Jeg vil imidlertid af andre grunde stille et ændringsforslag til 2. behandlingen, der fjerner al hæftelse for skatten i andre sambeskattede danske selskaber. Med ændringsforslaget vil kun det oprindelige moderselskab herefter hæfte for genbeskatningen efter lovforslagets 14, stk. 8.

8 Spørgsmål 99: Det ønskes belyst, hvorledes der hæftes i følgende situation under forudsætning af, at det fremsatte lovforslag gennemføres som foreslået: Et dansk børsnoteret selskab har i en årrække været sambeskattet med nogle af sine udenlandske datterselskaber. Fra og med indkomståret 2005 fravælger det danske moderselskab at være omfattet af international sambeskatning, og det har derfor primo indkomståret 2005 en betydelig genbeskatningssaldo jf. reglerne i lovforslagets 14, stk. 8. I 2005 overtager et nystiftet dansk holdingselskab, ejet af udenlandske kapitalfonde, aktiemajoriteten i det danske, børsnoterede selskab: a. Overgår genbeskatningsforpligtelsen til det nye ultimative danske moderselskab (det nystiftede holdingselskab)? b. Skal dette selskab afsætte udskudt skat vedrørende genbeskatningssaldoen? c. Sker der genbeskatning af genbeskatningssaldoen efter SEL 14, stk. 8, hvis det nye ultimative moderselskab erklæres konkurs? d. Hvem hæfter for betalingen af skatten af genbeskatningssaldoen, hvis det nye ultimative moderselskab (holdingselskabet) erklæres konkurs? Svar: Ad a) Genbeskatningsforpligtelsen overgår ikke til det nye ultimative danske moderselskab, jf. også svaret på spørgsmål 98. Ad b) Det ultimative moderselskab skal ikke afsætte udskudt skat vedrørende genbeskatningssaldoen i sit eget regnskab. Derimod skal det danske børsnoterede selskab i sit regnskab afsætte udskudt skat efter reglerne i årsregnskabsloven. Tilsvarende skal der afsættes udskudt skat i koncernregnskabet. Den foreslåede regel om afsættelse af udskudt skat i SEL 31 A, stk. 4, finder ikke anvendelse i relation til genbeskatning efter lovforslagets 14, stk. 8. Ad c) Der sker ikke genbeskatning af genbeskatningssaldoen efter lovforslagets 14, stk. 8, hvis det nye ultimative moderselskab erklæres konkurs uden at de øvrige selskaber erklæres konkurs. Ad d) Det vil fortsat være det danske børsnoterede selskab, der hæfter for betalingen af skatten af genbeskatningssaldoen, hvis det nye ultimative moderselskab erklæres konkurs.

9 Spørgsmål 100: Hvorledes gennemføres en international sambeskatning, hvis det danske selskab overtager aktiemajoriteten i et udenlandsk selskab midt i et indkomstår, jf. nedenstående eksempel? Eksempel: Det danske A/S A har ingen datterselskaber ved indgangen af indkomståret 2006 (der udgøres af kalenderåret). Pr erhverver A/S A et datterselskab i Sverige (B A/B): a. Kan der herefter etableres international sambeskatning mellem A/S A og B A/B for 2006, hvor der medregnes resultatet i B A/B for perioden ? b. Hvorledes skal den skattepligtige indkomst i B A/B opgøres, herunder hvilke indgangsværdier skal bruges? c. Skal der ved opgørelse af indgangsværdier for afskrivningsberettigede anlægsaktiver beregnes afskrivninger for perioden , og i givet fald hvorledes? Hvordan forholder det sig, hvis det svenske datterselskab ved erhvervelsen har regnskabsår ? Svar: I eksemplet etableres koncernen på tidspunktet, hvor A A/S erhverver B A/B. a) Efter forslaget kan der etableres international sambeskatning mellem A/S A og B A/B, hvor resultatet i B A/B for perioden medregnes i sambeskatningsindkomsten.. b) Indkomsten i B A/B for perioden opgøres efter skattelovgivningens almindelige (danske) regler, idet der dog kun kan foretages forholdsmæssige afskrivninger, jf. forslaget til SEL 31, stk. 3. Ved opgørelsen af indkomsten anvendes de skattemæssige indgangsværdier, som er fastsat efter reglerne i forslaget til SEL 31, stk. 7 og 8. c) Ved opgørelsen af indgangsværdier anses afskrivningsberettigede aktiver, jf. forslaget til SEL 31, stk. 8, for afskrevet maksimalt efter danske regler indtil begyndelsen af det første indkomstår under sambeskatning. Da opgørelsen af indkomsten for perioden som udgangspunkt opgøres som om perioden udgjorde et indkomstår, skal der ved opgørelsen af indgangsværdier beregnes afskrivninger for perioden Det vil sige, at der beregnes maksimale forholdsmæssige afskrivninger, som kunne være foretaget, hvis de pågældende aktiver havde været under dansk beskatning i den pågældende periode. Det ændrer ikke på besvarelsen af a.-c., hvis det svenske datterselskab har regnskabsår Indkomsten i det svenske datterselskab skal opgøres for samme periode som administrationsselskabet. Det indebærer, at indkomstopgørelsen for det svenske datterselskab fremover skal følge kalenderåret ligesom A A/S. Der er ikke behov for at

10 anvende reglerne om omlægning af indkomstår, jf. den foreslåede bestemmelse i SEL 10, stk. 5, da det svenske selskab ikke i forvejen er undergivet dansk beskatning.

11 Spørgsmål 101: Hvorledes gennemføres en international sambeskatning, hvis det danske selskab overtager aktiemajoriteten i et udenlandsk selskab midt i et indkomstår og i forvejen har valgt international sambeskatning med et andet udenlandsk datterselskab? Eksempel: Det danske A/S A har ved indgangen af indkomståret 2006 (der udgøres af kalenderåret) datterselskabet C A/S i Norge. Der er fra 2005 valgt international sambeskatning efter reglerne i SEL 31 A. Pr erhverver A/S A et datterselskab i Sverige (B A/B): a. Skal der herefter etableres international sambeskatning mellem A/S A og B A/B for 2006, hvor der medregnes resultatet i B A/B for perioden ? b. Hvorledes skal den skattepligtige indkomst i B A/B opgøres, herunder hvilke indgangsværdier skal bruges? c. Skal der ved opgørelse af indgangsværdier for afskrivningsberettigede anlægsaktiver beregnes afskrivninger for perioden , og i givet fald hvorledes? Hvordan forholder det sig, hvis det svenske datterselskab ved erhvervelsen har regnskabsår ? Svar: I forhold til eksemplet i spørgsmål 100 er det i nærværende eksempel et dansk selskab, der allerede har valgt international sambeskatning, som erhverver (yderligere) et udenlandsk datterselskab. a) Da det danske selskab har valgt international sambeskatning, skal resultatet i B A/B for perioden medregnes ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i koncernen, medmindre A A/S vælger at ophøre med international sambeskatning med fuld genbeskatning af eventuelle tidligere fratrukne underskud i det norske selskab til følge. b-c) Det ændrer ikke på indkomstopgørelsen, at der i forvejen er valgt international sambeskatning. Der henvises derfor til svarene på disse spørgsmål i svaret på spørgsmål 100.

12 Spørgsmål 102: Hvorledes gennemføres international sambeskatning efter reglerne i den foreslåede 31 A, i det tilfælde, hvor et udenlandsk selskab A Inc. den erhverver det danske selskab D A/S, der har kalenderårsregnskab, og fra 2005 har valgt international sambeskatning med sit svenske datterselskab S A/B, og for indkomståret 2005 har fratrukket underskud fra det svenske selskab med 1 mio. kr.? Kan D A/S her vælge international sambeskatning med A Inc., og fra hvilket tidspunkt skal denne sambeskatning i så fald etableres? Svar: Hvis den internationale sambeskatning skal fortsætte efter den , er det et krav, at indkomsten fra A Inc. (og dermed koncernforbundne selskaber og faste driftssteder) medregnes under sambeskatningen. I så fald skal indkomsten i A Inc. for perioden medregnes til sambeskatningsindkomsten, som opgøres hos administrationsselskabet, D A/S. Indkomsten i A Inc. for denne periode opgøres efter den foreslåede bestemmelse i 31, stk. 3. Ved opgørelsen af indkomsten fastsættes indgangsværdier efter de foreslåede regler i SEL 31, stk Indkomsten i S A/B for hele indkomståret 2006 medregnes til sambeskatningsindkomsten. Hvis A Inc. ikke inddrages under den internationale sambeskatning, anses den internationale sambeskatning mellem D A/S og S A/B for ophørt pr Koncernen har dog mulighed for at lade sambeskatningen ophøre med virkning for hele indkomståret Når A A/S ikke vælger international sambeskatning for indkomståret 2006 sker der fuld genbeskatning af genbeskatningssaldoen vedrørende S A/B, idet den internationale sambeskatning med D A/S afbrydes før bindingsperiodens udløb. I eksemplet indebærer det en forhøjelse af indkomsten i D A/S for indkomståret 2005 på 1 mio. kr.

13 Spørgsmål 103: Kan det bekræftes, at der skal inddrages det købende udenlandske moderselskab i den danske internationale sambeskatning efter reglerne i SEL 31 A i følgende tilfælde: Det danske børsnoterede selskab A A/S har en række danske og udenlandske datterselskaber, og har valgt international sambeskatning efter reglerne i SEL 31 A, og er således sambeskattet med samtlige sine udenlandske datterselskaber. Der er derved opstået en samlet genbeskatningssaldo. I 2007 opkøbes aktiemajoriteten i det danske børsnoterede selskab af et internationalt holdingselskab Holding Inc., der ejes af en række internationale investorer, hvoraf ingen har bestemmende indflydelse i Holding Inc. Kan eller skal A/S A herefter inddrage Holding Inc. i den internationale sambeskatning med A A/S, og skal indkomsten i Holding Inc. i så fald opgøres efter danske regler? Kan underskuddet i Holding Inc. fratrækkes i det danske børsnoterede selskabs indkomst, hvis den skattepligtige indkomst i Holding Inc. opgjort efter danske regler giver skattemæssigt underskud, fordi selskabet har betydelige lån og dermed renteudgifter, betydelige administrationsudgifter, samt udelukkende skattefri udbytter fra datterselskaber, da alle investeringer udgøres af mindst 20 pct. - men mindre end 49 pct. - af kapitalen i de selskaber, der er investeret i? Svar: I eksemplet skal Holding Inc. inddrages i den internationale sambeskatning med A/S, hvis den internationale sambeskatning ikke skal ophøre. Indkomsten i Holding Inc. skal ligesom det er tilfældet med andre udenlandske selskaber under dansk sambeskatning - opgøres efter danske skatteregler. Hvis den skattepligtige indkomst i et udenlandsk selskab - opgjort efter danske regler udviser underskud, indgår dette underskud i opgørelsen af sambeskatningsindkomsten og kan derigennem modregnes i overskud i andre selskaber, der er omfattet af sambeskatningen.

14 Spørgsmål 104: Ministeren bedes kommentere følgende eksempel og dets skattemæssige behandling, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form: Det danske selskab H A/S har en række danske og udenlandske datterselskaber. Alle har kalenderårsregnskab. Der er i indkomstårene selvangivet 0 kr i sambeskatningsindkomst, fordi der er underskud i de udenlandske datterselskaber. Der er derfor en genbeskatningssaldo på 100 mio. kr. (Opgjort efter hidtidige regler). I 2007 forventes en skattepligtig sambeskatningsindkomst på 50 mio. kr, da de udenlandske datterselskaber nu ikke længere giver underskud. Pr erhverves aktiemajoriteten i H A/S af et internationalt holdingselskab Holding AG, der ejes af en række internationale investorer, hvoraf ingen har bestemmende indflydelse i Holding AG. Der skal derfor for indkomståret 2007 etableres international sambeskatning, der også medtager Holding AG i sambeskatningen. Holding AG har en række andre investeringer, men de er alle i selskaber uden for Danmark, og alle udgør de pct. af aktiekapitalen i de selskaber, der ejes aktier i. En betydelig del af investeringerne er finansieret ved lån fra aktionærerne i Holding AG. Den skattepligtige indkomst for Holding AG kan efter danske regler for 2007 opgøres til et skattemæssigt underskud på 150 mio. kr. Sambeskatningsindkomsten for 2007 udgør herefter: Indkomst i den danskejede del af koncernen Overført andel af underskuddet på 150 mio. kr. i Holding AG Sambeskatningsindkomst = 50 mio. kr. 50 mio. kr. 0 kr. Fremførbart underskud i sambeskatningen 100 mio. kr. hos Holding AG. For indkomståret 2007 vælger H A/S at afbryde den internationale sambeskatning jf. SEL 31 A, stk. 3, og der skal derfor ske genbeskatning af genbeskatningssaldoen i indkomståret Der kan herefter opgøres en sambeskatningsindkomst for 2006 således: Indkomst i den danskejede del af koncernen Beskatning af genbeskatningssaldo Overført andel af underskuddet på 150 mio. kr. i Holding AG Sambeskatningsindkomst = 50 mio. kr. 100 mio. kr mill kr 0 kr. Herefter kan H A/S fortsætte med national sambeskatning med sine danske datterselskaber, og genbeskatningssaldoen er udlignet.

15 Svar: Eksemplet kan ikke bekræftes. For det første er det op til Holding AG (det ultimative moderselskab) og ikke Holding A/S at bestemme, om der skal vælges international sambeskatning eller ej. H A/S kan ikke vælge at afbryde den internationale sambeskatning for 2007, samtidig med at Holding AG ønsker at udnytte sit underskud i Danmark. Hvis der senere sker ophør af sambeskatning inden 10 års periodens udløb, skal alle overførte underskud fra Holding AG til fradrag i Danmark genbeskattes. Det er kun efter 10 års periodens udløb, der kan opnås ordinær genbeskatning på likvidationsbasis, dvs. beregnet ud fra den skattemæssige avance på de underliggende aktiver.

16 Spørgsmål 105: Kan ministeren bekræfte, at bestemmelsen i lovforslagets 31 A, stk. 1: kan vælge, at sambeskatningen for de koncernforbundne selskaber og foreninger m.v., som sambeskattes efter 31, tillige skal gælde for alle koncernforbundne selskaber... betyder, at der kun kan etableres sambeskatning med et udenlandsk selskab, hvis der eksisterer en national sambeskatning mellem mindst to danske selskaber? Svar: Nej, det kan jeg ikke bekræfte. Det følger af den foreslåede bestemmelse i SEL 31 A, stk. 1, 4. pkt., at der også kan vælges international sambeskatning af et selskab m.v., som ikke er koncernforbundet med andre danske selskaber m.v., faste ejendomme eller faste driftssteder i Danmark.

17 Spørgsmål 106: Kan ministeren bekræfte, at et dansk selskab, der er sambeskattet med et danske datterselskab, men som ejes af et udenlandsk selskab, kan vælge international sambeskatning med det udenlandske moderselskab efter reglerne i lovforslagets SEL 31 B, idet der dog skal medtages andre koncernselskaber? Svar: Jeg kan bekræfte, at hvis der vælges international sambeskatning efter de foreslåede regler i SEL 31 A, skal alle koncernforbundne selskaber medtages under sambeskatningen. Det gælder også udenlandske moderselskaber til danske selskaber.

18 Spørgsmål 107: Kan ministeren bekræfte følgende eksempel: Personen Hansen, der er fraflyttet til Spanien, og ikke omfattet af udskudt fraflytningsskat efter reglerne i ABL 13a, ejer hele aktiekapitalen i Holdingselskabet H A/S, der igen ejer hele aktiekapitalen i D A/S. Der er en betydelig egenkapital i H A/S og D A/S, og en sambeskatningsindkomst på 5 mio. kr. årligt. Hansen sælger nu sine aktier i Holdingselskabet H A/S til et spansk holdingselskab Hansen Spania SA, således at det meste af overdragelsessummen sker ved udstedelse af et gældsbrev fra Hansen Spania SL til Hansen personligt, og der betales årligt 5 mio. kr. i renter fra Hansen Spania SL til Hansen personligt. Der begæres nu international sambeskatning efter reglerne i den foreslåede SEL 31 A, mellem H A/S, D A/S og moderselskabet Hansen Spania SL. Den skattepligtige indkomst i Hansen Spania SL kan efter danske regler opgøres til et skattemæssigt underskud på 5 mio. kr, svarende til renteudgifterne, idet eventuelt udbytte fra H A/S til Hansen Spania SL er skattefrit datterselskabsudbytte. Den danske sambeskatningsindkomsten bliver nu 0 kr. (I eksemplet er der set bort fra, at Hansen måske for at undgå skat i Spanien må indskyde et yderligere Holdingselskab f.eks. i Gibraltar) Svar: Eksemplet kan ikke bekræftes i den forstand, at den danske indkomstskat kan fjernes uden betydelige skattemæssige konsekvenser for Hansen. For det første kan Hansen blive udsat for spansk aktieavancebeskatning. For det andet vil han blive personligt indkomstbeskattet af renteindkomsten. Hvis der indskydes et holdingselskab i Gibraltar, vil dette blive inddraget i den internationale sambeskatning. Hansen kan kun undgå personlig beskatning på gældsbrevet ved at indskyde dette i holdingselskabet. I så fald beskattes renteindtægterne i Danmark via den internationale sambeskatning. Lovforslaget giver ikke øgede muligheder for at minimere den danske skat tværtimod.

19 Spørgsmål 109: Kan ministeren bekræfte, at således som lovforslagets 1, nr. 16 med forslag til ny SEL C er udformet, er et udenlandsk selskab (det vil sige et selskab, der er registreret og faktisk hjemmehørende i udlandet), der er inddraget i international sambeskatning efter reglerne i SEL 31 A, ikke omfattet af Selskabsskattelovens 1? Svar: Ja, men selskabet skal ved indkomstopgørelsen anvende de samme regler som selskaber omfattet af SEL 1, i det omfang reglerne efter deres indhold er anvendelige herpå.

20 Spørgsmål 110: Kan ministeren bekræfte, at et moderselskab, der efter reglerne i SEL 31 B har valgt international sambeskatning efterfølgende kan foretage en ændring af valget, hvis f.eks. skattemyndighederne ændrer de opgjorte indgangsværdier jf. reglerne i skattestyrelseslovens 37 D om ændret selvangivelsesvalg? Svar: I henhold til skattestyrelsesloven 37 D kan skatteministeren tillade, at en skattepligtig kan ændre et valg i selvangivelsen, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse af betydning for valget og valget som følge heraf har fået uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser. Det er en forudsætning, at den skattepligtige anmoder om ændring af valget senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den pågældende skatteansættelse. Skatteministeren har udelegeret kompetencen til at træffe afgørelser efter skattestyrelseslovens 37 D til den skatteansættende myndighed. Valg af international sambeskatning er et valg i selvangivelsen, der er omfattet af skattestyrelseslovens 37 D. Hvorvidt den pågældende skatteansættelse har haft betydning for valget og valget som følge heraf har fået uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser afhænger af en konkret vurdering.

21 Spørgsmål 111: Lovforslagets 11 nr. 2 (ændring af tonnageskatteloven) bedes nærmere begrundet. Vil det ikke give muligheder for spekulation, hvis der er sambeskatning mellem to selskaber, der driver rederi, hvis et selskab er under tonnageskatteordningen, og et andet selskab er uden for? Svar: Det hidtil gældende krav om, at koncernforbundne rederier, der træffer forskellige valg mht. tonnagebeskatning, ikke måtte være sambeskattede, forslås fjernet som overflødigt. Underskuddet i det rederi, der ikke har valgt tonnagebeskatning, kan via sambeskatning fratrækkes i overskud optjent i andre koncernselskaber, og der ses ikke nogen grund til, at det ikke burde kunne fratrækkes i overskud i andre rederier, blot fordi overskuddet er opgjort efter de særlige regler i tonnagebeskatningsloven. I øvrigt erindres om, at selskabers afskrivningsprocent på skibe er reduceret til 12%. Denne afskrivningsprocent, der udgør mindre end halvdelen af den ordinære afskrivningsprocent, vil næppe i sig selv give anledning til, at indkomsten ved rederivirksomhed i væsentlig grad skulle give underskud til overførsel via sambeskatning.

22 Spørgsmål 112: Kan ministeren bekræfte, at der med den foreslåede bestemmelse i lovforslagets 11 nr. 2 kan tænkes følgende konstruktion: Holdingselskabet H A/S ejer aktiekapitalen i de to rederiaktieselskaber A A/S og B A/S og har herudover en betydelig ejendoms- og værdipapirportefølje. Rederi A/S A og Rederi A/S B har formelt forskellig ledelse og driftsorganisation, idet Rederi A A/S i længere tid har drevet traditionel liniefart og har betydeligt overskud bl.a. på grund af små afskrivninger på ældre skibe og derfor har valgt tonnageskatteordningen, medens Rederi B A/S er nystartet med nyindkøbte supplyskibe, og på grund af de store muligheder for skattemæssige afskrivninger har store skattemæssige underskud, da B A/S ikke har valgt tonnageskatteordningen. Underskuddet i Rederi B A/S kan via sambeskatningen udligne de skattemæssige overskud i H A/S og i Rederi A/S A (der kun består af afgiften efter tonnageskatteordningen). Koncernen bliver herefter helt befriet for selskabsskat af den samlede sambeskatningsindkomst. Svar: Konstruktionen kan ikke bekræftes. Selskabers afskrivningsprocent på skibe er reduceret til 12 pct. Afskrivningsprocenten vil næppe i sig selv give anledning til underskud i væsentligt omfang ved rederivirksomhed.

23 Spørgsmål 113: Hvorledes er ikrafttrædelsesreglerne for lovforslagets 6? Kan underskud i to sambeskattede søsterselskaber fra indkomståret 2004 nu fremføres til modregning i 2006? Svar: Lovforslaget indeholder ingen ikrafttrædelsesregel vedrørende lovforslagets 6, der ændrer fusionsskattelovens 8, stk. 6. Jeg vil fremsætte et ændringsforslag herom til 2. behandlingen af lovforslaget. Det er hensigten, at den foreslåede ændring af fusionsskattelovens 8, stk. 6, tillægges virkning for fusioner med fusionsdato den 1. januar 2005 eller senere, men også skal omfatte underskud, der er opstået i tidligere indkomstår, hvor de fusionerende selskaber har været sambeskattet.

24 Spørgsmål 114: Hvilke konsekvenser har lovforslagets 6 for spaltninger af datterselskaber, der indgår i sambeskatning med moderselskabet? Svar: Hvis et datterselskab er sambeskattet med sit moderselskab inden spaltningen, er det efter den gældende praksis i henhold til fusionsskattelovens 8, stk. 6, muligt at anvende underskud i det indskydende datterselskab, der er opstået under sambeskatningen, til modregning i overskud i moderselskabet efter spaltningen. Derimod kan underskud i det indskydende datterselskab ikke modregnes i overskud i de(t) modtagende selskab(er). Ændringen af fusionsskattelovens 8, stk. 6, jf. lovforslagets 6, ændrer ikke mulighederne for at anvende det indskydende datterselskabs underskud, der er opstået under sambeskatningen med moderselskabet, efter spaltningen.

25 Spørgsmål 115: Hvilke konsekvenser har lovforslaget for den situation, hvor et selskab, der som datterselskab er del i en sambeskatning, foretager tilførsel af aktiver til et nystiftet datterselskab? Svar: Ændringen af fusionsskattelovens 8, stk. 6, har ingen særlige konsekvenser for den situation, hvor et selskab i en sambeskatning, foretager en tilførsel af aktiver til et nystiftet datterselskab, da indskydende og modtagende selskab ikke har været sambeskattet inden tilførslen.

26 Spørgsmål 116: Hvilke konsekvenser har lovforslagets 6 for fusioner af moderselskaber i sambeskatninger? Svar: Ændringen af fusionsskattelovens 8, stk. 6, har ingen konsekvenser for fusioner mellem selskaber, der er moderselskaber i hver sin sambeskatning, da der ikke er tale om en fusion mellem sambeskattede selskaber.

27 Spørgsmål 117: Underskudsfremførslen fra 2005 til 2006 bedes vist i følgende situation, hvor alle selskaber har kalenderårsregnskab, og hvor AM A/S og BM A/S i 2005 har uafhængige ejere, men hvor selskaberne pr gennemfører en skattefri, vandret fusion efter reglerne i fusionsskatteloven med AM A/S som det modtagende selskab. I 2005 var AM A/S og AD A/S sambeskattet og BM A/S og BD A/S sambeskattet. I 2006 bliver AM A/S som følge af fusionen moderselskab for AD A/S og BD A/S. De enkelte selskabers skattepligtige indkomst før underskudsfremførsel er følgende (alle tal i kr.): AM A/S AD A/S BM A/S BD A/S Der er ikke fremførbare underskud fra 2004 og tidligere. Hvornår påbegyndes den samlede sambeskatning for AM A/S og AD A/S og BD A/S? Hvilke underskud fra 2005 kan fremføres til fradrag i 2006, og i givet fald i hvilke selskaber? Svar: Den samlede sambeskatning mellem AM A/S, AD A/S og BD A/S påbegyndes på det tidspunkt, hvor der etableres koncernforbindelse mellem selskaberne i henhold til den foreslåede definition i SEL 31 C. Det gælder, selv om fusionen gennemføres med skattemæssig tilbagevirkende kraft. Det forudsættes i det følgende, at koncernforbindelsen er etableret den 1. januar Med hensyn til fremførsel af underskud fra 2005 bemærkes indledningsvis, at der ikke er tale om en fusion mellem to sambeskattede selskaber. Den foreslåede ændring af fusionsskattelovens 8, stk. 6, jf. lovforslagets 6, har således ikke betydning for underskudsfremførslen. Muligheden for at anvende underskud efter fusionen følger således de gældende regler i fusionsskattelovens 8, stk. 6, og den praksis, der knytter sig dertil, i det der dog skal tages højde for den ændrede modregningsrækkefølge for underskud, der er foreslået i SEL 31, stk. 2. I henhold til fusionsskattelovens 8, stk. 6, kan underskud fra tidligere år i de to fusionerede selskaber ikke bringes til fradrag i det modtagende selskab. I relation til fusionsskattelovens 8, stk. 6, anses det indskydende selskab og de selskaber, der indtil fusionen var sambeskattet med det indskydende selskab for en samlet enhed, jf. LV 2005, afsnit S.D Tilsvarende anses det modtagende selskab og de selskaber, der indtil fusionen var sambeskattet hermed, for en samlet enhed. Derfor kan hverken uudnyttet underskud i selskaber, der indtil fusionen var sambeskattet med det

28 indskydende henholdsvis det modtagende selskab, fradrages ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter fusionen. Var selskaberne sambeskattede før fusionen, kan underskud, både i de fusionerende selskaber og de med disse sambeskattede selskaber, fremføres til fradrag i de andre selskaber, bortset fra det fusionerede modtagne selskab. Ovennævnte regler sammenholdt med den foreslåede prioriteringsrækkefølge i SEL 31, stk. 2, fører til følgende anvendelse af underskuddene fra 2005: Selskab Indkomst til sambeskatning 2006 Egne underskud fremføres Indkomst herefter Modregning af underskud fra tidligere indkomstår Indkomst herefter Underskud til fremførsel AM A/S AD A/S BM A/S BD A/S Det følger af den forslåede prioriteringsrækkefølge, at selskabernes egne fremførselsberettigede underskud modregnes, før sambeskatningsindkomsten opgøres. Derved udlignes den positive indkomst i AD A/S og BD A/S. AM A/S er afskåret fra at udnytte sit eget fremførselsberettigede underskud på grund af reglen i fusionsskattelovens 8, stk. 6. Herefter sammenlægges indkomsterne og årets underskud fordeles. Der er ingen underskud i året. Herefter skal underskud vedrørende tidligere indkomstår modregnes. Reglen i fusionsskattelovens 8, stk. 6, herunder enhedsbetragtningen som redegjort for ovenfor, fører imidlertid til, at der ikke kan modregnes underskud i positiv indkomst hos AM A/S. Efter underskudsmodregningen resterer fremførselsberettiget underskud i alle selskaber. Underskuddet i AM A/S på 400 kan modregnes i positiv indkomst i AD A/S, idet fusionsskattelovens 8, stk. 6, kun forhindrer, at underskuddet anvendes hos det modtagende selskab selv. Underskuddet på 100 i AD A/S kan modregnes i positiv indkomst hos selskabet selv. Det kan ikke modregnes i overskud i AM A/S på grund af reglen i fusionsskattelovens

29 8, stk. 6, og det kan ikke anvendes i positiv indkomst i BD A/S, da det er opstået på et tidspunkt, hvor selskaberne ikke har været sambeskattet. Underskuddet på -100 i BM A/S fra før fusionen kan fremføres efter sambeskatningsreglerne, selv om BM A/S ophører ved fusionen. Underskuddet kan kun modregnes i positiv indkomst i BD A/S, da det var det eneste selskab BM A/S var sambeskattet med inden fusionen. Underskuddet i BD A/S kan kun fremføres til modregning i selskabets egen positive indkomst. AM A/S kan ikke succedere i BM A/S sambeskatning med DB A/S og underskuddet kan heller ikke modregnes i positiv indkomst i AD A/S, da det er opstået på et tidspunkt, hvor selskaberne ikke har været sambeskattet.

30 Spørgsmål 118: Hvorledes og hvornår sker der genbeskatning af genbeskatningssaldoen (tidligere års underskud i datterselskaber fratrukket i danske selskabers indkomst), hvis moderselskabet (administrationsselskabet) spaltes efter reglerne i fusionsskatteloven? Har det betydning om genbeskatningssaldoen er omfattet af lovforslagets forslag til SEL 31 A, stk. 10, eller af lovforslagets overgangsordning i 14, stk. 8? Moderselskabet ejes af en række personlige aktionærer. Svar: Spaltning af det ultimative moderselskab skal udløse fuld genbeskatning. Dette vil blive præciseret ved et ændringsforslag. Dette hænger sammen med, at genbeskatningen ikke længere opgøres pr. selskab, men pr. land, og indenfor en samlet 10 årsperiode. Hvis koncernen ikke har valgt international sambeskatning, finder de hidtidige regler i LL 33 E, stk. 10, anvendelse.

31 Spørgsmål 119: Det bedes oplyst, hvorledes og hvornår genbeskatning af genbeskatningssaldoen sker i følgende tilfælde: A/S D har et udenlandsk selskab U AB, Sverige, som det har været sambeskattet med siden I 2006 foretages der skattefri spaltning efter svenske regler (EU-regler) af U AB, der herefter bliver U1 AB og U2 AB. Pr spaltes A/S D i to selskaber A/S D1 og A/S D 2, hvor A/S D1 ejer U1 AB og A/S De ejer U2 AB. Har det betydning, om en del af genbeskatningsaldoen er fra før 2005 og en del fra 2005 og 2006? Svar: Der henvises til svaret på spørgsmål 118.

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 25 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Spørgsmål vedrørende L 121

Spørgsmål vedrørende L 121 Finansudvalget SAU alm. del - Bilag 74 Offentligt Spørgsmål vedrørende L 121 Efter aftale skal FSR s Skatteudvalg bede Skatteministeriet om at besvare følgende fortolkningsspørgsmål vedrørende L 121 som

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

1. Bemærkninger til selve lovudkastet

1. Bemærkninger til selve lovudkastet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 14. august 2013 Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven (Skattefri

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). D O M Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). 5. afd. nr. B-1930-10: GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 10 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 27. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt 28. april 2014 J.nr. 13-0110541 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 88 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 88 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 88 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 22. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L 213 - forslag til lov om forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 67, 68, 69 og 70 af 17. november (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 67, 68, 69 og 70 af 17. november (Alm. del). /Tina R. Olsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 70 Offentligt j.nr. 06-145593 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 67, 68, 69 og 70 af 17. november 2006. (Alm. del).

Læs mere

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 5242 775 Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory I denne artikel analyseres den skatteretlige behandling af underskud fra kulbrinteaktivitet, hvilket bl.a. indebærer

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013.

Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013. LEDELSESBERETNING Aktivitet Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013. Årets resultat, der udviser

Læs mere

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv.

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv. Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 11 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 14. maj 2018 Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 213 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Tjekliste til brug ved national sambeskatning

Tjekliste til brug ved national sambeskatning Tjekliste til brug ved national sambeskatning Sådan bruger du tjeklisten: I tjeklisten kan du se, hvilke spørgsmål/forhold du bør være opmærksom på i forbindelse med den obligatorisk nationale sambeskatning.

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 13 Offentligt 27. april 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed ændringsforslag til L 103 - Forslag til lov om

Læs mere